Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.171 din 3 septembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.171 din 3 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 729 din 5 septembrie 2019
    Pentru aplicarea prevederilor art. 41 şi art. 235 lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 alin. (2) din Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 22/2007, ale art. 1 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 40 din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, având în vedere dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările ulterioare,
    luând în considerare Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 1.917/DGISSEP din 22.07.2019,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 24 octombrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri sunt şcoli postliceale cu personalitate juridică care se subordonează nemijlocit statelor majore ale categoriilor de forţe/ comandamentelor din care fac parte."

    2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cifrele anuale de şcolarizare pentru învăţământul postliceal militar se propun Ministerului Educaţiei Naţionale pentru a fi aprobate conform legii, de către ministrul apărării naţionale, la iniţiativa Direcţiei generale management resurse umane."

    3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Propunerile pentru calificările profesionale care urmează a fi autorizate/acreditate, corespondente armelor/serviciilor/ specialităţilor militare, se stabilesc de către Statul Major al Apărării, la iniţiativa unităţilor de învăţământ postliceal militar, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane şi cu aprobarea statelor majore ale categoriilor de forţe/ comandamentelor din care acestea fac parte."

    4. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Parcurgerea integrală a planurilor-cadru de învăţământ şi programelor analitice în situaţia suspendării cursurilor se face până la finalul semestrului/anului şcolar, conform art. 9 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la alin. (1), în situaţia în care catedrele sunt constituite numai din instructori, şefii comisiilor metodice/didactice se numesc din rândul acestora."

    6. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    Se interzice fracţionarea formaţiunilor de studiu în scopul măririi nejustificate a normei didactice."

    7. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    (1) Grupa de cursanţi pentru cursurile de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă poate avea un efectiv de minimum 3 cursanţi, cu aprobarea şefului statului major al categoriei de forţe/comandantului comandamentului care are în subordine şcoala.
    (2) La constituirea grupelor se pot avea în vedere şi alte criterii, proprii unităţii de învăţământ postliceal militar, cuprinse în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, care să reducă fracţionarea colectivelor de cursanţi."

    8. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Toate grupele de cursanţi de la programele de formare continuă sunt coordonate de către structura instrucţie şi educaţie din şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri unde aceştia sunt înmatriculaţi."

    9. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Activităţile de învăţământ din şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri se planifică pentru un ritm mediu de 30 de ore pe săptămână, cu posibilitatea măririi acestuia până la 35 de ore pe săptămână, în situaţiile când este necesară recuperarea unor ore de curs."

    10. La articolul 19, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Pe timpul desfăşurării modulelor de pregătire militară generală, metodică şi tactică, pentru formarea deprinderilor de comandă, exerciţiilor, tragerilor în poligoane, al taberelor de instruire şi evaluărilor periodice/examenelor de absolvire/certificare a calificării se pot planifica minimum 8 ore de activităţi de instruire/învăţământ pe zi."

    11. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Personalul şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri este constituit din personal didactic şi personal nedidactic, definit conform legii."

    12. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Instructorii militari au drepturile şi obligaţiile ce decurg din lege, din calitatea de cadru militar în activitate şi din instrucţiunile specifice Ministerului Apărării Naţionale privind corpul instructorilor militari."

    13. La articolul 27, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) aprobă, la propunerea locţiitorului comandantului pentru învăţământ, repartiţia sarcinilor didactice, urmărind respectarea principiului continuităţii, şi atribuie prin ordin de zi pe unitate orele rămase nealocate, în regim de cumul sau plata cu ora;"

    14. La articolul 29, după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:
    "c) consiliul clasei;
d) consiliul şcolar al elevilor."

    15. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Şedinţele consiliului profesoral sunt conduse de către locţiitorul comandantului pentru învăţământ, care este şi preşedintele acestuia."

    16. După articolul 40 se introduc două noi articole, articolele 40^1 şi 40^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 40^1
    Consiliul clasei se constituie şi funcţionează potrivit prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 40^2
    Consiliul şcolar al elevilor se constituie şi funcţionează potrivit prevederilor Statutului elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016."

    17. La articolul 47, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul postliceal pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor se elaborează cu cel puţin 90 de zile înainte de începerea anului şcolar, se avizează de către şeful statului major al categoriei de forţe/comandantul comandamentului care are în subordine unitatea de învăţământ postliceal militar, şeful Direcţiei instrucţie şi doctrină din Statul Major al Apărării, şeful Direcţiei generale management resurse umane, Ministerul Educaţiei Naţionale şi se aprobă de către şeful Statului Major al Apărării."

    18. La articolul 47, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) La elaborarea planurilor-cadru de învăţământ se consultă şi structurile militare de formare profesională iniţială şi continuă de nivel nonuniversitar, în care se asigură pregătirea militară de specialitate în arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care se pregătesc elevii, după caz."

    19. La articolul 55, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Elevii şi cursanţii care au lipsit motivat de la verificări sau examene le pot susţine ulterior, după prezentarea la cursuri sau până la începerea sesiunii examenelor de absolvire/certificare a calificării, după caz."

    20. La articolul 79, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 79
    (1) Absenţele datorate îmbolnăvirilor elevilor sau altor cazuri de forţă majoră, precum şi permisiilor/învoirilor acordate în situaţiile prevăzute în Regulamentul de ordine interioară în unitate, dovedite cu documente legale, se motivează."

    21. La articolul 98, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 98
    (1) Exmatricularea elevilor se aplică pentru abateri deosebit de grave şi în situaţiile prevăzute la art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (3) şi art. 68, se consemnează în registrul de procese-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral, în ordinul de zi pe unitate, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol şi se raportează, ierarhic, şefului categoriei de forţe/comandantului comandamentului care are în subordine şcoala şi şefului Direcţiei generale management resurse umane."

    22. La articolul 112, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Metodologiile proprii elaborate de şcolile de maiştri militari şi subofiţeri sunt avizate de către şeful Direcţiei generale management resurse umane şi sunt aprobate de către şeful statului major al categoriei de forţe ale armatei/comandantul comandamentului care are în subordine şcoala militară respectivă."    ART. II
    În cuprinsul „Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri“, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016, denumirea „planuri de învăţământ“ se înlocuieşte cu denumirea „planuri-cadru de învăţământ“.

    ART. III
    În cuprinsul „Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri“, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016, denumirea „Direcţia management resurse umane“ se înlocuieşte cu denumirea „Direcţia generală management resurse umane“, iar denumirea „Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice“ se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Educaţiei Naţionale“.

    ART. IV
    Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul de învăţământ 2019-2020.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae Nasta,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 3 septembrie 2019.
    Nr. M.171.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016