Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.702 din 16 iulie 2019  privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.702 din 16 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019
    În temeiul prevederilor art. 73 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, cu modificările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 43, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Prin excepţie de la prevederile art. 41 şi 42, pentru filmele clasificate în categoria I.C. - 14 anterior intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, Centrul Naţional al Cinematografiei asigură reclasificarea, din oficiu, în categoria N-15."

    2. La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Comisia de clasificare a filmelor funcţionează ca o comisie de specialitate a Centrului Naţional al Cinematografiei şi este formată din 5 membri, incluzând preşedintele comisiei, numiţi prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei pentru o perioadă de 2 ani. Mandatul membrilor Comisiei de clasificare a filmelor poate fi reînnoit sau poate fi revocat în cazuri temeinic justificate."

    3. La articolul 45, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) În caz de balotaj, preşedintele Comisiei de clasificare a filmelor are drept de veto.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), dacă preşedintele Comisiei de clasificare este absent, vizionarea se va reprograma."

    4. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) În situaţia în care titularul dreptului de exploatare a filmului solicită revizuirea clasificării acordate şi stabilirea unei noi categorii de clasificare, directorul general al centrului numeşte prin decizie Comisia de revizuire a clasificării filmelor, care va efectua o nouă vizionare a filmului, în termen de maximum 10 zile de la data depunerii cererii de revizuire şi, după caz, a documentaţiei, dacă aceasta diferă de cea depusă iniţial, respectiv a dovezii achitării unui nou tarif în condiţiile art. 61 din prezentele norme metodologice."

    5. La articolul 50, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Comisia prevăzută la alin. (1), care are mandat numai pentru o nouă vizionare a filmului pentru care s-a solicitat revizuirea clasificării, se constituie şi funcţionează potrivit prevederilor art. 44 şi 45, cu excepţia celor de la alin. (7) al art. 44 referitoare la remunerare."

    6. La articolul 52 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) declaraţie pe propria răspundere semnată în original de către conducătorul entităţii care solicită clasificarea, prin care se obligă să obţină avizele şi autorizaţiile cerute de lege pentru protecţia publicului spectator, respectiv cele solicitate de ISU, DSP şi altele, după caz."

    7. La articolul 54, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor funcţionează ca o comisie de specialitate a Centrului Naţional al Cinematografiei şi este formată din 3 membri, numiţi prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei pentru o perioadă de 2 ani. Mandatul membrilor acestei comisii poate fi reînnoit sau poate fi revocat în cazuri temeinic justificate."

    8. La articolul 57, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Clasificarea acordată cinematografului îşi păstrează valabilitatea atât timp cât nu s-au modificat condiţiile în baza cărora a fost acordat certificatul de clasificare, dar nu mai mult de 3 ani de la data emiterii acestuia. După expirarea termenului de 3 ani, titularul dreptului de exploatare este obligat să solicite reactualizarea clasificării cinematografului."

    9. Anexa nr. 4 „Cerere pentru înscrierea în Registrul cinematografiei“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.


    ART. II
    Prevederile cuprinse la punctele 2 şi 7 ale art. I se aplică începând cu următorul mandat al membrilor comisiilor respective.

    ART. III
    Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
                    Alexandru Pugna,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 16 iulie 2019.
    Nr. 2.702.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la normele metodologice)
    CERERE
    pentru înscrierea în Registrul cinematografiei
    Subscrisa persoană (fizică sau juridică) ..................., cu sediul în localitatea .................., str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judeţul .............., telefon ................, fax ..............., e-mail ..............., cod poştal ................., CUI ............... J ................, cu următoarele puncte de lucru: .............................., reprezentat(ă) prin .................., având funcţia de ..................., domiciliat(ă) în ........................................., str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .............................., posesor/posesoare al/a C.I./paşaportului seria ........ nr. ................, eliberată/eliberat de ................., solicit înscrierea în Registrul cinematografiei pentru desfăşurarea activităţii de*):
    *) Se vor sublinia activităţile pentru care se solicită înscrierea în domeniu.

┌─────────────────────────────────┬────┐
│Activitatea │Cod │
│ │CAEN│
├─────────────────────────────────┼────┤
│I. Activităţi de producţie │ │
│cinematografică, video │5911│
│- activităţi de postproducţie │5912│
│cinematografică, video │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│II. Multiplicare de filme pe │1820│
│orice tip de suport │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│III. Activităţi de distribuţie a │5913│
│filmelor cinematografice şi video│ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│IV. Proiecţia cu public a │5914│
│filmelor cinematografice şi video│ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│V. Comercializare cu amănuntul a │ │
│filmelor pe casete video/DVD/CD │ │
│Comerţ cu amănuntul prin │4763│
│intermediul caselor de comenzi │4791│
│sau prin internet │7722│
│Închiriere a filmelor pe casete │ │
│video/DVD/CD │ │
└─────────────────────────────────┴────┘


    Anexez**) în copie autentificată sau în original şi copie următoarele:
    **) Se menţionează documentele care se depun.
    – pentru societăţi: actul constitutiv, certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, istoricul firmei emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi documentul de plată a tarifului;
    – pentru fundaţii, asociaţii, uniuni etc.: actul constitutiv sau statutul, după caz, precum şi orice acte modificatoare ale acestuia din care să rezulte activităţile din domeniul cinematografiei, dovada înscrierii în Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, extras la zi din Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop lucrativ;
    – pentru persoane fizice autorizate: autorizaţia eliberată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, codul fiscal şi documentul de plată a tarifului;
    – pentru alte entităţi juridice cu activităţi în domeniul cinematografiei: actul constitutiv sau statutul, după caz, hotărârea consiliului local, precum şi orice acte modificatoare legale ale acestuia din care să rezulte activităţile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridică urmează să le desfăşoare, codificate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN.

    Numele reprezentantului legal în clar
    (administrator, asociat, director general)
    ..........................
    (semnătura şi ştampila)
    N O T Ă:
    Nu se admit cereri completate de mână.


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice