Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 115 din 11 septembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 115 din 11 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 756 din 17 septembrie 2019
    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar, emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    Datele centralizatoare referitoare la evidenţa fondului locativ, precum şi cele privind necesarul de locuinţe prevăzut la art. 7, respectiv art. 9, se transmit şi se actualizează, exclusiv în format electronic, într-o aplicaţie informatică gestionată de către Direcţia generală logistică, realizată cu sprijinul Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei."

    2. La articolul 12 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) analizează, o dată la 3 ani, repartizarea numerică a locuinţelor către unităţile titulare de cotă."

    3. La articolul 12 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) analizează, o dată la 3 ani, repartizarea numerică a locuinţelor către unităţile titulare de cotă."

    4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    Prin excepţie de la art. 12 alin. (2) lit. e), atunci când comitetul de analiză atribuie locuinţa conducătorului unităţii titulare de cotă, procesul-verbal este aprobat de către şeful ierarhic nemijlocit al acestuia."

    5. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Locuinţele repartizate potrivit secţiunii a 3-a pot fi atribuite numai în baza contractului de închiriere, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, încheiat pe o perioadă de maximum 3 ani, cu condiţia ca persoanele în cauză să îşi desfăşoare activitatea în localitatea respectivă."

    6. La articolul 28 alineatul (1), literele g), i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţă proprietate personală;
    .................................….
i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligaţiile contractuale care îi revin pe o perioadă de 45 de zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către unitatea de administrare;
    .................................…….
k) în situaţia în care titularul contractului de închiriere nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizată, din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere;"

    7. La articolul 28 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
    "m) la decesul titularului de contract."

    8. La articolul 28, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), h) şi m), contractul încetează de drept, fără notificare prealabilă, fără a fi necesară punerea în întârziere a titularului contractului de închiriere sau altă formalitate.
(1^2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), contractul încetează de drept la data înregistrării la secretariatul unităţii de administrare a solicitării titularului contractului de închiriere.
(1^3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. g), i)-l), contractul încetează de drept la data comunicării notificării din partea unităţii de administrare, fără a fi necesară o altă formalitate."

    9. La articolul 28 alineatul (2), litera g) se abrogă.
    10. La articolul 28 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. m)."

    11. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 28^1
    (1) În toate situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1), după expirarea termenului de eliberare a locuinţei potrivit art. 28 alin. (2), pentru refuzul de a elibera locuinţa, unitatea de administrare percepe, pentru fiecare zi de întârziere, 2 lei/mp suprafaţă utilă a locuinţei/zi cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă.
    (2) Despăgubirea pentru lipsa de folosinţă prevăzută la alin. (1) se stabileşte luând în considerare intervalul de timp care include ziua următoare celei în care trebuia eliberată locuinţa şi ziua eliberării locuinţei."

    12. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) În situaţia încetării contractului de închiriere a unei locuinţe de serviciu potrivit art. 28 alin. (1) lit. b) sau m), un membru al familiei fostului titular al contractului de închiriere poate solicita să îi fie atribuită locuinţa de serviciu dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) face parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne;
    b) a fost menţionat în contractul de închiriere care a încetat;
    c) locuia împreună cu fostul titular la data încetării contractului de închiriere.
    (2) În situaţia încetării contractului de închiriere a unei locuinţe de serviciu sau de intervenţie potrivit art. 28 alin. (1) lit. m), locuinţa respectivă poate fi închiriată, pentru o perioadă de 6 luni de la data expirării termenului de eliberare a locuinţei, unui membru al familiei fostului titular al contractului de închiriere, la cererea acestuia, dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
    (3) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune la unitatea de administrare în termen de maximum 20 de zile de la data încetării contractului. Cererea este însoţită de copii ale tuturor documentelor care să justifice solicitarea formulată şi încadrarea acesteia în prevederile legale.
    (4) Prin excepţie de la prevederile art. 21, locuinţa de serviciu cu privire la care se formulează o cerere în temeiul alin. (1) se consideră că este disponibilă de la data formulării cererii.
    (5) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluţionează potrivit dispoziţiilor privind repartizarea fondului locativ prevăzute de prezentul ordin. Termenul de eliberare a locuinţei de serviciu se suspendă de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1) până la data soluţionării acesteia.
    (6) Cererea prevăzută la alin. (2) se depune la unitatea de administrare în termen de maximum 20 de zile de la data încetării contractului, aceasta având obligaţia de a o soluţiona până la împlinirea termenului de eliberare a locuinţei respective.
    (7) Soluţionarea cererii prevăzute la alin. (2) se suspendă până la soluţionarea cererii prevăzute la alin. (1) depuse de aceeaşi persoană cu privire la aceeaşi locuinţă de serviciu.
    (8) Cererile privind aceeaşi locuinţă, depuse de mai multe persoane care îndeplinesc condiţiile pentru formularea acestora potrivit alin. (1) şi (2), se soluţionează în cadrul aceleiaşi proceduri."

    13. La articolul 30, literele d)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) să efectueze pe cheltuială proprie lucrările de reparaţii de întreţinere curentă pentru elementele de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă şi pentru bunurile cuprinse în procesul-verbal de predare-primire a locuinţei, al cărui model este prevăzut în anexa A la contractul de închiriere;
e) să achite lunar, prin reţinerea pe statul de plată a drepturilor salariale, pentru toate persoanele care locuiesc împreună şi care sunt înscrise în contractul de închiriere, cotele-părţi care le revin din cheltuielile cu utilităţile, cu serviciile de salubrizare şi cu cele de alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică şi curăţare a părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună, după caz, stabilite prin grija unităţii de administrare, potrivit datelor înscrise în anexa B la contractul de închiriere încheiat;
f) să anunţe unitatea de administrare, în scris, în termen de 5 zile, asupra oricăror modificări produse în situaţia existentă la data încheierii contractului, cum ar fi: schimbarea locului de muncă în altă unitate sau localitate, modificarea datelor personale sau/şi a numărului membrilor familiei, dobândirea, prin orice mod, a unei locuinţe proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea;
g) să solicite reînnoirea contractului de închiriere a locuinţei de serviciu/intervenţie cu cel puţin 45 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile, înainte de data expirării termenului de valabilitate a acestuia;"

    14. La articolul 30, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) să achite lunar, prin reţinerea pe statul de plată a drepturilor salariale, 2 lei/mp suprafaţă utilă a locuinţei/zi, cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, după expirarea termenului de eliberare a locuinţei, începând cu ziua următoare celei în care trebuia eliberată locuinţa şi până în ziua eliberării locuinţei."

    15. La articolul 31, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii şi elementele de construcţie exterioare ale clădirii, cum sunt: acoperişul, faţada, împrejmuirile, pavimentele, curţile şi grădinile;"

    16. La articolul 31, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) să efectueze reparaţii curente la spaţiile comune din interiorul clădirii, cum sunt: casa scării, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile etc.;"

    17. La articolul 31, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) să înştiinţeze unitatea titulară de cotă cu cel puţin 45 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a contractului de închiriere, în vederea analizării repartizării acesteia;"

    18. La articolul 31, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:
    "f) să stabilească lunar şi să comunice titularului contractului de închiriere sumele datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, după expirarea termenului de eliberare a locuinţei aplicabil potrivit art. 28 alin. (2);
g) să reţină/să solicite reţinerea lunar/lunară din salariul titularului contractului de închiriere, pe statul de plată a drepturilor salariale, a sumelor datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, după expirarea termenului de eliberare a locuinţei aplicabil potrivit art. 28 alin. (2)."

    19. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Starea tehnică a fondului locativ şi îndeplinirea clauzelor contractuale se verifică semestrial de către o comisie numită prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate a/al şefului unităţii de administrare."

    20. După articolul 32 se introduc patru noi articole, articolele 32^1-32^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 32^1
    (1) Pentru locuinţele de serviciu şi de intervenţie, denumite în continuare unităţi individuale, aflate într-un condominiu administrat de către structurile prevăzute la art. 4, utilităţile se asigură astfel:
    a) în situaţia în care unitatea individuală dispune de branşament propriu, prin încheierea de contracte individuale de furnizare de utilităţi, pentru fiecare unitate individuală, încheiate în nume propriu de către titularii contractelor de închiriere cu furnizorul respectiv;
    b) în situaţia în care unităţile individuale nu dispun de branşamente proprii, prin încheierea de contracte de furnizare de utilităţi, încheiate de către unitatea de administrare pentru întreg condominiul.
    (2) Pentru unităţile individuale prevăzute la alin. (1), serviciile de salubrizare se asigură prin încheierea de contracte de furnizare de către unitatea de administrare.
    (3) Cheltuielile aferente utilităţilor şi serviciilor asigurate în baza contractelor de furnizare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (2) se achită de unitatea de administrare. Repartizarea costurilor pentru cheltuielile respective se realizează în cote-părţi de către unitatea de administrare şi se reţin, lunar, din drepturile salariale ale fiecărui titular al contractului de închiriere.
    (4) Cheltuielile pentru alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu energie termică şi curăţarea părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună se achită de către unitatea de administrare, în baza contractelor încheiate cu furnizorii de utilităţi. Repartizarea costurilor pentru cheltuielile respective se realizează în cote-părţi, calculate prin raportarea suprafeţei utile a fiecărei unităţi individuale la suprafaţa totală utilă a tuturor unităţilor individuale din condominiu, de către unitatea de administrare şi se reţin, lunar, din drepturile salariale ale fiecărui titular al contractului de închiriere.
    ART. 32^2
    (1) În situaţia în care unităţile individuale fac parte dintr-un condominiu în care se regăsesc şi spaţii de locuit aflate în proprietatea altor persoane, unitatea de administrare exercită drepturile şi este ţinută de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute pentru proprietarii din condominii, potrivit Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor şi convenţiilor individuale de facturare încheiate.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), unitatea de administrare achită întreaga cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari. Din cota de contribuţie achitată, unitatea de administrare repartizează, pe cote-părţi, costurile ce revin titularilor contractelor de închiriere a respectivelor unităţi individuale, respectiv cele pentru cheltuielile cu utilităţile, cu serviciile de salubrizare şi cu cele de alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică şi curăţare a părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună, după caz.
    (3) Costurile ce revin titularilor contractelor de închiriere se reţin, lunar, din drepturile salariale ale acestora.
    ART. 32^3
    În situaţia în care în cadrul unităţilor de administrare a fondului locativ nu există personal specializat pentru efectuarea calculului privind modul de repartizare a cheltuielilor prevăzute la art. 32^1 alin. (3) şi (4) şi art. 32^2 alin. (2), acestea pot încheia, în condiţiile legii, contracte de administrare direct cu operatori economici specializaţi în domeniul administrării patrimoniului imobiliar, autorizaţi potrivit legii.
    ART. 32^4
    (1) Unitatea de administrare reţine, lunar, pe statul de plată a drepturilor salariale ale titularului contractului de închiriere, costurile pentru luna anterioară, repartizate potrivit art. 32^1 alin. (3) şi (4) sau art. 32^2 alin. (2), după caz.
    (2) În cazul în care unitatea de administrare nu este unitatea care îi plăteşte titularului contractului de închiriere drepturile salariale, costurile pentru luna anterioară, repartizate potrivit art. 32^1 alin. (3) şi (4) sau art. 32^2 alin. (2), după caz, se reţin lunar de unitatea care plăteşte drepturile salariale şi se decontează unităţii de administrare, pe baza solicitărilor acesteia.
    (3) În cazul în care titularului contractului de închiriere i-au încetat raporturile de serviciu/muncă, acesta achită costurile repartizate potrivit art. 32^1 alin. (3) şi (4) sau art. 32^2 alin. (2), după caz, la casieria unităţii de administrare."

    21. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    Şeful unităţii de administrare împreună cu şeful unităţii titulare de cotă este obligat să dispună măsuri pentru rezolvarea litigiilor apărute între unitatea de administrare şi titularul contractului de închiriere, la solicitarea scrisă a uneia dintre părţi."

    22. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    Regulile şi normele de comportament al personalului cazat în unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne se stabilesc de către fiecare unitate de administrare, prin regulament intern aprobat de conducătorul acesteia, şi se afişează la recepţie împreună cu tarifele de cazare."

    23. La articolul 42, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) cadrele militare în rezervă şi în retragere din Ministerul Afacerilor Interne care au calitatea de pensionari militari şi foştii pensionari militari de invaliditate pentru pierderea capacităţii de muncă din cauza unor accidente în serviciu ori a unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, care, ulterior, au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi poliţiştii pensionaţi şi soţii/soţiile acestora;"

    24. La articolul 42, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) personalul celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în funcţie de disponibilităţi în baza solicitărilor;"

    25. La articolul 42, după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:
    "e) sportivii români sau străini care participă la activităţile sportive naţionale/internaţionale organizate de Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, pe baza solicitărilor sau protocoalelor încheiate între cluburile sportive, în spaţiile aflate în administrarea Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, în perioada desfăşurării acestora;
f) copiii cadrelor militare/poliţiştilor decedaţi, precum şi soţii supravieţuitori/tutorii/curatorii acestora, după caz;
g) specialiştii români sau străini invitaţi în cadrul sesiunilor de pregătire/instruire sau convocărilor organizate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, în baza solicitărilor aprobate de eşalonul superior al unităţii solicitante."

    26. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Repartizarea numerică a locurilor de cazare în centrele de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă se face de către Direcţia asigurare logistică integrată din cadrul Direcţiei generale logistice, astfel:
    a) pentru perioada 1 mai-30 septembrie, pentru centrele de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă «Diana» - staţiunea Saturn şi «Meridian» - staţiunea Mamaia din judeţul Constanţa, anual, până la data de 15 martie, proporţional cu efectivele structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pe serii şi date de prezentare;
    b) în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru centrele de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă «Meridian» - staţiunea Mamaia din judeţul Constanţa, «Excelsior» - din municipiul Braşov, judeţul Braşov, şi Baza de Pregătire şi Recuperare/Refacere a Capacităţii de Muncă «Turist» - Predeal din judeţul Braşov, proporţional cu efectivele structurilor Ministerului Afacerilor Interne solicitante.
    (2) În alte perioade ale anului decât cele prevăzute la alin. (1), pentru centrele de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă «Meridian» - staţiunea Mamaia din judeţul Constanţa, «Excelsior» - din municipiul Braşov, judeţul Braşov, şi Baza de Pregătire şi Recuperare/Refacere a Capacităţii de Muncă «Turist» - Predeal din judeţul Braşov, repartizarea se realizează nominal, de către Direcţia asigurare logistică integrată, în baza unei cereri transmise cu cel mult 30 de zile înainte de data solicitată, în limita locurilor disponibile.
    (3) Structurile Ministerului Afacerilor Interne beneficiare repartizează nominal locurile de cazare prevăzute la alin. (1), conform unor metodologii/proceduri proprii afişate la avizierele unităţilor sau postate pe pagina de intranet.
    (4) Evidenţa solicitărilor şi a repartizării locurilor de cazare la centrele de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă prevăzute la alin. (1) se realizează de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, care transmit Direcţiei asigurare logistică integrată listele cu persoanele beneficiare, precum şi seriile şi datele de prezentare, după caz.
    (5) Fiecare structură repartizează locurile aprobate, în funcţie de solicitări, unităţilor din subordine, inclusiv filialelor asociaţiilor veteranilor de război şi pensionarilor, potrivit procedurilor proprii."

    27. La articolul 46, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) copiii cadrelor militare/poliţiştilor decedaţi în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, aflaţi în întreţinere legală."

    28. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) Persoanele care se cazează în unităţile de cazare şi pregătire din administrarea Ministerului Afacerilor Interne sunt obligate să prezinte la recepţie actul de identitate pentru înscrierea în evidenţe, legitimaţia şi, după caz, ordinul de serviciu, documente din care să rezulte calitatea de persoană aflată în întreţinere legală, talonul/decizia de pensie de urmaş. Legitimaţiile de serviciu sau alt tip de legitimaţii nu pot înlocui cartea/buletinul de identitate în vederea înregistrării cazării."

    29. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) Spaţiile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pot fi închiriate, în condiţiile legii, altor instituţii/persoane juridice/persoane fizice, integral sau parţial, dacă sunt disponibile şi preluarea lor nu prezintă interes pentru alte unităţi de administrare din structura instituţiei."

    30. La articolul 75, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 75
    (1) În situaţia în care nu sunt îndeplinite cerinţele menţionate la art. 74 alin. (1) sau (2), licitaţia se repetă după 7 zile. Publicitatea repetării licitaţiei se efectuează prin afişarea anunţului la sediul unităţii de administrare şi pe pagina de web a acesteia."

    31. La anexa nr. 2, punctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "II. În cazuri individuale, când titularii prevăzuţi la pct. I se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, la activităţile comisiei participă înlocuitorii legali ai acestora."

    32. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    33. Anexa nr. 5 se abrogă.
    34. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Direcţia administrativă“ se înlocuieşte cu denumirea „Direcţia asigurare logistică integrată“.


    ART. II
    Prevederile art. I pct. 1 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

    ART. III
    Contractele de închiriere încheiate până la intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea, în forma semnată, până la încetarea acestora în condiţiile legii.

    ART. IV
    Unităţile de administrare încheie contractele cu furnizorii de utilităţi şi de servicii de salubrizare în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar,
                    Mihai-Viorel Fifor

    Bucureşti, 11 septembrie 2019.
    Nr. 115.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la normele metodologice)
    CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
    Nr. ……. din ……….
    - model -
    I. Părţile contractante
    Între ........(denumirea unităţii de administrare)........., cu sediul în ........., reprezentată prin ..........., în calitate de locator, şi domnul/doamna ............. din unitatea ............, posesor(oare) al/a BI/CI seria ........ nr. ......., eliberat(ă) de ........... la data de ..........., în calitate de locatar, în baza Procesului-verbal de repartiţie nr. ........ din ........ al comisiei/comitetului de repartizare a locuinţelor din cadrul unităţii ........, s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    (1) Obiectul contractului este folosinţa locuinţei de serviciu/intervenţie situată în ............. .
    (2) Locatarul este scutit de la plata chiriei aferente folosirii locuinţei.

    ART. 2
    Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnată în procesul-verbal cuprins în anexa A.


    III. Termenul
    ART. 3
    Termenul închirierii este de 3 ani, cu începere de la data semnării procesului-verbal menţionat la art. 2.

    ART. 4
    Contractul poate fi reînnoit la solicitarea scrisă a locatarului, făcută cu cel puţin 45 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile, înainte de expirare, cu acordul locatorului, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale care au stat la baza încheierii lui.

    ART. 5
    Tacita relocaţiune nu operează.


    IV. Drepturile şi obligaţiile locatorului
    ART. 6
    Locatorul are următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să predea locatarului locuinţa în condiţii normale de folosinţă;
    b) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în condiţii de siguranţă în exploatare şi de funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;
    c) să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii şi elementele de construcţie exterioare ale clădirii, cum sunt: acoperişul, faţada, împrejmuirile, pavimentele, curţile şi grădinile;
    d) să efectueze reparaţii curente la spaţiile comune din interiorul clădirii, cum sunt: casa scării, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile etc.;
    e) să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii, cum sunt: ascensoarele, hidrofoarele, instalaţiile de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţiile de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţiile electrice şi de gaze, centralele termice, crematoriile, instalaţiile de colectare a deşeurilor, instalaţiile de antenă colectivă, telefonie etc.;
    Varianta 1
    f) să încheie contracte cu furnizorii în vederea asigurării alimentării locuinţei închiriate cu … (Se înscriu utilităţile pentru care locuinţa închiriată nu dispune de branşamente proprii.);
    g) să încheie contracte cu furnizorii în vederea asigurării alimentării cu energie electrică şi cu energie termică a părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună aferente condominiului din care face parte locuinţa închiriată;
    h) să asigure curăţarea părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună aferente condominiului din care face parte locuinţa închiriată;
    i) să încheie contracte cu furnizorii pentru asigurarea serviciilor de salubrizare aferente condominiului din care face parte locuinţa închiriată:
    j) să achite către furnizori cheltuielile cu utilităţile şi serviciile prevăzute la lit. f)-i);
    k) să stabilească lunar şi să comunice locatarului cota-parte din cheltuielile cu utilităţile şi serviciile prevăzute la lit. f)-i), pe care locatarul trebuie să o suporte pentru locuinţa închiriată;
    l) să reţină/să solicite reţinerea lunar/lunară din salariul locatarului, pe statul de plată a drepturilor salariale, cota-parte/a cotei-părţi din cheltuielile cu utilităţile şi serviciile prevăzute la lit. f)-i), pe care locatarul trebuie să o suporte pentru locuinţa închiriată;
    m) să stabilească lunar şi să comunice locatarului sumele datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, după expirarea termenului de eliberare a locuinţei aplicabil potrivit art. 10 alin. (5);
    n) să reţină/să solicite reţinerea lunar/lunară din salariul locatarului, pe statul de plată a drepturilor salariale, sumele/a sumelor datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, după expirarea termenului de eliberare a locuinţei aplicabil potrivit art. 10 alin. (5).

    Varianta 2
    f) să achite cota de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari;
    g) să stabilească lunar şi să comunice locatarului cota-parte din cheltuielile cu utilităţile, cu serviciile de salubrizare şi cu cele de alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică şi curăţare a părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună, după caz, pe care locatarul trebuie să o suporte pentru locuinţa închiriată;
    h) să reţină/să solicite reţinerea lunar/lunară din salariul locatarului, pe statul de plată a drepturilor salariale, cota-parte/a cotei-părţi din cheltuielile cu utilităţile şi serviciile prevăzute la lit. g), pe care locatarul trebuie să o suporte pentru locuinţa închiriată;
    i) să stabilească lunar şi să comunice locatarului sumele datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, după expirarea termenului de eliberare a locuinţei aplicabil potrivit art. 10 alin. (5);
    j) să reţină/să solicite reţinerea lunar/lunară din salariul locatarului, pe statul de plată a drepturilor salariale, sumele/a sumelor datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, după expirarea termenului de eliberare a locuinţei aplicabil potrivit art. 10 alin. (5).

    NOTE:
    - clauzele de la lit. f)-n) corespunzătoare variantei 1 se prevăd în contract atunci când locuinţa închiriată face parte dintr-un condominiu administrat de locator, potrivit situaţiei de fapt în care se găsesc locuinţa închiriată, condominiul din care aceasta face parte şi unitatea care îi plăteşte locatarului drepturile salariale;
    – clauzele de la lit. f)-j) corespunzătoare variantei 2 se prevăd în contract atunci când locuinţa închiriată face parte dintr-un condominiu în care se regăsesc şi spaţii de locuit aflate în proprietatea altor persoane, potrivit situaţiei de fapt în care se găsesc locuinţa închiriată, condominiul din care aceasta face parte şi unitatea care îi plăteşte locatarului drepturile salariale.
    V. Drepturile şi obligaţiile locatarului
    ART. 7
    Locatarul are următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să nu subînchirieze sau să dea în folosinţă altor persoane spaţiul închiriat;
    b) să folosească spaţiile preluate, în exclusivitate sau în comun, numai în conformitate cu destinaţia pe care acestea o au din construcţie;
    c) să nu execute modificări constructive ale spaţiilor preluate, fără acordul scris al locatorului, din care să rezulte condiţiile tehnice şi economice în care acestea pot fi realizate;
    d) să efectueze, pe cheltuială proprie, lucrările de reparaţii de întreţinere curentă pentru elementele de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă şi pentru bunurile cuprinse în procesul-verbal de predare-primire a locuinţei, prevăzut în anexa A la prezentul contract de închiriere;
    e) să achite lunar, prin reţinerea pe statul de plată a drepturilor salariale, pentru toate persoanele care locuiesc împreună şi care sunt înscrise în contractul de închiriere, cotele-părţi care le revin din cheltuielile cu utilităţile, cu serviciile de salubrizare şi cu cele de alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică şi curăţare a părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună, după caz, stabilite şi comunicate acestuia prin grija unităţii de administrare, potrivit datelor înscrise în anexa B la contractul de închiriere încheiat;
    f) să încheie contracte individuale cu furnizorii în vederea asigurării alimentării locuinţei închiriate cu .......… (Se înscriu utilităţile pentru care locuinţa închiriată dispune de branşamente proprii.);
    g) să anunţe, în scris, în termen de 5 zile, locatorul asupra oricăror modificări produse în situaţia existentă la data încheierii contractului, cum ar fi: schimbarea locului de muncă în altă unitate sau localitate, modificarea datelor personale sau/şi a numărului membrilor familiei, dobândirea prin orice mod a unei locuinţe proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea;
    h) să solicite reînnoirea contractului de închiriere cu cel puţin 45 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a acestuia;
    i) să predea suprafaţa locativă în condiţii normale de folosinţă, ţinând cont de starea acesteia la momentul închirierii;
    j) să achite la casieria locatorului sumele datorate potrivit prezentului contract de închiriere, în cazul încetării raporturilor de serviciu/muncă;
    k) să elibereze locuinţa în termenul aplicabil potrivit art. 10 alin. (5);
    l) să achite lunar, prin reţinerea pe statul de plată a drepturilor salariale, 2 lei/mp suprafaţă utilă a locuinţei/zi, cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, după expirarea termenului de eliberare a locuinţei, începând cu ziua următoare celei în care trebuia eliberată locuinţa şi până în ziua eliberării locuinţei.
    NOTĂ:
    Clauza de la lit. f) se prevede în contract atunci când locuinţa închiriată dispune de branşamente proprii, potrivit situaţiei de fapt.    ART. 8
    Se interzice amenajarea la subsolul clădirii a altor boxe decât cele prevăzute din construcţie sau folosirea spaţiilor comune în interes personal.


    VI. Litigii
    ART. 9
    Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun sau a arbitrajului de pe raza teritorială a locatorului.


    VII. Încetarea contractului
    ART. 10
    (1) Contractul încetează în următoarele situaţii:
    a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
    b) când locatarul a încetat raporturile de muncă/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială sau pensie de invaliditate;
    c) când locatarul a primit o altă locuinţă în altă localitate;
    d) când locatarul a fost mutat în altă localitate;
    e) când locatarul a fost transferat la altă instituţie;
    f) atunci când se solicită rezilierea contractului de închiriere de către locatar;
    g) când locatarul a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţă proprietate personală;
    h) când locatarul a încetat activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizării;
    i) când locatarul nu s-a achitat de obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 lit. a)-d) şi f) într-o perioadă de 45 de zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către locator;
    j) când locatarul, în calitate de titular al contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie, este numit pe o funcţie care nu necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, la solicitarea conducătorului unităţii titulare de cotă;
    k) în situaţia în care locatarul nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizată, din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere;
    l) când locatarul, în calitate de titular al contractului de închiriere pentru o locuinţă de intervenţie, predă funcţia ca urmare a mutării de la o unitate titulară de cotă la altă unitate din aceeaşi localitate;
    m) la decesul locatarului.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), h) şi m), contractul încetează de drept, fără notificare, fără a fi necesară punerea în întârziere a locatarului sau altă formalitate.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), contractul încetează de drept la data înregistrării la secretariatul unităţii de administrare a solicitării locatarului.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. g), i)-l), contractul încetează de drept la data comunicării notificării din partea locatorului, fără a fi necesară o altă formalitate.
    (5) Termenele de eliberare a locuinţei în situaţiile de încetare a contractului prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
    a) la data la care a intervenit situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);
    b) în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), d), e), h), j) şi l);
    c) în termen de 15 zile de la data semnării noului contract de închiriere în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c);
    d) în termen de 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unităţii de administrare a cererii de reziliere prevăzute la alin. (1) lit. f);
    e) în termen de 30 de zile de la data dobândirii unei locuinţe proprietate personală în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g);
    f) în termen de 30 de zile de la data comunicării de către locator a notificării prevăzute la alin. (4) cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. i);
    g) în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. m).

    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), contractul nu încetează în situaţia prevăzută la art. 6 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată.
    (7) Drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 6 şi 7 subzistă până la eliberarea locuinţei.


    VIII. Dispoziţii finale
    ART. 11
    Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    ART. 12
    Anexele A şi B fac parte integrantă din prezentul contract şi se încheie în acelaşi număr de exemplare.


    Data ................
    Locator,
    ......................
    Locatar,
    .....................
    ANEXA A

    la Contractul de închiriere nr. ..... din ......
    PROCES-VERBAL
    1. În conformitate cu Contractul de închiriere nr. .......... din ........., se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între locator .........., prin reprezentantul său .........., având BI/CI seria ........ nr. ........, eliberat(ă) de .......... la data de ........., care predă; şi ........., în calitate de locatar, care primeşte în folosinţă exclusivă şi comună locuinţa din ..............., str. ................ nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ….., sectorul ..., având datele specificate în fişa suprafeţei locative închiriate.
    2. Inventarul şi starea în care se predă şi se primeşte locuinţa sunt următoarele:
    a) pereţii, duşumelele, tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, gresie, faianţă etc.) complete şi în stare de funcţionare ..........................;
    b) uşile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, broaştele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile etc.) complete şi în stare de funcţionare .............................;
    c) instalaţia electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablouri electrice, globurile etc.) completă şi în stare de funcţionare ...............................;
    d) instalaţia de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrală termică proprie etc.) completă şi în stare de funcţionare ........................;
    e) instalaţia sanitară (cazan, baie, cadă, duşuri, scaune şi capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătorie, spălătoare bucătării, robinete etc.) completă şi în stare de funcţionare ....................;
    f) altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz etc.) ................................ .

    3. Acest proces-verbal s-a întocmit astăzi, .........., în dublu exemplar, dintre care unul pentru locator şi unul pentru locatar.
    Am predat,
    Locator,
    ...............
    Am primit,
    Locatar,
    ..................

    ANEXA B

    la Contractul de închiriere nr. ... din ....
    FIŞA
    suprafeţei locative închiriate
    În municipiul (comuna, oraşul) .........., str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ...., corp, situată la nivelul (etajul)^1) ...., ap. ...., sectorul ......, judeţul ......., având încălzire^2) ......, apă curentă^3) ....., canalizare^4) .........., instalaţie electrică^5) ............., construcţie din materiale inferioare^6),............ altele^7) ......................
    Date privind locuinţa închiriată

┌────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Nivelul │ │În │ │
│Nr. │Denumirea│(etajul),│Suprafaţă│folosinţă│Folosinţă│
│crt.│încăperii│subsol, │(mp) │comună │exclusivă│
│ │ │mansardă │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Suprafaţa│ │ │ │ │
│ │curţii şi│ │ │ │ │
│ │grădinii:│ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    ^1) Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri.
    ^2) Centrală, sobă cu gaze, alte mijloace de încălzire.
    ^3) În locuinţă, în curte, în stradă.
    ^4) În locuinţă, în curte, în stradă.
    ^5) Da sau nu.
    ^6) Da sau nu.
    ^7) Cameră-hol, oficiu, baie, bucătărie, vestibul, cameră-WC, debara, antreu, tindă, culoar, boxă, garaj, magazie, şură, şopron, anexe gospodăreşti din mediul rural etc.
    Date privind spaţiile comune aferente locuinţei închiriate

┌────┬───────────┬─────────┬───────┬───────────┐
│ │Denumirea │Suprafaţa│ │ │
│Nr. │spaţiului/ │/ │Date │Cotă-parte*│
│crt.│instalaţiei│nr. │tehnice│(%) │
│ │ │bucăţi │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │Exemplu: │ │ │ │
│ │casa │ │ │ │
│ │scării, │ │ │ │
│ │holuri, │ │ │ │
│ │instalaţie │ │ │ │
│ │electrică, │ │ │ │
│ │instalaţie │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │încălzire, │ │ │ │
│ │interfon │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴───────┴───────────┘


    * Cota-parte aferentă locuinţei închiriate se poate modifica la momentul efectuării calculelor pentru plata cheltuielilor aferente spaţiilor comune în funcţie de gradul de ocupare al imobilului.

    Date privind persoanele care locuiesc împreună cu locatarul

┌────┬─────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │ │Calitatea pe│ │ │ │ │
│ │ │care o are │ │ │ │ │
│Nr. │Numele şi│în raport cu│Anul │Unitatea│Adresa │Salariul│
│crt.│prenumele│titularul │naşterii│unde │unităţii│sau │
│ │ │contractului│ │lucrează│ │venitul │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │închiriere │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘    Locator,
    ………………….
    Locatar,
    …………………….

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016