Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 14 august 2020  pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 14 august 2020 pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.979 din 14 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 822 din 8 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie reglementează modul prin care, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, se constituie corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale, denumit în continuare CPEECN.
    (2) În sensul prezentei metodologii, prin CPEECN se înţelege grupul de profesori, organizaţi pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel naţional şi urmează să evalueze, într-o manieră unitară şi eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, denumită în continuare EN, al examenului de bacalaureat naţional, denumit în continuare BAC, al examenului naţional de definitivare în învăţământ, denumit în continuare DEF, respectiv din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice, denumit în continuare TIT.

    CAP. II
    Rolul, atribuţiile şi structura CPEECN
    ART. 2
    CPEECN are rolul de a funcţiona ca o comunitate de învăţare şi de a se dezvolta ca organism subordonat inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, denumite în continuare ISJ/ISMB.

    ART. 3
    Atribuţiile CPEECN sunt:
    a) evaluarea lucrărilor elevilor/cadrelor didactice, din cadrul EN, BAC, DEF şi TIT, pe fiecare disciplină de examen/concurs; evaluare centrată pe competenţe, cu respectarea principiilor calităţii şi echităţii;
    b) antrenarea şi susţinerea profesorilor de la clasă, prin activităţi de mentorat, în vederea pregătirii eficiente a elevilor pentru susţinerea evaluărilor şi examenelor/concursurilor naţionale; activităţile de sprijin vor avea în vedere metode şi strategii care să îmbunătăţească implicarea şi motivaţia elevilor pentru participare în condiţii de performanţă şcolară;
    c) realizarea unui raport de activitate, pe disciplină de învăţământ, cu evidenţierea aspectelor pozitive şi a celor care necesită îmbunătăţiri; înaintarea acestuia către ISJ/ISMB în termen de o săptămână de la finalizarea fiecărei sesiuni a EN, BAC, DEF şi TIT;
    d) alte atribuţii necesare derulării în bune condiţii a evaluărilor pentru EN, BAC, DEF şi TIT, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare MEC, a Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, denumit în continuare CNPEE, a ISJ/ISMB, cum ar fi reevaluarea lucrărilor în anumite situaţii.

    ART. 4
    Se pot înscrie în CPEECN cadre didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au desfăşurat activităţi de predare-învăţare-evaluare, în ultimii 3 ani şcolari încheiaţi, în învăţământul gimnazial, respectiv în învăţământul liceal;
    b) au gradul didactic I, II sau titlul ştiinţific de doctor;
    c) au experienţă de organizare şi participare la evaluări, în cadrul examenelor şi concursurilor naţionale/internaţionale.

    CAP. III
    Selecţia membrilor CPEECN
    ART. 5
    (1) Cadrele didactice care doresc să devină membri ai CPEECN încarcă dosarul de înscriere pe platforma informatică dedicată, care trebuie să conţină strict următoarele documente:
    a) cerere de înscriere completată electronic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) certificatul ultimului grad didactic obţinut sau diploma de doctor/adeverinţa care atestă obţinerea titlului de doctor, după caz;
    c) adeverinţă care atestă că în ultimii 3 ani şcolari încheiaţi au desfăşurat activităţi de predare-învăţare-evaluare în învăţământul gimnazial, respectiv în învăţământul liceal;
    d) curriculum vitae Europass, conform modelului elaborat prin Decizia nr. 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparenţa calificărilor şi competenţelor (Europass);
    e) declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea conţinutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

    (2) La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se constituie o comisie pentru verificarea dosarelor încărcate electronic de către candidaţi pe platforma informatică dedicată şi pentru selecţia cadrelor didactice ce urmează să devină membri ai CPEECN.
    (3) În cazurile în care se constată neîndeplinirea condiţiilor de înscriere sau lipsa documentelor obligatorii prevăzute la alin. (1), dosarul se respinge şi se afişează motivele respingerii.
    (4) Toţi candidaţii rămaşi înscrişi după verificarea dosarelor de înscriere vor susţine o verificare a competenţelor de evaluare. În acest sens primesc spre evaluare lucrări din cadrul EN, BAC, DEF şi TIT, precum şi subiectele şi baremele aferente.
    (5) Selecţia membrilor CPEECN este realizată pe baza dosarului de înscriere şi a rezultatului verificării prevăzute la alin. (4), de către comisia constituită în acest sens.
    (6) Cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai CPEECN, după parcurgerea şi absolvirea programului de formare acreditat de către MEC şi asigurat de către CNPEE.

    ART. 6
    (1) Calendarul constituirii şi completării anuale a CPEECN se comunică anual de către MEC.
    (2) Calendarul pentru anul 2021 este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 7
    (1) Pentru disciplinele care sunt probe la EN şi BAC, numărul membrilor CPEECN se stabileşte în funcţie de numărul minim de elevi din anul şcolar precedent care au susţinut EN şi BAC la fiecare disciplină.
    (2) Numărul membrilor CPEECN în anul 2021 la o anumită disciplină este de 4% din numărul de elevi care au susţinut evaluare/examen în sesiunea iunie-iulie 2020 la disciplina respectivă, dar nu mai puţin de 4 membri.
    (3) În situaţia în care nu se poate asigura numărul necesar de membri, pentru disciplinele în limbile minorităţilor naţionale, numărul membrilor CPEECN în anul 2021 la acele discipline este de 2% din numărul de elevi care au susţinut evaluare/ examen în sesiunea iunie-iulie 2020 la disciplinele respective, dar nu mai puţin de 2 membri.
    (4) Pentru disciplinele de examen/concurs, altele decât cele prevăzute la alin. (1), numărul membrilor CPEECN se calculează în procent de 4% raportat la numărul de candidaţi care au susţinut DEF/TIT la nivel naţional, în sesiunea 2020, dar nu mai puţin de 4 membri.
    (5) În situaţia în care nu se poate asigura numărul necesar de membri pentru disciplinele de examen/concurs în limbile minorităţilor naţionale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), numărul membrilor CPEECN se calculează în procent de 2% raportat la numărul de candidaţi care au susţinut DEF/TIT la nivel naţional, în sesiunea 2020, dar nu mai puţin de 2 membri.

    CAP. IV
    Recompense şi responsabilităţi
    ART. 8
    (1) Membrii CPEECN care desfăşoară activităţi de evaluare încheie contracte de furnizare de servicii cu unitatea de învăţământ în cadrul căreia este organizat centrul de evaluare. Plata acestora se realizează în baza contractului încheiat şi în temeiul dispoziţiilor ordinului ministrului educaţiei şi cercetării care reglementează plata profesorilor evaluatori, emis anual.
    (2) Membrii CPEECN care desfăşoară activităţi de evaluare primesc, în cadrul fişei de evaluare pentru obţinerea gradaţiei de merit, un punctaj defalcat pentru calitatea de membru al CPEECN, respectiv pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare în fiecare sesiune a EN, BAC, DEF şi TIT.

    ART. 9
    (1) Membrii CPEECN răspund profesional în ceea ce priveşte corectitudinea şi calitatea activităţii de evaluare.
    (2) Membrii CPEECN care au erori grave şi/sau repetate, dovedite prin documente şi/sau cercetarea faptelor, în activitatea desfăşurată sunt excluşi din CPEECN.

    ART. 10
    CNPEE, în parteneriat cu toate casele corpului didactic, furnizează membrilor CPEECN un program de formare pentru membrii CPEECN, acreditat de către MEC; absolvenţii programului dobândesc calitatea de formatori naţionali.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 11
    Nerespectarea condiţiilor de înscriere sau a celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere, observate de comisia de selecţie, atrage eliminarea candidatului şi sesizarea organelor competente.

    ART. 12
    Prezenta metodologie se aplică începând cu sesiunile EN, BAC, DEF şi TIT desfăşurate în anul 2021.

    ART. 13
    Coordonarea judeţeană a CPEECN este asigurată de către un inspector şcolar general adjunct, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar general.

    ART. 14
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA

    la metodologie

    Nr. înregistrare ……………………../……
    Aviz/Recomandare
    C.A. Unitatea de învăţământ/ISJ/ISMB
    CERERE DE ÎNSCRIERE
    în corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale (CPEECN)
    Domnule inspector şcolar general,
    Subsemnatul(a), (inclusiv iniţiala tatălui) ………………………………………………………, CNP ……………………………, născut(ă) la data de ……………………………, încadrat(ă) la ………………………………………………………………...……………,
                                                                                                                                                                (unitatea de învăţământ)
    din ................................................…………, pe/la postul/catedra de ……………………...........................………, grad didactic/ doctorat ……………………………, obţinut în anul …………, cu o vechime în învăţământ de …………… ani (la data de 1.09.2020),
    vă rog să îmi aprobaţi înscrierea în corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale (CPEECN), conform prevederilor art. 5 din Metodologia pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.979/2020.
    Menţionez următoarele:
    1. Am domiciliul în …………………………………, judeţul (sectorul) ……………, str. ……………………………… nr. ………, bl. ………, ap. ………, telefon ……………………, adresa de e-mail …………………………………………, şi mă legitimez cu BI/CI seria ……… nr. ……………………, eliberat(ă) de …………………………… la data de ……………………… .
    2. Declar că am luat cunoştinţă de prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.979/2020, inclusiv etapele calendarului constituirii corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale.
    3. Cunosc că falsul în declaraţii şi în înscrisuri constituie infracţiune, conform Codului penal, şi se pedepseşte potrivit prevederilor legale.
    Data ………………….
    Nume şi prenumele …………………….
    Semnătura ………………..

    ANEXA

    la metodologie
    DECLARAŢIE
    privind veridicitatea conţinutului documentelor din dosarul de înscriere
    Subsemnatul(a), ........................................, CNP ...................................., fiul (fiica) lui ........................ şi al/a....................., născut(ă) la data de .................... în localitatea .............................., judeţul/sectorul ......................., posesor (posesoare) al/a BI/CI seria ...... nr. ..................., eliberat(ă) de ....................... la data de ........................., încadrat(ă) la ......................... pe/la postul didactic/catedra ...................................................., declar pe propria răspundere că toate documentele dosarului de înscriere sunt conforme cu originalele, îmi aparţin şi sunt obţinute legal. Am fost informat(ă) asupra prevederilor art. 11 din Metodologia pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.979/2020, privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie nu voi fi selectat(ă) în corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale.
    Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.
    Data ..................... Semnătura ...........................

    ANEXA

    la metodologie
    CALENDARUL
    constituirii corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale, în anul şcolar 2020-2021

┌─────────────────────┬────────────────┐
│ │încărcarea │
│ │dosarelor de │
│ │înscriere pe │
│ │platforma │
│ │dedicată, de │
│ │către cadrele │
│ │didactice care │
│1. 21-30.09.2020: │doresc să devină│
│ │membri ai │
│ │corpului de │
│ │profesori │
│ │evaluatori │
│ │pentru examenele│
│ │şi concursurile │
│ │naţionale │
│ │(CPEECN) │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │verificarea │
│ │dosarelor de │
│ │înscriere de │
│2. 1.10-15.10.2020: │către comisia │
│ │prevăzută la │
│ │art. 5 alin. (2)│
│ │din metodologie │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │verificarea │
│ │competenţelor de│
│ │evaluare şi │
│3. 16.10-1.12.2020: │selecţia │
│ │cadrelor │
│ │didactice care │
│ │doresc să devină│
│ │membri ai CPEECN│
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │formarea │
│ │cadrelor │
│4. │didactice │
│2.12.2020-15.03.2021:│selectate să │
│ │devină membri ai│
│ │CPEECN │
├─────────────────────┴────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016