Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.251 din 21 iulie 2022  privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.137/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.251 din 21 iulie 2022 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.137/2018

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politici de resurse umane în sănătate nr. AR 12.539/2022 din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. x^1) şi alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.137/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 27 septembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) O.A.M.G.M.A.M.R. publică anunţul de examen în săptămânalul «Viaţa Medicală», pe site-ul www.oamr.ro şi pe site-urile filialelor cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru începerea examenului de grad principal."

    2. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.
    3. La articolul 10 alineatul (1), literele g) şi n) se abrogă.
    4. La articolul 10 alineatul (1), literele h), j), m) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare desfăşurării activităţii comisiei centrale de examen şi a colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, constituit pe lângă aceasta;
    ...............................................................................................
j) asigurarea activităţilor de comunicare (telefon, transmiterea documentaţiei prin poştă, poştă electronică etc.), precum şi asigurarea cheltuielilor de protocol pe perioada funcţionării comisiei centrale, a comisiei de elaborare a subiectelor şi a colectivului tehnic;
    ................................................................................................
m) întocmirea documentelor justificative pentru plata comisiei centrale de examen, a comisiei de elaborare a subiectelor, a colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, constituit pe lângă comisia centrală de examen, şi efectuarea acestor plăţi;
    .................................................................................................
o) achiziţionarea, tipărirea şi transmiterea către filiale a certificatelor de grad principal, în baza listelor nominale ale candidaţilor promovaţi, întocmite de acestea."

    5. La articolul 10 alineatul (2), literele d), e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare organizării şi desfăşurării examenului la nivel local;
e) stabilirea componenţei comisiei de examen locale şi transmiterea acesteia spre aprobare preşedintelui comisiei centrale de examen;
    ...............................................................................................
h) întocmirea documentelor necesare pentru plata comisiilor locale de examen, a colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului şi efectuarea tuturor plăţilor;"

    6. La articolul 10 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) încasarea sumei de participare la examenul de grad principal; sumele încasate vor fi utilizate de către filialele O.A.M.G.M.A.M.R. doar în scopul acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal."

    7. La articolul 12, literele i) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "i) analizează şi soluţionează eventualele contestaţii transmise de către comisiile locale de examen;
    ...............................................................................................
l) poate desemna observatori la examenul de grad principal la nivelul filialelor O.A.M.G.M.A.M.R. Atribuţiile observatorilor se stabilesc de către comisia centrală de examen."

    8. La articolul 14, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) întocmirea procesului-verbal privind admiterea sau respingerea dosarelor de înscriere la examen şi înscrierea în aplicaţia informatică a candidaţilor declaraţi admişi;"

    9. La articolul 18 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) fac dovada unei experienţe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului;"

    10. La articolul 18 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:
    "b^1) în sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă, în regim salarial/independent, a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;
b^2) exercitarea profesiei în regim de voluntariat se va lua în calcul la stabilirea experienţei profesionale prevăzute la lit. b) pe o perioadă de maximum 12 luni, dacă asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au desfăşurat activitate pe baza unui contract de voluntariat încheiat conform legii, cu normă întreagă sau fracţie de normă, în domeniul titlului de calificare şi al studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;"

    11. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la prezenta metodologie;"

    12. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se abrogă.
    13. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documentele emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum şi o copie a traducerii autorizate a acestor documente."

    14. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor în termenul stabilit prin anunţul de examen.
    (2) Dosarele de înscriere se înregistrează la nivelul fiecărei filiale, iar numărul de înregistrare al dosarului va fi comunicat candidatului la înscriere. Listele care vor fi făcute publice vor asigura anonimizarea numelui şi a prenumelui candidaţilor care au solicitat această măsură de protecţie a datelor cu caracter personal, conform opţiunii exprimate în anexa nr. 5, prin publicarea numărului de înregistrare al dosarului în locul numelui şi al prenumelui.
    (3) Comisia locală de examen, în termen de 5 zile de la data finalizării înscrierilor, analizează actele depuse de candidaţi şi stabileşte pentru fiecare rezultatul «Admis» sau «Respins» şi întocmeşte proces-verbal de selecţie a dosarelor conform anexei nr. 6.
    (4) Lista candidaţilor declaraţi «Admis» sau «Respins» la înscriere se afişează la sediul filialei care a operat înscrierea şi va conţine următoarele informaţii: numele şi prenumele candidatului (după caz), numărul de înregistrare al dosarului, rezultatul verificării dosarului de înscriere, respectiv «Admis» sau «Respins», motivul respingerii dosarului, data şi ora afişării listei.
    (5) Candidaţii au dreptul să conteste respingerea dosarelor în termen de 24 de ore de la data afişării listei. Contestaţiile vor fi soluţionate de comisiile locale de examen, în termen de 24 de ore de la data depunerii acestora. Contestaţiile nesoluţionate de comisiile locale de examen se transmit spre soluţionare comisiei centrale de examen, în termen de 24 de ore de la data depunerii contestaţiilor, şi vor fi soluţionate în 24 de ore de la data primirii."

    15. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Testul-grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a trei ore, pe parcursul cărora candidatul completează grila de răspuns."

    16. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Grila de corectură se transmite comisiilor locale de examen după finalizarea probei."

    17. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Plicurile/Pachetele cu documentele de examen se sigilează, se ştampilează şi se semnează de către preşedintele şi secretarul comisiei locale de examen şi se transportă, în condiţii de siguranţă, de la locul de multiplicare sau de păstrare în sălile de examen de către reprezentantul împuternicit în scris de preşedintele comisiei locale de examen."

    18. La articolul 30, literele c) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) stabileşte locurile candidaţilor în sala de examen, în ordine alfabetică;
    ................................................................................................
l) ambalează în plicuri grilele de răspuns corectate, separat de grilele nefolosite, care se ambalează împreună cu grilele cu menţiunea «Retras» şi cele cu menţiunea «Anulat». Pe fiecare plic se menţionează: specialitatea, numărul de candidaţi şi numărul de grile conţinut, iar plicurile se sigilează şi se semnează de către responsabilul de sală şi doi supraveghetori;"

    19. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Candidaţii care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 60 de minute de la începerea probei predau grila de răspuns şi testul-grilă."

    20. La articolul 35, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Din momentul primirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 60 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns. Pentru necesităţi fiziologice, candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi."

    21. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    După expirarea timpului probei de examen, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi părăsesc sala de examen, cu excepţia a doi candidaţi care vor asista la corectarea grilelor şi stabilirea punctajului de către responsabilul de sală. Testul-grilă rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 60 de minute de la începerea probei."

    22. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) În ziua de examen, după finalizarea probei, secretarul comisiei locale de examen sau persoana desemnată de preşedintele comisiei, după caz, transmite, în toate sălile de examen, plicurile sigilate care conţin grila de corectură."

    23. La articolul 38, alineatele (1), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa a cel puţin doi candidaţi din sala respectivă.
    ...............................................................................................
    (5) După corectare, pe grila de răspuns se trece punctajul final obţinut şi se semnează de către responsabilul de sală care a efectuat corectura şi de către 2 candidaţi care au asistat la aceasta.
    (6) Comisia locală de examen are obligaţia afişării la sediul filialei a listei rezultatelor finale obţinute de candidaţi în termen de 24 de ore de la încheierea probei de examen. Lista va conţine următoarele informaţii: numărul de înregistrare al dosarului candidatului, numele şi prenumele candidatului (după caz), specialitatea în care a susţinut examenul de grad principal şi punctajul obţinut."

    24. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Certificatul de grad principal se eliberează de către O.A.M.G.M.A.M.R. candidaţilor promovaţi, în termen de 3 luni de la data validării rezultatelor examenului de grad principal."

    25. Anexele nr. 1 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Ministerul Sănătăţii şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Adriana Pistol,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 21 iulie 2022.
    Nr. 2.251.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la metodologie)
    DECLARAŢIE DE INTERESE
    Subsemnatul(a), ...........(numele şi prenumele)............., C.I./B.I. seria .......... nr. ................, membru al ..........(Se trece comisia centrală/locală de examen sau colectivul de specialişti.)................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că am/nu am soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor înscrişi la examenul de grad principal din sesiunea ............................ .
    Data:
    Semnătura:

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la metodologie)
    Comisia locală de examen .....................................
    Specialitatea ...........................................................
    Nr. de înregistrare ...................................................
    CERERE
    Subsemnatul/Subsemnata, ...........(numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui).........., cu domiciliul în localitatea ........................., str. ............................................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul .............................................., legitimat/ă cu C.I/B.I., seria ...... nr. ................., CNP ..................................., telefon ................., e-mail ................., de profesie ................................, solicit înscrierea la examenul de grad principal, sesiunea ................., în specialitatea ................. .
    Menţionez că am luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.137/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Prin semnarea prezentei cereri declar că am fost informat/ă cu privire la prevederile Regulamentului(UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi la scopul prelucrării datelor mele cu caracter personal furnizate cu ocazia participării la examenul de grad principal organizat de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R.), în vederea îndeplinirii obligaţiei legale de organizare a examenului, ce îi revine acestuia, respectiv:
    a) înscrierea la examenul de grad principal şi organizarea acestuia;
    b) emiterea certificatelor de grad principal; şi
    c) păstrarea evidenţelor organizării examenului. Datele cu caracter personal vor fi stocate şi prelucrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor menţionate şi nu vor fi transmise către terţe părţi în scopuri comerciale. Datele furnizate vor fi divulgate în cadrul relaţiei O.A.M.G.M.A.M.R. cu partenerul contractual care asigură tipărirea certificatelor de grad principal şi pot fi transmise către instituţii şi/sau autorităţi publice, la solicitarea acestora, dacă solicitarea are la bază un temei legal. Înţeleg că, în lipsa furnizării datelor cu caracter personal solicitate conform art. 19 din Metodologia de organizare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.137/2018, cu modificările şi completările ulterioare, nu voi putea participa la examenul menţionat.

    De asemenea, declar că [ ] sunt de acord/[ ] nu sunt de acord cu publicarea numelui şi a prenumelui meu în cadrul listelor care vor fi publicate cu ocazia desfăşurării examenului de grad principal, la sediul şi/sau pe site-ul filialei O.A.M.G.M.A.M.R. la care m-am înscris.
    Data:
    Semnătura:
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016