Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 375 din 23 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 375 din 23 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 89, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin. (8^1) şi (8^2), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale învecinate au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, în consorţii administrative, în scopul îmbunătăţirii eficienţei serviciilor publice, creşterii eficacităţii implementării investiţiilor sau pentru eficientizarea utilizării resurselor umane specializate pentru atingerea intereselor colectivităţilor locale.
(8^2) Consorţiile administrative nu au personalitate juridică."

    2. După articolul 91 se introduc două noi articole, art. 91^1 şi 91^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 91^1
    Organizarea şi funcţionarea consorţiilor administrative
    (1) Organizarea şi modul de funcţionare ale consorţiilor administrative sunt stabilite prin acordul de asociere într-un consorţiu administrativ, aprobat prin hotărârile consiliilor locale asociate.
    (2) Prin acordul de asociere într-un consorţiu administrativ, una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale membre, pe baza mandatului acordat de celelalte unităţi administrativ-teritoriale membre, poate asigura pentru acestea, în exercitarea atribuţiilor menţionate la art. 129 alin. (2) lit. a)-d), următoarele:
    a) activităţi de natură juridică, inclusiv reprezentare în justiţie, potrivit legii;
    b) contrasemnarea pentru legalitate a actelor administrative emise/adoptate pentru unităţile administrativ-teritoriale membre;
    c) activităţi de gestiune a resurselor umane, inclusiv salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    d) activităţi de natură financiară, inclusiv administrarea impozitelor şi taxelor locale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ţinerea evidenţei financiar-contabile;
    e) exercitarea controlului financiar preventiv propriu, conform reglementărilor legale în domeniu, pentru unităţile administrativ-teritoriale membre;
    f) activităţi de elaborare a documentaţiei de atribuire şi de derulare a procedurilor de achiziţii publice, închiriere, concesionare pentru realizarea unor obiective de interes local;
    g) activităţi de elaborare şi/sau avizare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru unităţile administrativ-teritoriale membre care nu au structuri de specialitate aferente;
    h) emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, eliberarea avizului structurii de specialitate sau emiterea avizului de oportunitate în vederea elaborării unui plan urbanistic zonal, după caz, pentru unităţile administrativ-teritoriale membre care nu au structuri de specialitate aferente;
    i) activităţi de elaborare, monitorizare sau evaluare de strategii şi alte documente strategice similare în vederea promovării dezvoltării locale;
    j) activităţi de iniţiere şi realizare de investiţii în contextul Strategiei de dezvoltare teritorială a României, Programului naţional de reforme şi rezilienţă sau altor strategii ori programe de finanţare naţionale sau internaţionale;
    k) prestarea de servicii de asistenţă socială;
    l) activităţi privind registrul agricol;
    m) activităţi de stare civilă;
    n) facilitarea integrării digitale a serviciilor publice;
    o) alte activităţi.
    (3) În acordul de asociere al unui consorţiu administrativ se precizează în mod expres:
    a) atribuţiile prevăzute la alin. (2) care se exercită în cadrul consorţiului;
    b) pentru fiecare din atribuţiile prevăzute la lit. a) care sunt unităţile administrativ-teritoriale beneficiare sau prestatoare, după caz;
    c) categoriile de resurse umane alocate pentru exercitarea fiecăreia dintre atribuţiile prevăzute la lit. a) de către unitatea administrativ-teritorială prestatoare;
    d) modul de repartizare între unităţile administrativ-teritoriale membre a eventualelor taxe sau tarife colectate de către unitatea administrativ-teritorială prestatoare;
    e) modalitatea de repartizare a costului cu resursele umane utilizate în cadrul consorţiului de către unitatea administrativ-teritorială prestatoare.
    (4) Prin acordul de asociere, unităţile administrativ-teritoriale membre ale consorţiului pot asigura activităţile prevăzute la alin. (2) lit. a)-h) şi m), doar pentru funcţiile publice vacante sau temporar vacante pentru o perioadă de cel puţin 3 luni calendaristice, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) funcţiile publice nu au putut fi ocupate prin una dintre modalităţile de ocupare prevăzute la art. 466 alin. (2), respectiv art. 615;
    b) nu a putut fi dispusă delegarea atribuţiilor aferente acestora în condiţiile art. 438.
    (5) Prin excepţie de la alin. (4), pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-h) şi m), unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia şi în cazul în care volumul de activitate determină un grad de încărcare al personalului acestora de peste 100%, cu excepţia posturilor unice şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate.
    (6) Unităţile administrativ-teritoriale membre ale unui consorţiu administrativ au obligaţia organizării concursurilor de recrutare sau promovare pentru funcţiile publice prevăzute la alin. (4) lit. a), în termen de maximum 2 ani de la emiterea actului administrativ prevăzut la alin. (7), în condiţiile legii.
    (7) În aplicarea prevederilor alin. (3) lit. c), prin act administrativ comun al autorităţilor executive, unitatea administrativ-teritorială prestatoare şi unitatea administrativ-teritorială beneficiară, membre ale unui consorţiu administrativ, nominalizează, cu acordul persoanelor în cauză, pentru o perioadă de maximum 2 ani, în funcţie de natura activităţii, funcţionari publici sau personal contractual care să îndeplinească activităţi în cadrul consorţiului, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2).
    (8) Fişa postului pentru personalul nominalizat în condiţiile alin. (7) se completează cu atribuţiile privind activităţile desfăşurate în cadrul consorţiului şi devine anexă la actul administrativ comun de nominalizare.
    (9) Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, personalul unităţii administrativ-teritoriale prestatoare, nominalizat în condiţiile alin. (7), poate îndeplini activităţi în cadrul consorţiului, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), pentru unitatea administrativ-teritorială beneficiară.
    (10) Personalul unităţii administrativ-teritoriale prestatoare, nominalizat în condiţiile alin. (7), care îndeplineşte activităţi în cadrul consorţiului, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), pentru unitatea administrativ-teritorială beneficiară, are obligaţia să respecte prevederile art. 79 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară acordă personalului din unitatea administrativ-teritorială prestatoare, nominalizat în condiţiile alin. (7), care realizează activităţi în cadrul consorţiului, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), cu respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la programul de lucru, o indemnizaţie lunară în valoare de 20% din salariul de bază de care beneficiază persoana nominalizată, stabilit potrivit legii.
    (12) Indemnizaţia prevăzută la alin. (11) se acordă de la data comunicării actului administrativ comun prevăzut la alin. (7) şi numai pe perioada în care persoana în cauză desfăşoară activităţile prevăzute în acordul de asociere.
    (13) Indemnizaţia prevăzută la alin. (11) nu se ia în calcul la stabilirea limitei prevăzută la art. 11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (14) Asocierea în condiţiile prezentului articolul nu poate constitui temei pentru derogare de la condiţiile de studii şi vechime necesare a fi îndeplinite de către persoanele care ar ocupa funcţiile publice în unitatea administrativ-teritorială beneficiară.
    (15) Prevederile alin. (11) nu sunt aplicabile aleşilor locali.
    (16) Retragerea din consorţiu se notifică tuturor membrilor consorţiului administrativ cu minimum 90 de zile înainte de data de 31 decembrie şi devine efectivă de la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-a făcut notificarea.
    (17) Pentru a stimula cooperarea unităţilor administrativ-teritoriale în consorţii administrative, începând cu anul 2024 se înfiinţează Programul multianual pentru sprijinirea cooperării unităţilor administrativ-teritoriale membre ale consorţiilor administrative, a cărui finanţare este asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Creditele de angajament şi creditele bugetare se prevăd prin legea bugetului de stat. Descrierea Programului multianual pentru sprijinirea cooperării unităţilor administrativ-teritoriale membre ale consorţiilor administrative se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice.
    ART. 91^2
    Răspunderea personalului care desfăşoară activităţi în cadrul consorţiilor administrative
    (1) Încălcarea de către personalul care desfăşoară activităţi în cadrul consorţiilor administrative, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condiţiile legii şi ale prezentului cod.
    (2) În situaţia în care instanţa judecătorească constată vinovăţia funcţionarului public sau a personalului contractual care a exercitat atribuţiile prevăzute la art. 91^1, prevederile art. 491 şi art. 553 se aplică în mod corespunzător."

    3. La articolul 109, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în situaţia în care unitatea administrativ-teritorială face parte dintr-un consorţiu administrativ, atribuţia de reprezentare în justiţie poate fi exercitată în numele primarului de către consilierul juridic din aparatul de specialitate al altei unităţi administrativ-teritoriale membră a consorţiului administrativ, în baza acordului de asociere prevăzut la art. 91^1."

    4. La articolul 129, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (10^1), cu următorul cuprins:
    "(10^1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local al unei unităţi administrativ-teritoriale membră a unui consorţiu administrativ:
    a) poate mandata una dintre unităţile administrativ-teritoriale, membră a consorţiului administrativ din care face parte, să exercite, în tot sau în parte, una sau mai multe dintre atribuţiile prevăzute la art. 91^1 alin. (2);
    b) poate să exercite, în tot sau în parte, în baza mandatului altei unităţi administrativ-teritoriale, membră a consorţiului administrativ, una sau mai multe dintre atribuţiile prevăzute la art. 91^1 alin. (2)."

    5. La articolul 147, titlul şi alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 147
    Rezolvarea treburilor publice în cazul dizolvării consiliului local
    (1) În situaţia în care consiliul local a fost dizolvat în condiţiile art. 143, până la constituirea noului consiliu local, atribuţiile acestuia, prevăzute la art. 129, sunt exercitate de către primar, prin emiterea de dispoziţii, care sunt supuse controlului de legalitate al prefectului. Dispoziţiile astfel emise sunt supuse aprobării noului consiliu local, în termen de maximum 90 de zile de la data constituirii acestuia, sub sancţiunea încetării efectelor lor."

    6. La articolul 147, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţia excepţională în care consiliul local a fost dizolvat în condiţiile art. 143, iar primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situaţii prevăzute de lege, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale rezolvă problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin potrivit legii."

    7. La articolul 242, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile art. 243 alin. (1) lit. a), în situaţia în care unitatea administrativ-teritorială face parte dintrun consorţiu administrativ, atribuţia de contrasemnare pentru legalitate a actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale poate fi exercitată de către secretarul general al altei unităţi administrativ-teritoriale membră a consorţiului administrativ, în condiţiile art. 91^1 alin. (2) lit. b)."

    8. La articolul 242, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul consorţiilor administrative, pentru toate unităţile administrativ-teritoriale membre ale consorţiului administrativ pentru care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale desfăşoară activităţile prevăzute la art. 91^1 alin. (2) lit. b)."

    9. După articolul 494 se introduce un nou articol, art. 494^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 494^1
    Comisia de disciplină la nivelul consorţiilor administrative
    (1) În cazul unui consorţiu administrativ, constituit în condiţiile art. 89 alin. (8^1), unităţile administrativ-teritoriale membre ale acestuia constituie o singură comisie de disciplină care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 494 alin. (1), pentru faptele sesizate ca abateri disciplinare ale personalului nominalizat să îndeplinească activităţi în cadrul consorţiului, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 91^1 alin. (2).
    (2) Pentru faptele sesizate ca abateri disciplinare ale funcţionarilor publici nominalizaţi să îndeplinească activităţi în cadrul consorţiului, prevederile art. 494 alin. (1)-(3) şi alin. (8^1) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), în situaţia în care faptele sesizate ca abateri disciplinare au fost săvârşite de un secretar general al unităţii administrativ-teritoriale în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 91^1 alin. (2), comisia de disciplină competentă este cea prevăzută la art. 494 alin. (5), după caz. În situaţia în care, în cadrul consorţiilor sunt membre unităţi administrativ-teritoriale din mai multe judeţe, comisia competentă este cea constituită la nivelul judeţului în care se află unitatea administrativ-teritorială prestatoare a serviciului.
    (4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia prevăzută la alin. (1) este competentă şi pentru faptele sesizate ca abateri disciplinare ale personalului contractual nominalizat să îndeplinească activităţi în cadrul consorţiului.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), prevederile art. 247-252 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător."

    10. La anexa nr. 7, după articolul 6 se introduce un nou articol, art. 6^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (3) din prezenta anexă, se înfiinţează la nivelul consorţiului administrativ, constituit în condiţiile art. 89 alin. (8^1) din prezentul cod, o comisie de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele sesizate ca abateri disciplinare ale personalului nominalizat să îndeplinească activităţi în cadrul consorţiului, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 91^1 alin. (2) din prezentul cod.
    (2) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) se desemnează prin act administrativ comun al autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, membre ale consorţiului, şi este compusă dintr-un număr impar de membri, după cum urmează:
    a) câte un membru desemnat de fiecare unitate administrativ-teritorială, membră a consorţiului administrativ;
    b) unul sau, după caz, doi membri desemnaţi, de comun acord, de către organizaţiile sindicale reprezentative din unităţile administrativ-teritoriale, membre ale consorţiului.
    (3) Prevederile art. 2 alin. (2)-(8) din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător.
    (4) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea la sediul unei unităţi administrativ-teritoriale, membră a consorţiului administrativ, potrivit acordului de asociere. Secretariatul comisiei de disciplină este asigurat de către unitatea administrativ-teritorială membră a consorţiului administrativ la sediul căreia aceasta îşi desfăşoară activitatea."    ART. II
    (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 91^1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, prin ordin al ministrului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice se aprobă Normele metodologice cu privire la determinarea gradului de încărcare a personalului unităţilor administrativ-teritoriale, membre ale unui consorţiu administrativ.
    (2) Ordinul ministrului prevăzut la alin. (1) se emite în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

    Bucureşti, 23 decembrie 2022.
    Nr. 375.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016