Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIA din 26 noiembrie 2010  de organizare si desfasurare a stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2    Twitter Facebook

METODOLOGIA din 26 noiembrie 2010 de organizare si desfasurare a stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010


    ART. 1
    (1) Absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologicã, din învãţãmântul de masã şi din învãţãmântul special, pot opta pentru obţinerea certificãrii unei calificãri profesionale de nivel 2, dupã efectuarea stagiilor de pregãtire practicã, în condiţiile reglementate de prezenta metodologie.
    (2) Pentru efectuarea stagiilor de pregãtire practicã, în vederea dobândirii unei calificãri profesionale de nivel 2, denumite în continuare stagii de pregãtire practicã, pot opta absolvenţii ciclului inferior al liceului care nu continuã studiile în ciclul superior al liceului imediat dupã absolvire, precum şi absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologicã, care au întrerupt studiile ciclului superior al liceului.
    (3) Pe perioada efectuãrii stagiilor de pregãtire, absolvenţii menţionaţi la alin. (2) nu sunt înscrişi şi nu urmeazã studiile claselor ciclului superior al liceului, indiferent de filierã sau forma de învãţãmânt. Aceştia pot urma ciclul superior al liceului dupã finalizarea stagiilor de pregãtire practicã.
    (4) Conform prevederilor legale, pentru elevii care urmeazã ciclul superior al liceului, filiera tehnologicã, înscrierea la examenul de certificare a calificãrii profesionale de nivel 3, organizat la absolvirea liceului, nu este condiţionatã de certificarea unei calificãri profesionale de nivel 2.
    ART. 2
    (1) Realizarea activitãţilor prevãzute de stagiile de pregãtire practicã completeazã pregãtirea profesionalã din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologicã, şi asigurã dobândirea tuturor competenţelor, ca rezultate ale învãţãrii, prevãzute de Standardul de pregãtire profesionalã (SPP) corespunzãtor unei calificãri de nivel 2.
    (2) Finalizarea stagiilor de pregãtire practicã şi promovarea tuturor modulelor incluse în acestea dau dreptul absolvenţilor sã se înscrie la examenul de certificare a calificãrii profesionale de nivel 2.
    ART. 3
    (1) Stagiile de pregãtire practicã cuprind 720 de ore de pregãtire.
    (2) Stagiile de pregãtire practicã a elevilor cuprind ore de laborator tehnologic, predate de profesori de specialitate, şi ore de instruire practicã, predate de maiştri-instructori de specialitate.
    (3) Planurile de învãţãmânt corespunzãtoare tuturor calificãrilor, în care sunt prevãzute modulele şi numãrul de ore alocat acestora, se aprobã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 4
    (1) Stagiile de pregãtire practicã se organizeazã astfel încât sã fie asigurate condiţii optime pentru dobândirea rezultatelor învãţãrii prevãzute în curriculum. Acestea se pot organiza, dupã caz, atât în laboratoarele de specialitate şi în atelierele unitãţii de învãţãmânt autorizate sau acreditate, cât şi la operatorii economici parteneri în pregãtirea profesionalã a elevilor.
    (2) Orarul stagiilor de pregãtire practicã desfãşurate la operatorii economici va fi elaborat în funcţie de programul de lucru al acestora, respectându-se particularitãţile de vârstã ale elevilor şi reglementãrile legale referitoare la sãnãtatea şi securitatea muncii.
    ART. 5
    Stagiile de pregãtire practicã se desfãşoarã respectându-se structura anului şcolar aprobatã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului. Perioada de desfãşurare a stagiului de pregãtire practicã este propusã de unitatea de învãţãmânt organizatoare, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor, şi este aprobatã de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB).
    ART. 6
    Pregãtirea practicã la operatorii economici se organizeazã numai în condiţiile existenţei acordurilor de colaborare în acest sens, concretizate în convenţii privind efectuarea stagiului de pregãtire practicã, conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului privind efectuarea stagiului de pregãtire practicã în întreprindere/instituţie publicã de cãtre elevii din învãţãmântul profesional şi tehnic.
    ART. 7
    Stagiile de pregãtire practicã se planificã anual şi fac parte din proiectul planului de şcolarizare propus de unitãţile de învãţãmânt. Ele se organizeazã la nivel judeţean în urmãtoarele etape:
    a) Pânã la 15 noiembrie, oferta unitãţilor de învãţãmânt privind calificãrile profesionale de nivel 2, pentru care îşi propun sã organizeze stagii de pregãtire practicã, pentru anul şcolar urmãtor, este definitivatã la nivelul consiliilor de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt şi negociatã în cadrul consiliilor de administraţie ale ISJ/ISMB, împreunã cu reprezentanţi ai operatorilor economici şi ai comitetelor locale de dezvoltare a Parteneriatului social pentru formare profesionalã (CDLPS); oferta unitãţilor de învãţãmânt se va fundamenta, în principal, pe investigarea opţiunilor elevilor, existenţa resurselor la nivelul unitãţii de învãţãmânt şi a parteneriatului cu operatori economici.
    b) Pânã la 30 noiembrie, oferta tuturor unitãţilor de învãţãmânt din judeţ/municipiul Bucureşti privind stagiile de pregãtire practicã este avizatã de cãtre CLDPS şi aprobatã de consiliile de administraţie ale ISJ/ISMB.
    c) Pânã la 6 decembrie, ISJ/ISMB centralizeazã situaţia finalã privind calificãrile profesionale de nivel 2, pentru care fiecare unitate de învãţãmânt profesional şi tehnic organizeazã stagii de pregãtire practicã în anul şcolar urmãtor şi o cuprinde în proiectul planului judeţean de şcolarizare.
    d) În termen de 5 zile de la primirea de la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului a planului de şcolarizare, ISJ/ISMB îl comunicã unitãţilor de învãţãmânt.
    e) În termen de 10 zile de la primirea planului de şcolarizare în unitatea de învãţãmânt, elevii solicitã înscrierea pentru stagiile de pregãtire practicã şi opteazã pentru una dintre calificãrile profesionale de nivel 2 pentru care se organizeazã stagii de pregãtire practicã. Opţiunile acestora sunt colectate de cãtre secretariatele unitãţilor de învãţãmânt, iar situaţia opţiunilor este trimisã la ISJ/ISMB.
    f) Pânã la 25 aprilie, ISJ/ISMB centralizeazã situaţia pe calificãri a înscrierilor înregistrate de unitãţile de învãţãmânt din judeţ/municipiul Bucureşti pentru stagiile de pregãtire practicã şi stabilesc unitãţile de învãţãmânt care vor organiza aceste stagii. Lista calificãrilor şi unitãţile de învãţãmânt care vor organiza stagii de pregãtire practicã este transmisã tuturor unitãţilor de învãţãmânt profesional şi tehnic pentru a fi fãcutã publicã.
    g) Pânã la 1 mai, ISJ/ISMB solicitã unitãţilor de învãţãmânt sã consilieze elevii, dupã caz, în vederea refacerii cererilor de înscriere pentru stagiile de pregãtire practicã. Sunt avute în vedere situaţiile în care calificarea solicitatã nu a întrunit numãrul suficient de opţiuni pentru organizarea unei formaţiuni de studiu în unitatea de învãţãmânt/în judeţ.
    h) Pânã la 15 mai, unitãţile de învãţãmânt transmit situaţia finalã a înscrierilor cãtre ISJ/ISMB.
    i) Pânã la 30 mai, ISJ/ISMB centralizeazã situaţia finalã privind calificãrile profesionale de nivel 2, pentru care fiecare unitate de învãţãmânt profesional şi tehnic organizeazã stagii de pregãtire practicã în anul şcolar urmãtor.
    ART. 8
    Stagiile de pregãtire practicã sunt organizate de unitãţile de învãţãmânt în funcţie de calificarea ce va fi dobânditã, respectându-se legislaţia privind sãnãtatea şi securitatea muncii.
    ART. 9
    (1) Pregãtirea practicã a elevilor va fi realizatã de profesori de specialitate, de maiştri-instructori în colaborare cu tutorii din partea operatorilor economici.
    (2) Evaluarea rezultatelor elevilor se va face pentru fiecare modul pentru care s-au organizat activitãţi de pregãtire practicã, cu note de la 1 la 10.
    (3) În cadrul orelor de pregãtire practicã pot fi organizate, dacã este necesar, activitãţi remediale pentru unii elevi, astfel încât aceştia sã poatã atinge cel puţin nivelul minim de performanţã necesar promovãrii.
    ART. 10
    (1) Încadrarea cadrelor didactice care realizeazã pregãtirea practicã se face în funcţie de specializarea acestora şi de prevederile planului de învãţãmânt. Orele predate sunt incluse în norma didacticã, în cumul sau în plata cu ora, dupã caz. Pe parcursul unui an şcolar, un cadru didactic poate avea în încadrare cel mult o grupã de elevi care efectueazã stagii de pregãtire practicã, conform prezentei metodologii.
    (2) Orele vacante de laborator tehnologic şi de instruire practicã din cadrul stagiilor de pregãtire practicã, pentru dobândirea calificãrii profesionale de nivel 2, se ocupã numai pe perioadã determinatã, de cel mult un an şcolar, prin completare de normã, detaşare, suplinire ori în regim de platã cu ora sau cumul.
    ART. 11
    (1) În baza cererilor aprobate, de înscriere a absolvenţilor pentru desfãşurarea stagiilor de pregãtire practicã, se constituie clase de elevi pentru fiecare calificare, în medie 25 de elevi/clasã, dar nu mai puţin de 15 elevi/clasã şi nu mai mult de 30 de elevi/clasã, iar secretarul unitãţii de învãţãmânt consemneazã în registrul matricol volumul şi pagina unei noi partide, corespunzãtoare programului de formare profesionalã de nivel 2 de calificare, respectiv stagiilor de pregãtire practicã. Clasele pentru desfãşurarea stagiilor de pregãtire practicã se constituie în limita numãrului maxim de posturi aprobat la nivelul inspectoratului şcolar.
    (2) Prezenţa şi rezultatele şcolare curente obţinute de elevi în cadrul stagiilor de pregãtire practicã sunt înscrise într-un catalog întocmit în acest scop.
    (3) Modulele studiate vor fi trecute în documentele şcolare, conform planului de învãţãmânt.
    (4) Foaia matricolã, eliberatã la cerere, va fi completatã cu menţionarea modulelor incluse în stagiile de pregãtire practicã.
    (5) În raportãrile statistice ale unitãţii de învãţãmânt, stagiile de pregãtire practicã vor fi asimilate programelor de formare profesionalã având ca finalitate dobândirea de calificãri profesionale de nivel 2.
    ART. 12
    (1) La sfârşitul stagiilor de pregãtire practicã, elevii care au promovat toate modulele obţin dreptul de a se înscrie la examenul de certificare a calificãrii profesionale de nivel 2.
    (2) Examenul pentru certificarea calificãrii profesionale de nivel 2 este organizat şi se desfãşoarã conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
                   __________

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Metodologie, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tinereturlui si Sportului, METODOLOGIA din 26 noiembrie 2010

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice