Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 272 din 9 iulie 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 272 din 9 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020
    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) şi (4), art. 51, art. 73 alin. (2) şi (3), art. 75 alin. (1) lit. c) şi art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,
    având în vedere Standardul Internaţional de Educaţie nr. 7 privind dezvoltarea profesională continuă (IES 7) şi Standardul Internaţional de Educaţie nr. 8 privind competenţa profesională pentru partenerii de audit responsabili pentru auditul situaţiilor financiare (IES 8), emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC),
    preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 31 august 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Pentru activităţile de FPCS recunoscute de către ASPAAS ca urmare a organizării în comun, auditorii financiari au obligaţia de a încărca anual, pe platforma online de raportare a ASPAAS, documente justificative precum certificatele de participare, din care să reiasă activităţile de formare profesională structurată efectuate, durata, tematica şi organizatorul, atât pentru anul precedent, cât şi pentru perioada de referinţă de trei ani."

    2. La articolul 3, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Auditorilor financiari înregistraţi în Registrul public electronic ca auditori activi şi care se află în perioada de suspendare a activităţii nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1)-(8) în cazul în care suspendarea activităţii are loc pentru o perioadă de maximum trei ani."

    3. La articolul 3, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) În cazul în care după o perioadă de suspendare a activităţii de maximum trei ani urmează o altă perioadă de suspendare a activităţii care intervine într-un interval mai scurt de trei ani, auditorul este obligat să respecte cerinţele de formare profesională pe perioada suspendării ulterioare."

    4. La articolul 3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Pe perioada suspendării, auditorul financiar are obligaţia să îşi îndeplinească toate obligaţiile restante."

    5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Cursurile aferente domeniilor de studii incluse în PFPC a auditorilor financiari, în sensul prezentelor norme, organizate în mod exclusiv de către ASPAAS, pot fi susţinute numai de lectori atestaţi de ASPAAS."

    6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru susţinerea unor subiecte specifice aferente domeniilor de studii incluse în PFPC a auditorilor financiari sau în cazul unor prelegeri specifice, cursurile pot fi susţinute şi de persoane care nu sunt atestate ca lectori în condiţiile prezentelor norme, cu condiţia ca ponderea acestor subiecte să nu depăşească 20% din durata PFPC."

    7. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Condiţiile de atestare a lectorilor pentru susţinerea cursurilor din cadrul domeniilor de studii incluse în PFPC sunt următoarele:
    a) să fie absolvenţi cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată din România sau din Spaţiul Economic European;
    b) să aibă o experienţă practică în profesie de cel puţin 7 ani în domeniul auditului financiar sau în alte activităţi care au implicaţii asupra acestui domeniu, în concordanţă cu prevederile art. 6."

    8. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Persoanele care doresc să fie atestate ca lectori pentru susţinerea cursurilor din cadrul domeniilor de studii incluse în PFPC în domeniul auditului financiar depun la sediul ASPAAS un dosar conţinând următoarele documente:
    a) cerere de atestare cu indicarea domeniului/domeniilor prevăzut/prevăzute la art. 6 alin. (1) pentru care solicită atestarea;
    b) copie a cărţii de identitate sau a paşaportului, valabile la data solicitării atestării;
    c) curriculum vitae actualizat, model Europass, cu semnătura olografă, din care să reiasă experienţa profesională relevantă fie în domeniile specifice auditului financiar, fie în cadrul ASPASS, fie în mediul universitar de profil, de minimum 7 ani;
    d) copie a diplomei de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată; pentru absolvenţii din Spaţiul Economic European, aceasta va fi tradusă în limba română şi legalizată;
    e) în cazul în care numele titularului înscris pe diploma prevăzută la lit. d) diferă de numele din cartea/buletinul de identitate sau din paşaport, se vor prezenta copii ale documentelor care atestă că este vorba despre una şi aceeaşi persoană;
    f) documente care să dovedească experienţa de 7 ani în domeniul auditului financiar sau în alte activităţi care au implicaţii asupra acestui domeniu (copia carnetului de muncă, adeverinţe, contracte de management etc.);
    g) declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu au fost sancţionate pentru încălcarea legislaţiei în domeniul auditului financiar;
    h) suportul de curs exemplificator pe o temă din cadrul fiecărui domeniu pentru care este solicitată atestarea."

    9. La articolul 4, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Lectorii atestaţi de către ASPAAS sunt înregistraţi în Registrul lectorilor atestaţi pentru formarea profesională continuă, care se întocmeşte în format electronic conform anexei nr. 2, se actualizează de către personalul ASPAAS ori de câte ori este necesar şi se publică pe site-ul propriu."

    10. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Auditorii financiari înregistraţi în Registrul public electronic ca auditori activi au obligaţia îndeplinirii următoarelor cerinţe minime privind formarea profesională continuă în perioada de referinţă de trei ani:
    a) activităţile de formare în domeniile audit şi contabilitate sunt obligatorii, fiind necesar să se aloce un număr de ore FPCS de minimum 50% din cele 60 de ore FPCS în perioada de referinţă de trei ani, din care minimum 5 ore/an FPCS exclusiv în audit statutar;
    b) activităţile de formare din categoria valori, etică şi atitudine profesională sunt obligatorii, fiind necesar să se aloce un număr de 4 ore FPCS;
    c) auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare consolidate pentru societăţi ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să efectueze minimum 12 ore FPCS din cele 60 de ore FPCS, repartizate astfel:
    1. audit statutar al grupurilor de entităţi;
    2. reglementări privind societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
    d) auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare pentru societăţi ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să efectueze minimum 10 ore FPCS din cele 60 de ore FPCS, repartizate astfel:
    1. audit statutar;
    2. reglementări privind societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
    e) auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare consolidate trebuie să efectueze minimum 8 ore FPCS în domeniul auditului statutar al grupurilor de entităţi;
    f) activităţile de formare în celelalte domenii decât cele specificate la alin. (1) pct. A subpct. A1-A2 şi C sunt opţionale, în condiţiile respectării prevederilor art. 3 alin. (3)."

    11. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) FPCS se efectuează anual, pentru numărul de ore de formare profesională continuă prevăzut la art. 3 alin. (4) sau (7), şi se realizează prin participarea la cursurile obligatorii anuale organizate sau recunoscute de către ASPAAS ca urmare a organizării în comun. Auditorilor financiari care susţin cursuri din cadrul domeniilor de studii incluse în PFPC, organizate exclusiv de către ASPAAS, li se vor echivala acele ore de predare cu ore FPCS pentru cursurile cu tematică diferită."

    12. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Declaraţia completată de auditorii financiari se depune anual pe platforma online de raportare a ASPAAS însoţită de documente justificative care să ateste îndeplinirea cerinţelor de FPCS în anul precedent, precum şi pentru perioada de referinţă de trei ani anteriori depunerii declaraţiei, conform prevederilor art. 3 alin. (8)."

    13. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Orele de FPCS organizate de ASPAAS în anul 2018 sunt recunoscute ca fiind ore de FPCS aferente anului 2019."

    14. La articolul 12, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(7) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (4) şi (7), auditorii financiari îşi pot îndeplini obligaţiile minime de FPCS pentru anul 2019 prin participarea la cursuri organizate special în această privinţă de către ASPAAS pe parcursul anului 2020.
(8) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea auditorilor financiari care acţionează în nume propriu sau a auditorilor financiari membri în organul administrativ sau de conducere al firmei de audit şi/sau asociaţi/acţionari ai acesteia."

    15. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,
                    Cristiana Doina Tudor

    Bucureşti, 9 iulie 2020.
    Nr. 272.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la norme)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Registrul lectorilor atestaţi pentru formarea profesionala continuă │
├────┬──────┬─────────────┬─────────┬──────────┬────────┬─────────────┬──────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Datele │ │ │ │
│ │Codul │ │ │ │de │ │ │ │
│ │unic │ │ │Codul │contact │ │ │ │
│Nr. │alocat│Data │Numele şi│numeric │(adresă,│Domeniul/ │Observaţii│Data │
│crt.│de │înregistrării│prenumele│personal*)│telefon,│subdomeniul*)│ │radierii│
│ │ASPAAS│ │ │ │fax, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │e-mail) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │**) │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────┴─────────┴──────────┴────────┴─────────────┴──────────┴────────┘


     *) Aceste informaţii nu vor fi publicate pe site-ul instituţiei în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (11) din Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018.
    **) Informaţiile din această rubrică, cu excepţia e-mailului, nu vor fi publicate pe site-ul instituţiei conform condiţiilor prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016