Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 22 septembrie 2009  de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INSTRUCTIUNI din 22 septembrie 2009 de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 685 bis din 12 octombrie 2009 -------- Aprobate de Ordinul nr. M.99/2009 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Bunurile disponibilizate, prevãzute la art. 3 din Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1470/2005 , modificat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 149/2006 , denumit în continuare Regulament, se valorificã potrivit prevederilor prezentelor Instrucţiuni.
(2) Bunurile care implicã apãrarea ţãrii, ordinea publicã şi siguranţa naţionalã, în înţelesul prezentelor Instrucţiuni, prevãzute în anexa nr. 11, se valorificã la extern, funcţie de gradul de asigurare, pe baza hotãrârii Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii ori a aprobãrii ordonatorului principal de credite, în starea fizicã în care se aflã, înainte de a fi scoase din funcţiune/declasate. Scoaterea din funcţiune/declasarea, dupã caz, a bunurilor nevândute se face pânã la data întocmirii documentelor pentru valorificarea la intern.
(3) Bunurile scoase din funcţiune/declasate se valorificã la intern potrivit procedurilor prevãzute la art. 9 alin. (1) din Regulament, în starea fizicã în care se aflã ori, dupã caz, demilitarizate faza I şi delotizate de echipamentele şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase.
(4) Bunurile, altele decât cele prevãzute la alin. (2), care nu mai sunt necesare, au devenit excedentare, nu mai sunt prevãzute în înzestrarea armatei, nu se mai fabricã sau datoritã uzurii morale ori fizice avansate, nu mai corespund destinaţiei sau fac obiectul înlocuirii cu altele performante de acelaşi tip se aprobã la valorificare, la intern, simultan cu scoaterea din funcţiune/declasarea conform competenţelor stabilite la art. 4 alin. (1) şi (2) din prezentele Instrucţiuni. Aprobarea se acordã pe raportul cu care se înainteazã documentele respective.
ART. 2
(1) Anual, pânã la data de 30 aprilie, organele de asigurare tehnico - materialã de la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armã, structurile centrale, dupã caz, înainteazã la Direcţia logisticã din Statul Major General situaţiile bunurilor propuse pentru valorificare la extern, care intrã în competenţa de aprobare a Ministerului Apãrãrii Naţionale/Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii, conform modelului din anexa nr. 1.
(2) Pentru armamentele şi echipamentele subiecte ale Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa -T-CFE- ratificat prin <>Legea nr. 18/1992 - care sunt incluse în situaţiile prevãzute la alin. (1), dupã aprobarea pentru valorificare, acestea se notificã de cãtre compartimentele de profil ale structurilor în cauzã, Biroului neproliferare şi control armamente din cadrul Direcţiei planificare strategicã a Statului Major General.
ART. 3
(1) Coordonarea unitarã a activitãţilor premergãtoare şi ulterioare valorificãrii în cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale, precum şi interfaţa cu Compania Naţionalã ROMTEHNICA S.A. denumitã în continuare Companie, se realizeazã de Comandamentul logistic întrunit denumit în continuare structura specializatã.
(2) Derularea procedurilor de valorificare a deşeurilor de sticlã, cauciuc, textile, lemn, hârtie, carton, plastic, a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a materialelor de resortul hrãnirii şi celor de construcţii - cazare, animalelor, echipamentului, uneltelor genistice şi ambalajelor se face de cãtre Companie.
(3) Derularea procedurilor de valorificare a bunurilor se efectueazã în cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale de cãtre Companie, care stabileşte, în procesul de valorificare, relaţii directe de evaluare a situaţiei şi informaţionale cu statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armã şi alte structuri implicate.
ART. 4
(1) Competenţa de aprobare la valorificare a bunurilor prevãzute la art. 1 revine persoanelor care aprobã scoaterea din funcţiune/declasarea bunurilor, conform reglementãrilor interne.
(2) Pentru bunurile aprobate la valorificare conform alin. (1), transmiterea listelor centralizatoare la structura specializatã se face prin grija ordonatorilor secundari de credite care au în evidenţã bunurile respective/în subordine unitãţile deţinãtoare ale bunurilor. Listele centralizatoare cu bunurile aprobate la valorificare pentru structurile subordonate nemijlocit ministrului apãrãrii naţionale şi Statului Major General se transmit structurii specializate de cãtre structurile respective.
(3) Competenţele pentru evaluarea şi aprobarea preţului iniţial de vânzare, aprobarea diminuãrii acestuia, pentru bunurile neadjudecate prin licitaţie care fac obiectul selecţiei de oferte de preţ/negocierii directe, respectiv a bunurilor neadjudecate prin licitaţia 1 pentru desfãşurarea licitaţiilor a 2 -a şi a 3 - a, revin comandantului structurii specializate.
(4) Competenţa privind repartiţia/stabilirea bunurilor care fac obiectul transmiterii fãrã platã, cu excepţia bunurilor culturale mobile clasate conform legii, revine comandantului structurii specializate.
(5) Competenţa de aprobare a transmiterii fãrã platã, a bunurilor culturale mobile clasate conform legii, revine ministrului apãrãrii naţionale.
(6) Competenţa de aprobare a valorificãrii la intern, prin selecţie de oferte de preţ sau negociere directã a bunurilor care implicã apãrarea ţãrii, ordinea publicã şi siguranţa naţionalã, nedezafectate de dotãrile specific militare, revine ministrului apãrãrii naţionale.
ART. 5
Aprobarea valorificãrii directe, fãrã organizare de licitaţie, în cazul schimbãrii bunurilor cu alte bunuri ori în situaţia valorificãrii unor bunuri contra servicii oferite de operatorii economici din industria de apãrare, sau în alte situaţii transmise, ierarhic, de cãtre Companie şi structura specializatã, se dã de cãtre ministrul apãrãrii naţionale.
ART. 6
(1) Competenţa de stabilire, pentru valorificarea prin licitaţie, în starea fizicã în care se aflã, la preţuri de deşeuri, a bunurilor aflate în centrele zonale de depozitare şi de colectare ale armatei, care au o uzurã moralã şi fizicã avansatã, revine comisiei de evaluare a structurii specializate.
(2) Competenţa de stabilire pentru valorificarea prin licitaţie, în starea fizicã în care se aflã, la preţuri de deşeuri, a bunurilor din celelalte unitãţi militare gestionare, altele decât cele menţionate la alin. (1), care au o uzurã moralã şi fizicã avansatã, revine comisiei desemnate de comandantul/şeful unitãţii care este eşalon superior al unitãţii militare gestionare.
ART. 7
(1) Estimarea preţului iniţial de vânzare a bunurilor la intern se face de cãtre comisia ordonatorului de credite în a cãrui administrare nemijlocitã se aflã acestea, potrivit metodologiei de estimare/evaluare a bunurilor care se valorificã la intern/extern, prevãzutã în anexa nr. 2.
(2) În documentele de valorificare, unitãţile militare gestionare precizeazã bunurile cu uzurã moralã şi fizicã avansatã care se propun a se valorifica, prin licitaţie, în starea fizicã în care se aflã, la preţuri de deşeuri. În documentele de valorificare se menţioneazã condiţiile care au generat asemenea situaţie şi se anexeazã copii ale actelor din care rezultã cã bunurile se propun pentru valorificare în acest mod. Actele în original ale bunurilor în cauzã rãmân la unitatea militarã gestionarã.
ART. 8
(1) Evaluarea bunurilor propuse pentru valorificare la intern şi stabilirea preţului iniţial de vânzare în cazul vânzãrii sau compensãrii valorice prin Companie, se face de cãtre structura specializatã, printr-o comisie de evaluare, numitã de comandantul acesteia, formatã din cel puţin 3 membri. În comisia de evaluare se include şi un reprezentant al Companiei care se numeşte de conducãtorul acesteia.
(2) Pentru identificarea stãrii tehnice şi de completare a bunurilor, propuse a se valorifica la intern, din centrele zonale de depozitare şi de colectare, comisia structurii specializate prin cel puţin 2 membri şi reprezentantul Companiei, evalueazã bunurile la faţa locului, prilej cu care stabileşte şi bunurile cu uzurã moralã şi fizicã avansatã care se valorificã, prin licitaţie, în starea fizicã în care se aflã, la preţuri de deşeuri.
(3) În celelalte unitãţi militare, altele decât cele menţionate la alin. (2), certificarea propunerii de valorificare a bunurilor cu uzurã moralã şi fizicã avansatã, prin licitaţie, în starea fizicã în care se aflã, la preţuri de deşeuri, se face de cãtre comisia desemnatã de ordonatorul de credite care este eşalon superior unitãţii în cauzã.
(4) La evaluarea bunurilor se analizeazã rapoartele de estimare şi/sau fişele tehnice ale bunurilor, întocmite de unitatea gestionarã/deţinãtoare şi se ţine cont de urmãtoarele:
a) în cazul în care existã informaţii despre piaţã, se are în vedere preţul pieţei pentru bunuri identice, de acelaşi gen ori asimilate, care se menţine/ majoreazã/diminueazã în funcţie de starea tehnicã şi de completare a bunurilor, de uzura fizicã şi moralã a acestora, de valoarea de întrebuinţare, de raportul cerere - ofertã sau de preţurile de adjudecare obţinute de Companie pentru bunuri identice, de acelaşi gen ori asimilate, valorificate la procedurile anterioare.
b) în cazul în care comisia de evaluare nu dispune de informaţii relevante despre piaţã, se are în vedere metodologia de estimare/evaluare a bunurilor care se valorificã la intern/extern, prevãzutã în anexa nr. 2. Pentru bunurile evaluate la faţa locului, comisia de evaluare, în funcţie de valoarea de înlocuire certã sau estimatã, de starea tehnicã/completare ori de durata efectivã de funcţionare/depozitare, menţine/majoreazã/diminueazã preţul iniţial de vânzare estimat. Preţul iniţial de vânzare stabilit este egal ori mai mare sau mai mic decât preţul iniţial de vânzare estimat/preţul rezultat din formula de calcul, potrivit constatãrilor comisiei de evaluare a bunurilor.
(5) La estimarea şi evaluarea preţului iniţial de vânzare al bunurilor care se propun a se valorifica în starea fizicã în care se aflã, la preţuri de deşeuri, se au în vedere masa proprie a bunurilor din documentaţia tehnicã, natura materialului de bazã, precum şi preţul pieţei practicat pentru materialul de bazã ca deşeu nedezmembrat. Preţul iniţial de vânzare, acceptabil, este cel puţin egal cu contravaloarea deşeurilor estimate a rezulta prin dezmembrarea bunului respectiv.
ART. 9
(1) Procedurile de valorificare, la intern, a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale sunt:
a) licitaţie publicã deschisã cu strigare;
b) selecţie de oferte de preţ sau negociere directã;
c) valorificare directã, fãrã organizare de licitaţie;
d) transmitere fãrã platã.
(2) Licitaţia publicã deschisã cu strigare se organizeazã pentru tehnica de luptã care devine comunã cu alte sectoare de activitate, dupã dezafectarea de dotarea specific militarã, precum şi bunurile, inclusiv cele demilitarizate, care sunt folosibile în mod curent în alte sectoare de activitate, în starea fizicã în care se aflã ori în stare dezmembratã/parţial dezmembratã, cât şi tractoarele de artilerie, plasele şi completele de mascare, busolele, lunetele, binoclurile, inclusiv echipamentele şi utilajele achiziţionate pe cheltuieli de capital aferente obiectivelor de investiţii nefinalizate din unitãţile militare, care nu mai sunt necesare armatei, deşeurile feroase, neferoase, de metale preţioase şi de aliaje ale acestora. La licitaţie au dreptul de a participa persoanele fizice şi/sau juridice române;
(3) Licitaţia publicã deschisã cu strigare se organizeazã pentru armamentul şi tehnica de luptã, demilitarizate faza I şi delotizate de echipamentele şi piesele ce conţin aliaje de metale preţioase, pentru care nu au existat solicitãri de valorificare la extern în termen de 6 luni de la data transmiterii ofertelor, altele decât armamentele şi echipamentele subiecte ale Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa -T-CFE- ratificat prin <>Legea nr. 18/1992 -, astfel:
a) tehnica de luptã şi piesele de schimb aferente de resortul aviaţiei, marinei şi de geniu. La licitaţie participã numai operatorii economici specializaţi şi autorizaţi care au în domeniu de activitate fabricaţia, modernizarea, reparaţia şi/sau comercializarea bunurilor identice ori de acelaşi gen;
b) armamentul de artilerie cu calibru mai mic de 100 mm, tehnica de luptã, derivatele pe şasiul acestora, precum şi piesele de schimb specifice bunurilor în cauzã. La licitaţie participã numai operatorii economici specializaţi şi autorizaţi care au în domeniul de activitate fabricaţia, modernizarea, reparaţia şi/sau comercializarea bunurilor identice ori de acelaşi gen şi/sau valorificarea deşeurilor feroase/neferoase şi care sunt autorizaţi ca valorificator de deşeuri în condiţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 16/2001 , republicatã, privind reciclarea deşeurilor industriale reciclabile, precum şi care se obligã prin contractul de vânzare - cumpãrare sã le dezmembreze la sediul unitãţii militare gestionare/deţinãtoare. La finalizarea dezmembrãrii bunurilor se încheie proces-verbal de dezmembrare bunuri/predare-primire deşeuri rezultate, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, între unitatea militarã gestionarã şi cumpãrãtor în care se stipuleazã efectuarea dezmembrãrii finale, în unitate, a tuturor bunurilor vândute care sunt specificate în contractul de vânzare - cumpãrare, precum şi predarea, respectiv primirea deşeurilor rezultate.
(4) Licitaţia publicã deschisã cu strigare se organizeazã pentru bunurile care se valorificã, în stare nedezmembratã, la preţuri de deşeuri, respectiv armamentele şi echipamentele subiecte ale Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa -T-CFE- ratificat prin <>Legea nr. 18/1992 -, demilitarizate faza I şi delotizate de echipamentele şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase, care nu s-au valorificat la extern în termen de 6 luni de la data transmiterii ofertelor, precum şi armamentul şi tehnica de luptã, demilitarizate, prevãzute la alin. (2) şi (3), care au rãmas neadjudecate dupã selecţia de oferte de preţ sau negocierea directã, inclusiv bunurile cu uzurã moralã şi fizicã avansatã, precum şi bunurile secţionate sau lestate, cât şi trenajoarele şi carcasele blindate şi turelele simulatoarelor de blindate, folosite în procesul de instruire a militarilor. La licitaţie participã numai operatorii economici specializaţi şi autorizaţi care au în domeniul de activitate fabricaţia, modernizarea, reparaţia bunurilor identice/similare şi/sau valorificarea deşeurilor feroase/neferoase şi care sunt autorizaţi ca valorificator de deşeuri în condiţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 16/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi care se obligã sã le dezmembreze, cu excepţia navelor, la sediul unitãţilor militare gestionare/deţinãtoare şi sã le supunã, dupã caz, prevederilor Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa -T-CFE - ratificat prin <>Legea nr. 18/1992 -, conform clauzelor prevãzute în contractul de vânzare - cumpãrare. Dezmembrarea navelor se efectueazã în locuri autorizate care sunt agreate de Statul Major al Forţelor Navale. La finalizarea dezmembrãrii bunurilor se încheie proces-verbal de dezmembrare bunuri/predare - primire deşeuri rezultate, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, între unitatea militarã gestionarã şi cumpãrãtor în care se stipuleazã efectuarea dezmembrãrii finale, în unitate sau în locurile autorizate şi agreate, a tuturor bunurilor vândute care sunt specificate în contractul de vânzare-cumpãrare, precum şi predarea-primirea deşeurilor rezultate. La aceastã procedurã de valorificare se includ de cãtre structura specializatã şi bunurile comune cu alte sectoare de activitate, care au rãmas neadjudecate prin licitaţie şi selecţie de oferte de preţ, pe baza datelor din fişele tehnice/rapoartele de estimare, la preţurile iniţiale de vânzare aprobate de comandantul structurii specializate. În cazul acestor bunuri, la licitaţie, participã persoane fizice/juridice române care preiau bunurile în cauzã fãrã obligativitatea dezmembrãrii lor la sediul unitãţilor militare gestionare/deţinãtoare.
(5) Selecţia de oferte de preţ sau negociere directã se organizeazã pentru:
a) bunurile care implicã apãrarea ţãrii, ordinea publicã şi siguranţa naţionalã, de natura armamentului, muniţiei, tehnicii de luptã, mijloacelor şi instalaţiilor speciale, în starea fizicã în care se aflã. La procedurã participã numai operatorii economici din industria de apãrare specializaţi şi autorizaţi care au în obiectul de activitate fabricaţia, modernizarea sau reparaţia bunurilor identice ori de acelaşi gen;
b) deşeurile de sticlã, cauciuc, textile, lemn, hârtie, carton, plastic şi materialele de resortul hrãnirii şi cele de construcţii - cazare, uneltele genistice, echipamentul, animalele şi ambalajele din toate unitãţile militare gestionare. La procedurã participã persoane fizice şi/sau juridice române;
c) muniţia aprobatã pentru casare, în starea fizicã în care se aflã. La procedurã participã numai operatorii economici din industria de apãrare specializaţi şi autorizaţi în fabricaţia, reparaţia sau modernizarea bunurilor identice sau de acelaşi gen;
d) armamentul de artilerie, aeronavele şi navele fluviale şi maritime, scoase din funcţiune şi demilitarizate, care se utilizeazã numai pentru ambientarea, prin expunere staticã, a unor monumente istorice sau a clãdirilor. La procedura de valorificare participã persoane fizice şi/sau juridice române sau strãine care se angajeazã, în scris, cã bunurile, astfel dobândite urmeazã a fi utilizate numai în sensul menţionat mai sus.
e) bunurile care implicã apãrarea ţãrii, ordinea publicã şi siguranţa naţionalã, scoase din funcţiune, demilitarizate faza I şi delotizate de echipamentele şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase, care au fost solicitate în mod expres de cãtre persoanele juridice care au în obiectul de activitate realizarea de producţii cinematografice şi care au fost aprobate de ordonatorul principal de credite. La procedurã participã numai persoane juridice care au în obiectul de activitate realizarea de producţii cinematografice. Operaţiunile de demilitarizare a bunurilor se executã dupã achitarea contravalorii totale a contractului de vânzare-cumpãrare, de unitãţi specializate ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, iar costurile aferente demilitarizãrii şi a transportului în vederea demilitarizãrii intrã în preţul iniţial de vânzare.
(6) Valorificare directã, fãrã organizare de licitaţie, se organizeazã pentru vânzarea unor bunuri, astfel:
a) în cazul în care producãtorul sau alt ofertant acceptã, prin compensare valoricã, schimbarea cu alte bunuri noi, similare, având cel puţin aceeaşi parametri, necesare armatei;
b) în situaţia schimbãrii bunurilor contra servicii oferite de operatorii economici din industria de apãrare;
c) în alte situaţii propuse, pe cale ierarhicã, ordonatorului principal de credite de cãtre Companie şi structura specializatã, inclusiv în cazul navelor cu hidrolocatoare la bord.
(7) Transmitere fãrã platã, la alte instituţii publice sau la asociaţii neguvernamentale de utilitate publicã, inclusiv la unitãţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, în condiţiile legii, se organizeazã dupã cum urmeazã:
a) dupã parcurgerea procedurilor de valorificare specificate la art. 9 alin. (1) lit. a) - c) din Regulament, pentru bunurile menţionate la art. 9 alin. (2) şi alin. (5) din prezentele Instrucţiuni. Bunurile prevãzute la art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament se transmit fãrã platã numai în condiţiile respectãrii prevederilor art. 30 din Instrucţiuni;
b) fãrã parcurgerea procedurilor de valorificare specificate la art. 9 alin. (1) lit. a) - c) din Regulament, pentru bunurile culturale mobile clasate conform legii care se transmit, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional pentru a fi repartizate instituţiilor specializate sau unitãţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.
ART. 10
(1) Demilitarizarea faza I şi delotizarea, dupã caz, a armamentului şi tehnicii de luptã de echipamentele şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase se face de cãtre unitãţile militare gestionare cu sprijinul logistic al serviciilor logistice/organelor de asigurare tehnicomaterialã de la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armã şi structurile centrale dupã caz, conform operaţiunilor prevãzute în anexa nr. 4.
(2) Certificarea efectuãrii demilitarizãrii faza I a bunurilor, precum şi a delotizãrii, dupã caz, a armamentului şi tehnicii de luptã de echipamentele şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase se face de cãtre comandanţii/şefii unitãţilor militare gestionare şi se consemneazã în fişele tehnice ale bunurilor.
(3) Demilitarizarea altor active fixe decât a celor specificate în anexa nr. 4 se face potrivit precizãrilor serviciilor logistice/organelor de asigurare tehnico-materialã de la categoriile de forţe ale armatei, comandamentele de armã şi structurile centrale, dupã caz.
ART. 11
Armamentele şi echipamentele subiecte ale Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa -T-CFE - ratificat prin <>Legea nr. 18/1992 - pentru care nu au existat solicitãri de valorificare la extern în termen de 6 luni de la data transmiterii ofertelor, se notificã de cãtre Companie structurii specializate şi se valorificã la intern cu respectarea prevederilor metodologiei referitoare la controlul şi verificarea armamentelor şi echipamentelor subiecte ale Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa -T-CFE - ratificat prin <>Legea nr. 18/1992 , prevãzutã în anexa nr. 5.
ART. 12
(1) Pentru organizarea şi desfãşurarea procedurilor de valorificare unitãţile militare gestionare întocmesc şi înainteazã, ierarhic, în funcţie de natura bunurilor care se valorificã, structurilor logistice ale ordonatorilor de credite menţionaţi la art. 4 alin. (1) şi (2) din prezentele Instrucţiuni urmãtoarele documente specifice bunurilor aprobate la valorificare, astfel:
a) fişa tehnicã a activului fix care se valorificã, la intern/extern, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6 a;
b) fişa tehnicã a activului fix care se valorificã la intern, în starea în care se aflã, la preţ de deşeu în stare nedezmembratã, potrivit modelului din anexa nr. 6 b;
c) fişa tehnicã a deşeului, conform modelului din anexa nr. 6 c;
d) raportul de estimare a preţului iniţial de vânzare al activului fix care se valorificã, la intern/extern, conform modelului prevãzut în anexa nr. 7 a;
e) raportul de estimare a preţului iniţial de vânzare al pieselor de schimb, care se valorificã la intern/extern, conform modelului din anexa nr. 7 b;
f) raportul de estimare a preţului iniţial de vânzare al materialelor de natura obiectelor de inventar şi a materialelor, care se valorificã la intern/extern, conform modelului din anexa nr. 7 c.
(2) Pentru piesele de schimb şi materialele de natura obiectelor de inventar şi a materialelor, datele de identificare, precum şi starea lor calitativã sunt reliefate în listele centralizatoare, acestea ţinând loc şi de fişã tehnicã.
(3) La fişele tehnice/rapoartele de estimare se anexeazã, dupã caz, copii ale documentelor justificative de testare a pieţei pentru:
a) preţurile bunurilor propuse la valorificare care sunt identice/similare cu cele de pe piaţã, la preţ de nou, fãrã T.V.A.;
b) preţurile deşeurilor de orice naturã, tranzacţionate sau comercializate de agenţi economici autorizaţi, de pe plan local/zonal;
c) preţurile practicate pe plan local/zonal de persoane juridice/fizice pentru animale.
(4) Organele de resort ale structurilor specificate la art. 4 alin. (2) din prezentele Instrucţiuni întocmesc, certificã şi transmit structurii specializate listele bunurilor aprobate pentru valorificare, conform modelelor prevãzute în anexele nr. 8 a - 8 d, astfel:
a) lista activelor fixe aprobate pentru valorificare, la intern, conform modelului din anexa nr. 8a. La listã se ataşeazã în mod obligatoriu fişele tehnice prevãzute în anexele nr. 6 a, precum şi rapoartele de estimare specificate în anexa nr. 7 a;
b) lista activelor fixe aprobate pentru valorificare, la intern, în starea fizicã în care se aflã, la preţ de deşeu, conform modelului din anexa nr. 8 b. La listã se ataşeazã în mod obligatoriu fişele tehnice prevãzute în anexele nr. 6 b , precum şi copii ale actelor din care rezultã motivaţia propunerii valorificãrii în acest mod;
c) lista materialelor de natura obiectelor de inventar şi a materialelor aprobate pentru valorificare, la intern, conform modelului din anexa nr. 8 c. La listã se ataşeazã în mod obligatoriu rapoartele de estimare specificate în anexa nr. 7 c;
d) lista pieselor de schimb aprobate pentru valorificare, la intern, conform modelului din anexa nr. 8 d, însoţitã de rapoartele de estimare al cãror model este prevãzut în anexa nr. 7 b;
e) lista deşeurilor, metalelor şi aliajelor de metale preţioase aprobate pentru valorificare, la intern conform modelului din anexa nr. 8 e, însoţitã de fişele tehnice al cãror model este prevãzut în anexa nr. 6 c.
(5) Structura specializatã analizeazã, evalueazã şi centralizeazã, pe structuri şi proceduri de valorificare, categoriile şi tipurile de bunuri ce se valorificã. Evaluarea bunurilor se face printr-un raport de evaluare, potrivit modelului din anexele nr. 9 a - 9 c. Listele centralizatoare care se transmit la Companie se întocmesc şi aprobã conform modelului prevãzut în anexa nr. 10 a - 10 d. La listele centralizatoare se ataşeazã în mod obligatoriu fişele tehnice ale activelor fixe, precum şi suportul magnetic aferent. În listele centralizatoare care se întocmesc, la nivelul statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi al comandamentelor de armã/operational, se fac menţiuni cu privire la posibilitãţile de asigurare a documentaţiei tehnice pentru bunurile de resortul marinei şi aviaţiei.
ART. 13
(1) Unitãţile militare deţinãtoare ale bunurilor supuse valorificãrii sunt obligate sã permitã licitatorului examinarea bunurilor, numai în perioada cuprinsã între data publicãrii/punerii în vânzare a caietului de sarcini sau extrasului din caietul de sarcini pânã la data desfãşurãrii licitaţiei publice deschise cu strigare/selecţiei de oferte de preţ care se deruleazã prin Companie, pe baza prezentãrii de cãtre acesta a chitanţei de achitare/ordinului de platã a taxei de participare, fãrã punerea în funcţiune sau fãrã efectuarea probelor de rulaj.
(2) Comandanţii/şefii unitãţilor militare gestionare, gestionarii şi persoanele din unitãţi cu atribuţii pe linie de evidenţã, pãstrare/depozitare iar, dupã caz, şi comandanţii/şefii unitãţilor militare în care se aflã depozitate respectivele bunuri sunt direct rãspunzãtori de integritatea bunurilor disponibilizate pentru valorificare, pe toatã perioada organizãrii şi desfãşurãrii procedurilor de valorificare pânã în momentul predãrii lor efective la cumpãrãtor.
(3) În caietele de sarcini se menţioneazã în mod expres obligativitatea licitatorilor/ofertanţilor de a inspecta bunurile înaintea datei desfãşurãrii procedurii de valorificare, precum şi faptul cã renunţarea participanţilor la licitaţie/ofertanţilor, la dreptul de a inspecta bunurile înainte de a licita/depune oferta de preţ nu constituie temei pentru contestaţii ulterioare, anularea parţialã sau totalã a contractelor de vânzare-cumpãrare.

CAP. II
Valorificarea la intern a bunurilor prin licitaţie publicã deschisã cu strigare

ART. 14
(1) În cazul în care la licitaţia publicã deschisã cu strigare pentru valorificarea bunurilor ce fac obiectul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, aprobatã prin <>Legea nr. 28/2001 , cu modificãrile ulterioare, se prezintã un singur participant, comisia de licitaţie negociazã preţul de adjudecare, pornind de la preţul iniţial de vânzare, în sensul creşterii acestuia.
(2) În situaţia în care licitatorul nu oferã la negociere cel puţin preţul iniţial de vânzare stabilit pentru licitaţie ori nu se prezintã nici un participant, Compania informeazã în scris structura specializatã, pentru ca aceasta sã dispunã mãsuri de diminuare cu pânã la 40% a preţului iniţial de vânzare şi de valorificare, prin celelalte proceduri prevãzute la art. 9 alin. (1) din Regulament.
(3) În situaţia în care la licitaţie se prezintã cel puţin doi participanţi pentru aceleaşi bunuri, iar acestea se adjudecã la preţuri ridicate faţã de preţurile iniţiale de vânzare şi la care se renunţã, în final, de cãtre ofertanţi, Compania informeazã, în scris, structura specializatã pentru ca aceasta sã dispunã mãsuri de menţinere sau de majorare cu pânã la 40% a preţului iniţial de vânzare şi de valorificare a bunurilor în cauzã prin selecţie de oferte de preţ sau negociere directã.
ART. 15
(1) În cazul în care la prima licitaţie publicã deschisã cu strigare pentru valorificarea bunurilor care fac obiectul <>Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospãtarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apãrãrii naţionale, aprobatã prin <>Legea nr. 50/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu se prezintã cel puţin 2 participanţi sau dacã nici un ofertant din cei prezenţi nu oferã cel puţin preţul iniţial de vânzare, la repetarea licitaţiei, acesta, se diminueazã cu pânã la 20%, în baza aprobãrii comandantului structurii specializate.
(2) În situaţia în care nici de aceastã datã nu se prezintã la licitaţie cel puţin 2 participanţi şi nu se oferã cel puţin preţul iniţial de vânzare, licitaţia se reia, iar acesta se diminueazã cu pânã la 40% faţã de preţul iniţial de vânzare stabilit la prima licitaţie, cu aprobarea comandantului structurii specializate.
(3) În situaţia în care dupã a treia licitaţie bunul nu se adjudecã sau nu se oferã cel puţin preţul iniţial de vânzare, Compania informeazã, în scris, în termen de maxim 10 zile structura specializatã, pentru ca aceasta sã transmitã structurilor interesate situaţia bunurilor supuse valorificãrii.
ART. 16
Prin circumstanţele excepţionale menţionate la art. 32 alin. (1) lit. c) din Regulament, se înţeleg stãrile de mobilizare, de rãzboi, de asediu sau de urgenţã, situaţiile de urgenţã sau de crizã, potrivit legii, precum şi cazurile de forţã majorã.

CAP. III
Valorificarea la intern a bunurilor prin selecţie de oferte de preţ sau negociere directã

ART. 17
Selecţia de oferte de preţ se organizeazã pentru valorificarea bunurilor specificate la art. 3 alin. (3) şi la art. 9 alin. (3) lit. a) - d) din Regulament, a celor care se gãsesc în situaţiile prevãzute la art. 27 alin. (4) din Regulament, precum şi a celor neadjudecate la licitaţie prevãzute la art. 14 alin. (3) din prezentele Instrucţiuni.
ART. 18
(1) Selecţia de oferte de preţ sau negocierea directã pentru bunurile, care se gãsesc în situaţiile prevãzute la art. 27 alin. (4) din Regulament şi a celor neadjudecate prin licitaţie prevãzute la art. 14 alin. (3) din prezentele Instrucţiuni, se face de cãtre Companie pe baza anunţului publicitar care se dã cu ocazia organizãrii licitaţiei publice deschise cu strigare şi a extrasului din caietul de sarcini de la licitaţie în care se includ bunurile neadjudecate, la noile preţuri de valorificare, precum şi precizãrile strict necesare, inclusiv proiectul contractului de vânzare cumpãrare.
(2) Extrasul din caietul de sarcini se afişeazã pe site-ul Companiei.
(3) Dupã depunerea cererilor de cumpãrare şi a garanţiei de participare în cuantum de 10% din valoarea preţului de valorificare, la termenul limitã precizat în anunţul publicitar şi în extrasul din caietul de sarcini pentru licitaţie, solicitanţilor li se trimit, de cãtre Companie, invitaţii de participare.
ART. 19
În cazul bunurilor prevãzute la art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament, Compania dã, trimestrial, un anunţ publicitar şi instaleazã pe site-ul acesteia şi pe cel al Ministerului Apãrãrii Naţionale liste cu bunurile care se valorificã, cu preţurile acestora, precum şi datele şi orele la care urmeazã sã se desfãşoare cele douã selecţii de oferte de preţ/negocieri directe, respectiv condiţiile de participare la procedurã.
ART. 20
Preţurile de valorificare prin selecţie de oferte de preţ sau negociere directã sunt:
a) în cazul bunurilor menţionate la art. 9 alin. (3) lit. a) - c) din Regulament, cele aprobate de comandantul structurii specializate;
b) în situaţia celor prevãzute la art. 27 alin. (4) din Regulament, cele obţinute prin diminuarea cu pânã la 40% a preţului iniţial de vânzare stabilit la licitaţie şi aprobate de comandantul structurii specializate;
c) în situaţia celor prevãzute la art. 14 alin. (3) din prezentele Instrucţiuni, cele obţinute prin menţinerea sau majorarea cu pânã la 40% a preţului iniţial de vânzare stabilit la licitaţie şi aprobate de comandantul structurii specializate;
d) în cazul celor prevãzute la art. 3 alin. (4) şi la art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament, cel puţin egale cu contravaloarea deşeurilor estimate a rezulta în urma dezmembrãrii bunurilor, la care se adaugã, contravaloarea cheltuielilor de demilitarizare şi cheltuielile de transport în vederea demilitarizãrii, aprobat de comandantul structurii specializate. În cazul bunurilor de resortul naval, aerian, cuantumul cheltuielilor de demilitarizare, transport sau de andocare se stabileşte de organele logistice ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armã.
ART. 21
Fiecare ofertant are voie sã facã o singurã ofertã de preţ pe care nu are dreptul sã o mai schimbe.
ART. 22
Ofertele de preţ se depun sau se transmit, la sediul Companiei, pânã la data şi ora precizate, în extrasul din caietul de sarcini pentru licitaţie, în plic închis şi sigilat, semnate de ofertantul interesat şi se pãstreazã pânã la data stabilitã pentru deschiderea plicurilor în prezenţa membrilor comisiei. Dupã deschiderea ofertelor, nu mai au loc negocieri între pãrţi cu privire la oferta de preţ fãcutã.
ART. 23
(1) Comisia de selecţie de oferte sau negociere directã analizeazã ofertele de preţ având în vedere cel mai bun preţ, desemneazã ofertantul câştigãtor şi întocmeşte un proces-verbal în care se menţioneazã datele cuprinse în oferte şi rezultatul analizei.
(2) La deschiderea ofertelor au dreptul sã participe şi ofertanţii.
ART. 24
Dacã în termenul stabilit sunt fãcute numai douã oferte, bunurile se valorificã prin vânzare ofertantului care a prezentat preţul cel mai avantajos. Dacã este depusã o singurã ofertã de preţ, bunurile se adjudecã de ofertantul în cauzã, cu condiţia ca preţurile oferite sã fie mai mari sau cel puţin egale cu preţurile aprobate pentru valorificare.
ART. 25
(1) Bunurile rãmase neadjudecate şi dupã desfãşurarea selecţiei de oferte de preţ/negocierii directe şi care nu fac obiectul transmiterii fãrã platã, cu excepţia animalelor, se vând, în starea fizicã în care se aflã, la preţ de deşeuri.
(2) Animalele neadjudecate se repartizeazã, în vederea transmiterii fãrã platã, de cãtre structura specializatã, la instituţiile publice sau la asociaţiile neguvernamentale de utilitate publicã, inclusiv la unitãţile de cult religioase recunoscute în România. În cazul în care nu existã cereri de transmitere fãrã platã, animalele se sacrificã. Câinii neadjudecaţi se predau la centrele de ecarisaj organizate conform legii.
(3) Bunurile neadjudecate dupã parcurgerea procedurilor de valorificare, în starea fizicã în care se aflã, la preţ de deşeuri, se pot casa, iar deşeurile rezultate se valorificã potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAP. IV
Valorificarea directã la intern a bunurilor fãrã organizare de licitaţie

ART. 26
În cazul schimbãrii bunurilor cu alte bunuri noi, similare, având cel puţin aceeaşi parametri, necesare armatei, ori a valorificãrii bunurilor contra unor servicii oferite de operatorii economici din industria de apãrare, competenţa de aprobare revine ministrului apãrãrii naţionale, la propunerea şefului Statului Major General. Rapoartele înaintate în acest sens sunt însoţite de detalii justificative din punct de vedere economic şi al utilitãţii efectuãrii schimbului pentru Armata României, astfel: denumirea bunurilor ce se propun a fi valorificate la intern, inclusiv denumirea ambalajelor, valoarea de inventar, preţul actualizat, denumirea bunurilor/serviciilor oferite, standardele de calitate în care acestea se încadreazã, preţul unitar, valoarea totalã, cantitatea etc., inclusiv de raportul de schimb fizic şi valoric, stabilit pe baza ofertei ofertantului.
ART. 27
(1) Compensarea valoricã se face plecând de la preţurile legal negociate în cazul schimbãrii bunurilor cu alte bunuri, respectiv pe baza preţurilor de producţie şi/sau servicii practicate de operatorii economici din industria de apãrare, la data desfãşurãrii negocierii, în situaţia schimbãrii bunurilor contra servicii.
(2) Serviciile solicitate de la operatorii economici din industria de apãrare sunt, de regulã: delaborãri de muniţie, dezmembrare de armament şi tehnicã de luptã, care nu s-au valorificat la extern, operaţiuni tehnice de revizii, reparaţii şi modernizare la bunurile care se valorificã la extern, ori care fac obiectul menţinerii în înzestrare, în stare de operativitate.
(3) În cazul valorificãrii bunurilor prevãzute la art. 26 se încheie de cãtre Companie contracte de valorificare a bunurilor prin schimb de bunuri contra bunuri/servicii.
(4) La contravaloarea deşeurilor rezultate în urma delaborãrii muniţiilor se adaugã contravaloarea ambalajelor.

CAP. V
Valorificarea la intern a bunurilor prin transmitere fãrã platã

ART. 28
(1) Bunurile prevãzute la art. 9 alin. (2) şi alin. (5) lit. b) şi d) din prezentele Instrucţiuni, cu excepţia deşeurilor, pot fi transmise fãrã platã cãtre alte instituţii publice sau la asociaţii neguvernamentale de utilitate publicã ori la unitãţi, asociaţii de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România numai dupã parcurgerea procedurilor de valorificare prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulament.
(2) Bunurile culturale mobile clasate, conform legii, care sunt scoase din funcţiune, se transmit, fãrã platã, din administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, pentru a fi repartizate instituţiilor specializate sau unitãţilor asociaţiior de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, înainte de parcurgerea procedurilor prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulament.
(3) Bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate se valorificã numai dupã declanşarea din oficiu şi finalizarea procedurii de clasare, conform legii.
(4) Se interzice dezmembrarea bunurilor culturale mobile clasate şi a celor susceptibile de a fi clasate, în vederea scoaterii lor din funcţiune şi a valorificãrii.
ART. 29
(1) Cererile privind transmiterea fãrã platã a bunurilor din administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale în administrarea altor instituţii publice sau a asociaţiilor neguvernamentale de utilitate publicã, inclusiv a unitãţilor asociaţiior de cult religioase recunoscute din România se adreseazã structurii specializate.
(2) Listele cu bunurile care urmeazã sã fie valorificate prin transmitere fãrã platã, cu excepţia bunurilor culturale mobile clasate ori a celor susceptibile a fi clasate, se întocmesc de cãtre structura specializatã, dupã parcurgerea procedurilor de valorificare prevãzute la art. 9 alin. (1) lit.
a) - c) din Regulament.
(3) Listele prevãzute la alin. (2) care cuprind bunuri pentru care nu sunt solicitãri de transmitere fãrã platã se trimit de cãtre structura specializatã instituţiilor publice interesate, precum şi Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
ART. 30
(1) Bunurile prevãzute la art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament care rãmân neadjudecate dupã parcurgerea, trimestrialã, a selecţiilor de oferte de preţ /negocierilor directe specificate la art. 19 din Instrucţiuni se transmit la cerere, fãrã platã, numai pentru ambientarea monumentelor şi operelor comemorative de rãzboi, la instituţii publice sau la asociaţii neguvernamentale de utilitate publicã, inclusiv la unitãţile de cult religioase din România, dupã scoaterea din funcţiune şi demilitarizare. În aceastã situaţie, solicitanţii suportã cheltuielile de demilitarizare şi transport.
(2) Repartiţia bunurilor prevãzute la art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament se face de cãtre Secţia tradiţii şi culturã militarã din Statul Major General, pe baza listelor întocmite şi transmise, trimestrial, în acest sens, de cãtre structura specializatã.
ART. 31
(1) Transmiterea fãrã platã se face pe bazã de proces-verbal de predare-preluare, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 12.
(2) Procesul verbal de predare-preluare se întocmeşte în douã exemplare, de cãtre unitatea militarã gestionarã şi se transmite cu adresã scrisã solicitantului, în care se specificã şi termenul de înapoiere, în limita a maximum 15 zile lucrãtoare de la data primirii acestuia.
(3) Dupã aprobarea procesului verbal de predare-preluare, de cãtre ordonatorul principal de credite al instituţiei publice solicitante, acesta se înapoiazã unitaţii militare gestionare, în termen de cel mult 15 zile lucrãtoare, pentru a fi înaintat, ierarhic, spre aprobare, ordonatorilor secundari de credite. În cazul structurilor subordonate nemijlocit ministrului apãrãrii naţionale sau Statului Major General, care nu sunt ordonatori secundari de credite, aprobarea se acordã de cãtre comandantul structurii specializate, respectiv de cãtre ordonatorul terţiar de credite care este eşalon superior al unitãţii militare gestionare. În cazul transmiterii fãrã platã a bunurilor specificate la art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament, procesul-verbal de predare-primire se avizeazã şi de cãtre Secţia tradiţii şi culturã militarã.
(4) Procesele verbale de predare-preluare se semneazã şi ştampileazã pe toate copiile, în original.
ART. 32
În cazul în care solicitantul nu înapoiazã procesul verbal de predare-preluare în termenul stabilit sau renunţã, în scris, la primirea bunului respectiv şi nu mai sunt solicitãri pentru acest bun, se procedeazã la valorificarea lui în stare nedezmembratã ori dupã caz, la casarea şi valorificarea deşeurilor rezultate.
ART. 33
(1) Dupã aprobare, procesele verbale de predare-preluare se trimit, pe cale ierarhicã, la unitatea militarã gestionarã a bunului. Ea înştiinţeazã, în termen de 5 zile lucrãtoare de la primire, instituţia care le-a solicitat, pentru a se prezenta în vederea predãrii-preluãrii efective a bunurilor, ce se efectueazã în termen de 15 zile.
(2) Comandantul/şeful unitãţii militare, prin compartimentele de profil, împreunã cu şeful structurii financiar-contabile/similar, urmãreşte înscrierea în evidenţa contabilã a operaţiunilor privind ieşirea din gestiune, pe baza procesului verbal de predare-preluare înregistrat, atât la registratura predãtorului, cât şi la cea a primitorului, prin care primitorul dovedeşte luarea lor în evidenţã, şi înştiinţeazã despre aceasta, în scris, unitãţii militare gestionare, în termen de 30 de zile de la data efectuãrii operaţiunii de predare-preluare.

CAP. VI
Valorificarea la extern a bunurilor

ART. 34
(1) Estimarea bunurilor care se valorificã la extern se face de cãtre comisia ordonatorului de credite în a cãrui administrare nemijlocitã se aflã acestea, potrivit metodologiei de estimare/evaluare a bunurilor care se valorificã la intern/extern, prevãzutã în anexa nr. 2.
(2) Pe baza fişelor tehnice model anexa nr. 6 a şi a rapoartelor de estimare model anexa nr. 7a, 7b, 7c, structurile logistice de la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentele de armã/structurile centrale, dupã caz, centralizeazã şi întocmesc lista centralizatoare a bunurilor propuse a se valorifica la extern, conform modelului din anexa nr. 13 a şi o transmit structurii specializate.
(3) Structura specializatã verificã listele centralizatoare întocmite conform modelului din anexa nr. 13a şi le transmite Companiei în vederea introducerii bunurilor în procesul de valorificare.
ART. 35
(1) Evaluarea bunurilor propuse pentru valorificare la extern se face conform metodologiei de estimare/evaluare a bunurilor care se valorificã la intern/extern, prevãzutã în anexa nr. 2., de cãtre o comisie de evaluare, aprobatã de ministrul apãrãrii naţionale, a cãrei componenţã, responsabilitãţi, atribuţii şi mod de lucru sunt prevãzute în anexa nr. 13.
(2) Comisia de evaluare întocmeşte, pentru bunurile propuse pentru valorificare, un procesverbal de evaluare în care se stabilesc preţurile iniţiale de valorificare şi vânzare pe baza cãrora se începe de cãtre Companie negocierea cu partenerii externi. În cazul în care preţurile negociate sunt mai mici decât cele stabilite iniţial acestea se supun avizului comisiei de evaluare şi se menţioneazã într-un proces-verbal. Procesul-verbal cu preţurile de valorificare şi vânzare stã la baza raportului ce se înainteazã spre aprobare ministrului apãrãrii naţionale.
(3) Inspecţia bunurilor de cãtre partenerii strãini se face pe baza aprobãrii şefului/comandantului categoriei de forţe ale armatei/comandamentelor de armã/structurilor centrale în a cãror subordine se aflã unitãţile deţinãtoare ale bunurilor, cu avizul Direcţiei siguranţã militarã. În acest sens, Compania înainteazã spre aprobare structurilor sus menţionate documentul privind organizarea inspecţiei în unitãţile deţinãtoare. Vizitatorii nu au acces la informaţii clasificate şi nici în zonele unde se gestioneazã asemenea informaţii. Aprobarea inspecţiei se transmite ierarhic la unitãţile gestionare înainte de perioada inspecţiei.
ART. 36
Valorificarea la extern a bunurilor se efectueazã direct cãtre partenerii externi. Aprobarea ministrului apãrãrii naţionale privind condiţiile de valorificare, inclusiv preţul de valorificare şi vânzare la extern, constituie mandat pentru Companie în vederea semnãrii contractului de export a bunurilor direct partenerilor externi. În cazul în care o persoanã juridicã românã, abilitatã sã efectueze operaţiuni comerciale cu bunuri care implicã apãrarea ţãrii, ordinea publicã şi siguranţa naţionalã este împuternicitã în scris de partenerul extern sã îl reprezinte, Compania are dreptul sã încheie contractul de export cu aceasta.
ART. 37
(1) Structura preţului de vânzare la extern se compune din:
a) preţul de valorificare;
b) comisionul datorat Companiei;
c) cheltuielile de valorificare.
(2) Prin preţ de valorificare se înţelege preţul minim al bunurilor valorificate la extern care se deconteazã structurii specializate. La preţul de valorificare se adaugã comisionul datorat Companiei şi cheltuielile de valorificare, obţinându-se astfel preţul de vînzare la extern.
(3) Prin cheltuieli de valorificare se înţelege: taxe pentru formalitãţi vamale, comisioane bancare, costuri de expediere documente contractuale prin poşta rapidã, emitere certificate de origine, traduceri şi legalizãri contracte, taxe acces aeroport/port, operaţiuni de încãrcare, stivuire şi amarare a produselor pe mijloacele de transport pe parcurs extern, manipularea bunurilor la magazia de tranzit, rampa de încãrcare-descãrcare, dupã caz, operaţiuni de inscripţionare, etichetare a produselor şi ambalajelor, precum şi alte cheltuieli necesare şi utile derulãrii contractului extern.
(4) Sumele rãmase dupã deducerea din preţul de vânzare la extern a cheltuielilor de valorificare şi a comisionului datorat Companiei, se deconteazã integral structurii specializate.
(5) Cheltuielile aferente operaţiunilor de încãrcare a produselor pe mijloacele de transport pe parcurs intern, precum şi cele legate de transportul şi paza acestora de la locul de depozitare pânã la locul de încãrcare pe mijlocul de transport extern, nu fac parte din structura preţului de vânzare la extern şi se suportã de cãtre partenerul extern.
ART. 38
În procesul valorificãrii Compania depune toate diligenţele în vederea obţinerii celui mai bun preţ de vânzare posibil funcţie de ofertele primite de la partenerii externi.
ART. 39
În cazul cererilor primite de Companie direct de la diferiţi parteneri externi, pentru bunuri care nu sunt cuprinse în listele de valorificare, se procedeazã astfel:
a) Compania transmite la structura specializatã şi la categoriile de forţe ale armatei/comandamentele de armã, cererile externe, în care se menţioneazã condiţiile solicitate de partenerii externi: cantitãţi, termene de livrare, propunere de preţ de vânzare, ani de fabricaţie, condiţii tehnice, termen de rãspuns etc.
b) în cazul în care bunurile solicitate sunt disponibile sau existã posibilitatea disponibilizãrii lor în vederea valorificãrii la extern, lista centralizatoare se transmite la Companie prin intermediul structurii specializate, în termen de maxim 45 de zile de la primirea cererii.
ART. 40
(1) Bunurile materiale prevãzute la art. 4 alin. (1) litera b) din Regulament pentru care nu se primesc solicitãri de valorificare la extern în termen de 6 luni de la data disponibilizãrii se notificã de cãtre Companie structurii specializate, se scot din funcţiune/declaseazã şi se caseazã potrivit normelor în vigoare.
(2) Prin data disponibilizãrii, prevãzutã la alin. (1), se înţelege data la care a fost transmisã oferta circularã potenţialilor parteneri externi care nu depãşeşte 30 de zile de la data primirii listelor de cãtre Companie.
ART. 41
(1) Armamentul, muniţia şi tehnica de luptã care nu s-au valorificat în termen de 6 luni de la data transmiterii ofertelor la extern, se supun procesului de valorificare la intern conform reglementãrilor din prezentele Instrucţiuni.
(2) Prin data transmiterii ofertelor, prevãzutã la alin. (1), se înţelege data la care au fost transmise ofertele circulare cãtre potenţialii parteneri externi.
ART. 42
(1) La cererea statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, a comandamentelor de armã şi a structurilor centrale, dupã caz, Compania notificã, pe tabelele transmise de acestea, întocmite conform modelului din anexa nr. 13b, bunurile materiale pentru care nu se justificã parcurgerea procedurii de valorificare la extern şi pentru care urmeazã sã se întocmeascã documentele de valorificare la intern.
(2) Pentru bunurile notificate de Companie conform modelului prevãzut în anexa nr. 13b nu se mai întocmesc fişe tehnice şi rapoarte de estimare pentru valorificarea la extern.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 43
(1) Bunurile materiale care nu sunt folositoare în mod curent în alte sectoare de activitate, precum şi cele care nu se mai folosesc din cauza uzurii morale/fizice, avansate, piesele de schimb care au în compunere cauciuc, care nu mai prezintã siguranţã în exploatare, se declaseazã şi caseazã, iar deşeurile rezultate se valorificã, potrivit prevederilor prezentei Instrucţiuni.
(2) Deşeurile nevalorificate, altele decât deşeurile feroase/neferoase/de metale şi aliaje de metale preţioase/de carburanţi-lubrifianţi, se distrug, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Muniţiile, rachetele, rachetele de aviaţie, dar şi celelalte mijloace care conţin materii explozive sau elemente pirotehnice, se pot valorifica direct, fãrã organizare de licitaţie, şi cãtre operatorii economici din industria de apãrare sau se distrug, dupã caz. În situaţia în care bunurile în cauzã nu se adjudecã/distrug, acestea se scot din funcţiune/declaseazã şi se caseazã potrivit actelor normative în vigoare, iar deşeurile rezultate se valorificã în conformitate cu prevederile prezentelor Instrucţiuni.
(4) Bunurile materiale şi materialele de natura obiectelor de inventar de resortul sanitarveterinar care echipeazã tehnica şi cabinetele medicale, comunicate de Direcţia medicalã, care sunt uzate şi nu sunt folosibile sau sunt atipice, interzise la comercializare şi/sau utilizare de cãtre organele acreditate în acest sens din România, se scot din funcţiune/declaseazã şi se caseazã potrivit actelor normative în vigoare, iar deşeurile rezultate se valorificã în conformitate cu prevederile prezentelor Instrucţiuni.
(5) Bunurile utilizate pentru neutralizarea combustibililor speciali din rezervoarele şi instalaţiile de rachete se distrug, cu respectarea normelor de protecţie a mediului.
(6) Uleiurile uzate, rezultate în urma folosirii acestora pe motoare/agregate/instalaţii de lucru tehnicã/utilaje, rãmase neadjudecate dupã parcurgerea procedurilor de valorificare prin Companie se predau cãtre persoanele juridice autorizate, potrivit legislaţiei în vigoare.
ART. 44
(1) Bunurile materiale prin a cãror dezmembrare, transformare, recondiţionare, rezultã ansambluri, subansambluri, piese de schimb, materiale care sunt necesare pentru a fi utilizate în scopul acoperirii deficitelor de consumuri normate, se scot din funcţiune/declaseazã şi caseazã, conform reglementãrilor în vigoare, fãrã a se mai parcurge procedurile de valorificare prevãzute la art. 9, alin. (1), lit. a) - d) din Regulament. Deşeurile rezultate se valorificã potrivit prevederilor prezentului ordin.
(2) Bunurile materiale, de natura activelor fixe, aprobate pentru scoatere din funcţiune, pot fi utilizate ca ţinte terestre reale, pentru executarea şedinţelor de tragere, în poligoanele de tragere sau de experimentare, fãrã a se mai parcurge procedurile de valorificare prevãzute la art. 9 lit. a)-d) din Regulament. Competenţa aprobãrii transformãrii şi utilizãrii ca ţinte terestre reale a bunurilor materiale scoase din funcţiune revine ordonatorului secundar de credite, la solicitarea structurilor organizatoare, pentru includerea acestora în planul tragerilor.
(3) Dupã distrugerea completã a ţintelor, deşeurile rezultate din acestea vor fi recuperate prin grija unitãţii gestionare şi valorificate prin Companie, în conformitate cu prevederile prezentelor Instrucţiuni.
(4) Pentru evaluarea deşeurilor recuperate, care fac obiectul valorificãrii, se întocmeşte un act de constatre, de cãtre o comisie tehnicã constituitã din specialişti din cadrul poligonului, structurii organizatoare şi eşalonului superior al acesteia.
ART. 45
Bunurile specifice bazei materiale de instrucţie folosite în procesul de instruire a militarilor, nominalizate în anexa nr. 14, precum şi piesele de schimb aferente acestora nu fac obiectul valorificãrii. Acestea se scot din funcţiune/declaseazã şi se caseazã, iar materialele rezultate se valorificã potrivit prezentelor Instrucţiuni, cu excepţia deşeurilor nerefolosibile care se distrug.
ART. 46
(1) Preţurile de vânzare/valorificare aferente derulãrii procedurilor de valorificare la intern/extern, nu includ T.V.A.
(2) La preţurile de adjudecare ale bunurilor valorificate, la intern, prin Companie, se adaugã comisionul datorat acesteia de cãtre cumpãrãtor, inclusiv în cazul perfectãrii contractelor de valorificare a bunurilor prin schimb de bunuri contra bunuri/servicii, precum şi T.V.A. corespunzãtoare.
ART. 47
Încasarea şi decontarea contravalorii bunurilor valorificate de Companie, precum şi a comisionului aferent, respectiv scãderea bunurilor din evidenţa contabilã a unitãţilor militare gestionare se fac potrivit metodologiei privind încasarea contravalorii bunurilor valorificate, a comisionului datorat companiei, respectiv scãderea bunurilor din evidenţa contabilã a unitãţilor militare gestionare şi alte reguli ce trebuie respectate în vederea valorificãrii bunurilor prevãzutã în anexa nr. 15.
ART. 48
(1) La predarea-primirea bunurilor care fac obiectul valorificãrii la intern, se şterg inscripţiile cu caracter militar şi se reţin documentele de evidenţã şi exploatare, iar în cazul autovehiculelor, se retrag şi numerele de înmatriculare. În cazul aeronavelor, echipamentelor, agregatelor de aviaţie, se şterg numai numerele de înmatriculare ale aeronavelor şi se radiazã din Registrul unic de înmatriculare al aeronavelor militare. Documentele de evidenţã a exploatãrii aeronavelor, echipamentelor, motoarelor şi agregatelor de aviaţie nu se reţin. La predarea navelor militare se pun la dispoziţia cumpãrãtorului toate documentaţiile existente la bordul acestora.
(2) În termen de 5 zile de la predarea bunurilor, unitãţile militare gestionare comunicã, ierarhic, structurii specializate datele necesare refacerii de cãtre aceasta a evidenţei nominale şi statistice pentru autovehicule şi armament.
ART. 49
(1) În scopul elimininãrii cheltuielilor în valutã datorate activitãţii de valorificare în strãinãtate a bunurilor materiale cu durata normalã de funcţionare îndeplinitã, pentrun bunurile care se aflã în dotarea birourilor ataşaţilor apãrãrii şi la reprezentanţele militare, se procedeazã la scoaterea din funcţiune/declasarea şi apoi casarea acestora la posturi, pe timpul activitãţilor de conducere, îndrumare şi control ale Direcţiei informaţii militare.
(2) Scoaterea din funcţiune/declasarea, respectiv casarea bunurilor se efectueazã dupã primirea aprobãrii ordonatorilor secundari de credite, iar deşeurile rezultate în urma casãrii se predau la serviciul de salubritate al oraşului în care este dislocat postul.
(3) Bunurile dislocate în teatrele de operaţii din afara teritoriului naţional se valorificã în zonele de operaţii conform reglementãrilor specifice.
ART. 50
În cazul bunurilor disponibilizate, scoase din funcţiune/declasate, în anumite situaţii specifice pãstrãrii/demilitarizãrii acestora pânã la preluarea de cãtre cumpãrãtor, se alocã fonduri pentru:
a) navele care prezintã pericol iminent de scufundare -infiltraţii de apã la liniile axiale, cârme, prize de fund, clapeţi de bord, sudurã file de bordaj- inclusiv la bord, coliziuni cu ambarcaţiuni sau obiecte plutitoare, lucrãri pentru ridicarea la suprafaţã a navelor, prevenirea unor accidente, mãsuri tehnice pentru respectarea normelor de protecţie a muncii pe timpul controalelor: iluminat de avarie, pasarelã de acces;
b) asigurarea hrãnirii şi îngrijirii animalelor;
c) efectuarea analizelor de laborator şi prin trageri de luptã cu muniţie din depozite;
d) conservarea tehnicii de aviaţie;
e) efectuarea transportului de la unitãţile gestionare la unitãţile de mentenanţã şi pentru efectuarea demilitarizãrii bunurilor prevãzute la art. 3 alin. (4) şi la art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament;
ART. 51
(1) Armamentul, tehnica de luptã şi muniţiile care au fost aprobate pentru valorificare la extern, prin hotãrâri ale Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii, dar care nu s-au valorificat la extern, anterior datei de intrare în vigoare a prezentelor Instrucţiuni, în termen de 6 luni de la data transmiterii ofertelor, se notificã de Companie structurii specializate, în vederea demarãrii procedurilor de valorificare la intern.
(2) Armamentele şi echipamentele subiecte ale Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa -T-CFE- ratificat prin <>Legea nr. 18/1992 - incluse în bunurile de la alin. (1) se notificã Biroului neproliferare şi control armamente din Direcţia planificare strategicã a Statului Major General de cãtre compartimentele de profil de la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamente de armã/structuri centrale, dupã caz, simultan cu transmiterea listelor centralizatoare în vederea valorificãrii la intern.
(3) La cererea expresã a Companiei, unele bunuri pentru care existã premisa valorificãrii nu se retrag de la valorificarea la extern.
(4) Bunurile care au fost notificate de Companie în vederea valorificãrii la intern şi ulterior s-au primit solicitãri de la parteneri externi pot fi valorificate la extern dacã nu s-a organizat procedura de valorificare la intern.
ART. 52
Sumele încasate în urma valorificãrii bunurilor se vireazã în conturile stabilite de Direcţia financiar - contabilã.
ART. 53
(1) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor Instrucţiuni unitãţile militare gestionare organizeazã inventarierea tipurilor, precum şi a cantitãţilor de deşeuri feroase/neferoase, altele decât cele de alamã, existente în unitate, în stare dezmembratã, cumulate, respectiv deşeurile de alamã, iar în cazul în care cantitãţile aferente celor douã categorii de deşeuri sunt mai mici de 500 kg, fiecare, cu excepţia celor la care s-au înaintat deja documentele de valorificare, acestea se predau la cele mai apropiate centre zonale de depozitare şi colectare sau, dupã caz, la unitãţile desemnate de eşalonul superior al unitãţilor gestionare. Transportul deşeurilor se efectueazã, ocazional, simultan cu alte misiuni de transport.
(2) În termen de 15 zile de la efectuarea inventarierii specificate la alin. (1) serviciile logistice/organele de asigurare tehnico - materialã ale ordonatorilor de credite prevãzuţi la art. 4 alin. (2) emit sau dupã caz, solicitã organelor de asigurare tehnico - materialã din structura specializatã sã emitã ordinele de distribuţie aferente bunurilor în cauzã.
ART. 54
Listele centralizatoare prevãzute în prezentele Instrucţiuni se transmit în scris şi pe suport magnetic.
ART. 55
(1) Compania încheie cu structura specializatã contracte de comision la intern şi la extern pentru serviciile de valorificare prestate în cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale.
(2) Pentru prestãrile de servicii aferente operaţiunilor de export, Compania încheie un "Contract cadru de prestãri servicii aferent operaţiunilor de export", cu structura specializatã sau cu celelalte structuri ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, implicate în procesul de valorificare la extern, dupã caz.
(3) Actul adiţional la Contractul Cadru de prestãri servicii, privind costul final al prestaţiilor, cu detalierea tarifelor stabilite conform reglementãrilor în vigoare, se semneazã la încheierea activitãţii, la unitatea militarã deţinãtoare a bunurilor, de reprezentantul legal al unitãţii prestatoare şi împuternicitul desemnat de Companie. Situaţia de decontare privind costul final al pazei bunurilor, se semneazã la încheierea activitãţii, numai de reprezentantul legal al unitãţii prestatoare. Atât actul adiţional, cât şi situaţia de decontare vor fi transmise structurilor Ministerului Apãrãrii Naţionale care au încheiat Contractul cadru de prestãri servicii, în vederea facturãrii serviciilor prestate.
ART. 56
(1) Compania şi structura specializatã întocmesc şi înainteazã, trimestrial, conducerii Statului Major General, informãri privind stadiul valorificãrii bunurilor, inclusiv sumele obţinute. Aceste date se transmit spre informare şi structurilor de profil din subordinea persoanelor menţionate la art. 4 alin. (2) din Instrucţiuni pentru bunurile ce le aparţin.
(2) Informãrile prevãzute la alin. (1) se înainteazã ministrului apãrãrii naţionale, la cerere.
ART. 57
Condiţiile privind garanţia şi taxa de participare la procedurile de valorificare se precizeazã în caietul de sarcini. Documentele de aplicare, la nivelul Companiei, a prevederilor actelor normative în vigoare pe linie de valorificare a bunurilor, la intern, se stabilesc prin dispoziţia directorului general al Companiei.
ART. 58
(1) Procedurile de valorificare la intern se organizeazã şi desfãşoarã atât la sediul Companiei cât şi la sediul centrelor de colectare şi de depozitare zonale ale armatei, iar, în cazuri exprese, la sediul unitãţilor militare care se desfiinţeazã.
(2) Pe timpul desfãşurãrii procedurilor de valorificare se respectã regulile privind comportamentul personalului participant la procedurile de valorificare, care sã conducã la fluidizarea procesului de valorificare a bunurilor la intern şi la prevenirea actelor de corupţie, prevãzute în anexa nr. 16 la prezentele Instrucţiuni.
ART. 59
(1) Documentele aferente valorificãrii bunurilor care au fost înaintate statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor de armã, structurilor centrale şi structurii specializate de cãtre acestea, pânã la data aprobãrii prezentelor Instrucţiuni, stau la baza întocmirii listelor centralizatoare prevãzute la art. 12, iar preţurile iniţiale de vânzare/valorificare se stabilesc de comisia de evaluare a structurii specializate, din care face parte şi reprezentantul Companiei, conform metodologiei metodologiei de estimare/evaluare a bunurilor care se valorificã la intern/extern, prevãzutã în anexa nr. 2.
(2) Pentru bunurile adjudecate şi neachitate ori care nu s-au adjudecat, precum şi pentru cele prevãzute în listele centralizatoare, transmise Companiei de structura specializatã, anterior intrãrii în vigoare a prezentelor Instrucţiuni, preţurile iniţiale de vânzare/valorificare sunt cele stabilite prin documentele care s-au primit, iniţial, de cãtre Companie, urmând a se derula procedurile de valorificare corespunzãtoare situaţiei în care se aflã acestea.
(3) Contractele aflate în derulare la data intrãrii în vigoare a prezentelor Instrucţiuni se finalizeazã potrivit prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestora.
ART. 60
Informarea privind elementele de noutate incluse în actele normative în vigoare pe linie de valorificare, întocmitã de Companie şi structura specializatã se prezintã pe site-ul Ministerului Apãrãrii Naţionale prin grija Direcţiei informare şi relaţii publice, precum şi pe site-ul Companiei, simultan cu difuzarea la unitãţi a prezentelor Instrucţiuni.
ART. 61
Anexele nr. 1 - 16 fac parte integrantã din prezentele Instrucţiuni.

ANEXA 1
la instrucţiuni

-MODEL-

ŞEFUL/COMANDANTUL UNITĂŢII MILITARE
-care întocmeşte situaţia, respectiv unitatea militarã
gestionarã/eşalon superior/categorie de forţe ale armatei-

SITUAŢIA BUNURILOR PROPUSE PENTRU VALORIFICARE LA EXTERN,
CARE INTRĂ ÎN COMPETENŢA DE APROBARE A MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE
-CONSILIUL SUPREM DE APĂRAREA ŢĂRII- APARŢINÂND
-unitatea militarã gestionarã/categorie de forţe ale armatei-
┌────┬────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────┬─────────┬────────────┬──────────┬───────┐
│Nr. │ │ │ Nr. de │ │ │ │ │ │
│crt.│Denumirea bunurilor │Tip/marcã│înmatriculare│ U/M │Cantitate│Justificarea│Unitatea │ Obs. │
│ │ │ │ (front), │ │ │propunerii │militarã │ │
│ │ │ │serie, lot, │ │ │ │gestionarã│ │
│ │ │ │ etc. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────┴─────────┴────────────┴──────────┴───────┘
NOTĂ: 1. În coloana 6 se dau cât mai multe detalii care susţin propunerea de valorificare a
bunurilor.
2. Situaţia se înainteazã şi se centralizeazã, ierarhic.

ÎNTOCMIT


-Gradul-

--------------
-Numele şi prenumele-


ANEXA 2
la instrucţiuni

METODOLOGIA DE ESTIMARE/EVALUARE
A BUNURILOR CARE SE VALORIFICĂ LA INTERN/EXTERN

I. Stabilirea preţului actualizat
Preţul actualizat dumit în continuare Pact reprezintã valoarea de înlocuire a bunului la data estimãrii/evaluãrii, care se determinã de cãtre:
A) comisia de estimare a unitãţilor militare gestionare, luând în considerare urmãtoarele,dupã caz:
a) documentul justificativ de prospectare a pieţei, pentru :
-bunuri propuse la valorificare care sunt identice/similare/asimilate cu cele de pe piaţã, la preţ de nou, fãrã TVA;
-animale, preţurile practicate pe plan local/zonal de persoane juridice/fizice;
b) preţul din evidenţa contabilã indexat cu indicele mediu de creştere al preţurilor, pentru bunurile care nu se mai fabricã/produc şi pentru care unitãţile militare gestionare nu pot prospecta piaţa, dupã cum urmeazã:
- pentru bunurile fabricate pânã în anul intrãrii în vigoare a instrucţiunii aprobate cu ordinul ministrului apãrãrii naţionale nr. M-8/1999, indicele mediu de creştere al preţurilor va fi stabilit de la anul 1989 şi pânã la anul în care bunul este estimat/evaluat;
- pentru bunurile fabricate dupã anul 1989, indicele mediu de creştere al preţurilor va fi stabilit funcţie de anul fabricaţiei şi anul în care bunul este estimat/evaluat.
B) comisia de evaluare a structurii specializate, luând în considerare urmãtoarele, dupã caz:
a) documentul justificativ de prospectare a pieţei înaintat de unitatea militarã gestionarã;
b) preţul de achiziţie, fãrã TVA, comunicat de structura care are/a avut atribuţii de înzestrare, la solicitarea structurii specializate, pentru bunurile care nu se mai fabricã/produc şi pentru care unitãţile militare gestionare nu pot înainta date despre prospectarea pieţei. Comisia de evaluare stabileşte Pact, dupã primirea preţului de achiziţie, conform urmãtorului algoritm:
1. preţul de achiziţie comunicat se transformã din LEI în USD, ţinând cont de cursul oficial de la data achiziţiei;
2. preţul de achiziţie obţinut în USD se transformã în LEI, la cursul oficial, existent la data evaluãrii;
c) preţul din evidenţa contabilã, indexat cu indicele mediu de creştere a preţurilor, atunci când preţul actualizat nu se poate stabili conform prevederilor lit. a) sau b).
II. Stabilirea preţului iniţial de vânzare la intern denumit în continuare Piv şi a preţului iniţial de valorificare la extern denumit în continuare Pivf:
Preţul iniţial de vânzare/valorificare, este preţul de la care porneşte procedura de vânzare. Acesta se stabileşte pe baza metodologiei de mai jos şi trebuie sã fie cel puţin egal cu contravaloarea deşeurilor estimate a rezulta prin dezmembrarea bunului respectiv.
Preţul iniţial de vânzare/valorificare se determinã pe baza preţului actualizat, stabilit conform pct. I de mai sus, şi a datelor rezultate din fişa tehnicã, astfel:
1. Pentru activele fixe, cu excepţia navelor, avioanelor, elicopterelor şi pieselor de schimb aferente acestora, precum şi pentru muniţie, elementele de muniţie şi rachete:


┌──────────────────────────────────────────────┐
│P(iv)/P(ivf) = P(act) x C(ut) x C(st) x C(um) │
└──────────────────────────────────────────────┘unde: C(ut) -reprezintã coeficientul de utilizare;
C(st) -reprezintã coeficientul de stare tehnicã;
C(um) -reprezintã coeficientul de uzura moralã ;
Coeficientul de utilizare denumit în continuare C(ut) reprezintã diminuarea valorii bunului datoritã funcţionãrii şi este determinat în funcţie de numãrul de ani în care a fost utilizat, având ca bazã anul fabricaţiei şi anul scoaterii din funcţiune/declasãrii, pentru intern sau data propunerii la valorificare, pentru extern.

C(ut) are urmãtoarele valori:

- 1 pentru bunurile care nu au fost folosite, cu excepţia muniţiilor;
- 0,9 pentru bunurile cu utilizare pânã la 2 ani, inclusiv;
- 0,8 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 2 ani pânã la 5 ani;
- 0,6 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 5 ani pânã la 8 ani;
- 0,55 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 8 ani pânã la 10 ani;
- 0,5 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 10 ani pânã la 15 ani;
- 0,4 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 15 ani pânã la 20 ani;
- 0,3 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 20 ani pânã la 25 ani;
- 0,2 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 25 ani pânã la 30 ani;
- 0,1 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 30 ani;

Coeficientul de stare tehnicã denumit în continuare C(st) reprezintã diminuarea valorii bunului funcţie de situaţia stãrii tehnice în care se gãseşte bunul la data evaluãrii şi are urmãtoarele valori:
- 1 pentru bunuri în stare de funcţionare, care nu au îndeplinit durata normalã de utilizare;
- 0,6 pentru bunuri în stare de funcţionare care au durata normalã de utilizare îndeplinitã;
- 0,5 pentru bunuri cu nevoi de reparaţii;
- 0,15 pentru bunuri de pe care au fost retrase cu documente legale, cel puţin un ansamblu de bazã;
Coeficientul de uzurã moralã denumit în continuare C(um) reprezintã diminuarea valorii bunului datoritã vechimii şi este determinat în funcţie de numãrul de ani, având ca bazã anul fabricaţiei şi anul în care se face evaluarea, şi are urmãtoarele valori:
a) pentru muniţie şi elementele de muniţii:
- 1 dacã vechimea este cuprinsã între 0-15 ani, iar pentru cea de infanterie cu vechimea între 0 - 25 ani;
- 0,5 dacã vechimea este cuprinsã între 16-30 ani, iar pentru cea de infanterie cu vechimea cuprinsã între 26 - 35 ani;
- 0,2 dacã vechimea este mai mare de 30 ani, iar pentru cea de infanterie dacã vechimea este mai mare de 35 ani.
b) pentru armament de infanterie:
- 1 dacã vechimea este cuprinsã între 0-15 ani;
- 0,6 dacã vechimea este cuprinsã între 16-20 ani;
- 0,4 dacã vechimea este cuprinsã între 21-30 ani;
- 0,2 dacã vechimea este mai mare de 30 ani.
c) pentru tehnicã de radiolocaţie, rachete şi comunicaţii - informaticã:
- 1 dacã vechimea este cuprinsã între 0-15 ani;
- 0,6 dacã vechimea este cuprinsã între 16-20 ani;
- 0,4 dacã vechimea este cuprinsã între 21-30 ani;
- 0,2 dacã vechimea este mai mare de 30 ani.
d) pentru rachete:
- 1 dacã vechimea este cuprinsã între 0-10 ani;
- 0,6 dacã vechimea este cuprinsã între 11-15 ani;
- 0,4 dacã vechimea este cuprinsã între 16-20 ani;
- 0,2 dacã vechimea este mai mare de 20 ani.
e) pentru rachete de aviaţie (sol-aer, aer-aer ori aer-sol)
- 1 dacã vechimea este cuprinsã între 0-10 ani;
- 0,6 dacã vechimea este cuprinsã între 11-20 ani;
- 0,4 dacã vechimea este cuprinsã între 21-30 ani;
- 0,2 dacã vechimea este mai mare de 30 de ani.
f) pentru celelalte bunuri:


C(um) = 1 - 0,025 x nunde n = vechimea în ani a bunului la data estimãrii/evaluãrii.
Dacã n > 25, coeficientul de uzurã moralã se va lua egal cu 0,2.

2. Pentru nave şi piesele de schimb aferente acestora, în stare nedezmembratã, P(iv)/P(ivf), în lei, la data aprobãrii disponibilizãrii:


P(iv)/P(ivf) = P(act) x C(ut) x C(st) x C(um)unde :


P(act) = P(cont) x K(act)P(cont) = preţul din evidenţa contabilã
K(act) = coeficient de actualizare (valoare dolar din data întocmirii actelor de valorificare/valoare dolar din anul fabricaţiei)

C(ut) este egal cu:

0,6 - pentru bunuri cu vechimea cuprinsã între 1-10 ani;
0,5 - pentru bunuri cu vechimea cuprinsã între 11-15 ani;
0,4 - pentru bunuri cu vechimea cuprinsã între 16-20 ani;
0,35 - pentru bunuri cu vechimea cuprinsã între 21-25 ani;
0,25 - pentru bunuri cu durata îndeplinitã cu 2 RK efectuate;
0,20 - pentru bunuri cu durata îndeplinitã cu RM îndeplinitã;
0,15 - pentru bunuri cu durata îndeplinitã cu 1 RK efectuatã;
0,10 - pentru bunuri cu durata îndeplinitã fãrã RK efectuatã.

C(st) este egal cu:

1 - pentru tehnica în stare de funcţionare cu 0%-50% duratã îndeplinitã;
0,5 - pentru tehnica în stare de funcţionare cu peste 50% duratã îndeplinitã;
0,35 - pentru tehnicã funcţionalã cu nevoi de reparaţii;
0,25 - cu durata îndeplinitã cu RK-2;
0,20 - cu durata îndeplinitã cu RM;
0,15 - cu durata îndeplinitã cu RK-1;
0,10 - cu durata îndeplinitã fãrã RK.

C(um) este egal cu:

1-0,25 x n - pentru tehnicã funcţionalã cu nevoi de reparaţii;
0,25 - cu durata îndeplinitã cu RK-2;
0,20 - cu durata îndeplinitã cu RM;
0,15 - cu durata îndeplinitã cu RK-1;
0,10 - cu durata îndeplinitã fãrã RK.

3. Pentru avioane, elicoptere şi piesele de schimb aferente acestora, în stare nedezmembratã, Piv/Pivf, în lei, la data aprobãrii disponibilizãrii:C(di) + C(du)
P(iv)/P(ivf) = P(act) x ─────────────── x C(st) x C(um)
2în care:

P(act) = preţ actualizat conform definirii de la pct. I.;T(ef) coeficient de diminuare a valorii
C(di) = [1 - 0,9 x ───────────────] =
T(norm) produsului datoritã îmbãtrânirii;


D(ef) coeficient de diminuare a valorii
C(du) = [1 - 0,9 x ───────────────] =
D(norm) produsului datoritã uzurii fizice;T(ef) = durata efectivã de exploatare, se calculeazã de la data
introducerii în exploatare pânã la data scoaterii din funcţiune;

T(norm) = timp de utilizare normat (dacã nu este prevãzut în normative,
se va considera T(norm) = 30 ani);

Dacã T(ef) > T(norm), coeficientul de diminuare a valorii produsului datoritã îmbãtrânirii (Cdi) se va lua egal cu 0,1.

D(ef) = durata de funcţionare efectivã (ore);
D(norm) = durata de funcţionare normatã (ore);

Dacã D(ef)>D(norm), coeficientul de diminuare a valorii produsului datoritã uzurii fizice denumit în continuare C(du) se ia egal cu cel datorat îmbãtrânirii denumit în continuare C(di).

C(st) = coeficientul de stare tehnicã, egal cu:

1 - pentru bunuri cu norma pânã la prima reparaţie capitalã neîndeplinitã;
0,7 - pentru bunuri cu prima reparaţie capitalã executatã;
0,65 - pentru bunuri cu norma pânã la prima reparaţie capitalã îndeplinitã dar cu reparaţia neexecutatã;
0,6 - pentru bunuri cu norma pânã la a doua reparaţie capitalã îndeplinitã dar cu reparaţia neexecutatã;
0,5 - pentru bunuri cu a doua reparaţie capitalã executatã;
0,3 - pentru bunuri cu mai mult de douã reparaţii capitale executate;
0,2 - pentru bunuri cu durata normalã de utilizare depãşitã.

C(um), se determinã conform prevederilor pct. 1 litera f.

4. Pentru materiale şi materiale de natura obiectelor de inventar:
Comisia de estimare stabileşte preţul iniţial de vânzare/valorificare având la bazã preţul actualizat, la care se aplicã coeficientul de diminuare (K), funcţie de starea fizicã a bunului respectiv.
Comisia de evaluare stabileşte preţurile actualizate, astfel:
a) analizeazã şi calculeazã media aritmeticã a preţurilor din procesele verbale de prospectare a pieţei înaintate de unitãţile militare gestionare, conform pct. I lit.a);
b) în cazul în care unitãţile militare gestionare nu pot obţine date despre preţul pieţei, se solicitã preţurile acestora de achiziţie, fãrã TVA, de la structurile care au (au avut) atribuţii de înzestrare;
c) preţul din evidenţa contabilã, indexat cu indicele mediu de creştere a preţurilor, atunci când preţul actualizat nu se poate stabili conform prevederilor lit. a) sau b).
Preţul iniţial de vânzare/valorificare se determinã cu urmãtoarea formulã:


P(iv)/P(ivf) = P(act) x KUnde: P(act) - preţul actualizat;
K - un coeficient de diminuare ce va avea urmãtoarele valori, funcţie de starea fizicã în care se gãsesc materialele la data evaluãrii:
i) 0,7 pentru cele noi (nefolosite);
ii) 0,5 pentru cele aflate în folosinţã şi care pot fi utilizate încã;
iii) 0,3 pentru cele cu nevoi de reparaţii;

5. Pentru animale, preţul iniţial de vânzare va fi cel puţin egal cu preţul unitar actualizat, stabilit de cãtre unitatea militarã gestionarã.

6. Pentru deşeuri:
Preţurile iniţiale de vânzare se stabilesc de comisia de evaluare, astfel:
a) analizeazã şi calculeazã media aritmeticã a preţurilor din procesele verbale de prospectare a pieţei înaintate de unitãţile militare gestionare, conform pct.I, lit.a);
b) prospecteazã piaţa pentru aflarea preţurilor la deşeurile tranzacţionate sau comercializate pe plan local de agenţi economici autorizaţi, stabilind un preţ mediu al acestora;
c) preţul iniţial de vânzare stabilit reprezintã media artimeticã a celor douã preţuri rezultate la pct. a) şi respectiv b).

7. Pentru bunurile care fac obiectul valorificãrii, în starea fizicã în care se aflã, evaluate la preţ de deşeu:
La evaluarea preţului iniţial de vânzare al bunurilor valorificate în starea fizicã în care se aflã, la preţuri de deşeuri, se au în vedere masa proprie a bunurilor din documentaţia tehnicã, natura materialului de bazã, precum şi preţul pieţei practicat pentru materialul de bazã ca deşeu nedezmembrat. În situaţia în care existã date certe (procese verbale de casare) din care sã reiasã tipurile şi cantitãţile de deşeuri rezultate în urma casãrii, preţul iniţial de vânzare va fi egal cu contravaloarea acestora.

III. Particularitãţi în evaluarea preţului iniţial de valorificare şi vânzare la extern:
1. În cazul evaluãrii bunurilor care se valorificã la extern, preţul iniţial de vânzare nu va depãşi urmãtoarele procente din preţul actualizat al bunurilor de acelaşi fel sau similare din fabricaţia curentã, astfel:
a) 80% pentru bunurile nefolosite;
b) 65% pentru bunurile în stare de funcţionare, dar folosite;
c) 40% pentru bunurile cu nevoi de reparaţii;
d) 20% pentru bunurile la care nu se mai justificã reparaţia;

2. În scopul eliminãrii cheltuielilor pentru bunurile aprobate pentru casare/delaborare, preţul iniţial de vânzare nu va depãşi 20% din preţul actualizat. Bunurile respective se valorificã prin negociere directã, pornindu-se de la preţurile oferite de partenerul extern solicitant.

3. Preţul iniţial de valorificare estimat se supune analizei comisiei de evaluare care îl menţine, ori îl diminueazã sau îl majoreazã, dupã caz, stabilind preţul iniţial de valorificare, la care se adugã comisionul Companiei şi cheltuielile prognozate de derulare, obţinându-se preţul iniţial de vânzare, pe baza cãruia, Compania începe negocierile cu partenerii externi.

ANEXA 3
la instrucţiuni

-MODEL-
VĂZUT
Comandantul UM -gestionare-
Grad
Nume şi prenume

PROCES VERBAL DE DEZMEMBRARE BUNURI/PREDARE -PRIMIRE DEŞEURI
REZULTATE

Încheiat la data de ................
În baza contractului nr. ............. din ................încheiat între ..............şi............... noi.............-numele, prenumele, funcţia din partea UM predãtoare-, şi..................... -numele, prenumele, funcţia, BI/CI.....seria, nr., eliberat de, delegaţia nr., din partea beneficiaruluiam luat act de dezmembrarea tuturor bunurilor înscrise în contractul menţionat, respectiv primul de predarea şi secundul de primirea deşeurilor rezultate specificate în tabel:


┌────────┬─────────────┬─────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┐
│Tipul şi│ Nr. │ Seria │ Unitatea │ Masa │Tipuri şi │
│ marca │înmatriculare├──────────┬──────────┤ militarã │proprie │cantitãţi de│
│ │ -serie- │ şasiu │ motor │ care are │ -kg- │ deşeuri │
│ │ │ │ │ bunul în │ │ rezultate/ │
│ │ │ │ │ gestiune │ │ /produs │
├────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│GENERAL │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────────┘
Bunurile specificate în tabelul de mai sus au fost dezmembrate în
totalitate, iar deşeurile rezultate au fost ridicate de beneficiar.

AM PREDAT AM PRIMITANEXA 4
la instrucţiuni

OPERAŢIUNI PENTRU DEMILITARIZAREA FAZA I ŞI DELOTIZAREA DE
ECHIPAMENTELE ŞI PIESELE CARE CONŢIN ALIAJE DE METALE
PREŢIOASE A UNOR ACTIVE FIXE

1. Active fixe de resortul blindatelor şi derivatelor pe şasiul acestora -maşini de luptã ale infanteriei şi vânãtorilor de munte; tancuri; transportoare blindate şi autotunuri-:
-demontarea armamentului de infanterie şi a dispozitivelor de ochire de pe tehnicã;
-demontarea aparaturii de conducere a focului, de stabilizare, de comunicaţii - informaticã şi N.B.C.;
-demontarea aparaturii de vedere pe timp de noapte;
-demontarea închizãtoarelor de la armamentul de artilerie;
-scoaterea fluidelor de lucru din legãtura elasticã şi echilibror şi sudarea piuliţelor de la frâna de tragere, recuperator şi echilibror;
-retragerea loturilor P.S.A. specifice echipamentelor enumerate mai sus;
-retragerea echipamentelor şi pieselor care conţin aliaje de metale preţioase etc.

2. Active fixe de resortul apãrãrii antiaeriene şi resortul artileriei antiaeriene -complexe de rachete antiaeriene; complexe şi/sau complete de aparaturã pentru automatizarea conducerii trupelor; complexe şi/sau staţii de radiolocaţie; instalaţii de lansare rachete antiaeriene, rachete antiaeriene de luptã, tunuri antiaeriene precum şi instalaţii autopropulsate de lansare a rachetelor, rachete tactice, operativ tactice şi antitanc-:
-dezmembrarea completelor în pãrţile componente ale acestora -maşini, cabine, remorci, etc.- din complet, retragerea aparaturii artileristice şi de ochire/observare, a tehnicii de radiolocaţie, de comunicaţii - informaticã, N.B.C., etc. şi a completelor de P.S.A.1/1;
-retragerea echipamentelor şi pieselor care conţin aliaje de metale preţioase;
-înregistrarea separatã în evidenţa contabilã a bunurilor rezultate.

3. Active fixe de resortul artileriei -aruncãtoare de bombe, aruncãtoare de proiectile reactive de calibrul 122 mm, inclusiv şi în sus; tunuri şi obuziere, inclusiv cele autopropulsate-:
-retragerea aparaturii artileristice, tehnicii de radiolocaţie, de comunicaţii-informaticã, N.B.C. şi a completului P.S.A. 1/1 şi înregistrarea lor, separatã, în evidenţa contabilã;
-retragerea echipamentelor şi pieselor care conţin aliaje de metale preţioase.

4. Active fixe de resortul aviaţiei -avioane de vânãtoare şi vânãtoare - bombardament, inclusiv variantele de antrenament ale acestora; avioane de transport; elicoptere de luptã şi transport-:
-demontarea, în baza tehnologiilor prevãzute în instrucţiunile de reparaţie şi întreţinere, a instalaţiilor de armament, aparaturii de comunicaţii - informaticã, aparaturii de ochire/observare, a sistemelor de conducere a focului, a aparaturii N.B.C.;
-retragerea echipamentelor şi pieselor care conţin aliaje de metale preţioase.
5. Active fixe de resortul marinei -nave de luptã, nave auxiliare şi nave de transport-:
-retragerea de la bord a:
-sistemelor de armament, muniţii şi senzori, inclusiv armament de luptã sub apã;
-instalaţiilor şi materialelor N.B.C.;
-hidrolocatoarelor;
-muniţiilor, bombelor, rachetelor şi torpilelor;
-instalaţiilor militare de comunicaţii;
-documentaţiei tehnice cu specific militar.
-retragerea echipamentelor şi pieselor care conţin aliaje de metale preţioase.
6. Active fixe de resortul comunicaţii - informaticã -centre de transmisiuni fixe şi mobile, inclusiv elementele separate din compunerea acestora; autostaţii radio, radioreleu şi troposferice; puncte de comandã mobile pe pneuri, pe blindate, pe elicopter sau avion, inclusiv elemente separate din compunerea acestora-:
-dezmembrarea completelor în pãrţile componente ale acestora;
-demontarea şi scoaterea aparaturii specifice, inclusiv a panourilor, ramelor -racurilor-, surselor de alimentare, tablourilor de distribuţie;
-scoaterea cablurilor, mufelor şi prizelor de interconectare a aparaturii, precum şi a cablurilor de conectare a aparaturii la panourile exterioare;
-scoaterea din inventarul produsului a loturilor P.S.A., a pieselor de schimb, a documentelor şi a materialelor specifice;
-retragerea echipamentelor şi pieselor care conţin aliaje de metale preţioase.
7. Active fixe de resortul geniu şi chimic -maşini de geniu pe şasiu de tanc sau tractor greu pe şenile; poduri mobile de asalt pe tanc; complete de cercetare chimicã şi de radiaţie pe pneuri-demontarea armamentului, a aparaturii de ochire/observare, a aparaturii de comunicaţii informaticã, a aparaturii de cercetare chimicã şi de radiaţie etc.
NOTĂ:
1. Demilitarizarea faza I şi delotizarea de echipamente şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase, a altor active fixe decât a celor menţionate în prezenta anexã ori a altor bunuri, se fac potrivit precizãrilor serviciilor logistice/organelor de asigurare tehnico - materialã de la categoriile de forţe ale armatei, comandamentele de armã şi structurile centrale, dupã caz.
2. Demilitarizarea faza I şi delotizarea de echipamentele şi piesele de schimb care conţin aliaje de metale preţioase la tehnica de resortul marinei se executã de cãtre bazele navale ale Statului Major al Forţelor Navale.
3. Demilitarizarea faza I şi delotizarea de echipamente şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase a activelor fixe de resortul comunicaţii - informaticã se executã de cãtre structurile de mentenanţã stabilite de categoriile de forţe ale armatei şi comandamentele de armã.
4. Demilitarizarea şi delotizarea de echipamentele şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase a activelor fixe de resortul comunicaţii - informaticã aprobate la valorificare cãtre persoanele juridice care au în obiectul de activitate realizarea de producţii cinematografice incumbã aducerea aparaturii în stare de nefuncţionare astfel încât refacerea stãrii de funcţionare şi a conectivitãţii elementelor componente sã fie imposibilã, dar sã fie pãstrat aspectul exterior al aparaturii autospecialelor şi se impune parcurgerea urmãtoarelor activitãţi:
-demontarea şi scoaterea din carcasa aparaturii a plãcilor, ansamblurilor şi subansamblurilor funcţionale şi surselor de alimentare;
-tãierea mufelor şi prizelor de interconectare a aparaturii şi de conectare a aparaturii la panourile exterioare, scoaterea inscripţionãrilor cu specific militar -game de frecvenţã, moduri de lucru-;
-scoaterea din inventarul produsului a loturilor P.S.A., a documentelor şi a materialelor specifice.

ANEXA 5
la instrucţiuni


Metodologia referitoare la controlul şi
verificarea armamentelor şi echipamentelor subiecte ale Tratatului
forţelor armate convenţionale în Europa -T-CFE-
ratificat prin <>Legea nr. 18/1992

1.Tipurile de armamente şi echipamente subiecte ale Tratatului forţelor armate convenţionale în Europa -T-CFE- ratificat prin <>Legea nr. 18/1992 - sunt menţionate în tabelul de mai jos.
2. Cantitãţile de armamente şi echipamente convenţionale declasate nu depãşesc, anual, un total de 250, din care nu mai mult de 200 sunt tancuri de luptã, vehicule blindate de luptã şi piese artilerie şi nu mai mult de 50 sunt elicoptere de atac şi avioane de luptã.
3. Dacã, în mod excepţional, se impune depãşirea limitelor prevãzute la punctul 2, excedentul de armamente şi echipamente care se scoate din serviciu la unitãţi se reduce potrivit prevederilor din Protocolul privind procedurile care guverneazã reducerea armamentelor şi echipamentelor convenţionale limitate şi Protocolul privind inspecţiile, secţiunea X, ale Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa -T-CFE - ratificat prin <>Legea nr. 18/1992 -.
4. Notificarea declasãrii include cantitatea şi tipul armamentelor şi echipamentelor convenţionale limitate prin Tratat, declasate în cele 12 luni precedente, informaţii valabile la 1 ianuarie anul urmãtor, precum şi locul declasãrii, Comandamentul logistic întrunit înştiinţeazã, pânã la data de 1 decembrie a fiecãrui an, Biroului neproliferare şi control armamente din cadrul Direcţiei planificare strategicã în vederea comunicãrii la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.
5. Asemenea armamente şi echipamente convenţionale, limitate prin Tratat se dezmembreazã în nu mai mult de 8 locuri, care se notificã ca locuri declarate, conform Protocolului privind Notificarea şi Schimbul de Informaţii, potrivit tezei II de la punctul III.

TABEL
cu denumirile convenţionale ale armamentelor şi echipamentelor subiecte ale
Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa
-T-CFE- ratificat prin <>Legea nr. 18/1992


┌────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Simbolizarea echivalentã internaţionalã │
│Nr. │Denumirea tehnicii militare├───────────────┬───────────────┬────────────┤
│crt.│ │ Denumirea │ Categoria │Subcategoria│
│ │ │convenţionalã │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 1 │Tanc de luptã T 55 │ T55 │ BT │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 2 │Tanc de luptã T 72 │ T72 │ BT │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 3 │Tanc de luptã TR 125 │TR 125 RESEARCH│ BT │ - │
│ │prototip │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 4 │Tancuri de luptã diferite │ ST RESEARCH │ BT │ │
│ │tipuri, în faza de prototip│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 5 │Tanc de luptã TR 580 │ TR 580 │ BT │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 6 │Tanc de luptã TR 85 │ TR 85 │ BT │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 7 │Transportoare amfibii │ TAB RESEARCH │ ACV │ APC │
│ │blindate, diferite tipuri │ │ │ │
│ │în faza de prototip │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 8 │Maşini de luptã ale │ AIFV RESEARCH │ ACV │ AIFV │
│ │infanteriei diferite tipuri│ │ │ │
│ │în faza de prototip │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 9 │Maşinã de luptã a │ MLI 84 │ ACV │ AIFV │
│ │infanteriei MLI 84 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 10 │Maşinã de luptã a │ MLVM │ ACV │ APC │
│ │vânãtorilor de munte │ │ │ │
│ │MLVM │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 11 │Transportor amfibiu blindat│ TAB 71 │ ACV │ APC │
│ │ TAB 71 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 12 │Transportor amfibiu blindat│ TAB 77 │ ACV │ APC │
│ │ TAB 77 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 13 │Transportor amfibiu blindat│ TABC 79 │ ACV │ APC │
│ │ de cercetare TABC 79 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 14 │Transportor blindat tip BTR│ BTR 60 PB │ ACV APC │ APC │
│ │ 60 PE │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 15 │Transportor blindat cu │ SU 100 │ ACV │ HACV │
│ │armament greu tip SU 100 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 16 │Transportor blindat cu │ SU 76 │ ACV │ HACV │
│ │armament greu tip SU 76 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 17 │Transportor blindat tip BTR│ BTR 50 PU │ LAL │ APCLAL │
│ │ 50 PU asemãnãtor la │ │ │ │
│ │ exterior BTR │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 18 │ Maşina de luptã a │ MLVM AR │ LAL │ APCLAL │
│ │vânãtorilor de munte tip │ │ │ │
│ │MLVM AR asemãnãtoare la │ │ │ │
│ │exterior MLVM │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 19 │Transportor amfibiu blindat│ TCG 80 │ LAL │ APCLAL │
│ │tip TCG 80 asemãnãtor la │ │ │ │
│ │exterior TAB │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 20 │Transportor amfibiu blindat│ TAB 71 A │ LAL │ APCLAL │
│ │tip TAB 71 asemãnãtor la │ │ │ │
│ │exterior TAB │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 21 │Transportor amfibiu blindat│ TAB 71 AR │ LAL │ APCLAL │
│ │tip TAB 71 AR asemãnãtor │ │ │ │
│ │la exterior TAB │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 22 │Transportor amfibiu blindat│ TERA 71 L │ LAL │ APCLAL │
│ │tip TERA 71 A asemãnãtor │ │ │ │
│ │la exterior TAB │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 23 │Transportor amfibiu blindat│ TAB 77 A │ LAL │ APCLAL │
│ │tip TAB 77 A asemãnãtor │ │ │ │
│ │la exterior TAB │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 24 │Transportor blindat tip │ PCOMA │ LAŞ │ APCLAL │
│ │PCOMA asemãnãtor la │ │ │ │
│ │exterior TAB │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 25 │Transportor amfibiu blindat│ TERA 77 A │ LAL │ APCLAL │
│ │tip TERA 77 L asemãnãtor │ │ │ │
│ │la exterior TAB │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 26 │Transportor amfibiu blindat│ A POMA │ LAL │ APCLAL │
│ │tip A POMA asemãnãtor la │ │ │ │
│ │exterior TABC │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 27 │Transportor amfibiu blindat│ TABC 79 AR │ LAL │ APCLAL │
│ │de cercetare tip TABC 79 │ │ │ │
│ │AR asemãnãtor la exterior │ │ │ │
│ │ TABC │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 28 │Transportor amfibiu blindat│ RCH 84 │ LAL │ APCLAL │
│ │tip RCH 84 asemãnãtor la │ │ │ │
│ │exterior TABC │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 29 │Transportor amfibiu blindat│ ABC 79 M │ LAL │ APCLAL │
│ │tip ABC 79 asemãnãtor la │ │ │ │
│ │exterior TABC │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 30 │Staţie radar pentru │ SNAR 10 │ LAL │ APCLAL │
│ │artilerie de câmp tip │ │ │ │
│ │SNAR 10 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 31 │Vehicul blindat lansator de│ BLG 67 M │ AVLB │ - │
│ │poduri tip BLG 67 M │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 32 │Vehicul blindat lansator de│ BLG 67 M2 │ AVLB │ - │
│ │poduri tip BLG 67 M2 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 33 │Vehicul blindat lansator de│ MT 55 A │ AVLB │ - │
│ │poduri tip MT 55 A │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 34 │Avion de luptã IAR 93 │ IAR 93 │ CAIR │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 35 │Avion de luptã IL 28 │ IL 28 │ CAIR │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 36 │Avion de luptã MIG 15 │ MIG 15 │ CAIR │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 37 │Avion de luptã MIG 17 │ MIG 17 │ CAIR │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 38 │Avion de luptã MIG 21 │ MIG 21 │ CAIR │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 39 │Avion de luptã MIG 23 │ MIG 23 │ CAIR │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 40 │Avion de luptã MIG 29 │ MIG 29 │ CAIR │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 41 │Avion de antrenament-zbor │ IAR 99 │ PTAIR │ - │
│ │tip IAR 99 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 42 │Avion de antrenament-zbor │ │ │ │
│ │tip L 29 │ L 29 │ PTAIR │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 43 │Avion de antrenament-zbor │ │ │ │
│ │tip L 39 │ L 39 │ PTAIR │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 44 │Elicopter de atac IAR 316 │ IAR 316a │ AHELO │ MPHELO │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 45 │Elicopter de sprijin de │ │ │ │
│ │luptã tip IAR 316 │ IAR 316 │ CSHELO │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 46 │Elicopter de sprijin de │ │ │ │
│ │luptã tip IAR 330 │ IAR 330 │ CSHELO │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 47 │Elicopter de sprijin de │ │ │ │
│ │luptã tip MI 17 │ MI 17 │ CSHELO │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 48 │Elicopter de sprijin de │ │ │ │
│ │luptã tip MI 8 │ MI 8 │ CSHELO │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 49 │Elicopter de transport │ DAUPHIN │ │ │
│ │neînarmat tip AS 365 N │ AS 365 N │ UTHELO │ - │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 50 │Sisteme de lansatoare │ │ │ │
│ │multiple de rachete │ MLRS RESEARCH │ ARTY │ MLRS │
│ │diferite tipuri, în faza de│ │ │ │
│ │prototip │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 51 │Obuziere diferite tipuri, │ │ │ │
│ │în faza prototip │ HOW RESEARCH │ ARTY │ GUNHOW │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 52 │Aruncãtoare de bombe │ │ │ │
│ │diferite tipuri, în faza de│MORTAR RESEARCH│ ARTY │ MORTAR │
│ │prototip │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 53 │Obuziere SKODA cal. │ │ │ │
│ │100mm, md. 1914/1934 │SKODA M 1914/34│ ARTY │ GUNHOW │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 54 │Tun de câmp SCHNEIDER │ SCHNEIDER │ ARTY │ GUNHOW │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 55 │Obuzier cal. 122 mm, tip │ │ │ │
│ │2S 1, autopropulsat │ 2S 1 │ ARTY │ GUNHOW │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 56 │Tun cal. 122 mm, md. │ │ │ │
│ │1931-1937 │ A 10 │ ARTY │ GUNHOW │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 57 │Obuzier cal. 122 mm, md. │ │ │ │
│ │1989 autopropulsat │ HOW 89 │ ARTY │ GUNHOW │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 58 │Obuzier cal. 122 mm md. │ │ │ │
│ │1938 │ M 30 │ ARTY │ GUNHOW │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 59 │Tun cal. 130 mm, md. 1982 │ GUN 82 │ ARTY │ GUNHOW │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 60 │Obuzier cal. 100 mm │ │ │ │
│ │Skoda, md. 1934 │ SKODA HOW │ ARTY │ GUNHOW │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 61 │Obuzier cal. 152 mm, md. │ │ │ │
│ │1981 │ HOW 81 │ ARTY │ GUNHOW │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 62 │Tun-obuzier cal. 152 mm, │ │ │ │
│ │md. 1985 │ HOW 85 │ ARTY │ GUNHOW │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 63 │Obuzier cal. 152 mm, │ │ │ │
│ │diferite modele │ ML 20 │ ARTY │ GUNHOW │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 64 │Aruncãtoare de proiectile │ APR. 21 │ ARTY │ MLRS │
│ │reactive cal. 122 mm 40 de │ │ │ │
│ │tuburi pe şasiu auto │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 65 │Aruncãtoare de proiectile │ APR. 40 │ ARTY │ MLRS │
│ │reactive cal. 122 mm 21 de │ │ │ │
│ │tuburi pe şasiu auto │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 66 │Aruncãtor cal. 120mm, md. │ │ │ │
│ │1982 │ M 1982 │ ARTY │ MORTAR │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 67 │Aruncãtoare cal. 120 mm, │ │ │ │
│ │md. 1938/43 │ M 38/43 │ ARTY │ MORTAR │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 68 │Aruncãtor cal. 160 mm │ M 160 │ ARTY │ MORTAR │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 69 │Aruncãtor cal. 240 mm │ M 240 │ ARTY │ MORTAR │
└────┴───────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────┘ANEXA 6a
la instrucţiuni
- MODEL -


CERTIFIC
CONFORMITATEA DATELOR TEHNICE
COMANDANTUL (ŞEFUL) U.M. (gestionare)

FIŞA TEHNICĂ
A ACTIVULUI FIX CARE SE VALORIFICĂ:

a) la intern []
b) la extern []

1. Denumirea bunului ............., tipul ............., marca ...........,
an de fabricaţie ............, nr. de înmatriculare/inventar ................
2. Seria elementelor componente de bazã:
- serie şasiu ............ serie motor ...................
- alte componente ........................................
3. Bunul este scos din funcţiune cu PROCESUL VERBAL nr. ...... din ........
4. Durata normalã de funcţionare/utilizare ............... (km echivalenţi,
ore, ani, lovituri trase etc.) ..............................................
5. Durata efectivã de funcţionare (exploatare)/utilizare - (km echivalenţi,
ore, ani, lovituri trase etc.) ..............................................
6. Numãr de reparaţii capitale executate ..................................
7. Starea calitativã în care se aflã bunul:
- nou []
- folosit []
- cu nevoi de reparaţii []
8. Descrierea stãrii tehnice şi de completare a bunului, respectiv a stãrii
de fixaţie:
da nu
complet [] [] starea de completare (se precizeazã principalele
funcţioneazã [] [] lipsuri):
în stare de fixaţie [] []
demilitarizat faza I [] []
alte situaţii [] []

- delotizat de echipamentele şi materialele care conţin aliaje de metale
preţioase
a) da []
b) nu este cazul []

9. Unitatea Militarã gestionarã: UM .......... localitatea ...............,
judeţul ..................., telefon .................., fax ................
10. Unitatea Militarã deţinãtoare: UM ............ localitatea ...........,
judeţul .............., telefon .............., fax .............
11. Dacã bunul rãmâne nevalorificat prin licitaţie poate fi transmis fãrã
platã
DA [] NU []
(se bifeazã obligatoriu o singurã opţiune)
12. Masa proprie a bunului este de :_________kg / buc. şi este stabilitã
conform :
- prevederilor________(instrucţiunilor de descriere/cãrţilor de exploatare/
memoratoare etc)
- prin asimilare cu __________________
- prin cântãrire efectivã []
13. Deşeuri ce ar rezulta în urma casãrii (pe tipuri şi cantitãţi):
-
-
-

ÎNTOCMIT
ŞEFUL (compartimentul care are în evidenţã bunul)
________

(gradul)
________________________
(numele şi prenumele)
14. DATE COMPLETATE DE GESTIONAR

Certific exactitatea datelor înscrise în prezenta fişa tehnicã, inclusiv
faptul cã seriile înscrise la pct. nr. 2 corespund cu cele poansonate/
inscripţionate pe tehnicã.
___________
Gradul,
(data şi semnãtura)
_________________________________
numele şi prenumele gestionarului

15. Constatãrile comisiei de evaluare la faţa locului a structurii
specializate şi a reprezentantului Companiei, dupã caz:
15.1 Datele înscrise în fişa tehnicã coincid cu situaţia realã în care se
aflã bunul Da [] Nu []
sau
15.2 La confruntarea datelor din fişa tehnicã cu situaţia realã în care se
aflã bunul au rezultat urmãtoarele:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Data efectuãrii evaluãrii la faţa locului ................
Membrii comisiei de evaluare/eşalonului superior
1.
2.
3.
16. CERTIFICĂM CONSTATĂRILE COMISIEI DE EVALUARE/EŞALONULUI SUPERIOR:
Data certificãrii ............

Gestionar COMANDANTUL UM _________

Grad, (semnãtura) Grad, (semnãtura)
________________ _______________
(numele şi prenumele) (numele şi prenumele)

17. Am aspectat bunul pe care urmeazã sã îl licitez
┌──────┬───────────────────┬────────────┬──────────────────┬───────────┐
│ │ │ B.I/C.I │Societatea pe care│ │
│ Data │Numele şi prenumele│serie, numãr│ o reprezintã │ Semnãtura │
│ │ │ │(unde este cazul) │ │
├──────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────┴────────────┴──────────────────┴───────────┘NOTĂ:
1. Fişa tehnicã se întocmeşte pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilã, în cãrţile tehnice, buletinele de analizã fizico-chimicã, precum şi a realitãţii de pe teren etc. şi se certificã de cãtre comandantul/şeful unitãţii militare gestionare.
2. Fişa tehnicã se întocmeşte în 5 exemplare, dupã caz, din care:
- un exemplar la unitatea militarã deţinãtoare, dacã aceasta este alta decât unitatea militarã gestionarã;
- un exemplar la unitatea militarã gestionarã;
- un exemplar la categoriile de forţe ale armatei/similare, cu excepţia unitãţilor militare subordonate structurii specializate;
- douã exemplare la structura specializatã;
3. În cazul în care bunul nu este complet se anexeazã în copie documentele justificative (inventarul completului, proces verbal de predare-primire, proces verbal de cercetare administrativã, etc) din care sã rezulte diminuarea gradului de completare a bunului respectiv.
4. Datele de la pct. nr. 8, "alte situaţii" se completeazã, în clar situaţia în care se aflã activul fix (ex.: semiîngropat, îngropat, eşuat, scufundat, etc).
5. Masa proprie a bunului de la pct. nr. 12 se completeazã pe baza prevederilor instrucţiunilor de descriere/cãrţilor de exploatare/memoratoare etc.
În cazul în care nu existã prevederi sau documente din care rezultã masa proprie a bunului aceasta se estimeazã prin asimilare cu bunuri asemãnãtoare sau funcţie de posibilitãţi se cântãreşte.
6. Pentru activele fixe propuse la valorificare care sunt identice/similare cu cele de pe piaţã, unitatea militarã gestionarã va anexa, dupã caz, oferte de preţ sau documente justificative de prospectare a pieţei.
7. Datele de la pct. nr. 17 se completeazã numai pe exemplarul unitãţii militare deţinãtoare.

ANEXA 6b
la instrucţiuni
- MODEL -


CERTIFIC
CONFORMITATEA DATELOR TEHNICE
COMANDANTUL (ŞEFUL) U.M (gestionare)

FIŞA TEHNICĂ
A ACTIVULUI FIX CARE SE VALORIFICĂ LA INTERN, ÎN STAREA FIZICĂ ÎN CARE SE
AFLĂ, LA PREŢ DE DEŞEU ÎN STARE NEDEZMEMBRATĂ

1. Denumirea ............., tipul ................, marca ..........., an de
fabricaţie .........., nr. de înmatriculare/inventar.....................
2. Seria componentelor de bazã:
- serie şasiu ............., serie motor ................
- alte componente .......................................
3. Descrierea stãrii tehnice şi de completare a bunului .....................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
4. Condiţiile care au generat starea tehnicã şi de completare menţionate la
nr. crt. 3:
- se enumerã şi condiţiile care au generat situaţia respectivã.
5. Masa proprie a bunului este de :_________kg / buc. şi este stabilitã
conform:
- prevederilor________(instrucţiunilor de descriere/cãrţilor de exploatare/
memoratoare etc)
- prin asimilare cu __________________
- prin cântãrire efectivã []
-
6. Tipuri şi cantitãţi de deşeuri estimate a rezulta din dezmembrare:
-...................
-...................
7. Unitatea Militarã gestionarã: nr. ........., localitatea .................
judeţul .......... telefon ........ fax .......... localitatea ..............
8. Unitatea Militarã deţinãtoare: nr. ........., localitatea ................
judeţul .......... telefon ........ fax .......... localitatea ..............

ÎNTOCMIT
ŞEFUL (compartimentul care are în evidenţã bunul)
───────────────────────────────────────────

────────
(gradul)

─────────────────────
(numele şi prenumele)

9. DATE COMPLETATE DE GESTIONAR
Certific exactitatea datelor înscrise în prezenta fişa tehnicã, inclusiv
faptul cã seriile înscrise la pct. nr. 2 corespund cu cele poansonate/
inscripţionate pe tehnicã.

────────
Gradul,
(data şi semnãtura)

─────────────────────────────────
numele şi prenumele gestionarului

10. Constatãrile comisiei de evaluare/eşalonului superior, la faţa locului:
(comisia structurii specializate sau comisia eşalonului superior al unitãţii
militare gestionare)
10.1 Datele înscrise în fişa tehnicã coincid cu situaţia realã în care se
aflã bunul Da [] Nu []
sau
10.2 La analiza documentelor de valorificare şi la aspectarea bunului au
rezultat urmãtoarele:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Data efectuãrii evaluãrii la faţa locului ................
Membrii comisiei de evaluare/eşalonului superior
1.
2.
3.
Semnãturi

11. CERTIFICĂM CONSTATĂRILE COMISIEI DE EVALUARE/EŞALONULUI SUPERIOR:
Data certificãrii ............

Gestionar COMANDANTUL UM _________
Grad, (semnãtura) Grad, (semnãtura)
____________________ _____________________
(numele şi prenumele) (numele şi prenumele)

12. Am aspectat bunul pe care urmeazã sã-l licitez
┌──────┬───────────────────┬────────────┬──────────────────┬───────────┐
│ │ │ B.I/C.I │Societatea pe care│ │
│ Data │Numele şi prenumele│serie, numãr│ o reprezintã │ Semnãtura │
│ │ │ │(unde este cazul) │ │
├──────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────┴────────────┴──────────────────┴───────────┘NOTĂ:
1. Fişa tehnicã se întocmeşte pe baza datelor înscrise în cãrţile tehnice, buletinele de analizã fizico-chimicã, precum şi a realitãţii de pe teren etc. şi se certificã de cãtre comandantul/şeful unitãţii militare gestionare.
2. Fişa tehnicã se întocmeşte în 5 exemplare, dupã caz, din care:
- un exemplar la unitatea militarã deţinãtoare, dacã aceasta este alta decât unitatea militarã gestionarã;
- un exemplar la unitatea militarã gestionarã;
- un exemplar la categoriile de forţe ale armatei/similare, cu excepţia unitãţilor militare subordonate structurii specializate;
- un exemplar la structura specializatã;
- un exemplar la Companie (prin structura specializatã).
3. Datele de la pct. nr. 12 se completeazã numai pe exemplarul unitãţii militare deţinãtoare.


ANEXA 6c
la instrucţiuni
- MODEL -


CERTIFIC
CONFORMITATEA DATELOR TEHNICE
COMANDANTUL/ŞEFUL U.M gestionare

FIŞA TEHNICĂ
A DEŞEULUI -feros, neferos sau de metale şi aliaje de metale preţioase-

1. Denumirea deşeului.........................
2. Provenienţa deşeului: -se va preciza foarte clar natura bunurilor din care
provin deşeurile-
:............................. exemplu: aluminiu din cãni.
.............................................................................
3. Starea în care se aflã:
a) dezmembrat []
b) parţial dezmembrat []
c) nedezmembrat [].
d) alte situaţii -semiîngropat, îngropat, eşuat, scufundat-...........
4. Cantitate în kg ..........................................................
5. STAS .................................
6. Simbol ...............................
7. Cod ..................................
8. Buletin de delaborare nr. .......... din ............ emis de ............
9. Unitatea Militarã gestionarã: nr............, localitatea ................
judeţul .......... telefon .......... fax ............. localitatea .........
10. Unitatea Militarã deţinãtoare: nr. ........., localitatea ...............
judeţul .......... telefon ........... fax ............ localitatea .........

ÎNTOCMIT
ŞEFUL -compartimentul care are în evidenţã deşeul

────────
-gradul-
─────────────────────
-numele şi prenumele-

11. DATE COMPLETATE DE GESTIONAR
Certific exactitatea datelor înscrise în prezenta fişã.

Data certificãrii ...............
Grad, semnãturã

─────────────────────
-Nume şi prenume-

12. Am aspectat bunul pe care urmeazã sã-l licitez
┌──────┬───────────────────┬────────────┬──────────────────┬───────────┐
│ │ │ B.I/C.I │Societatea pe care│ │
│ Data │Numele şi prenumele│serie, numãr│ o reprezintã │ Semnãtura │
│ │ │ │(unde este cazul) │ │
├──────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────┴────────────┴──────────────────┴───────────┘NOTĂ
1. La pct. nr. 8 pentru deşeurile provenite din casarea armamentului şi muniţiilor, se menţioneazã "MATERIALUL ESTE COMPLET DELABORAT ŞI NU PREZINTĂ PERICOL LA RETOPIRE".
2. Fişa tehnicã se întocmeşte pe baza datelor din evidenţã şi se certificã de comandant/şeful unitãţii militare gestionare.
3. Fişa tehnicã se întocmeşte în 5 exemplare, dupã caz, din care:
- un exemplar la unitatea militarã deţinãtoare, dacã aceasta este alta decât unitatea militarã gestionarã;
- un exemplar la unitatea militarã gestionarã;
- un exemplar la structura categoriile de forţe ale armatei/similare, cu excepţia unitãţilor militare subordonate structurii specializate;
- un exemplar la structura specializatã;
- un exemplar la Companie -prin structura specializatã
4. Datele de la pct. nr. 12 se completeazã numai pe exemplarul unitãţii militare deţinãtoare.


ANEXA 7a
la instrucţiuni
- MODEL -


APROB
COMANDANTUL/ŞEFUL U.M. 0 __________
(unitatea gestionarã)
_________
(gradul)
_____________________________
(numele şi prenumele)

RAPORT DE ESTIMARE A PREŢULUI INIŢIAL DE VÂNZARE/VALORIFICARE
AL ACTIVULUI FIX CARE SE VALORIFICĂ LA INTERN/EXTERN:

a) la intern []
b) la extern []

Nr. ...... din .............

Comisia de estimare compusã din:
Preşedinte ...................
Membri ...................
...................
...................

numitã prin ordin de zi pe unitate nr. __ din _____, am procedat la
verificarea documentelor privind evidenţa cantitativ-valoricã, precum şi a
documentelor de exploatare şi a stãrii tehnice a (bunului) cu seria (nr.
înmatriculare) ________ aparţinând U.M. nr. 0 _____, în vederea estimãrii
preţului iniţial de vânzare.
a) Bunul (tipul, marca, seria) anul de fabricaţie ______, seriile
principalelor componente _______, principalele caracteristici _______
(capacitate cilindricã, putere, consum etc.) _____
b) Durata de funcţionare de la darea în exploatare pânã la scoaterea din
funcţiune _____ (km, ore, ani etc.)
c) Preţul iniţial de vânzare/valorificare este de _______ lei, fãrã TVA.

1* Determinarea preţului iniţial de vânzare/valorificare s-a fãcut pe baza
metodologiei de estimare/evaluare prevãzutã în anexa nr. 2 a prezentelor
instrucţiuni, conform calcului specificat pe verso [].
2* Preţul iniţial de vânzare/valorificare are la bazã preţul pieţei [].

d) Valoarea bunului din evidenţa contabilã a unitãţii militare gestionare,
la data de _________, este _________ lei.
e) Data la care a fost actualizat preţul din evidenţa contabilã ____________
f) Comisia de estimare propune preţul iniţial de vânzare/valorificare de
_______ lei, fãrã TVA.
g) Raportul a fost întocmit în 3 exemplare, din care:
- un exemplar la ordonatorul de credite terţiar/care are în asigurare
financiarã unitatea gestionarã;
- un exemplar la structura cu competenţe de aprobare a preţului iniţial de
vânzare/valorificare;
- un exemplar la structura specializatã.

Determinarea preţului iniţial de vânzare/valorificare, pe baza preţului
actualizat, ţinând cont de durata de utilizare, de starea tehnicã şi de uzurã
moralã:

P(iv)/P(ivf) = P(act) x C(ut) x C(st) x C(um) =.............. lei

Unde : P(act) "preţul actualizat" =
C(ut) "reprezintã coeficientul de utilizare" =
C(st) "coeficient de stare tehnicã" =
C(um) "coeficient de uzurã moralã" =

Preşedintele comisiei Membri
..................... ................
................
................*Notã: - La litera c) se completeazã numai varianta care a fost luatã în calcul. În situaţia în care preţul iniţial de vânzare/valorificare are la bazã preţul pieţei, la raport se anexeazã documente justificative din care rezultã modul de stabilire a acestuia (proces - verbal de prospectare a pieţei, oferte de preţ, contracte anterioare etc.).
- Preţul iniţial de vânzare estimat este cel calculat pentru bunurile propuse a se valorifica la intern, iar preţul iniţial de valorificare estimat este cel calculat pentru bunurile propuse a se valorifica la extern.


ANEXA 7b
la instrucţiuni
- MODEL -
APROB
Comandantul unitãţii militare gestionare
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

RAPORT DE ESTIMARE A PREŢULUI INIŢIAL DE VÂNZARE/VALORIFICARE AL PIESELOR
DE SCHIMB, CARE SE VALORIFICĂ LA INTERN/EXTERN

Comisia de estimare compusã din : - preşedinte (gradul, numele şi prenumele)
- membri (gradul, numele şi prenumele)
numitã prin ordin de zi pe unitate nr. ..... din ............ a procedat la
estimarea preţului iniţial de vânzare al pieselor de schimb aflate în
gestiunea UM ..........., conform datelor de mai jos:
┌────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───┬──────┬─────┬────────┬──────┬──────┬────────┬────┐
│Nr. │Denumi-│Reper │Anul │Nr./ │Starea │U/M│Canti-│Greu-│Natura │Preţul│Preţul│Preţ │Obs.│
│crt.│rea │(cod, │fabri-│data │fizicã │ │tate │tate │materia-│din │actua-│iniţial │ │
│ │piesei │simbol│caţiei│proce-│în care│ │ │(kg) │lului │evid. │lizat │de │ │
│ │de │etc.) │ │sului │se aflã│ │ │ │ │conta-│lei/UM│vânzare/│ │
│ │schimb │ │ │verbal├───┬───┤ │ │ │ │bilã │ │valori │ │
│ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │fiecare │ │
│ │ │ │ │decla-│NF │ F │ │ │ │ │ │ │estimat │ │
│ │ │ │ │sare │ │ │ │ │ │ │ │ │ lei/UM │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───┴───┴───┴──────┴─────┴────────┴──────┴──────┴────────┴────┤
│TIPUL DE TEHNICĂ │
├────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───┬───┬───┬──────┬─────┬────────┬──────┬──────┬────────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───┴───┴───┴──────┴─────┴────────┴──────┴──────┴────────┴────┘
Întocmit:
Şeful structurii de asigurare tehnico-materialã Certific datele înscrise în coloanele 1-9
de la unitatea militarã gestionarã
(gradul) GESTIONAR (data şi semnãtura)

COMISIA DE ESTIMARE A
UNITĂŢII MILITARE GESTIONARE

Preşedinte ...........
.........................
Membri : ............
.........................
.........................

Notã: 1. Col. 4 se va completa doar pentru bunurile care se valorificã la intern;
2. Preţurile din col. 12 şi 13 se stabilesc conform prevederilor anexei nr. 2;
3. Preţurile din col. 11, 12 şi 13 nu includ TVA;
4. Simboluri corespunzãtoare col. 5 şi 6 :
- NF - nefolosit;
- F - folosit.ANEXA 7c
la instrucţiuni
- MODEL -
APROB
Comandantul unitãţii militare (gestionare)
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

RAPORT DE ESTIMARE A PREŢULUI INIŢIAL DE
VÂNZARE/VALORIFICARE AL MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE
INVENTAR ŞI A MATERIALELOR CARE SE VALORIFICĂ, LA INTERN/EXTERN

Comisia de estimare compusã din : - preşedinte (gradul, numele şi prenumele)
- membri (gradul, numele şi prenumele)
numitã prin ordin de zi pe unitate nr. ..... din .... a procedat la estimarea
bunurilor aflate în gestiunea UM ......., conform datelor de mai jos:
┌────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬───┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────────┬────┐
│Nr. │Denumirea│ Nr. │ Anul │ Nr./ │ Stare │U/M│Canti-│ Preţ │Greutatea│Preţul│Preţul │Obs.│
│crt.│bunurilor│inventar,│fabri- │ data │Calita-│ │tatea │unitar │/natura │actua-│iniţial │ │
│ │ │ cod, │caţiei │proce-│tivã │ │ │din ev.│materia- │lizat │ de │ │
│ │ │ simbol, │ │sului │ │ │ │contab.│lului │lei/UM│vânzare/│ │
│ │ │ lot etc.│ │verbal│ │ │ │ │de bazã │ │valori- │ │
│ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ficare │ │
│ │ │ │ │decla-│ │ │ │ │ │ │estimat │ │
│ │ │ │ │sare │ │ │ │ │ │ │lei/UM │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴───┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴────┘
Întocmit:
Şeful structurii de asigurare tehnico-materialã Certific datele înscrise în coloanele 1-9
de la unitatea militarã gestionarã
(gradul) GESTIONAR (data şi semnãtura)
(Numele şi prenumele) (gradul)
(Numele şi prenumele)

COMISIA DE ESTIMARE A
UNITĂŢII MILITARE GESTIONARE

Preşedinte...........
...........................

Membri : ............
...........................
............
...........................Notã:
1. Col. 5 se va completa dupã caz, cu urmãtoarele simboluri: N-noi, F - folosite, NR - cu nevoi de reparaţii;
2. Preţurile din col. 10 şi 11 se stabilesc conform prevederilor anexei nr. 2;
3. Preţurile din coloana 8, 10 şi 11 nu includ TVA;
4. La rubrica observaţii se va trece opţiunea unitãţii privind continuarea valorificãrii (TFP-transfer fãrã platã sau NDZ-nedezmembrat).


ANEXA 8a
la instrucţiuni
- MODEL -
APROB
ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

LISTA ACTIVELOR FIXE APROBATE PENTRU VALORIFICARE, LA INTERN
┌────┬─────────┬────────┬───┬──────┬───────┬──────────┬────────┬────────┬──────────┬──────┐
│Nr. │Denumirea│Numãr de│U/M│Canti-│Preţul │Nr./data │Unitatea│Unitatea│Proceduri │Obser-│
│crt.│bunurilor│înmatri-│ │tatea │iniţial│procesului│militarã│militarã│ de │vaţii │
│ │ │culare │ │ │ de │verbal de │deţinã- │gestio- │continuare│ │
│ │ │(front),│ │ │vânzare│scoatere │toare │narã │ a │ │
│ │ │serie, │ │ │estimat│din │nr.tel./│nr.tel./│valorifi- │ │
│ │ │lot,etc.│ │ │lei/UM │funcţiune │fax │fax │cãrii │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┬─────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TFP │ NDZ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼──────┼───────┼──────────┼────────┼────────┼────┼─────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────┼─────────┼────────┼───┼──────┼───────┼──────────┼────────┼────────┼────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼──────┼───────┼──────────┼────────┼────────┼────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴───┴──────┴───────┴──────────┴────────┴────────┴────┴─────┴──────┘
ÎNTOCMIT
Şeful structurii de asigurare tehnico-materialã
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

Notã: 1. Lista se întocmeşte pe clase de bunuri.
2. La listã se anexeazã rapoartele de estimare şi fişele tehnice.
ANEXA 8b
la instrucţiuni
- MODEL -


APROB
ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

LISTA ACTIVELOR FIXE APROBATE PENTRU VALORIFICARE, LA INTERN,
ÎN STAREA FIZICĂ ÎN CARE SE AFLĂ, LA PREŢ DE DEŞEU

┌────┬─────────┬─────────────┬───┬──────┬──────────┬─────────┬────────┬──────┐
│Nr. │Denumirea│ Numãr de │U/M│Canti-│Nr./data │Unitatea │Unitatea│Obser-│
│crt.│bunurilor│înmatriculare│ │tatea │procesului│militarã │militarã│vaţii │
│ │ │(front), │ │ │verbal de │deţinã- │gestio- │ │
│ │ │serie, lot, │ │ │scoatere │toare │narã │ │
│ │ │ etc. │ │ │din │nr. tel./│ │ │
│ │ │ │ │ │funcţiune │fax │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼─────────┼─────────────┼───┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴───┴──────┴──────────┴─────────┴────────┴──────┘
ÎNTOCMIT
Şeful structurii de asigurare tehnico-materialã
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

Notã: 1. Lista se întocmeşte pe clase de bunuri.
2. La listã se anexeazã fişele tehnice.
ANEXA 8c
la instrucţiuni
- MODEL -
APROB
ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

LISTA MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE
INVENTAR ŞI A MATERIALELOR APROBATE PENTRU VALORIFICARE, LA
INTERN
┌────┬─────────┬──────┬──────┬───┬──────┬──────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────┐
│Nr. │Denumirea│Serie,│An de │U/M│Canti-│Starea│Preţ │Nr./ │Unitatea │Unitatea │Proceduri de │Obs.│
│crt.│bunurilor│lot, │fabri-│ │tatea │cali- │iniţial│data │deţinã- │gestionarã│continuare a │ │
│ │ │etc. │caţie │ │ │tativã│de │proce-│toare │(tel/fax) │valorificãrii│ │
│ │ │ │ │ │ │ │vânzare│sului │(tel/fax)│ ├──────┬──────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │estimat│verbal│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │lei/UM │de │ │ │ TFP │ NDZ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │decla-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sare │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├────┼─────────┼──────┼──────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴──────┴───┴──────┴──────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┴──────┴──────┴────┘
Întocmit:
Şeful structurii de asigurare tehnico-materialã
(gradul )
(Numele şi prenumele)Notã:
1. Coloana 6 se va completa dupã caz, cu urmãtoarele simboluri: N-noi, F - folosite, NR - cu nevoi de reparaţii;
2. Lista se întocmeşte cu bunurile grupate pe clase de materiale.


ANEXA 8d
la instrucţiuni
- MODEL -
APROB
ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

LISTA PIESELOR DE SCHIMB APROBATE PENTRU VALORIFICARE, LA INTERN
┌────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───┬──────┬───────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────┐
│Nr. │Denumi-│Reper │Anul │Starea │U/M│Canti-│ Preţ │Nr./data │Unitatea │Unitatea │Proceduri │Obs.│
│crt.│rea │(cod, │fabri-│fizicã │ │tate │iniţial│procesului│deţinã- │gestio- │ de │ │
│ │piesei │simbol│caţiei│în care│ │ │ de │verbal de │toare │narã │continuare│ │
│ │de │etc.) │ │se aflã│ │ │vânzare│declasare │(tel/fax)│(tel/fax)│ a │ │
│ │schimb │ │ ├───┬───┤ │ │estimat│ │ │ │valorifi- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lei/UM │ │ │ │cãrii │ │
│ │ │ │ │NF │ F │ │ │ │ │ │ ├────┬─────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TFP │ NDZ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼──────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 11 │ 12 │ 12 │ 13 │ 14 │
├────┼───────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼──────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼──────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──────┴──────┴───┴───┴───┴──────┴───────┴──────────┴─────────┴─────────┴────┴─────┴────┘
Întocmit:
Şeful structurii de asigurare tehnico-materialã
(gradul)
(Numele şi prenume)Notã:
1. Piesele de schimb se grupeazã pe categoriile de tehnicã la care se utilizeazã.
2. Simboluri corespunzãtoare col. 4 şi 5:
- NF - nefolosit;
- F - folosit.


ANEXA 8e
la instrucţiuni
- MODEL -
APROB
ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

LISTA DEŞEURILOR, METALELOR ŞI ALIAJELOR DE
METALE PREŢIOASE APROBATE PENTRU VALORIFICARE LA INTERN
┌────┬──────────┬──────────────┬────┬───┬──────┬───┬──────┬────────┬────────┬──────┐
│Nr. │Denumirea │Starea în care│ │ │ │ │Canti-│Unitatea│Unitatea│Obser-│
│crt.│deşeurilor│ se aflã │STAS│Cod│Simbol│U/M│tatea │militarã│militarã│vaţii │
│ │ ├────┬────┬────┤ │ │ │ │ │deţinã- │gestio- │ │
│ │ │ DZ │PDZ │NDZ │ │ │ │ │ │toare │narã │ │
├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼───┼──────┼────────┼────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼───┼──────┼────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼───┼──────┼────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴───┴──────┴───┴──────┴────────┴────────┴──────┘
ÎNTOCMIT
Şeful structurii de asigurare tehnico-materialã
(Gradul)
(Numele şi prenumele)Notã: 1.Nu se vor promova spre valorificare cantitãţi mai mici de 500 kg. deşeuri feroase şi 100 kg. neferoase. Acestea se predau la alte unitãţi militare desemnate de eşalonul superior al unitãţilor gestionare. Transportul deşeurilor se efectueazã, ocazional, simultan cu alte misiuni.
2. Simboluri corespunzãtoare col. 2 , 3 şi 4:
- DZ - dezmembrat
- PDZ - parţial dezmembrat
- NDZ - nedezmembrat


ANEXA 9a
la instrucţiuni
- MODEL -
APROB
ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

RAPORT DE EVALUARE A PREŢULUI INIŢIAL DE VÂNZARE
AL BUNURILOR APROBATE PENTRU VALORIFICARE LA INTERN,
PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE/SELECŢIE
DE OFERTE DE PREŢ CUPRINSE ÎN LISTA CENTRALIZATOARE NR. _

Comisia de evaluare compusã din : - preşedinte (gradul, numele şi prenumele)
- membri (gradul, numele şi prenumele)
numitã prin ordin de zi pe unitate nr. ...din ... a procedat la evaluarea urmãtoarelor
bunuri din gestiunea unitãţilor militare subordonate ______ :

┌────┬─────────┬─────────────┬───┬──────┬───────┬───────┬───────┬────────────┬────┐
│Nr. │Denumirea│ Numãr de │U/M│Canti-│ Preţ │ Preţ │ Preţ │Procedura de│Obs.│
│crt.│bunurilor│înmatriculare│ │tatea │iniţial│iniţial│iniţial│valorificare│ │
│ │ │(serie, nr. │ │ │ de │ de │ de │ propusã │ │
│ │ │inventar) │ │ │vânzare│vânzare│vânzare│ │ │
│ │ │ │ │ │estimat│evaluat│aprobat│ │ │
│ │ │ │ │ │lei/UM │lei/UM │lei/UM │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 9 │ 10 │
├────┼─────────┼─────────────┼───┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴───┴──────┴───────┴───────┴───────┴────────────┴────┘
Notã: preţurile din col. 5-7 se stabilesc conform metodologiei din anexa nr. 2.

COMISIA DE EVALUARE

PREŞEDINTE MEMBRI
ANEXA 9b
la instrucţiuni
- MODEL -
APROB
ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

RAPORT DE EVALUARE A PREŢULUI INIŢIAL DE VÂNZARE
AL PIESELOR DE SCHIMB APROBATE PENTRU VALORIFICARE LA
INTERN, PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU
STRIGARE/SELECŢIE DE OFERTE DE PREŢ CUPRINSE ÎN LISTA
CENTRALIZATOARE NR. _

Comisia de evaluare compusã din : - preşedinte (gradul, numele şi prenumele)
- membri (gradul, numele şi prenumele)
numitã prin ordin de zi pe unitate nr. ...din ... a procedat la evaluarea urmãtoarelor
bunuri din gestiunea unitãţilor militare subordonate ______ :
Notã: 1. Preţurile din col. 8-11 se stabilesc conform metodologiei din anexa nr. 2;
2. Simboluri corespunzãtoare col. 4 şi 5 : NF - nefolosit şi F - folosit.

┌────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬───┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┬────┐
│Nr. │Denumirea│Reper │Anul │Starea │U/M│Canti-│Preţul │Preţul │Preţ │Preţ │Procedura de│Obs.│
│crt.│pieselor │(cod, │fabri-│fizicã │ │tatea │iniţial │actuali-│minim │iniţial │valorificare│ │
│ │de schimb│simbol,│caţiei│în care│ │ │de │zat la │(lei/UM)│de │ propusã │ │
│ │ │etc) │ │se aflã│ │ │vânzare │data │ │vânzare │ │ │
│ │ │ │ ├───┬───┤ │ │estimat │evalu- │ │(lei/UM)│ │ │
│ │ │ │ │NF │ F │ │ │(lei/UM)│ãrii │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼───┼───┼───┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├────┼─────────┼───────┼──────┼───┼───┼───┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┴────┘

COMISIA DE EVALUARE
PREŞEDINTE MEMBRI
ANEXA 9c
la instrucţiuni
- MODEL -
APROB
ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

RAPORT DE EVALUARE A PREŢULUI INIŢIAL DE VÂNZARE
AL DEŞEURILOR APROBATE PENTRU VALORIFICARE LA INTERN,
PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE/SELECŢIE
DE OFERTE DE PREŢ CUPRINSE ÎN LISTA CENTRALIZATOARE NR.

Comisia de evaluare compusã din : - preşedinte (gradul, numele şi prenumele)
- membri (gradul, numele şi prenumele)
numitã prin ordin de zi pe unitate nr. ...din ... a procedat la evaluarea
urmãtoarelor bunuri din gestiunea _____________________ :

┌────┬──────────┬──────────┬────┬───┬──────┬───┬──────┬───────────┬──────────┬───────┬────────────┬────┐
│Nr. │Denumirea │Starea în │ │ │ │ │Canti-│Preţul de │Preţul de │Preţul │Procedura de│Obs.│
│crt.│deşeurilor│ care se │ │ │ │ │tatea │prospectare│Prospec- │iniţial│valorificare│ │
│ │ │ aflã │STAS│Cod│Simbol│U/M│ │a pieţei │tare a │ de │ propusã │ │
│ │ ├──┬───┬───┤ │ │ │ │ │efectuatã │pieţei │vânzare│ │ │
│ │ │DZ│PDZ│NDZ│ │ │ │ │ │de unitatea│efectuatã │lei/UM │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gestionarã │de comisia│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ lei/UM │de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ lei/UM │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼───┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼────────────┼────┤
│ 0 │ 1 │2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼───┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼───┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──┴───┴───┴────┴───┴──────┴───┴──────┴───────────┴──────────┴───────┴────────────┴────┘

Notã : 1. Preţurile înscrise în col. 10-12 se stabilesc conform metodologiei din anexa nr. 2.
2. Pentru fiecare tip de deşeu se va marca cu "X" starea în care se aflã, respectiv
DZ-dezmembrat, PDZ-parţial dezmembrat sau NDZnedezmembrat.

COMISIA DE EVALUARE
PREŞEDINTE MEMBRI
ANEXA 10a
la instrucţiuni
- MODEL -


APROB
ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

LISTA CENTRALIZATOARE NR......CU ACTIVELE FIXE
APROBATE PENTRU VALORIFICARE, LA INTERN, PRIN LICITAŢIE
PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE/SELECŢIE DE OFERTE DE PREŢ
┌────┬─────────┬─────────────┬───┬──────┬───────┬───────────┬──────────┬─────┐
│Cod │Denumirea│ Numãr de │U/M│Canti-│ Preţ │ Unitatea │ Unitatea │Obs. │
│ │bunurilor│înmatriculare│ │tatea │iniţial│deţinãtoare│gestionarã│ │
│ │ │serie şasiu, │ │ │ de │ (tel/fax) │ (tel/fax)│ │
│ │ │serie motor, │ │ │vânzare│ │ │ │
│ │ │nr. inventar,│ │ │lei/UM │ │ │ │
│ │ │ etc │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───┼──────┼───────┼───────────┼──────────┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼─────────┼─────────────┼───┼──────┼───────┼───────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───┼──────┼───────┼───────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴───┴──────┴───────┴───────────┴──────────┴─────┘

Verificat: Întocmit:

Notã: 1. Preţurile înscrise în col. 5 nu conţin TVA.
2. Numãrul listei centralizatoare va fi atribuit de cãtre structura
specializatã.
ANEXA 10b
la instrucţiuni
- MODEL -


APROB
ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

LISTA CENTRALIZATOARE NR......CU MATERIALELE DE
NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ŞI A MATERIALELOR APROBATE
PENTRU VALORIFICARE, LA INTERN, PRIN LICITAŢIE
PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE/SELECŢIE DE OFERTE DE PREŢ
┌───┬─────────┬──────┬──────┬───┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬────┐
│Cod│Denumirea│Serie,│An de │U/M│Can-│Stare │ Preţ │Unitatea │Unitatea │Obs.│
│ │bunurilor│etc. │fabri-│ │ti- │Cali- │iniţial│deţinã- │gestio- │ │
│ │ │ │caţie │ │ta- │tativã│ de │toare │narã │ │
│ │ │ │ │ │tea │ │vânzare│(tel/fax)│(tel/fax)│ │
│ │ │ │ │ │ │ │lei/UM │ │ │ │
├───┼─────────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼─────────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴──────┴──────┴───┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴────┘

Verificat: Întocmit:Notã: 1.Materialele de natura obiectelor de inventar şi materialele de acelaşi tip şi stare calitativã, propuse la valorificare în cantitãţi mari de cãtre unitãţile militare gestionare, în lista centralizatoare vor fi grupate în cantitãţi cuprinse între 10-100 buc. (funcţie de natura acestora), astfel încât, adjudecarea acestora la licitaţie sã se poatã realiza pentru întreaga cantitate grupatã. Fiecare cantitate astfel grupatã va primi cod separat.
2. Coloana 6 se va completa dupã caz, cu urmãtoarele simboluri: N-noi, F - folosite, NR - cu nevoi de reparaţii;
3. Listele centralizatoare se întocmesc cu bunurile grupate pe clase de materiale.
4. Preţurile înscrise în col. 7 nu conţin TVA.
5. Numãrul listei centralizatoare va fi atribuit de cãtre structura specializatã.


ANEXA 10c
la instrucţiuni
- MODEL -
APROB
ORDONATORULUI SECUNDAR DE CREDITE
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

LISTA CENTRALIZATOARE NR. _ CU PIESE DE SCHIMB
APROBATE PENTRU VALORIFICARE LA INTERN, PRIN LICITAŢIE
PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE/SELECŢIE DE OFERTE DE PREŢ
┌────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬───┬──────┬────────┬─────────────────┬─────────────────────┬────┐
│Nr. │Denumirea│Reper │Anul │Starea │U/M│Canti-│ Preţ │ Unitatea │ Unitatea │Obs.│
│crt.│pieselor │(cod, │fabri-│fizicã │ │tatea │iniţial │ deţinãtoare │ gestionarã │ │
│ │de schimb│simbol,│caţiei│în care│ │ │ de │ (tel/fax) │ (tel/fax) │ │
│ │ │etc) │ │se aflã│ │ │vânzare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───┬───┤ │ │(lei/UM)│ │ │ │
│ │ │ │ │NF │ F │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼───┼───┼───┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────────────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 12 │ 13 │
├────┼─────────┼───────┼──────┼───┼───┼───┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴──────┴────────┴─────────────────┴─────────────────────┴────┘

Verificat: Întocmit:

Notã: 1. Preţurile din col. 8 se stabilesc conform metodologiei din anexa nr. 2.
2. Simboluri corespunzãtoare col. 4 şi 5 : NF - nefolosit şi F - folosit.
ANEXA 10d
la instrucţiuni
- MODEL -
APROB
ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
(Gradul)
(Numele şi prenumele)

LISTA CENTRALIZATOARE NR. __ CU
DEŞEURILE APROBATE PENTRU VALORIFICARE LA INTERN,
PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE/SELECŢIE DE OFERTE DE PREŢ
┌────┬──────────┬──────────┬────┬───┬──────┬───┬──────┬──────────┬───────────┬──────────┬────┐
│Nr. │Denumirea │Starea în │ │ │ │ │Canti-│ Preţ │ Unitatea │Unitatea │Obs.│
│crt.│deşeurilor│ care se │ │ │ │ │tatea │ iniţial │deţinãtoare│gestionarã│ │
│ │ │ aflã │STAS│Cod│Simbol│U/M│ │de vânzare│ (tel/fax) │(tel/fax) │ │
│ │ ├──┬───┬───┤ │ │ │ │ │ lei/UM │ │ │ │
│ │ │DZ│PDZ│NDZ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼───┼──────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┤
│ 0 │ 1 │2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼───┼──────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼───┼──────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──┴───┴───┴────┴───┴──────┴───┴──────┴──────────┴───────────┴──────────┴────┘
Verificat: Întocmit:

Notã : 1. Preţurile înscrise în col. 10 nu conţin TVA.
2. Pentru fiecare tip de deşeu se va marca cu "X" starea în care se aflã, respectiv
DZ-dezmembrat, PDZ-parţial dezmembrat sau NDZnedezmembrat.
ANEXA 11
la instrucţiuni

BUNURILE CARE IMPLICĂ APĂRAREA ŢĂRII, ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA
NAŢIONALĂ, CARE SE VALORIFICĂ LA EXTERN

1. Aeronave.
2. Nave maritime şi fluviale de luptã, operative sau auxiliare, instalaţii plutitoare şi ambarcaţiuni, aparaturã de navigaţie, recunoaştere, cercetare, observare, bruiaj, cãutare antisubmarinã şi convorbiri sub apã, echipamente de semnalizare, arme sub apã.
3. Tehnicã de aerodrom, mijloace şi aparaturã pentru navigaţie, transmisiuni.
4. Armament de artilerie cu ţeavã lisã şi ghintuitã, tractat şi autopropulsat.
5. Rachete şi instalaţii rachete.
6. Armament de infanterie individual, de grup şi cu destinaţie specialã.
7. Bombe, torpile, rachete şi materii explozive, grenade de mânã şi muniţiile pentru toate categoriile de armament, inclusiv cele cu efecte speciale.
8. Mijloace şi materiale speciale pentru intervenţii şi control antiterorist, de împiedicare şi neutralizare a acţiunilor agresive (bastoane, scuturi, cãşti de protecţie, veste antivandal şi antiglonţ, mijloace iritant lacrimogene, complete de echipament antitraumã sau protecţie pirotehnist, aparate cu raze X, detectoare, sisteme de supraveghere a aeroporturilor, roboţi şi miniroboţi telecomandaţi pentru intervenţie, cãtuşe, disruptoare şi alte produse specifice), inclusiv aparaturã şi materiale folosite la realizarea dispozitivelor utilizate în activitãţi operative specifice.
9. Aparaturã artileristicã complexã şi de conducere a focului pe timp de zi şi de noapte.
10. Puncte de comandã mobile, fixe şi de stat major.
11. Blindate pe şenile, blindate pe roţi, inclusiv autovehicule special echipate pentru a fi utilizate în activitãţi specifice apãrãrii.
12. Autostaţii, radiorelee, staţii complexe de radio şi staţii de radiolocaţie destinate apãrãrii.
13. Aparaturã, mijloace, echipamente de transmisiuni şi prelucrare a datelor destinate apãrãrii:
a.- echipamente de multiplexare, comutare, separatoare de reţea, rutere, sisteme management şi terminale aferente pentru transmisiuni voce, date, video, fax cu posibilitatea de protecţie, criptare, secretizare a comunicaţiilor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;
b.- aparaturã de mãsurã, control şi aparaturã specificã utilizatã în interceptare şi controlul antiinterceptare în ingineria semnalelor modulate şi pentru mãsurarea şi analiza semnalelor secundare emise/radiate de aparatura de prelucrare a datelor şi informaţiilor de telecomunicaţii, inclusiv aparatura de criptoanalizã;
c.- staţii radio de bazã, comutatoare radio, interferenţe interconectare între reţele, terminale radio fixe, mobile şi portabile convenţionale şi cu acces multiplu preventiv cu echipamente de secretizare cu grad sporit de criptare şi seturi de corp inductive, inclusiv sisteme de antene şi dispecerate complexe de transmisiuni ce conţin asemenea echipamente;
d.- mijloace pentru extensia radio a canalelor de comunicaţie, staţii radio, echipamente de comutaţie, terminale de satelit pentru interconectarea şi extensia localã a punctelor de radiocomunicaţii şi a nodurilor de transmisiuni cu posibilitãţi de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce conţin astfel de echipamente;
e.- sisteme de determinare a poziţiei autospecialelor aflate în deplasare;
f.- mijloace de pazã, supraveghere şi alarmare a obiectivelor speciale şi militare, precum şi sisteme de anunţare operativã a personalului;
g.- receptoare de trafic, panoramice, de bandã largã şi echipamente pentru analiza complexã şi criptograficã a semnalelor analogice şi digitale:
h.- aparaturã de goniometrie fixã, mobilã şi portabilã inclusiv autospeciale astfel echipate;
i.- echipamente protejate la emisii secundare destinate preluãrii datelor în procese criptografice;
j.- mijloace tehnice special concepute destinate activitãţilor de supraveghere şi culegere de informaţii, inclusiv aparatura pentru depistarea dispozitivelor de supraveghere, ascultare şi interceptare a comunicaţiilor;
k.- instalaţii, mijloace tehnice şi materiale folosite pentru blocarea emisiei semnalelor/radiaţiilor, provenind de la echipamente de prelucrare a datelor şi informaţiilor specifice;
l.- echipamente de calcul de mare putere destinate agregãrii, stocãrii, analizei şi prelucrãrii datelor în formã criptatã;
m.- mijloace fixe, mobile şi portabile pentru amplificare a semnalelor audio;
n.- echipamente destinate protejãrii informaţiilor electronice în stare de stocare, transport şi prelucrare;
o.- sisteme integrate pentru asigurarea continuã a electroalimentãrii în condiţii deosebite.
14. Mijloace pentru cercetare genisticã, control tehnic.
15. Mijloace şi materiale pentru lucrãri de distrugere şi minare-deminare.
16. Mijloace şi materiale explozive şi de dare a focului.
17. Tehnicã şi aparaturã de protecţie nuclearã, biologicã şi chimicã, materiale şi mijloace incendiare şi de fumizare precum şi materiale chimice de instrucţie şi antrenament.
18. Mãnuşi şi costume compensatoare pentru personalul navigant.
19. Instalaţii, ansambluri, subansambluri, agregate, accesorii, piese de schimb, componente, carburanţi, lubrifianţi, substanţe chimice şi lichide speciale cu caracter specific pentru bunurile cuprinse în prezenta listã, folosite exclusiv la repararea ori exploatarea acestora precum şi ambalajele destinate conservãrii bunurilor respective.
20. Autospeciale şi echipamente omologate prin structurile din sistemul de apãrare.
21. Programe software destinate funcţionãrii şi exploatãrii echipamentelor din prezenta listã.


ANEXA 12
la instrucţiuni
- MODEL -
APROB APROB
ORDONATORUL DE CREDITE ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE -AL INSTITUŢIEI PUBLICE PRIMITOARE
conform competenţelor Denumirea instituţiei publice/
Nr. ..... din ............ unitatea de cult
- nr. de înregistrare la UM Funcţia, numele şi prenumele,
predãtoare- ştampila şi semnãtura
Nr. ...... din ............
-nr. de înregistrare la instituţia
publicã/unitatea de cult-

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE
Încheiat la data de ____________

În baza prevederilor <>art. 9 alin (1) lit. d) din H.G.R. nr. 1470/2005 , cu
modificãrile ulterioare;
Având în vedere scrisoarea nr. .............. -documentul de comunicare al
repartizãrii prin transfer-;
Se transmit fãrã platã, din administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale -
U.M. nr. 0.......... , în administrarea -denumirea instituţiei publice
solicitante- , urmãtoarele bunuri:

┌──────────┬───┬──────────┬─────────────┬──────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│Denumirea │U/M│Cantitatea│ Nr. de │Serie │ An │Data dãrii│Durata de│Valoarea│
│bunurilor,│ │ │înmatriculare│şasiu,│fabricaţie│ în │folosinţã│ de │
│tipul, │ │ │ │serie │ │folosinţã │ -ani- │inventar│
│marca │ │ │ │motor │ │ │ │ -lei- │
├──────────┼───┼──────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├──────────┼───┼──────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴───┴──────────┴─────────────┴──────┴──────────┴──────────┴─────────┼────────┤
│ Total valoare │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘Bunul se predã cu/fãrã scule şi accesorii conform inventarului anexat la prezentul proces-verbal de predare-preluare.
Instituţia primitoare se obligã sã transmitã unitãţii predãtoare, confirmarea înregistrãrii în evidenţã a bunurilor primite pânã la data de ............. -30 zile de la data preluãrii-.
Dacã în termen de 15 zile lucrãtoare, de la înştiinţarea instituţiei publice cã procesele - verbale de predare-preluare au fost aprobate, aceasta nu ridicã bunurile, ele primesc altã destinaţie.
Prezentul proces-verbal de predare-preluare s-a încheiat în douã exemplare, unul la unitatea militarã gestionarã şi unul la instituţia publicã primitoare.


Am predat, Am primit
_________________________________ ___________________________________
-Comandantul / Şeful U.M. gestionare -Numele şi prenumele precum şi
/predãtoare- semnãtura reprezentantului care
ridicã bunurile, dupã caz şi ştampila-NOTĂ: În cazul transmiterii fãrã platã a bunurilor prevãzute la art. 9 alin (3) lit. d) din Regulament, procesul-verbal de predare-primire se avizeazã şi de şeful Secţiei tradiţii şi culturã militarã.


ANEXA 13
la instrucţiuni

COMPONENŢA, RESPONSABILITĂŢILE, ATRIBUŢIILE ŞI MODUL DE LUCRU AL
COMISIEI DE EVALUARE A BUNURILOR CE SE VALORIFICĂ LA EXTERN,

1. Comisia de evaluare a bunurilor care se valorificã la extern este formatã din specialişti în domeniul bunurilor care se evalueazã, dupã cum urmeazã:
Preşedinte - şeful Serviciului Management Stocuri şi Sprijin Logistic din Comandamentul logistic întrunit/înlocuitorul legal al acestuia sau altã persoanã desemnatã de comandantul structurii specializate.
Membrii - 1-2 reprezentanţi de la structura specializatã;
- câte un reprezentant al statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor de armã care au în evidenţã bunurile;
- 1 reprezentant de la Companie;
Secretar - 1 reprezentant de la Companie.
Nominalizarea reprezentanţilor care participã la lucrãrile şedinţei se face de cãtre structurile implicate, sus menţionate, care se comunicã Companiei, înainte de fiecare şedinţã, în vederea emiterii deciziei de convocare a comisiei de evaluare ce se menţioneazã în registrul Companiei.
Convocarea comisiei se efectueazã prin grija Companiei, de regulã, cu cel puţin 3 zile lucrãtoare înainte de data desfãşurãrii şedinţei.
Logistica aferentã desfãşurãrii şedinţelor se asigurã de cãtre Companie.
Comisia de evaluare a bunurilor care se valorificã la extern are urmãtoarele responsabilitãţi şi atribuţii:
a) Primeşte lista centralizatoare cu bunurile propuse la valorificare, întocmitã conform modelului din anexa nr. 13a, în termen de maxim 30 de zile de la obţinerea aprobãrilor legale de cãtre statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armã ori structurile centrale.
b) Solicitã producãtorilor interni, prin intermediul Companiei, preţurile bunurilor din fabricaţia curentã care sunt identice sau similare cu bunurile care se evalueazã;
c) Analizeazã propunerile de preţ de valorificare estimat ale statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor de armã pe care le avizeazã sau le modificã funcţie de preţul produselor identice sau similare din producţia curentã sau informaţiilor de preţ de pe piaţa internaţionalã de profil. Preţul astfel stabilit constituie preţul iniţial de valorificare la care se adaugã comisionul Companiei şi cheltuielile prognozate de derulare obţinându-se preţul iniţial de vânzare la extern. Preţul iniţial de valorificare şi de vânzare astfel stabilite se menţioneazã într-un proces-verbal;
d) La bunurile de acelaşi tip şi stare calitativã, la care s-au transmis propuneri de preţ de valorificare estimat, diferite, se ia în considerare un preţ mediu pe baza cãruia comisia de evaluare stabileşte preţul iniţial de valorificare şi vânzare la extern;
e) Pentru identificarea stãrii tehnice şi calitative reale a bunurilor pentru care nu sunt concludente informaţiile primite de la unitãţile militare gestionare, la cererea Companiei, 1-2 specialişti ai structurii specializate şi unul de la Companie fac evaluarea la faţa locului şi întocmesc un raport de evaluare pe baza cãruia comisia de evaluare stabileşte preţul de valorificare şi vânzare a bunurilor respective.
f) Pe baza preţului de vânzare astfel stabilit Compania negociazã cu partenerii externi;
g) În cazul în care preţurile de vânzare rezultate în urma negocierii sunt mai mici decât cele iniţiale acestea se supun analizei comisiei de evaluare care ia una din urmãtoarele decizii:
- avizeazã preţurile negociate pe care le menţioneazã într-un proces-verbal care stã la baza raportului ce se înainteazã spre aprobare ministrului apãrãrii naţionale;
- corecteazã preţurile negociate în sensul creşterii acestora şi solicitã Companiei sã le renegocieze cu partenerul extern. Rezultatul negocierii finale se supune analizei comisiei de evaluare care stabileşte modalitatea de continuare a operaţiunii comerciale.
2. Comisia de evaluare a bunurilor care se valorificã la extern îşi desfãşoarã activitatea la sediul Companiei sau la sediul structurii specializate, ori de câte ori este nevoie.
3. Comisia funcţioneazã legal în şedinţe de lucru cu o prezenţã de minim 5 membri. Este obligatoriu ca reprezentantul categoriei de forţe ale armatei cãreia îi aparţin bunurile sã fie prezent la şedinţã.
4. Hotãrârile comisiei privind stabilirea preţului de valorificare şi vânzare la extern se fac prin consens sau cel puţin cu votul majoritãţii membrilor prezenţi. Obiecţiile se motiveazã temeinic, se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei şi se semneazã de cãtre cel/cei care le ridicã.
5. Procesul-verbal al şedinţei comisiei de evaluare a bunurilor care se valorificã la extern se semneazã de preşedintele comisiei/înlocuitorul legal al acestuia şi de ceilalţi participanţi şi se ştampileazã de cãtre preşedintele comisiei. Documentul se emite într-un singur exemplar care stã la secretariatul comisiei.


ANEXA 13a
la instrucţiuni
- MODEL -
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
U.M.......
Nr. ....... din .............
Localitatea
APROB
ŞEFUL/COMANDANTUL ....

LISTA CENTRALIZATOARE NR. _____A
BUNURILOR PROPUSE PENTRU VALORIFICAREA LA EXTERN

┌─────┬─────────┬───┬──────────┬────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────┐
│Nr. │Denumirea│U/M│Cantitatea│Preţ iniţial│ Anul de │ Durata │ Nr. │ Starea │ Unitatea │ Unitatea │Obs.│
│crt. │bunurilor│ │ │ de │fabricaţie│ normalã │reparaţiilor│calitativã│ militarã │ militarã │ │
│ │ │ │ │valorificare│ │ de │şi felul lor│ │gestionarã│deţinãtoare│ │
│ │ │ │ │ -USD- │ │funcţionare│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├─────┼─────────┼───┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┤
│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┤
│ n. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼──────────┼────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────┤
│Total│ │ │ │ │
└─────┴─────────┴───┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Verificat: Întocmit:Notã: 1. La listã, transmisã şi pe suport magnetic, se anexeazã în mod obligatoriu fişele tehnice şi rapoartele de estimare;
2. Preţurile din col. 4 sunt transformate în USD, la cursul de schimb oficial, existent la data întocmirii listei centralizatoare, nu includ T.V.A. şi se stabilesc conform prevederilor anexei nr. 2;
3. Col. 8 se va completa dupã caz, cu urmãtoarele simboluri: N - noi, F - folosite, NR - cu nevoi de reparaţii, iar pentru muniţii: B-bune, PT-cu prioritate la trageri, ITI- interzise de la trageri de instrucţie;
4. La rubrica observaţii (col. 11), pentru mijloace fixe, se va menţiona seria, nr. înmatriculare, nr. front, etc.
5. Numãrul listei centralizatoare va fi atribuit de cãtre structura specializatã.


ANEXA 13b
la instrucţiuni
-MODEL-


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
U.M..........
Nr. ......... din ............
Localitate

TABEL
CU BUNURILE PROPUSE PENTRU VALORIFICAREA LA EXTERN DIN CADRUL .......

┌────┬───────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬───────┐
│Nr. │ Denumirea │Cantitatea│ Starea │ Anii de │Propunerea de │ Obs. │
│crt.│ bunurilor │ │calitativã│fabricaţie│valorificare a│ │
│ │ │ │ │ │ Companiei │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────┤
│ n. │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴───────┘

Notã: 1. Col. 3 se va completa dupã caz, cu urmãtoarele simboluri: N - noi,
F - folosite, NR - cu nevoi de reparaţii, iar pentru muniţii:
B-bune, PT-cu prioritate la trageri, ITI- interzise de la trageri
de instrucţie;
2. La rubrica observaţii (col. 6), pentru mijloace fixe, se va
menţiona seria, nr. înmatriculare, nr. front, etc.

Întocmit
ANEXA 14
la instrucţiuni

LISTA CU BUNURILE SPECIFICE BAZEI MATERIALE DE INSTRUIRE A MILITARILOR
CARE NU SE SUPUN VALORIFICĂRII LA INTERN


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Echipamente, instalaţii şi dispozitive folosite în poligoanele de │
│ 1 │tragere pentru executarea tragerilor cu armamentul de infanterie, │
│ │artilerie şi de pe maşinile de luptã. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Poligoane de instrucţie şi antrenament. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Echipamente, simulatoare şi dispozitive pentru învãţare şi verificare │
│ │utilizate în procesul de instrucţie. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Armament, muniţii de exerciţiu şi de instrucţie. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Armament, muniţii,componente ale acestora, secţionate şi de învãţãmânt,│
│ │precum şi machetele de orice naturã. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Tehnicã -subansambluri- secţionatã şi de exerciţiu. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Bunuri specifice pregãtirii fizice şi sportului, instalate în teren. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Elemente de bazã materialã de instrucţie, panoplii din dotarea sãlilor │
│ │de specialitate şi laboratoarelor. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Ansambluri, subansambluri, piese de schimb şi materiale utilizate în │
│ 9 │procesul de mentenanţã a elementelor de bazã materialã şi în procesul │
│ │de învãţãmânt - reparaţii. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │Paraşute, costume şi echipamente pentru scafandri. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │Bunuri pentru protecţia împotriva factorilor nocivi, de intervenţie şi │
│ │de luptã. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Tehnicã şi materiale specifice din compunerea sãlilor şi laboratoarelor│
│ │de specialitate pe linie de comunicaţii - informaticã, simulatoare şi │
│ 12 │dispozitive pentru instruirea transmisioniştilor, generatoare de ton, │
│ │transmiţãtoare în cod Morse, echipamente pentru poligoane de instrucţie│
│ │de specialitate, machete ale aparaturii. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │Simulatoare pentru antrenarea echipei de luptã şi pentru antrenarea │
│ │operatorilor de radiolocaţie -SAEL şi SAO-. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14 │Cabine AKORD pentru simulare situaţii aeriene. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15 │Simulatoare de zbor, simulatoare -trainer- de misiuni şi avionicã şi │
│ │simulatoare de catapultare. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16 │Planşe de specialitate aferente bunurilor specifice bazei materiale. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17 │Formulare tipizate, neclasificate ori care urmeazã a se declasifica, │
│ │specifice Ministerului Apãrãrii Naţionale. │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 15
la instrucţiuni

METODOLOGIA
PRIVIND ÎNCASAREA CONTRAVALORII BUNURILOR VALORIFICATE, A
COMISIONULUI DATORAT COMPANIEI,RESPECTIV SCĂDEREA BUNURILOR DIN
EVIDENŢA CONTABILĂ A UNITĂŢILOR MILITARE GESTIONARE ŞI ALTE REGULI CE
TREBUIE RESPECTATE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII BUNURILOR

1) ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR ŞI FLUXUL ACESTORA ÎN CAZUL VALORIFICĂRII BUNURILOR LA INTERN:

a) Dupã adjudecarea bunurilor, Compania încheie contract de vânzare-cumpãrare cu persoana juridicã sau fizicã cãreia i s-au adjudecat bunurile;
În contractul de vânzare-cumpãrare şi în anexele acestuia se menţioneazã valoarea de adjudecare a bunurilor şi valoarea comisionului, la care se adaugã TVA, corespunzãtoare, unitãţile deţinãtoare gestionare, cantitãţile şi locurile de dispunere/depozitare a bunurilor;
b) Compania transmite la structura specializatã un exemplar al contractului de vânzarecumpãrare. Cumpãrãtorul achitã în contul structurii specializate, pe baza facturii/ facturilor fiscale emise de aceasta, contravaloarea contractului de vânzare-cumpãrare;
c) Structura specializatã transmite unitãţii militare gestionare o adresã în care se precizeazã cã unitatea predã cumpãrãtorului bunurile menţionate în contractul de vânzare-cumpãrare nr..../ din...., factura fiscalã nr. ...din...., precum şi numãrul şi data documentului prin care s-a achitat contravaloarea contractului. La adresã se anexeazã câte o copie de pe factura fiscalã şi documentul de platã.
d) Cumpãrãtorul, dupã plata integralã a bunurilor şi dupã confirmarea de cãtre U.M. 02574 Bucureşti cã suma viratã a intrat în contul unitãţii menţionate, se prezintã cu documentul de platã la unitatea militarã pentru preluarea bunurilor;
e) La sosirea în unitatea gestionarã cumpãrãtorul prezintã urmãtoarele documente:
- exemplarul propriu, din contractul de vânzare-cumpãrare, în original, semnat cu Compania;
- o copie xerox a contractului de vânzare-cumpãrare care rãmâne la unitate;
- factura fiscalã în original, emisã de structura specializatã;
- actul de identitate menţionat în contract - în cazul persoanelor fizice- sau actul de identitate şi împuternicirea societãţii în cazul persoanelor juridice;
Copia contractului de vânzare - cumpãrare necesarã pentru scãderea din evidenţa contabilã a bunurilor se înmâneazã de cumpãrãtor la prezentarea în unitate, unitatea având obligaţia de a-l confrunta cu originalul cumpãrãtorului şi a certifica prin ştampilarea fiecãrei file.
În situaţia în care cumpãrãtorul se prezintã la unitate pentru a prelua bunurile înainte de primirea adresei, unitatea gestionarã predã bunurile prevãzute în contract dar numai pe baza confirmãrii de cãtre structura specializatã, prin notã telefonicã, a numãrului de contract, numãrului facturii fiscale şi documentului de platã.
f) Unitatea deţinãtoare predã cumpãrãtorului bunurile pe baza dispoziţiilor de livrare şi încheie proces verbal de predare-primire. Un exemplar al dispoziţiei de livrare şi al procesului verbal se transmit direct la categoriile de forţe ale armatei/ similare, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data predãrii bunurilor cãtre cumpãrãtor. Acestea se transmit structurii specializate cele douã documente în termen de 7 zile lucrãtoare;
g) Compania, emite, lunar, pe baza situaţiei transmise de structura specializatã a sumelor încasate, reprezentând contractele achitate, facturã pentru plata comisionului reglementat prin contractul de comision;
h) Unitãţile militare gestionare, pe baza documentelor transmise de structura specializatã, a contractului primit de la cumpãrãtor şi a dispoziţiei de livrare, opereazã scãderea bunurilor din gestiune.

2) ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR ŞI FLUXUL ACESTORA ÎN CAZUL VALORIFICĂRII BUNURILOR LA EXTERN:

a) Compania înainteazã ministrului apãrãrii naţionale, spre aprobare, prin Departamentul pentru Armamente, rapoarte privind condiţiile de valorificare la extern, in care se vor menţiona cel puţin urmãtoarele aspecte:
- preţurile de vânzare şi valorificare la extern;
- partenerii externi;
- destinaţia finalã a bunurilor, in cazul în care se cunoaşte;
- asigurarea condiţiilor comerciale;
- termenul limitã de preluare;
- intenţia potenţialilor parteneri externi de a executa, operaţiuni de dezafectare de dotarea specific militarã, reinscripţionare, recondiţionare şi/sau reparaţii ori modificãri ale bunurilor;
- operaţiunile de încãrcare, pazã, transport şi alte activitãţi conexe în derularea activitãţilor de valorificare la extern.
Pe lângã Companie şi structura specializatã, raportul va fi semnat şi de statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor de armã care au în subordine unitãţile militare/gestionare, ale cãror bunuri urmeazã sã fie valorificate la extern. În termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea raportului aprobat de ministrul apãrãrii naţionale, privind condiţiile de valorificare la extern, Compania transmite structurii specializate o copie a acestuia;
b) În termen de maxim 15 zile lucrãtoare de la semnarea contractului extern, Compania transmite structurii specializate o copie şi o traducere a acestuia, doar în pãrţile care o privesc, dupã cum urmeazã: preţul de vânzare la extern, partenerii externi, destinaţia finalã a bunurilor în cazul în care este prevãzutã în contract, asigurarea condiţiilor comerciale, termenul limitã de preluare, intenţia partenerilor externi de a executa operaţiuni de dezafectare de dotarea specific militarã, reinscripţionare, recondiţionare şi/sau reparaţii ori modificãri ale bunurilor, operaţiuni de încãrcare, pazã, transport şi alte activitãţi conexe în derularea activitãţilor de valorificare la extern, etc.
c) Compania transmite, de regulã, cu 5 zile lucrãtoare înainte, prin intermediul structurii specializate, structurilor logistice de la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/ comandamentelor de armã/ structurilor centrale, care au în subordine unitatea gestionarã, informaţiile referitoare la perioadele, mijloacele de transport şi persoanele care participã la activitãţile de inspecţie, pregãtire, preluare, încãrcare, persoanele împuternicite sã semneze procesul verbal de predare-primire a bunurilor cu reprezentantul unitãţii militare gestionare/ deţinãtoare şi actul adiţional la contractul cadru de prestãri servicii, dacã este cazul, precum şi tipurile de bunuri care urmeazã a fi pregãtite pentru livrare.
Compania notificã structurii specializate asigurarea încasãrii preţului contractului printrunul din mijloacele de platã agreate la nivel internaţional, în conformitate cu prevederile contractului extern, respectiv îndeplinirea condiţiilor comerciale, document fãrã de care bunurile nu se predau din unitãţile militare gestionare/deţinãtoare.
d) La terminarea încãrcãrii, dupã finalizarea operaţiunii de predare-primire a bunurilor la unitatea militarã gestionarã/deţinãtoare, predãtorul întocmeşte şi semneazã cu reprezentantul/împuternicitul Companiei, procesul verbal de predare-primire, în câte un exemplar pentru unitatea militarã gestionarã, eşalonul superior al acesteia, Companie şi structura specializatã, pe care le transmite acestora în termen de 3 zile lucrãtoare. Unitatea militarã gestionarã/deţinãtoare va înmâna, dupã semnare, o copie a acestuia împuternicitului Companiei;
În cazul în care bunurile se preiau de operatori economici din industria de apãrare, Compania transmite prin fax, structurii specializate, o împuternicire prin care desemneazã delegatul operatorului economic, sã semneze procesul verbal de predare-primire si, dacã este cazul, actul adiţional la contractul cadru de prestãri servicii. Unitatea militarã gestionarã/deţinãtoare va înmâna o copie a acestora delegatului desemnat;
Dupã finalizarea operaţiunii de încãrcare a bunurilor pe mijloacele de transport pe parcurs intern, la unitatea militarã gestionarã/deţinãtoare, predãtorul întocmeşte avizul de însoţire a mãrfii.
Compania se asigurã cã operaţiunile de încãrcare a produselor pe mijloacele de transport pe parcurs intern se vor efectua de operatori economici specializaţi.
e) Compania se asigurã cã operaţiunile de dezafectare de dotarea specific militarã, reinscripţionare, recondiţionare şi/sau reparaţii ori modificãri ale bunurilor se vor efectua de operatori economici autorizaţi. De asemenea, aceasta solicitã operatorilor economici specializaţi documente care sã ateste cã mijloacele utilizate pentru transportul produselor cu caracter special îndeplinesc condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare şi rãspunde de bunurile preluate şi transportate pânã la punctul de frontierã.
f) Pe baza raportului aprobat de ministrul apãrãrii naţionale, privind condiţiile de valorificare la extern şi a procesului verbal de predare-primire a bunurilor, semnat de unitatea militarã gestionarã/deţinãtoare şi reprezentantul/împuternicitul desemnat de Companie, în prima jumãtate a lunii urmãtoare celei în care avut loc predarea - primirea, structura specializatã emite şi transmite Companiei, facturã pentru bunurile predate, a cãrei valoare totalã va fi egalã cu valoarea de valorificare, la care se adaugã T.V.A. prevãzutã de lege, în valutã/ lei, la cursul de schimb comunicat de B.N.R. valabil pentru ziua întocmirii procesului verbal de predare-primire a bunurilor.
g) în termen de 15 zile lucrãtoare de la data emiterii documentului de transport internaţional şi încasãrii contravalorii bunurilor exportate / livrate intracomunitar, de la partenerul extern, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii urmãtoare celei în care s-a emis documentul de transport internaţional, Compania vireazã în contul structurii specializate valoarea de valorificare menţionatã în aprobarea ministrului apãrãrii naţionale. În acelaşi termen, Compania transmite structurii specializate copii ale facturii externe, documentului de transport internaţional, declaraţiei vamale de export/document echivalent, dacã este cazul, şi a extrasului de cont, privind încasarea sumei în valutã, de la partenerul extern.
Pentru bunurile ce urmeazã a fi modificate, în termen de 15 zile lucrãtoare de la primirea facturii şi încasarea de la extern a sumei în valutã, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care structura specializatã a emis factura, Compania vireazã în contul structurii specializate valoarea de valorificare menţionatã în aprobarea ministrului apãrãrii naţionale.
T.V.A.-ul aferentã facturilor emise de structura specializatã va fi viratã în lei de Companie, pe baza exemplarului original, pânã la data de 20 inclusiv a lunii urmãtoare celei în care a fost emisã factura.
h) Dupã deducerea din valoarea de vânzare încasatã de la partenerul extern a cheltuielilor efectuate pentru valorificarea bunurilor, comisionului cuvenit Companiei şi comisionului firmei agent, dacã este cazul, contravalorii garanţiilor externe, dacã este cazul, prevãzute în contractul de vânzare la extern, vireazã integral structurii specializate, pe bazã de facturã, suma rãmasã, în termen de 90 zile calendaristice de la data emiterii documentului de transport internaţional. În scopul emiterii facturii pentru suma rãmasã Compania transmite structurii specializate, cu 15 zile calendaristice înainte de termenul scadent, decontul însoţit de copii ale documentelor justificative, din care rezultã cheltuielile de valorificare efectuate pentru realizarea exportului. Cheltuielile efectuate pentru valorificarea bunurilor de Companie în lei se includ în decont, în valuta contractului extern, utilizându-se cursul BNR valabil în data facturãrii acestora de cãtre prestatori, sau la cursul BNR din data efectuãrii plãţii în lei, în situaţia în care prestatorii nu au obligaţia de a emite factura.
i) În situaţia nerespectãrii termenelor de platã pentru toate facturile emise, partea în culpã se obligã sã plãteascã celeilalte pãrţi, penalitãţi, în cuantum de 0,05% pe zi de întârziere, din valoarea de achitat.
j) În cazul în care Compania, dupã finalizarea activitãţilor de la lit. h), primeşte facturi fiscale aferente cheltuielilor de valorificare, acestea se recupereazã, pe bazã de documente justificative, din livrãrile ulterioare de bunuri la extern sau se vor deconta Companiei pe baza de factura emisã cãtre structura specializatã.
k) Structura specializatã vireazã sumele în valutã încasate din valorificarea bunurilor, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare;
l) Scãderea din evidenţa contabilã a bunurilor care fac obiectul contractelor de valorificare la extern se face pe baza urmãtoarelor documente:
- copie de pe factura, transmisã pe cale ierarhicã de structura specializatã;
- copie de pe extrasul de cont care atestã încasarea sumei în valutã, transmisã pe cale ierarhicã de structura specializatã;
- procesul verbal de predare - primire, existent la unitatea gestionarã/deţinãtoare.

3) ALTE REGULI CE TREBUIE RESPECTATE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII BUNURILOR LA EXTERN

a) Dreptul de proprietate asupra bunurilor ce urmeazã a fi valorificate la extern, precum şi riscurile aferente acestuia, trec direct de la deţinãtor la beneficiarul extern în condiţiile prevãzute în contractele de vânzare la extern.
Dreptul de proprietate asupra bunurilor ce urmeazã a fi modificate precum şi riscurile aferente acestuia, trec direct de la deţinãtor la beneficiarul extern în momentul preluãrii bunurilor de acesta, în vederea modificãrii.
b) În situaţia rezilierii contractului de vânzare la extern, apãrutã dupã încheierea procesului verbal de predare-primire a bunurilor între unitatea militarã deţinãtoare şi Companie, dar nu mai târziu de trecerea acestora de punctul de frontierã sau de preluarea de partenerul extern în vederea modificãrii, Compania împreunã cu structura specializatã, vor întreprinde mãsurile necesare pentru preluarea bunurilor în depozitele Ministerului Apãrãrii Naţionale, precum şi stabilirea responsabilitãţilor ocazionate de aceastã activitate. În aceastã situaţie pãrţile vor înainta un raport comun, ministrului apãrãrii naţionale.
Nu fac obiectul rezilierii contractele de vânzare la extern încheiate pentru bunuri ce urmeazã a fi modificate dupã ce acestea au fost preluate de partenerul extern în vederea modificãrii.
Contractele de vânzare la extern nu mai fac obiectul rezilierii dupã ce bunurile au trecut punctul de frontierã.
În contractele de vânzare la extern, Compania are obligaţia de a introduce aceste mãsuri asiguratorii.
Contractele de vânzare la extern semnate înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, rãmân valabile şi se deruleazã conform condiţiilor stipulate în acestea.
c) În condiţiile prevãzute în contractele de vânzare la extern, eventualele reclamaţii primite de la beneficiarul extern, vor fi transmise structurii specializate urmãrindu-se rezolvarea lor potrivit clauzelor contractului.
d) În scopul identificãrii clienţilor potenţiali pentru produsele din existent disponibilizate în scopul valorificãrii le extern, conform listelor ce se transmit de structura specializatã, Compania prospecteazã piaţa internaţionalã, întocmeşte oferte tehnico-comerciale şi decide modalitatea de promovare a bunurilor pe pieţele externe.
Transmite structurii specializate, la cerere, informãri cu privire la derularea procedurilor de valorificare.
e) Modificãrile survenite ulterior transmiterii listelor centralizatoare vor fi comunicate, în scris, Companiei în termen de maxim 10 zile lucrãtoare de la producerea acestora.
f) Pe baza unui mandat special, Compania va susţine şi apãra interesele structurii specializate, precum şi drepturile acesteia rezultate din contractele de vânzare la extern, în faţa instanţelor competente.
g) În funcţie de prevederile contractului de vânzare la extern, Compania, încheie, fãrã a angaja cheltuieli suplimentare pentru structura specializatã, contracte cu operatori economici autorizaţi, uzine producãtoare sau alte entitãţi, pentru executarea reviziilor tehnice, a reparaţiilor, a operaţiilor de recondiţionare sau modificare ale produselor şi/sau ambalajelor.
h) Compania încheie contracte de prestãri servicii cu agenţii economici autorizaţi pentru a executa operaţiunile de încãrcare, stivuire şi amarare a produselor aprobate pentru valorificarea la extern pe mijloace de transport pe parcurs intern şi extern.


ANEXA 16
la instrucţiuni

REGULI
PRIVIND COMPORTAMENTUL PERSONALULUI PARTICIPANT LA PROCEDURILE DE
VALORIFICARE, CARE SĂ CONDUCĂ LA FLUIDIZAREA PROCESULUI DE
VALORIFICARE A BUNURILOR LA INTERN ŞI LA PREVENIREA ACTELOR DE
CORUPŢIE

1. Se interzice participanţilor la procedurile de valorificare:
a) sã influenţeze sau sã încerce sã influenţeze comisia de licitaţie/selecţie de oferte de preţ sau negociere directã în procesul de analizare a documentelor de înscriere şi calificare pentru participarea la procedurile de valorificare, pe timpul desfãşurãrii acestora sau al stabilirii ofertei de preţ câştigãtoare;
b) sã stabileascã înţelegeri înainte de desfãşurarea procedurilor de valorificare/depunerii ofertelor de preţ, în scopul eludãrii principiului liberei concurenţe privind preţul de adjudecare al bunurilor supuse valorificãrii;
c) sã ofere lucruri de valoare sau sume de bani, în scopul influenţãrii activitãţii persoanelor implicate în procesul de organizare şi desfãşurare a procedurilor de valorificare a bunurilor;
d) sã contacteze comisia de licitaţie/selecţie de oferte de preţ sau negociere directã în probleme legate de ofertele de preţ depuse, din momentul depunerii acestora şi pânã în momentul anunţãrii/desemnãrii persoanei în favoarea cãreia se adjudecã bunurile.
2. Nu se admit pentru a participa la procedurile de valorificare, persoanele fizice sau juridice care se aflã în una din situaţiile:
a) furnizeazã informaţii false în documentele prezentate;
b) sunt în stare de faliment ori lichidare sau sunt sub incidenţa unei decizii de suspendare a activitãţilor comerciale, luatã de una dintre instituţiile abilitate ale statului;
c) sunt suspectate de angajarea în practici frauduloase legate de procedurile de valorificare organizate;
d) nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate, ca parte, în contractul/contractele de vânzarecumpãrare încheiat/încheiate în urma desfãşurãrii ultimei proceduri de valorificare;
e) nu au preluat bunurile adjudecate în favoarea lor, contractate şi achitate integral, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului menţionat în contractul de vânzare-cumpãrare;
f) refuzã, din diverse motive, care se dovedesc a fi neîntemeiate, sã preia, în totalitate sau parţial, bunurile adjudecate/contractate/achitate, dacã acestea au fost examinate înainte de desfãşurarea procedurii sau dacã în declaraţia datã pe propria rãspundere, anexatã la dosarul cu documentele de înscriere, se angajeazã sã le cumpere în starea în care se aflã;
g) nu au depus documentele cerute prin caietul de sarcini al licitaţiei în termenul limitã stabilit.
În cazul în care neregulile prevãzute la lit. a)-.f). se constatã de Companie sau structura specializatã pe bazã de documente scrise, respectiv documentele de desfãşurare a procedurilor de valorificare precum şi a documentelor încheiate ulterior desfãşurãrii procedurilor de valorificare, persoanele fizice/juridice în cauzã, precum şi împuterniciţii acestora nu mai sunt acceptaţi ca participanţi la urmãtoarele douã proceduri, dar în nici un caz înainte de eliminarea condiţiilor care au generat situaţiile de fapt.
3. Nu se admit pentru a participa la urmãtoarele 3 proceduri de valorificare, persoanele fizice sau juridice care în urma participãrii la ultima procedura se aflã în situaţia prevãzutã la art. 14, alin. (3).
4. Sunt excluşi pe timpul desfãşurãrii procedurilor de valorificare:
a) participanţii care se consultã sau încearcã sã negocieze preţul de adjudecare cu ceilalţi participanţi în scopul stabilirii participantului câştigãtor;
b) persoanele fizice sau împuterniciţii persoanelor juridice, care prin înţelegere, sau nu, cu altã persoanã fizicã sau împuternicit al unei persoane juridice, prezintã oferte care conduc la creşterea nejustificatã a preţului de pornire, dupã care renunţã simultan la a oferi un preţ superior faţã de ultimul anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie, conducând astfel la declararea ca neadjudecat a bunului respectiv.
5. Se respectã cu stricteţe, pe timpul desfãşurãrii procedurilor de valorificare organizate, urmãtoarele reguli:
a) participanţii ocupã locurile din sala unde se desfãşoarã procedura de valorificare conform numãrului de concurs stabilit de organizator, pe care îl primesc, pe bazã de semnãturã, de la secretarul comisiei şi care este menţionat în tabelul cu participanţii admişi la procedura de valorificare respectivã;
b) preţurile de valorificare se anunţã de cãtre preşedintele comisiei în conformitate cu salturile de supralicitare înscrise în tabelele cu persoanele participante, bunurile scoase la valorificare şi preţurile care se oferã pentru acestea, iar confirmarea ofertei de preţ se face de cãtre participanţi prin ridicarea cartonaşului pe care este înscris numãrul de concurs;
c) adjudecarea în favoarea câştigãtorului se face, invariabil, dupã trei strigãri. Dacã la a treia strigare nu se oferã un preţ mai mare decât ultimul anunţat, preşedintele comisiei anunţã adjudecarea bunului în favoarea participantului care a oferit ultima sumã;
d) participanţilor le este interzis sã utilizeze telefoanele mobile în timpul desfãşurãrii procedurilor de valorificare, în salã. În scopul menţinerii legãturilor telefonice necesare, se foloseşte o altã încãpere pusã la dispoziţie de organizator;
e) la terminarea licitaţiilor, sau în momentul în care decid sã se retragã din licitaţie, participanţii semneazã tabelele cu bunurile pe care le-au adjudecat în favoarea lor şi predau secretarului comisiei cartonaşul cu numãrul de concurs;
f) contestaţiile privind modul de desfãşurare a procedurilor de valorificare sau cererile de restituire a garanţiilor de participare pentru participanţii care nu au adjudecat bunuri, se depun/transmit, la sediul organizatorului, solicitând persoanei care primeşte respectivul document, numãrul de înregistrare sub care acesta este luat în evidenţã.
Nerespectarea prezentelor reguli, precum şi a prevederilor caietelor de sarcini ale procedurilor de valorificare se sancţioneazã cu excluderea de la procedurile în cauzã a celor care le-au încãlcat, fãrã ca aceasta sã creeze organizatorului vreo obligaţie faţã de aceştia.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016