Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 21 mai 2020  pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020
    Având în vedere că în contextul generat de dinamica evoluţiei epidemiologice, funcţionarea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională reclamă adoptarea unor măsuri urgente în domeniul educaţiei militare şi managementului instituţiilor şi unităţilor de învăţământ proprii,
    constatând dificultăţile de recrutare, selecţie şi admitere generate de măsurile cu caracter excepţional impuse la nivel naţional, luând în considerare că asigurarea cu resurse umane, ca prioritate majoră şi continuă pentru instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, necesită crearea premiselor-cadru pentru utilizarea eficientă a resurselor proprii şi revenirea etapizată, fără sincope majore, la situaţia de normalitate,
    ţinând cont de nevoia stringentă de asigurare a condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului educaţional în unităţile şi instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, astfel încât repercusiunile asupra pregătirii viitorilor absolvenţi să fie minimizate,
    în considerarea faptului că este imperios necesară reglementarea într-o manieră clară, precisă şi previzibilă a categoriei instructorilor militari, instructorilor de informaţii şi instructorilor de ordine publică,
    întrucât neadoptarea modificărilor legislative propuse, în regim de urgenţă, are efecte negative pe termen scurt şi mediu asupra pregătirii resursei umane calificate, ceea ce conduce la diminuarea capacităţilor operaţionale ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională,
    în considerarea faptului că toate aceste aspecte vizează interesul public, iar reglementarea lor nu poate fi amânată întrucât vulnerabilizează capacitatea de asigurare a securităţii naţionale,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Învăţământul militar preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională este învăţământ de stat, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.
    (2) Structura organizatorică a învăţământului, nivelurile, profilurile, specializările/calificările profesionale, cifrele anuale de şcolarizare şi criteriile de selecţionare a candidaţilor pentru învăţământul preuniversitar militar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională se propun Ministerului Educaţiei şi Cercetării de către ministerele interesate şi alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, potrivit fiecărei arme, specializări şi forme de organizare a învăţământului, şi se aprobă conform prevederilor prezentei legi valabile pentru instituţiile de învăţământ civil.
    (3) Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul liceal militar se elaborează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, şi sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Programele şcolare pentru disciplinele de specialitate militară se elaborează de către Ministerul Apărării Naţionale şi se aprobă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
    (4) Planurile-cadru de învăţământ pentru formarea maiştrilor militari, subofiţerilor, agenţilor de poliţie şi a agenţilor de poliţie penitenciară se elaborează pe arme sau servicii şi specialităţi, corespunzătoare ocupaţiilor şi calificărilor specifice Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi altor instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale şi se aprobă de către aceste instituţii, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Programele şcolare/analitice se elaborează de către unităţile de învăţământ preuniversitar, se avizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă de către ministerul/instituţia de resort.
    (5) Formarea iniţială a maiştrilor militari, subofiţerilor, agenţilor de poliţie şi a agenţilor de poliţie penitenciară, după caz, în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Justiţiei se realizează pe baza standardelor ocupaţionale şi a standardelor de pregătire profesională corespunzătoare, după caz, profesiilor, armelor sau serviciilor militare, precum şi a calificărilor/specialităţilor/specialităţilor militare aferente acestor profesii.
    (6) Standardele ocupaţionale, respectiv standardele de pregătire profesională, menţionate la alin. (5), sunt aprobate, în condiţiile legii, de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Justiţiei."

    2. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar militar, de ordine publică şi securitate naţională se exercită de comandantul/directorul numit în funcţie, în conformitate cu legislaţia care reglementează statutele personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau ale Ministerului Justiţiei, care este şi preşedintele consiliului de conducere.
    (2) În unităţile de învăţământ preuniversitar militar, de ordine publică şi securitate naţională, consiliul de conducere îndeplineşte atribuţiile consiliului de administraţie şi este constituit din maximum 13 membri.
    (3) În unităţile de învăţământ liceal militar, comandantul îndeplineşte şi atribuţiile directorului astfel cum sunt prevăzute de prezenta lege şi este ajutat de locţiitor şi de directorul adjunct care este şi preşedintele consiliului profesoral.
    (4) Consiliul de conducere din unităţile de învăţământ liceal militar este constituit din: comandant, director adjunct, 4 cadre didactice, consilierul juridic, contabilul-şef, şeful structurii logistice, reprezentantul eşalonului superior, reprezentantul elevilor şi 2 reprezentanţi ai părinţilor.
    (5) În activitatea de conducere a unităţilor de învăţământ postliceal militar, de ordine publică şi securitate naţională, comandantul/directorul este ajutat de cel mult 2 locţiitori/directori adjuncţi, dintre care unul este şi preşedintele consiliului profesoral.
    (6) Consiliul de conducere din unităţile de învăţământ postliceal militar, de ordine publică şi securitate naţională este constituit în limita stabilită la alin. (2), prin ordin al conducătorului fiecărui minister şi instituţie de apărare, ordine publică şi securitate naţională."

    3. La articolul 44, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), în învăţământul postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, admiterea se realizează pe baza metodologiei elaborate de unitatea de învăţământ postliceal, cu respectarea criteriilor generale şi specifice stabilite prin metodologii-cadru de către ministerele de resort."

    4. La articolul 142, după alineatul (7^3) se introduce un nou alineat, alineatul (7^4), cu următorul cuprins:
    "(7^4) Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională sau care a fost admisă în cadrul unor instituţii civile de învăţământ superior, în vederea şcolarizării pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii sau ale altor instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale are calitatea de student militar sau student de poliţie, după caz, pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor."

    5. La articolul 150, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La învăţământul cu frecvenţă, durata specifică a studiilor universitare de licenţă este de 3-4 ani, după caz, şi corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licenţă pentru învăţământul universitar din domeniile ştiinţe inginereşti, ştiinţe juridice şi teologie pastorală este de 4 ani, iar din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică este de 3 sau 4 ani, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară."

    6. După articolul 176 se introduce un nou articol, articolul 176^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 176^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 176 alin. (4), admiterea absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat ai învăţământului liceal militar la programele de studii universitare de licenţă din instituţiile de învăţământ superior militar din Ministerul Apărării Naţionale se realizează prin repartiţie, pe baza mediei de repartiţie şi a opţiunilor exprimate de candidaţi, în limita locurilor rezervate acestora prin planul de şcolarizare.
    (2) Procedura de repartiţie şi calculul mediei de repartiţie se stabilesc prin metodologie elaborată de Ministerul Apărării Naţionale.
    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru învăţământul superior medico-militar."

    7. La articolul 177, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Conducerea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională se realizează de către comandant, care are şi calitatea de rector. Funcţia de comandant (rector) se ocupă prin concurs în conformitate cu reglementările Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii şi ale altor instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Confirmarea ca rector se realizează prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării."

    8. La articolul 177, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:
    "(5) În instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională funcţionează personalul didactic prevăzut în prezenta lege şi instructorii militari, instructorii de informaţii şi instructorii de ordine publică, asimilaţi personalului didactic.
(6) Personalul didactic şi didactic asimilat din instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională are drepturile şi îndatoririle care decurg din prezenta lege şi din calitatea de cadru militar în activitate/funcţionar public cu statut special - poliţist/poliţist de penitenciare.
(7) Categoriile de instructori militari, instructori de informaţii şi instructori de ordine publică sunt:
    a) pentru Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii:
    (i) instructor;
    (ii) instructor principal;
    (iii) instructor superior;
    (iv) instructor avansat;
    b) pentru Ministerul Afacerilor Interne:
    (i) instructor de poliţie III-I/instructor militar V-I;
    (ii) instructor de poliţie principal V-I/instructor militar principal V-I;
    (iii) instructor de poliţie specialist III-I/instructor militar specialist III-I."

    9. La articolul 199, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Persoana care are statutul prevăzut la alin. (2), şcolarizată în instituţii de învăţământ superior civil, pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau ale altor instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale, este luată în evidenţă şi într-o instituţie de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, în vederea îndeplinirii serviciului militar activ şi acordării drepturilor aferente, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei."

    10. La articolul 208, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 208
    (1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi din 25% reprezentanţi ai studenţilor. Toţi membrii senatului universitar, fără excepţie, vor fi stabiliţi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenţilor. Fiecare facultate va avea reprezentanţi în senatul universitar, pe cote-părţi de reprezentare stipulate în Carta universitară. În instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, instructorii au un reprezentant în senatul universitar, din cota stabilită pentru personalul didactic şi de cercetare. În cazul universităţilor confesionale, organizarea senatului universitar se va face cu respectarea statutului şi specificului dogmatic şi canonic al cultului fondator."

    11. La articolul 249, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
    "n) referent debutant, referent, referent de specialitate debutant, referent de specialitate, numai pentru unităţi de învăţământ şi de formare profesională nonuniversitară din Ministerul Apărării Naţionale."

    12. La articolul 285, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^2) În învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională pot funcţiona instructori asociaţi pentru categoriile prevăzute la art. 177 alin. (7), în condiţiile stabilite prin ordine şi instrucţiuni proprii."

    13. La articolul 285, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În raport cu necesităţile beneficiarilor şi cele academice proprii, senatul universitar aprobă, pe o durată determinată, invitarea în cadrul instituţiei de învăţământ superior a unor cadre didactice universitare, instructori militari, instructori de informaţii, instructori de ordine publică şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate. În cazul specialiştilor fără grad didactic universitar recunoscut în ţară, senatul universitar aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanţei, în conformitate cu standardele naţionale."

    14. La articolul 287, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:
    "(10^1) În instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, norma didactică săptămânală pentru instructorii militari, instructorii de informaţii şi instructorii de ordine publică se stabileşte prin instrucţiuni proprii."

    15. La articolul 291, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Personalul didactic este format din personal didactic de predare/cercetare şi personal didactic auxiliar/cercetare din universităţi, biblioteci universitare şi biblioteci centrale universitare. În învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, personalul didactic de predare include şi instructorii militari, instructorii de informaţii, precum şi instructorii de ordine publică."

    16. La articolul 331, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 331
    (1) Instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte formale sunt: unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi superior, centre de educaţie şi formare profesională din subordinea ministerelor sau autorităţilor publice locale, furnizori publici şi privaţi de educaţie şi formare profesională autorizaţi/acreditaţi în condiţiile legii, organizaţii nonguvernamentale ori guvernamentale care oferă programe autorizate în condiţiile legii, angajatori care oferă programe de formare profesională propriilor angajaţi, instituţii de formare continuă nonuniversitară din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii sau ale altor instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale, inclusiv în domeniul învăţării limbilor străine."    ART. II
    Prin excepţie de la prevederile art. 142 alin. (3), pentru anul universitar 2020-2021, condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare sunt făcute publice, de către universitate, cu 30 de zile înainte de susţinerea concursului de admitere.                    PRIM–MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                    Eduard-Raul Hellvig
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 21 mai 2020.
    Nr. 79.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016