Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 243 din 20 decembrie 2019  privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea  unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 243 din 20 decembrie 2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    TITLUL I
    Organizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea în România a fondurilor de investiţii alternative, organisme de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012.
    (2) Fondurile de investiţii alternative menţionate la alin. (1), denumite în continuare F.I.A., sunt acele entităţi înfiinţate în România fie pe bază contractuală în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, aplicabile societăţilor simple fără personalitate juridică, fie prin act constitutiv în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, definite la art. 3 pct. 20 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 74/2015.
    (3) Fondurile de investiţii alternative atrag fonduri de la investitori, în vederea investirii acestora în conformitate cu documentele de constituire şi cadrul legal aplicabil, în interesul exclusiv al acestora.

    ART. 2
    În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) act constitutiv - înscris unic definit la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) activ imobiliar - o construcţie existentă, a cărei finalizare este certificată pe baza unui proces-verbal de recepţie a lucrărilor sau un teren;
    c) A.F.I.A. - administrator de F.I.A. definit la art. 3 pct. 2 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) A.F.I.A. extern - administrator de F.I.A. definit la art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) B.N.R. - Banca Naţională a României;
    f) F.I.A. de tip deschis - F.I.A. definit la art. 1 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 694/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiţii alternative, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 694/2014;
    g) F.I.A. de tip închis - F.I.A. definit la art. 1 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 694/2014;
    h) F.I.A. destinate investitorilor profesionali - F.I.A. care atrag resurse financiare exclusiv de la investitorii profesionali sau de la investitorii de retail care solicită încadrarea în categoria investitorilor profesionali;
    i) F.I.A. destinate investitorilor de retail - F.I.A. care pot atrage resurse de la investitori de retail şi/sau de la investitori profesionali;
    j) grup - grupul definit la art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, denumită în continuare Legea nr. 24/2017;
    k) instituţie de credit - instituţie de credit definită la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
    l) instrumente financiare - instrumente financiare definite conform art. 2 alin. (1) pct. 17 din Legea nr. 24/2017;
    m) investitor profesional - un investitor care este considerat a fi un client profesional sau poate fi, la cerere, considerat a fi un client profesional, în sensul definiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare;
    n) investitor de retail - un investitor care nu este investitor profesional;
    o) investiţie imobiliară - investiţie în active imobiliare, în acţiuni neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare ale societăţilor cu profil imobiliar, respectiv părţi sociale ale societăţilor cu profil imobiliar ale căror situaţii financiare sunt auditate cel puţin cu frecvenţă anuală şi care îşi evaluează activele cel puţin anual, precum şi împrumuturile acordate unei S.A./S.R.L. cu profil imobiliar, în condiţiile prevăzute la art. 40 alin. (9);
    p) loc de tranzacţionare - un loc de tranzacţionare definit conform art. 2 alin. (1) pct. 22 din Legea nr. 24/2017;
    q) S.A.I. - societate de administrare a investiţiilor definită la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012;
    r) stat membru - un stat definit conform art. 3 pct. 38 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) subscripţie publică - subscripţie publică, astfel cum este prevăzută în cap. II al titlului II din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    t) titluri de participare - titluri de participare definite la art. 3 pct. 45 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    u) V.A.N. - valoarea activelor nete;
    v) V.U.A.N. - valoarea unitară a activelor nete.


    ART. 3
    Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012.

    CAP. II
    Autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative
    SECŢIUNEA 1
    Condiţii generale
    ART. 4
    (1) Un F.I.A. este autorizat după ce, în prealabil, A.S.F. a autorizat/înregistrat A.F.I.A. sau şi-a exprimat acordul cu privire la cererea unei A.F.I.A. dintr-un stat membru de a administra activele respectivului F.I.A., a autorizat regulile fondului sau, după caz, actul constitutiv al societăţii de investiţii şi alegerea depozitarului.
    (2) Administrarea activelor unui F.I.A. de către un A.F.I.A. extern se realizează în baza unui contract scris.
    (3) Depozitarea activelor unui F.I.A. este realizată de un depozitar înscris în Registrul public al A.S.F., care respectă prevederile Legii nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 231/2013, precum şi cerinţele de păstrare în condiţii de siguranţă a activelor F.I.A. stabilite prin Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi regulamentul european anterior menţionat.
    (4) A.S.F. hotărăşte cu privire la emiterea sau retragerea unei autorizaţii pentru un F.I.A. în termen de maximum 60 de zile de la înregistrarea cererii şi a documentelor complete prevăzute de reglementările A.S.F. depuse de A.F.I.A.
    (5) Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (4), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii suplimentare sau a modificării efectuate la solicitarea A.S.F., depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii iniţiale.
    (6) În cazul respingerii unei cereri, A.S.F. emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei către petent.
    (7) În situaţia în care constată că respectivul F.I.A. nu mai întruneşte condiţiile legale de funcţionare, A.S.F. va aplica A.F.I.A., în funcţie de gravitatea faptei, sancţiunile şi/sau măsurile administrative prevăzute la art. 74.
    (8) A.S.F. poate retrage autorizaţia de funcţionare pentru un F.I.A. la solicitarea F.I.A. autoadministrat sau a A.F.I.A. extern care administrează activele respectivului F.I.A., în conformitate cu prevederile stabilite la alin. (4).
    (9) Autorizarea, conversia titlurilor de participare, transformarea unui F.I.A. în O.P.C.V.M., fuziunea, divizarea şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a unui F.I.A. sunt supuse aprobării A.S.F.
    (10) Semnarea adeziunii privind subscrierea de titluri de participare ale F.I.A. de către un investitor atrage automat consimţământul acestuia cu privire la conţinutul regulilor sau actului constitutiv al F.I.A. respectiv, după caz. Toţi investitorii F.I.A. beneficiază de un tratament egal în legătură cu F.I.A., cu excepţia cazului în care regulile sau actul constitutiv al F.I.A. prevăd altfel, prin crearea unor clase diferite de titluri de participare. A.F.I.A. şi depozitarul F.I.A., precum şi entităţile terţe către care sunt delegate activităţi de către A.F.I.A. sau depozitarul F.I.A. acţionează exclusiv în interesul şi beneficiul investitorilor F.I.A.
    (11) A.F.I.A. stabileşte politica de subscriere şi răscumpărare a titlurilor de participare ale F.I.A. şi în funcţie de profilul de lichiditate, activele eligibile pentru investiţie, perioada necesară pentru lichidarea voluntară a activelor şi portofoliul investiţional al F.I.A., în conformitate cu prevederile regulilor sau actului constitutiv al F.I.A., cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
    (12) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, activele unui F.I.A. destinat investitorilor de retail sunt administrate de un A.F.I.A. autorizat de către A.S.F. sau de o altă autoritate competentă dintr-un stat membru sau dintr-un stat terţ sau de către un A.F.I.A. care deţine şi o autorizaţie de S.A.I.

    ART. 5
    (1) În situaţii excepţionale şi numai pentru protejarea interesului deţinătorilor de titluri de participare, F.I.A. autoadministrat sau A.F.I.A. care acţionează în numele unui F.I.A. poate limita sau poate suspenda temporar emisiunea şi/sau răscumpărarea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor regulilor F.I.A. de tip contractual sau actului constitutiv al F.I.A. de tip societate de investiţii. Regulile fondului sau actul constitutiv prevăd o prezentare a situaţiilor excepţionale ce pot determina suspendarea temporară a emisiunii şi/sau răscumpărării titlurilor de participare, precum şi o menţiune cu privire la faptul că suspendarea temporară a emisiunii şi/sau răscumpărării titlurilor de participare poate interveni şi în alte situaţii excepţionale care pot apărea pe perioada de funcţionare a F.I.A. şi care nu au putut fi în mod rezonabil anticipate la data constituirii F.I.A., la care se adaugă şi o listă a regulilor de evaluare şi politicilor de investiţii utilizate în administrarea F.I.A.
    (2) Decizia A.F.I.A. sau F.I.A. autoadministrat de suspendare va specifica perioada, condiţiile şi motivul/motivele suspendării. Regulile fondului sau actul constitutiv prevăd explicit posibilitatea prelungirii perioadei iniţiale de suspendare. Suspendarea poate fi prelungită în cazul în care condiţiile şi motivul/motivele suspendării se menţin.
    (3) În situaţiile menţionate la alin. (1), A.F.I.A. sau F.I.A. autoadministrat trebuie să comunice, în cel mult o zi lucrătoare, decizia sa investitorilor, A.S.F. şi autorităţilor competente din statele membre în care îşi distribuie titlurile de participare.
    (4) Pentru protecţia interesului public şi al investitorilor, A.S.F. poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii şi/sau răscumpărării titlurilor de participare ale unui F.I.A. autorizat de aceasta. A.S.F. poate emite reglementări cu privire la situaţiile şi condiţiile în care decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii şi/sau răscumpărării titlurilor de participare ale unui F.I.A. autorizat de aceasta.
    (5) Actul de suspendare emis de A.S.F. specifică perioada, condiţiile şi motivul/motivele suspendării. A.S.F. poate decide prelungirea suspendării, în cazul în care condiţiile şi motivul/motivele suspendării se menţin.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Autorizarea şi funcţionarea F.I.A. de tip contractual
    SUBSECŢIUNEA 2.1
    Dispoziţii generale
    ART. 6
    (1) F.I.A. de tip contractual, denumite în continuare F.I.A.C., sunt entităţile fără personalitate juridică, înfiinţate pe bază contractuală sub formă de societăţi simple fără personalitate juridică, în conformitate cu prevederile art. 1.888 lit. a) şi ale art. 1.892 alin. (1) din Codul civil.
    (2) Unităţile de fond evidenţiază deţinerea de capital a investitorului în activele F.I.A.C., achiziţionarea acestora reprezentând modalitatea de investire în respectivul fond. Deţinătorii de unităţi de fond beneficiază de drepturi şi obligaţii doar în limitele valorice şi proporţia din activele F.I.A.C. deţinute.
    (3) Iniţiativa constituirii unui F.I.A. de tip contractual aparţine:
    a) A.F.I.A. autorizaţi de/înregistraţi la A.S.F., după caz;
    b) A.F.I.A. stabiliţi în alte state membre autorizaţi în baza legislaţiei emise în aplicarea Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010, denumită în continuare Directiva nr. 61/2011/UE, şi care respectă procedura de notificare prevăzută la art. 34 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) A.F.I.A. din state terţe pentru care România este desemnată stat membru de referinţă conform prevederilor Legii nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 448/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de instituire a unei proceduri pentru stabilirea statului membru de referinţă al unui A.F.I.A. din afara UE în temeiul Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului.

    (4) Oferirea unităţilor de fond ale unui F.I.A.C. se poate face numai după autorizarea acestuia de către A.S.F. şi înscrierea în Registrul public al A.S.F., cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea ei şi în condiţiile menţionate în documentul de ofertă şi regulile fondului.
    (5) Un F.I.A.C. poate emite mai multe clase de unităţi de fond cu respectarea reglementărilor emise de A.S.F. şi a dispoziţiilor stabilite în regulile fondului şi în documentul de ofertă al F.I.A.C.
    (6) A.F.I.A. reprezintă legal F.I.A.C., ale cărui active le administrează, în relaţia cu terţii şi poate întreprinde demersuri legale sau intra în raporturi juridice în scopul protejării intereselor deţinătorilor de unităţi de fond ale F.I.A.C.
    (7) A.F.I.A. care administrează activele F.I.A.C. răspunde separat sau în solidar cu depozitarul F.I.A.C., după caz, faţă de investitorii F.I.A.C. sau faţă de alte terţe părţi pentru orice încălcare a prezentei legi, a reglementărilor A.S.F. sau pentru orice abatere imputabilă în legătură cu administrarea activelor F.I.A.C.
    (8) Un A.F.I.A., în numele unui F.I.A.C., poate deţine calitatea de asociat în cadrul unei societăţi cu răspundere limitată sau acţionar într-o societate pe acţiuni, cu respectarea prevederilor prezentei legi, fără a fi considerate ca aparţinând patrimoniului A.F.I.A. şi nu pot face obiectul niciunei pretenţii fie din partea creditorilor A.F.I.A., fie în cazul falimentului sau al lichidării administrative a respectivului A.F.I.A.

    ART. 7
    (1) În vederea autorizării unui F.I.A.C., A.F.I.A. depune la A.S.F. o cerere, însoţită de documentele prevăzute în reglementările emise de A.S.F.
    (2) Documentul de ofertă al F.I.A.C., precum şi orice modificări ulterioare ale acestuia se notifică A.S.F., în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale reglementărilor A.S.F. Documentul de ofertă are formatul de prezentare şi conţinutul minim stabilite de reglementările emise de A.S.F. sau de Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte formatul, conţinutul, verificarea şi aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul nr. 2019/980, după caz.
    (3) Regulile fondului, precum şi orice modificări ulterioare ale acestora se aprobă de către A.S.F., în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale reglementărilor A.S.F.

    ART. 8
    (1) Documentul de ofertă al F.I.A.C. şi regulile fondului stabilesc cel puţin următoarele:
    a) entităţile responsabile cu administrarea şi depozitarea activelor F.I.A.C.;
    b) în cazul F.I.A.C. de tip deschis, datele exacte sau perioadele de timp la care se pot răscumpăra din activ unităţile de fond la iniţiativa oricărui investitor anterior începerii fazei de lichidare a F.I.A.C., în mod direct sau indirect, în conformitate cu procedurile şi frecvenţa de răscumpărare stabilite în regulile F.I.A.C. Un F.I.A.C. de tip deschis îşi răscumpără din activ unităţile de fond cel puţin anual;
    c) în cazul F.I.A.C. de tip închis, durata de funcţionare a fondului, data lichidării fondului, faptul că unităţile de fond nu pot fi răscumpărate de investitori înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, în mod direct sau indirect, din activele F.I.A.C.;
    d) lista comisioanelor achitate din activul F.I.A.C., modalitatea de calcul, precum şi nivelul maxim al acestora; sunt considerate comisioane ce pot fi achitate din activul F.I.A.C., fără a se limita la acestea, comisioanele de administrare, de performanţă, de depozitare, de răscumpărare, dacă este cazul, de conversie a unităţilor de fond sau claselor de unităţi de fond;
    e) lista cheltuielilor achitate din activul F.I.A.C.;
    f) drepturile şi obligaţiile investitorilor;
    g) limitele investiţionale;
    h) modalitatea de calcul al activului net, al valorii unitare a activului net, precum şi al preţului de subscriere şi al celui de răscumpărare a unităţilor de fond ale F.I.A.C.;
    i) metodele de evaluare utilizate, conform reglementărilor A.S.F.;
    j) strategia/politica de investiţii aplicată în administrarea F.I.A.C., obiectivul investiţional, riscurile asociate cu acesta, durata recomandată a investiţiilor, categorii de active eligibile, tehnicile/instrumentele utilizate în administrarea portofoliului, mecanismele de administrare a riscurilor.

    (2) Regulile fondului şi documentul de ofertă al F.I.A.C. de tip închis pot prevedea şi derularea unor oferte ulterioare de unităţi de fond. Perioadele în care se derulează ofertele ulterioare pot să nu coincidă cu perioadele în care investitorii F.I.A.C. pot depune cereri de răscumpărare.
    (3) Regulile fondului şi documentul de ofertă al F.I.A.C. pot prevedea posibilitatea distribuirii către investitori, la anumite date sau pe parcursul unei perioade calendaristice, a câştigului acumulat într-o anumită perioadă stabilită în documentele F.I.A.C.
    (4) Documentul de ofertă avertizează investitorii potenţiali, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta acestuia, asupra faptului că:
    a) investiţiile în F.I.A.C. nu sunt depozite bancare, iar băncile, în cazul în care deţin calitatea de acţionar al unui A.F.I.A., nu oferă nicio garanţie investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite;
    b) autorizarea F.I.A.C. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calităţii plasamentului în respectivele unităţi de fond;
    c) investiţiile în F.I.A.C. comportă nu numai avantaje/beneficii specifice, dar şi riscuri asociate cu realizarea/nerealizarea strategiei/politicii de investiţii şi a obiectivului investiţional al F.I.A.C., inclusiv riscul apariţiei unor pierderi pentru investitori, valoarea investiţiei fiind, de regulă, proporţională cu riscul asumat.

    (5) Fiecare investitor în unităţi de fond semnează obligatoriu o declaraţie că a primit, a citit şi a înţeles prevederile documentului de ofertă.
    (6) Documentul de ofertă al F.I.A.C. cuprinde o listă a comisioanelor percepute direct investitorilor sau plătite din activul fondului. La stabilirea tipului şi valorii comisioanelor, A.F.I.A. care administrează F.I.A.C. ţine cont de caracteristicile F.I.A.C., strategia investiţională şi politica activă sau pasivă de administrare a portofoliului investiţional, pentru a nu prejudicia în niciun fel interesele deţinătorilor de titluri de participare prin modalitatea de calcul sau perioada de aplicare a comisioanelor impuse acestora.
    (7) În aplicarea prevederilor alin. (6), A.S.F. poate solicita A.F.I.A. care administrează F.I.A.C. să îşi revizuiască politica de comisioane în situaţia în care constată prejudicierea intereselor deţinătorilor de titluri de participare.
    (8) Regulile F.I.A.C. includ şi condiţiile în care A.F.I.A. poate limita sau suspenda temporar emisiunea şi răscumpărarea de unităţi de fond, condiţiile de lichidare voluntară şi de vânzare ordonată a activelor F.I.A.C. la finalul duratei de funcţionare a acestuia, dacă este cazul, precum şi orice alte mecanisme de administrare a lichidităţii fondului în situaţii extreme de piaţă, cu o volatilitate crescută a pieţelor financiare, cu dificultăţi de evaluare şi valorificare justă a activelor şi/sau un dezechilibru sistemic între cererea şi oferta de instrumente financiare şi de alte active din portofoliul F.I.A.C.

    ART. 9
    (1) Emisiunea şi răscumpărarea unităţilor de fond se fac în conformitate cu documentul de ofertă notificat A.S.F. şi cu regulile F.I.A.C. autorizate de A.S.F.
    (2) Modificările ulterioare ale documentului de ofertă a F.I.A.C. se realizează în baza unui act adiţional la documentul de ofertă, sunt comunicate investitorilor ulterior notificării acestora către A.S.F. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora şi intră în vigoare la data comunicării acestora către investitori.
    (3) În cazul F.I.A.C. destinat investitorilor de retail, documentul de ofertă este publicat pe site-ul web al A.F.I.A. Orice modificare a documentului de ofertă al unui F.I.A.C. destinat investitorilor de retail se publică pe site-ul web al A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.C. împreună cu o notă de informare a investitorilor cu privire la fundamentarea şi detalierea modificărilor aduse documentului de ofertă, după ce acesta este notificat către A.S.F.
    (4) În cazul F.I.A.C. destinate investitorilor profesionali, modificările ulterioare ale documentului de ofertă sunt aduse la cunoştinţa investitorilor prin intermediul canalelor de comunicare stabilite prin contractul de societate şi sunt notificate şi către A.S.F.
    (5) În termen de cel mult 30 de zile de la data primirii documentului de ofertă actualizat menţionat la alin. (2), (3) sau (4), A.S.F. va putea comunica A.F.I.A. eventuale observaţii pe marginea formei şi conţinutului respectivului document. În situaţii excepţionale, A.S.F. poate prelungi termenul de 30 de zile până la maximum 45 de zile, în cazul în care observaţiile sale cu privire la documentul de ofertă sunt semnificative.

    ART. 10
    Valoarea activului total şi a activului net, preţul de emisiune şi preţul de răscumpărare pot fi exprimate în lei sau în valute liber convertibile, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 231/2013 şi reglementărilor emise de A.S.F. Moneda folosită pentru denominare este precizată în regulile fondului.

    ART. 11
    (1) A.F.I.A. supune autorizării A.S.F. modificările intervenite în regulile F.I.A.C., în conformitate cu reglementările A.S.F., înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări, cu prezentarea unei fundamentări a acestora.
    (2) În vederea informării investitorilor cu privire la modificările semnificative intervenite la regulile F.I.A.C. menţionate la alin. (1), A.F.I.A. publică pe site-ul propriu sau prin intermediul canalelor de comunicare stabilite prin contractul de societate o notă de informare cu privire la acestea în termen de maximum două zile lucrătoare de la data autorizării sau notificării lor către A.S.F., după caz.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul modificărilor intervenite la documentul de ofertă notificat A.S.F. al F.I.A.C.
    (4) În situaţia în care investitorii nu sunt de acord cu modificările menţionate la alin. (2) intervenite la regulile F.I.A.C. şi/sau la documentul de ofertă al F.I.A.C. efectuate la iniţiativa A.F.I.A., A.F.I.A. are obligaţia de a onora cererile de răscumpărare integrală ale investitorilor depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la alin. (2), fără perceperea de comisioane pentru investitorii care optează să se retragă din F.I.A.C.
    (5) A.F.I.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F., în termen de două zile lucrătoare de la publicare, dovada publicării notei de informare.
    (6) Modificările prevăzute la alin. (3) intervenite la documentele avute în vedere la momentul autorizării F.I.A.C. sunt notificate A.S.F. în termen de două zile lucrătoare de la data aplicării lor.
    (7) Retragerea autorizaţiei de funcţionare a unui F.I.A.C. la solicitarea expresă a A.F.I.A. care administrează activele F.I.A.C. se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.
    (8) Retragerea avizului de funcţionare a unui depozitar F.I.A.C. la solicitarea expresă a acestuia se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.

    SUBSECŢIUNEA 2.2
    F.I.A.C. compartimentate
    ART. 12
    (1) Un F.I.A.C. poate fi constituit din mai multe compartimente de investiţii, denumite în continuare subfonduri, având caracteristicile prevăzute de reglementările A.S.F. şi care, la rândul lor, pot emite mai multe clase de unităţi de fond.
    (2) În cazul F.I.A.C. destinat investitorilor de retail, în vederea respectării limitelor investiţionale prevăzute la art. 35, fiecare subfond va fi considerat un F.I.A.C. distinct.
    (3) În vederea acordării de către A.S.F. a autorizaţiei unui F.I.A.C. constituit din mai multe compartimente de investiţii, A.F.I.A. depune la A.S.F. o cerere, însoţită de documentele menţionate la art. 7, precum şi de modelul formularelor de conversie a unităţilor de fond aferente compartimentelor F.I.A.C.
    (4) Pe lângă informaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1), regulile F.I.A.C. vor include şi condiţiile în care A.F.I.A. poate suspenda temporar conversia de unităţi de fond.
    (5) Un subfond nou-înfiinţat se supune autorizării A.S.F. Solicitarea de autorizare a regulilor se aplică pentru fiecare subfond nou sau clasă de unităţi de fond nou-înfiinţată şi este însoţită de documentele prevăzute în reglementările emise de A.S.F. Activele reprezentând investiţii ale unui subfond nu vor fi considerate investiţii ale oricărui alt subfond şi nu pot face obiectul niciunei pretenţii din partea creditorilor oricărui alt subfond.

    SUBSECŢIUNEA 2.3
    F.I.A.C. de tip master sau feeder
    ART. 13
    F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master prevăzute la art. 3 pct. 23 şi 24 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt organizate şi funcţionează conform condiţiilor aplicabile O.P.C.V.M.-urilor de tip feeder master prevăzute la art. 125-147 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012, precum şi în conformitate cu reglementările A.S.F.

    SUBSECŢIUNEA 2.4
    F.I.A.C. admise la tranzacţionare
    ART. 14
    (1) În cazul F.I.A.C. ale cărui unităţi de fond se intenţionează a fi admise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare din România, demersurile în vederea admiterii la tranzacţionare sunt realizate de către A.F.I.A. care are iniţiativa constituirii respectivului F.I.A.C.
    (2) În cazul F.I.A.C. menţionate la alin. (1), admiterea şi retragerea de la tranzacţionare se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale reglementărilor proprii ale operatorilor care administrează respectivul loc de tranzacţionare.

    ART. 15
    Ulterior admiterii la tranzacţionare a unui F.I.A.C., A.F.I.A. care îl administrează are, suplimentar obligaţiei de respectare a prezentei legi, şi obligaţia respectării prevederilor legale în vigoare aplicabile emitenţilor de instrumente financiare admise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare şi a reglementărilor proprii emise de operatorii care administrează respectivul loc de tranzacţionare, referitoare la obligaţiile de informare, transparenţă şi raportare, aplicabile emitenţilor de valori mobiliare.

    ART. 16
    Preţul de emisiune a unităţii de fond emise de F.I.A.C. admise la tranzacţionare va fi stabilit de către A.F.I.A., cu luarea în considerare a pasului minim de preţ, dimensiunii blocurilor de tranzacţionare şi a benzilor de lichiditate stabilite prin reglementările operatorului locului de tranzacţionare pentru piaţa/segmentul de piaţă aferent locului de tranzacţionare în cadrul căruia este admis la tranzacţionare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Autorizarea şi funcţionarea F.I.A. înfiinţate ca societăţi de investiţii
    ART. 17
    (1) Prevederile prezentei secţiuni sunt aplicabile F.I.A., cu personalitate juridică, constituite prin act constitutiv în forma juridică de societăţi pe acţiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare F.I.A. de tipul societăţilor de investiţii - F.I.A.S.
    (2) F.I.A.S. emit acţiuni nominative şi capitalul social subscris este vărsat integral la data constituirii.

    ART. 18
    (1) Un F.I.A.S. poate fi administrat de un A.F.I.A. autorizat sau înregistrat de A.S.F., de un A.F.I.A. notificat A.S.F. stabilit în alt stat membru, de către un A.F.I.A. stabilit într-un stat terţ, cu respectarea prevederilor art. 39 şi 45 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau de către un consiliu de administraţie şi directori/consiliu de supraveghere şi directorat, caz în care F.I.A.S. este administrat intern sau autoadministrat.
    (2) F.I.A.S. autoadministrate care atrag capital inclusiv de la investitori de retail se autorizează în conformitate cu prevederile cap. II din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    Un F.I.A.S. administrat intern, persoană juridică română, este autorizat sau înregistrat de A.S.F. în calitate de A.F.I.A., în condiţiile stabilite la art. 2 alin. (3) sau art. 5, după caz, din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    (1) Un F.I.A.S. administrat extern de un A.F.I.A. autorizat sau înregistrat de A.S.F., de un A.F.I.A. stabilit în alt stat membru sau de un A.F.I.A. stabilit într-un stat terţ, după caz, este autorizat în situaţia în care îndeplineşte condiţiile stabilite de prezenta lege, precum şi pe cele din reglementările emise de A.S.F.
    (2) Prospectul sau documentul de ofertă, după caz, şi actul constitutiv al F.I.A.S. cuprind dispoziţii cu privire la încadrarea F.I.A.S. ca F.I.A. de tip deschis sau închis, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) sau c).

    ART. 21
    (1) Documentele ataşate cererii de autorizare a F.I.A.S. administrat de un A.F.I.A. sunt stabilite în reglementările emise de A.S.F.
    (2) Auditorii financiari ai F.I.A.S. sunt înscrişi în Registrul public al A.S.F. după avizarea acestora de către autoritate, în conformitate cu reglementările A.S.F.
    (3) Auditorii financiari ai F.I.A.S. informează imediat F.I.A.S. cu privire la orice nereguli identificate ca urmare a ducerii la îndeplinire a obligaţiilor contractuale, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. privind activitatea de audit financiar.
    (4) Auditorii financiari ai F.I.A.S. raportează către A.S.F. în format electronic sau pe suport hârtie, în termen de 10 zile de la data constatării, cu prilejul derulării activităţii specifice, informaţii cu privire la orice faptă, măsură sau decizie a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului sau angajaţilor F.I.A.S. în legătură cu administrarea activelor F.I.A.S. de natură:
    a) să constituie o abatere de la prezenta lege, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reglementările A.S.F. sau Regulamentul (UE) nr. 231/2013, ce ar putea să afecteze negativ situaţia financiară, profitul sau activele F.I.A.S.;
    b) să pericliteze buna funcţionare a F.I.A.S. sau stabilitatea pieţelor financiare;
    c) să determine emiterea de opinii cu rezerve sau refuzul de certificare/auditare a situaţiilor financiare ale F.I.A.S.

    (5) Prevederile alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător şi auditorilor financiari ai F.I.A.C.
    (6) Documentul de ofertă al F.I.A.S. care atrage capital exclusiv de la investitori profesionali pe bază de plasament privat se notifică A.S.F. la momentul depunerii cererii de autorizare a F.I.A.S. respectiv.
    (7) Prospectul F.I.A.S. care atrage capital inclusiv de la investitori de retail se aprobă de către A.S.F. la momentul depunerii cererii de autorizare a F.I.A.S. respectiv, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE.

    ART. 22
    (1) Prospectul F.I.A.S care atrage capital inclusiv de la investitori de retail este întocmit în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile emitenţilor de valori mobiliare şi ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acestora şi cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 2019/980.
    (2) Documentul de ofertă al F.I.A.S. care atrage capital exclusiv de la investitori profesionali pe bază de plasament privat este întocmit în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.

    ART. 23
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (4), A.S.F. acordă autorizaţia unui F.I.A.S. administrat de un A.F.I.A., în termen de 3 luni de la data primirii documentaţiei complete prevăzute de reglementările aplicabile. În cazuri bine justificate, acest termen se poate prelungi cu maximum 3 luni, în funcţie de circumstanţele specifice cazului şi după ce A.S.F. a notificat F.I.A.S. cu privire la această prelungire.
    (2) Acordarea autorizaţiei unui F.I.A.S. poate fi refuzată în situaţia în care A.S.F. consideră că administrarea prudenţială nu poate fi asigurată, deşi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de reglementările A.S.F.

    ART. 24
    Retragerea autorizaţiei la solicitarea expresă a F.I.A.S. se efectuează în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) şi în reglementările emise de A.S.F.

    ART. 25
    (1) Prevederile cap. II şi III din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi F.I.A.S. autoadministrate, potrivit prevederilor prezentei legi şi reglementărilor A.S.F.
    (2) Prevederile art. 8 alin. (6) şi (7) şi ale art. 12-16 se aplică în mod corespunzător şi F.I.A.S.

    ART. 26
    (1) În cazul F.I.A.S. înfiinţate prin subscripţie publică, emiterea de către A.S.F. a autorizaţiei menţionate la art. 23 se realizează ulterior finalizării subscripţiei publice de acţiuni derulate în baza unui prospect de emisiune autorizat de către A.S.F. conform art. 27.
    (2) Suplimentar documentelor prevăzute la art. 21 alin. (1), F.I.A.S. înfiinţate prin subscripţie publică depun la A.S.F. ataşat cererii de autorizare şi rezultatele subscripţiei publice, motiv pentru care, în termen de maximum 15 zile de la data închiderii subscripţiei publice, membrii fondatori convoacă adunarea constitutivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi fac demersurile pentru autorizarea de către A.S.F. a societăţii.

    ART. 27
    (1) Prospectul de emisiune al F.I.A.S înfiinţat prin subscripţie publică supus aprobării A.S.F. are conţinutul prevăzut în Regulamentul nr. 2019/980 şi include şi actul constitutiv al F.I.A.S.
    (2) Perioada de subscripţie publică este precizată în prospectul de emisiune, dar nu poate depăşi 12 luni.
    (3) Actualizarea prospectului în cazul modificării termenilor ofertei sau apariţiei oricărui nou eveniment sau modificării informaţiilor iniţiale prezentate în cadrul prospectului, de natură a afecta decizia investiţională, pe parcursul procesului de subscripţie publică, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile emitenţilor de valori mobiliare, ale reglementărilor emise de A.S.F. şi cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 2019/980.
    (4) Ulterior autorizării prospectului de emisiune al F.I.A.S. înfiinţat prin subscripţie publică, acesta este depus la oficiul registrului comerţului din judeţul unde este declarat sediul social, în vederea publicării lui în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 28
    (1) F.I.A.S. înfiinţate prin subscripţie publică sunt obligate să solicite admiterea la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare în termen de 90 de zile lucrătoare de la data obţinerii autorizaţiei din partea A.S.F.
    (2) În termenul prevăzut de reglementările operatorului locului de tranzacţionare pentru aprobarea solicitării de admitere la tranzacţionare, dar nu mai târziu de 12 luni de la data obţinerii autorizaţiei de la A.S.F. conform termenului prevăzut la art. 27 alin. (2), A.F.I.A. desemnat ca administrator al F.I.A.S. sau F.I.A.S. administrat intern, după caz, înfiinţate prin subscripţie publică, pot atrage capital de la investitori în baza unui angajament ferm de admitere la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare.
    (3) În cazul în care solicitarea A.F.I.A./F.I.A.S. administrat intern înfiinţat prin subscripţie publică este respinsă de către operatorul locului de tranzacţionare menţionat la alin. (2), autorizaţia acordată de A.S.F. pentru F.I.A.S. este considerată nulă de drept, iar A.F.I.A./F.I.A.S. administrat intern are obligaţia returnării integrale a sumelor de bani atrase de la investitori în termen de 30 de zile de la momentul emiterii deciziei operatorului locului de tranzacţionare.
    (4) În cazul unui F.I.A.S. înfiinţat prin subscripţie publică, după admiterea acţiunilor sale în cadrul unui loc de tranzacţionare, acţiunile pot fi răscumpărate cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile emitenţilor de valori mobiliare, precum şi a reglementărilor proprii ale operatorului respectivului loc de tranzacţionare.
    (5) Prevederile prezentului articol se aplică şi F.I.A.S. care atrag capital de la cel puţin 150 de investitori de retail.

    ART. 29
    (1) Adunarea generală a acţionarilor, denumită în continuare A.G.A., a F.I.A.S. se desfăşoară potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actului constitutiv al acesteia.
    (2) F.I.A.S. efectuează returnări de capital proporţionale cu cotele-părţi din aporturile investitorilor în scopul reducerii capitalului social al F.I.A.S., o singură dată în cursul unui exerciţiu financiar, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor, denumită în continuare A.G.E.A., a F.I.A.S., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), F.I.A.S. poate efectua returnări suplimentare de capital, proporţionale cu cotele-părţi din aporturile investitorilor, în scopul reducerii capitalului social al F.I.A.S., cu respectarea următoarelor cerinţe cumulative:
    a) returnarea de capital este aprobată de A.G.E.A. a F.I.A.S. desfăşurată potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) returnarea de capital către acţionari se realizează exclusiv din surse proprii ale F.I.A.S.;
    c) F.I.A.S. a înregistrat profit în ultimele 3 exerciţii financiare anterioare, în conformitate cu situaţiile financiare anuale ale F.I.A.S. auditate conform legii.

    (4) F.I.A.S. efectuează operaţiuni de răscumpărare a acţiunilor proprii, în scopul diminuării capitalului social, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b), plata acţiunilor astfel dobândite urmând a se face numai din surse proprii ale F.I.A.S.

    ART. 30
    (1) În cazul F.I.A.S. ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau sunt tranzacţionate în cadrul unei burse dintr-un stat terţ, pe lângă prevederile art. 29 alin. (1), desfăşurarea A.G.A. are loc cu respectarea legislaţiei naţionale aplicabile emitenţilor de valori mobiliare.
    (2) F.I.A.S. de la alin. (1) îşi pot răscumpăra propriile acţiuni prin decizia A.F.I.A. care administrează active F.I.A.S. sau prin hotărârea A.G.A. a F.I.A.S. autoadministrat, cu aprobarea A.S.F. şi în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    (3) Acţiunile dobândite în condiţiile alin. (2) pot fi folosite, pe baza hotărârii A.F.I.A. sau a A.G.A., după caz, în scopul diminuării capitalului social, al stabilizării cotaţiei acţiunilor proprii pe piaţa de capital sau al remunerării personalului identificat definit în reglementările A.S.F. care pun în aplicare ghidurile ESMA privind politicile solide de remunerare în conformitate cu Directiva nr. 61/2011/UE (DAFIA).

    CAP. III
    F.I.A. destinate investitorilor de retail
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 31
    F.I.A. destinate investitorilor de retail, denumite în continuare F.I.A.I.R., constituite fie ca F.I.A. de tip contractual sau F.I.A. de tipul societăţilor de investiţii, se încadrează în următoarele categorii:
    a) F.I.A. diversificate;
    b) F.I.A. specializate în:
    (i) investiţii în acţiuni;
    (ii) investiţii în obligaţiuni;
    (iii) investiţii în titluri de participare ale O.P.C.V.M. şi/sau F.I.A. destinate investitorilor de retail;
    (iv) investiţii imobiliare;
    (v) titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice, înfiinţate exclusiv ca F.I.A. de tip contractual;

    c) F.I.A. pe termen lung, reglementate de Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiţii pe termen lung, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 760/2015;
    d) F.I.A. monetare.


    ART. 32
    (1) Valoarea iniţială a unei unităţi de fond pentru un F.I.A.I.R. de tip contractual este de minimum 5 lei sau echivalentul acestei sume în alte valute.
    (2) F.I.A.I.R. nu se pot transforma într-o categorie de F.I.A. destinată investitorilor profesionali.
    (3) F.I.A.I.R. încadrat într-o categorie prevăzută la art. 31 poate solicita A.S.F. autorizarea în vederea încadrării în altă categorie prevăzută la acelaşi articol, cu modificarea în mod corespunzător a documentelor de constituire ca urmare a modificării politicii investiţionale şi cu respectarea regimului legal aferent noii categorii.

    ART. 33
    (1) Un F.I.A.I.R. nu poate efectua vânzări în lipsă, definite conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, decât în scop de acoperire a riscurilor, respectiv hedging.
    (2) Un F.I.A.I.R. nu poate să investească în instrumente financiare emise de către A.F.I.A. care îl administrează.
    (3) Pe lângă prevederile art. 35 alin. (1) lit. d) pct. (ii), un F.I.A.I.R. investeşte exclusiv în O.P.C.V.M. şi F.I.A. care asigură prin documentele constitutive sau alte documente relevante segregarea individuală a activelor deţinute sau segregarea acestora în conturi omnibus, ce sunt reconciliate de către depozitarul O.P.C.V.M./F.I.A. cel puţin cu o periodicitate similară cu frecvenţa de subscriere sau răscumpărare oferită investitorilor respectivelor O.P.C.V.M./F.I.A. Un cont omnibus, ce poate cuprinde active ale mai multor clienţi ai depozitarilor O.P.C.V.M./F.I.A., nu poate conţine activele proprii ale depozitarului O.P.C.V.M./F.I.A. sau ale entităţii terţe delegate.

    ART. 34
    (1) Un F.I.A.I.R. poate să depăşească limitele privind investiţiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul său în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente acestora cu condiţia ca depăşirea să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile.
    (2) Pe lângă excepţia prevăzută la alin. (1), F.I.A.I.R. pot deroga de la respectarea limitelor investiţionale aplicabile pe o perioadă de maximum 6 luni de la data primei emisiuni de titluri de participare ale F.I.A.I.R., cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului şi doar cu includerea în cadrul prospectului de emisiune sau documentului de ofertă, după caz, a cazurilor considerate excepţionale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Investiţii permise
    ART. 35
    (1) Investiţiile unui F.I.A.I.R. pot fi efectuate exclusiv în unul sau mai multe dintre următoarele active:
    a) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare înscrise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare, din România sau dintr-un stat membru;
    b) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terţ, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei să fie aprobată de A.S.F., în conformitate cu cerinţele de eligibilitate din reglementările emise de A.S.F., şi să fie prevăzută în regulile fondului sau în actul constitutiv al societăţii de investiţii, aprobate de A.S.F.;
    c) valori mobiliare nou-emise, ce fac obiectul unei oferte publice în vederea admiterii la tranzacţionare, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    (i) documentele de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau tranzacţionarea în cadrul unei burse dintr-un stat terţ care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea locului de tranzacţionare sau a bursei să fie aprobată de A.S.F. ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actul constitutiv al societăţii de investiţii, aprobate de A.S.F.;
    (ii) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune;

    d) titluri de participare ale O.P.C.V.M sau F.I.A. stabilite sau nu în state membre, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    (i) F.I.A. sunt autorizate sau înregistrate;
    (ii) activităţile F.I.A. fac obiectul unor rapoarte periodice, care permit o evaluare a activului şi a pasivului, a veniturilor şi a operaţiunilor din perioada de raportare, în concordanţă cu frecvenţa de răscumpărare oferită investitorilor, după caz;
    (iii) profilul F.I.A. se înscrie în profilul de lichiditate al F.I.A. stabilit de A.F.I.A. conform art. 4 alin. (11);

    e) depozite constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadenţă care nu depăşeşte 12 luni, cu condiţia ca sediul social al instituţiei de credit să fie situat în România, într-un stat membru sau într-un stat terţ, în acest ultim caz cu condiţia ca instituţia de credit să fie supusă unor reguli prudenţiale echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană;
    f) instrumente financiare derivate, cu decontare finală în fonduri băneşti sau în acţiunea-suport a instrumentului, tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ în sensul lit. a) şi b), şi/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara pieţelor reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    (i) activul-suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul articol, precum şi indici financiari, rata dobânzii, metale preţioase, produse energetice şi cursul de schimb, în care F.I.A. poate investi, potrivit obiectivelor sale de investiţii, aşa cum sunt prevăzute în regulile fondului sau în actul constitutiv al societăţii de investiţii;
    (ii) contrapărţile, în cadrul negocierii derulate în afara pieţelor reglementate, sunt entităţi, subiect al supravegherii prudenţiale, care aparţin categoriilor aprobate de A.S.F.;
    (iii) instrumentele financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice şi verificabile şi pot fi, la iniţiativa A.F.I.A. extern sau F.I.A. autoadministrat, vândute, lichidate sau poziţia poate fi închisă zilnic, la valoarea lor justă, printr-o tranzacţie de sens contrar;

    g) instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare, care sunt lichide şi au o valoare care poate fi precis determinată în orice moment, cu excepţia efectelor de comerţ, cu condiţia ca emisiunea sau emitentul să fie supus reglementărilor referitoare la protecţia investitorilor şi a economiilor acestora, iar instrumentele:
    (i) să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiţii, de o ţară terţă sau, în situaţia statelor federale, de unul dintre membrii componenţi ai federaţiei sau de un organism public internaţional, din care fac parte unul sau mai multe state membre; sau
    (ii) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe pieţele reglementate, menţionate la lit. a) şi b); sau
    (iii) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudenţiale, potrivit criteriilor definite de legislaţia europeană, sau de o entitate care este subiect al unor reguli prudenţiale şi se conformează acestora, reguli validate de A.S.F. ca fiind echivalente cu cele prevăzute de legislaţia europeană; sau
    (iv) să fie emise de alte entităţi care aparţin categoriilor aprobate de A.S.F., cu condiţia ca investiţiile în astfel de instrumente să fie subiect al unei protecţii a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. (i), (ii) şi (iii), şi ca emitentul să fie o societate ale cărei capital şi rezerve să se ridice la cel puţin echivalentul în lei a 10.000.000 euro, care îşi prezintă şi publică situaţiile financiare anuale, conform legislaţiei europene aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăţi care conţine una sau mai multe societăţi listate, are rolul de a finanţa grupul sau este o entitate dedicată finanţării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanţare;

    h) părţi sociale ale societăţilor cu răspundere limitată, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror situaţii financiare anuale sunt auditate conform legii;
    i) valori mobiliare definite la art. 3 alin. (1) pct. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 ce nu sunt admise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau nu sunt tranzacţionate în cadrul unei burse dintr-un stat terţ;
    j) valută, achiziţionată pe piaţa internă, liber convertibilă, conform criteriilor B.N.R.;
    k) titluri de stat;
    l) active imobiliare, cu respectarea reglementărilor A.S.F. şi ale prevederilor asumate în documentele F.I.A.I.R.;
    m) certificate de emisii de gaze cu efect de seră, aşa cum sunt acestea definite la art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) bunuri mobile şi imobile necesare strict pentru desfăşurarea activităţii unui F.I.A. înfiinţat ca societate de investiţii; prevederile prezentei litere nu se aplică F.I.A. înfiinţat ca fond de investiţii fără personalitate juridică.

    (2) Investiţiile F.I.A.I.R. se vor realiza cu respectarea următoarelor limite, cu excepţia acelor tipuri de F.I.A.I.R. pentru care prezenta lege distinge altfel:
    a) nu poate deţine mai mult de 10% din active în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare emise de acelaşi emitent, cu excepţia valorilor mobiliare sau a instrumentelor pieţei monetare emise sau garantate de un stat membru, de autorităţile publice locale ale statului membru, de un stat terţ sau de organisme publice internaţionale din care fac parte unul sau mai multe state membre. Limita de 10% poate fi majorată până la maximum 40%, cu condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare deţinute de F.I.A.I.R. în fiecare dintre emitenţii în care are deţineri de până la 40% să nu depăşească în niciun caz 80% din valoarea activelor sale;
    b) nu poate deţine mai mult de 50% din active în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup definit la art. 2 lit. j), iar în cazul grupului din care face parte A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A., această limită este de 40%;
    c) expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate nu poate depăşi 20% din activele sale, indiferent de contrapartea tranzacţiei;
    d) expunerea globală faţă de instrumentele financiare derivate nu poate depăşi valoarea totală a activului său;
    e) valoarea conturilor curente şi a numerarului să se încadreze în maximum 20% din activele sale; limita poate fi depăşită până la maximum 50%, cu condiţia ca sumele respective să provină din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadenţă sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depăşirea respectivă să nu fie pe o perioadă mai mare de 90 de zile;
    f) nu poate să constituie şi să deţină depozite bancare constituite la aceeaşi bancă reprezentând mai mult de 30% din activele sale;
    g) nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, emise de un singur F.I.A. destinat investitorilor de retail;
    h) nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, emise de un singur F.I.A. destinat investitorilor profesionali;
    i) nu poate deţine mai mult de 50% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, emise de alte F.I.A. de tip deschis. În cazul grupului din care face parte A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A., limita de deţinere este de 40% din activele sale;
    j) nu poate deţine mai mult de 40% din activele sale în titluri de participare emise de un singur O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. sau de o autoritate competentă naţională dintr-un alt stat membru, precum şi în titluri de participare emise de un singur organism de plasament colectiv admis la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare din România, alt stat membru sau pe o bursă dintr-un stat terţ;
    k) nu poate acorda împrumuturi de instrumente financiare care să reprezinte mai mult de 20% din activul său, perioada de acordare a împrumutului neputând fi mai mare de 12 luni calendaristice, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. privind tranzacţiile în marjă şi operaţiunile de împrumut; limita de 20% din activul său poate fi majorată până la 30%, cu aprobarea A.S.F., în condiţiile stabilite de reglementările A.S.F.;
    l) nu poate acorda împrumuturi de numerar, nu poate participa/subscrie la împrumuturi sindicalizate, nu poate garanta împrumuturi de numerar în favoarea unui terţ, cu excepţia entităţilor din grupul din care face parte F.I.A.I.R. înfiinţat ca societate de investiţii în limita a 10% din activul său şi nu poate achiziţiona direct, parţial sau integral portofolii de credite emise de alte entităţi financiare sau nefinanciare, cu excepţia plasamentelor investiţionale în instrumente financiare emise de instituţii financiare recunoscute internaţional, instituţii de credit sau de instituţii financiare nebancare autorizate de B.N.R. sau de alte bănci centrale dintr-un stat membru sau din state terţe;
    m) nu poate deţine mai mult de 40% din valoarea activelor sale în valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, cu excepţia titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi a deţinerilor dobândite de către respectivul F.I.A.I.R. prin lege, în cazul cărora nu se instituie limita de deţinere;
    n) nu poate deţine mai mult de 20% din valoarea activelor sale în părţi sociale emise de societăţi cu răspundere limitată, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile prezentei litere nu se aplică F.I.A.I.R. specializat în investiţii imobiliare;
    o) nu poate deţine mai mult de 10% din valoarea activelor sale în certificate de emisii de gaze cu efect de seră, aşa cum sunt acestea definite la art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) În cazul depăşirii limitelor menţionate la alin. (2), exclusiv în situaţiile independente de voinţa sa, A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.I.R. are obligaţia reîncadrării în cerinţele legale în termen de 30 de zile de la data depăşirii limitei respective, cu excepţia F.I.A. constituite în baza unui act normativ şi al căror portofoliu investiţional atribuit în baza acestuia nu permite în mod rezonabil încadrarea în termenul de 30 de zile. A.F.I.A. are obligaţia informării în termen de două zile lucrătoare, dacă prospectul sau documentul de ofertă, după caz, sau actul constitutiv al F.I.A.I.R. nu prevede o perioadă mai redusă, depozitarul activelor F.I.A.I.R. şi A.S.F. cu privire la depăşirea limitelor stabilite la alin. (2), în cadrul unui document ce cuprinde justificarea cauzelor care au condus la această situaţie, precum şi al unui plan de măsuri pentru reîncadrarea în cerinţele legale în termenul de 30 de zile de la data abaterii. Exercitarea dreptului de preferinţă aferent unor deţineri existente, dobândite de un F.I.A. de la statul român în temeiul unor alte reglementări, nu atrage depăşirea limitelor menţionate la alin. (2).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Calculul activului F.I.A.I.R. şi reguli de evaluare
    ART. 36
    Calculul V.A.N. şi al V.U.A.N. al unui F.I.A.I.R. efectuat de către A.F.I.A. şi certificat de către depozitar se realizează conform Regulamentului (UE) nr. 231/2013 şi a reglementărilor A.S.F., cel puţin lunar, pentru ultima zi calendaristică a lunii. În situaţia în care titlurile de participare ale F.I.A.I.R. pot fi subscrise sau răscumpărate din activ, la iniţiativa investitorului, cu o frecvenţă mai mare decât cea lunară, atunci A.F.I.A. calculează V.A.N. şi V.U.A.N. ale respectivului F.I.A.I.R., certificate de depozitarul F.I.A.I.R., cu frecvenţa respectivă.

    ART. 37
    Activele din portofoliul unui F.I.A.I.R. se evaluează în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale reglementărilor A.S.F.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obligaţii de transparenţă, informare şi raportare
    ART. 38
    (1) A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.R. sau, după caz, consiliul de administraţie/directoratul F.I.A.I.R. administrat intern întocmeşte şi transmite la A.S.F. rapoarte lunare cu privire la V.A.N. şi la V.U.A.N. calculate de administrator şi certificate de depozitar, precum şi situaţia detaliată a investiţiilor la data de raportare, întocmite conform reglementărilor A.S.F., în maximum 15 zile de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea. În cazul în care calculul V.A.N. şi V.U.A.N. se realizează cu o frecvenţă mai mare decât cea lunară, atunci raportul cu privire la aceste informaţii împreună cu situaţia detaliată a investiţiilor se va transmite la A.S.F. în maximum 5 zile de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea. În cazul în care ultima zi de raportare nu este o zi lucrătoare, atunci documentele sunt transmise în următoarea zi lucrătoare după această dată.
    (2) V.A.N. şi V.U.A.N. prevăzute la alin. (1) sunt de asemenea disponibile permanent investitorilor prin publicare pe site-ul propriu şi/sau prin consultare la sediul social/sediile secundare ale A.F.I.A./F.I.A. autoadministrat. Publicarea noilor valori ale V.A.N. şi V.U.A.N. se realizează în termenele prevăzute la alin. (1), după caz.
    (3) A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.R., respectiv consiliul de administraţie/directoratul unui F.I.A.I.R. care se autoadministrează întocmeşte, transmite la A.S.F. şi pune la dispoziţia investitorilor prin publicare pe site-ul propriu şi/sau prin consultare la sediul social/sediile secundare documentul de ofertă şi regulile fondului sau actul constitutiv al F.I.A.I.R., după caz, precum şi rapoarte semestriale şi anuale privind situaţia activelor şi obligaţiilor, inclusiv situaţia detaliată a investiţiilor la data de raportare, având conţinutul şi forma prevăzute de Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul (UE) nr. 231/2013 şi reglementările A.S.F. Rapoartele semestriale şi anuale se depun la A.S.F. şi se pun la dispoziţia investitorilor în termenele prevăzute de reglementările emise de A.S.F. referitoare la depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile semestriale.
    (4) Rapoartele lunare, semestriale şi anuale vor conţine şi explicaţii cu privire la metodele de evaluare utilizate pentru acele instrumente financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), nivelul levierului şi valoarea expunerii F.I.A.I.R. calculată conform prevederilor Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
    (5) Ulterior admiterii la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare, F.I.A.I.R. vor respecta cerinţele de raportare stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile emitenţilor de valori mobiliare.
    (6) A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.R., respectiv consiliul de administraţie/directoratul unui F.I.A.I.R. care se autoadministrează informează de îndată A.S.F. cu privire la orice încălcare a politicii investiţionale sau a regulilor/actului constitutiv al F.I.A.I.R., în termen de două zile lucrătoare de la producerea încălcării, dacă regulile sau actul constitutiv al F.I.A.I.R. nu prevede o perioadă mai redusă.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Cerinţe specifice aplicabile diferitelor tipuri de F.I.A. destinate investitorilor de retail
    SUBSECŢIUNEA 5.1
    F.I.A.I.R. diversificate
    ART. 39
    Un F.I.A.I.R. diversificat prevăzut la art. 31 lit. a) poate investi numai în categoriile de active conform prevederilor art. 35.

    SUBSECŢIUNEA 5.2
    F.I.A.I.R. specializate
    ART. 40
    (1) Un F.I.A.I.R. specializat dintre cele prevăzute la art. 31 lit. b) deţine active sau o expunere totală de cel puţin 75% din V.A.N. numai în clasa de active corespunzătoare specializării sale.
    (2) În vederea asigurării lichidităţii, un F.I.A.I.R. menţionat la alin. (1) poate investi până la 25% din activele sale numai în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) lit. e), în instrumente ale pieţei monetare prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a), b) şi g) şi în O.P.C.V.M. care deţin permanent în portofoliul investiţional peste 50% din active plasate în titluri de stat şi valori mobiliare tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare sau sunt tranzacţionate în cadrul unei burse dintr-un stat terţ, în titluri de participare emise de F.I.A./O.P.C.V.M. de piaţă monetară autorizate într-un stat membru, în instrumente financiare derivate utilizate exclusiv în scop de acoperire a riscului definite conform reglementărilor A.S.F., în operaţiuni de repo sau reverse repo, şi poate să deţină conturi curente şi numerar în lei şi valută, cu respectarea tipurilor de active eligibile pentru un F.I.A.I.R. stabilite potrivit prevederilor art. 35 alin. (1).
    (3) Un F.I.A.I.R. specializat nu poate deţine mai mult de 40% din activele sale în valori mobiliare şi/sau instrumente ale pieţei monetare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup definit la art. 2 lit. j). În cazul grupului din care face parte A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A., această limită este de 30%.
    (4) În cazul în care ponderea titlurilor de stat şi acţiunilor admise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau care sunt tranzacţionate în cadrul unei burse dintr-un stat terţ scade sub procentul de 50% din activele O.P.C.V.M. aflat în portofoliul F.I.A.I.R. specializat pentru o perioadă mai mare de 10 zile lucrătoare, A.F.I.A. care administrează F.I.A. specializat are obligaţia să lichideze integral respectiva deţinere în O.P.C.V.M. în termen de două zile lucrătoare de la data scăderii sub limita de 50%.
    (5) F.I.A.I.R. specializate în investiţii imobiliare se pot constitui ca F.I.A. de tip contractual sau ca F.I.A.S., cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 62-64.
    (6) A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.R. dintre cele prevăzute la alin. (5) se conformează următoarelor obligaţii:
    a) F.I.A.I.R. este administrat de un A.F.I.A. autorizat/înregistrat de A.S.F. sau autorizat de o altă autoritate competentă din alt stat membru;
    b) A.F.I.A. care administrează activele F.I.A.I.R. deţine permanent fonduri proprii, definite la art. 3 pct. 26 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în valoare de cel puţin echivalentul în lei al sumei de 5 milioane euro în cazul în care activele F.I.A.I.R. depăşesc echivalentul în lei al sumei de 100 milioane euro (cu sau fără aplicarea efectului de levier);
    c) suma iniţială investită de un investitor de retail este echivalentul în lei al sumei minime de 10.000 euro, calculată la cursul B.N.R. de la data subscrierii;
    d) F.I.A.I.R. utilizează instrumente financiare derivate exclusiv în scop de acoperire a riscurilor, în conformitate cu reglementările A.S.F. şi ghidurile emise de ESMA;
    e) prospectul sau documentul de ofertă, după caz, şi regulile/actul constitutiv ale/al F.I.A.I.R. cuprind o descriere a tuturor riscurilor specifice investiţiilor în domeniul imobiliar, precum şi a politicii A.F.I.A. de a preveni şi gestiona conflictele de interese; în scopul prevenirii apariţiei conflictelor de interese, A.F.I.A. nu investeşte în active imobiliare în care conducerea superioară, angajaţii A.F.I.A. sau rudele şi afinii acestora de până la gradul al II-lea au un interes patrimonial;
    f) F.I.A.I.R. sunt înfiinţate ca F.I.A. de tip închis.

    (7) F.I.A.I.R. specializat în investiţii imobiliare nu poate deţine mai mult de 33% din valoarea activelor sale într-o singură investiţie imobiliară. În scopul calculării acestei limite, proprietăţile care au o destinaţie economică interconectată sunt considerate o singură investiţie imobiliară.
    (8) F.I.A.I.R. specializat în investiţii imobiliare nu poate investi, direct sau indirect, prin achiziţionarea de instrumente financiare sau părţi sociale, mai mult de 33% din valoarea activelor sale în active imobiliare care nu au un grad de ocupare a imobilelor de cel puţin 50% la momentul investiţiei sau în active imobiliare deţinute de entităţi aparţinând aceluiaşi grup definit la art. 2 lit. j), în cazul în care F.I.A.I.R. aparţine acestui grup. În cazul în care activele sunt ipotecate în favoarea unor terţi, ridicarea ipotecii trebuie efectuată în cel mult 6 luni de la data efectuării investiţiei.
    (9) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi art. 35 alin. (2) lit. l), un F.I.A.I.R specializat în investiţii imobiliare poate acorda împrumuturi de numerar unei S.A./S.R.L. cu profil imobiliar în limita a 25% din valoarea activului total al F.I.A.I.R., cu condiţia ca F.I.A.I.R. să deţină cel puţin 95% din capitalul social al respectivei societăţi. Cumulat, împrumuturile de numerar din activul F.I.A.I.R specializat în investiţii imobiliare nu depăşesc 70% din activul total al F.I.A.I.R. Destinaţia acestor împrumuturi este exclusiv de eliberare de sarcini a activelor imobiliare ale S.A./S.R.L. faţă de terţi.
    (10) Un F.I.A.I.R specializat in investiţii imobiliare nu poate investi direct în active neperformante sau portofolii de active neperformante deţinute de terţe părţi, altele decât instituţiile de credit sau instituţiile financiare nebancare; în sensul prezentului alineat se consideră active neperformante acele debite restante către creditor ce depăşesc 90 de zile de la data scadenţei stabilite prin contractul încheiat între părţile sale.
    (11) Un F.I.A.I.R. specializat în investiţii în obligaţiuni nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în valori mobiliare şi/sau instrumente ale pieţei monetare emise de acelaşi emitent, cu excepţia valorilor mobiliare sau a instrumentelor pieţei monetare emise sau garantate de un stat membru, de autorităţile publice locale ale statului membru, de o ţară terţă sau de organisme publice internaţionale din care fac parte unul sau mai multe state membre.

    ART. 41
    (1) Nerespectarea procentului prevăzut la art. 40 alin. (1) pe o perioadă de maximum 30 de zile nu constituie motiv de schimbare a categoriei în care este încadrat un F.I.A.I.R., dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:
    a) această posibilitate este prevăzută în prospectul de emisiune sau, după caz, în actul constitutiv al F.I.A.I.R.;
    b) documentele prevăd în mod expres activele şi limitele investiţionale aplicabile în situaţia dată;
    c) politica de investiţii va fi astfel structurată încât să nu inducă un risc suplimentar faţă de categoria în care este încadrat F.I.A.I.R.;
    d) situaţia este datorată conjuncturii pieţelor financiare sau a altor condiţii aflate în afara controlului A.F.I.A. sau procesului de emisiune şi răscumpărare de titluri de participare;
    e) A.S.F. a fost informată în privinţa conjuncturii prevăzute la lit. d).

    (2) Nerespectarea politicii de investiţii aferente categoriei de încadrare ulterior termenului menţionat la alin. (1) conduce la obligativitatea depunerii la A.S.F., în termen de maximum încă 30 de zile de la expirarea termenului menţionat la alin. (1), a documentaţiei complete aferente autorizării modificărilor documentelor F.I.A.I.R., în scopul încadrării în altă categorie, precum şi a unei note de informare a investitorilor cu privire la aceste modificări.
    (3) În situaţia în care investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite, A.F.I.A. are obligaţia de a onora cererile de răscumpărare depuse într-un interval de maximum 15 zile lucrătoare de la data publicării notei de informare prevăzute la alin. (2) pe site-ul A.F.I.A., fără costuri suplimentare în sarcina investitorilor.

    SUBSECŢIUNEA 5.3
    F.I.A.I.R. pe termen lung
    ART. 42
    (1) F.I.A.I.R. pe termen lung, denumit în continuare ELTIF, constituit ca F.I.A. de tip contractual sau ca F.I.A. de tipul societăţilor de investiţii, îşi desfăşoară activitatea sub rezerva autorizării de către A.S.F. şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 760/2015.
    (2) Administrarea ELTIF se realizează, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 760/2015, exclusiv de către A.F.I.A. autorizaţi de A.S.F. sau de către autorităţi competente similare din alte state membre.
    (3) Pentru a putea fi distribuite în alte state membre, ELTIF prevăzute în prezenta lege vor utiliza în denumirea lor acronimul ELTIF, conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 760/2015.

    ART. 43
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (4), în cazul ELTIF de tip contractual, termenul de soluţionare a cererii de autorizare este cel prevăzut la art. 5 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 760/2015.
    (2) Procesul de autorizare şi aprobare a administrării ELTIF prevăzut la art. 5 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 760/2015 se derulează cu respectarea prevederilor art. 7 şi art. 19-23 referitoare la autorizarea F.I.A.C., respectiv F.I.A.S., cu menţiunea că documentele depuse în vederea autorizării sunt cele prevăzute de acelaşi regulament.

    SUBSECŢIUNEA 5.4
    F.I.A.I.R. monetare
    ART. 44
    (1) F.I.A.I.R. monetare sau F.I.A.I.R. de piaţă monetară, denumite în continuare F.I.A.P.M., sunt acele F.I.A.I.R. constituite ca F.I.A.C. sau ca F.I.A.S., care îşi desfăşoară activitatea sub rezerva autorizării de către A.S.F. şi în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului (UE) 2017/1.131 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind fondurile de piaţă monetară, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017, şi ale reglementărilor A.S.F.
    (2) Activele F.I.A.P.M. de tip contractual sunt administrate de un A.F.I.A. extern autorizat în prealabil de A.S.F., potrivit Legii nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau de o altă autoritate competentă naţională dintr-un stat membru în baza Directivei nr. 61/2011/UE sau dintr-un stat terţ.
    (3) F.I.A.P.M. investesc exclusiv în active eligibile definite la art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017.
    (4) În aplicarea prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017, F.I.A.P.M. se clasifică în următoarele categorii:
    a) F.I.A.P.M. cu V.A.N. variabilă;
    b) F.I.A.P.M. cu V.A.N. constantă pentru datoria publică;
    c) F.I.A.P.M. cu V.A.N. cu volatilitate scăzută.

    (5) În funcţie de categoria de F.I.A.P.M. stabilită cu respectarea criteriilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017, pentru a fi eligibile, instrumentele în care F.I.A.P.M. investesc trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.131/2017 şi cu regulile sau actul constitutiv al F.I.A.P.M.
    (6) Un F.I.A.P.M. întocmeşte reguli şi proceduri interne de evaluare a riscului de credit al activelor eligibile pentru investiţie, precum şi a emitenţilor de instrumente de piaţă monetară, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.131/2017, a standardelor emise de Comisia Europeană şi a ghidurilor ESMA referitoare la fondurile de piaţă monetară.
    (7) F.I.A.P.M. şi A.F.I.A. care administrează activele sale se conformează cu prevederile Legii nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 231/2013 şi ale reglementărilor A.S.F., cu excepţia cazului în care Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 prevede altfel.
    (8) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (4), în cazul F.I.A.P.M., procedura de autorizare este cea prevăzută la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017.
    (9) A.S.F. transmite ESMA lista de F.I.A.P.M. autorizate în România, în conformitate cu cerinţele de frecvenţă stabilite în actele delegate ale Comisiei Europene şi în ghidurile elaborate de către ESMA privind fondurile de piaţă monetară.
    (10) A.F.I.A. poate opta ca un F.I.A.P.M. administrat să fie distribuit exclusiv investitorilor profesionali, cu respectarea prevederilor reglementărilor A.S.F. şi a dispoziţiilor prevăzute în documentele respectivului F.I.A.P.M., în conformitate cu dispoziţiile art. 46 lit. g).

    ART. 45
    (1) Unui F.I.A.P.M. îi este interzis:
    a) să desfăşoare o activitate sau să realizeze investiţii în tipurile de active prevăzute la art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017;
    b) să utilizeze sintagma F.I.A. monetar, F.I.A. de piaţă monetară sau orice altă denumire care ar putea induce în eroare investitorii cu privire la faptul că respectivul F.I.A. este autorizat în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 1.131/2017.

    (2) În aplicarea prevederilor art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017, un F.I.A. nu prezintă caracteristici similare cu cele prevăzute la art. 1 alin. (1) din respectivul regulament decât în cazul în care este autorizat în conformitate cu prevederile acestui regulament.

    CAP. IV
    F.I.A. destinate investitorilor profesionali
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 46
    F.I.A. destinate investitorilor profesionali, denumite în continuare F.I.A.I.P., sunt reprezentate de următoarele categorii:
    a) F.I.A. cu capital privat;
    b) F.I.A. speculative;
    c) F.I.A. specializate în investiţii în bunuri şi mărfuri;
    d) F.I.A. specializate în investiţii imobiliare;
    e) F.I.A. cu capital de risc, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 345/2013;
    f) F.I.A. de antreprenoriat social, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 346/2013;
    g) F.I.A. stabilite la art. 31 lit. b)-d), fără utilizarea de sintagme care fac referire la faptul că F.I.A. este destinat investitorilor de retail.


    ART. 47
    (1) F.I.A.I.P., ulterior constituirii sale, poate solicita admiterea la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau tranzacţionarea în cadrul unei burse dintr-un stat terţ, în condiţiile în care îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe:
    a) îşi modifică documentele de constituire astfel încât să se reîncadreze în una din categoriile de F.I.A.I.R. definite la art. 31 lit. b), cu condiţia ca politica sa de investiţii să respecte în integralitate cerinţele investiţiilor permise pentru F.I.A.I.R. stabilite de prezenta lege şi de reglementările emise de A.S.F. în aplicarea sa;
    b) îndeplineşte cerinţele de eligibilitate stabilite de operatorul de piaţă sau operatorul de sistem pentru a fi admis la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau tranzacţionat pe o bursă dintr-un stat terţ şi se conformează cu prevederile legislaţiei specifice emitenţilor de valori mobiliare şi operaţiuni de piaţă;
    c) a fost obţinut acordul acţionarilor anterior transmiterii pentru autorizare la A.S.F. a documentelor de constituire modificate în vederea încadrării în noua categorie de F.I.A., în conformitate cu dispoziţiile alin. (2), în cazul F.I.A.I.P. de tip societate de investiţii.

    (2) Modificările intervenite la documentele depuse la momentul autorizării unui F.I.A.I.P., în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), sunt transmise în prealabil A.S.F. în vederea autorizării acestora, cu 20 de zile lucrătoare înaintea aplicării acestora. A.S.F. poate decide în situaţii excepţionale prelungirea termenului cu 10 zile lucrătoare.
    (3) Termenul prevăzut la alin. (2) se calculează faţă de data înregistrării la A.F.I.A. a ultimei adrese către A.S.F. în legătură cu respectiva modificare a documentelor F.I.A.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (2), A.S.F. poate interzice operarea modificărilor care nu corespund prevederilor legale în vigoare sau poate dispune modificări suplimentare ale respectivelor documente.
    (5) În vederea informării investitorilor cu privire la modificările intervenite, A.F.I.A. transmite acestora o notă de informare cu privire la respectivele modificări în termen de maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), dacă A.S.F. nu a formulat observaţii la acestea.
    (6) În situaţia în care investitorii nu sunt de acord cu modificările semnificative ale documentelor F.I.A.I.P. de tip contractual, definite conform reglementărilor A.S.F., ale cărui unităţi de fond nu sunt tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare, efectuate la iniţiativa A.F.I.A., atunci A.F.I.A. are obligaţia de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data transmiterii notei de informare prevăzută la alin. (5) fără costuri suplimentare în sarcina investitorilor.
    (7) Titlurile de participare ale F.I.A.I.P. sunt cesionate în cadrul procesului de lichidare voluntară a F.I.A.I.P., în cazul în care regulile sau actul constitutiv al F.I.A.I.P., după caz, precum şi planul de lichidare voluntară a F.I.A.I.P. permit expres această operaţiune. Cesiunea este realizată la sediul social/central al A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.I.P. şi înregistrată în evidenţele A.F.I.A., cu respectarea legislaţiei aplicabile în vigoare şi cu menţionarea acestui fapt în documentele de constituire ale F.I.A.I.P.
    (8) Deţinătorii de titluri de participare ale F.I.A.I.P. îşi pot înstrăina total sau parţial deţinerile către alţi investitori sau alte persoane care sunt de acord cu politica investiţională a F.I.A.I.P. şi şi-o însuşesc.
    (9) Transferul titlurilor de participare se realizează în baza unui contract de cesiune tripartit, respectiv încheiat între investitorul cedent, cesionar şi A.F.I.A. Prin contractul de cesiune, investitorul cesionar declară şi îşi asumă faptul că a primit, a citit, a înţeles şi îşi asumă conţinutul documentelor constitutive ale F.I.A.I.P. Elementele de identificare ale cesionarului înscrise în contractul de cesiune vor fi aceleaşi cu cele înscrise în formularul de subscriere. Numărul contractului de cesiune va fi alocat de A.F.I.A., iar data contractului va fi cea în care contractul este semnat de A.F.I.A.
    (10) În termen de maximum 48 de ore de la încheierea contractului de cesiune, A.F.I.A. va înregistra în evidenţele F.I.A.I.P. transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare care fac obiectul cesiunii, prin radierea titlurilor de participare cesionate din contul investitorului cedent şi înregistrarea acestora în contul investitorului cesionar.
    (11) Înregistrarea transferului în evidenţele A.F.I.A. are efect constitutiv pentru dreptul de proprietate.
    (12) Nerespectarea dispoziţiilor prezentului articol referitoare la modalitatea de transfer prin cesiune a titlurilor de participare ale F.I.A.I.P. atrage nulitatea transferului dreptului de proprietate aferent acestei operaţiuni.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Investiţii permise
    ART. 48
    (1) F.I.A.I.P. pot investi în toate tipurile de active în care pot investi F.I.A.I.R. şi, suplimentar, în titluri de participare ale F.I.A. stabilite în alte state membre sau în state terţe, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, precum şi în orice fel de bunuri mobile şi imobile a căror valoare poate fi determinată în orice moment, în mod corect, conform prevederilor din documentele constitutive ale acestora.
    (2) F.I.A.I.P. nu au restricţii în ceea ce priveşte limitele investiţionale, cu excepţia celor stabilite de prezenta lege, conform categoriei din care fiecare F.I.A.I.P. face parte, investiţiile realizându-se în conformitate cu documentele de constituire sau actele constitutive ale F.I.A.I.P.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Calculul activului F.I.A.I.P. şi reguli de evaluare
    ART. 49
    Calculul V.A.N. şi al V.U.A.N. al unui F.I.A.I.P. efectuat de către A.F.I.A. şi certificat de către depozitar se realizează conform Regulamentului (UE) nr. 231/2013 şi reglementărilor A.S.F., cel puţin trimestrial, pentru ultima zi calendaristică a celei de-a treia luni a trimestrului. În situaţia în care titlurile de participare ale F.I.A.I.P. pot fi subscrise sau răscumpărate din activ, la iniţiativa investitorului, cu o frecvenţă mai mare decât cea trimestrială, atunci A.F.I.A. calculează V.A.N. şi V.U.A.N. ale respectivului F.I.A.I.P., certificate de depozitarul F.I.A.I.P., cu frecvenţa respectivă.

    ART. 50
    Activele din portofoliul unui F.I.A.I.P. se evaluează în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 231/2013 şi cu cele ale reglementărilor A.S.F., frecvenţa evaluării activelor fiind stabilită cu luarea în considerare a prevederilor art. 74 din regulamentul anterior menţionat.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obligaţii de transparenţă, informare şi raportare
    ART. 51
    (1) A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.P. sau, după caz, consiliul de administraţie/directoratul F.I.A.I.P. administrat intern întocmeşte şi transmite la A.S.F. rapoarte trimestriale cu privire la V.A.N. şi la V.U.A.N. calculate de administrator şi certificate de depozitar, precum şi situaţia detaliată a investiţiilor la data de raportare, întocmite conform reglementărilor A.S.F., în maximum 15 zile de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea. În cazul în care calculul V.A.N. şi V.U.A.N. se realizează cu o frecvenţă mai mare decât cea trimestrială, atunci raportul cu privire la aceste informaţii împreună cu situaţia detaliată a investiţiilor se va transmite la A.S.F. în maximum 5 zile de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea. În cazul în care ultima zi de raportare nu este o zi lucrătoare, atunci documentele sunt transmise în următoarea zi lucrătoare după această dată.
    (2) V.A.N. şi V.U.A.N. prevăzute la art. 49 alin. (1) pot fi de asemenea disponibile prin consultare la sediul social/sediile secundare al/ale A.F.I.A./F.I.A. autoadministrat şi accesibile investitorilor prin intermediul site-ului propriu şi pot fi transmise investitorilor prin intermediul poştei electronice, regulat, conform documentelor de constituire. Publicarea noilor valori ale V.A.N. şi V.U.A.N. se realizează în termenul prevăzut la alin. (1).
    (3) A.F.I.A./F.I.A. autoadministrat distribuie titluri de participare ale F.I.A.I.P. exclusiv către investitori profesionali, cu excepţia F.I.A.I.P. cu capital privat, ale cărui acţiuni pot fi distribuite şi către investitorii de retail, cu respectarea condiţiilor stabilite de art. 56 alin. (4).
    (4) Prevederile art. 34 se aplică în mod corespunzător şi F.I.A.I.P.

    ART. 52
    (1) A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.P. de tip contractual, respectiv consiliul de administraţie/directoratul unui F.I.A.I.P. de tipul societăţilor de investiţii care se autoadministrează întocmeşte, transmite la A.S.F. şi pune la dispoziţia investitorilor prospectul sau documentul de ofertă, după caz, şi regulile fondului/actul constitutiv, după caz, actualizate, precum şi rapoarte anuale privind situaţia activelor şi obligaţiilor, inclusiv situaţia detaliată a investiţiilor aferente perioadelor de raportare, având conţinutul şi forma prevăzută la art. 21-23 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 103-111 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 şi de reglementările A.S.F.
    (2) Prevederile art. 38 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Diseminarea către public a oricărui document sau material publicitar de către F.I.A.I.P. este însoţită de un avertisment scris cu privire la faptul că investiţiile în titlurile de participare emise de aceste entităţi sunt destinate exclusiv investitorilor profesionali care posedă un grad avansat de cunoştinţe în domeniul financiar. Documentele de constituire vor conţine în mod corespunzător avertizările menţionate la art. 8 alin. (4).

    SECŢIUNEA a 5-a
    Cerinţe specifice aplicabile diferitelor tipuri de F.I.A. destinate investitorilor profesionali
    SUBSECŢIUNEA 5.1
    F.I.A. cu capital privat
    ART. 53
    (1) F.I.A. cu capital privat, denumite în continuare F.I.A.C.P., sunt acele F.I.A.I.P. autorizate de A.S.F. şi înfiinţate ca F.I.A. de tip contractual sau ca F.I.A. de tipul societăţilor de investiţii al căror obiect de activitate îl constituie investiţia în active cu grad ridicat de risc.
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), în cazul F.I.A.C.P. de tipul societăţilor de investiţii, activul cu grad ridicat de risc reprezintă contribuţia/participarea directă sau indirectă a F.I.A. la înfiinţarea unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dezvoltarea ei sau admiterea acesteia în cadrul unui loc de tranzacţionare din România, prin participarea la capitalul social al respectivei societăţi.
    (3) Valoarea nominală a acţiunii emise de F.I.A.C.P. de tipul societăţilor este de minimum 10.000 lei.
    (4) În sensul prevederilor alin. (1), în cazul F.I.A.C.P. de tip contractual, activul riscant reprezintă activele eligibile pentru investiţie, definite în regulile fondului.
    (5) Valoarea iniţială a unităţii de fond emise de F.I.A.C.P. de tip contractual este de minimum 10.000 lei.
    (6) F.I.A.C.P. utilizează în denumirea lor sintagma societate de investiţii alternativă cu capital privat sau fond de investiţii alternative cu capital privat, după caz.

    ART. 54
    (1) Capitalul social subscris al F.I.A.C.P. de tip societate de investiţii nu poate fi mai mic decât contravaloarea în lei a 1.000.000 euro, sumă ce trebuie vărsată în maximum 12 luni de la înfiinţarea respectivei F.I.A.C.P. Prin excepţie de la prevederile art. 17 alin. (2), capitalul social vărsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.
    (2) Cel puţin 50% din valoarea capitalului social subscris al F.I.A.C.P. de tip societate de investiţii este reprezentată de aport în bani, aportul în natură putând fi reprezentat de active corporale, cu excepţia terenurilor.
    (3) Evaluarea activelor F.I.A.C.P. se realizează prin utilizarea metodelor de evaluare conforme principiului valorii juste stabilite în documentele constitutive, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013, şi se realizează cel puţin anual, precum şi atunci când sunt înregistrate tranzacţii cu activele F.I.A.C.P., dar şi anterior onorării fiecărei solicitări a unui investitor de răscumpărare din activul F.I.A.C.P.

    ART. 55
    (1) Activele corporale de natura imobilelor sunt evaluate de un evaluator independent, respectivele active imobiliare neputând fi achiziţionate sau vândute fără ca acestea să fi fost evaluate în prealabil, cu excepţia situaţiei în care operaţiunea în cauză se derulează într-un interval de 6 luni de la data unei evaluări anterioare, iar în acest interval nu a intervenit un eveniment care să determine o schimbare semnificativă a valorii imobilului respectiv.
    (2) Achiziţionarea de active imobiliare în numele unui F.I.A.C.P. nu se poate face la un preţ care este cu mai mult de 10% mai mare decât cel determinat de către un evaluator independent.
    (3) Vânzarea de active imobiliare în numele unui F.I.A.C.P. nu se poate face la un preţ care este cu mai mult de 10% mai mic decât cel determinat de către un evaluator independent.
    (4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică în situaţii excepţionale, care trebuie specificate în regulile fondului sau în actul constitutiv al F.I.A.C.P., după caz.
    (5) În situaţia înregistrării unei achiziţii sau vânzări în condiţiile stipulate la alin. (2) sau (3), această situaţie trebuie detaliată în raportul anual al respectivului F.I.A.C.P., cu specificarea exactă a motivelor efectuării acelei tranzacţii, a datei tranzacţiei, a contrapărţii tranzacţiei, precum şi a preţului contractului.

    ART. 56
    (1) Înfiinţarea şi funcţionarea F.I.A.C.P. se realizează cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor A.S.F.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 51 şi 52, în ceea ce priveşte obligaţiile de transparenţă şi raportare ale F.I.A.C.P., sunt avute în vedere prevederile anexei nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
    (3) În cursul desfăşurării activităţii sale, un F.I.A.C.P. are în vedere ca expunerea sa, calculată potrivit metodei angajamentului în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, să nu depăşească triplul valorii activului net prevăzute la art. 111 alin. (1) din regulamentul respectiv.
    (4) Titlurile de participare emise de F.I.A.C.P. pot fi distribuite şi către investitorii de retail, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) F.I.A.C.P. trebuie să investească cel puţin 50% din activele sale în societăţi neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau tranzacţionate în cadrul unei burse dintr-un stat terţ;
    b) documentele publicitare oferite investitorilor de retail conţin informaţii clare, concrete şi complete privind tipurile de riscuri specifice investiţiei, precum şi orizontul temporar al acesteia;
    c) politica de investiţii a F.I.A.C.P. stabilită în documentele de constituire se încadrează în prevederile art. 35, cu excepţia limitelor investiţionale stabilite la alin. (2) lit. n) şi o) din acelaşi articol;
    d) evaluarea activelor din portofoliul F.I.A.C.P. se realizează în conformitate cu prevederile art. 37;
    e) F.I.A.C.P. se conformează în mod corespunzător cu regulile de transparenţă stabilite la art. 36 şi 38.


    SUBSECŢIUNEA 5.2
    F.I.A. speculative
    ART. 57
    (1) F.I.A. speculative, denumite în continuare F.I.A.S.P.E.C., sunt acele F.I.A.I.P. înfiinţate ca F.I.A. de tip contractual sau ca F.I.A. de tipul societăţilor de investiţii autorizate de A.S.F. care investesc preponderent în instrumente financiare derivate şi/sau care utilizează strategii de investiţii şi operaţiuni care implică utilizarea substanţială a efectului de levier, definit la art. 3 pct. 16 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea obţinerii unor randamente pozitive indiferent de condiţiile şi fluctuaţiile pieţelor financiare.
    (2) În vederea încadrării ca F.I.A.S.P.E.C., documentele constitutive ale F.I.A. prevăd faptul că, în vederea atingerii obiectivului investiţional, expunerea globală a respectivului F.I.A., calculată potrivit metodei angajamentului în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, depăşeşte triplul valorii activului net prevăzute în regulamentul respectiv, această depăşire realizându-se prin utilizarea unora dintre metodele prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 231/2013, respectiv prin utilizarea uneia sau mai multora dintre strategiile specifice menţionate în anexa nr. IV la acelaşi regulament, cu respectarea prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), documentele constitutive ale F.I.A.S.P.E.C. pot permite scăderea expunerii sale globale sub limita triplului valorii activului net, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice în fiecare an.

    ART. 58
    (1) În vederea dobândirii de către o persoană fizică a calităţii de acţionar al unui F.I.A.S.P.E.C. de tipul societăţilor de investiţii, investiţia minimă individuală este reprezentată de contravaloarea în lei a sumei de 125.000 euro, reprezentând valoarea minimă a unui titlu de participare al F.I.A.S.P.E.C., stabilită la cursul B.N.R. de la data subscrierii.
    (2) În cazul unei persoane juridice sau entităţi de tip contractual fără personalitate juridică, investiţia minimă individuală menţionată la alin. (1) este reprezentată de contravaloarea în lei a sumei de 1.250.000 euro, reprezentând valoarea minimă a capitalului social, respectiv a activului net al F.I.A.S.P.E.C., stabilită la cursul B.N.R. de la data subscrierii.
    (3) În cazul F.I.A.S.P.E.C. de tip contractual, investiţia minimă individuală a unei persoane sau entităţi de tip contractual fără personalitate juridică este reprezentată de contravaloarea în lei a sumei de 125.000 euro, stabilită la cursul B.N.R. de la data subscrierii.

    ART. 59
    (1) Documentul de ofertă şi regulile/actul constitutiv al unui F.I.A.S.P.E.C. trebuie să conţină suplimentar avertismentelor menţionate la art. 8 alin. (4) şi o atenţionare cu privire la faptul că în general acest tip de F.I.A. poate performa în perioade de scădere sau de instabilitate/volatilitate a pieţelor financiare.
    (2) Prevederile art. 54 alin. (3), art. 55 şi art. 56 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi F.I.A.S.P.E.C.
    (3) F.I.A.S.P.E.C. subiect al prezentei legi utilizează în denumirea lor sintagma societate de investiţii alternative speculative sau fond speculativ de investiţii alternative, după caz.

    SUBSECŢIUNEA 5.3
    F.I.A. specializate în investiţii în bunuri şi mărfuri
    ART. 60
    (1) F.I.A. specializate în investiţii în bunuri şi mărfuri, denumite în continuare F.I.A.B.M., sunt acele F.I.A.I.P. înfiinţate ca F.I.A. de tip contractual sau ca F.I.A. de tipul societăţilor de investiţii autorizate de A.S.F. al căror obiect îl reprezintă investiţia directă în active fizice din domeniul de activitate sau ramura economică prevăzută în documentele de constituire ale F.I.A.I.P., inclusiv obiecte de artă, metale preţioase, terenuri agricole şi păduri.
    (2) Valoarea iniţială a activului net, respectiv a capitalului social al F.I.A.B.M. nu poate fi mai mică de echivalentul în lei a sumei de 1.000.000 euro, valoarea titlului de participare fiind de minimum contravaloarea în lei a 10.000 euro.
    (3) Prevederile art. 54 alin. (3) şi art. 56 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi F.I.A.B.M.; de asemenea, prevederile art. 55 se aplică în mod corespunzător şi F.I.A.B.M., cu excepţia acelor F.I.A.B.M. specializate în investiţii în obiecte de artă.
    (4) În cazul F.I.A.B.M. specializat în investiţii în obiecte de artă, investiţiile sunt realizate în acele opere de artă prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Prevederile art. 61-63 aplicabile F.I.A. specializate în investiţii imobiliare se aplică în mod corespunzător şi F.I.A. specializate în investiţii în opere de artă, referirile la investiţii imobiliare, activ/e imobiliar/e, respectiv societăţi cu profil imobiliar şi specialitatea evaluare proprietăţi imobiliare fiind considerate a fi făcute la investiţiile în opere de artă, operă/e de artă, respectiv operatori economici atestaţi de Ministerul Culturii specializaţi în comerţul cu opere de artă şi specialitate evaluare bunuri mobile - opere de artă.
    (6) Certificarea existenţei şi conţinutului operei de artă se poate face pe baza următoarelor documente:
    a) certificatul de vânzare prevăzut la art. 8^1 din Normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003, cu modificările şi completările ulterioare, însoţit de factura de achiziţie, în situaţia în care opera de artă se dobândeşte de la un operator economic atestat de Ministerul Culturii; sau
    b) contractul de vânzare-cumpărare, în situaţia în care opera de artă se dobândeşte de la un colecţionar persoană fizică sau juridică.

    (7) În cursul desfăşurării activităţii sale, un F.I.A.B.M. are în vedere ca expunerea sa, calculată potrivit metodei angajamentului în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, să nu depăşească triplul valorii activului net prevăzută la art. 111 alin. (1) din regulamentul respectiv.
    (8) F.I.A.B.M. subiect al prezentei legi utilizează în denumirea lor sintagma societate de investiţii alternative în bunuri şi mărfuri sau fond de investiţii alternative în bunuri şi mărfuri, după caz.

    SUBSECŢIUNEA 5.4
    F.I.A. specializate în investiţii imobiliare
    ART. 61
    (1) Un F.I.A. destinat investitorilor profesionali specializat în investiţii imobiliare, denumit în continuare F.I.A.I.M.O.B., este autorizat de A.S.F. şi investeşte cel puţin 75% din activele sale în active imobiliare, în sensul prezentei legi, sau în acţiuni neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare ale societăţilor cu profil imobiliar, respectiv părţi sociale ale societăţilor cu profil imobiliar ale căror situaţii financiare sunt auditate cel puţin cu o frecvenţă anuală şi care îşi reevaluează activele cel puţin anual, precum şi de fiecare dată când se înregistrează tranzacţii cu active din portofoliul său investiţional. În scop de supraveghere prudenţială, A.S.F. poate solicita ca procesul de evaluare a activelor, respectiv ca auditarea situaţiilor financiare ale societăţilor cu profil imobiliar în care sunt investite activele F.I.A.I.M.O.B. să se realizeze cu o frecvenţă mai mare decât cea anuală.
    (2) Un F.I.A.I.M.O.B. nu poate investi mai mult de 50% din valoarea activelor sale într-un singur activ imobiliar sau în acţiuni neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare ale unei singure societăţi cu profil imobiliar/părţi sociale ale unei singure societăţi cu profil imobiliar.
    (3) În scopul calculării limitei prevăzute la alin. (2), proprietăţile care au o destinaţie economică interconectată sunt considerate un singur activ imobiliar. Proprietăţile care au o destinaţie economică interconectată reprezintă proprietăţile din cadrul aceluiaşi proiect imobiliar.
    (4) În vederea asigurării lichidităţii, un F.I.A.I.M.O.B. poate investi în activele menţionate la art. 35 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi g) şi în instrumente financiare derivate admise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare şi poate să deţină conturi curente şi numerar în lei şi valută, cu respectarea următoarelor limite:
    a) valoarea depozitelor bancare constituite la aceeaşi instituţie de credit nu poate reprezenta mai mult de 20% din activele F.I.A. Valoarea conturilor curente şi a numerarului deţinut în lei şi în valută nu trebuie să depăşească 10% din activele sale;
    b) valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a) şi b) emise de un singur emitent, deţinute de un F.I.A. specializat în investiţii imobiliare, nu pot reprezenta mai mult de 10% din activele sale.

    (5) Un A.F.I.A., în numele unui F.I.A.I.M.O.B., poate deţine calitatea de asociat sau asociat unic în cadrul unei societăţi cu răspundere limitată sau de acţionar în cadrul unei societăţi pe acţiuni înregistrate la oficiul registrului comerţului, fără a fi considerate ca aparţinând patrimoniului A.F.I.A. şi nu pot face obiectul niciunei pretenţii fie din partea creditorilor A.F.I.A., fie în cazul falimentului sau al lichidării administrative a respectivului A.F.I.A.
    (6) În cursul desfăşurării activităţii sale, un F.I.A.I.M.O.B. are în vedere ca expunerea sa, calculată potrivit metodei angajamentului în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, să nu depăşească triplul valorii activului net prevăzută la art. 111 alin. (1) din regulamentul respectiv.
    (7) F.I.A.I.M.O.B., subiect al prezentei legi, utilizează în denumirea lor sintagma societate de investiţii alternative imobiliară sau fond imobiliar de investiţii alternative, după caz.

    ART. 62
    Evaluarea activelor imobiliare se efectuează de către un evaluator independent, înscris în Registrul public al A.S.F., cu respectarea reglementărilor emise de A.S.F. Depozitarul certifică modalitatea de calcul al activului net, preluând în calculul acestuia valoarea activelor imobiliare înscrisă în raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul independent, responsabil pentru evaluare.

    ART. 63
    (1) Metoda de evaluare a activelor imobiliare va fi menţinută de F.I.A.I.M.O.B. pe o perioadă de minimum 3 ani şi va fi prevăzută în regulile sau actul constitutiv al acestuia, după caz.
    (2) Reevaluarea activelor imobiliare se va realiza cel puţin cu o frecvenţă anuală, precum şi de fiecare dată când se înregistrează tranzacţii cu active din portofoliul său investiţional sau la solicitarea A.S.F. şi va fi corelată cu politica de emisiuni şi răscumpărări a F.I.A.I.M.O.B. Cheltuielile cu evaluarea activelor imobiliare vor fi suportate de către F.I.A.
    (3) Un F.I.A.I.M.O.B. nu poate cumpăra sau vinde active imobiliare fără ca acestea să fi fost evaluate în prealabil în condiţiile prevăzute la art. 62.
    (4) Achiziţionarea sau vânzarea de active imobiliare nu se poate face la un preţ care este cu mai mult de 10% mai mare, în situaţia achiziţionării, respectiv cu mai mult de 10% mai mic, în situaţia vânzării, decât cel determinat de către un evaluator independent.
    (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în situaţii excepţionale, care trebuie specificate în regulile sau actul constitutiv al F.I.A.I.M.O.B., după caz.
    (6) Situaţiile excepţionale menţionate la alin. (5) vor fi detaliate în raportul anual al respectivului F.I.A.I.M.O.B., cu specificarea exactă a motivelor efectuării tranzacţiei, a datei tranzacţiei, a contrapărţii tranzacţiei, precum şi a preţului contractului.
    (7) Detaliile prevăzute la alin. (6) vor face obiectul unei note de informare care va fi transmisă investitorilor în cel mult 30 de zile de la data efectuării tranzacţiei.

    ART. 64
    (1) Certificarea existenţei activelor imobiliare, în funcţie de tipul activului, se face pe baza extrasului de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, precum şi a actului de proprietate.
    (2) F.I.A.I.M.O.B. nu investesc direct în construcţii nefinalizate care nu se încadrează în definiţia activului imobiliar de la art. 2 lit. b).
    (3) Frecvenţa de răscumpărare a titlurilor de participare emise de F.I.A.I.M.O.B. este corelată cu profilul investiţional şi politica de administrare a riscului de lichiditate a portofoliului investiţional al F.I.A.I.M.O.B. în condiţii normale sau excepţionale de lichiditate, în conformitate cu prevederile art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.

    SUBSECŢIUNEA 5.5
    F.I.A. cu capital de risc
    ART. 65
    F.I.A. cu capital de risc, denumite în continuare F.I.A.C.R., autorizate de către A.S.F., constituite ca F.I.A.C. sau ca F.I.A.S., îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 345/2013 şi a măsurilor de implementare adoptate de Comisia Europeană.

    ART. 66
    Pentru a putea fi distribuite în alte state membre, F.I.A.C.R., subiect al prezentei legi, vor utiliza în denumirea lor acronimul EuVECA, conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013, notificarea transfrontalieră a distribuţiei realizându-se cu respectarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 593/2014 al Comisiei din 3 iunie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul notificării în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc.

    ART. 67
    (1) Autorizarea de către A.S.F. a F.I.A.C.R. se realizează în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) În situaţia în care Regulamentul (UE) nr. 345/2013 nu distinge, obligaţiile ce rezidă în sarcina administratorilor F.I.A.C.R. sunt cele prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor A.S.F. aplicabile A.F.I.A. înregistraţi la A.S.F., cu luarea în considerare a prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013.
    (3) În cursul desfăşurării activităţii sale, un F.I.A.C.R. are în vedere ca expunerea sa, calculată potrivit metodei angajamentului în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, să nu depăşească triplul valorii activului net prevăzută la art. 111 alin. (1) din regulamentul respectiv.

    SUBSECŢIUNEA 5.6
    F.I.A. de antreprenoriat social
    ART. 68
    F.I.A. de antreprenoriat social, denumită în continuare F.I.A.A.S. autorizate de către A.S.F., constituite ca F.I.A. de tip contractual sau ca F.I.A. de tipul societăţilor de investiţii, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 346/2013 şi a măsurilor de implementare adoptate de Comisia Europeană.

    ART. 69
    Pentru a putea fi distribuite în alte state membre, F.I.A.A.S., subiect al prezentei legi, vor utiliza în denumirea lor acronimul EuSEF, conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013, notificarea transfrontalieră a distribuţiei realizându-se cu respectarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 594/2014 al Comisiei din 3 iunie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul notificării în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social.

    ART. 70
    (1) Autorizarea de către A.S.F. a F.I.A.A.S. se realizează în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) În situaţia în care Regulamentul (UE) nr. 346/2013 nu distinge, obligaţiile ce rezidă în sarcina administratorilor F.I.A.A.S. sunt cele prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor A.S.F. aplicabile A.F.I.A. înregistraţi la A.S.F., cu luarea în considerare a prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013.
    (3) În cursul desfăşurării activităţii sale, un F.I.A.A.S. are în vedere ca expunerea sa, calculată potrivit metodei angajamentului în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, să nu depăşească triplul valorii activului net prevăzută la art. 111 alin. (1) din regulamentul respectiv.

    TITLUL II
    Fuziunea, divizarea şi lichidarea F.I.A.
    ART. 71
    Fuziunea F.I.A. se realizează în conformitate cu prevederile titlului I, cap. IV, secţiunea a 7-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012, aplicabile O.P.C.V.M. şi cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile societăţilor.

    ART. 72
    Divizarea şi lichidarea F.I.A. se realizează, în funcţie de natura juridică a acestora, în conformitate cu prevederile legale aplicabile societăţilor şi cu reglementările A.S.F.

    TITLUL III
    Sancţiuni şi măsuri administrative
    ART. 73
    (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia atrage răspunderea contravenţională sau penală, în condiţiile legii.
    (2) Constituie contravenţii săvârşirea de către A.F.I.A. care administrează F.I.A. reglementate de prezenta lege, de către F.I.A. autoadministrate şi/sau de către membrii consiliului de administraţie ori ai consiliului de supraveghere ai A.F.I.A. ori F.I.A. autoadministrat, de către directorii sau membrii directoratului A.F.I.A. ori F.I.A. autoadministrat, precum şi de către persoanele fizice care exercită alte funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, în funcţie de obligaţiile aflate în sarcina lor, conform prezentei legi, a următoarelor fapte:
    a) nerespectarea condiţiilor care au stat la baza autorizării/înregistrării şi a condiţiilor de funcţionare prevăzute la art. 4, art. 6 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (4) şi art. 64 alin. (3);
    b) nerespectarea prevederilor art. 37, art. 50, art. 54 alin. (3), art. 55 alin. (1), art. 60 alin. (5), art. 62 şi art. 63 privind evaluarea activelor F.I.A.;
    c) nerespectarea obligaţiilor de transparenţă şi raportare prevăzute la art. 8 alin. (4), art. 9 alin. (3) şi (4), art. 11 alin. (2) şi (4), art. 38 alin. (1)-(4) şi (6), art. 40, art. 47 alin. (4) şi (5), art. 57 alin. (2) şi art. 59 alin. (1);
    d) nerespectarea regulilor prudenţiale prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), art. 8 alin. (4), (6) şi (8) şi art. 29;
    e) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (5) şi (6), art. 28 alin. (3), art. 34, art. 35 alin. (3), art. 36, art. 41 alin. (2), art. 47 alin. (2), (4) şi (5), art. 49 şi art. 51 alin. (1);
    f) nerespectarea obligaţiei de notificare a înregistrărilor la O.N.R.C. prevăzute de prezenta lege;
    g) nerespectarea condiţiilor impuse la modificarea documentelor ce au stat la baza acordării autorizaţiei, fără a notifica sau solicita, după caz, modificarea autorizaţiei de funcţionare;
    h) nerespectarea prevederilor din regulile fondurilor, prospectele de emisiune, documentele de ofertă, actele constitutive ale F.I.A. autorizate în baza prezentei legi, inclusiv cele referitoare la strategia investiţională, tipurile de active eligibile, limitele investiţionale aplicabile categoriei respective de F.I.A.;
    i) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare şi control sau în urma acestora;
    j) utilizarea neautorizată a sintagmelor aferente categoriilor de F.I.A. stabilite de prezenta lege;
    k) împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite de lege A.S.F., precum şi refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea prerogativelor care îi revin acesteia potrivit prevederilor legale;
    l) nerespectarea reglementărilor în vigoare, emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi, în conformitate cu condiţiile prevăzute de respectivele reglementări;
    m) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2), art. 15, art. 27 alin. (3), art. 30 alin. (1) şi art. 38 alin. (5) privind respectarea regimului legal aplicabil emitenţilor de valori mobiliare.


    ART. 74
    (1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. a)-l) se sancţionează după cum urmează:
    a) cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei, pentru persoanele fizice;
    b) cu avertisment sau amendă de la 0,1% până la 5% din cifra de afaceri netă realizată în anul financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru persoanele juridice.

    (2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. m) se sancţionează conform art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 sau pct. 3, după caz, din Legea nr. 24/2017.
    (3) În cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării nu este disponibilă la data sancţionării, este luată în considerare cifra de afaceri netă a anului financiar în care persoana juridică a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă. Prin an de referinţă se înţelege anul anterior sancţionării.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, în cazul persoanei juridice nou-înfiinţate şi care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, aceasta este sancţionată cu amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei.
    (5) În funcţie de gravitatea faptei, pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 73 alin. (2), A.S.F. poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:
    a) suspendarea autorizaţiei;
    b) retragerea autorizaţiei;
    c) interzicerea pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani a dreptului de a ocupa o funcţie, de a desfăşura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea de către A.S.F. în condiţiile prezentei legi.

    (6) A.S.F. este în drept să suspende din funcţie membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directoratului, conducătorii, persoanele responsabile cu administrarea riscurilor şi/sau ofiţerii de conformitate ai A.F.I.A. sau să solicite introducerea pe ordinea de zi a A.G.A. a propunerii de revocare a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directoratului F.I.A. administrat intern şi numirea altor persoane în locul acestora, după caz, în situaţia în care se constată că aceste persoane prejudiciază administrarea F.I.A. autorizate de A.S.F., prin influenţa exercitată în administrarea acestor entităţi ca urmare a deţinerii unei participaţii calificate în cadrul A.F.I.A, definită la art. 3 pct. 32 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) În funcţie de natura şi gravitatea faptei, în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 73 alin. (2), A.S.F. poate aplica măsuri administrative, precum:
    a) o declaraţie publică în care se indică persoana responsabilă de încălcare şi natura încălcării prevederilor legale;
    b) o decizie prin care se solicită persoanei responsabile de încălcare să pună capăt respectivului comportament şi să se abţină de la repetarea acestuia;
    c) alte măsuri de atenţionare şi/sau cu scopul prevenirii sau remedierii situaţiilor de nerespectare a dispoziţiilor legale, conform reglementărilor A.S.F.

    (8) Sancţiunile contravenţionale principale prevăzute la alin. (1) sau (2) se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancţiuni contravenţionale complementare prevăzute la alin. (5).
    (9) Măsurile administrative prevăzute la alin. (7) pot fi aplicate împreună cu sancţiunile principale sau complementare prevăzute la alin. (1), (2) şi (5).
    (10) În cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe contravenţii, se aplică amenda prevăzută pentru contravenţia cea mai gravă, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.
    (11) A.S.F. face publică pe site-ul propriu orice măsură administrativă sau sancţiune impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia. Datele cu caracter personal conţinute în publicare se păstrează pe pagina de internet a A.S.F. cu respectarea reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, pentru o perioadă stabilită prin reglementările A.S.F., cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 679/2016, precum şi ale altor prevederi legale în vigoare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
    (12) Prin excepţie de la prevederile alin. (11), în cazul în care publicarea identităţii persoanelor juridice sau a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice este considerată de către A.S.F. ca fiind disproporţionată, ca urmare a unei evaluări efectuate de la caz la caz cu privire la proporţionalitatea publicării unor astfel de informaţii, sau în cazul în care publicarea pune în pericol stabilitatea pieţelor financiare sau o investigaţie în curs, A.S.F. poate adopta cel puţin una dintre următoarele măsuri administrative:
    a) amânarea publicării actului individual de impunere a sancţiunii sau a măsurii administrative până când motivele nepublicării încetează;
    b) publicarea actului individual de impunere a sancţiunii sau a măsurii administrative fără a indica identitatea persoanelor juridice sau datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, prin pseudonimizare, cu condiţia ca această publicare să asigure o protecţie eficace a datelor cu caracter personal în cauză;
    c) nepublicarea actului individual de impunere a unei sancţiuni sau măsuri administrative, în cazul în care opţiunile prevăzute la lit. a) şi b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura:
    1. că nu este pusă în pericol stabilitatea pieţelor financiare;
    2. că este garantată proporţionalitatea publicării unor astfel de decizii în cazurile în care măsurile respective sunt considerate a fi de natură minoră.


    (13) În cazul unei decizii de publicare a sancţiunii sau a măsurii administrative fără a indica identitatea persoanelor juridice sau datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, A.S.F. poate amâna publicarea datelor relevante pentru o perioadă rezonabilă, în cazul în care se preconizează că în cursul perioadei respective motivele care au stat la baza acestei publicări vor înceta să fie valabile.
    (14) A.S.F. informează ESMA cu privire la sancţiunile şi măsurile administrative aplicate în baza prevederilor prezentei legi, în cazul în care raportarea este o cerinţă legală stabilită prin Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (15) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 73 alin. (2) se constată de către personalul specializat din cadrul A.S.F. împuternicit să exercite atribuţii privind supravegherea, investigarea şi controlul respectării dispoziţiilor legale şi ale reglementărilor aplicabile pieţei de capital.
    (16) La primirea actelor de verificare rezultate în urma activităţii de autorizare, supraveghere sau control, potrivit cărora se constată săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 73 alin. (2), A.S.F. dispune, prin emiterea de acte individuale, aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul articol.
    (17) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001.
    (18) La individualizarea sancţiunii se au în vedere prevederile art. 5 alin. (6) şi art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, precum şi circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi conduita făptuitorului, în funcţie de:
    a) gravitatea şi durata încălcării;
    b) gradul de vinovăţie a contravenientului;
    c) capacitatea financiară a contravenientului, astfel cum este indicată de cifra de afaceri totală a persoanei juridice sau de venitul anual al persoanei fizice responsabile, în măsura în care aceasta poate fi identificată, sau de alţi indicatori relevanţi;
    d) valoarea câştigurilor obţinute sau a pierderilor evitate de către contravenient din respectiva operaţiune, prejudiciile suferite de alte persoane şi, după caz, pagubele aduse funcţionării pieţei financiare sau economiei în ansamblu, în măsura în care acestea se pot determina;
    e) gradul de cooperare a contravenientului cu A.S.F.;
    f) încălcările anterioare comise de contravenient;
    g) eventualele măsuri luate de către contravenient, ulterior săvârşirii faptei, pentru a limita pagubele, pentru acoperirea prejudiciului sau pentru desistarea săvârşirii faptei.

    (19) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, termenul de prescripţie a aplicării sancţiunii contravenţionale este de 6 luni de la data constatării faptei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii acesteia.
    (20) Actele administrative de sancţionare emise de A.S.F. în baza prezentei legi pot fi contestate la Curtea de Apel Bucureşti, potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 75
    Desfăşurarea fără autorizaţie a oricăror activităţi sau operaţiuni pentru care prezenta lege cere autorizarea constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit art. 348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 76
    A.S.F. este în drept să retragă avizul acordat auditorului financiar care efectuează misiuni de audit la F.I.A. în cazul încălcării prevederilor art. 21 alin. (3)-(5), în condiţiile prevăzute de reglementările emise de A.S.F.

    ART. 77
    (1) În aplicarea prevederilor art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 760/2015, încălcarea dispoziţiilor acestui regulament, precum şi ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia constituie contravenţie, se constată şi se sancţionează de către A.S.F., în calitate de autoritate naţională competentă, şi atrage răspunderea contravenţională conform prevederilor art. 74.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 40 şi 41 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017, încălcarea dispoziţiilor respectivului regulament şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia constituie contravenţie, se constată şi se sancţionează de către A.S.F., în calitate de autoritate naţională competentă, şi atrage răspunderea contravenţională conform prevederilor art. 74.

    TITLUL IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 78
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 17 alin. (2), obligaţia plăţii integrale la momentul subscrierii nu se aplică şi acţiunilor subscrise de statul român în cadrul unor F.I.A.S. înfiinţate ca societăţi, în baza altor acte normative.
    (2) Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) şi, respectiv, ale art. 63 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în categoria F.I.A. din România prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezenta lege sunt incluse:
    a) organismele de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare A.O.P.C., înfiinţate în România, care anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au fost obligate să solicite înregistrarea la A.S.F. conform prevederilor art. 114 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv societăţile de investiţii financiare, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 133/1996, respectiv Societatea „Fondul Proprietatea“ - S.A. constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 247/2005;
    b) A.O.P.C. înfiinţate în România cărora, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu le erau aplicabile prevederile respectivei legi, neavând obligaţia înregistrării la A.S.F. anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Prevederile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.

    ART. 79
    (1) A.O.P.C. autorizate de A.S.F. la data intrării în vigoare a prezentei legi şi A.O.P.C. prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b), cu excepţia F.I.A.P.M. prevăzute la art. 44 alin. (1), sunt obligate ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acesteia:
    a) să îşi adapteze documentele de constituire şi funcţionare şi activitatea la prevederile prezentei legi;
    b) să solicite autorizarea modificărilor necesare ale documentelor menţionate la lit. a) şi să depună cererile şi documentaţia în acest sens.

    (2) A.O.P.C. aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) şi care nu dau curs obligaţiilor prevăzute în prezentul articol, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, li se retrage autorizaţia de funcţionare.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), A.O.P.C. înregistrate la A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentei legi solicită autorizarea la A.S.F. în vederea încadrării în una dintre categoriile de F.I.A. prevăzute de prezenta lege, astfel:
    a) A.O.P.C. care atrag în mod public resurse financiare solicită încadrarea în una dintre categoriile de F.I.A. destinate investitorilor de retail;
    b) A.O.P.C. care atrag în mod privat resurse financiare solicită încadrarea în una dintre categoriile de F.I.A. destinate investitorilor profesionali sau investitorilor de retail, după caz. În cazul în care investitorii respectivului A.O.P.C. nu se încadrează în categoria investitorilor profesionali, A.F.I.A. care administrează activele A.O.P.C.:
    1. solicită A.S.F. ca respectivul A.O.P.C. să fie autorizat în calitate de F.I.A. destinat investitorilor de retail; sau
    2. iniţiază demersurile necesare în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi în vederea lichidării A.O.P.C., în conformitate cu prevederile stabilite prin reglementările emise de A.S.F., cu respectarea conţinutului prospectului A.O.P.C.


    (4) În cazul A.O.P.C. înregistrate la A.S.F. ale căror titluri de participare sunt tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare, acestea solicită încadrarea în categoria F.I.A. destinate investitorilor de retail.
    (5) Ca urmare a modificărilor documentelor de constituire a A.O.P.C. de tipul fondurilor închise de investiţii înregistrate la A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentei legi, în vederea alinierii la prevederile acesteia şi ale reglementărilor A.S.F. cu privire la transformarea în F.I.A.C, nu sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (4) cu privire la retragerea investitorilor.
    (6) Cererile de autorizare ale A.O.P.C. în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi retrase şi completate în conformitate cu prevederile prezentei legi.

    ART. 80
    (1) Societăţile de investiţii financiare, denumite în continuare S.I.F., constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996, cu modificările ulterioare, precum şi societatea de investiţii „Fondul Proprietatea“ - S.A., constituită în temeiul Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează în categoria F.I.A. destinate investitorilor de retail şi nu pot să solicite retragerea de la tranzacţionare de pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A., decât în condiţiile retragerii autorizaţiei de F.I.A. de către A.S.F.
    (2) În cazul emiterii de către S.I.F. a mai multor categorii de acţiuni, aceste categorii de acţiuni se tranzacţionează în secţiuni diferite pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea actelor constitutive ale S.I.F. în vederea modificării obiectului de activitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează fără oferirea dreptului acţionarilor de retragere din societate şi sunt înregistrate la oficiul registrului comerţului din judeţul în care este înregistrat sediul social, în baza hotărârii consiliului de administraţie sau a A.F.I.A., după caz, ulterior obţinerii autorizaţiei prealabile emise de A.S.F.

    ART. 81
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, A.S.F. emite reglementări în aplicarea acesteia.
    (3) La împlinirea termenului de 6 luni prevăzut la art. 79 alin. (1) se abrogă:
    a) Legea nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 1 noiembrie 1996, cu modificările ulterioare;
    b) art. 114-120, art. 122, art. 123, art. 272 alin. (1) lit. i), art. 286, 286^1 şi 286^3 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) art. 6 alin. (1), art. 7, art. 7^1, art. 9, art. 9^1, art. 9^2 alin. (8)-(10), art. 12 alin. (3), (4), (4^1), (5) şi alin. (9) şi art. 20^1 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F. se realizează exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor de autorizare, supraveghere, investigare, cooperare cu alte autorităţi publice şi protecţie a investitorilor, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum şi a altor prevederi legale în vigoare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
    (5) La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile titlului VIII „Auditul financiar“ din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 82
    La data intrării în vigoare a prezentei legi orice sintagmă/trimitere la „A.O.P.C.“ utilizată în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 se va citi/se consideră ca fiind făcută la „F.I.A.“.

    ART. 83
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prevederile titlului IX «Auditul financiar» din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, se aplică în mod corespunzător de către S.A.I. şi O.P.C.V.M."

    2. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Participaţiilor calificate în cadrul unei S.A.I. li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 34-45 şi art. 272 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, precum şi reglementările A.S.F. privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la o societate de servicii de investiţii financiare.
    (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul «S.S.I.F.» din cuprinsul art. 34-45 din Legea nr. 126/2018 se va citi «S.A.I.», iar termenul «entitate reglementată» din cuprinsul art. 272 al aceleiaşi legi va include «S.A.I."

    3. La articolul 193^2, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
    "l) de a suspenda autorizaţia de desfăşurare a anumitor activităţi sau de exercitare a unor funcţii, în cazul în care se constată sau există premise rezonabile de afectare a intereselor investitorilor sau a bunei reputaţii a S.A.I. în cauză, prin continuarea desfăşurării respectivelor activităţi sau exercitarea respectivelor funcţii."

    4. La articolul 196, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (6^1)-(6^4), cu următorul cuprins:
    "(6^1) În funcţie de natura şi gravitatea faptei, în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 195, A.S.F. poate aplica măsurile administrative prevăzute la alin. (6), precum:
    1. o declaraţie publică în care se indică persoana responsabilă de încălcare şi natura încălcării prevederilor legale;
    2. o decizie prin care se solicită persoanei responsabile de încălcare să pună capăt respectivului comportament şi să se abţină de la repetarea acestuia;
    3. alte măsuri de atenţionare şi/sau cu scopul prevenirii sau remedierii situaţiilor de nerespectare a dispoziţiilor legale, conform reglementărilor A.S.F.
(6^2) Sancţiunile contravenţionale principale se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancţiuni contravenţionale complementare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
(6^3) Măsurile administrative prevăzute la alin. (6^1) pot fi aplicate distinct sau împreună cu sancţiunile principale sau complementare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(6^4) În cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe contravenţii, se aplică amenda prevăzută pentru contravenţia cea mai gravă, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001."

    5. Articolul 202 se abrogă.
    6. După articolul 202 se introduce un nou articol, articolul 202^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 202^1
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F. se realizează exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor de autorizare, supraveghere, investigare, cooperare cu alte autorităţi publice şi protecţie a investitorilor, cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (2) În tot cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă, sintagma reprezentant al compartimentului de control intern se va citi ofiţer de conformitate."    ART. 84
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 23 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) informaţii cu privire la membrii consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere, după caz, precum şi cu privire la directori sau membrii directoratului, după caz, ai AFIA;"

    2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) AFIA supun autorizării A.S.F., înainte de punerea în aplicare, orice modificare a condiţiilor semnificative care au stat la baza autorizării, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), b), e), f), h) şi i). În cazul modificării condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c), d), g) şi j), AFIA notifică A.S.F. în acest sens cu 14 zile anterior intrării în vigoare a respectivelor modificări."

    3. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins :
    "(4) Prevederile titlului IX «Auditul financiar» din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, se aplică în mod corespunzător de către AFIA şi FIA."

    4. La articolul 50 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
    "m) de a suspenda autorizaţia de desfăşurare a anumitor activităţi sau de exercitare a unor funcţii, în cazul în care se constată sau există premise rezonabile de afectare a intereselor investitorilor sau a bunei reputaţii a AFIA în cauză, prin continuarea desfăşurării respectivelor activităţi sau exercitarea respectivelor funcţii."

    5. La articolul 52, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) A.S.F. face publică orice sancţiune sau măsură administrativă impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, în afara cazurilor în care această publicare riscă să perturbe în mod grav pieţele financiare, să dăuneze intereselor investitorilor sau să aducă un prejudiciu disproporţionat părţilor în cauză."

    6. La articolul 52, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:
    "(6) În funcţie de natura şi gravitatea faptei, în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 51 sau 51^1, A.S.F. poate aplica măsuri administrative precum:
    a) o declaraţie publică în care se indică persoana responsabilă de încălcare şi natura încălcării prevederilor legale;
    b) o decizie prin care se solicită persoanei responsabile de încălcare să pună capăt respectivului comportament şi să se abţină de la repetarea acestuia;
    c) alte măsuri de atenţionare şi/sau cu scopul prevenirii sau remedierii situaţiilor de nerespectare a dispoziţiilor legale, conform reglementărilor A.S.F.
(7) Sancţiunile contravenţionale principale se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancţiuni contravenţionale complementare prevăzute în prezenta lege.
(8) Măsurile administrative prevăzute la alin. (6) pot fi aplicate distinct sau împreună cu sancţiunile principale sau complementare prevăzute de prezenta lege.
(9) În cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe contravenţii, se aplică amenda prevăzută pentru contravenţia cea mai gravă, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    7. După articolul 57 se introduce un nou articol, articolul 57^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 57^1
    (1) Raportarea către A.S.F. a încălcărilor, posibile sau certe, ale prevederilor prezentei legi şi/sau ale Regulamentului (UE) nr. 231/2013 se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.
    (2) A.S.F. stabileşte canale de comunicare independente şi autonome, care sunt sigure şi garantează confidenţialitatea, pentru primirea raportărilor privind încălcările prevederilor prezentei legi, denumite în continuare metode de comunicare securizate.
    (3) Metodele de comunicare securizate sunt considerate independente şi autonome, în condiţiile în care acestea îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) sunt separate de canalele de comunicare generale ale A.S.F., inclusiv de cele prin care A.S.F. comunică pe plan intern şi cu părţi terţe în cadrul activităţii sale obişnuite;
    b) sunt concepute, stabilite şi utilizate într-un mod care garantează caracterul complet, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor şi împiedică accesul angajaţilor neautorizaţi ai A.S.F.;
    c) permit stocarea durabilă a informaţiilor, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F., pentru a permite investigaţii suplimentare. A.S.F. păstrează evidenţele prevăzute în prezenta literă într-o bază de date confidenţială şi sigură.
    (4) Metodele de comunicare securizate permit raportarea încălcărilor posibile sau certe cel puţin în următoarele moduri:
    a) raportarea scrisă a încălcărilor, în format electronic sau pe suport hârtie;
    b) raportarea orală a încălcărilor prin intermediul liniilor telefonice, indiferent dacă este înregistrată sau neînregistrată;
    c) întâlnirea cu angajaţi specializaţi ai A.S.F., dacă este cazul.
    (5) A.S.F. se asigură că o raportare privind o încălcare primită prin alte mijloace decât prin metodele de comunicare securizate prevăzute în prezentul articol este transmisă imediat, fără modificare, angajaţilor specializaţi ai A.S.F., utilizând metodele de comunicare securizate.
    (6) Procesul de gestionare de către A.S.F. a raportărilor transmise de persoanele ce reclamă încălcări ale prevederilor prezentei legi se realizează conform prevederilor alin. (2)-(5) şi reglementărilor emise de A.S.F., cu asigurarea:
    a) întocmirii de proceduri specifice pentru primirea raportărilor privind încălcările şi luarea de măsuri ulterioare;
    b) unui nivel adecvat de protecţie a acelor angajaţi ai AFIA sau din cadrul depozitarilor FIA care raportează încălcările comise în cadrul respectivelor entităţi, cel puţin referitor la acte de răzbunare, de discriminare şi la alte tipuri de tratament injust;
    c) protecţiei datelor cu caracter personal atât cu privire la persoana care raportează încălcări la prezenta lege, cât şi cu privire la persoana fizică suspectată că s-ar fi făcut vinovată de o încălcare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 679/2016, precum şi cu alte prevederi legale în vigoare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
    d) confidenţialităţii în ceea ce priveşte persoana care raportează o încălcare, cu excepţia cazului în care legislaţia naţională impune dezvăluirea identităţii sale, în contextul unor anchete sau al unor proceduri judiciare ulterioare.
    (7) Raportarea de către angajaţii din cadrul AFIA sau din cadrul depozitarilor FIA, prevăzută la alin. (1)-(5), nu se consideră drept încălcare a vreunei restricţii privind divulgarea de informaţii impuse prin contract sau prin orice act cu putere de lege sau act administrativ şi nu atrage răspunderea persoanei care notifică în legătură cu acea raportare."

    8. După articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 63^1
    Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F. se realizează exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor de autorizare, supraveghere, investigare, cooperare cu alte autorităţi publice şi protecţie a investitorilor, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, precum şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016."    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

    Bucureşti, 20 decembrie 2019.
    Nr. 243.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016