Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 270 din 7 iulie 2020  privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 270 din 7 iulie 2020 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020
    În temeiul prevederilor art. 36,44,51,74,75 şi art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor din cadrul Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare şi de păstrare a formularului tipizat menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Formularul prevăzut la art. 1 are regim special şi se tipăreşte prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.

    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    Compartimentul financiar contabilitate resurse umane şi administrativ, Serviciul investigaţii, asigurarea calităţii şi inspecţii şi Biroul reglementare, autorizare, înregistrare şi formare continuă, precum şi persoanele împuternicite să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile conform art. 44 alin. (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,
                    Cristiana Doina Tudor

    Bucureşti, 7 iulie 2020.
    Nr. 270.
    ANEXA 1

 (a se vedea imaginea asociată)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR
    Birou/Serviciu .............................................. Ex. .......
    PROCES-VERBAL SERIA ..........................
    de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    Încheiat astăzi l_l_l luna l_l_l anul l_l_l_l_l, ora l_l_l,l_l_l la sediul .................... din localitatea .............................., str. ................................. nr. ..........., judeţul/sectorul ......................
    Subsemnatul/Subsemnaţii, ...................................., având funcţia/funcţiile de ............................ în cadrul Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), în calitate de agenţi constatatori, împuterniciţi de către ASPAAS prin Ordinul preşedintelui ASPAAS nr. ............/......................, în temeiul prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordinului preşedintelui ASPAAS nr. ............/......................, ca urmare a inspecţiei/investigaţiei/verificării/controlului efectuat(e) în data/perioada .............................. la:
    [] domnul/doamna .................................., nr. RPE ............................., CNP l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, act de identitate l_l_l seria l_l_l nr. l_l_l_l_l_l_l, eliberat(ă) de ............................ la data ..........................., cu domiciliul/reşedinţa în ......................................., str. ....................... nr. ........, bl. ......., sc. ......., ap. ......, sectorul/judeţul .........................
    [] nerezident, nr. RPE ......................., paşaport/document de trecere a frontierei seria l_l_l_l_l_l_l nr. l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, data eliberării ............................, stat emitent .....................................
    [] Persoana juridică ..............................., nr. RPE ............................., cu sediul în ....................................., str. ............................................... nr. ......, bl. ......., sc. ......., ap. ......., sectorul/judeţul ....................., CUI l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ....................................., reprezentată de domnul/doamna ............................., CNP l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, act de identitate l_l_l seria l_l_l nr. l_l_l_l_l_l_l, cu domiciliul/reşedinţa în ......................, str. ............................ nr. ......., bl. ......., sc. ......., ap. ......., sectorul/judeţul ............................ □ nerezident, nr. RPE ....................., paşaport/document de trecere a frontierei seria l_l_l_l_l_l_l nr. l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, data eliberării .............................., stat emitent ...........................................

    am constatat: la data(ele), ora(ele), locul/(urile) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte*):
    [1] ...................................................................................
    [2] ...................................................................................
    [3] ...................................................................................


┌────────────┬───────────┬─────────────┐
│Agent │Martor │Contravenient│
│constatator │asistent │ │
└────────────┴───────────┴─────────────┘


    Fapta săvârşită este prevăzută de:
    [1] art. ……………… din ……………… şi sancţionată de art. ……………… din ………………
    [2] art. ……………… din ……………… şi sancţionată de art. ……………… din ………………
    [3] art. ……………… din ……………… şi sancţionată de art. ……………… din ………………

    Aplic:
    [1] [] AVERTISMENT/[] AMENDĂ, în sumă de ……………… (…………………………..) lei;
    [2] [] AVERTISMENT/[] AMENDĂ, în sumă de ……………… (…………………………..) lei;
    [3] [] AVERTISMENT/[] AMENDĂ, în sumă de ……………… (…………………………..) lei;

    TOTAL amendă în valoare de ……………… lei (……………………………….).
    Subsemnatul(a), ……………………………….., posesor (posesoare) al/a buletinului/cărţii de identitate seria l_l_l nr. l_l_l_l_l_l_l, eliberat(ă) de ……………… la data de………………, domiciliat (domiciliată) în ………………, str. ……………… nr. … , bl. …, sc. …, et. …, ap. …, judeţul/sectorul ..............., C.N.P. l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, în calitate de martor, declar că numitul ………………….. □ nu este de faţă/□ refuză/□ nu poate să semneze procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    Alte menţiuni:
    Agentul constatator menţionează (contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în lipsa martorului etc.)
    ...................................................................................


    Contravenientul a luat cunoştinţă că are dreptul la obiecţii şi nu a formulat/a formulat obiecţii:*) ................................
    *) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiile sau să scrie că nu are obiecţii. În caz de refuz al contravenientului, agentul/agenţii constatator/constatatori va/vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.

    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc de titlu de creanţă şi înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
    Întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi, ………………, se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii.

┌────────────┬───────────┬─────────────┐
│Agent │Martor │Contravenient│
│constatator │asistent │ │
└────────────┴───────────┴─────────────┘


    Înştiinţare de plată
    Amenda/Amenzile se va/vor achita în contul nr. ................................................, deschis la ................................................... În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, în condiţiile legii, pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ prin care este/sunt sancţionată/sancţionate contravenţia/contravenţiile de la punctul/punctele ..................., respectiv suma de ............................... lei, iar o copie a documentului de plată se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail, autorităţii competente.
    În situaţia în care contravenientul nu va achita amenda (amenzile) şi nu va exercita nicio cale de atac legală împotriva prezentului proces-verbal, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, acesta din urmă constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

┌────────────┬───────────┬─────────────┐
│Agent │Martor │Contravenient│
│constatator │asistent │ │
└────────────┴───────────┴─────────────┘


    NOTĂ:
    În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

    Formular aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. ……………… /………………

    ANEXA 2

    CARACTERISTICILE
    de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului
    „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, cod ..........................
    1. Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    2. Cod: ..............................
    3. Format: A4
    4. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe ambele feţe, în 3 exemplare (alb, roz şi verde);
    – hârtie autocopiativă;
    – este înseriat şi numerotat, înseriere cu cerneală roşie;
    – se broşează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi);
    – perfor pe fiecare filă situat la 10 mm cotor;
    – copertare şi etichetare.

    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul şi la stabilirea sancţiunilor prevăzute de lege.
    7. Se întocmeşte în 3 exemplare de agentul constatator.
    8. Circulă şi se arhivează:
    - exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuţii de evidenţă şi colectare a creanţelor statului competent;
    – exemplarul 2, la contravenient;
    – exemplarul 3, la agentul constatator.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016