Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 187 din 21 octombrie 2020  pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 187 din 21 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (1^1), art. 62 alin. (1) lit. h^5),art. 143 alin. (1) lit. s),art. 145 alin. (4) lit. g) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5),art. 9 alin. (1) lit. t) şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 7 ianuarie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) copia documentului din care rezultă deţinerea în proprietate sau în folosinţă a spaţiului care face obiectul locului de consum, din care, la solicitarea şi pentru protecţia clientului final, se pot şterge/anonimiza părţi nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. Documentul poate fi orice act care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă, la alegerea solicitantului, inclusiv adeverinţa eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care rezultă că solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; în cazul în care documentul atestă un drept de folosinţă temporară asupra acestui spaţiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosinţă; în cazul în care solicitantul nu deţine un document care să ateste dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra acestui spaţiu sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară în scris pe propria răspundere că foloseşte legal spaţiul respectiv, atât timp cât locul de consum nu este revendicat de altcineva, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire;"

    2. La articolul 30, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) să beneficieze de mai multe modalităţi de plată, care nu discriminează în mod nejustificat între clienţi."

    3. La articolul 33, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "n) să pună la dispoziţia clientului final mai multe modalităţi de plată, care nu discriminează în mod nejustificat între clienţi;"

    4. La articolul 33, după litera ee) se introduc două noi litere, literele ff) şi gg), cu următorul cuprins:
    "ff) în cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită în plus de către acesta este mai mare de 100 lei, să restituie această sumă conform prevederilor legale în vigoare. În situaţia în care în urma regularizării suma plătită în plus de către clientul casnic este mai mică de 100 lei, suma va fi compensată în contul facturilor următoare;
gg) să se asigure ca prevederile din condiţiile generale să fie echitabile şi transparente, prezentate într-un limbaj clar şi uşor de înţeles şi acestea să nu includă bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienţilor."

    5. La articolul 52, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile şi să reflecte în mod adecvat consumul probabil. Orice diferenţă în ceea ce priveşte clauzele şi condiţiile trebuie să reflecte costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plată."

    6. La articolul 56, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) o informare privind dreptul clienţilor finali de a beneficia de serviciu universal, precum şi condiţiile pe care aceştia trebuie să le îndeplinească;
d) preţurile/tarifele reglementate aplicate clienţilor beneficiari ai serviciului universal;"

    7. La articolul 56, litera f) se abrogă.


    ART. II
    Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 7 iulie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) furnizare în regim de ultimă instanţă, în conformitate cu reglementările ANRE;"

    2. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.
    3. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Clienţii finali au dreptul să îşi aleagă furnizorul cu care să încheie contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial."

    4. La articolul 15 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) copia documentului din care rezultă deţinerea în proprietate sau în folosinţă a spaţiului care face obiectul locului de consum, din care, la solicitarea şi pentru protecţia clientului final, se pot şterge/anonimiza părţi nerelevante pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. Documentul poate fi orice act care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă, la alegerea solicitantului, inclusiv adeverinţa eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care rezultă că solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; în cazul în care documentul atestă un drept de folosinţă temporară asupra acestui spaţiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosinţă; în cazul în care solicitantul nu deţine un document care să ateste dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra acestui spaţiu sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară în scris pe propria răspundere că foloseşte legal spaţiul respectiv, atât timp cât locul de consum nu este revendicat de altcineva, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a gazelor naturale pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire;"

    5. La capitolul III, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2-a
    Furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă
"

    6. Articolele 18-20 se abrogă.
    7. La articolul 21, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Condiţiile de desfăşurare şi de încetare a activităţii de furnizare de ultimă instanţă sunt stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile aprobate de ANRE.
(6) Principiile de stabilire a preţurilor aplicate de către furnizorii de ultimă instanţă clienţilor preluaţi sunt stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile aprobate de ANRE."

    8. Articolul 30 se abrogă.
    9. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru furnizarea în regim de ultimă instanţă perioada de facturare este lunară."

    10. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 42^1
    (1) În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită în plus de către acesta este mai mare de 100 lei, furnizorul are obligaţia să restituie această sumă conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) În situaţia în care în urma regularizării suma plătită în plus de către clientul casnic este mai mică de 100 lei, suma va fi compensată în contul facturilor următoare."

    11. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) Pentru furnizarea în regim de ultimă instanţă, obligaţia de plată se consideră îndeplinită la data efectuării plăţii de către clientul final, cu excepţia situaţiei în care plata se face prin virament bancar, caz în care obligaţia în cauză este considerată îndeplinită la data la care contul furnizorului a fost alimentat cu suma care a făcut obiectul plăţii."

    12. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    Pe piaţa concurenţială, în cazul clientului final căruia i-a fost întreruptă furnizarea gazelor naturale la locul de consum pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, furnizorul are dreptul să solicite acestuia constituirea unei garanţii financiare, valoarea şi condiţiile în care se constituie această garanţie fiind prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, conform acordului de voinţă al părţilor contractante."

    13. La articolul 55 alineatul (1), litera c) se abrogă.
    14. La articolul 59, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) să notifice clientului final, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare şi/sau completare a condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi orice majorare a preţului/tarifului practicat, precizând motivele, condiţiile şi amploarea acestei majorări, în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, iar în ceea ce îi priveşte pe clienţii casnici, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, într-un mod transparent şi uşor de înţeles, precum şi să informeze clientul final, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa în mod gratuit contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiţii;"

    15. La articolul 60 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să îşi schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial;"

    16. La articolul 60, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Clientul final de gaze naturale nu are dreptul să vândă gazele naturale contractate."    ART. III
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 7 februarie 2020.

    ART. IV
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 21 octombrie 2020.
    Nr. 187.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016