Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 METODOLOGIE-CADRU din 26 septembrie 2017 privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE-CADRU din 26 septembrie 2017  privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE-CADRU din 26 septembrie 2017 privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 5.062 din 26 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 769 din 28 septembrie 2017.
──────────

    CAP. I

    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează cadrul general al aprobării auxiliarelor didactice de către Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, în scopul utilizării acestora în unităţile de învăţământ preuniversitar.

    ART. 2
    (1) Pentru reglementarea utilizării la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar se defineşte termenul de „Auxiliare didactice“ ca fiind materiale-suport elaborate în sprijinul profesorilor şi al elevilor, pentru implementarea adecvată şi eficientă a curriculumului naţional. Această categorie de auxiliare poate include: culegeri de texte/cântece, culegeri de exerciţii/probleme, culegeri de teste/itemi de evaluare, pachete de fişe de activitate independentă, caiete de muncă/activitate independentă etc., care pot fi prezentate în format tipărit şi/sau în format electronic/digital.
    (2) Variantele/Modelele de subiecte, itemii cuprinşi de acestea, precum şi baremele de evaluare şi de notare elaborate pentru toate examenele şi concursurile naţionale/olimpiade, în coordonarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE, nu pot fi preluate în lucrări destinate comercializării.

    ART. 3
    Prin prezenta metodologie se reglementează:
    a) diferenţierea între auxiliarele pentru care este necesară solicitarea aprobării prin ordin al ministrului şi cele pentru care este necesară solicitarea avizării de către secretarul de stat;
    b) constituirea comisiilor de aprobare/avizare;
    c) procedura de aprobare, respectiv cea de avizare;
    d) criteriile de conformitate pe care trebuie să le respecte auxiliarele didactice pentru a fi aprobate/avizate;
    e) calendarul de aprobare/avizare, care este comunicat anual.


    ART. 4
    (1) Auxiliarele didactice utilizate în unităţile de învăţământ preuniversitar se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în conformitate cu art. 69 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Auxiliarele didactice care au fost realizate în cadrul proiectelor cu finanţare europeană, al celor cu finanţare internaţională sau în cadrul altor proiecte strategice se supun unei proceduri de avizare prin decizie a secretarului de stat cu atribuţii în domeniu.
    (3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), în cazul instrumentelor destinate dezvoltării competenţelor elevilor, elaborate de către instituţii, societăţi ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi/sau publicate de edituri de prestigiu naţional şi internaţional (de exemplu, Academia Română, Academia Oamenilor de Ştiinţă, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.), pentru utilizarea extinsă, la clasă, este necesar acordul MEN, conform anexei nr. 3.
    (4) MEN, prin CNEE, efectuează verificarea criteriilor de conformitate şi propune pentru aprobare, anual, în două sesiuni, lista auxiliarelor didactice disponibile pentru utilizarea în sistemul de învăţământ preuniversitar.

    ART. 5
    Solicitantul aprobării sau al avizului pentru auxiliare didactice propuse, denumit în continuare solicitant, poate fi autor, editor, producător, comerciant/furnizor autorizat sau alte instituţii recunoscute, care au ca obiect de activitate învăţământul/educaţia/formarea şi colaborează cu cadre didactice şi specialişti în domeniul la care face referire auxiliarul.

    ART. 6
    Auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării trebuie să vizeze în mod explicit formarea competenţelor generale şi/sau a celor specifice ale elevilor şi să corespundă cerinţelor curriculumului naţional şi programelor pentru olimpiadele şcolare, aprobate prin ordin al ministrului, în vigoare.

    ART. 7
    Auxiliarele didactice depuse pentru aprobare/avizare trebuie să specifice nivelul (de exemplu, grupa/clasa/vârsta/formaţiunea de studiu căreia i se adresează etc.) şi să se adreseze în mod explicit tipurilor de activităţi didactice (de exemplu, activităţi remediale, activităţi pentru elevi cu cerinţe educaţionale speciale, activităţi pentru elevi capabili de performanţă etc.), altor activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor-cheie, multi/pluridisciplinare, transdisciplinare etc., conform anexei nr. 2.

    ART. 8
    (1) Auxiliarele didactice propuse pentru aprobare/avizare se depun la sediul CNEE pe suport electronic (CD, DVD) în format PDF, împreună cu anexele nr. 1 şi 2, completate.
    (2) Pentru obţinerea acordului MEN prevăzut la art. 4 alin. (3), solicitanţii completează formularele din anexele nr. 1 şi 3, care se depun la sediul CNEE.
    (3) Pentru anul şcolar 2017-2018, solicitările de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice se depun în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

    CAP. II
    Comisiile de aprobare/avizare
    ART. 9
    Comisiile de aprobare/avizare sunt constituite prin decizie a directorului general al CNEE.

    ART. 10
    (1) Comisiile de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice se constituie pe niveluri de învăţământ/discipline/domenii de pregătire/activităţi educative.
    (2) Comisiile de aprobare/avizare au în componenţă următoarele categorii de personal: inspectori şi specialişti din Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), inspectori şcolari din cadrul inspectoratele şcolare, precum şi cadre didactice care fac parte din comisiile naţionale de specialitate sau alte cadre didactice cu experienţă în domeniu, propuse de către reprezentanţi ai MEN/inspectorate şcolare judeţene(ISJ)/al municipiului Bucureşti (ISMB), la solicitarea CNEE.

    ART. 11
    (1) Comisia de aprobare/avizare are următoarea structură:
    a) preşedinte: reprezentant al MEN;
    b) vicepreşedinte: reprezentant al CNEE, ISE, CNDIPT;
    c) 3 membri: cadre didactice componente ale comisiilor naţionale de specialitate, cadre didactice şi/sau inspectori de specialitate din ISMB/ISJ;
    d) secretar: reprezentant al CNEE.

    (2) În situaţia în care există auxiliare didactice elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, cei trei membri ai Comisiei de aprobare/avizare trebuie să fie cunoscători ai limbii materne respective.
    (3) Membrii comisiei de aprobare/avizare semnează un angajament prin care declară că nu se află în conflict de interese şi nici în incompatibilitate cu calitatea de membru, conform modelului din anexa nr. 5.

    ART. 12
    Comisia de aprobare/avizare are următoarele atribuţii:
    a) elaborează procedura de lucru a comisiei;
    b) realizează verificarea criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor supuse aprobării/avizării. Durata desfăşurării acestei etape este de 30 de zile lucrătoare de la încheierea perioadei prevăzute în calendarul anual al CNEE pentru depunerea solicitărilor, cu excepţia primei sesiuni de aprobare/avizare, când va fi de 60 de zile lucrătoare;
    c) întocmeşte documentaţia în vederea aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale sau a obţinerii avizului secretarului de stat pentru învăţământul preuniversitar.


    ART. 13
    Membrilor comisiei de aprobare/avizare li se eliberează de către CNEE adeverinţe care specifică îndeplinirea atribuţiilor în cadrul comisiei.

    ART. 14
    MEN, prin CNEE, elaborează o procedură operaţională prin care se stabilesc anual: modalitatea de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice, documentele întocmite ca urmare a evaluării şi calendarul activităţilor.

    ART. 15
    Pentru fiecare auxiliar pentru care se solicită aprobare/aviz, CNEE percepe un tarif stabilit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    Modalitatea de utilizare în unităţile de învăţământ, în procesul instructiv-educativ, a auxiliarelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale/avizate prin decizia secretarului de stat pentru învăţământul preuniversitar se reglementează prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

    ART. 17
    Aprobarea prin ordin al ministrului educaţiei naţionale/Avizarea prin decizie a secretarului de stat a auxiliarelor didactice utilizate în unităţile de învăţământ preuniversitar îşi încetează efectele la momentul completării/revizuirii/modificării curriculumului naţional corespunzător.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.

    ANEXA NR. 1
    la metodologia-cadru
    Solicitare de aprobare/avizare
    Subsemnatul(a), ……………………., legitimat(ă) cu C.I./ B.I. seria ……..… nr. ………., în calitate de ……….. al ……., cu sediul în ………………., vă solicit aprobarea/avizarea auxiliarului didactic cu titlul: ............................................................................
    Menţionez că auxiliarul didactic propus este în conformitate cu prevederile programei şcolare şi respectă toate reglementările legale în vigoare.
    Data
    ..............................
    Semnătura
    ..............................

    ANEXA NR. 2
    la metodologia-cadru
    Datele de identificare ale auxiliarului didactic pentru aprobare/avizare
    1. Denumirea auxiliarului^1 .............................................................
    2. Tipul^2 ...................................................................................................
    3. Forma de prezentare^3 ...................................................................
    4. Curriculumul naţional^4 ...................................................................
    5. Discipline la care poate fi aplicat^5 ...............................................................
    6. Aria curriculară^6 ...................................................................
    7. Nivelul la care poate fi aplicat^7 ..............................................
    8. Grupul-ţintă căruia i se adresează^8 ............................................................
    9. Autorii şi editura/producătorul/comerciantul^9 ................................................
    10. Principalele caracteristici ale auxiliarului^10
    Data
    ..............................
    Semnătura
    ..............................
──────────
    ^1 Se va preciza titlul/denumirea auxiliarului.
     ^2 Se va preciza categoria din care face parte auxiliarul.
     ^3 Se va preciza suportul fizic al auxiliarului (hârtie / tipărit, CD, DVD etc.).
     ^4 Se va preciza curriculumul naţional aprobat prin ordin al ministrului, care a stat la baza elaborării şi realizării auxiliarului.
     ^5 Se va preciza denumirea completă a disciplinei sau disciplinelor de studiu la care poate fi folosit auxiliarul propus.
     ^6 Se vor preciza aria sau ariile curriculare corespunzătoare disciplinelor la care poate fi utilizat.
     ^7 Se va preciza nivelul formaţiunii de studiu/grupei/clasei/claselor sau vârsta copiilor din învăţământul preşcolar/al elevilor din învăţământul general căruia/cărora li se adresează auxiliarul.
     ^8 Se vor face precizările referitoare la grupul-ţintă deoarece un auxiliar didactic poate fi utilizat la unul sau mai multe categorii de grupuri-ţintă cum ar fi: preşcolari sau elevi, cadre didactice (instrument de lucru pentru elev/demonstraţii efectuate de profesor etc.).
     ^9 Se vor preciza numele autorilor şi editurii/producătorului/comerciantului.
     ^10 Se vor preciza principalele caracteristici constructive, funcţionale şi de exploatare ale auxiliarului didactic propus.
──────────

    ANEXA NR. 3
    la metodologia-cadru
    Formular pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei Naţionale

    Subsemnatul(a), .............................., legitimat(ă) cu C.I./ B.I. seria ........ nr. ....., în calitate
    de ............................................. al ......................................, cu sediul în
    ...............................................................................................................,
    vă solicit acordul în vederea utilizării extinse în unităţile de învăţământ preuniversitar a
    .........................................................
                         (denumirea publicaţiei)
    ................................................................................................................
    ................................................................................................................
    ...............................................................................................................,

    editată/reeditată la ...........................................................................................
                                                        (denumirea editurii)

    ................................................................................................................
    ................................................................................................................
    în anul ........................................................................................................

                       Data Semnătura

               .................. ......................


    ANEXA NR. 4
    la metodologia-cadru
    Criterii de conformitate ale auxiliarelor didactice

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┐
    │Criterii de conformitate │ Conform/ │Argumente/│
    │ │ Neconform │ Exemple │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │1. Auxiliarul didactic are caracter etic, moral şi nediscriminatoriu:│ │ │
    │respectă principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, │ │ │
    │naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, │ │ │
    │gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare │ │ │
    │HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │2. Auxiliarul didactic conţine informaţii care nu aduc atingere │ │ │
    │identităţii şi valorilor naţionale, nu conţine elemente rasiste, │ │ │
    │xenofobe sau de promovare a ideologiei naţionalist-extremiste. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │3. Contribuie la formarea şi dezvoltarea competenţelor din programa │ │ │
    │şcolară permiţând înţelegerea/consolidarea/recapitularea/aprofundarea│ │ │
    │/extinderea conţinuturilor. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │4. Respectă logica internă a disciplinei/disciplinelor/ariilor │ │ │
    │curriculare. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │5. Respectă corectitudinea ştiinţifică a conţinuturilor, în acord cu │ │ │
    │programa/curriculumul, precum şi formularea clară, completă şi │ │ │
    │corectă a cerinţelor activităţilor propuse. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │6. Valorifică şi dezvoltă achiziţiile anterioare ale elevilor. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │7. Permite formarea de deprinderi şi abilităţi corespunzătoare │ │ │
    │ciclului curricular în care se află elevii/preşcolarii, după caz. │ │ │
    ├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │8. Auxiliarul didactic │8.1. interactivitatea; │ │ │
    │facilitează: ├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │8.2 relaţionarea cu alte domenii ale │ │ │
    │ │cunoaşterii, deschiderea spre alte │ │ │
    │ │discipline şi domenii; │ │ │
    │ ├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │8.3 învăţarea activă prin: rezolvarea de │ │ │
    │ │exerciţii şi probleme, teme de reflecţie,│ │ │
    │ │aplicaţii etc.; │ │ │
    │ ├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │8.4 autoevaluarea. │ │ │
    ├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │9. Conţine teste şi/sau itemi de evaluare şi soluţii de rezolvare │ De exemplu: │ │
    │(după caz) sau descriptori de performanţă (după caz). │Nu este cazul.│ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │10. Conţine teme care să permită transferul cunoştinţelor în viaţa │ │ │
    │cotidiană. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │11. Încurajează gândirea creativă, perspectivele comparative, │ │ │
    │spiritul critic şi flexibil (după caz). │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │12. Modul de exprimare este corect şi coerent şi se raportează la │ │ │
    │specificul disciplinei/disciplinelor/ariilor curriculare. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │13. Există un organizator la începutul secvenţelor/capitolelor/ │ │ │
    │temelor. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │14. Materialul documentar şi materialul grafic sunt variate şi │ │ │
    │atractive. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
    │15. Stilul, frazarea, limbajul sunt adecvate vârstei elevilor şi │ │ │
    │exigenţelor didactice ale disciplinei/disciplinelor/ariilor │ │ │
    │curriculare. │ │ │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA NR. 5
    la metodologia-cadru
    Angajament
    Subsemnatul(a), ………………, domiciliat(ă) în …………………….., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ………………. nr. ………………., eliberat de ………………………. la data de ………………………, codul numeric personal ………………………., număr de telefon ……………………….., în calitate de membru al Comisiei de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice, denumită în continuare Comisie,
    declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informaţii legate de procesul de verificare a criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor privind auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării, informaţii de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfăşor sau să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educaţiei Naţionale/Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE).
    Sunt de acord să îmi îndeplinesc toate sarcinile de lucru prevăzute de Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar a cărui anexă este prezentul angajament, respectând termenele stabilite, şi mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activităţii desfăşurate în cadrul procesului de verificare a criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor privind auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării.
    Sunt de acord să îmi asum responsabilitatea pentru calitatea activităţii desfăşurate şi declar că am luat cunoştinţă de faptul că sunt obligat să păstrez confidenţialitatea lucrărilor Comisiei, până în momentul în care sunt făcute publice de către CNEE.
    Declar că NU am rude sau afini până la gradul IV nici în cadrul editurii al cărei auxiliar didactic este evaluat de Comisie şi nici dintre autorii auxiliarului didactic propus.
    Declar că NU am participat la activităţi în vederea elaborării/proiectării/editării auxiliarelor didactice analizate, în calitate de referent ştiinţific, autor, coautor, redactor, tehnoredactor, coordonator conţinut ştiinţific.
    În caz contrar, mă voi supune rigorilor art. 326 (falsul în declaraţii) din noul Cod penal al României. Sunt conştient(ă) că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura şi gravitatea faptei.
    Data
    ……………….......
    Semnătura
    ...............................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016