Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 6 noiembrie 2020  privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 6 noiembrie 2020 privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5.967 din 6 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.055 din 10 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe baza Sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile.
    (2) Sistemul prevăzut la alin. (1) permite flexibilizarea şi transparenţa rutelor de formare în contexte variate: formale, nonformale şi informale şi reglementează cadrul general, instituţional, conceptual şi procedural prin care se realizează acumularea, recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile.

    ART. 2
    Sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile operează cu următoarele concepte de bază:
    a) învăţarea pe tot parcursul vieţii;
    b) învăţarea în contexte formale;
    c) învăţarea în contexte nonformale;
    d) învăţarea în contexte informale;
    e) instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte formale;
    f) instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte nonformale;
    g) instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte informale;
    h) rezultatele învăţării;
    i) identificarea rezultatelor învăţării;
    j) evaluarea rezultatelor învăţării;
    k) validarea rezultatelor învăţării;
    l) transferul rezultatelor învăţării şi al creditelor asociate;
    m) certificarea rezultatelor învăţării;
    n) recunoaşterea rezultatelor învăţării;
    o) educaţia şi formarea profesională;
    p) creditele pentru formare profesională;
    q) creditul profesional transferabil.


    ART. 3
    Aplicarea principiului învăţării pe tot parcursul vieţii presupune recunoaşterea şi validarea, prin Sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, a achiziţiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control în contexte formale, nonformale şi informale.

    CAP. II
    Acumularea de credite profesionale transferabile
    ART. 4
    (1) Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a participa la diferite forme de organizare a formării continue, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani şcolari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.
    (2) Fiecare cadru didactic trebuie să solicite unităţii de învăţământ în care este încadrat o adeverinţă din care să rezulte că în ultimul interval consecutiv de 5 ani şcolari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condiţiile legii, îndeplineşte condiţia de formare continuă privind acumularea a minimum 90 de credite profesionale transferabile.

    ART. 5
    (1) Acumularea de 90 de credite profesionale transferabile se realizează prin participare la programe de formare continuă şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte formale, nonformale şi informale.
    (2) Nivelurile de competenţă şi etapele de dezvoltare în carieră sunt descrise de standarde profesionale pentru profesia didactică, de standarde de calitate şi de competenţe profesionale.
    (3) În situaţia în care a acumulat numărul minim de credite profesionale transferabile prevăzute la alin. (1), cadrul didactic are dreptul să solicite eliberarea de către unitatea de învăţământ în care este încadrat a unei adeverinţe privind echivalarea/recunoaşterea creditelor profesionale transferabile.

    ART. 6
    (1) Pentru fiecare cadru didactic se consideră îndeplinite de drept condiţiile de formare continuă privind acumularea a 90 de credite profesionale transferabile, pentru următoarele forme de organizare a formării continue, finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani şcolari de activitate didactică la catedră, calculat conform art. 4 alin. (1) considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, în următoarele situaţii:
    a) obţinerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic II sau a gradului didactic I;
    b) absolvirea de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de master în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţe ale educaţiei;
    c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţe ale educaţiei;
    d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de conversie profesională a cadrelor didactice în învăţământul preuniversitar;
    e) obţinerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline, în învăţământul preuniversitar.

    (2) Pentru formele de organizare a formării continue prevăzute la alin. (1), unităţile de învăţământ eliberează cadrelor didactice, la cerere, adeverinţe privind îndeplinirea, în intervalul respectiv, de 5 ani şcolari de activitate didactică la catedră, calculat conform art. 4 alin. (1), a condiţiilor de formare continuă prevăzute la art. 245 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Se echivalează cu un număr variind între 30 şi 60 de credite profesionale transferabile, potrivit standardelor de formare continuă, absolvirea în intervalul de 5 ani şcolari de activitate didactică la catedră a unui program de studii postuniversitare într-un domeniu diferit de domeniul de specialitate, în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţe ale educaţiei.
    (2) Pentru personalul didactic care a finalizat programe speciale, casa corpului didactic poate acorda până la 15 credite profesionale transferabile, prin recunoaştere şi echivalare, potrivit unei proceduri specifice aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, şi eliberează adeverinţe care certifică numărul de credite acordate.

    ART. 8
    Se pot acumula minimum 90 de credite profesionale transferabile din programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, după formula: cel puţin 50% credite profesionale transferabile din programe în domeniul specialităţii sau Ştiinţe ale educaţiei şi cel mult 50% credite profesionale transferabile din programe din alte domenii didactice.

    CAP. III
    Echivalarea, evaluarea, validarea şi recunoaşterea achiziţiilor şi competenţelor dobândite de cadrele didactice prin participarea la diferite forme de organizare a formării continue
    ART. 9
    Echivalarea în credite profesionale transferabile se realizează la solicitarea scrisă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, conform modelului din anexa nr. 1.

    ART. 10
    În perioada 1 septembrie-15 noiembrie, personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control depune la secretariatul unităţii de învăţământ în care este încadrat în anul şcolar respectiv cererea şi un dosar care va conţine copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/ atestatelor/adeverinţelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile, validate prin semnătura solicitantului.

    ART. 11
    La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se constituie, anual, prin decizie a directorului, o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 6 şi la art. 7 alin. (1).

    ART. 12
    Comisia prevăzută la art. 11 are următoarea componenţă:
    a) directorul unităţii de învăţământ;
    b) un cadru didactic titular;
    c) un profesor metodist de la casa corpului didactic.


    ART. 13
    (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în intervalul 15 noiembrie-15 ianuarie al fiecărui an şcolar şi analizează dosarele personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea.
    (2) După finalizarea analizării dosarelor, rezultatele evaluării sunt validate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
    (3) Unitatea de învăţământ eliberează personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control adeverinţe privind echivalarea/recunoaşterea creditelor profesionale transferabile, în situaţia întrunirii condiţiilor de formare prevăzute la art. 6 şi art. 7 alin. (1), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 14
    (1) Dosarele depuse de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea numărului de credite profesionale transferabile se arhivează la nivelul unităţii de învăţământ.
    (2) Informaţiile privind formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control din unitatea de învăţământ respectivă sunt comunicate inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane din inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

    ART. 15
    Comisia prevăzută la art. 12 îşi poate desfăşura activitatea în sistem online, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice, în perioada stării de alertă/urgenţă.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CERERE-TIP
    Doamnă/Domnule Director,
    Subsemnatul(a) …………………., având examenul de definitivare în învăţământul preuniversitar promovat la data de …………., gradul didactic II obţinut la data de …………, gradul didactic I obţinut la data de …..…………, având contractul de muncă suspendat în perioada ………………………………, solicit eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că în intervalul 1 septembrie ……..-……………. (data curentă), calculat conform prevederilor art. 245 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, am obţinut 90 de credite profesionale transferabile, pe baza următoarelor documente anexate, în copie, prezentei cereri:
    1) ..........................................
    2) ..........................................
    ..........................................

    Data Numele şi prenumele
    Doamnei/Domnului director al …………………………………………………………

    ANEXA 2

    la metodologie
    ADEVERINŢĂ-TIP
    ANTET UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
    Nr. …… din data de ……..
    ADEVERINŢĂ
    Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul ……..........................…………………………, încadrat la ……………….., îndeplineşte, pentru perioada 1 septembrie……-…….. (data prezentei), condiţia de formare continuă privind acumularea a minimum 90 de credite profesionale transferabile, în ultimul interval consecutiv de 5 ani şcolari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, exceptând perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condiţiile legii, conform următoarelor diplome/atestate/adeverinţe evaluate de comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue, prevăzută la art. 12 şi 13 din Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.967/2020.

┌─────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │Documentul │ │ │
│ │Programul│care │Anul │Număr CPT │
│Nr. │de │certifică │absolvirii │acumulate/ │
│crt. │formare │absolvirea │programului│recunoscute│
│ │continuă │programului│de formare │/echivalate│
│ │absolvit │de formare │continuă │ │
│ │ │continuă │ │ │
├─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│….. │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL│- │- │- │ │
│CPT │ │ │ │ │
└─────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    Director,
    ...................................
    (numele şi prenumele)
     Membru comisie pentru echivalare în CPT
    ....................................
    (numele şi prenumele)

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016