Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.396 din 9 iulie 2020  privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.396 din 9 iulie 2020 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei gestionarea deşeurilor nr. 130.015/DGD din 21.05.2020,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 26 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────────────┬─────────────────┐
│ │ │Se aplică pentru │
│ │ │categoriile 8, 9 │
│ │ │şi 11 şi expiră │
│ │ │la: │
│ │ │- 21 iulie 2021 │
│ │ │pentru │
│ │ │categoriile 8 şi │
│ │ │9, cu excepţia │
│ │ │dispozitivelor │
│ │ │medicale de │
│ │Cromul hexavalent│diagnosticare in │
│ │utilizat ca agent│vitro şi a │
│ │anticoroziv în │instrumentelor │
│ │sistemul de │industriale de │
│ │răcire din oţel │monitorizare şi │
│„9│nealiat al │control; │
│ │refrigeratoarelor│- 21 iulie 2023 │
│ │cu absorbţie, │pentru │
│ │până la 0,75% din│dispozitivele │
│ │greutate în │medicale de │
│ │soluţia de răcire│diagnosticare in │
│ │ │vitro din │
│ │ │categoria 8; │
│ │ │- 21 iulie 2024 │
│ │ │pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │industriale de │
│ │ │monitorizare şi │
│ │ │control din │
│ │ │categoria 9 şi │
│ │ │pentru categoria │
│ │ │11.“ │
└──┴─────────────────┴─────────────────┘

"

    2. În anexa nr. 1, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 9(a)-I şi 9(a)-II, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬──────────────────────┬───────────┐
│ │Crom hexavalent până │ │
│ │la 0,75% din greutate,│ │
│ │utilizat ca agent │ │
│ │anticoroziv în soluţia│ │
│ │de răcire a sistemelor│ │
│ │de răcire din oţel │ │
│ │nealiat ale │Se aplică │
│ │refrigeratoarelor cu │pentru │
│„9 │absorbţie (inclusiv │categoriile│
│(a)│minibarurile), │1-7 şi 10 │
│-I │concepute să │şi expiră │
│ │funcţioneze integral │la 5 martie│
│ │sau parţial cu │2021. │
│ │dispozitive de │ │
│ │încălzire electrice, │ │
│ │cu o putere de intrare│ │
│ │utilizată medie < 75 │ │
│ │W, în condiţii de │ │
│ │utilizare constantă │ │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Crom hexavalent până │ │
│ │la 0,75% din greutate,│ │
│ │utilizat ca agent │ │
│ │anticoroziv în soluţia│ │
│ │de răcire a sistemelor│ │
│ │de răcire din oţel │ │
│ │nealiat ale │ │
│ │refrigeratoarelor cu │Se aplică │
│ │absorbţie: │pentru │
│9 │- concepute să │categoriile│
│(a)│funcţioneze integral │1-7 şi 10 │
│-II│sau parţial cu │şi expiră │
│ │dispozitive de │la 21 iulie│
│ │încălzire electrice, │2021.“ │
│ │cu o putere de intrare│ │
│ │utilizată medie ≥ 75 │ │
│ │W, în condiţii de │ │
│ │utilizare constantă; │ │
│ │- concepute să │ │
│ │funcţioneze integral │ │
│ │cu dispozitive de │ │
│ │încălzire neelectrice.│ │
└───┴──────────────────────┴───────────┘

"

    3. În anexa nr. 1, punctul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───┬──────────────────┬───────────────┐
│ │Plumbul din │ │
│ │punctele de sudură│ │
│ │şi din straturile │ │
│ │acoperitoare ale │ │
│ │capetelor │ │
│ │componentelor │ │
│ │electrice şi │ │
│ │electronice şi din│ │
│ │straturile │Se aplică │
│ │acoperitoare ale │tuturor │
│ │plăcilor cu │categoriilor şi│
│ │circuite imprimate│expiră la: - 31│
│ │utilizate în │martie 2022 │
│ │module de │pentru │
│ │aprindere şi în │categoriile │
│ │alte sisteme │1-7, 10 şi 11; │
│ │electrice şi │- 21 iulie 2021│
│ │electronice de │pentru │
│ │comandă a │categoriile 8 │
│ │motoarelor care, │şi 9, cu │
│ │din motive │excepţia │
│ │tehnice, trebuie │dispozitivelor │
│ │să fie montate │medicale de │
│ │direct pe sau în │diagnosticare │
│ │carterul sau │in vitro şi a │
│„41│cilindrul │instrumentelor │
│ │motoarelor cu │industriale de │
│ │ardere portabile │monitorizare şi│
│ │(categoriile SH:1,│control; - 21 │
│ │SH:2 şi SH:3 din │iulie 2023 │
│ │Directiva 97/68/CE│pentru │
│ │a Parlamentului │dispozitivele │
│ │European şi a │medicale de │
│ │Consiliului din 16│diagnosticare │
│ │decembrie 1997 │in vitro din │
│ │privind apropierea│categoria 8; - │
│ │legislaţiilor │21 iulie 2024 │
│ │statelor membre │pentru │
│ │referitoare la │instrumentele │
│ │măsurile împotriva│industriale de │
│ │emisiei de │monitorizare şi│
│ │poluanţi gazoşi şi│control din │
│ │de pulberi │categoria 9.“ │
│ │provenind de la │ │
│ │motoarele cu │ │
│ │ardere internă │ │
│ │care urmează să │ │
│ │fie instalate pe │ │
│ │echipamentele │ │
│ │mobile fără │ │
│ │destinaţie │ │
│ │rutieră) │ │
└───┴──────────────────┴───────────────┘

"

    4. În anexa nr. 2, punctele 37 şi 41 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "37. Plumb în electrozii de platină platinaţi utilizaţi pentru măsurători ale conductivităţii, în cazul în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    a) măsurători ale conductivităţii cu o plajă largă, care acoperă mai mult de 1 ordin de mărime (de exemplu, o plajă cuprinsă între 0,1 mS/m şi 5 mS/m), în aplicaţii de laborator pentru concentraţii necunoscute;
    b) măsurători ale soluţiilor, în cazul în care pentru oricare dintre următoarele sunt necesare o precizie de ± 1 % a plajei eşantionului şi o rezistenţă ridicată la coroziune a electrodului:
    (i) soluţii acide cu un pH < 1;
    (ii) soluţii bazice cu un pH > 13;
    (iii) soluţii corozive care conţin gaz halogen;
    c) măsurători ale conductivităţii de peste 100 mS/m, care trebuie efectuate cu instrumente portabile.
    Expiră la 31 decembrie 2025
    ..................................................................................................
41. Plumbul ca stabilizator termic în clorura de polivinil (PVC) folosită drept material de bază în senzorii electrochimici amperometrici, potenţiometrici şi conductometrici utilizaţi în dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro pentru analiza sângelui şi a altor lichide şi gaze corporale.
    Expiră la 31 martie 2022."

    5. În anexa nr. 2, după punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 44, cu următorul cuprins:
    "44. Cadmiul din tuburile pentru camere video tolerante la radiaţii, concepute pentru camere video cu o rezoluţie centrală mai mare de 450 linii TV, care sunt utilizate în medii cu expunere la radiaţii ionizante de peste 100 Gy/oră şi cu o doză totală care depăşeşte 100 kGy.
    Se aplică pentru categoria 9. Expiră la 31 martie 2027."


    ART. II
    Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021, cu excepţia prevederilor de la art. I pct. 5 care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei delegate (UE) 2020/361 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru utilizarea cromului hexavalent ca agent anticoroziv în sistemul de răcire din oţel nealiat al refrigeratoarelor cu absorbţie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 67 din 5 martie 2020, ale Directivei delegate (UE) 2020/365 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din punctele de sudură şi din straturile acoperitoare utilizate în anumite motoare cu ardere portabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 67 din 5 martie 2020, ale Directivei delegate (UE) 2020/360 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din electrozii de platină platinaţi utilizaţi pentru anumite măsurători ale conductivităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 67 din 5 martie 2020, ale Directivei delegate (UE) 2020/366 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumb ca stabilizator termic în clorura de polivinil folosită în anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro pentru analiza sângelui şi a altor lichide şi gaze corporale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 67 din 5 martie 2020, şi ale Directivei delegate (UE) 2020/364 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru utilizarea cadmiului în anumite tuburi pentru camere video tolerante la radiaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 67 din 5 martie 2020.


                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 9 iulie 2020.
    Nr. 1.396.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016