Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 196 din 7 septembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 196 din 7 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1040 din 7 decembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "LEGE
    privind publicitatea mobiliară"

    2. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în Registru operatorul/agentul autorizat care este parte în contractul/operaţiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează:"

    3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) se sancţionează cu retragerea autorizării operatorului/a acordului la împuternicire a agentului respectiv. "

    4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate şi au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiţia înscrierii în Registru."

    5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Autoritatea de Supraveghere a Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară, numită în continuare Autoritatea de Supraveghere, este Ministerul Justiţiei.
    (2) Atribuţiile Ministerului Justiţiei, în calitate de Autoritate de Supraveghere, se exercită printr-un compartiment distinct cu atribuţii privind exclusiv Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, aflat în coordonarea directă a ministrului justiţiei.
    (3) Autoritatea de Supraveghere exercită următoarele atribuţii:
    a) analizează solicitările operatorilor în vederea autorizării pentru efectuarea înscrierilor în Registru;
    b) supraveghează activitatea de operare în Registru desfăşurată de către operatori şi agenţii împuterniciţi ai acestora;
    c) administrează şi întreţine sistemul computerizat al Registrului compus din două sau mai multe servere independente, situate în locuri diferite şi conectate între ele;
    d) controlează activitatea operatorilor şi a agenţilor împuterniciţi ai acestora, precum şi funcţionarea Registrului, în vederea asigurării respectării dispoziţiilor legale în vigoare;
    e) examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de Registru sau de agenţii împuterniciţi ai operatorilor a dispoziţiilor legale şi dispune măsurile corespunzătoare pentru remedierea situaţiei, potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi ale regulamentului;
    f) supraveghează desfăşurarea activităţii operatorilor şi agenţilor împuterniciţi ai acestora în conformitate cu regulile de concurenţă şi sesizează Consiliul Concurenţei cu privire la încălcarea acestora;
    g) în cazul constatării încălcării condiţiilor prevăzute de prezenta lege, pe bază de probe şi pentru motive temeinice, dispune, după caz, suspendarea sau revocarea autorizării unui operator sau a unui agent împuternicit;
    h) cooperează cu Corpul Operatorilor, precum şi, nemijlocit, cu operatorii şi agenţii împuterniciţi ai acestora, în scopul îmbunătăţirii calităţilor şi performanţelor tehnice, a administrării şi funcţionării Registrului, precum şi a relaţiei dintre Registru şi terminalele care îl deservesc;
    i) asigură, în condiţiile legii, accesul publicului la informaţiile înscrise în Registru, cu respectarea normelor privind protecţia datelor cu caracter personal;
    j) ia, cu caracter temporar, măsurile care se impun în cazul în care modalităţile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de Corpul Operatorilor, de operatori sau agenţii împuterniciţi ai acestora, ar conduce la perturbarea funcţionării Registrului şi la îngreunarea substanţială a realizării scopului pentru care acesta a fost creat."

    6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Pentru exercitarea atribuţiilor Autorităţii de Supraveghere se emit ordine ale ministrului justiţiei.
    (2) În condiţiile prezentei legi, ordinele ministrului justiţiei sunt acte administrative şi pot fi atacate de partea interesată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, procedura prealabilă nefiind obligatorie."

    7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Calitatea de operator autorizat se dobândeşte în condiţiile prevăzute de prezenta lege."

    8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Pot să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere şi să certifice căutările în Registru doar operatorii de drept, operatorii autorizaţi, agenţii împuterniciţi ai acestora şi Corpul Operatorilor, în condiţiile prevăzute în prezenta lege.
    (2) Sunt operatori de drept autorităţile desemnate în acest sens prin acte normative cu putere de lege, exclusiv pentru creanţele fiscale şi alte creanţe ale statului.
    (3) Corpul Operatorilor efectuează certificarea căutărilor în Registru şi înregistrarea avizelor de înscriere prevăzute la art. 16. Operaţiunile efectuate de către Corpul Operatorilor, la solicitarea autorităţilor publice, se realizează în mod exclusiv, obligatoriu şi gratuit."

    9. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Operatorii sunt constituiţi într-o asociaţie profesională denumită Corpul Operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară, persoană privată de utilitate publică, care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere şi cu terţele persoane.
    (2) Toţi operatorii autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere, precum şi operatorii de drept fac parte din Corpul Operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară de la data autorizării, respectiv de la data intrării în vigoare a actului normativ care le conferă această calitate, după caz.
    (3) Corpul Operatorilor îşi desfăşoară activitatea potrivit următoarelor reguli:
    a) Adunarea generală a Corpului Operatorilor se constituie din câte un reprezentant al fiecărui operator autorizat;
    b) Adunarea generală este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor Corpului Operatorilor; dacă la prima convocare condiţia de prezenţă nu este îndeplinită, se face o nouă convocare pentru un termen de cel mult două zile lucrătoare de la prima convocare; la a doua convocare, Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a cel puţin doi membri;
    c) fiecare operator are un vot în adoptarea hotărârilor Adunării generale; hotărârile Adunării generale se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege;
    d) Corpul Operatorilor este condus de un preşedinte ales de Adunarea generală dintre directorii de Registru, pentru un mandat de un an, ce poate fi reînnoit;
    e) preşedintele Corpului Operatorilor asigură administrarea activităţii curente şi reprezintă Corpul Operatorilor în relaţiile cu terţii;
    f) hotărârile Adunării generale se publică, în termen de 3 zile de la adoptare, pe pagina de internet a Corpului Operatorilor.
    (4) Corpul Operatorilor se organizează şi funcţionează potrivit propriului statut, care include dispoziţiile prevăzute la alin. (3).
    (5) Corpul Operatorilor propune Autorităţii de Supraveghere reguli pentru organizarea activităţii de publicitate mobiliară, precum şi pentru administrarea şi organizarea Registrului.
    (6) Pentru asigurarea funcţionării, Corpul Operatorilor îşi constituie venituri provenite din contribuţiile membrilor stabilite prin hotărâre a Adunării generale, adoptată cu unanimitatea membrilor săi. Neplata contribuţiei în condiţiile stabilite atrage suspendarea calităţii de membru şi a drepturilor aferente în cadrul Corpului Operatorilor.
    (7) Corpul Operatorilor suportă cheltuielile prilejuite de înregistrarea în Registru a actelor şi operaţiunilor stabilite potrivit legii şi de îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuţii."

    10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Înregistrarea formularelor de aviz de înscriere care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii se va efectua, în mod exclusiv şi gratuit, de către Corpul Operatorilor.
    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Corpul Operatorilor va înregistra în Registru următoarele categorii de formulare:
    a) formularul de aviz de nulitate a avizelor de înscriere;
    b) formularul de aviz de executare privind încetarea executării pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti;
    c) formularul de aviz de preluare privind anularea preluării bunului ipotecat în contul creanţei pe baza hotărârii judecătoreşti;
    d) formularele de aviz de înscriere transmise de organele judiciare penale.
    (3) Formularele care necesită efectuarea verificărilor potrivit alin. (2) se înregistrează după următoarea procedură:
    a) după primirea solicitării de înscriere şi verificarea documentelor se completează formularul corespunzător şi se va transmite solicitantului pentru a fi semnat;
    b) solicitantul returnează formularul semnat, în două exemplare, pentru a fi înregistrat în Registru;
    c) după efectuarea înregistrării în Registru, un exemplar al formularului se restituie solicitantului, pe suport hârtie, vizat de Corpul Operatorilor ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică calificată, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înscrierii."

    11. La articolul 21, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Ordinul ministrului justiţiei de revocare a autorizaţiei de funcţionare se publică la data emiterii pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei şi produce efecte începând cu această dată.
    (2) Ordinul ministrului justiţiei de suspendare a autorizaţiei de funcţionare se publică la data emiterii pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei şi produce efecte începând cu această dată."

    12. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Pentru obţinerea autorizaţiei şi pentru fiecare reautorizare, operatorii achită o taxă în cuantum de 2.000 lei.
    (2) De asemenea, operatorii achită, la autorizare şi la fiecare reautorizare, o taxă în cuantum de 100 lei pentru fiecare birou teritorial înfiinţat de către operator sau deservit de un agent împuternicit de către acesta pentru a opera direct în Registru."

    13. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial.
    (2) Pentru celelalte avize de ipotecă se achită următoarele taxe:
    a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial;
    b) 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipotecă iniţial;
    c) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial;
    d) 30 lei pentru avizul de cesiune a creanţei ipotecare;
    e) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;
    f) 30 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial;
    g) 30 lei pentru avizul de menţinere a ipotecii;
    h) 30 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;
    i) 30 lei pentru avizul de preluare în contul creanţei;
    j) 60 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;
    k) 60 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
    l) 40 lei pentru avizul de transformare.
    (3) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 80 lei pentru fiecare aviz de fiducie iniţial.
    (4) Pentru celelalte avize de fiducie se achită următoarele taxe:
    a) 60 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;
    b) 60 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie iniţial;
    c) 60 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial;
    d) 60 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial.
    (5) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 60 lei pentru fiecare aviz specific iniţial.
    (6) Pentru celelalte avize specifice se achită următoarele taxe:
    a) 40 lei pentru avizul modificator al avizului specific iniţial;
    b) 30 lei pentru avizul de prelungire a avizului specific iniţial;
    c) 30 lei pentru avizul de stingere a avizului specific iniţial;
    d) 30 lei pentru avizul de nulitate a avizului specific iniţial.
    (7) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial - creanţe securitizate.
    (8) Pentru celelalte avize de ipotecă - creanţe securitizate solicitanţii achită următoarele taxe:
    a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
    b) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - creanţe securitizate;
    c) 30 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - creanţe securitizate;
    d) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
    e) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
    f) 20 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate.
    (9) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare.
    (10) Pentru celelalte avize de ipotecă - obligaţiuni ipotecare se achită următoarele taxe:
    a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
    b) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare;
    c) 30 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare;
    d) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
    e) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
    f) 20 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare.
    (11) Pentru orice alte avize necesare înscrierii în Registru a actelor şi faptelor juridice prevăzute de lege, solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare înregistrare.
    (12) Pentru obţinerea informaţiilor certificate ale înregistrărilor în Registru, solicitanţii achită o taxă de 30 lei pentru fiecare înregistrare.
    (13) Pentru avizele de reactivare a avizului iniţial, indiferent de tip, nu se plăteşte taxă."

    14. La articolul 28, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) O cotă de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 26 şi 27 se constituie ca fond special la dispoziţia Ministerului Justiţiei şi se utilizează de către Autoritatea de Supraveghere exclusiv pentru organizarea şi funcţionarea RNPM.
(3) Modul de utilizare de către Autoritatea de Supraveghere a sumelor constituite conform alin. (2), precum şi detalierea cheltuielilor se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
    …………………………………………………………………….
(5) Evidenţa sumelor prevăzute la alin. (2), precum şi verificarea respectării destinaţiei acestora revin Autorităţii de Supraveghere."

    15. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    Modul de încasare şi de plată a sumelor prevăzute la art. 26 şi 27 se stabileşte prin instrucţiuni aprobate prin ordin al ministrului justiţiei."

    16. La articolul 31, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În vederea asigurării unui cadru concurenţial pe piaţă, nivelul minim al tarifelor percepute de operatori pentru furnizarea serviciilor de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară este cel stabilit pentru taxele datorate bugetului de stat şi Autorităţii de Supraveghere pentru fiecare tip de aviz de înscriere."

    17. La articolul 34, alineatele (8) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(8) Reprezentantul organelor care au competenţa, potrivit legii, de a solicita o înscriere în Registru pot completa formularele de aviz, conform tipului de înscriere solicitat şi potrivit instrucţiunilor de completare aprobate prin ordin al ministrului justiţiei, sau pot solicita asistenţa Corpului Operatorilor, conform procedurii prevăzute la art. 16.
    …………………………………………………………………….
(13) La sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, operatorul/agentul solicită Autorităţii de Supraveghere reactivarea avizului stins din eroare, pe baza formularului de aviz de reactivare, explicând împrejurările în care s-a produs stingerea din eroare. Autoritatea de Supraveghere este obligată să îşi exprime acordul la reactivare în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării. Contestaţiile cu privire la actele administrative emise de Autoritatea de Supraveghere în aplicarea prezentului articol se soluţionează de tribunal, prin încheiere dată în Camera de Consiliu, de urgenţă şi cu precădere, încheierea fiind definitivă."

    18. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Constituie abateri disciplinare ale operatorilor/agenţilor autorizaţi:
    a) nerespectarea obligaţiilor stabilite prin actele emise de Autoritatea de Supraveghere;
    b) înregistrarea în Registru a avizelor de înscriere cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a actelor emise de Autoritatea de Supraveghere;
    c) încălcarea regulilor privind concurenţa stabilite prin acte normative şi administrative specifice;
    d) perturbarea funcţionării Registrului şi a accesării legale a acestuia de către persoanele îndreptăţite;
    e) neachitarea taxelor aferente înregistrărilor efectuate în Registru la termenele stabilite pentru îndeplinirea acestor obligaţii;
    f) refuzul sau întârzierea în furnizarea către Autoritatea de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, a informaţiilor şi documentelor privind activitatea de operator/agent autorizat, solicitate de aceasta;
    g) construirea unei pagini de internet proprii de prezentare a activităţii astfel încât să inducă în eroare publicul utilizator ori să creeze confuzie cu pagina de internet a Registrului, prin aspectul general al paginii, prezentare, însemne oficiale folosite, denumiri, imagini, figuri sau alte caracteristici relevante;
    h) nerespectarea obligaţiilor privind verificarea calităţii de persoană interesată a persoanei fizice solicitante care completează şi semnează formularul de aviz de înscriere şi care solicită înregistrarea acestuia în Registru;
    i) omisiunea menţionării, de către agentul împuternicit, pe toate documentele emise, a calităţii de agent împuternicit, precum şi a numelui/denumirii operatorului care l-a împuternicit;
    j) nerespectarea obligaţiilor privind păstrarea formularului de aviz de înscriere, a tuturor documentelor care însoţesc acest formular, a registrului general ţinut corespunzător prevederilor din regulament, precum şi a corespondenţei aferente desfăşurării activităţii de operare în Registru, în condiţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.
    (2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau birourilor teritoriale proprii ori agenţilor împuterniciţi ai acestora, în raport cu gravitatea abaterii săvârşite, următoarele sancţiuni:
    a) avertisment scris;
    b) suspendarea autorizării şi a dreptului de a efectua înscrieri în Registru pe o durată de la 10 zile la şase luni;
    c) revocarea autorizării.
    (3) Constatarea abaterilor disciplinare se efectuează de către Autoritatea de Supraveghere, în urma unei cercetări prealabile, la care participă şi directorul de Registru al operatorului autorizat. În cazul în care este necesar, cercetarea se poate desfăşura şi la sediul operatorului/agentului cercetat.
    (4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (2) se aplică prin ordin al ministrului justiţiei.
    (5) Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează de Autoritatea de Supraveghere în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Sancţiunile disciplinare aplicate pot fi atacate şi direct la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii."    ART. II
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica, în mod corespunzător, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere.

    ART. III
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere a Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară, prin ordin al ministrului justiţiei, va adopta procedura pentru reactivarea avizului stins din eroare şi indisponibilizarea în Registru a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare.

    ART. IV
    Dispoziţiile prevăzute la art. I pct. 12 şi 13 intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.

    ART. V
    În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 7 septembrie 2020.
    Nr. 196.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016