Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 220 din 15 noiembrie 2019  privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 220 din 15 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 926 din 18 noiembrie 2019
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, punctele 32 şi 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "32. turism speologic specializat - parcurgerea unei peşteri în echipe mici, conduse de ghizi agreaţi de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate/administraţia peşterii şi dotate cu echipament corespunzător, care utilizează, dacă este cazul, doar amenajări temporare pentru asigurarea siguranţei participanţilor;
    ................................................................................................
36. modalitate de administrare a ariei naturale protejate - felul în care se asigură managementul unei arii naturale protejate, respectiv prin Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi structurile de administrare special constituite;"

    2. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Rezervaţiile ştiinţifice, rezervaţiile naturale, monumentele naturii şi, după caz, geoparcurile, siturile patrimoniului natural universal, zonele umede de importanţă internaţională, siturile de importanţă comunitară, ariile speciale de conservare şi ariile de protecţie specială avifaunistică care nu necesită structuri de administrare special constituite se administrează de către Agenţia Naţională de Arii Naturale Protejate."

    3. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate poate încheia parteneriate pentru administrarea ariilor naturale protejate prevăzute la alin. (3) cu persoane juridice de tipul: instituţii de învăţământ şi cercetare, muzee, autorităţi publice locale, organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi în domeniul ariilor naturale protejate."

    4. La articolul 18, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Administrarea ariilor naturale protejate şi a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural aflate în reţeaua naţională de arii naturale protejate se face, potrivit legii, prin:
    a) structurile teritoriale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;
    b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în coordonarea/subordinea, după caz, a unor regii autonome, companii şi societăţi naţionale, autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii descentralizate ale administraţiei publice centrale, instituţii ştiinţifice de cercetare şi de învăţământ din sectorul public şi privat, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, muzee, constituite potrivit legii şi aflate în relaţie contractuală cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate;
    c) Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», aflată în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, pentru Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării».
    ................................................................................................
    (4) Modul de atribuire a administrării ariilor naturale protejate se stabileşte printr-o metodologie care se elaborează de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."

    5. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Atribuţiile custozilor sunt preluate de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate prin structurile sale teritoriale."

    6. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management şi regulamentele se elaborează de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, se avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/instituţiile din subordinea acesteia, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul autorităţii publice centrale din domeniul culturii şi consultarea autorităţilor publice centrale din domeniul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, agriculturii şi silviculturii."

    7. La articolul 28, alineatele (10) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(10) În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte şi/sau activităţi care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autorităţile competente pentru protecţia mediului solicită şi ţin seama de avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate/administratorilor.
(11) Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate/Administratorii ariilor naturale protejate de interes naţional şi/sau comunitar, în vederea luării în considerare a tuturor aspectelor din teren, va/vor fi consultată/consultaţi de către autorităţile de mediu competente în cadrul etapei de încadrare de mediu a proiectelor/planurilor/activităţilor care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate."

    8. Articolul 28^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28^1
    Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activităţi în ariile naturale protejate se realizează numai cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate/administratorilor ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional."

    9. La articolul 30, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate sau administratorii ariilor naturale protejate instituie un sistem de tarife, ce se aprobă de autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi se constituie ca venituri proprii pentru sistemul de arii naturale protejate.
(4) Tarifele prevăzute la alin. (3) se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin direcţia responsabilă, conform prevederilor metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(5) Sumele provenite din tarifele prevăzute la alin. (3) se fac venit la bugetul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, respectiv administraţiei ariei naturale protejate, pentru realizarea obiectivelor de conservare şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate."

    10. La articolul 42, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Beneficiarul unei lucrări de investiţii are obligaţia de a anunţa descoperirea oricărei peşteri în frontul unei lucrări miniere sau al unei cariere celei mai apropiate instituţii abilitate, respectiv administratorului ariei naturale protejate, Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, agenţiei judeţene pentru protecţia mediului sau reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale."

    11. La articolul 43, alineatele (7) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Peşterile din clasa A nu pot face obiectul niciunei modificări a factorilor ei naturali sau amenajări, cu excepţia celor destinate protejării peşterii şi a celor temporare necesare explorării şi/sau evacuării victimelor în caz de accident. Ele pot face obiectul explorărilor speologice, cercetării ştiinţifice, turismului speologic specializat sau al activităţilor de documentare, pe bază de autorizaţii emise de Comisia Patrimoniului Speologic şi cu avizul emis de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate/administratorii ariei naturale protejate, în limitele stabilite prin regulamentele şi planurile de management.
    ................................................................................................
(11) Peşterile din clasa C se constituie ca rezervaţii naturale. Peşterile din clasa C pot face obiectul explorărilor speologice, activităţilor de documentare, cercetării ştiinţifice, amenajărilor turistice sau al altor forme de valorificare, pe baza autorizaţiilor emise de Comisia Patrimoniului Speologic, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate/administraţiei ariei naturale protejate în care sunt incluse."

    12. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) Controlul aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se exercită de către personalul cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale:
    a) Gărzii Naţionale de Mediu;
    b) Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;
    c) autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi structurilor teritoriale ale acesteia cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi, respectiv, silviculturii;
    d) structurilor de administrare special constituite;
    e) gestionarilor fondurilor de vânătoare, pe domeniul lor de competenţă;
    f) Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pe domeniul său de competenţă, în ceea ce priveşte activităţile de comerţ cu specii de floră şi faună sălbatică;
    g) Direcţiei Generale a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru operaţiunile vamale;
    h) Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», pentru Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării»;
    i) altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului."

    13. La articolul 52, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate fără acordul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate sau, după caz, al administratorului, emis potrivit prevederilor art. 27 alin. (2);"

    14. La articolul 53 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) intrarea în perimetrul protejat fără permisul de acces eliberat de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate/administrator;"

    15. La articolul 56^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Modificarea limitelor ariilor naturale protejate de interes naţional, în sensul delimitării unei precizii mai bune, se face la iniţiativa Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate sau a structurii de administrare a ariei naturale protejate în baza unui studiu ştiinţific, cu avizul consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."    ART. II
    Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 13 mai 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate prin:
    a) structuri teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, fără personalitate juridică, organizate la nivel de direcţie sau serviciu, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate;
    b) structuri de administrare special constituite aflate în relaţie contractuală, în coordonarea agenţiei."

    2. La articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) stabileşte şi pune în practică criterii de performanţă pentru evaluarea administratorilor ariilor naturale protejate;"

    3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Calitatea de administrator poate fi dobândită doar de persoane juridice."    ART. III
    Modul de atribuire prevăzut la art. 18 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se realizează în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu procedura de preluare aprobată prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

    ART. IV
    În cazul ariilor naturale protejate de interes naţional, fără limite identificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, stabilirea limitelor şi modificarea lor se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, în baza unui studiu ştiinţific, cu avizul Academiei Române şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

    ART. V
    Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate încheie acorduri de colaborare cu solicitanţii, respectiv cu beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, aflate în etapa de evaluare, contractare, respectiv de implementare, pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor în vederea implementării activităţilor aferente proiectelor.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 15 noiembrie 2019.
    Nr. 220.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016