Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.270 din 22 decembrie 2009  privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.270 din 22 decembrie 2009 privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

Pentru fluidizarea traficului şi limitarea intensitãţii acestuia, precum şi pentru protecţia unor sectoare de drumuri,
în temeiul <>art. 12 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al <>art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al <>art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, cu masa totalã maximã autorizatã mai mare sau egalã cu 7,5 tone se introduce restricţia temporarã de circulaţie, în perioada 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2010, în zilele de luni pânã vineri, între orele 6,00-22,00, pe urmãtoarele sectoare din drumul naţional DN 1 (E 60):
a) de la Bucureşti (DN 1, km 7+418 aflat la intersecţia str. Ion Ionescu de la Brad cu Bd. Aerogãrii) pânã la Bãrcãneşti (intersecţia DN 1, km 53+650, cu DN 1A km 70+550);
b) de la Ploieşti (intersecţia DN 1, km 67+248, cu DN 1B) pânã la Braşov (DN 1 km 159+600, intrare în municipiu).
(2) În sensul prezentului ordin, prin vehicul rutier, altul decât cel destinat exclusiv transportului de persoane, cu masa totalã maximã autorizatã mai mare sau egalã cu 7,5 tone se înţelege orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puţin douã axe, sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca ori remorcile tractate de acesta.
(3) Semnalizarea rutierã a restricţiei prevãzute la alin. (1), precum şi semnalizarea rutierã de orientare a participanţilor la trafic se realizeazã prin grija Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumitã în continuare CNADNR - S.A.
(4) CNADNR - S.A. va aduce la cunoştinţa participanţilor la trafic introducerea restricţiei prevãzute la alin. (1), precum şi principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.
ART. 2
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, circulaţia vehiculelor este permisã pe baza autorizaţiei nominale de circulaţie, eliberatã pentru fiecare vehicul de CNADNR - S.A., conform metodologiei prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Autorizaţia nominalã de circulaţie este valabilã numai în original, în perioada, pe traseul şi în condiţiile înscrise în aceasta. Autorizaţia nominalã de circulaţie nu este transmisibilã.
(3) Autorizaţia nominalã de circulaţie nu poate fi eliberatã cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.
ART. 3
(1) Autorizaţia nominalã de circulaţie se pãstreazã, în original, la bordul vehiculului şi se prezintã la controlul organelor abilitate. În cazul pierderii, furtului, deteriorãrii sau schimbãrii deţinãtorului vehiculului pentru care a fost eliberatã, cu excepţia cazurilor de leasing, autorizaţia nominalã de circulaţie se considerã nulã şi nu se înlocuieşte. În acest caz, deţinãtorul poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii, în condiţiile prezentului ordin.
(2) Autorizaţia nominalã de circulaţie îşi pãstreazã valabilitatea în cazul schimbãrii numãrului de înmatriculare al vehiculului, pentru acelaşi deţinãtor, cu menţinerea celorlalte înscrisuri din autorizaţia nominalã de circulaţie.
ART. 4
Prevederile art. 1 nu se aplicã pentru:
a) vehiculele deţinute de unitãţile Ministerului Apãrãrii Naţionale;
b) vehiculele deţinute de unitãţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;
c) vehiculele deţinute de CNADNR - S.A. şi de subunitãţile acesteia;
d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţã;
e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţã, aşa cum sunt definite în <>Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 363/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) vehiculele care efectueazã transporturi în interesul NATO sau pentru Parteneriatul pentru Pace, aşa cum sunt definite în <>Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele pãrţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a Protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
g) vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţionalã;
h) vehiculele care efectueazã activitatea de deszãpezire, în baza contractelor încheiate cu CNADNR - S.A.;
i) vehiculele care efectueazã transporturile prevãzute în anexa nr. 2, în condiţiile stabilite prin prezentul ordin.
ART. 5
Transporturile prevãzute la lit. A pct. I din anexa nr. 2 se pot efectua dacã este îndeplinitã una dintre urmãtoarele condiţii:
a) încãrcãtura se încadreazã în una dintre categoriile prevãzute şi este justificatã prin documente de însoţire a mãrfii, în cazul persoanelor juridice;
b) încãrcãtura se încadreazã în una dintre categoriile prevãzute şi este justificatã prin certificat de producãtor, în cazul persoanelor fizice;
c) deţin ordinul de intervenţie, semnat de conducãtorul unitãţii sau de persoana desemnatã, dacã este cazul;
d) fãrã încãrcãturã, de la locul descãrcãrii sau pânã la locul încãrcãrii, în cazul în care acesta se aflã pe unul dintre sectoarele restricţionate, pânã la prima intersecţie cu un drum naţional.
ART. 6
Transporturile prevãzute la lit. J din anexa nr. 2 se pot efectua pe unul dintre sectoarele restricţionate numai dacã au punctul de origine/destinaţie sau efectueazã controlul vamal pe acel sector, fãcând dovada astfel:
a) pentru circulaţia fãrã încãrcãturã, pentru încãrcare - în baza comenzii de transport în original sau vizatã în original de operatorul de transport;
b) pentru circulaţia fãrã încãrcãturã, dupã descãrcare - cu C.M.R., în original;
c) pentru circulaţia cu încãrcãturã, pentru descãrcare - în baza C.M.R., în original.
ART. 7
(1) Transporturile prevãzute la lit. K din anexa nr. 2 se pot efectua de cãtre riverani numai pe sectorul de drum restricţionat pe care aceştia îşi au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului.
(2) În sensul prezentului ordin, prin riveran se înţelege orice persoanã fizicã sau juridicã ce are domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului pe unul dintre sectoarele restricţionate prevãzute la art. 1 ori în localitãţile la care singura cale de acces la un drum naţional este pe unul dintre sectoarele restricţionate prevãzute la art. 1.
(3) Dovada îndeplinirii condiţiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deţinãtorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comerţului din care sã reiasã sediul social ori punctul de lucru, în copie ştampilatã şi semnatã în original de cãtre conducãtorul unitãţii, cu înscrisul "Conform cu originalul", în cazul persoanelor juridice.
ART. 8
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţioneazã potrivit prevederilor legale.
ART. 9
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 10
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

Bucureşti, 22 decembrie 2009.
Nr. 1.270.


ANEXA 1

METODOLOGIE
de eliberare a autorizaţiei nominale de circulaţie

1. Eliberarea autorizaţiilor se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în baza documentaţiei prezentate.
2. Documentaţia cuprinde urmãtoarele:
2.1. memoriu din care sã rezulte necesitatea efectuãrii transportului pe traseul sau pe traseele solicitate, numãrul de vehicule pe fiecare traseu, numerele de înmatriculare, perioada pentru care se solicitã autorizarea;
2.2. certificatul de înmatriculare, în copie, pentru fiecare vehicul, inclusiv semiremorcile şi/sau remorcile;
2.3. copia documentelor care atestã plata tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale (rovinieta), valabilã pe perioada pentru care se solicitã autorizarea;
2.4. autorizaţia specialã de transport pentru depãşiri de limite masice şi/sau dimensiuni maxime admise, dacã este cazul, sau declaraţie pe propria rãspundere cã nu se depãşesc în circulaţie limitele masice şi/sau dimensiunile maxime admise prevãzute în anexa nr. 2 la <>Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
2.5. dovada achitãrii tarifului pentru utilizarea zonei drumurilor naţionale, dacã este cazul;
2.6. copie a contractului de închiriere/leasing, în cazul în care solicitantul autorizaţiei nominale de circulaţie nu este deţinãtorul vehiculelor;
2.7. dovada necesitãţii efectuãrii transportului pe sectorul de drum restricţionat (contracte, comenzi de transport etc.).
Fiecare paginã a documentelor, transmise în copie, va purta înscrisul "Subsemnatul ............................., administrator al ......................., declar pe propria rãspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, cã prezentul act este conform cu originalul.", semnãtura administratorului şi ştampila unitãţii, în original.
3. Analiza documentaţiilor:
3.1. analiza documentaţiei se realizeazã de cãtre o comisie formatã din reprezentanţi ai CNADNR - S.A.;
3.2. comisia se întruneşte periodic, în raport cu numãrul şi importanţa solicitãrilor.
4. Concluziile comisiei privind analiza documentaţiei pentru eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se consemneazã într-un proces-verbal.
5. Condiţii pentru acordarea autorizaţiilor nominale de circulaţie:
5.1. punctul de origine sau de destinaţie al transportului se aflã situat pe traseul restricţionat;
5.2. nu existã trasee alternative pentru acces la punctul de origine sau de destinaţie al transportului;
5.3. sectorul de drum pentru care se autorizeazã transportul sã fie cât mai scurt, prin folosirea în principal a traseelor alternative;
5.4. caracteristicile tehnice şi geometrice ale traseelor alternative nu conferã posibilitatea efectuãrii transportului pe aceste trasee;
5.5. autorizaţia se elibereazã pe o perioadã maximã egalã cu perioada de valabilitate a rovinietei, dar care nu poate depãşi data de 31 decembrie 2010;
5.6. comisia îşi rezervã dreptul de a nu elibera autorizaţii persoanelor fizice sau juridice care nu au depus documentaţia completã, care nu au respectat cele declarate în documentaţie referitoare la circulaţia cu depãşiri ale limitelor maxime admise ori care nu au respectat condiţiile impuse la autorizare.
6. Autorizarea efectuãrii transportului:
6.1. în cazul avizãrii documentaţiei, autorizaţia de circulaţie se completeazã şi se semneazã conform competenţelor;
6.2. în cazul în care nu se avizeazã efectuarea transportului, documentaţia nu se restituie solicitantului.
7. Depunerea documentaţiilor se realizeazã în fiecare zi, de luni pânã vineri, între orele 9,00-16,00, la Registratura generalã a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
8. Autorizaţiile se pot ridica de la CNADNR - S.A., în fiecare zi de marţi şi joi, între orele 13,30-16,00.
9. CNADNR - S.A. va ţine evidenţa tuturor autorizaţiilor de circulaţie eliberate.
10. Documentaţiile se arhiveazã o perioadã de 6 luni la sediul CNADNR - S.A.


ANEXA 2

LISTA
transporturilor care nu se supun restricţiei de circulaţie,
conform art. 4 din ordin

A. Transporturi de animale vii şi de produse perisabile de origine animalã şi vegetalã:
I. Animale vii din toate speciile:
1. bovine;
2. porcine;
3. ovine;
4. cabaline, mãgari;
5. iepuri;
6. vânat;
7. animale de menajerie;
8. pãsãri, inclusiv pui de o zi;
9. pãsãri exotice;
10. colonii de albine;
11. broaşte, melci vii;
12. faunã acvaticã;
13. animale de companie (câini, pisici, maimuţe).
II. Carne şi preparate din carne:
1. carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigeratã şi congelatã;
2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o sãptãmânã.
III. Lapte şi produse lactate:
1. lapte lichid;
2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frişca, smântânã şi altele);
3. brânzeturi;
4. unt, margarinã;
5. îngheţatã.
IV. Ouã şi produse din ouã:
1. ouã de consum;
2. ouã pentru incubaţie;
3. produse din ouã (melanj, maionezã).
V. Peşte şi produse din peşte:
1. peşte refrigerat şi congelat;
2. icre de peşte;
3. ouã embrionate de peşte;
4. preparate din peşte, cu termen de valabilitate de maximum o sãptãmânã;
5. fructe de mare în stare proaspãtã.
VI. Pulpe de broascã, raci, melci, midii, stridii, scoici şi altele în stare proaspãtã
VII. Subproduse de abator pentru industria farmaceuticã
VIII. Pâine şi produse de panificaţie proaspete
IX. Produse biologice şi medicamente de uz veterinar
X. Material seminal
XI. Produse vegetale perisabile:
1. fructe şi legume proaspete;
2. material sãditor destinat plantãrii (rãsaduri, puieţi de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butaşi şi altele asemenea);
3. flori tãiate;
4. plante ornamentale în ghivece.
B. Deplasarea vehiculelor care participã la intervenţii în caz de forţã majorã, în caz de fenomene naturale care afecteazã cãile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional
C. Transporturi funerare
D. Transportul de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamitãţi sau dezastre naturale
E. Transporturi poştale
F. Transporturi pentru distribuirea de carburanţi
G. Transporturi de mãrfuri sub temperaturã controlatã
H. Transporturi cu vehicule destinate prin construcţie tractãrii vehiculelor avariate
I. Transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizãrii
J. Transporturile de mãrfuri în trafic internaţional, efectuate de operatorii de transport români şi/sau strãini, cu puncte de descãrcare/încãrcare pe sectorul restricţionat
K. Transporturile efectuate cu vehicule deţinute de cãtre riverani în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016