Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
INSTRUCTIUNI din 6 februarie 2012 privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a plajei Marii Negre
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 6 februarie 2012  privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a plajei Marii Negre    Twitter Facebook
Cautare document

INSTRUCTIUNI din 6 februarie 2012 privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a plajei Marii Negre

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 28 februarie 2012

    ART. 1
    (1) Prezentele instrucţiuni au ca obiect reglementarea organizãrii şi desfãşurãrii licitaţiei pentru închirierea plajei Mãrii Negre în scop turistic.
    (2) Închirierea plajelor Mãrii Negre în scop turistic se realizeazã prin licitaţie publicã, conform prevederilor prezentelor instrucţiuni, organizatã de Administraţia Bazinalã de Apã Dobrogea-Litoral.
    (3) Închirierea se face în baza unui contract de închiriere prin care Administraţia Bazinalã de Apã Dobrogea-Litoral, denumitã în continuare locator, transmite, pentru perioada unui sezon estival sau a mai multor sezoane estivale, unei alte persoane, denumitã în continuare locatar, dreptul de folosinţã asupra unui sector al plajei Mãrii Negre, în schimbul unei chirii.
    (4) Bunul asupra cãruia se exercitã dreptul de folosinţã este plaja Mãrii Negre, care face parte din domeniul public al statului, aflatã în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", denumitã în continuare ANAR.
    ART. 2
    (1) La licitaţie pot participa operatori economici care administreazã structuri de primire turistice, proprietari ori administratori de ansambluri rezidenţiale care desfãşoarã activitãţi de turism, operatori economici care desfãşoarã activitãţi de divertisment, agrement şi/sau sportive şi autoritãţi ale administraţiei publice locale care pot încheia contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pe perioada unui sezon estival sau a mai multor sezoane estivale, în condiţiile legii.
    (2) Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofertã comunã, fãrã a fi obligate sã îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
    (3) Locatorul are dreptul de a solicita ca asocierea sã fie legalizatã numai în cazul în care oferta comunã este declaratã câştigãtoare.
    ART. 3
    (1) Locatorul desfãşoarã procedurile de licitaţie în baza caietului de sarcini, care se aprobã de consiliul de conducere al ANAR.
    (2) Caietul de sarcini cuprinde:
    a) descrierea sectorului de plajã ce face obiectul procedurii de licitaţie pentru închiriere;
    b) preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare sector de plajã;
    c) durata închirierii:
    d) condiţiile şi regimul de exploatare a bunului închiriat;
    e) condiţiile privind eligibilitatea, înregistrarea şi capacitatea economico-financiarã;
    f) criteriile de selecţie;
    g) garanţii;
    h) obligaţiile privind protecţia mediului;
    i) interdicţia subînchirierii.
    (3) Pot participa la licitaţia publicã ofertanţii care fac dovada achiziţionãrii caietului de sarcini şi care fac dovada constituirii garanţiei de participare.
    (4) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de cãtre locator la sediul sãu şi/sau în alte locuri stabilite de cãtre acesta, prevãzute în anunţul publicitar.
    (5) Preţul de vânzare al caietului de sarcini se stabileşte de cãtre locator prin decizie a conducãtorului acestuia.
    ART. 4
    (1) Garanţia de participare este obligatorie.
    (2) Valoarea garanţiei de participare la licitaţia de închiriere va fi de 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale pentru sectorul de plajã ce face obiectul licitaţiei.
    (3) Garanţia de participare la licitaţia de închiriere se restituie în cazul ofertanţilor a cãror ofertã nu a fost declaratã câştigãtoare, în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data semnãrii contractului de închiriere.
    ART. 5
    (1) Locatorul va publica anunţul licitaţiei publice întrun cotidian local, în unul naţional, precum şi pe site-ul propriu.
    (2) Anunţul licitaţiei va conţine:
    a) denumirea şi sediul locatorului;
    b) obiectul şi durata închirierii;
    c) condiţiile de procurare a caietului de sarcini;
    d) data şi locul de primire a ofertelor;
    e) data, ora şi locul de deschidere a ofertelor;
    f) durata în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor.
    (3) Termenul de primire a ofertelor este de 20 de zile calendaristice, începând cu data publicãrii anunţului licitaţiei publice.
    ART. 6
    Oferta trebuie sã cuprindã detaliat toate condiţiile prevãzute în caietul de sarcini.
    ART. 7
    (1) Ofertanţii transmit ofertele în douã plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior. Ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special, ţinut de locator.
    (2) Pe plicul exterior se va indica sectorul de plajã propus spre închiriere prin licitaţie publicã, pentru care este depusã oferta. Plicul exterior trebuie sã conţinã urmãtoarele documente:
    a) garanţia de participare;
    b) dovada achiziţionãrii caietului de sarcini;
    c) fişa cu informaţii generale ale ofertantului;
    d) declaraţia de participare;
    e) documente care dovedesc calitãţile şi capacitãţile ofertanţilor, conform cerinţelor caietului de sarcini.
    (3) Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia. Acest plic va conţine oferta economicã propriu-zisã.
    (4) Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, prin fax, e-mail, poştã sau curierat.
    (5) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixatã pentru deschiderea lor.
    ART. 8
    (1) Componenţa comisiei de evaluare se stabileşte de cãtre ANAR, prin decizie a conducãtorului acesteia, cu avizul conducãtorului autoritãţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului.
    (2) Comisia de evaluare este formatã din 5 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei. De asemenea, vor fi desemnaţi 2 membri supleanţi şi un secretar. Secretarul nu are drept de vot.
    ART. 9
    (1) Membrii comisiei de evaluare care sunt soţ/soţie, rude sau afini pânã la gradul al patrulea inclusiv cu asociaţii, cu acţionarii, precum şi cu administratorii sau cenzorii societãţilor comerciale participante la licitaţia publicã nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.
    (2) Membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi sã dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate, pe propria rãspundere, dupã deschiderea plicurilor exterioare, care se va pãstra la dosarul închirierii.
    (3) În situaţia în care membrii comisiei de evaluare constatã cã se aflã în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevãzute la alin. (1), aceştia sunt obligaţi sã îl anunţe imediat pe preşedintele comisiei de evaluare, care dispune înlocuirea persoanei incompatibile cu unul dintre membrii supleanţi.
    ART. 10
    (1) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:
    a) selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior;
    b) întocmirea listei cuprinzând candidaţii admişi la prezentarea ofertei economice şi comunicarea acesteia;
    c) analizarea şi evaluarea ofertelor tehnico-economice pe baza criteriilor de selecţie stabilite prin caietul de sarcini;
    d) întocmirea raportului de evaluare;
    e) întocmirea proceselor-verbale prevãzute de prezentele instrucţiuni;
    f) desemnarea câştigãtorului licitaţiei publice.
    (2) Secretarul comisiei de evaluare redacteazã procesele-verbale prevãzute de prezentele instrucţiuni.
    ART. 11
    (1) Comisia de evaluare este legal întrunitã numai în prezenţa tuturor membrilor. În cazul în care, din motive obiective sau în caz de incompatibilitate, un membru al comisiei nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu unul dintre cei 2 membri supleanţi.
    (2) Deciziile comisiei de evaluare se adoptã cu votul a douã treimi din numãrul membrilor.
    ART. 12
    (1) Pentru desfãşurarea procedurii licitaţiei publice este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi pentru fiecare sector de plajã propus spre închiriere.
    (2) La şedinţa de deschidere a plicurilor exterioare pot participa reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor sectorului de plajã licitat.
    (3) Dupã deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare eliminã ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi datelor cerute la art. 7 alin. (2) şi întocmeşte un proces-verbal care va fi semnat de membrii comisiei de evaluare. Acest proces-verbal se face public prin afişare la sediul locatorului, imediat dupã semnare.
    (4) Pentru continuarea desfãşurãrii procedurii de licitaţie este necesar ca dupã deschiderea plicurilor exterioare cel puţin douã oferte sã fie acceptate, în caz contrar procedura de licitaţie urmând a fi refãcutã în condiţiile prevãzute la art. 15.
    (5) La şedinţa de deschidere a plicurilor interioare pot participa ofertanţii acceptaţi pentru sectorul de plajã licitat.
    (6) Dupã deschiderea plicurilor interioare, comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal semnat de membrii acesteia şi de ofertanţii prezenţi.
    ART. 13
    (1) Comisia de evaluare analizeazã ofertele tehnico-economice din plicurile interioare şi alege oferta cea mai bunã din punctul de vedere al îndeplinirii criteriilor de selecţie precizate în caietul de sarcini.
    (2) Pe baza evaluãrii ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte în maximum 5 zile raportul de evaluare, care va cuprinde descrierea procedurii de închiriere şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigãtor sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigãtor niciun ofertant, cauzele respingerii.
    (3) Comisia de evaluare, pe baza raportului de evaluare, procedeazã în termen de maximum 3 zile la informarea tuturor ofertanţilor despre rezultatul licitaţiei.
    ART. 14
    (1) Ofertanţii pot face contestaţie privind eventualele încãlcãri ale dispoziţiilor prezentelor instrucţiuni. Contestaţia se formuleazã în scris şi trebuie sã conţinã urmãtoarele elemente:
    - datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice;
    - denumirea bunului care a fãcut obiectul licitaţiei publice;
    - motivarea în fapt şi în drept a cererii;
    - semnãtura contestatorului.
    Contestatorul va ataşa la contestaţie copia actului atacat.
    (2) Termenul de depunere a contestaţiilor este de douã zile de la data primirii înştiinţãrii privind rezultatul licitaţiei publice. Contestaţiile se depun la sediul locatorului.
    (3) Contestaţiile se soluţioneazã de o comisie compusã din 3 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei, şi un secretar care nu are drept de vot, alţii decât cei din comisia de evaluare. Componenţa comisiei se stabileşte de cãtre ANAR prin decizie a conducãtorului acesteia, cu avizul conducãtorului autoritãţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului, în maximum douã zile de la data deschiderii plicurilor exterioare. Contestaţiile se vor soluţiona în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data depunerii contestaţiei.
    (4) Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt:
    a) analizeazã contestaţia formulatã privind admiterea sau respingerea sa;
    b) decide cu privire la oportunitatea suspendãrii procedurii de atribuire a contractelor de închiriere în cazul în care contestaţia este admisã, procedeazã la reevaluarea ofertelor şi decide asupra ofertantului câştigãtor;
    c) întocmeşte procesul-verbal privind soluţionarea contestaţiei formulate.
    ART. 15
    (1) În cazul în care licitaţia publicã deschisã nu a condus la desemnarea unui câştigãtor, se va consemna aceastã situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 10 zile se va organiza o nouã licitaţie.
    (2) Dacã în urma organizãrii unei noi licitaţii, în condiţiile prevãzute la alin. (1), au fost depuse cel puţin douã oferte, dar numai una a fost acceptatã, contractul de închiriere se poate încheia cu ofertantul a cãrui ofertã a fost acceptatã, în condiţiile în care oferta economicã îndeplineşte criteriile minime prevãzute în caietul de sarcini.
    (3) Împãrţirea sectoarelor de plajã care vor fi scoase la licitaţie se face de cãtre locator. De asemenea, stabilirea funcţiilor sectoarelor şi subsectoarelor de plajã se va face de cãtre locator.
    ART. 16
    (1) Contractul de închiriere se semneazã în maximum 10 zile de la desemnarea ofertantului câştigãtor şi intrã în vigoare la data constituirii garanţiei de bunã execuţie, dar nu mai târziu de 5 zile de la data semnãrii.
    (2) Garanţia de participare la licitaţie se pierde în cazul în care nu se perfecteazã contractul de închiriere din vina ofertantului desemnat câştigãtor.
    (3) În cazul nesemnãrii contractului de închiriere din vina exclusivã a ofertantului desemnat câştigãtor sau în cazul neconstituirii garanţiei de bunã execuţie în termenul prevãzut la alin. (1), locatorul încheie contractul cu ofertantul clasat pe locul urmãtor.
    ART. 17
    Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile contractului-cadru, clauzele din caietul de sarcini şi alte clauze convenite de pãrţile contractante în completarea celor din caietul de sarcini şi fãrã sã contravinã obiectivelor închirierii.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016