Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 24 iunie 2021  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 24 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021
    Având în vedere necesitatea adoptării şi publicării până la data de 30 iunie 2021 a actului cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor art. 2 şi 3 din Directiva (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/EC şi a Directivei 2009/132/CE în ceea ce priveşte anumite obligaţii privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii şi vânzările de bunuri la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Directivei (UE) 2019/1.995 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare la vânzările de bunuri la distanţă şi anumite livrări interne de bunuri, cu modificările şi completările ulterioare,
    întrucât pentru implementarea noilor reguli este necesară luarea unor măsuri de natură procedurală şi administrativă, inclusiv prin dezvoltarea sistemelor informatice ce permit persoanelor impozabile şi intermediarilor care acţionează în numele lor să depună pe cale electronică informaţiile solicitate pentru înregistrarea în cadrul:
    a) regimului special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;
    b) regimului special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfeţele electronice care facilitează aceste livrări şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum;
    c) regimului special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe,

    luând în considerare că, în contextul răspândirii epidemiei de COVID-19, perioada de închidere sau reducere a activităţii din domeniile de activitate prevăzute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, a afectat şi semestrul I al anului 2021, este necesară amânarea termenului pentru plata semestrială pentru reducerea impactului pe cash-flow.
    Ţinând cont de faptul că în situaţia în care actul cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor art. 2 şi 3 din Directiva (UE) 2017/2.455 şi a Directivei (UE) 2019/1.995 nu este adoptat în regim de urgenţă, nu sunt posibile elaborarea legislaţiei secundare şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice, nici la nivelul administraţiei fiscale şi nici al celei vamale, astfel încât România nu va putea respecta termenele obligatorii asumate în calitate de stat membru şi nu va fi în măsură să aibă pregătit sistemul informatic care să permită persoanelor impozabile şi intermediarilor care acţionează în numele lor depunerea pe cale electronică a informaţiilor solicitate pentru înregistrarea în cadrul regimurilor speciale de TVA, respectiv îndeplinirea obligaţiilor aferente regimurilor speciale de TVA începând cu 1 iulie 2021,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 266 alineatul (1), punctul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "35. vânzarea intracomunitară de bunuri la distanţă înseamnă o livrare de bunuri expediate sau transportate de furnizor sau în numele acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în transportul sau expedierea bunurilor, dintr-un alt stat membru decât cel în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) livrarea de bunuri este efectuată pentru o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă ale cărei achiziţii intracomunitare de bunuri nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România în temeiul art. 268 alin. (4) şi (8) şi art. 315^1 alin. (9) sau pentru orice altă persoană neimpozabilă;
    b) bunurile livrate nu sunt mijloace de transport noi sau bunuri livrate după asamblare sau instalare, cu sau fără funcţionare de probă, de către furnizor sau în numele acestuia;"

    2. La articolul 266 alineatul (1), după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 36, cu următorul cuprins:
    "36. vânzare la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe înseamnă o livrare de bunuri expediate sau transportate de furnizor sau în numele acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în transportul sau expedierea bunurilor, dintr-un teritoriu terţ sau dintr-o ţară terţă către un client dintr-un stat membru, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) livrarea de bunuri este efectuată pentru o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă ale cărei achiziţii intracomunitare de bunuri nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România în temeiul art. 268 alin. (4) şi (8) şi art. 315^1 alin. (9) sau pentru orice altă persoană neimpozabilă;
    b) bunurile livrate nu sunt mijloace de transport noi sau bunuri livrate după asamblare sau instalare, cu sau fără funcţionare de probă, de către furnizor sau în numele acestuia."

    3. La articolul 268 alineatul (9), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) operaţiuni scutite de taxă cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa, dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii. În prezentul titlu aceste operaţiuni sunt prevăzute la art. 292^1 şi art. 294-296;"

    4. La articolul 270, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alineatele (15) şi (16), cu următorul cuprins:
    "(15) În cazul în care o persoană impozabilă, prin utilizarea unei interfeţe electronice cum ar fi o piaţă online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, facilitează vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro, se consideră că această persoană impozabilă a primit şi a livrat ea însăşi bunurile respective. Noţiunea «valoare intrinsecă» are sensul stabilit la art. 1 pct. 48 din Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare.
(16) În cazul în care o persoană impozabilă, prin utilizarea unei interfeţe electronice cum ar fi o piaţă online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, facilitează livrarea de bunuri în Uniunea Europeană de către o persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană către o persoană neimpozabilă, se consideră că persoana impozabilă care a facilitat livrarea a primit şi a livrat ea însăşi bunurile respective."

    5. La articolul 275, alineatele (2)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), locul livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanţă este considerat a fi locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), locul livrării în cazul vânzărilor la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe într-un alt stat membru decât cel în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client este considerat a fi locul unde se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul acestora către client.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), locul livrării în cazul vânzărilor la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe în statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client este considerat a fi statul membru respectiv, cu condiţia ca TVA pentru aceste bunuri să fie declarată în cadrul regimului special prevăzut la art. 315^2.
(5) Prevederile alin. (2)-(4) nu se aplică livrărilor de bunuri second-hand, obiecte de artă, obiecte de colecţie sau antichităţi, care fac obiectul regimului special prevăzut la art. 312.
(6) În cazul în care se consideră că o persoană impozabilă a primit şi a livrat bunuri în conformitate cu art. 270 alin. (15) şi (16), expedierea sau transportul bunurilor se atribuie livrării efectuate de persoana impozabilă în cauză."

    6. La art. 275, alineatele (7) şi (8) se abrogă.
    7. La articolul 275, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
    "(12) Prevederile alin. (9)-(11) nu se aplică situaţiilor care intră sub incidenţa art. 270 alin. (15) şi (16)."

    8. La articolul 278, alineatele (8)-(12) se abrogă.
    9. După articolul 278 se introduce un nou articol, articolul 278^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 278^1
    Pragul pentru persoanele impozabile care efectuează operaţiunile prevăzute la art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h)
    (1) Prevederile art. 275 alin. (2) si art. 278 alin. (5) lit. h) nu se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) furnizorul sau prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită într-un singur stat membru;
    b) sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în orice stat membru, altul decât statul membru prevăzut la lit. a), sau sunt expediate ori transportate bunuri către un stat membru, altul decât statul membru prevăzut la lit. a); şi
    c) valoarea totală, fără TVA, a operaţiunilor prevăzute la lit. b) nu depăşeşte, în anul calendaristic curent, 10.000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională şi nici nu a depăşit această sumă în cursul anului calendaristic precedent.
    (2) Atunci când, în cursul unui an calendaristic, pragul prevăzut la alin. (1) lit. c) este depăşit, prevederile art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) se aplică de la momentul depăşirii pragului.
    (3) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (1) care sunt stabilite sau, dacă nu sunt stabilite, îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în România au dreptul de a opta ca locul livrării sau prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h). Opţiunea se aplică pentru cel puţin doi ani calendaristici.
    (4) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ia măsurile corespunzătoare pentru a monitoriza îndeplinirea de către persoana impozabilă a condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3).
    (5) Valoarea echivalentă în moneda naţională a statelor membre a sumei prevăzute la alin. (1) lit. c) se calculează prin aplicarea cursului de schimb publicat de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE şi a Directivei 2009/132/CE în ceea ce priveşte anumite obligaţii privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii şi vânzările de bunuri la distanţă. Pentru România, valoarea echivalentă în moneda naţională este de 46.337 lei."

    10. La articolul 282, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) În cazul livrărilor de bunuri de către o persoană impozabilă care se consideră că a primit şi a livrat bunurile în conformitate cu art. 270 alin. (15) şi (16) şi al livrării de bunuri către persoana impozabilă respectivă, faptul generator intervine şi TVA devine exigibilă în momentul în care plata a fost acceptată, determinat conform art. 41a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

    11. După articolul 292 se introduce un nou articol, articolul 292^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 292^1
    Scutiri în domeniul comerţului electronic
    Este scutită de taxă livrarea bunurilor către persoana impozabilă care se consideră că a primit şi a livrat bunuri în conformitate cu art. 270 alin. (16)."

    12. La articolul 293 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) importul definitiv de bunuri care îndeplinesc condiţiile pentru scutire prevăzute de Directiva 2006/79/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind scutirea de la impozit pentru loturile de mici bunuri cu caracter necomercial din ţările terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 286 din 17 octombrie 2006, Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxă pe valoarea adăugată şi de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din ţări terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 346 din 29 decembrie 2007 şi Directiva 2009/132/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 143 literele (b) şi (c) din Directiva 2006/112/CE în ceea ce priveşte scutirea de la taxa pe valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 292 din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;"

    13. La articolul 293 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) importul de bunuri, atunci când TVA trebuie declarată în cadrul regimului special prevăzut de art. 315^2 şi atunci când, cel târziu în momentul prezentării declaraţiei de import, codul individual de înregistrare în scopuri de TVA, pentru aplicarea regimului special, al furnizorului sau al intermediarului care acţionează în numele său, alocat în temeiul art. 315^2 alin. (11) sau (13), a fost furnizat biroului vamal competent din statul membru de import;"

    14. La articolul 297 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) operaţiuni scutite de taxă, conform art. 292^1, 294, 295 şi 296;"

    15. La articolul 307, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (2)-(5), în cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este realizată de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România sau nu este considerată a fi stabilită pentru respectivele livrări de bunuri/prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 266 alin. (2) şi care nu este înregistrată în România conform art. 316, persoana obligată la plata taxei este persoana impozabilă ori persoana juridică neimpozabilă, stabilită în România, indiferent dacă este sau nu înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316, sau persoana nestabilită în România, dar înregistrată în România conform art. 316, care este beneficiar al unor livrări de bunuri/prestări de servicii care au loc în România, conform art. 275 sau 278. Prin excepţie, persoana impozabilă ori persoana juridică neimpozabilă, stabilită în România şi neînregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al unor prestări de servicii prevăzute la art. 278 alin. (4) şi (5) sau al unor vânzări de bunuri la distanţă prevăzute la art. 275 alin. (2)-(4), nu este persoana obligată la plata taxei dacă furnizorul/prestatorul aplică unul dintre regimurile speciale prevăzute la art. 314, 315 sau 315^2."

    16. Articolul 314 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 314
    Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană
    (1) În înţelesul prezentului articol:
    a) persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană înseamnă o persoană impozabilă care nu are sediul activităţii economice şi nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene;
    b) stat membru de înregistrare înseamnă statul membru ales de persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană pentru a declara momentul începerii activităţii sale ca persoană impozabilă pe teritoriul Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile prezentului articol;
    c) stat membru de consum înseamnă statul membru în care are loc prestarea de servicii în conformitate cu art. 278.
    (2) Orice persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană poate utiliza un regim special pentru toate serviciile prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil ori reşedinţa obişnuită în Uniunea Europeană. Regimul special permite, printre altele, înregistrarea unei persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană într-un singur stat membru, conform prezentului articol, pentru toate serviciile prestate către persoane neimpozabile stabilite în Uniunea Europeană.
    (3) În cazul în care o persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană optează pentru regimul special şi alege România ca stat membru de înregistrare, la data începerii operaţiunilor taxabile, persoana respectivă trebuie să depună în format electronic o declaraţie de începere a activităţii la organul fiscal competent. Declaraţia trebuie să conţină următoarele informaţii: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa poştală, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul naţional de înregistrare fiscală, după caz, precum şi o declaraţie prin care se confirmă că persoana nu şi-a stabilit sediul activităţii economice pe teritoriul Uniunii Europene şi nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia. Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare trebuie aduse la cunoştinţa organului fiscal competent, pe cale electronică.
    (4) La primirea declaraţiei de începere a activităţii organul fiscal competent va înregistra persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană cu un cod de înregistrare special în scopuri de TVA şi va comunica acest cod persoanei respective prin mijloace electronice. În scopul înregistrării nu este necesară desemnarea unui reprezentant fiscal.
    (5) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal competent, în caz de încetare a activităţii sau în caz de modificări ulterioare, care o exclud de la regimul special.
    (6) Persoana impozabilă nestabilită va fi scoasă din evidenţă de către organul fiscal competent, în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) persoana impozabilă informează organul fiscal că nu mai prestează servicii pentru care se utilizează regimul special reglementat de prezentul articol;
    b) organul fiscal competent constată că operaţiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au încheiat;
    c) persoana impozabilă nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a i se permite utilizarea regimului special;
    d) persoana impozabilă încalcă în mod repetat regulile regimului special.
    (7) Până la sfârşitul următoarei luni după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA, potrivit modelului stabilit în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce priveşte regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile şi care efectuează vânzări de bunuri la distanţă şi anumite livrări interne de bunuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 40 din 13 februarie 2020, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizează regimul special reglementat de prezentul articol, în perioada fiscală de raportare.
    (8) Declaraţia specială de TVA trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) codul de înregistrare prevăzut la alin. (4);
    b) valoarea totală, exclusiv taxa, a prestărilor de servicii pentru care se utilizează regimul special reglementat de prezentul articol, efectuate în cursul perioadei fiscale de raportare, cotele taxei aplicabile şi valoarea corespunzătoare a taxei subdivizată pe cote, datorată fiecărui stat membru de consum în care taxa este exigibilă;
    c) valoarea totală a taxei datorate în Uniunea Europeană.
    (9) Atunci când sunt solicitate modificări ale declaraţiei de TVA după depunerea acesteia, modificările respective se includ într-o declaraţie ulterioară în termen de cel mult trei ani de la data la care trebuia depusă declaraţia iniţială potrivit alin. (7). Declaraţia ulterioară de TVA identifică statul membru de consum, perioada fiscală şi valoarea totală a TVA rezultată din corecţia livrărilor/prestărilor, care poate fi şi negativă.
    (10) Declaraţia specială de TVA se întocmeşte în euro. În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declaraţiei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.
    (11) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să achite suma totală a taxei datorate în Uniunea Europeană, făcând referire la declaraţia de TVA corespunzătoare, într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale.
    (12) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care utilizează regimul special nu poate deduce TVA prin declaraţia specială de taxă, conform art. 301, dar va putea exercita acest drept prin rambursarea taxei aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în România, în conformitate cu prevederile art. 302 alin. (1) lit. b), chiar dacă o persoană impozabilă stabilită în România nu ar avea dreptul la o compensaţie similară în ceea ce priveşte taxa sau un alt impozit similar, în condiţiile prevăzute de legislaţia ţării în care îşi are sediul persoana impozabilă nestabilită. În cazul în care persoana impozabilă nestabilită în România şi beneficiară a prezentului regim special desfăşoară, de asemenea, în România activităţi care nu sunt supuse acestui regim şi pentru care există obligaţia înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316, respectiva persoană îşi deduce TVA pentru activităţile sale impozabile supuse prezentului regim prin decontul de taxă prevăzut la art. 323.
    (13) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să ţină o evidenţă a serviciilor pentru care se aplică acest regim special, care să permită organelor fiscale competente din statele membre de consum să determine dacă declaraţia prevăzută la alin. (7) este corectă. Aceste evidenţe se pun la dispoziţie electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum şi a statelor membre de consum. Persoana impozabilă nestabilită va păstra aceste evidenţe pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-au prestat serviciile.
    (14) Informaţiile pe care trebuie să le conţină evidenţele prevăzute la alin. (13) sunt prevăzute la art. 63c alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

    17. Articolul 315 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 315
    Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfeţele electronice care facilitează aceste livrări şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum
    (1) În sensul prezentului articol:
    a) persoană impozabilă nestabilită în statul membru de consum înseamnă o persoană impozabilă care are sediul activităţii economice sau un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene, dar nu are sediul activităţii economice şi nu dispune de un sediu fix pe teritoriul statului membru de consum;
    b) stat membru de înregistrare înseamnă statul membru pe teritoriul căruia persoana impozabilă are sediul activităţii economice sau, în cazul în care nu are sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, statul membru în care dispune de un sediu fix. În cazul în care o persoană impozabilă nu are sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dar are mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, statul membru de înregistrare este acela în care persoana respectivă are un sediu fix şi în care persoana impozabilă declară că va utiliza prezentul regim special. Persoana impozabilă este ţinută să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză şi în următorii 2 ani calendaristici. În cazul în care o persoană impozabilă, care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanţă, nu şi-a stabilit activitatea economică în Uniunea Europeană şi nu dispune de un sediu fix în Uniunea Europeană, statul membru de înregistrare este acela în care începe expedierea sau transportul bunurilor. În cazul în care există mai multe state membre în care începe expedierea sau transportul bunurilor, persoana impozabilă precizează care dintre aceste state membre este statul membru de înregistrare. Persoana impozabilă este ţinută să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză şi în următorii doi ani calendaristici;
    c) stat membru de consum înseamnă unul dintre următoarele:
    1. în cazul prestării de servicii, statul membru în care are loc prestarea de servicii în conformitate cu art. 278;
    2. în cazul vânzării intracomunitare de bunuri la distanţă, statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client;
    3. în cazul livrării de bunuri efectuate de către o persoană impozabilă care facilitează aceste livrări în conformitate cu art. 270 alin. (16), atunci când expedierea sau transportul bunurilor livrate începe şi se încheie în acelaşi stat membru, statul membru respectiv.
    (2) Prezentul regim special poate fi utilizat de către orice persoană impozabilă care are sediul activităţii economice în România sau, în cazul în care nu are sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dispune de un sediu fix în România. Regimul special poate fi utilizat şi de către orice persoană impozabilă care nu are sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dar dispune de mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, în cazul în care are un sediu fix în România şi alege România ca stat membru de înregistrare. Regimul special poate fi utilizat în următoarele cazuri:
    a) de către orice persoană impozabilă care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanţă. Regimul special poate fi utilizat şi de către orice persoană impozabilă care nu are sediul activităţii economice în Uniunea Europeană şi nici nu dispune de un sediu fix în România, dar efectuează vânzări intracomunitare la distanţă care au locul de începere a expedierii sau transportului bunurilor în România. Regimul special poate fi utilizat, de asemenea, şi de către orice persoană impozabilă care nu are sediul activităţii economice în Uniunea Europeană şi nici nu dispune de un sediu fix în România, dar efectuează vânzări intracomunitare la distanţă care au locul de începere a expedierii sau transportului bunurilor în mai multe state membre, între care şi România, şi alege România ca stat membru de înregistrare;
    b) de către orice persoană impozabilă care facilitează livrarea de bunuri în conformitate cu art. 270 alin. (16), atunci când expedierea sau transportul bunurilor începe şi se încheie în acelaşi stat membru;
    c) de către orice persoană impozabilă care prestează servicii către o persoană neimpozabilă, atunci când persoana impozabilă nu este stabilită în statul membru de consum.
    (3) În cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă respectivă trebuie să depună în format electronic o declaraţie de începere a activităţii sale supuse regimului special la organul fiscal competent. Persoana impozabilă trebuie să notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal competent, în caz de încetare a activităţii sau în caz de modificări ulterioare, care o exclud de la regimul special. În cazul în care o persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană optează pentru regimul special şi alege România ca stat membru de înregistrare, la data începerii operaţiunilor taxabile, persoana respectivă trebuie să depună în format electronic şi o declaraţie prin care să confirme că nu şi-a stabilit sediul activităţii economice pe teritoriul Uniunii Europene şi nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia.
    (4) Pentru operaţiunile impozabile efectuate în condiţiile prezentului regim special, persoana impozabilă utilizează doar codul de înregistrare în scopuri de TVA alocat de statul membru de înregistrare. În cazul în care România este statul membru de înregistrare, codul de înregistrare utilizat de persoana impozabilă este cel care i-a fost atribuit conform art. 316.
    (5) Persoana impozabilă care aplică regimul special va fi exclusă de la aplicarea acestui regim de către organul fiscal competent, în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) persoana impozabilă informează organul fiscal că nu mai efectuează livrări de bunuri şi nu mai prestează servicii pentru care se utilizează regimul special reglementat de prezentul articol;
    b) organul fiscal competent constată că operaţiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au încheiat;
    c) persoana impozabilă nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a i se permite utilizarea regimului special;
    d) persoana impozabilă încalcă în mod repetat regulile regimului special.
    (6) Până la sfârşitul următoarei luni după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA, potrivit modelului stabilit în anexa III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194, indiferent dacă au fost sau nu efectuate livrări de bunuri sau dacă au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizează regimul special reglementat de prezentul articol.
    (7) Declaraţia specială de TVA trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) codul de înregistrare special în scopuri de TVA, prevăzut la alin. (4);
    b) valoarea totală, exclusiv taxa, cotele taxei aplicabile şi valoarea totală a taxei corespunzătoare subdivizată pe cote, datorate fiecărui stat membru de consum în care taxa este exigibilă, în ceea ce priveşte următoarele livrări de bunuri sau prestări de servicii reglementate de prezentul articol, efectuate în cursul perioadei fiscale:
    1. vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă;
    2. livrările de bunuri în conformitate cu art. 270 alin. (16), atunci când expedierea sau transportul acestor bunuri începe şi se încheie în acelaşi stat membru;
    3. prestările de servicii;
    c) valoarea totală a taxei datorate în statele membre de consum.
    (8) Declaraţia specială de TVA conţine, de asemenea, modificări referitoare la perioade fiscale anterioare, astfel cum se prevede la alin. (11).
    (9) În situaţia în care bunurile sunt expediate sau transportate din alte state membre decât România, declaraţia specială de TVA conţine, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (7), valoarea totală, exclusiv taxa, cotele taxei aplicabile, valoarea totală a taxei corespunzătoare subdivizată pe cote şi valoarea totală a taxei datorate fiecărui stat membru de consum în care taxa este exigibilă, în ceea ce priveşte următoarele livrări de bunuri reglementate de prezentul articol, efectuate în cursul perioadei fiscale, pentru fiecare stat membru, altul decât România, din care sunt expediate sau transportate astfel de bunuri:
    a) vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă, altele decât cele efectuate de către o persoană impozabilă în conformitate cu articolul 270 alin. (16). Pentru aceste vânzări, declaraţia de TVA include şi numărul individual de identificare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală alocat de către fiecare dintre respectivele state membre;
    b) vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă şi livrările de bunuri atunci când expedierea sau transportul acestor bunuri începe şi se încheie în acelaşi stat membru, efectuate de o persoană impozabilă în conformitate cu art. 270 alin. (16). Pentru aceste vânzări, declaraţia de TVA include şi numărul individual de identificare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală alocat de către fiecare dintre respectivele state membre, dacă este disponibil.
    (10) În cazul în care persoana impozabilă care prestează serviciile reglementate de prezentul articol deţine unul sau mai multe sedii fixe, în alte state membre, de la care sunt prestate servicii, declaraţia specială de TVA conţine, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (7), valoarea totală, exclusiv taxa, cotele taxei aplicabile, valoarea totală a taxei corespunzătoare subdivizată pe cote şi valoarea totală a taxei datorate pentru astfel de prestări, pentru fiecare stat membru în care persoana deţine un sediu, cu precizarea numărului individual de identificare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală al sediului respectiv, defalcat pe fiecare stat membru de consum.
    (11) În cazul în care sunt solicitate modificări ale declaraţiei speciale de TVA după depunerea acesteia, modificările respective se includ într-o declaraţie ulterioară în termen de cel mult trei ani de la data la care trebuia depusă declaraţia iniţială potrivit alin. (6). Declaraţia ulterioară de TVA identifică statul membru relevant de consum, perioada fiscală şi valoarea totală a TVA rezultată din corecţia livrărilor/prestărilor, care poate fi şi negativă.
    (12) Declaraţia specială de TVA se întocmeşte în euro. În cazul în care livrările de bunuri şi prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declaraţiei, cursul de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Cursurile de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.
    (13) Persoana impozabilă trebuie să achite suma totală a taxei datorate în statele membre de consum, făcând referire la declaraţia de TVA corespunzătoare, într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale.
    (14) În situaţia în care România este stat membru de consum, persoana impozabilă nestabilită în România care utilizează prezentul regim special beneficiază de rambursarea taxei aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în România pentru realizarea activităţilor sale impozabile supuse acestui regim, în conformitate cu prevederile art. 302 alin. (1) lit. a). În cazul în care persoana impozabilă nestabilită în România şi beneficiară a prezentului regim special desfăşoară, de asemenea, în România activităţi care nu sunt supuse acestui regim şi pentru care există obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, respectiva persoană îşi deduce TVA pentru activităţile sale impozabile supuse prezentului regim prin decontul de taxă prevăzut la art. 323.
    (15) Persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special trebuie să ţină o evidenţă a operaţiunilor pentru care se aplică acest regim special, care să permită organelor fiscale competente din statele membre de consum să determine dacă declaraţia prevăzută la alin. (6) este corectă. Aceste evidenţe se pun la dispoziţie electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum şi a statelor membre de consum. Persoana impozabilă nestabilită va păstra aceste evidenţe pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-au efectuat operaţiunile.
    (16) Informaţiile pe care trebuie să le conţină evidenţele prevăzute la alin. (15) sunt prevăzute la art. 63c alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

    18. După articolul 315^1 se introduc trei noi articole, articolele 315^2-315^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 315^2
    Regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe
    (1) În sensul prezentului articol vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe acoperă numai bunurile, cu excepţia produselor care fac obiectul accizelor, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro. În sensul prezentului articol şi fără a aduce atingere altor dispoziţii ale Uniunii Europene, se aplică următoarele definiţii:
    a) persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană înseamnă o persoană impozabilă care nu şi-a stabilit activitatea economică pe teritoriul Uniunii Europene şi nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia;
    b) intermediar înseamnă o persoană stabilită în Uniunea Europeană şi desemnată de persoana impozabilă care efectuează vânzări la distanţă de bunuri importate din ţări terţe sau din teritorii terţe ca persoană care este obligată la plata TVA şi care trebuie să respecte obligaţiile prevăzute de prezentul regim special în numele şi în contul persoanei impozabile;
    c) stat membru de înregistrare înseamnă următoarele:
    1. atunci când persoana impozabilă nu este stabilită în Uniunea Europeană, statul membru în care aceasta decide să se înregistreze;
    2. atunci când persoana impozabilă şi-a stabilit sediul activităţii economice în afara Uniunii Europene, dar deţine unul sau mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, statul membru cu un sediu fix în care persoana impozabilă declară că va utiliza prezentul regim special. În cazul în care persoana impozabilă are un sediu fix în România şi alege România ca stat membru de înregistrare, persoana impozabilă respectivă trebuie să depună în format electronic o declaraţie de începere a activităţii sale supuse regimului special la organul fiscal competent pentru anul calendaristic în cauză şi pentru următorii doi ani calendaristici. Persoana impozabilă trebuie să notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal competent, în caz de încetare a activităţii sau în caz de modificări ulterioare, care o exclud de la regimul special;
    3. atunci când persoana impozabilă şi-a stabilit sediul activităţii economice într-un stat membru, statul membru respectiv;
    4. atunci când intermediarul şi-a stabilit sediul activităţii economice într-un stat membru, statul membru respectiv;
    5. atunci când intermediarul şi-a stabilit sediul activităţii economice în afara Uniunii Europene, dar deţine unul sau mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, statul membru cu un sediu fix în care intermediarul declară că va utiliza prezentul regim special. În cazul în care intermediarul are un sediu fix în România şi alege România ca stat membru de înregistrare, respectivul intermediar trebuie să depună în format electronic o declaraţie de începere a activităţii sale supuse regimului special la organul fiscal competent pentru anul calendaristic în cauză şi pentru următorii doi ani calendaristici. Intermediarul trebuie să notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal competent, în caz de încetare a activităţii sau în caz de modificări ulterioare, care o exclud de la regimul special;
    d) stat membru de consum înseamnă statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client.
    (2) Prezentul regim special poate fi aplicat de către următoarele persoane impozabile care efectuează vânzări la distanţă de bunuri importate din ţări terţe sau din teritorii terţe:
    a) orice persoană impozabilă stabilită în Uniunea Europeană care efectuează vânzări la distanţă de bunuri importate din ţări terţe sau din teritorii terţe;
    b) orice persoană impozabilă, fie că este sau nu stabilită în Uniunea Europeană, care efectuează vânzări la distanţă de bunuri importate din ţări terţe sau din teritorii terţe şi care este reprezentată de un intermediar stabilit în Uniunea Europeană;
    c) orice persoană impozabilă stabilită într-o ţară terţă cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord de asistenţă reciprocă al cărui domeniu de aplicare este similar celui al Directivei 2010/24/UE a Consiliului şi al Regulamentului (UE) nr. 904/2010 şi care efectuează vânzări de bunuri la distanţă din respectiva ţară terţă.
    (3) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (2) aplică prezentul regim special tuturor vânzărilor la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe pe care le efectuează.
    (4) În sensul alin. (2) lit. b), nicio persoană impozabilă nu poate numi mai mulţi intermediari în acelaşi timp.
    (5) În cazul vânzărilor la distanţă de bunuri importate din ţări terţe sau din teritorii terţe pentru care TVA este declarată în cadrul prezentului regim special, faptul generator intervine şi TVA devine exigibilă în momentul livrării. Se consideră că bunurile au fost livrate la data la care a fost acceptată plata, stabilită conform art. 61b din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special sau un intermediar acţionând în numele acesteia declară momentul în care îşi începe sau îşi încetează activitatea în cadrul prezentului regim special sau momentul în care îşi modifică respectiva activitate astfel încât nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru a utiliza prezentul regim special. Informaţiile respective sunt comunicate pe cale electronică.
    (7) În cazul în care România este statul membru de înregistrare, declaraţia de începere a activităţii pe care o persoana impozabilă care nu utilizează un intermediar are obligaţia de a o depune înainte de a începe să utilizeze prezentul regim special, conţine următoarele informaţii:
    a) denumirea/numele persoanei impozabile;
    b) adresa poştală;
    c) adresa electronică şi site-urile web;
    d) codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală în situaţia în care persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316.
    (8) În cazul în care România este statul membru de înregistrare, declaraţia de începere a activităţii pe care intermediarul are obligaţia de a o depune înainte de a începe să utilizeze prezentul regim special, în numele unei persoane impozabile, conţine următoarele informaţii:
    a) denumirea/numele intermediarului;
    b) adresa poştală;
    c) adresa electronică;
    d) codul de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 316.
    (9) În cazul în care România este statul membru de înregistrare, declaraţia de începere a activităţii pe care intermediarul are obligaţia de a o depune cu privire la fiecare persoană impozabilă pe care o reprezintă, înainte ca această persoană impozabilă să înceapă să utilizeze prezentul regim special, conţine următoarele informaţii:
    a) denumirea/numele persoanei impozabile;
    b) adresa poştală;
    c) adresa electronică şi site-urile web;
    d) codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală în situaţia în care persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316;
    e) codul de înregistrare individual atribuit intermediarului în conformitate cu articolul 315^2 alin. (12).
    (10) În cazul în care România este statul membru de înregistrare, orice persoană impozabilă care utilizează prezentul regim special sau, după caz, intermediarul acesteia notifică orice modificare a informaţiilor furnizate.
    (11) La primirea declaraţiei de începere a activităţii, organul fiscal competent va înregistra persoana impozabilă care solicită utilizarea prezentul regim special cu un cod de înregistrare special în scopuri de TVA şi va comunica acest cod persoanei respective prin mijloace electronice.
    (12) La primirea declaraţiei de începere a activităţii pe care intermediarul are obligaţia de a o depune înainte de a începe să utilizeze prezentul regim special, organul fiscal competent va înregistra intermediarul cu un cod de înregistrare special şi va comunica acest cod intermediarului respectiv prin mijloace electronice.
    (13) La primirea declaraţiei de începere a activităţii prin care o persoana impozabilă care solicită utilizarea prezentului regim special îşi desemnează un intermediar ca persoană care este obligată la plata TVA şi care trebuie să respecte obligaţiile prevăzute de prezentul regim special în numele şi în contul persoanei impozabile, organul fiscal competent va înregistra persoana impozabilă pentru care este desemnat intermediarul cu un cod de înregistrare special în scopuri de TVA şi va comunica acest cod intermediarului respectiv prin mijloace electronice.
    (14) Codurile de înregistrare alocate în temeiul alin. (11)-(13) se utilizează numai pentru prezentul regim special. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe.
    (15) În cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă care nu utilizează un intermediar este eliminată din registrul prevăzut la alin. (14) în următoarele situaţii:
    a) dacă aceasta notifică faptul că nu mai efectuează vânzări la distanţă de bunuri importate din ţări terţe sau din teritorii terţe;
    b) dacă se poate deduce, prin alte mijloace, că activităţile sale impozabile de vânzare la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe au încetat;
    c) dacă aceasta nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru utilizarea prezentului regim special;
    d) dacă aceasta nu respectă, în mod repetat, normele referitoare la prezentul regim special.
    (16) În cazul în care România este statul membru de înregistrare, intermediarul este eliminat din registrul prevăzut la alin. (14) în următoarele situaţii:
    a) dacă, timp de două trimestre calendaristice consecutive, acesta nu a acţionat ca intermediar în numele unei persoane impozabile care utilizează prezentul regim special;
    b) dacă acesta nu mai îndeplineşte celelalte condiţii necesare pentru a acţiona în calitate de intermediar;
    c) dacă acesta nu respectă, în mod repetat, normele referitoare la prezentul regim special.
    (17) În cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă reprezentată de un intermediar este eliminată din registrul prevăzut la alin. (14), în următoarele situaţii:
    a) dacă intermediarul notifică faptul că persoana impozabilă nu mai efectuează vânzări la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe;
    b) dacă se poate deduce, prin alte mijloace, că activităţile impozabile de vânzare la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe ale persoanei impozabile au încetat;
    c) dacă persoana impozabilă nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru utilizarea prezentului regim special;
    d) dacă persoana impozabilă nu respectă, în mod repetat, normele referitoare la prezentul regim special;
    e) dacă intermediarul notifică faptul că nu mai este reprezentantul respectivei persoane impozabile.
    (18) În cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special sau intermediarul acesteia trebuie să depună prin mijloace electronice o declaraţie specială de TVA pentru fiecare lună, potrivit modelului stabilit în anexa III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194, indiferent dacă au fost sau nu efectuate vânzări la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe în perioada fiscală de raportare. Declaraţia specială de TVA se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie.
    (19) Atunci când o declaraţie de TVA trebuie depusă în conformitate cu prevederile alin. (18) nu se pot impune, în scopuri de TVA, nicio obligaţie suplimentară şi nicio altă formalitate în momentul importului.
    (20) Declaraţia specială de TVA prevăzută la alin. (18) conţine codul de înregistrare în scopuri de TVA prevăzut la alin. (11) sau (13) şi, după caz, pentru fiecare stat membru de consum în care este datorată TVA, valoarea totală, exclusiv taxa, a vânzărilor la distanţă de bunuri importate din ţări terţe sau din teritorii terţe pentru care TVA a devenit exigibilă în cursul perioadei fiscale, cotele taxei aplicabile, valoarea totală a taxei corespunzătoare subdivizată pe cote şi valoarea totală a taxei datorate.
    (21) Atunci când sunt solicitate modificări ale declaraţiei de TVA după depunerea acesteia, modificările respective trebuie să fie incluse într-o declaraţie ulterioară în termen de cel mult trei ani de la data la care trebuia depusă declaraţia iniţială în conformitate cu alin. (18). Declaraţia ulterioară de TVA identifică statul membru relevant de consum, perioada fiscală şi valoarea totală a TVA rezultată din corecţia livrărilor/prestărilor, care poate fi şi negativă.
    (22) Declaraţia de TVA se completează în euro. În cazul în care livrările de bunuri se plătesc în alte monede, persoana impozabilă care face uz de prezentul regim special sau intermediarul acesteia vor folosi, la completarea declaraţiei de TVA, cursul de schimb în vigoare din ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Cursurile de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.
    (23) Persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special sau intermediarul acesteia trebuie să achite TVA, făcând referire la declaraţia de TVA corespunzătoare, într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale.
    (24) În situaţia în care România este stat membru de consum, persoana impozabilă nestabilită în România care utilizează prezentul regim special beneficiază de rambursarea taxei aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în România pentru realizarea activităţilor sale impozabile supuse acestui regim, în conformitate cu prevederile art. 302 alin. (1) lit. a) sau b), chiar dacă o persoană impozabilă stabilită în România nu ar avea dreptul la o compensaţie similară în ceea ce priveşte taxa sau un alt impozit similar, în condiţiile prevăzute de legislaţia ţării în care îşi are sediul persoana impozabilă nestabilită. În cazul în care persoana impozabilă beneficiară a prezentului regim special desfăşoară în România şi activităţi care nu sunt supuse acestui regim şi pentru care există obligaţia înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316, respectiva persoană îşi poate deduce TVA pentru activităţile sale impozabile supuse prezentului regim prin decontul de taxă prevăzut la art. 323.
    (25) Persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special trebuie să ţină registre ale operaţiunilor reglementate efectuate. Un intermediar ţine câte un registru pentru fiecare persoană impozabilă pe care o reprezintă. Registrele respective trebuie să conţină informaţii care să permită autorităţilor fiscale ale statului membru de consum să determine dacă declaraţia prevăzută la alin. (18) este corectă.
    (26) Registrele prevăzute la alin. (25) se pun la dispoziţie electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum şi a statelor membre de consum. Persoana impozabilă va păstra aceste evidenţe pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-au efectuat operaţiunile.
    (27) Informaţiile pe care trebuie să le conţină registrele prevăzute la alin. (25) sunt prevăzute la art. 63c alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 315^3
    Mecanism special pentru declararea şi plata TVA la import
    (1) În situaţia în care pentru importul bunurilor, cu excepţia produselor care fac obiectul accizelor, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro, nu se utilizează regimul special prevăzut la art. 315^2, persoana care prezintă bunurile în vamă în numele persoanei căreia îi sunt destinate acestea pe teritoriul României poate să utilizeze mecanismul special pentru declararea şi plata TVA la import, pe baza autorizaţiei emise de autoritatea vamală competentă şi sub rezerva constituirii unei garanţii, în cazul acelor bunuri pentru care expedierea sau transportul se încheie în România.
    (2) În sensul prezentului articol, se aplică următoarele dispoziţii:
    a) persoana destinatară a bunurilor este obligată la plata TVA;
    b) persoana care prezintă bunurile în vamă pe teritoriul României încasează TVA de la persoana destinatară a bunurilor şi efectuează plata taxei.
    (3) În sensul alin. (2) lit. b) se consideră că o persoană prezintă bunurile în vamă în numele persoanei căreia îi sunt destinate acestea pe teritoriul României, dacă persoana care prezintă bunurile în vamă îşi declară intenţia de a utiliza mecanismul special pentru declararea şi plata TVA la import şi de a încasa TVA de la persoana căreia îi sunt destinate bunurile. Persoana impozabilă respectivă declară momentul în care îşi începe sau îşi încetează activitatea în cadrul prezentului mecanism special sau momentul în care îşi modifică respectiva activitate astfel încât nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru a utiliza prezentul mecanism special. În cazul în care România este statul membru de înregistrare, informaţiile respective sunt comunicate pe cale electronică autorităţii vamale competente.
    (4) Prin excepţie de la art. 291 alin. (2) şi (3), pentru importurile de bunuri realizate în cadrul mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, este aplicabilă cota standard de TVA prevăzută la art. 291 alin. (1).
    (5) În situaţia în care România este statul de import, persoana care prezintă bunurile în vamă trebuie să depună lunar la autoritatea vamală competentă, în format electronic, o declaraţie specială de TVA lunară. Declaraţia specială de TVA trebuie să conţină informaţii referitoare la valoarea totală a TVA încasată în luna calendaristică de raportare. Normele privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.
    (6) Persoana care prezintă bunurile în vamă trebuie să depună declaraţia specială de TVA şi să plătească TVA încasată în luna calendaristică de raportare până la termenul de plată aplicabil plăţii taxelor la import care fac obiectul amânării plăţii, respectiv cel târziu în a şaisprezecea zi a lunii următoare lunii calendaristice de raportare.
    (7) Persoanele care utilizează prezentul mecanism special trebuie să ţine registre ale operaţiunilor reglementate de acest mecanism special. Registrele respective trebuie să conţină informaţii care să permită autorităţilor fiscale sau vamale din România să determine dacă declaraţia specială de TVA prevăzută la art. 315^3 alin. (5) este corectă. Aceste registre se pun la dispoziţie, la cerere, pe cale electronică şi se păstrează pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-au efectuat operaţiunile.
    ART. 315^4
    Cursuri de schimb valutar pentru regimul special prevăzut la art. 315^2 şi pentru mecanismul special prevăzut la art. 315^3
    (1) Contravaloarea euro în monedă naţională care trebuie luată în considerare pentru cuantumul prevăzut la art. 315^2 alin. (1) şi la art. 315^3 alin. (1) se stabileşte anual. Cursurile de schimb valabile sunt cele din prima zi lucrătoare a lunii octombrie, aplicate de la data de 1 ianuarie a anului următor.
    (2) Rotunjirea se face la leu, prin majorare, când fracţiunea este egală sau mai mare de 50 de bani, şi prin reducere, când fracţiunea este mai mică decât 50 de bani."

    19. La articolul 316, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru serviciile prestate către persoane neimpozabile din România şi/sau vânzările de bunuri la distanţă efectuate către beneficiari din România, nu se înregistrează în România persoanele care s-au înregistrat într-un alt stat membru pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale prevăzute la art. 314, 315 şi 315^2."

    20. La articolul 316 alineatul (6), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) să efectueze vânzări intracomunitare de bunuri la distanţă conform art. 266 alin. (1) pct. 35, care au locul de începere a expedierii sau transportului bunurilor în România şi pentru care optează să utilizeze regimul special prevăzut la art. 315."

    21. La articolul 319 alineatul (5), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) prin excepţie de la prevederile lit. a), facturarea face obiectul normelor aplicabile în statul membru în care este înregistrat furnizorul/prestatorul care utilizează unul dintre regimurile speciale prevăzute la art. 314, 315 şi 315^2."

    22. La articolul 319 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) pentru fiecare vânzare la distanţă pe care a efectuat-o, impozabilă în România în condiţiile prevăzute la art. 275 alin. (2), cu excepţia cazului în care persoana impozabilă utilizează regimul special prevăzut la art. 315;"

    23. După articolul 321 se introduce un nou articol, articolul 321^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 321^1
    Evidenţe speciale
    (1) În cazul în care o persoană impozabilă, prin utilizarea unei interfeţe electronice cum ar fi o piaţă online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, facilitează livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către o persoană neimpozabilă din Uniunea Europeană, persoana impozabilă care facilitează livrarea sau prestarea este obligată să ţină registre în acest sens. Registrele respective conţin informaţii care să permită autorităţilor fiscale să verifice dacă TVA a fost evidenţiată corect, în situaţia în care livrările sau prestările respective sunt impozabile în România în conformitate cu art. 275-279. În aplicarea acestor prevederi, termenul «facilitează» are înţelesul prevăzut la art. 54b din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Registrele prevăzute la alin. (1) trebuie puse la dispoziţia organelor fiscale competente, la cerere, pe cale electronică.
    (3) Registrele prevăzute la alin. (1) trebuie păstrate pentru o perioadă de 10 ani de la sfârşitul anului în care s-a efectuat operaţiunea.
    (4) Informaţiile pe care trebuie să le conţină registrele prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute la art. 54c din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. II
    Normele privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA, prevăzute la art. 315^3 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.

    ART. III
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. IV
    Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, declararea şi plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2021 se efectuează până la data de 25 decembrie 2021 inclusiv.

    ART. V
    Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.

    Prevederile art. I transpun art. 2 şi 3 din Directiva (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE şi a Directivei 2009/132/CE în ceea ce priveşte anumite obligaţii privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii şi vânzările de bunuri la distanţă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 348 din 29 decembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi Directiva (UE) 2019/1.995 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare la vânzările de bunuri la distanţă şi anumite livrări interne de bunuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 310 din 2 decembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare.


                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Cornel Feruţă,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 24 iunie 2021.
    Nr. 59.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016