Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.293 din 17 noiembrie 2021  pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.293 din 17 noiembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1126 din 25 noiembrie 2021
    Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,
    având în vedere:
    - Referatul de aprobare nr. 110.813 din 11.11.2021 întocmit de Direcţia generală asistenţă tehnică programe europene;
    – Avizul favorabil al Consiliului Concurenţei nr. 8.593 din 14.10.2021 referitor la proiectul de Ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente,

    în conformitate cu prevederile:
    - Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    – Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

    în baza prevederilor:
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, interimar, emite prezentul ordin.
    ART. I
    Schema de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 24 august 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul I^1, cu următorul cuprins:
    "    CAP. I^1
    Scopul şi obiectivul schemei
    ART. 2^1
    Prezenta schemă are ca scop acordarea de sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente.
    ART. 2^2
    Prin acordarea de sprijin pentru pregătirea viitoarelor proiecte prezenta schemă contribuie la obiectivul de dezvoltare regională şi creare de locuri de muncă."

    2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Beneficiarul nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, conform Recomandării CE nr. 4.885 din data de 14.07.2020."

    3. La articolul 7 alineatul (1) punctul A, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;"

    4. La articolul 7 alineatul (1) punctul B, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) sectorul producţiei agricole primare;"

    5. La articolul 9 alineatul (5), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) în cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate;"

    6. La articolul 12, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să fie angajate de către beneficiar şi plătite de acesta, în condiţiile legii, începând cu data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar şi până la 31 decembrie 2022, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de acordare a sprijinului financiar;"

    7. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 decembrie 2022, plata ajutoarelor de stat şi de minimis urmând a se efectua până la data de 31 decembrie 2022."

    8. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Bugetul total estimat al schemei de ajutoare de stat şi de minimis este de 7.064.501,17 euro (FEDR + BS), din care 6.004.825,99 euro FEDR şi 1.059.675,18 euro buget de stat. Pentru conversiile valutare, în cadrul acestei scheme se va utiliza rata de schimb valutar inforeuro.
    (2) Repartizarea anuală, estimativă, pe tipuri de ajutoare, a bugetului schemei este următoarea:

┌────────┬────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│Anul │2020│2021 │2022 │Total │
├────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Ajutoare│ │ │ │ │
│de │0 │3.050.964,54│3.955.164,25│7.006.128,79│
│minimis │ │ │ │ │
│(euro) │ │ │ │ │
├────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Ajutoare│ │ │ │ │
│de stat │0 │14.593,1 │43.779,28 │58.372,38 │
│(euro) │ │ │ │ │
└────────┴────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    (3) Numărul maxim estimat de beneficiari pentru componenta de minimis este 63, iar pentru cea de ajutor de stat este 2."

    9. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 9 alin. (5) lit. a) din prezenta schemă.
    (2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.
    (3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie."

    10. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    (1) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile exceptate prin Regulamentul (UE) nr. 651/2014 pot fi cumulate cu:
    a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;
    b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014.
    (2) Ajutoarele de stat exceptate în temeiul schemei nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului ce depăşeşte pragul de 50%.
    (3) Pentru a beneficia de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme, beneficiarul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal şi în ultimii 2 ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse europene. Obligativitatea aparţine întreprinderilor între care există cel puţin una dintre relaţiile enumerate la art. 9.
    (4) Ajutorul de minimis va fi acordat după verificarea de către administrator a respectării condiţiilor prevăzute în prezenta schemă."

    11. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Administratorul schemei/ADR-urile selectează proiectele identificate în cadrul procesului de preselecţie/ procesului de descoperire antreprenorială, având la bază ghidul elaborat la nivelul fiecărei agenţii care va cuprinde condiţiile de eligibilitate şi condiţiile suplimentare menţionate la art. 9 alin. (3) şi (4)."

    12. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Administratorul schemei/ADR-urile are/au obligaţia verificării respectării condiţiilor de acordare a ajutoarelor de stat şi de minimis şi de eligibilitate prevăzute la cap. V şi VI din prezenta schemă."

    13. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Înainte de primirea ajutorului, solicitantul trebuie să transmită administratorului schemei o declaraţie pe propria răspundere cu privire la sprijinul financiar din fonduri publice primit pentru aceleaşi cheltuieli eligibile şi alte documente necesare pentru verificarea respectării condiţiilor de ajutor de stat/de minimis (bilanţ/balanţă etc.)."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, interimar,
                    Vasile-Cristian Roman,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 17 noiembrie 2021.
    Nr. 1.293.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016