Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 576 din 17 mai 2021  pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 576 din 17 mai 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", a modelului Convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“ din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 şi 987 bis din 26 octombrie 2020, se modifică după cum urmează:
    1. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Costul total al finanţărilor de tip leasing financiar, acordate în cadrul Programului, este reprezentat de rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an pentru finanţările de tip leasing financiar acordate în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator în toate etapele finanţării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc şi nici taxele şi costurile aferente operaţiunilor conexe activităţii de finanţare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costuri pentru înregistrarea şi publicitatea garanţiilor, dobânda aplicată pentru prefinanţare etc."

    2. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Plata ajutorului de minimis aferent dobânzii subvenţionate şi a comisionului de administrare se efectuează până la data de 31 octombrie 2022, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei prin Programul «Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., potrivit prevederilor Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii «IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE», emisă şi transmisă lunar, către MF, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, în format electronic prin intermediul poştei electronice şi letric, de către F.N.G.C.I.M.M., utilizând modelul deciziei de plată prevăzut în anexa la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020."

    3. În anexa nr. 2, anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    4. În anexa nr. 3, la articolul 3.1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) nu se află în dificultate în sensul capitolului 2.2 din Comunicarea Comisiei Europene «Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 249, seria C, din 31 iulie 2014. O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:
    a.1. în cazul unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată sau a unei societăţi în comandită pe acţiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    a.2. în cazul unei societăţi în nume colectiv sau a unei societăţi în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    a.3. beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării.
    Beneficiarii eligibili care se încadrează în categoria IMM şi care sunt înfiinţaţi cu mai puţin de trei ani faţă de data solicitării garanţiei nu vor fi consideraţi a se afla în dificultate, cu excepţia cazului în care îndeplinesc condiţia prevăzută la lit. a.3.
    În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM, atunci când îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    a.4. raportul datorii^1/capitaluri proprii^2 al întreprinderii a fost mai mare de 7,5 şi capacitatea de acoperire a dobânzilor^3 calculată pe baza EBITDA^4 a fost sub 1,0, în ultimii doi ani;
    a.5. beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    a.6. întreprinderea înregistrează capitaluri proprii negative potrivit ultimei situaţii financiare anuale.
    ^1 Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situaţiile financiare (formularul Bilanţ) anuale aferente ultimilor 2 ani.
    ^2 Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul de Bilanţ) aferente ultimilor 2 ani.
    ^3 Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferente ultimilor 2 ani.
    ^4 EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferente ultimilor 2 ani."

    5. În anexa nr. 3, la articolul 3.1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;"

    6. În anexa nr. 3, la articolul 6.12, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6.12
    (1) În vederea monitorizării utilizării finanţării acordate, F.N.G.C.I.M.M. stabileşte un eşantion format din beneficiari şi luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, F.N.G.C.I.M.M. comunică finanţatorilor, până la data de 20 a lunii următoare, eşantionul pentru care trebuie transmise informaţiile necesare monitorizării. Finanţatorii vor transmite, până la data de 30 a aceleiaşi luni, documente justificative/ facturi privind utilizările din finanţările acordate în cadrul programului, precum şi fişele de cont/documente echivalente în care să fie evidenţiate utilizările din finanţările acordate în baza O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    ……………………………......................................…………..
    (6) Finanţatorul va înştiinţa în scris Beneficiarul în cazul în care constată apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către Beneficiar prin contractul de leasing financiar care a dus la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, respectiv rezilierea contractului de leasing financiar, acordată prin contractul de leasing financiar şi va transmite o copie F.N.G.C.I.M.M. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 30 de zile din momentul în care Finanţatorul a trecut finanţarea garantată nerambursată integral la restanţă/a reziliat contractul de leasing financiar."

    7. În anexa nr. 3, la articolul 7.1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7.1
    (1) Cererea de plată, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta Convenţie, se depune de către finanţator, după înregistrarea de către locatar/utilizator a unui număr de 60 de zile calendaristice de restanţă la plată a principalului, conform scadenţelor prevăzute în contractul de leasing, ulterior rezilierii contractului de leasing şi trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate, împreună cu următoarele documente:"

    8. În anexa nr. 3, la capitolul 8, punctul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit pct. (6) şi (7), finanţatorul va vira organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală suma cuvenită, însoţită de o comunicare în care vor fi menţionate următoarele elemente: numele şi datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de leasing financiar şi al înscrisului prevăzut la art. 7.3 alin. (2), suma recuperată şi data încasării acesteia, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor şi indicarea garanţiei executate. Sumele provenite din valorificarea bunurilor prin plasarea lor în leasing financiar se virează eşalonat, conform prevederilor prezentului articol, ulterior încasării fiecărei rate."

    9. În anexa nr. 3, anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    10. La anexa nr. 3, în anexa nr. 6 la articolul 3, punctul 3.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.7. Finanţarea de tip leasing financiar este în valoare de …....… lei şi se acordă Beneficiarului de către Finanţator în cadrul Programului."

    11. La anexa nr. 3, în anexa nr. 6 la articolul 3, punctul 3.10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.10. Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data ultimei semnături şi 31 octombrie 2022, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional."

    12. La anexa nr. 3, în anexa nr. 6 la articolul 8, punctul 8.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 31 octombrie 2022 poate fi modificată de către administrator pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comisioane, dobândă). În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional."

    13. La anexa nr. 3, în anexa nr. 7 la articolul 6.1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6.1
    (1) În cazul în care Beneficiarul Programului nu îşi îndeplineşte obligaţiile de platǎ care îi revin în baza contractului de credit, Finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M. după înregistrarea de către locatar/utilizator a unui număr de 60 de zile calendaristice de restanţă la plată a principalului, conform scadenţelor prevăzute în contractul de leasing, ulterior rezilierii contractului de leasing şi trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate."

    14. La anexa nr. 3, în anexa nr. 6, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., ce nu poate fi ulterioară datei de 31.12.2021."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 17 mai 2021.
    Nr. 576.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Convenţia privind implementarea Programului)
    Scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate de leasing aferente finanţărilor garantate
    de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN la data de .............

┌────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │ │
│ │ │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │ │
│Nr. │Denumirea │leasing în │leasing în │leasing în │leasing în │leasing în │leasing în │ │
│crt.│finanţatorului │primul an al│al 2-lea an │al 3-lea an │al 4-lea an │al 5-lea an │al 6-lea an │TOTAL │
│ │ │contractului│al │al │al │al │al │ │
│ │ │de leasing │contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│ │
│ │ │ │de leasing │de leasing │de leasing │de leasing │de leasing │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3+4+5+6+7+8│
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Finanţator 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Finanţator 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │....................│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘


    Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN
    Mod de completare
    - Pentru garanţiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de leasing ce urmează a fi efectuate, agregate pe finanţatori, pe toată durata contractului de leasing garantat.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la Convenţia de garantare şi plată)
    Declaraţie pe propria răspundere
    Date de identificare ale beneficiarului:
    Denumirea: .............................
    Sediul social: ................., telefon ...................,
    Nr. de înmatriculare în registrul comerţului: .....................
    CUI: ..............................
    CAEN activitate principală: .......................
    CAEN activitate finanţată: .....................
    Tipul întreprinderii: [] autonomă
    [] unică, iar întreprinderile ce alcătuiesc întreprinderea unică sunt (denumire şi CUI): 1) ................; 2) ...................
    Prin întreprindere unică se înţelege totalitatea întreprinderilor între care există cel puţin una dintre următoarele relaţii:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care au, cu una sau mai multe întreprinderi, legăturile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice,

    denumită în continuare „întreprindere“.
    Declar pe propria răspundere, prin reprezentant legal .......................….........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. .........., eliberat de ............... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ................, str. ........................... nr. ..........., bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul .................., având funcţia de ........................ în cadrul întreprinderii,
    că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Pentru a putea beneficia de ajutor de minimis în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, declar pe propria răspundere, prin reprezentant legal, următoarele:
    I. Date privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în ultimii 3 ani (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal curent):
    [] 1. Nu a mai beneficiat de ajutoare de minimis din surse locale, naţionale, comunitare sau din alte surse.
    [] 2. A beneficiat de următoarele ajutoare de minimis:

┌────┬──────────────┬───┬────────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Data │Furnizorul│Suma │ │
│Nr. │Denumirea │CUI│contractării│ajutorului│acordată,│Observaţii│
│crt.│întreprinderii│ │ajutorului │de minimis│în euro^2│ │
│ │ │ │de minimis1 │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────────────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴───┴────────────┴──────────┼─────────┼──────────┤
│Total ajutor de minimis anterior │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘    ^1 Reprezintă data în care este conferit întreprinderii dreptul legal de a beneficia de ajutor, şi nu data plăţii ajutorului (se completează pe formatul zz/ll/aaaa).
    ^2 Echivalentul în euro al ajutorului de minimis se determină folosind cursul de schimb lei/euro comunicat de Banca Naţională a României, aferent datei la care s-a acordat ajutorul.
    Confirm că înţeleg cerinţele Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi că datele prezentate mai sus sunt corecte.

    II. Date privind analiza eligibilităţii beneficiarului:
    a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014;
    b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau finanţatorul;
    c) nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
    d) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe fiscale şi bugetare administrate de organul fiscal central;
    e) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, respectiv de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, respectiv anul în curs şi ultimele două exerciţii financiare precedente;
    f) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
    g) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz.

    III. Nu desfăşoară activităţi în niciunul dintre sectoarele/domeniile de activitate precizate la art. 10 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, precum şi a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, cu modificările şi completările ulterioare.

    Semnătura autorizată^3
    Numele .......................
    Semnătura ..............................
    Data semnării ............................
    ^3 Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016