Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 15 din 12 septembrie 2019  pentru aprobarea Acordului-cadru privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact,  transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 15 din 12 septembrie 2019 pentru aprobarea Acordului-cadru privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională

EMITENT: Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (5),art. 8 alin. (6) şi (14) din Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 688/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră,
    preşedintele Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Acordul-cadru privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Acordul-cadru urmează a se încheia între Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră şi operatorii care într-un an calendaristic desfăşoară operaţiuni petroliere offshore, inclusiv planificarea şi executarea unei operaţiuni la sondă sau gestionarea şi controlul funcţiilor unei instalaţii de exploatare, în termen de 60 de zile de la publicare, cu respectarea dispoziţiilor acestuia.

    ART. 3
    Structurile organizatorice din cadrul Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, precum şi operatorii, persoane juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a Autorităţii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.                    Preşedintele Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră,
                    Constantin Gheorghe

    Bucureşti, 12 septembrie 2019.
    Nr. 15.
    ANEXA 1

    ACORD-CADRU
    privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie
    şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize,
    legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională
    Prezentul acord-cadru este încheiat la data de ..................... între:
    Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (denumită în continuare ACROPO), cu sediul în ................., strada ................ nr. ....., cod fiscal 38302162, cont nr. ............... (Se vor trece toate datele de identificare.), deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, reprezentată de .............................., având funcţia de preşedinte, şi de ....................., având funcţia de director economic,
    şi
    .................................................................., (Se trece operatorul.)
    o companie legal constituită şi funcţionând în baza legilor din .........................., cu sediul în ...................., înregistrată cu nr. ............, în registrul companiilor din ......................... (Se vor trece toate datele de identificare.), reprezentată prin ..................., în calitate de reprezentant legal.
    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (5) din Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare,
    părţile convin următoarele:
    ART. 1
    Obiectul acordului-cadru
    1.1. Obiectul prezentului acord-cadru îl constituie stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională, necesare realizării atribuţiilor ACROPO în îndeplinirea funcţiilor sale.
    1.2. Prezentul acord-cadru stabileşte raporturile juridice dintre Autoritatea competentă şi operatorii care într-un an calendaristic desfăşoară operaţiuni petroliere offshore, inclusiv planificarea şi executarea unei operaţiuni la sondă sau gestionarea şi controlul funcţiilor unei instalaţii de exploatare, cu privire la plata cheltuielilor anuale convenite în temeiul art. 3 alin. (5) din Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare.
    1.3. În sensul prezentului acord-cadru, următorii termeni se definesc astfel:
    a) acord petrolier este actul juridic încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale denumită în continuare ANRM şi una sau mai multe persoane juridice române sau străine, în vederea acordării concesiunii petroliere, potrivit prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) operator înseamnă titularul de acord petrolier sau entitatea nominalizată de către titularul de acord petrolier să conducă efectuarea operaţiunilor petroliere offshore, inclusiv planificarea şi executarea unei operaţiuni la sondă sau gestionarea şi controlul funcţiilor unei instalaţii de exploatare;
    c) titularul acordului petrolier înseamnă persoana juridică română sau străină, căreia i s-a acordat dreptul de a efectua operaţiuni petroliere în baza unui acord petrolier, potrivit prevederilor Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) ANRM este autoritatea competentă abilitată să aplice dispoziţiile Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 2
    Durata şi încetarea acordului-cadru
    2.1. Prezentul acord-cadru se încheie pe perioada valabilităţii acordului petrolier şi intră în vigoare începând cu data semnării.
    2.2. Prezentul acord-cadru încetează la data rezilierii sau încetării acordului petrolier încheiat cu ANRM.
    2.3. Prezentul acord-cadru încetează la data transferului acordului petrolier încheiat cu ANRM, către un nou titular de acord petrolier, acesta având obligaţia de a încheia un nou acord în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

    ART. 3
    Drepturile şi obligaţiile operatorului
    3.1. Operatorul are următoarele drepturi:
    a) de a beneficia de confidenţialitatea datelor;
    b) de a beneficia de tratament nediscriminatoriu, independent şi transparent în relaţia cu ACROPO;
    c) de a fi consultat la elaborarea unor planuri privind dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională.

    3.2. Operatorul are următoarele obligaţii:
    a) să stabilească relaţii de cooperare cu Autoritatea;
    b) să sprijine cele mai bune practici de reglementare ale Autorităţii;
    c) să respecte cerinţele prevăzute în legislaţia relevantă în vigoare, precum şi reglementările emise şi măsurile impuse de Autoritate în conformitate cu prevederile legale;
    d) să se achite la timp şi în termen de obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru;
    e) să sprijine Autoritatea în orice demers al său de întărire a siguranţei operaţiunilor petroliere offshore.


    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile ACROPO
    4.1. ACROPO are dreptul să decidă asupra priorităţilor şi tipului de achiziţii efectuate din sumele ce i-au fost virate de către operatori prin prezentul acord-cadru.
    4.2. ACROPO are următoarele obligaţii:
    a) să păstreze confidenţialitatea datelor obţinute de la operator şi să nu le divulge unei terţe părţi, fără acordul prealabil al acestuia, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
    b) să adopte o politică transparentă privind modul de folosire a resurselor financiare primite de la operatori în baza prezentului acord-cadru;
    c) să elaboreze planuri privind dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională.


    ART. 5
    Plata cheltuielilor
    5.1. Operatorul care într-un an calendaristic desfăşoară operaţiuni petroliere offshore, inclusiv planificarea şi executarea unei operaţiuni la sondă sau gestionarea şi controlul funcţiilor unei instalaţii de exploatare, se obligă să vireze anual până la data de 31 martie a fiecărui an, către ACROPO, suma de ............... euro*, cheltuieli necesare pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională.
    * Suma se stabileşte de părţi la data încheierii prezentului acord-cadru.

    5.2. Suma convenită prin prezentul acord-cadru poate fi modificată prin acordul părţilor.
    5.3. Sumele aferente cheltuielilor convenite se vor vira până la data de 31 martie a fiecărui an, de către operator, într-un cont distinct deschis de ACROPO cu această destinaţie la Trezoreria Statului, cont ce urmează fi comunicat ulterior semnării acestui acord-cadru.
    5.4. Sumele necheltuite în timpul fiecărui an contractual se reportează pentru anul următor.

    ART. 6
    Legea care guvernează acordul-cadru şi soluţionarea disputelor
    6.1. Prezentul acord-cadru va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.
    6.2. Limba prezentului acord-cadru şi a tuturor comunicărilor scrise va fi limba română.
    6.3. Toate litigiile legate de încheierea, interpretarea, executarea sau încetarea prezentului acord-cadru vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti din România.
    6.4. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe şi negociere amiabilă, orice neînţelegere sau dispute/divergenţe care se pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord-cadru.
    6.5. Dacă disputa nu a fost astfel soluţionată şi părţile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea acordului-cadru, acestea trebuie să se notifice reciproc şi în scris în privinţa poziţiei lor asupra aspectului în dispută, precum şi cu privire la soluţia pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.

    ART. 7
    Confidenţialitatea
    7.1. Toate informaţiile furnizate de către sau în numele uneia dintre părţi către cealaltă parte (sau reprezentanţilor şi/sau consultanţilor acesteia) în legătură cu prezentul acord-cadru care vizează partea respectivă vor fi considerate drept proprietatea exclusivă a părţii care furnizează informaţiile. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea cu privire la toate aceste informaţii şi asupra întregului conţinut al prezentului acord-cadru şi să nu le dezvăluie niciunei persoane.
    7.2. Cu toate acestea, această obligaţie ce incumbă părţilor şi reprezentanţilor şi/sau angajaţilor acestora de a păstra confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor nu se aplică în următoarele cazuri:
    a) informaţiilor despre care partea informată poate stabili că le deţinea anterior divulgării acestora de către cealaltă parte;
    b) informaţiilor despre care partea poate stabili că erau cunoscute publicului în prealabil;
    c) informaţilor care fuseseră divulgate ca urmare a hotărârii unei instanţe competente sau a deciziei unei autorităţi;
    d) informaţilor care au fost divulgate în vederea respectării unei obligaţii de divulgare impusă de legea aplicabilă.


    ART. 8
    Sediu şi notificări
    8.1. Toate notificările, solicitările, cererile şi comunicările necesar sau permis a fi făcute sau date în baza prezentului acord-cadru se vor face în scris în limba română şi vor fi adresate corespunzător, după cum urmează:
    Către ACROPO: la sediul ........................., (Se vor trece toate datele de identificare.)
    str. ................. nr. ......, sectorul ................, e-mail: contact@acropo.gov.ro;
    Către operator: la sediul ..........................., (Se vor trece toate datele de identificare.)
    e-mail: ..................................;

    8.2. Orice notificări, solicitări, cereri şi comunicări vor fi considerate că au fost primite:
    a) în cazul predării personale, în momentul predării, dacă aceasta are loc în timpul programului normal de lucru la biroul destinatar sau dacă predarea are loc în afara programului de lucru, la începerea programului în ziua lucrătoare următoare datei predării;
    b) în cazul notificării prin fax, la primire, dacă aceasta are loc în timpul programului normal de lucru la biroul destinatar sau dacă primirea are loc în afara programului de lucru, la începerea programului în ziua lucrătoare următoare datei primirii.

    8.3. În situaţia schimbării adresei sau a reprezentantului autorizat, cealaltă parte va fi notificată în scris despre această schimbare în maximum 5 (cinci) zile de la producere.

    ART. 9
    Alte clauze
    9.1. Prezentul acord-cadru reprezintă înţelegerea dintre Autoritatea competentă şi operator cu privire la obiectul acestuia şi nu poate fi amendat, modificat, schimbat sau suplimentat decât printr-un act scris, semnat de părţi, în condiţiile legii.
    9.2. Dacă, la orice moment, se va constata că orice termen sau prevedere din prezentul acord-cadru sunt ilegale sau inaplicabile, în întregime sau în parte, conform legii aplicabile, atunci se va considera că respectivul termen sau prevedere nu fac parte din prezentul acord-cadru, iar aplicabilitatea celorlaltor clauze ale acordului-cadru nu va fi afectată. Părţile vor înlocui condiţia sau prevederea ilegală sau inaplicabilă cu o condiţie sau o prevedere legală şi aplicabilă care, în măsura permisă de legea aplicabilă, are acelaşi efect sau un efect echivalent.
    9.3. Prezentul acord-cadru s-a încheiat astăzi ..................., în limba română, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

    Din partea: ACROPO
    Preşedinte,
    ...................................................................
    Director economic,
    ...................................................................
    Din partea: operatorului
    Administrator/Director,
    ...................................................................
    Director economic/financiar,
    ....................................................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016