Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 21 septembrie 2022  de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 21 septembrie 2022 de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 116 din 21 septembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 936 din 23 septembrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scopul şi obiectivele metodologiei
    ART. 1
    Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al venitului reglementat necesar pentru achiziţia de către operatorul de transport şi sistem a serviciilor de sistem şi modul de calcul al tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem.

    ART. 2
    Venitul prevăzut la art. 1 este necesar operatorului de transport şi sistem pentru achiziţionarea tipurilor de servicii de sistem prevăzute de Procedura de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2021, cu modificările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniul de aplicare
    ART. 3
    Metodologia este utilizată de către:
    a) operatorul de transport şi de sistem, pentru fundamentarea venitului reglementat pentru achiziţia serviciilor de sistem prevăzute la art. 2 şi a calculului tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem;
    b) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în procesul de analiză a datelor şi informaţiilor transmise de operatorul de transport şi sistem, pentru verificarea modului de stabilire a venitului reglementat necesar pentru achiziţia serviciilor de sistem prevăzute la art. 2 şi aprobarea tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem.

    ART. 4
    Tariful pentru achiziţia serviciilor de sistem se aplică pentru energia electrică extrasă din reţelele electrice, cu excepţia energiei electrice exportate.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Scopul serviciilor de sistem
    ART. 5
    Serviciile de sistem sunt utilizate de operatorul de transport şi sistem în scopul de a asigura:
    a) compensarea variaţiei de sarcină în Sistemul electroenergetic naţional, respectiv reglarea frecvenţei şi a soldului Sistemului electroenergetic naţional;
    b) menţinerea de capacităţi de rezervă de putere activă pentru compensarea diferenţelor faţă de programul de funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional;
    c) reglajul tensiunilor în reţeaua electrică de transport;
    d) participarea la apărarea SEN;
    e) participarea la restaurarea SEN (capacitatea de pornire cu surse proprii).

    ART. 6
    (1) Operatorul de transport şi sistem achiziţionează servicii de sistem de la participanţii la piaţă prin proceduri transparente, nediscriminatorii, bazate pe piaţă, în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare în vigoare.
    (2) În situaţia în care, conform prevederilor art. 36 alin. (16) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei acordă o derogare de la achiziţionarea serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei prin proceduri bazate pe piaţă, costurile cu achiziţia acestor servicii se recunosc în tariful pentru achiziţia serviciilor de sistem în condiţiile prevăzute de actul normativ/ administrativ prin care se acordă derogarea.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 7
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prevederilor prezentei metodologii, termenii de mai jos au semnificaţiile următoare:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Autoritatea Naţională de │
│ANRE │Reglementare în Domeniul │
│ │Energiei │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Indicele preţurilor de │
│ │consum este un indicator │
│ │economic care măsoară │
│ │evoluţia de ansamblu a │
│indicele │preţurilor mărfurilor │
│preţurilor │cumpărate şi a tarifelor │
│de consum │serviciilor utilizate de │
│(IPC) │către populaţie între │
│ │două perioade (curentă şi│
│ │de bază), exprimat în │
│ │procente, comunicat de │
│ │instituţiile abilitate. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Directiva (UE) 2019/944 a│
│ │Parlamentului European şi│
│ │a Consiliului din 5 iunie│
│directiva │2019 privind normele │
│(UE) 2019/ │comune pentru piaţa │
│944 │internă de energie │
│ │electrică şi de │
│ │modificare a Directivei │
│ │2012/27/UE │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Perioada în care se │
│ │aplică tarife aprobate de│
│perioadă │ANRE; aceasta este de │
│tarifară │regulă de un an şi începe│
│ │la data de 1 ianuarie a │
│ │fiecărui an. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) 2017/ │
│ │2.195 al Parlamentului │
│ │European şi al │
│regulamentul│Consiliului din 23 │
│(UE) 2017/ │noiembrie 2017 de │
│2.195 │stabilire a unei linii │
│ │directoare privind │
│ │echilibrarea sistemului │
│ │de energie electrică │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) 2017/ │
│ │2.196 al Comisiei din 24 │
│ │noiembrie 2017 de │
│ │stabilire a unui cod de │
│regulamentul│reţea privind starea de │
│(UE) 2017/ │urgenţă şi restaurarea │
│2.196 │sistemului │
│ │electroenergetic care │
│ │reprezintă baza legală │
│ │pentru serviciile de │
│ │apărare şi cele de │
│ │restaurare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) 2019/ │
│ │943 al Parlamentului │
│regulamentul│European şi al │
│(UE) 2019/ │Consiliului din 5 iunie │
│943 │2019 privind piaţa │
│ │internă de energie │
│ │electrică │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Tariful prin care se │
│tarif pentru│acoperă costurile OTS cu │
│achiziţia │achiziţia serviciilor de │
│serviciilor │sistem asigurate de │
│de sistem │furnizorii acestor │
│ │servicii │
├────────────┼─────────────────────────┤
│OTS │Operatorul de transport │
│ │şi sistem │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Sens pozitiv sau creştere│
│sensuri de │de putere, respectiv sens│
│activare │negativ sau scădere de │
│ │putere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│SEN │Sistemul electroenergetic│
│ │naţional │
└────────────┴─────────────────────────┘
    CAP. II
    Principii şi reguli
    ART. 8
    OTS are obligaţia de a transmite la ANRE, la termenele stabilite, datele şi informaţiile necesare pentru stabilirea venitului reglementat, respectiv a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem.

    ART. 9
    Principiile care stau la baza stabilirii tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem sunt:
    a) tariful trebuie să asigure tratament nediscriminatoriu pentru toţi clienţii finali;
    b) tariful trebuie să acopere costurile justificate aferente achiziţiei serviciilor de sistem.

    ART. 10
    Venitul reglementat pentru achiziţionarea serviciilor de sistem aferent unei perioade tarifare t se determină de către OTS anterior începerii acesteia.

    ART. 11
    Venitul prognozat aferent perioadei tarifare t se corectează pe baza datelor realizate aferente semestrului al II-lea al perioadei tarifare t-2 şi semestrului I al perioadei t-1.

    ART. 12
    La determinarea venitului reglementat necesar achiziţionării serviciilor de sistem pentru perioada tarifară t, OTS va ţine seama de:
    a) costurile justificate cu achiziţia serviciilor de sistem prevăzute la art. 2;
    b) veniturile din penalităţi;
    c) corecţiile stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
    d) evoluţia cantităţii de energie electrică extrase din reţele, în condiţiile art. 20.

    ART. 13
    (1) La calculul tarifelor pentru achiziţia serviciilor de sistem, orice cost/venit asociat serviciilor de sistem este inclus o singură dată.
    (2) În cazul în care se constată că un cost/venit a fost inclus de mai multe ori, acesta se recuperează prin ajustarea venitului reglementat al perioadei tarifare următoare constatării.

    ART. 14
    Tariful pentru achiziţia serviciilor de sistem pentru perioada tarifară t se propune de către OTS şi se aprobă anual de ANRE.

    ART. 15
    Prin derogare de la prevederile art. 14, aprobarea unor tarife noi în cursul unei perioade tarifare se poate efectua în condiţiile prevăzute la cap. VI.

    CAP. III
    Calculul venitului reglementat
    ART. 16
    (1) Venitul reglementat necesar pentru achiziţia serviciilor de sistem prevăzute la art. 2 pentru perioada tarifară t (V_t) se determină pe baza costurilor prognozate justificate ale OTS recunoscute de ANRE pentru achiziţia cantităţilor de servicii de sistem, a veniturilor din penalităţi şi a corecţiilor de venit aferente semestrului al II-lea al perioadei tarifare t-2 şi semestrului I al perioadei tarifare t-1.
    (2) Venitul reglementat V_t se calculează cu relaţia: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    p_i - preţul prognozat de achiziţie pentru cantitatea de serviciu de sistem de tip i în perioada tarifară t, pe sensuri de activare, după caz; valoare exprimată în lei/oră-MW, respectiv lei/oră-grup;
    Q_i - cantitatea de servicii de sistem de tip i prognozată a fi achiziţionată în perioada tarifară t, pe sensuri de activare, după caz; valoare exprimată în ore-MW, respectiv ore-grup;
    V_p - venituri din penalităţi prognozate pentru perioada tarifară t; valoare exprimată în lei;
    K_cv - corecţia venitului prognozat aferent semestrului al II-lea al perioadei tarifare t-2 şi semestrului I al perioadei tarifare t-1, valoare exprimată în lei.

    (3) Preţurile prognozate pentru achiziţia serviciilor de sistem prevăzute la art. 2 pentru perioada tarifară t se stabilesc ţinând cont de preţurile de achiziţie a acestor servicii realizate/estimate în perioadele tarifare t-2/t-1, de evoluţia acestora pe piaţa serviciilor de sistem, precum şi de fundamentarea OTS însoţită de justificări detaliate.
    (4) Cantităţile de servicii de sistem prognozate a fi achiziţionate în perioada tarifară t se stabilesc ţinând cont de cantităţile realizate/estimate a fi achiziţionate în perioadele tarifare t-2/t-1 şi în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare naţional şi european, astfel încât să fie asigurată siguranţa în funcţionare a SEN.
    (5) Veniturile din penalităţi prognozate pentru perioada tarifară t se stabilesc ţinând cont de valorile realizate/estimate a fi realizate în perioadele tarifare t-2/t-1.
    (6) Prognoza costurilor cu achiziţia serviciilor de sistem, a veniturilor din penalităţi, a cantităţilor de servicii de sistem şi a cantităţilor de energie electrică extrasă din reţele se va transmite defalcat pentru fiecare lună aferentă perioadei tarifare t, pe fiecare tip de serviciu de sistem şi pe sens de activare, după caz.

    CAP. IV
    Corecţiile venitului prognozat
    ART. 17
    Corecţia venitului (K_cv) se determină având în vedere diferenţele între valorile prognozate şi cele realizate ale preţurilor de achiziţie a serviciilor de sistem şi ale cantităţilor de servicii de sistem pentru semestrul al II-lea al perioadei tarifare t-2 şi pentru semestrul I al perioadei tarifare t-1.

    ART. 18
    Corecţiile care se aplică venitului prognozat pentru perioada tarifară t se actualizează în termenii nominali ai perioadei tarifare t utilizând indicele preţurilor de consum (IPC).

    ART. 19
    În cazul în care valoarea corecţiei prevăzute la art. 17 are un nivel ce depăşeşte 10% din venitul prognozat al perioadei tarifare t, pentru evitarea unor variaţii semnificative ale tarifului, aceasta poate fi eşalonată în mai multe tranşe.

    CAP. V
    Calculul tarifului
    ART. 20
    Venitul aferent serviciilor de sistem se obţine de OTS prin aplicarea tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem pentru energia electrică extrasă din reţelele electrice, cu excepţia energiei electrice exportate.

    ART. 21
    Tariful pentru achiziţia serviciilor de sistem pentru perioada tarifară t (T_t) se calculează cu relaţia:
    unde:
 (a se vedea imaginea asociată)
    V_t - venitul reglementat pentru achiziţia serviciilor de sistem pentru perioada tarifară t (lei);
    Q_extt - cantitatea de energie electrică extrasă din reţele, prognozată pentru perioada tarifară t, cu excepţia energiei electrice exportate (MWh).

    CAP. VI
    Revizuirea tarifului
    ART. 22
    Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecţiilor datorate modificării preţurilor de achiziţie şi/sau a cantităţilor de servicii de sistem achiziţionate prevăzute la art. 2, OTS are obligaţia să calculeze, pentru trimestrul I, respectiv pentru semestrul I al unei perioade tarifare t-1, diferenţa dintre veniturile şi costurile realizate şi cele prognozate, la care se adaugă valoarea corecţiilor neefectuate aferente perioadei/ perioadelor anterioare, şi să transmită calculul la ANRE la data de 1 mai, respectiv la data de 1 august a anului t-1.

    ART. 23
    În cazul în care OTS constată că valoarea determinată conform prevederilor art. 22 prezintă o variaţie mai mare de 5% din veniturile prognozate pentru aceeaşi perioadă, acesta este obligat să transmită la ANRE şi solicitarea de revizuire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem, care va include valoarea determinată conform prevederilor art. 22, cu valabilitate până la sfârşitul perioade tarifare.

    ART. 24
    Odată cu revizuirea tarifului, în cazul în care se constată variaţii semnificative ale preţurilor de achiziţie a serviciilor de sistem, a cantităţilor de servicii de sistem achiziţionate şi/sau a cantităţii de energie electrică extrasă din reţelele electrice, ANRE are dreptul să modifice şi prognoza pentru perioada rămasă de la data intrării în vigoare a tarifului revizuit şi până la data de 31 decembrie a perioadei tarifare în curs.

    CAP. VII
    Cerinţe privind transmiterea datelor
    ART. 25
    În vederea determinării venitului reglementat pentru achiziţia serviciilor de sistem şi a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem pentru perioada tarifară t, OTS transmite până la data de 1 octombrie a perioadei tarifare t-1 următoarele date:
    a) prognoza de costuri stabilită conform art. 16, detaliată pe preţuri de achiziţie, pe cantităţi de servicii de sistem şi pe sensuri de activare, după caz;
    b) veniturile din penalităţi prognozate;
    c) corecţia venitului prognozat aferent semestrului al II-lea al perioadei tarifare t-2, determinată pe baza diferenţelor între valorile prognozate şi cele realizate (preţuri de achiziţie şi cantităţi de servicii de sistem, pe sensuri de activare, după caz, venituri din penalităţi şi cantitate de energie electrică extrasă din reţele);
    d) corecţia venitului prognozat aferent semestrului I al perioadei tarifare t-1, determinată pe baza diferenţelor între valorile prognozate şi cele realizate (preţuri de achiziţie şi cantităţi de servicii de sistem, pe sensuri de activare, după caz, venituri din penalităţi şi cantitate de energie electrică extrasă din reţele);
    e) prognoza de energie electrică extrasă din reţele, cu excepţia energiei electrice exportate;
    f) tariful pentru achiziţia serviciilor de sistem solicitat pentru perioada tarifară t.

    ART. 26
    În cazul revizuirii tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem în cursul perioadei tarifare t-1, prevăzută la art. 23, OTS transmite următoarele:
    a) până la data de 1 mai:

┌┬─────┬───────────────────────────────┐
││ │diferenţa dintre costurile şi │
││(i) │veniturile prognozate pentru │
││ │trimestrul I al anului t-1 şi │
││ │cele efectiv realizate; │
├┼─────┼───────────────────────────────┤
││ │verificarea îndeplinirii │
││(ii) │condiţiei de 5% prevăzute la │
││ │art. 23; │
├┼─────┼───────────────────────────────┤
││ │actualizarea prognozei de │
││(iii)│costuri transmise conform art. │
││ │25 lit. a) pentru perioada │
││ │rămasă de la data intrării │
├┴─────┴───────────────────────────────┤
│în vigoare a tarifului revizuit, │
│respectiv perioada 1 iunie-31 │
│decembrie a perioadei tarifare t-1, │
│dacă este cazul; │
├┬─────┬───────────────────────────────┤
││ │actualizarea prognozei │
││ │cantităţii de energie electrică│
││ │extrase din reţele, transmisă │
││ │conform art. 25 lit. e) pentru │
││(iv) │perioada rămasă de la data │
││ │intrării în vigoare a tarifului│
││ │revizuit, respectiv perioada 1 │
││ │iunie-31 decembrie a anului │
││ │t-1, dacă este cazul; │
├┼─────┼───────────────────────────────┤
││ │calculul tarifului solicitat, │
││(v) │însoţit de documente │
││ │justificative/clarificări, după│
││ │caz; │
├┴─────┴───────────────────────────────┤
│b) până la data de 1 august: │
├┬─────┬───────────────────────────────┤
││ │diferenţa dintre costurile şi │
││(i) │veniturile prognozate pentru │
││ │semestrul I al anului t-1 şi │
││ │cele efectiv realizate; │
├┼─────┼───────────────────────────────┤
││ │verificarea îndeplinirii │
││(ii) │condiţiei de 5% prevăzute la │
││ │art. 23; │
├┼─────┼───────────────────────────────┤
││ │actualizarea prognozei de │
││ │costuri transmise conform art. │
││ │25 lit. a) pentru perioada │
││ │rămasă de la data intrării în │
││(iii)│vigoare a tarifului revizuit, │
││ │respectiv perioada 1 │
││ │septembrie-31 decembrie a │
││ │perioadei tarifare t-1, dacă │
││ │este cazul; │
├┼─────┼───────────────────────────────┤
││ │actualizarea prognozei │
││ │cantităţii de energie electrică│
││ │extrase din reţele, transmisă │
││ │conform art. 25 lit. e) pentru │
││(iv) │perioada rămasă de la data │
││ │intrării în vigoare a tarifului│
││ │revizuit, respectiv perioada 1 │
││ │septembrie-31 decembrie a │
││ │anului t-1, dacă este cazul; │
├┼─────┼───────────────────────────────┤
││ │calculul tarifului solicitat, │
││(v) │însoţite de documente │
││ │justificative/clarificări, după│
││ │caz. │
└┴─────┴───────────────────────────────┘
    ART. 27
    Toate datele necesare determinării tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem sunt exprimate în termeni nominali ai perioadei tarifare în care se aplică.

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 28
    Corecţiile aferente anilor 2022-2023 se efectuează conform metodologiei aplicabile la data aprobării tarifelor corespunzătoare acestora.

    ART. 29
    ANRE monitorizează costurile şi veniturile aferente serviciilor de sistem, pe baza datelor transmise periodic de OTS, în conformitate cu prevederile Ghidului de completare a machetelor de monitorizare a activităţii OTS, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE, şi ale prezentei metodologii.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016