Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
METODOLOGIE din 7 octombrie 2011 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor de profesor-metodist vacante de la casa corpului didactic
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 7 octombrie 2011  privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor de profesor-metodist vacante de la casa corpului didactic    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE din 7 octombrie 2011 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor de profesor-metodist vacante de la casa corpului didactic

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 19 octombrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) În baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic, toate posturile vacante de profesor-metodist se ocupã prin concurs specific, reglementat de prezenta metodologie.
    (2) Cadrele didactice titulare într-o unitate şcolarã pot fi angajate, prin concurs, ca profesor-metodist al casei corpului didactic, evaluarea anualã fiind realizatã de cãtre o comisie propusã de directorul casei corpului didactic şi avizatã de inspectorul şcolar general.
    (3) Cadrul didactic titular în învãţãmântul preuniversitar care ocupã prin concurs un post de profesor-metodist la casa corpului didactic beneficiazã de rezervarea catedrei, în condiţiile legii.
    ART. 2
    La concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante de la casa corpului didactic pot candida cadre didactice care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
    a) studii universitare, cu diplomã de licenţã, corespunzãtoare funcţiei didactice din învãţãmântul preuniversitar;
    b) titular în învãţãmântul preuniversitar;
    c) cel puţin gradul didactic II în învãţãmânt;
    d) vechime în muncã de minimum 6 ani, cu competenţe dobândite în managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formãrii continue;
    e) calificativul "foarte bine" în ultimii 5 ani;
    f) nu a fost condamnat penal printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã pentru sãvârşirea unei infracţiuni cu intenţie.

    CAP. II
    Organizarea şi desfãşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice vacante de la casa corpului didactic

    ART. 3
    Concursul de ocupare a posturilor didactice vacante de la casa corpului didactic se desfãşoarã la sediul casei corpului didactic, dupã aprobarea statului de funcţii, într-o singurã sesiune anualã.
    ART. 4
    Data concursului este stabilitã de directorul casei corpului didactic şi aprobatã de consiliul de administraţie al instituţiei.
    ART. 5
    Dosarul depus de candidaţi la înscriere conţine urmãtoarele acte:
    a) cerere de înscriere;
    b) curriculum vitae - susţinut de documente doveditoare;
    c) copie legalizatã de pe diploma de studii şi foaia matricolã;
    d) copie de pe adeverinţa de acordare a gradelor didactice;
    e) adeverinţã de vechime în învãţãmânt;
    f) adeverinţã care sã ateste calificativul "foarte bine" obţinut în ultimii 5 ani;
    g) scrisoare de intenţie;
    h) acte, în copie, de dovedire a identitãţii;
    i) recomandãri (douã) de la locurile de muncã anterioare şi/sau de la colaboratori;
    j) copii de pe diplomele/certificatele de absolvire/parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare;
    k) cazierul judiciar în original;
    l) opisul dosarului în dublu exemplar; un exemplar se restituie candidatului cu semnãtura persoanei care a înregistrat înscrierea.
    ART. 6
    Comisia de concurs este numitã prin decizia directorului casei corpului didactic cu avizul inspectorului şcolar general.
    ART. 7
    La lucrãrile comisiei au dreptul sã participe, cu statut de observatori, reprezentanţii sindicatelor reprezentative, conform legii. Aceştia au acces la toate documentele comisiei şi pot consemna propriile observaţii cu privire la desfãşurarea concursului în procesul-verbal încheiat de comisie.
    ART. 8
    Comisia numitã îşi asumã responsabilitatea derulãrii concursului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    ART. 9
    (1) Comisia de concurs este formatã din:
    a) directorul casei corpului didactic în calitate de preşedinte;
    b) un reprezentant al inspectoratului şcolar;
    c) 2 profesori cu gradul didactic I din rândul coordonatorilor de cerc metodic, al directorilor de unitãţi şcolare, al mentorilor pentru formarea continuã în şcoalã sau al metodiştilor inspectoratului şcolar;
    d) un director al casei corpului didactic din alt judeţ.
    (2) Secretarul comisiei de concurs este un reprezentant al casei corpului didactic.
    (3) Secretarul comisiei de concurs nu participã la evaluarea candidaţilor.
    ART. 10
    (1) Directorul casei corpului didactic rãspunde de organizarea şi desfãşurarea etapei de înscriere a candidaţilor.
    (2) Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de la casa corpului didactic va fi anunţatã în presa localã, cu minimum 30 de zile înainte de desfãşurare, conform prevederilor legale, iar la sediul casei corpului didactic şi la centrele de afişaj ale inspectoratului şcolar se vor afişa data şi locul desfãşurãrii concursului, tematica şi bibliografia, precum şi alte informaţii referitoare la concurs.
    ART. 11
    Comisia de concurs are urmãtoarele atribuţii:
    a) rãspunde de buna desfãşurare a concursului;
    b) întocmeşte subiectele şi baremele de corectare în dimineaţa zilei desfãşurãrii concursului;
    c) afişeazã, în termenul anunţat, rezultatele concursului;
    d) primeşte eventualele contestaţii în intervalul de timp de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

    CAP. III
    Probele de concurs şi evaluarea candidaţilor

    ART. 12
    Concursul pentru ocuparea posturilor de profesormetodist de la casa corpului didactic cuprinde urmãtoarele probe:
    a) test de cunoştinţe privind proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de formare continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar, precum şi noţiuni vizând legislaţia în vigoare pe problematica formãrii continue;
    b) interviu care cuprinde susţinerea de cãtre candidat a scrisorii de intenţie şi verificarea competenţelor candidaţilor privind: analiza nevoilor de formare continuã, proiectarea şi organizarea de programe, managementul formãrii continue etc., utilizând mijloace specifice interviului. Interviul şi scrisoarea de intenţie se evalueazã pe baza baremului prezentat în anexa nr. 1;
    c) analiza şi evaluarea curriculumului vitae, pe baza baremului prezentat în anexa nr. 2.
    ART. 13
    (1) Evaluarea probei prezentate la art. 12 lit. a) se face de cãtre fiecare membru al comisiei, prin punctaj de la 10 la 1, conform baremului de evaluare stabilit de comisia de concurs. Punctajul probei este reprezentat de suma punctelor acordate de fiecare examinator, punctajul maxim fiind de 50 de puncte, iar cel minim de promovare a probei fiind de 30 de puncte.
    (2) Evaluarea probei prezentate la art. 12 lit. b) se face de cãtre fiecare membru al comisiei, prin punctaj de la 10 la 1, pe baza baremului prevãzut în anexa nr. 1. Punctajul probei este reprezentat de suma punctelor acordate de fiecare examinator, punctajul maxim fiind de 50 de puncte, iar cel minim de promovare a probei fiind de 30 de puncte.
    (3) Evaluarea curriculum-ului vitae se face în plenul comisiei, conform baremului prevãzut în anexa nr. 2. Punctajul maxim al probei este de 20 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 10 puncte.
    (4) Punctajul total acordat candidatului se calculeazã ca suma punctajelor probelor, prin completarea fişei de punctaj prevãzute în anexa nr. 3.
    ART. 14
    Sunt declaraţi admişi candidaţii în ordinea descrescãtoare a punctajelor obţinute, cu condiţia sã fi obţinut un total de minimum 70 de puncte.
    ART. 15
    Secretarul comisiei de concurs completeazã procesul-verbal în care se consemneazã desfãşurarea şi rezultatele concursului şi îl prezintã membrilor comisiei spre a fi semnat.
    ART. 16
    Rezultatele se afişeazã la sediul casei corpului didactic dupã încheierea concursului, în aceeaşi zi.
    ART. 17
    (1) Eventualele contestaţii se formuleazã în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor concursului.
    (2) Inspectorul şcolar general va numi o comisie de rezolvare a contestaţiilor, formatã din 3 membri, alţii decât cei nominalizaţi în comisia de concurs, al cãrei preşedinte va fi un inspector şcolar general adjunct. La etapa de soluţionare a contestaţiilor au dreptul sã participe, cu rol de observatori, reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative.
    (3) Hotãrârea comisiei de contestaţii este definitivã.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 18
    Profesorii-metodişti declaraţi admişi la concurs, în urma soluţionãrii contestaţiilor, încheie un contract individual de muncã cu directorul casei corpului didactic pe perioadã nedeterminatã. Directorul casei corpului didactic comunicã, în scris, inspectoratului şcolar situaţia angajãrii pe posturi didactice a candidaţilor validaţi dupã concurs.
    ART. 19
    Informaţiile din curriculum vitae dovedite a fi false atrag eliminarea candidatului din concurs sau, dupã caz, anularea rezultatelor obţinute de candidatul în cauzã, postul urmând a fi ocupat de candidatul cu punctajul imediat urmãtor, care îndeplineşte condiţia menţionatã la art. 14.
    ART. 20
    În situaţia în care rezultatul concursului de ocupare a postului este contestat în instanţã, numirea pe post se face dupã emiterea hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile.
    ART. 21
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta metodologie.
    ART. 22
    La intrarea în vigoare a prezentei metodologii, orice dispoziţie contrarã se abrogã.


    ANEXA 1
    la metodologie


    Examinat ...................
    Data ................
                                                              Examinator,
                                                            ...............

                                   CONCURSUL
    pentru ocuparea postului de profesor-metodist la casa corpului didactic

            EVALUARE - INTERVIU ŞI PREZENTAREA SCRISORII DE INTENŢIE
 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
 │ │ Punctajul │ Punctajul │
 │ │ maxim │ acordat │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Aspecte organizatorice, capacitate de analizã/ │ 1 p │ │
 │sintezã, valorificarea informaţiei şi eficienţa │ │ │
 │comunicãrii │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Aspecte vizând cunoştinţe privind analiza nevoilor│ 2 p │ │
 │de formare continuã, organizarea de programe │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Aspecte legate de dezvoltarea profesionalã proprie│ 1 p │ │
 │de respectarea deontologiei profesionale │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Viziunea, concepţia şi redactarea scrisorii de │ 5 p │ │
 │intenţie (aceasta este: substanţialã, la obiect, │ │ │
 │coerentã, redactatã cu acurateţe de limbaj, într-o│ │ │
 │formã corespunzãtoare) │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Trãsãturi de personalitate necesare postului, │ 1 p │ │
 │relevate de interviu (de exemplu: capacitate de │ │ │
 │percepţie globalã, de adaptare, de relaţionare şi │ │ │
 │comunicare, de analizã/sintezã, de viziune/proiec-│ │ │
 │tare, perspicacitate, discernãmânt, capacitate de │ │ │
 │înţelegere şi empatie, de argumentare, energie şi │ │ │
 │disponibilitate de efort etc.) │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │TOTAL PUNCTAJ: │ 10 puncte │ │
 └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
    ANEXA 2
    la metodologie


    Examinat ...............
    Data ...................
                                                               Examinatori:
                                                           1. ...............
                                                           2. ...............
                                                           3. ...............
                                                           4. ...............
                                                           5. ...............

                                   CONCURSUL
    pentru ocuparea postului de profesor-metodist la casa corpului didactic

                          EVALUARE - CURRICULUM VITAE
 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
 │ │ Punctajul │ Punctajul │
 │ │ maxim │ acordat │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Studii universitare de lungã duratã, de scurtã │ 2 p │ │
 │duratã │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Gradele didactice şi mediile obţinute la gradele │ 3 p │ │
 │didactice, studii postuniversitare de tip masterat│ │ │
 │doctorat, de specializare (o a doua licenţã) │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Participarea la stagii de formare sau de perfec- │ 5 p │ │
 │ţionare în specialitate ori în managementul │ │ │
 │educaţional în ţarã sau/şi strãinãtate │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Experienţã în activitatea de responsabil de cerc │ 3 p │ │
 │pedagogic, responsabil de comisie metodicã, şef de│ │ │
 │catedrã, profesor formator │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Lucrãri/Articole pedagogice şi/sau de management │ 3 p │ │
 │educaţional şi/sau de specialitate publicate │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Limbi moderne de circulaţie internaţionalã │ 2 p │ │
 │cunoscute │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Cunoştinţe de operare pe calculator/tehnoredactare│ 2 p │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │TOTAL PUNCTAJ: │20 de puncte│ │
 └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
    ANEXA 3
    la metodologie    Examinat .............
    Data .................
                                                     Examinatori:
                                                  1. ..............
                                                  2. ..............
                                                  3. ..............
                                                  4. ..............
                                                  5. ..............

                                   CONCURSUL
    pentru ocuparea postului de profesor-metodist la casa corpului didactic

                                FIŞĂ DE PUNCTAJ
 ┌────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────┐
 │Nr. │ Proba │Examinator 1│Examinator 2│Examinator 3│Examinator 4│Examinator 5│ TOTAL │
 │crt.│ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 1. │Test │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 2. │Interviu şi susţinerea│ │ │ │ │ │ │
 │ │scrisorii de intenţie │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 3. │Curriculum vitae │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────┘
    TOTAL PUNCTAJ .......................                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016