Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 16 decembrie 2020  de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 16 decembrie 2020 de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1259 din 18 decembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.192 din 16 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1259 din 18 decembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, art. 51.01.75 „Transferuri pentru stimulentul de risc“, se acordă un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună categoriilor de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare.
    (2) Categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, au dreptul la stimulentul de risc în măsura în care nu au beneficiat de stimulentul de risc acordat potrivit dispoziţiilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 540/2020 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Categoriile de personal menţionate la alin. (1) beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgenţă, chiar dacă acestea îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe unităţi angajatoare, conform legii.
    (4) Prin decizie a conducătorului unităţii angajatoare se stabileşte lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, care beneficiază de stimulent de risc pentru activitatea desfăşurată în cadrul unităţii, inclusiv pentru activitatea desfăşurată în condiţiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unităţii angajatoare este responsabil pentru stabilirea personalului care a activat în timpul stării de urgenţă şi care a avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19 ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate.
    (5) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură plata stimulentului de risc pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (1),angajate la furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
    (6) Prin sintagma „pacient suspect“ prevăzută la alin. (4) se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 lit. l) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Modalitatea de plată a stimulentului de risc din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
    ART. 2
    (1) Casele de asigurări de sănătate decontează unităţilor angajatoare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, sumele necesare plăţii stimulentului de risc pe baza facturilor însoţite de decizia prevăzută la art. 1 alin. (4).
    (2) Valoarea stimulentului de risc este în cuantum de 2.500 lei brut/lună/persoană şi se asigură din fondul de salarii al unităţii angajatoare.
    (3) Stimulentul de risc acordat nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V „Contribuţii sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, beneficiază de maximum două stimulente de risc, pe perioada stării de urgenţă, unul pentru perioada 16 martie 2020-14 aprilie 2020 şi unul pentru perioada 15 aprilie 2020-14 mai 2020, indiferent de numărul de zile lucrate în intervalele de timp menţionate; dispoziţiile art. 1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 3
    Lista furnizorilor care au calitatea de unităţi angajatoare, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al căror personal beneficiază de stimulentul de risc, potrivit art. 1, suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se publică pe site-ul fiecărei case de asigurări de sănătate.

    ART. 4
    Modelul contractului care se încheie între casele de asigurări de sănătate şi furnizori pentru acordarea, potrivit legii, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor pentru stimulentul de risc, în condiţiile art. 1, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CONTRACT
    I. Părţile contractului
    Casa de Asigurări de Sănătate ................................, cu sediul în municipiul/oraşul ......................., str. ............................ nr. ....., judeţul/sectorul ........................, tel./fax ....................................., reprezentată prin ...................................., şi unitatea sanitară ..............................., reprezentată legal prin ..............................., cu Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. ......... din ......................, având sediul în localitatea .............................., str. ........................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ................, telefon .........................., codul unic de înregistrare ...................... şi contul nr. .............., deschis la Banca/Trezoreria Statului .............................

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea sumelor necesare plăţii stimulentului de risc categoriilor de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, care au activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19 ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate.


    III. Durata contractului
    ART. 2
    Prezentul contract este valabil de la data semnării acestuia până la data de 31 decembrie 2020.


    IV. Obligaţiile părţilor
    ART. 3
    (1) Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte numai cu furnizorii cu care a avut încheiate contracte de furnizare de servicii medicale şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, care au avut calitatea de unitate angajatoare, pentru acordarea sumelor necesare plăţii stimulentului de risc categoriilor de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare;
    b) să acorde unităţilor angajatoare sumele corespunzătoare plăţii stimulentului de risc, decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se întocmeşte numai în format electronic;
    c) să recupereze sumele decontate din FNUASS, acordate nejustificat faţă de cele rezultate din punerea în aplicare a prevederilor Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/2020.


    ART. 4
    (1) Unităţile angajatoare au următoarele obligaţii:
    a) să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, şi ale Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/2020;
    b) să factureze, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, sumele necesare plăţii stimulentului de risc prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare; factura este însoţită de documentele justificative (Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc), atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se transmite numai în format electronic;
    c) să transmită caselor de asigurări de sănătate, la termenele stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, documentele necesare pentru decontarea din fonduri europene aferente Programului operaţional „Capital uman“, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului şi, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a stimulentului de risc, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, atât pe perioada derulării prezentului contract, cât şi ulterior încetării valabilităţii acestuia, până la recuperarea integrală a sumelor alocate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

    (2) Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc se stabileşte prin decizie a conducătorului unităţii angajatoare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul unităţii, inclusiv pentru activitatea desfăşurată în condiţiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unităţii angajatoare are responsabilitatea pentru stabilirea personalului care a activat în timpul stării de urgenţă şi care a avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19 ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate.
    (3) Personalul angajat la furnizor beneficiază de stimulentul de risc acordat în baza prezentului contract în măsura în care nu a beneficiat de stimulentul de risc acordat potrivit dispoziţiilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 540/2020 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă.
    (4) Toate documentele necesare pentru acordarea sumelor solicitate se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al unităţii angajatoare.


    V. Termene de plată
    ART. 5
    (1) Casele de asigurări de sănătate acordă sumele corespunzătoare stimulentului de risc pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de ......................
    (2) Plata se face în contul nr. .................., deschis la Trezoreria Statului sau în contul nr. ..............., deschis la Banca .....................
    (3) Categoriile de personal prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, unul pentru perioada 16 martie 2020-14 aprilie 2020 şi unul pentru perioada 15 aprilie 2020-14 mai 2020, indiferent de numărul de zile lucrate în intervalele de timp menţionate.


    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 6
    Reprezentantul legal al furnizorului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare.


    VII. Clauze speciale
    ART. 7
    (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
    (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.


    VIII. Suspendarea, încetarea şi rezilierea contractului
    ART. 8
    Contractul se suspendă/încetează/se reziliază printr-o notificare scrisă în situaţia în care toate contractele de furnizare de servicii medicale încheiate de unitatea sanitară cu casa de asigurări de sănătate se suspendă/încetează/se reziliază şi produce efecte de la data suspendării/ încetării/rezilierii contractelor de furnizare de servicii medicale.

    ART. 9
    Situaţiile prevăzute la art. 8 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu.


    IX. Corespondenţa
    ART. 10
    (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin corespondenţă electronică sau la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul unităţii sanitare declarat în contract.
    (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite.


    X. Modificarea contractului
    ART. 11
    (1) Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 3 zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
    (2) Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.

    ART. 12
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

    ART. 13
    Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.


    XI. Soluţionarea litigiilor
    ART. 14
    (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.


    XII. Alte clauze .............................
    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ....................., în două exemplare a câte ..... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    Casa de Asigurări de Sănătate ...................
    Director general,
    ..................................
    Director executiv al Direcţiei economice,
    ..........................
    Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,
    .............................
    Vizat juridic, contencios
    ..........................
    Furnizor/Unitate angajatoare
    Reprezentant legal,
    ........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016