Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME METODOLOGICE din 29 august 2007 de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 29 august 2007  de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice    Twitter Facebook
Cautare document

NORME METODOLOGICE din 29 august 2007 de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

ART. 1
Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice este actul emis, în baza legii, de cãtre inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene şi al municipiului Bucureşti, dupã verificarea mãsurilor luate pentru prevenirea situaţiilor de urgenţã, în conformitate cu prevederile reglementãrilor tehnice în vigoare.
ART. 2
În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele înţelesuri:
1. articol pirotehnic - orice articol care conţine substanţe explozive sau un amestec exploziv de substanţe destinate producerii de cãldurã, luminã, sunete, gaz sau fum ori o combinaţie a acestor efecte prin intermediul reacţiilor chimice exoterme autoîntreţinute;
2. pirotehnie - tehnica fabricãrii şi utilizãrii unor dispozitive, a unor materiale care servesc la aprinderea muniţiilor, a armelor de foc, a unor substanţe explozive şi a articolelor pirotehnice;
3. perimetru de siguranţã - zona de protecţie/securitate în care nu sunt posibile accidente pirotehnice, iar persoanele neautorizate nu sunt în pericol;
4. zonã de tragere - porţiunea din teren delimitatã pe baza unor caracteristici distinctive, repere, cu destinaţie precisã, cum ar fi locul unde sunt amplasate articolele pirotehnice, ţevile de tragere sau alte dispozitive pirotehnice;
5. zonã de cãdere - zona în care cad diferite resturi, elemente mecanice şi pirotehnice rezultate în urma executãrii tragerilor cu articole pirotehnice.
ART. 3
Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite la solicitarea persoanelor autorizate sã execute jocuri de artificii cu articole pirotehnice.
ART. 4
Acordul prevãzut la art. 1 se solicitã în scris la inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene şi al municipiului Bucureşti, în a cãror zonã de competenţã urmeazã a se realiza jocurile de artificii cu articole pirotehnice din clasele III şi IV, precum şi T.1 şi T.2.
ART. 5
(1) Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere-tip - douã exemplare;
b) tabel cu datele tehnice ale produselor pirotehnice care urmeazã sã fie folosite pentru desfãşurarea jocului de artificii, înscrise pe tipuri, categorii, calibre, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate sã execute jocul de artificii - douã exemplare;
c) declaraţie pe propria rãspundere cuprinzând mãsurile ce se vor asigura pentru prevenirea şi intervenţia în caz de incendiu, distrugeri sau vãtãmãri corporale, cum ar fi forţele şi materialele folosite pentru intervenţie, modul de intervenţie, interzicerea accesului persoanelor neautorizate în perimetrul de siguranţã, semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al persoanei autorizate sã execute jocul de artificii - douã exemplare;
d) plan de situaţie la scara de 1:500 cuprinzând zona de tragere, zona de cãdere, perimetrul de siguranţã şi distanţele faţã de obiectivele care prezintã pericol de incendiu sau explozie specificate în legislaţia în vigoare, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate sã execute jocul de artificii - douã exemplare;
e) copie de pe acordul administraţiei publice locale pe a cãrei razã teritorialã se va organiza jocul de artificii cu articole pirotehnice;
f) opis cu documentele depuse - douã exemplare.
(2) Modelul cererii este prezentat în anexa nr. 1, iar al acordului, în anexa nr. 2.
ART. 6
(1) Cererile însoţite de documentele prevãzute la art. 5 se înregistreazã într-un registru, în ordinea primirii lor, asigurându-se evidenţa şi confidenţialitatea conţinutului acestora.
(2) Modelul de opis cu documentele depuse este prezentat la lit. A din anexa nr. 3.
(3) Dacã documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevãzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunicã solicitantului în cel mult 5 zile lucrãtoare dupã înregistrare.
(4) În situaţia în care documentaţia se restituie solicitantului spre completare, se vor specifica data, numele şi prenumele acestuia şi semnãtura de ridicare, conform modelului cuprins la lit. B din anexa nr. 3.
(5) Restituirea documentaţiei spre completare, împreunã cu motivele respingerii, se comunicã solicitantului în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare, prin adresã scrisã şi semnatã de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei inspectoratului.
(6) Termenul legal de emitere a acordului prevãzut la art. 1 este de maximum 10 zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.
ART. 7
(1) Documentele depuse pentru emiterea acordului se repartizeazã pentru soluţionare specialiştilor desemnaţi din inspecţia de prevenire din cadrul inspectoratului, care, în urma verificãrii conţinutului acestora şi a situaţiei reale din teren, întocmesc un referat cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivatã a emiterii acordului.
(2) Referatele se verificã de cãtre şeful serviciului cãruia i-a fost repartizatã lucrarea, se vizeazã de cãtre adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului şi se aprobã de cãtre inspectorul-şef, odatã cu emiterea acordului.
(3) Evidenţa acordurilor se face conform anexei nr. 4.
ART. 8
Acordurile emise de inspectorate se semneazã de cãtre inspectorul-şef şi se ştampileazã cu ştampila unitãţii.
ART. 9
(1) La emiterea acordului prevãzut la art. 1 se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din documentele depuse şi referatul întocmit conform art. 7.
(2) Documentele reţinute de emitent, prevãzute la alin. (1), se pãstreazã de cãtre acesta conform Nomenclatorului arhivistic al unitãţilor teritoriale.
ART. 10
Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite în douã exemplare, unul pentru solicitant şi celãlalt pentru emitent.
ART. 11
(1) Nu se emit acorduri de cãtre inspectorate în urmãtoarele situaţii:
a) atunci când se constatã la verificarea documentelor depuse, precum şi în teren nerespectarea mãsurilor de siguranţã prevãzute de reglementãrile tehnice în vigoare;
b) dacã folosirea articolelor pirotehnice se face în situaţiile interzise de lege.
(2) Acordul pentru desfãşurarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se dã pe formular-tip.
(3) Dacã solicitanţii nu se prezintã pentru ridicarea acordului, precum şi a documentaţiilor depuse care au stat la baza emiterii acestuia, în termen de 60 de zile de la data emiterii, documentele respective sunt clasate şi îndosariate potrivit reglementãrilor in vigoare.
ART. 12
(1) Acordul pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice îşi pierde valabilitatea dacã acesta nu s-a desfãşurat la data, ora şi locul stabilite.
(2) În cazul în care se modificã data şi ora desfãşurãrii acţiunii, solicitantul poate reveni pentru obţinerea unui nou acord în baza documentaţiei depuse anterior, cu obligaţia de a anexa la cerere un nou acord de la administraţia publicã localã pe a cãrei razã teritorialã se va organiza jocul de artificii cu articole pirotehnice.
ART. 13
Posesorii acordurilor au obligaţia de a le pãstra în bune condiţii, împreunã cu documentele vizate spre neschimbare, prevãzute în prezentele normele metodologice, şi de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, potrivit legii.
ART. 14
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1
la normele metodologice
-----------------------

Cãtre
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã al Judeţului ......../
Municipiului Bucureşti
Domnului inspector-şef

CERERE
de emitere a acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice
nr. ....... din ....... 20.....

Subsemnatul/Subsemnata ............., cu domiciliul în judeţul ............, municipiul/oraşul/comuna ..............., sectorul/satul ............, str. ............... nr. ......., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., codul poştal ......., telefon ..........., fax .........., e-mail ..........., în calitate de ............... la ....................., în conformitate cu prevederile <>art. 29^5 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, solicit:
1. verificarea mãsurilor ce se vor asigura privind prevenirea şi intervenţia în caz de incendiu, distrugeri sau vãtãmãri corporale prevãzute în documentaţia anexatã;
2. emiterea acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice, ce se va desfãşura în ............(locul, data, ora)...... .
Anexez documentele prevãzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã nr. 1.045/I.G./2007, conform opisului.
Declar pe propria rãspundere cã documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data......... Semnãtura ..........

ANEXA 2
la normele metodologice
----------------------

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã
al Judeţului ........../Municipiului Bucureşti

[STEMA ROMÂNIEI]

ACORD
pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice
nr. ...... din ....... 20...

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ............. din .............. 20....., adresatã de ............, cu domiciliul/sediul în judeţul ................., municipiul/oraşul/comuna .............., sectorul/satul ................., str. ............ nr. ....., bl. ......., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon .............., fax ........., e-mail ........, în baza prevederilor <>art. 29^5 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se emite acordul pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice în ............(locul, data, ora)....... .
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantã din prezentul acord pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice.
Acordul este valabil numai însoţit de documentele, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii acestuia.

Inspector-şef,
............................
(numele şi prenumele, semnãtura)
L.S.

ANEXA 3
la normele metodologice
----------------------

A. Opis cu documentele prezentate în vederea eliberãrii acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice


┌────┬──────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┐
│Nr. │Denumirea documentului│Seria, codul,numãrul │Numãrul de file │Formatul │
│crt.│ │de înregistrare etc. │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┤
└────┴──────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┴───────────┘Data ....... Semnãtura solicitantului
....................

B. Documentele necesare pentru completarea dosarului de emitere a acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice


┌────┬────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea │Data │Semnãtura │Data │Semnãtura de│
│crt.│documentului│comunicãrii │solicitantului│redepunerii │primire │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
└────┴────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┘Data ........ Semnãtura personalului Semnãtura
nominalizat solicitantului
de inspectorat .............
.....................

ANEXA 4
la normele metodologice
-----------------------

EVIDENŢA
acordurilor pentru organizarea jocurilor de artificii┌────┬───────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────────────┬───┐
│Nr. │Denumirea │ │Numãrul │Data │Actul │Persoana │ O │
│crt.│societãţii/│Coordonate│de │emiterii │normativ │nominalizatã │ b │
│ │solici │ │înregis-│acordului│în baza │de inspectorat, │ s │
│ │tantului │ │trare │ │cãruia │care a │ e │
│ │ │ │şi data │ │a fost │efectuat │ r │
│ │ │ │primirii│ │eliberat │verificarea │ v │
│ │ │ │cererii │ │acordul │(numele şi │ a │
│ │ │ │ │ │ │ prenumele) │ ţ │
│ │ │ │ │ │ │ │ i │
│ │ │ │ │ │ │ │ i │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼───┤
│1. │ │- adresa │ │ │ │ │ │
│. │ │- telefon │ │ │ │ │ │
│. │În clar │- fax │ │ │ │ │ │
│. │ │- e-mail │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────────────┴───┘
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016