Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 4 februarie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020
    Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei nr. 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional. Conform directivei, până în anul 2021, statele membre trebuie să ia măsuri specifice în scopul identificării vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule în circulaţie asupra cărora există suspiciuni de depăşire a greutăţii maxime autorizate şi care, prin urmare, ar trebui verificate de autorităţile lor competente în vederea asigurării conformităţii cu cerinţele prevăzute de această directivă. Fiecare stat membru trebuie să efectueze în fiecare an calendaristic un număr adecvat de controale privind greutatea vehiculelor sau ansamblului de vehicule în circulaţie, proporţional cu numărul total de vehicule inspectate anual pe teritoriul său.
    Pentru îndeplinirea obiectivelor menţionate şi creşterea eficienţei activităţilor de control este necesară existenţa unui număr suficient de spaţii de control, drept care prin prezentul proiect de act normativ se propune completarea secţiunii a III-a a capitolului II al Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 cu o nouă dispoziţie, conform căreia la proiectarea sectoarelor noi de drumuri publice, situate în extravilanul localităţilor, se va avea în vedere realizarea spaţiilor de parcare, oprire şi staţionare care să fie prevăzute cu spaţii special amenajate pentru controlul prin cântărire al vehiculelor rutiere.
    Conform art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se poate efectua numai în baza autorizaţiei speciale de transport, eliberată de administratorul drumului pe care se circulă. Acest articol prevede şi condiţiile generale privind emiterea autorizaţiilor speciale de transport. Prevederile sale se aplică de la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2015. În această perioadă s-a constatat că unele din prevederile privind condiţiile de eliberare a autorizaţiilor speciale de transport pentru mărfurile care nu sunt indivizibile, precum şi unele din prevederile privind condiţiile de întocmire a studiilor de traseu sunt prea restrictive sau nu îşi găsesc utilitatea, generând costuri inutile pentru operatorii de transport rutier, drept care am propus modificarea acestora.
    Având în vedere necesitatea asigurării îmbunătăţirii activităţii de întreţinere a infrastructurii rutiere, precum şi faptul că problema infrastructurii creează situaţii nefavorabile şi afectează dezvoltarea economică a României, sub aspect atât social şi de mediu, cât şi al mediului de afaceri,
    având în vedere necesitatea asigurării îmbunătăţirii cu activităţi de întreţinere a infrastructurii rutiere, precum şi faptul că problema infrastructurii creează situaţii nefavorabile şi afectează dezvoltarea economică a României, sub aspect atât social şi de mediu, cât şi al mediului de afaceri,
    ţinând cont de necesitatea adoptării unor reglementări cu privire la instituirea în sarcina administraţiei publice locale a obligaţiei de a întreţine elementele componente ale drumului aflate în afara acostamentelor.
    Având în vedere necesitatea creării unor condiţii de degajare a părţii carosabile, în cazul căderii accidentale pe partea carosabilă a drumurilor publice a arborilor, în scopul protejării participanţilor la trafic, precum şi preîntâmpinării închiderii drumurilor,
    ţinând cont de necesitatea introducerii unor noi interdicţii pe drumurile publice,
    luând în considerare faptul că prin introducerea noilor interdicţii urmează a se institui cadrul legal pentru amendarea unor practici care dăunează semnificativ mediului înconjurător şi în consecinţă încălcarea acestora va constitui contravenţie,
    ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la:
    - posibilitatea blocării drumurilor publice;
    – periclitarea siguranţei participanţilor la trafic;
    – creşterea gradului de poluare a mediului din zona de siguranţă a drumurilor şi podurilor, precum şi din locurile de parcare, oprire şi staţionare, altele decât cele provenite din oprirea/staţionarea participanţilor la trafic în locurile de parcare, oprire şi staţionare;
    – diminuarea fondurilor aferente lucrărilor de întreţinere în detrimentul lucrărilor de:
    • igienizare zonă de siguranţă a drumurilor şi podurilor, precum şi a locurilor de parcare, oprire şi staţionare, altele decât cele provenite din oprirea/staţionarea participanţilor la trafic în locurile de parcare, oprire şi staţionare;
    • întreţinere şanţuri, rigole, podeţe, plantaţii, trotuare, căi pietonale sau alte asemenea în traversarea localităţilor urbane;

    – imposibilitatea îmbunătăţirii sau menţinerii stării de viabilitate a drumurilor naţionale şi autostrăzilor din administrare, prin reducerea fondurilor aferente lucrărilor de întreţinere;
    – creşterea procentului de km de drum cu durată expirată prin nerealizarea la timp a lucrărilor conform legislaţiei în vigoare, în prezent acest procent fiind de 61,796%.

    Luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile asupra unei părţi a populaţiei, cu impact negativ asupra sănătăţii populaţiei şi/sau mediului înconjurător, faţă de considerentele expuse, nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea consecinţe negative, după cum urmează:
    - impactul social negativ determinat de imposibilitatea diminuării gradului de poluare existent, generat de aruncarea deşeurilor şi depozitarea necorespunzătoare a acestora;
    – posibilitatea apariţiei riscului de îmbolnăvire a populaţiei, în cazul unor epidemii/pandemii ce pot afecta sistemul naţional de sănătate publică;
    – afectarea unor specii de floră şi faună sălbatică din imediata vecinătate a infrastructurii rutiere;
    – generarea unor situaţii de degradare a stării de viabilitate a drumurilor naţionale şi autostrăzilor, cu consecinţe negative asupra circulaţiei pe anumite secţiuni ale infrastructurii rutiere.

    Întrucât aspectele sus-menţionate pot conduce la o perturbare gravă a traficului rutier şi implicit asupra vieţii sociale a cetăţenilor şi a economiei naţionale, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează şi se modifică după cum urmează:
    1. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 34^1
    (1) La proiectarea sectoarelor noi de drumuri naţionale şi autostrăzi se va avea în vedere realizarea spaţiilor de parcare, oprire şi staţionare.
    (2) Spaţiile de parcare adiacente drumurilor naţionale şi autostrăzilor vor fi prevăzute cu spaţii special amenajate pentru controlul prin cântărire al vehiculelor rutiere.
    (3) Spaţiile de parcare adiacente drumurilor naţionale şi autostrăzilor vor fi dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deşeurilor municipale.
    (4) Reglementările tehnice privind proiectarea şi dotarea spaţiilor de parcare, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.
    (5) Proiectele de reabilitare a sectoarelor de drumuri naţionale existente vor avea în vedere şi realizarea de noi spaţii de parcare, oprire şi staţionare."

    2. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Pe sectoarele de drumuri naţionale şi autostrăzi aflate în intravilanul localităţilor, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să efectueze întreţinerea elementelor componente ale drumului aflate în afara acostamentelor."

    3. La articolul 38, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În zona drumurilor cu versanţi, unde este pericol de căderi de arbori pe partea carosabilă, în vederea protejării participanţilor la trafic, precum şi a preîntâmpinării închiderii drumurilor, administratorul drumului ia următoarele măsuri:
    a) înştiinţarea ocolului silvic care are în administrare zona respectivă pentru tăierea arborilor ce prezintă pericol pentru participanţii la trafic;
    b) degajarea părţii carosabile în cel mai scurt timp şi înştiinţarea ocolului silvic pentru emiterea formelor legale, în cazul căderii accidentale a arborilor pe partea carosabilă."

    4. La articolul 41 alineatul (6), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) transporturi de mărfuri care nu sunt indivizibile, dacă este depăşită cel puţin una dintre masele sau dimensiunile maxime admise şi sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
    (i) masa totală să fie de cel mult 60,0 tone;
    (ii) masa pe axe să nu depăşească masa maximă ce poate fi autorizată, prevăzută la alin. (8);
    (iii) lungimea să nu depăşească cu mai mult de 3,0 metri lungimea maximă admisă;
    (iv) lăţimea să nu depăşească 3,20 metri;
    (v) să nu fie depăşită înălţimea maximă admisă;"

    5. La articolul 41 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) valorile prevăzute la lit. c) pot fi modificate prin normele prevăzute la alin. (2)."

    6. La articolul 41 alineatul (11), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) înălţime mai mare sau egală cu 5,0 metri, dacă pe sectorul de drum ce urmează a fi parcurs sunt instituite restricţii pentru înălţime, indiferent de valoarea restricţiei;"

    7. La articolul 41 alineatul (11), litera l) se abrogă.
    8. La articolul 43, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l), cu următorul cuprins:
    "k) aruncarea şi depozitarea deşeurilor în zona de siguranţă a drumurilor şi podurilor;
l) aruncarea şi depozitarea deşeurilor în locurile de parcare, oprire şi staţionare, altele decât cele provenite din oprirea/staţionarea participanţilor la trafic în locurile de parcare, oprire şi staţionare."

    9. La anexa nr. 2, notele de subsol la tabelul cuprins în anexă se modifică după cum urmează:
    a) Nota de subsol 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^5 Prin suprastructura demontabilă şi unitatea de transport standardizată, prevăzute la pct. 1.4, se înţeleg unităţi de transport mărfuri optimizate pentru dimensiunile vehiculelor rutiere şi dotate cu dispozitive de manipulare pentru transferul între modurile de transport, de regulă şosea/cale ferată."

    b) Nota de subsol 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^6 Plus o limită de două tone, atunci când masa totală maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone şi masa maximă admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 de tone şi axa motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia."

    c) Nota de subsol 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^9 Idem 7."

    d) Nota de subsol 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^10 Idem 8."

    e) Nota de subsol 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^11 Idem 7"

    f) Nota de subsol 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^14 Idem 7."

    g) Nota de subsol 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^15 Idem 13."


    10. La anexa nr. 3, cel de-al doilea alineat „E = drumuri europene“ la „Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al limitelor impuse privind masele şi dimensiunile maxime admise“ se înlocuieşte cu textul „NR = drumuri nereabilitate“.
    11. La anexa nr. 3, litera „E“ din titlul coloanei nr. 2 a tabelului prevăzut la anexa nr. 3 se înlocuieşte cu „NR“.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe

    Bucureşti, 4 februarie 2020.
    Nr. 16.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016