Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 5 februarie 2021  privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 5 februarie 2021 privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 159 din 16 februarie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.238 din 5 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 159 din 16 februarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează regimul curriculumului la decizia şcolii din învăţământul preuniversitar. De asemenea, stabileşte procedurile de constituire a ofertei şi de alegere a curriculumului la decizia şcolii, de elaborare şi de avizare a programelor corespunzătoare, de monitorizare şi evaluare a implementării acestuia.

    ART. 2
    În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:
    a) curriculum, în sens larg, reprezintă ansamblul structurat al proceselor şi al experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar; în sens restrâns, cuprinde ansamblul coerent al documentelor de tip reglator care descriu un parcurs de învăţare pe care şcoala îl oferă elevului;
    b) curriculumul naţional reprezintă ansamblul coerent al planurilor-cadru de învăţământ şi al programelor şcolare din învăţământul preuniversitar; acesta cuprinde un set de documente care reglementează modalităţile prin care şcoala poate asigura atingerea finalităţilor educaţionale, astfel încât să ofere fiecărui elev şanse egale pentru dezvoltarea personală şi profesională, pentru inserţia socială;
    c) planul-cadru de învăţământ este un document de tip reglator, instrument de bază în promovarea politicilor educaţionale la nivel naţional, care stabileşte diferenţiat - în funcţie de nivelul de şcolarizare, forma de învăţământ şi, după caz, filiera, profilul, specializarea/calificarea - disciplinele/ domeniile de studiu/modulele de pregătire obligatorii studiate de către elevi în şcoală, numărul de ore pe săptămână alocat fiecăreia/fiecăruia dintre acestea, precum şi numărul de ore alocat disciplinelor/domeniilor de studiu/modulelor de pregătire opţionale;
    d) programa şcolară reprezintă un document de tip reglator, care stabileşte, pentru fiecare disciplină/domeniu de studiu/modul de pregătire, oferta educaţională corelată cu bugetul de timp şi statutul precizat prin planul-cadru;
    e) curriculumul la decizia şcolii (CDS) reprezintă oferta educaţională propusă de şcoală, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale, şi se constituie atât din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ;
    f) curriculumul în dezvoltare locală (CDL), specific învăţământului profesional şi tehnic, constituie oferta educaţională la nivel local, elaborată de unitatea de învăţământ în parteneriat cu operatorii economici/autorităţile administraţiei publice locale, pentru adaptarea formării profesionale a elevilor la nevoile locale ale pieţei muncii;
    g) consultarea pentru stabilirea curriculumului la decizia şcolii reprezintă un proces prin care elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali ai elevilor sunt implicaţi atât în propunerea, cât şi în alegerea curriculumului la decizia şcolii, prin exprimarea unor opţiuni;
    h) schema orară a clasei reprezintă documentul care specifică toate disciplinele studiate la nivelul unei clase, inclusiv curriculumul la decizia şcolii, şi alocările orare corespunzătoare.


    CAP. II
    Regimul curriculumului la decizia şcolii
    SECŢIUNEA 1
    Statutul curriculumului la decizia şcolii/curriculumului în dezvoltare locală
    ART. 3
    (1) Curriculumul la decizia şcolii (CDS) constituie un segment al curriculumului naţional, care permite dezvoltarea de către fiecare unitate de învăţământ a propriului proiect curricular.
    (2) Pentru învăţământul profesional şi tehnic, curriculumul la decizia şcolii se numeşte curriculum în dezvoltare locală (CDL), conform art. 65 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) CDL se organizează şi se realizează conform unei metodologii specifice.

    ART. 4
    (1) CDS constituie o ofertă educaţională care promovează trasee particulare de învăţare, pentru susţinerea nevoilor şi intereselor specifice de învăţare ale elevilor, a unor performanţe diferenţiate, a nevoilor comunităţii locale.
    (2) CDS cuprinde discipline/domenii de studiu/module de pregătire opţionale ofertate la nivel naţional şi/sau discipline/domenii de studiu/module de pregătire opţionale ofertate la nivelul unităţilor de învăţământ, numite generic opţionale.
    (3) CDL asigură cadrul necesar adaptării pregătirii profesionale a elevilor la cerinţele pieţei muncii locale şi/sau regionale şi este reglementat prin reperele şi orientările metodologice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

    ART. 5
    Numărul de ore pe săptămână alocat pentru CDS este stabilit prin planul-cadru de învăţământ pentru fiecare nivel de învăţământ şi clasă, după caz, în funcţie de filieră, profil, specializare/calificare, şi respectarea acestuia este obligatorie pentru toate unităţile de învăţământ cărora li se aplică acel plan-cadru.

    ART. 6
    (1) Oferta naţională de CDS aprobată şi promovată la nivel naţional cuprinde discipline/domenii de studiu opţionale relevante pentru toţi elevii, în raport cu finalităţile educaţionale.
    (2) Programele şcolare ale disciplinelor/domeniilor de studiu promovate în oferta naţională de CDS pot fi propuse de: ministerul educaţiei, instituţii aflate în subordonarea sau coordonarea ministerului educaţiei, alte organizaţii şi instituţii cu experienţă în domeniul educaţiei, inclusiv ca rezultat al dezvoltării sau pilotării în proiecte educaţionale de interes naţional.
    (3) Programele şcolare ale disciplinelor/domeniilor de studiu promovate în oferta naţională de CDS respectă criterii de calitate, precum: relevanţă în raport cu priorităţile de politică educaţională (educaţie incluzivă, educaţie pentru dezvoltare durabilă, educaţie pentru sănătate, educaţie pentru cetăţenie democratică, cetăţenie digitală etc.); reflectarea unor teme de actualitate în raport cu profilul de formare al absolventului, cu mediul social şi profesional; complementaritate în raport cu oferta de trunchi comun sau de curriculum diferenţiat; caracter inovativ din perspectivă ştiinţifică sau metodologică.
    (4) Programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu promovate în oferta naţională de CDS se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei.
    (5) Procedura de aprobare, prin ordin al ministrului educaţiei, a proiectelor de programe şcolare incluse în oferta naţională respectă prevederile din Metodologia privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare, în vigoare.

    ART. 7
    (1) Opţionalele ofertate la nivelul unităţii de învăţământ au ca reper nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, resursele umane şi materiale ale şcolii, contextul cultural, social şi economic local.
    (2) Aprobarea proiectelor de programe şcolare pentru opţionalele incluse în oferta unităţii de învăţământ se face conform prevederilor prezentei metodologii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Tipurile de opţionale care pot fi incluse în curriculumul la decizia şcolii
    ART. 8
    (1) Orele pentru toate tipurile de opţionale se alocă din cele prevăzute pentru CDS, în planul-cadru de învăţământ.
    (2) La nivelul învăţământului primar, gimnazial şi liceal pot fi stabilite următoarele tipuri de opţionale:
    a) Opţional de aprofundare
    Definiţie: este acel tip de opţional care are ca scop realizarea unui parcurs suplimentar pentru dezvoltarea competenţelor specifice prevăzute de programa şcolară a unei discipline de trunchi comun, prin noi activităţi de învăţare.
    Caracteristici:
    - nu necesită denumire şi programă nouă;
    – se păstrează aceleaşi competenţe specifice şi aceleaşi conţinuturi din programa şcolară de trunchi comun;
    – se elaborează un document, anexă la programa şcolară de trunchi comun, care cuprinde:
    • justificarea propunerii acestui tip de opţional, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivelul clasei respective;
    • lista de noi activităţi de învăţare pentru dobândirea competenţelor specifice prevăzute de programa de trunchi comun;

    – nu necesită rubrică nouă în catalog; calificativele/notele şi absenţele se trec în rubrica disciplinei de trunchi comun.


    b) Opţional ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu
    Definiţie: este acel tip de opţional care are ca scop realizarea unor noi achiziţii, specifice nevoilor şi intereselor de învăţare ale elevilor, diferite de cele stipulate în trunchiul comun şi, după caz, în curriculumul diferenţiat.
    b.1) Opţional ca nouă disciplină

    Definiţie: este acel tip de opţional care introduce o disciplină nouă faţă de cele incluse în trunchiul comun sau în curriculum diferenţiat sau introduce noi domenii/teme corespunzătoare unei discipline din trunchiul comun sau din curriculum diferenţiat ori le dezvoltă pe cele existente.
    Caracteristici:
    - necesită denumire şi programă şcolară nouă;
    – programa şcolară se elaborează respectând structura programelor de trunchi comun;
    – necesită rubrică nouă în catalog.
    b.2) Opţional integrat
    Definiţie: este acel tip de opţional structurat din perspectiva domeniilor de cunoaştere, în jurul unei teme integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe arii curriculare.
    Caracteristici:

    – necesită denumire şi programă şcolară nouă;
    – programa şcolară se elaborează respectând structura programelor de trunchi comun;
    – necesită rubrică nouă în catalog.
    CAP. III
    Proiectarea şi avizarea ofertei de CDS
    SECŢIUNEA 1
    Constituirea ofertei de CDS la nivelul unităţii de învăţământ
    ART. 9
    (1) Proiectarea ofertei de CDS se face pe baza unei analize de nevoi realizată de comisia pentru curriculum a unităţii de învăţământ.
    (2) Analiza de nevoi vizează: interesele de învăţare ale elevilor înscrişi în unitatea de învăţământ; oportunităţile educaţionale şi resursele unităţii de învăţământ, contextualizate în funcţie de viziunea şi misiunea asumate de către aceasta; specificul socioeconomic şi cultural local; analiza SWOT a implementării ofertei curriculare din anul şcolar anterior, din perspectiva impactului asupra rezultatelor învăţării; concluziile consultării directe a părţilor interesate (elevi, părinţi/ reprezentanţi legali ai acestora şi, după caz, reprezentanţi ai comunităţii locale).
    (3) Consultarea directă a elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali se realizează de către învăţător/profesor pentru învăţământul primar/profesor diriginte, iar consultarea reprezentanţilor comunităţii locale, de către conducerea unităţii de învăţământ. În cazul claselor al căror plan-cadru prevede plajă orară pentru CDS, părinţii/reprezentanţii legali şi elevii vor fi consultaţi şi în legătură cu numărul de ore de CDS pentru care optează.

    ART. 10
    Documentul de analiză de nevoi se prezintă şi se dezbate în consiliul profesoral.

    ART. 11
    (1) Cadrele didactice propun opţionale, ţinând cont de analiza nevoilor şi de oportunităţile identificate, precum şi de preferinţele exprimate de elevi, părinţi/reprezentanţi legali, comunitate locală.
    (2) Opţionalele pentru clasele de început ale unui nivel de învăţământ - în cazul în care unitatea de învăţământ nu a şcolarizat elevi la nivelul de învăţământ anterior - se propun de către cadrele didactice, pe baza experienţei de implementare a opţionalelor organizate în anii şcolari anteriori, pentru acest nivel de clase.
    (3) Fiecare propunere de opţional include: denumirea şi tipul opţionalului, clasa, nivelul de învăţământ la care este propus, aria curriculară/ariile curriculare în cadrul căreia/cărora este organizat/sunt organizate, precum şi durata de desfăşurare (un an sau mai mulţi ani şcolari). De asemenea, propunerea include argumentarea relevanţei opţionalului şi o scurtă prezentare a elementelor de conţinut.

    ART. 12
    (1) Propunerile de opţionale vor fi analizate în colective de cadre didactice care predau aceleaşi discipline şcolare, din cadrul aceloraşi arii curriculare/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ. În cazul opţionalelor integrate, analiza se va face cu participarea tuturor cadrelor didactice implicate.
    (2) Comisia pentru curriculum a unităţii de învăţământ centralizează opţionalele propuse de colectivele de cadre didactice şi realizează oferta CDS a şcolii, care conţine lista de opţionale propuse. Comisia pentru curriculum se asigură că, dacă numărul maxim de ore alocate în planul-cadru pentru opţionale la o clasă este n, atunci vor fi ofertate cel puţin n + 1 propuneri de opţionale.
    (3) Oferta de curriculum la decizia şcolii este prezentată, dezbătută şi avizată de consiliul profesoral, iar forma finală rezultată din această dezbatere este propusă spre aprobare consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Prezentarea ofertei de CDS elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor
    ART. 13
    (1) Comisia pentru curriculum a unităţii de învăţământ coordonează prezentarea ofertei de CDS părinţilor/reprezentanţilor legali şi elevilor.
    (2) Prezentarea publică a ofertei de CDS se poate face prin: afişare pe site-ul şi în incinta unităţii de învăţământ, discuţii cu părinţii/reprezentanţii legali şi cadrele didactice care vor preda opţionalul, informarea elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali prin intermediul poştei electronice, precum şi alte modalităţi de informare stabilite la nivelul unităţii de învăţământ.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Alegerea opţionalelor de către elevi/părinţi/reprezentanţi legali
    ART. 14
    (1) Alegerea opţionalelor şi a numărului acestora - în cazul claselor care au o plajă orară alocată pentru CDS - de către elevi/părinţi/reprezentanţi legali se realizează pentru fiecare an şcolar şi se face prin completarea fişei pentru exprimarea opţiunilor, asumate prin semnătură (anexa nr. 1), după cum urmează:
    a) pentru elevul care nu a împlinit încă vârsta de 14 ani, fişa este completată şi semnată de către unul dintre părinţi/reprezentantul legal;
    b) pentru elevul care a împlinit vârsta de 14 ani, fişa este completată şi semnată de către acesta, iar părintele semnează pentru luare la cunoştinţă.

    (2) Părinţii/Reprezentanţii legali ai elevilor sau, după caz, elevii claselor de început de nivel de învăţământ (clasa pregătitoare sau clasele a V-a şi a IX-a, în cazul în care înscrierea se face într-o altă unitate de învăţământ) completează şi semnează fişa pentru exprimarea opţiunilor odată cu depunerea dosarului de înscriere.
    (3) Dacă într-un anumit an şcolar, elevul/părintele alege un opţional proiectat pe durata mai multor ani şcolari, acesta are dreptul să îşi schimbe opţiunea în anul şcolar următor.

    ART. 15
    (1) Învăţătorul/Profesorul pentru învăţământul primar/Profesorul diriginte centralizează opţiunile pentru CDS exprimate de către elevi şi părinţi/reprezentanţii legali ai acestora la nivelul fiecărei clase.
    (2) Comisia pentru curriculum primeşte opţiunile pentru CDS de la învăţători/profesorii pentru învăţământul primar/profesorii diriginţi, le centralizează pentru fiecare nivel de clasă şi prezintă rezultatul consiliului profesoral.
    (3) Situaţia opţiunilor pentru CDS este dezbătută în Consiliul profesoral, care întocmeşte şi avizează lista de opţionale ce urmează a fi înaintată Consiliului de administraţie pentru aprobare.
    (4) În stabilirea listei de opţionale, Consiliul profesoral va ţine cont de criterii, precum:
    a) numărul şi ordinea opţiunilor exprimate pentru un anumit titlu;
    b) respectarea prevederilor legale privitoare la numărul minim de elevi într-o formaţiune de studiu.

    (5) În vederea respectării opţiunilor exprimate de elevi/părinţi, stabilirea listei de opţionale va lua în calcul inclusiv posibilitatea de organizare a unui bloc orar pentru CDS, care să permită participarea la un opţional comun a elevilor din clase diferite, de la acelaşi nivel de studiu.

    ART. 16
    (1) Consiliul de administraţie aprobă lista finală a opţionalelor care vor fi organizate în unitatea de învăţământ în anul şcolar următor.
    (2) Elevii şi părinţii vor fi informaţi despre opţionalele aprobate pentru clasa respectivă de către învăţător/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte.
    (3) Conducerea şcolii transmite inspectoratului şcolar lista de opţionale aprobate, pe clase/formaţiuni de studiu, pentru anul şcolar următor.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Proiectarea programelor pentru opţionalele alese
    ART. 17
    (1) Pentru opţionalele ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu/selectate pentru a fi implementate în anul şcolar următor, cadrele didactice propunătoare elaborează proiectele acestor programe şcolare.
    (2) Elaborarea proiectelor programelor pentru opţionale trebuie să respecte structura programelor şcolare pentru disciplinele din trunchiul comun din planurile-cadru pentru învăţământ primar, gimnazial, respectiv liceal.
    (3) Pentru opţionalele de aprofundare selectate pentru a fi implementate în anul şcolar următor, cadrele didactice propunătoare elaborează un document, anexă la programa şcolară de trunchi comun, care cuprinde justificarea propunerii acestui tip de opţional, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivelul clasei respective, şi o listă de noi activităţi de învăţare pentru dobândirea competenţelor specifice prevăzute de programa de trunchi comun.

    ART. 18
    În cazul în care oferta de CDS a şcolii cuprinde opţionale selectate din oferta naţională, programele şcolare corespunzătoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, se anexează la dosarul comisiei pentru curriculum şi la portofoliul cadrelor didactice propunătoare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Avizarea programelor pentru disciplinele opţionale
    ART. 19
    (1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ transmite inspectoratului şcolar proiectele programelor de opţional ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu care urmează să fie implementate în anul şcolar următor, în vederea obţinerii avizului de specialitate al inspectoratului şcolar. Avizul poate include, după caz, şi o serie de recomandări.
    (2) Avizul de specialitate este dat de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina/domeniul respectiv, în următoarele condiţii: întruneşte „DA“ la cele două criterii eliminatorii şi „DA“/„DA, cu recomandări“ la toate criteriile de calitate.
    (3) În cazul în care proiectul programei unui opţional nu primeşte avizul de specialitate profesorul propunător poate solicita şi primi sprijin/consiliere de la responsabilul comisiei pentru curriculum din unitatea de învăţământ sau de la inspectorul şcolar care a formulat recomandările; procedura este reluată până la obţinerea avizului.
    (4) În cazul în care proiectul programei unui opţional a primit avizul de specialitate cu recomandări, profesorul propunător reface proiectul de programă, potrivit recomandărilor primite; poate solicita şi primi sprijin/consiliere de la responsabilul comisiei pentru curriculum din unitatea de învăţământ sau de la inspectorul şcolar care a formulat recomandările.

    ART. 20
    (1) Proiectele programelor de opţionale care au primit avizul de specialitate din partea inspectoratului şcolar, însoţite de fişa de avizare (anexa nr. 2), sunt aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
    (2) Pentru programele de opţionale selectate din oferta naţională nu este necesar să fie solicitat avizul de specialitate al inspectoratului şcolar.

    ART. 21
    După aprobarea programelor de opţionale de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, profesorul care urmează să desfăşoare opţionalul în anul şcolar următor elaborează planificarea calendaristică şi, după caz, diferite materiale-suport.

    ART. 22
    Opţionalele aprobate sunt incluse în schemele orare ale claselor.

    ART. 23
    Etapele elaborării şi aprobării curriculumului la decizia şcolii, termenele şi persoanele responsabile sunt prezentate în anexa nr. 3.

    CAP. IV
    Monitorizarea şi evaluarea implementării opţionalelor
    ART. 24
    Conducerea unităţii de învăţământ are responsabilitatea să verifice completarea corectă a cataloagelor şi registrelor matricole cu denumirile complete ale opţionalelor pentru fiecare clasă.

    ART. 25
    (1) Comisia pentru curriculum a unităţii de învăţământ coordonează procesul de monitorizare şi evaluare a implementării CDS, ca parte a procesului de monitorizare şi evaluare a implementării curriculumului în unitatea de învăţământ.
    (2) Comisia pentru curriculum elaborează anual un document de analiză a calităţii şi eficienţei opţionalelor implementate la nivelul unităţii de învăţământ, prin prelucrarea şi interpretarea informaţiilor obţinute din procesul de monitorizare.

    ART. 26
    (1) Evaluarea calităţii şi eficienţei unui opţional se face prin raportare la scopul şi specificul opţionalului implementat.
    (2) Evaluarea menţionată la alin. (1) se realizează prin modalităţi diverse, precum: asistenţe, inspecţii la clasă; investigarea opiniei elevilor şi/sau a părinţilor/a altor factori interesaţi (de exemplu, operatori economici, parteneri ai şcolii), cu privire la CDS implementat, prin discuţii, aplicare de chestionare, inclusiv chestionare de evaluare a satisfacţiei, alte modalităţi stabilite la nivelul unităţii de învăţământ.

    ART. 27
    (1) Comisia pentru curriculum întocmeşte raportul privind calitatea şi eficienţa opţionalelor desfăşurate în unitatea de învăţământ şi îl prezintă în consiliul profesoral.
    (2) Concluziile şi recomandările raportului sunt valorificate în raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi fundamentează analiza de nevoi pentru proiectarea ofertei de CDS din anul şcolar următor.

    ART. 28
    Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti monitorizează şi evaluează calitatea şi eficienţa CDS dintr-o unitate de învăţământ, în cadrul inspecţiilor generale şi de specialitate/tematice.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 29
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    FIŞĂ
    pentru alegerea opţionalului^1
    ^1 Informaţiile din partea introductivă şi coloanele 1-7 din tabel sunt completate de unitatea de învăţământ, iar coloana 8 se completează de către elev, respectiv părinte/reprezentantul legal.
    Unitatea de învăţământ: ............................................................
    Profilul/Specializarea: .................................................................
    Clasa: ..................
    Nr. total de ore pe săptămână alocat clasei pentru CDS: ..........
    Anul şcolar: .........................

┌────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────┬─────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Opţiunea │
│ │ │ │Aria │Durata │ │ │(elev/ │
│Nr. │Denumirea │Tipul │curriculară│(în ani│Nr. de │Numele │părinte/ │
│crt.│opţionalului│opţionalului│/ Ariile │de │ore/ │profesorilor│reprezentant│
│ │ │propus │curriculare│studiu)│săptămână│propunători │legal) │
│ │ │ │ │ │ │ ├─┬─────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │ │I│II │III │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┼─┴─────┴────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┼─┬─────┬────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┼─┼─────┼────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┼─┼─────┼────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┼─┼─────┼────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┼─┼─────┼────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┼─┼─────┼────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┼─┼─────┼────┤
│...n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────┴─────────┴────────────┴─┴─────┴────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Numele şi prenumele părintelui/reprezentantului legal: │
│ │.....................................................................................│
│ │Semnătura: ................................................................. │
│Numele şi prenumele elevului: │Data: │
│....................................................................................................│........................................................................... │
│Semnătura (necesară doar pentru elevul care a împlinit 14 ani): │Semnătura părintelui/reprezentantului legal reprezintă: │
│....................................................................................................│a) asumarea de către părinte/reprezentantul legal a opţiunilor pentru CDS, în │
│ │cazul elevului care nu a împlinit încă vârsta de 14 ani; │
│ │b) luarea la cunoştinţă de către părinte/reprezentantul legal a opţiunilor │
│ │elevului pentru CDS, în cazul elevului care a împlinit vârsta de 14 ani. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    FIŞA DE AVIZARE
    a proiectului de programă de opţional

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Unitatea de învăţământ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea opţionalului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Tipul ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Clasa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Durata ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr de ore pe săptămână ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul şcolar ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Profesori propunători ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌───────────────────────────────────────────────┐
│Aviz de specialitate, │
│ISJ/ISMB │
│...................………………......................│
│Inspector şcolar │
│.............................………………....….… │
│Semnătura │
└───────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────┬───────────────────┐
│CRITERII DE EVALUARE│Se bifează │
├────────────────────┼─────┬─────────────┤
│I. Criterii │Da │Nu │
│eliminatorii │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────────────┤
│A. Respectarea │ │ │
│structurii formale a│ │ │
│programelor şcolare │ │ │
│în vigoare pentru │ │ │
│disciplinele de │ │ │
│trunchi comun │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────────────┤
│B. Caracterul │ │ │
│nediscriminatoriu al│ │ │
│programei şcolare │ │ │
├────────────────────┼───┬─┴─┬───────────┤
│II. Criterii de │Da │Nu │Da, cu │
│calitate │ │ │recomandări│
├────────────────────┼───┼───┼───────────┤
│Nota de prezentare -│ │ │ │
│relevanţa pentru │ │ │ │
│susţinerea şi │ │ │ │
│prezentarea cursului│ │ │ │
│opţional, caracterul│ │ │ │
│inovativ în raport │ │ │ │
│cu programele de │ │ │ │
│trunchi comun │ │ │ │
├────────────────────┼───┼───┼───────────┤
│Contribuţia │ │ │ │
│opţionalului la │ │ │ │
│profilul de formare │ │ │ │
│al absolventului, │ │ │ │
│reflectată în │ │ │ │
│competenţele │ │ │ │
│generale │ │ │ │
├────────────────────┼───┼───┼───────────┤
│Corelarea │ │ │ │
│elementelor din │ │ │ │
│structura programei │ │ │ │
│şcolare (competenţe │ │ │ │
│generale, competenţe│ │ │ │
│specifice şi exemple│ │ │ │
│de activităţi de │ │ │ │
│învăţare, │ │ │ │
│conţinuturi, │ │ │ │
│sugestii │ │ │ │
│metodologice) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼───┼───────────┤
│Derivare corectă a │ │ │ │
│competenţelor │ │ │ │
│specifice din │ │ │ │
│competenţele │ │ │ │
│generale (număr │ │ │ │
│rezonabil de │ │ │ │
│competenţe │ │ │ │
│specifice, caracter │ │ │ │
│evaluabil, formulare│ │ │ │
│adecvată etc.) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼───┼───────────┤
│Corelarea │ │ │ │
│activităţilor de │ │ │ │
│învăţare cu │ │ │ │
│competenţele │ │ │ │
│specifice │ │ │ │
│(activităţile de │ │ │ │
│învăţare, context şi│ │ │ │
│sarcini de lucru │ │ │ │
│pentru formarea │ │ │ │
│competenţelor │ │ │ │
│specifice) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼───┼───────────┤
│Adecvarea │ │ │ │
│conţinuturilor │ │ │ │
│învăţării la │ │ │ │
│competenţele │ │ │ │
│specifice şi │ │ │ │
│formularea │ │ │ │
│ştiinţific corectă a│ │ │ │
│acestora │ │ │ │
├────────────────────┼───┼───┼───────────┤
│Relevanţa │ │ │ │
│sugestiilor │ │ │ │
│metodologice pentru │ │ │ │
│proiectarea şi │ │ │ │
│realizarea │ │ │ │
│demersului didactic │ │ │ │
├────────────────────┼───┼───┼───────────┤
│Bibliografie │ │ │ │
│relevantă │ │ │ │
└────────────────────┴───┴───┴───────────┘


    NOTĂ:
    Pentru a primi avizul de specialitate, proiectul de programă de opţional trebuie să întrunească „DA“ la cele două criterii eliminatorii şi „DA“/„DA, cu recomandări“ la toate criteriile de calitate.

    ANEXA 3

    ELABORAREA ŞI APROBAREA
     curriculumului la decizia şcolii: etape, termene, persoane responsabile

┌────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│Nr. │Etape desfăşurate │ │ │
│crt.│pe parcursul anului│Termen │Responsabili │
│ │şcolar │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │învăţători/ │
│ │ │ │profesori │
│ │Consultarea directă│septembrie- │pentru │
│1. │a elevilor şi │octombrie │învăţământul │
│ │părinţilor │ │primar/ │
│ │ │ │profesori │
│ │ │ │diriginţi │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Consultarea │ │conducerea │
│2. │reprezentanţilor │octombrie │unităţii de │
│ │comunităţii locale │ │învăţământ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea analizei│ │ │
│ │de nevoi care │ │ │
│ │vizează interesele │ │ │
│ │de învăţare ale │ │ │
│ │elevilor, │ │ │
│ │oportunităţile │ │ │
│ │educaţionale şi │ │ │
│ │resursele unităţii │ │ │
│ │de învăţământ, │ │comisia │
│3. │specificul │octombrie │pentru │
│ │socioeconomic şi │ │curriculum │
│ │cultural local, │ │ │
│ │analiza SWOT a │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │opţionalelor în │ │ │
│ │anul şcolar │ │ │
│ │anterior pentru │ │ │
│ │proiectarea ofertei│ │ │
│ │de CDS pentru anul │ │ │
│ │şcolar următor │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Prezentarea │ │ │
│ │documentului │ │comisia │
│4. │analizei de nevoi │octombrie │pentru │
│ │în consiliul │ │curriculum │
│ │profesoral │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea │ │ │
│5. │propunerilor de │octombrie-noiembrie│cadrele │
│ │opţionale de către │ │didactice │
│ │cadrele didactice │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Discutarea │ │ │
│ │propunerilor de │ │cadrele │
│6. │opţionale în cadrul│octombrie-noiembrie│didactice │
│ │colectivelor de │ │implicate │
│ │cadre didactice │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Centralizarea │ │ │
│ │propunerilor de │ │comisia │
│7. │opţionale de către │octombrie-noiembrie│pentru │
│ │comisia pentru │ │curriculum │
│ │curriculum │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Dezbaterea şi │ │comisia │
│ │avizarea ofertei de│ │pentru │
│8. │CDS de către │octombrie-noiembrie│curriculum │
│ │consiliul │ │consiliul │
│ │profesoral │ │profesoral │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Aprobarea ofertei │ │ │
│ │de CDS de către │ │ │
│9. │consiliul de │noiembrie │consiliul de │
│ │administraţie al │ │administraţie│
│ │unităţii de │ │ │
│ │învăţământ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │comisia │
│ │Prezentarea ofertei│ │pentru │
│ │de CDS elevilor/ │ │curriculum │
│ │părinţilor/ │ │învăţători/ │
│10. │reprezentanţilor │noiembrie │profesori │
│ │legali ai elevilor,│ │pentru │
│ │în vederea │ │învăţământul │
│ │exprimării │ │primar/ │
│ │opţiunilor │ │profesori │
│ │ │ │diriginţi │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Alegerea │ │învăţători/ │
│ │opţionalelor şi │ │profesori │
│ │completarea fişelor│ │pentru │
│11. │pentru exprimarea │noiembrie-decembrie│învăţământul │
│ │opţiunilor de către│ │primar/ │
│ │elevi/părinţi/ │ │profesori │
│ │reprezentanţi │ │diriginţi │
│ │legali │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Centralizarea │ │ │
│ │opţiunilor privind │ │ │
│ │CDS, exprimate de │ │învăţători/ │
│ │elevi/părinţi/ │ │profesori │
│ │reprezentanţi │ │pentru │
│12. │legali, la nivelul │noiembrie-decembrie│învăţământul │
│ │fiecărei clase şi │ │primar/ │
│ │transmiterea listei│ │profesori │
│ │opţionalelor către │ │diriginţi │
│ │comisia pentru │ │ │
│ │curriculum │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Prezentarea │ │ │
│ │listelor cu opţiuni│ │ │
│ │pentru CDS în │ │comisia │
│ │consiliul │ │pentru │
│13. │profesoral, pentru │decembrie │curriculum │
│ │definitivare, │ │consiliul │
│ │avizare şi │ │profesoral │
│ │transmitere către │ │ │
│ │consiliul de │ │ │
│ │administraţie │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Aprobarea listei │ │ │
│ │finale a │ │ │
│14. │opţionalelor care │ianuarie-februarie │consiliul de │
│ │vor fi organizate │ │administraţie│
│ │în anul şcolar │ │ │
│ │următor │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Informarea elevilor│ │ │
│ │/părinţilor/ │ │învăţători/ │
│ │reprezentanţilor │ │profesori │
│ │legali ai elevilor │ │pentru │
│15. │cu privire la │ianuarie │învăţământul │
│ │opţionalele │ │primar/ │
│ │aprobate pentru │ │profesori │
│ │anul şcolar │ │diriginţi │
│ │următor, la clasa │ │ │
│ │respectivă │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Transmiterea către │ │ │
│ │inspectoratul │ │conducerea │
│16. │şcolar a ofertei de│ianuarie │unităţii de │
│ │CDS aprobate pentru│ │învăţământ │
│ │anul şcolar următor│ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea de către│ │ │
│ │cadrele didactice a│ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │pentru opţionalele │ │ │
│ │selectate în oferta│ │ │
│ │de CDS a şcolii: │ │ │
│ │- proiectele │ │cadrele │
│ │programelor │ │didactice │
│17. │şcolare, în cazul │ianuarie │care au │
│ │opţionalelor ca │ │propus │
│ │nouă disciplină/nou│ │opţionalul │
│ │domeniu de studiu; │ │ │
│ │- documentul anexă │ │ │
│ │la programa şcolară│ │ │
│ │de TC, în cazul │ │ │
│ │opţionalelor de │ │ │
│ │aprofundare │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Transmiterea către │ │ │
│ │inspectoratul │ │ │
│ │şcolar a │ │ │
│ │proiectelor │ │consiliul de │
│ │programelor pentru │ │administraţie│
│18. │opţionale ca nouă │aprilie │al unităţii │
│ │disciplină/nou │ │de învăţământ│
│ │domeniu de studiu, │ │ │
│ │în vederea │ │ │
│ │obţinerii avizului │ │ │
│ │de specialitate │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Avizarea de │ │ │
│ │specialitate a │ │inspectoratul│
│ │proiectelor de │ │şcolar, prin │
│19. │programe de │mai │inspectorii │
│ │opţionale şi, după │ │şcolari │
│ │caz, elaborarea de │ │desemnaţi │
│ │recomandări │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- cadrul │
│ │ │ │didactic │
│ │Revizuirea │ │propunător │
│ │programelor şcolare│ │- │
│ │care nu au primit │ │responsabilul│
│20. │avizul de │mai │comisiei │
│ │specialitate de la │ │pentru │
│ │inspectoratul │ │curriculum │
│ │şcolar sau care au │ │- inspectorul│
│ │primit recomandări │ │şcolar care a│
│ │ │ │formulat │
│ │ │ │recomandările│
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- cadrul │
│ │ │ │didactic │
│ │Reluarea procedurii│ │propunător │
│ │de avizare pentru │ │- │
│ │programele │ │responsabilul│
│21. │revizuite, în urma │mai │comisiei │
│ │recomandărilor sau │ │pentru │
│ │a neacordării │ │curriculum │
│ │avizului de │ │- inspectorul│
│ │specialitate │ │şcolar care a│
│ │ │ │formulat │
│ │ │ │recomandările│
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Aprobarea │ │ │
│ │programelor şcolare│ │ │
│ │pentru opţionale ca│ │ │
│ │nouă disciplină/nou│ │ │
│ │domeniu de studiu, │ │consiliul de │
│22. │care au obţinut │mai │administraţie│
│ │avizul de │ │al unităţii │
│ │specialitate din │ │de învăţământ│
│ │partea │ │ │
│ │inspectoratului │ │ │
│ │şcolar, însoţite de│ │ │
│ │fişa de avizare │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea │ │ │
│ │planificării │ │ │
│ │calendaristice şi, │ │cadrele │
│ │după caz, a │ │didactice │
│ │materialelor-suport│ │care au │
│23. │în vederea │iunie │propus │
│ │implementării │ │opţionalul │
│ │opţionalelor │ │aprobat │
│ │aprobate a se │ │ │
│ │desfăşura în anul │ │ │
│ │şcolar următor │ │ │
└────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016