Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 58 din 15 mai 2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 58 din 15 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 402 din 15 mai 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 27 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, litera l) se abrogă.
    2. La articolul 4, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv întreprinderi autonome, întreprinderi partenere ori întreprinderi legate, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La articolul 5, literele c) şi d) se abrogă.
    4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Potrivit prevederilor din partea a II-a cap. I secţiunea 1.1.1.1 «Ajutoarele pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii agricole care au legătură cu producţia agricolă primară» pct. 153 lit. a)-c) din Orientările UE, nivelul ajutorului prevăzut la alin. (1) poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din costul definit la art. 3 lit. i) şi j), pentru:
    (i) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cursul celor 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie;
    (ii) investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
    (iii) investiţii colective realizate de crescătorii de suine."

    5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) Termenul-limită până la care se depune cererea de înscriere în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, prevăzută la art. 9, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul solicitărilor fermierilor, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se pot stabili noi sesiuni de înscriere în program, cu încadrarea în valoarea totală a ajutorului de stat prevăzută la art. 18 alin. (2)."

    6. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul în care aplicaţia informatică prevăzută la art. 8 alin. (4) nu este operaţională la data depunerii cererilor de finanţare prevăzute la alin. (1), verificarea acestora împreună cu documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere, se va realiza de către funcţionarii din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcţional."

    7. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.
    8. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la acordarea primei plăţi aferente sprijinului financiar, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni."

    9. Anexele nr. 1-5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta lege.


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 15 mai 2020.
    Nr. 58.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Legea nr. 195/2018)
    Nr. ............... data ....................
    CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
    (model)
    Către
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............................../Municipiului Bucureşti
    Subsemnatul/Subsemnata:
    persoana juridică/PFA/IF/II ..............., cu sediul în localitatea ........................., judeţul ........................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ............................., CUI/CIF ..............................., cod CAEN ................, cont bancar ................................ deschis la .................., reprezentată legal de ........................., CNP ..................., legitimată cu C.I. seria ......... nr. .................
    Menţionez că:
    - deţin un număr de .................... locuri de cazare în ferme de reproducţie;
    – deţin un număr de .................... locuri de cazare în ferme de creştere şi îngrăşare;
    – deţin un număr de .................... locuri de cazare în ferme de reproducţie aflate în conservare.

    Mă angajez:
    - să înfiinţez o fermă de reproducţie hibridă cu o capacitate de cazare de .................... locuri;
    – să înfiinţez .................... locuri de cazare de reproducţie în ferma aflată în conservare.

    Solicit înscrierea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie şi depun următoarele documente:
    ...........................................................................
    ..............................................................................

    NOTĂ:
    Documentele prevăzute la art. 9
    Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

    Am fost informat de reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene (D.A.J.) despre:
    - recepţia investiţiei;
    – recepţia de închidere a Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, când trebuie să deţin autorizaţiile de funcţionare;
    – controalele anuale la faţa locului cu privire la îndeplinirea condiţiei de menţinere a activităţii de reproducţie în sectorul suinelor pe o perioadă de 10 ani.

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui control.
    Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.
    Solicitant,
    ..............................
    Verificat, reprezentantul D.A.J.,
    ..............................
    Aprobat, directorul executiv al D.A.J.,
    ..............................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Legea nr. 195/2018)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    (model)
    Subscrisa,
    persoana juridică şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II definită la art. 4 alin. (3) lit. a) sau b)/persoana juridică definită la art. 4 alin. (3) lit. c), ………………………........................., cu sediul în localitatea ……………….................., judeţul ……………..................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ……………............, CUI/CIF......................, cod CAEN …......., cont bancar …………................... deschis la ......................., reprezentată legal de ………………......................., CNP …………….............................., legitimată cu C.I. seria …………....... nr. ………..........,
    - declar pe propria răspundere că niciun membru din cadrul investiţiei colective nu este beneficiar al Programului …………....... sau membru în altă entitate beneficiară a Programului …………….....;
    – declar pe propria răspundere că nu am accesat niciun alt ajutor de stat, ajutor de minimis sau sprijin prin PNDR 2014-2020 privind înfiinţarea de ferme de reproducţie, aşa cum este prevăzut la art. 13 lit. f);
    – declar pe propria răspundere că nu voi solicita alt ajutor de stat conform prevederilor prezentei legi, folosindu-mă de acelaşi număr de locuri de cazare pentru porcul gras.

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, susţin declaraţia menţionată anterior.
    Reprezentant legal,
    ....................................................................
    (numele şi prenumele, semnătura)
    Data
    ....................................................................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Legea nr. 195/2018)
    Nr. ............... data ....................
    CERERE DE FINANŢARE
    (model)
    Către
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………………................./Municipiului Bucureşti
    Subsemnatul/Subsemnata:
    persoana juridică/PFA/IF/II ................., cu sediul în localitatea ……................, judeţul ….................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ………………........, CUI/CIF ……….................., cod CAEN ................., cont bancar ............................... deschis la .................., reprezentată legal de ………………......................, CNP ..................................., legitimată cu C.I. seria …......... nr. ........................,
    solicit plata aferentă Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, pentru realizarea investiţiei cu o capacitate de cazare de ............ locuri, a cărei valoare este de ……………........... euro, şi acordarea a 4 tranşe în valoare de ………………........... euro pentru fiecare tranşă şi depun următoarele documente:
    ..........................................................................................
    .............................................................................................

    NOTĂ:
    Documentele prevăzute la art. 12 alin. (1)
    Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.
    ........................................................................................
    ............................................................................................

    Declar că deţin fermă de reproducţie hibridă cu un număr de …….......... locuri de cazare sau fermă aflată în conservare pe raza localităţii ……………....................., judeţul …………......…................, şi marchez investiţia cu o placă-indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime şi 200 cm lăţime, confecţionată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibilă, pe care se inscripţionează „Investiţie beneficiară a «Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie», conform cererii numărul …………..........., de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ……………………………………............./Municipiului Bucureşti“.
    Mă angajez:
    - să încep realizarea investiţiei de la data acordării primei plăţi aferente sprijinului financiar;
    – să finalizez investiţia în maximum 18 luni de la acordarea primei plăţi aferente sprijinului financiar, potrivit art. 16 alin. (1);
    – să menţin activitatea de reproducţie suine în investiţia realizată prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie pentru cel puţin 10 ani, potrivit art. 16 alin. (2).

    Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.
    Solicitant,
    ....................................................
    Verificat, reprezentantul D.A.J.,
    ....................................................
    Aprobat, directorul executiv al D.A.J.,
    ....................................................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la Legea nr. 195/2018)
    PROCES-VERBAL
    pentru recepţia de închidere a programului
    (model)
    Numele şi prenumele ..................................., funcţia .................................., legitimaţia nr. ................, în calitate de reprezentant al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ...............................,
    am constatat următoarele:
    persoana juridică/PFA/IF/II/............................, cu sediul în localitatea ........................., judeţul ........................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ..............................., CUI/CIF ..................................., cod CAEN ….............., cont bancar ………….................. deschis la..................., reprezentată legal de …………......................., CNP .................................., legitimată cu C.I. seria ……...... nr. ……………...........,
    a) a înfiinţat fermă de reproducţie hibridă cu capacitatea de ………………................ locuri noi de cazare pentru reproducţie;
    b) a înfiinţat ……………............ locuri noi de cazare pentru reproducţie în fermă de reproducţie hibridă aflată în activitate;
    c) a înfiinţat ……………............. locuri noi de cazare pentru reproducţie în fermă de reproducţie hibridă aflată în conservare.
    Investiţia a fost realizată conform prevederilor prezentei legi.
    Da
    Nu
    A montat placa-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care este inscripţionat „Investiţie beneficiară a «Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie», conform Cererii numărul .............., de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................./Municipiului Bucureşti“.
    Da
    Nu
    Alte menţiuni:
    ..............................................................................................
    ..........................................................................................

    Am constatat.
    Reprezentantul D.A.J.,
    ....................................................................
    Sunt de acord cu constatarea.
    Solicitant,
    ....................................................................

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 5 la Legea nr. 195/2018)
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................................................................
    Director executiv (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) .....................................................................
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a sumelor necesare reprezentând tranşe/decontare cheltuieli efectuate
    (model)
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului..................................................................../Municipiului Bucureşti

┌────┬────────────┬─────────┬───────────┬──────┬──────────┬──────┐
│ │ │Nr. │Valoarea │ │Suma │Suma │
│ │ │locuri de│totală a │ │decont │rămasă│
│Nr. │Beneficiarul│cazare │investiţiei│Tranşa│cheltuieli│de │
│crt.│ │realizate│aprobată │(lei) │efectuate │plătit│
│ │ │prin │(lei) │ │(lei) │(lei) │
│ │ │program │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────┴──────────┴──────┘


    Întocmit şi verificat
    ....................................................................
    (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016