Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014  pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011     Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 854 din 24 noiembrie 2014
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:"

    2. La articolul 5 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) fişa de post corespunzătoare funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante întocmită şi aprobată în condiţiile legii;"

    3. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia contractuală vacantă sau temporar vacantă pentru care se organizează concursul. Bibliografia întocmită de către structura de specialitate în cadrul căreia se află postul vacant sau temporar vacant este transmisă compartimentului de resurse umane şi aprobată de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice."

    4. La articolul 5, după alineatul (3), se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Tematica concursului se stabileşte pe baza bibliografiei."

    5. La articolul 6 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;"

    6. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea."

    7. La articolul 6 alineatul (1), litera h) se abrogă.
    8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare are obligaţia să publice, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunţul privind concursul în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi la sediul acesteia. Dacă autoritatea sau instituţia publică are pagină de internet, afişarea se face şi pe această pagină, la secţiunea special creată în acest scop.
    (2) Anunţul afişat la sediul şi, după caz, pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
    a) numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se află aceste posturi, precum şi denumirea postului pentru care se organizează concursul;
    b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs;
    c) condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post;
    d) condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant sau temporar vacant prevăzute la art. 3;
    e) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;
    f) bibliografia şi, după caz, tematica;
    g) calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.
    (3) Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului prezentate la alin. (2) se menţin la locul de afişare şi, după caz, pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare până la finalizarea concursului.
    (4) Anunţul publicat în presa scrisă şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, va conţine: denumirea postului, nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, data, ora şi locul de desfăşurare a acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs.
    (5) Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, în termenele prevăzute la alin. (1).
    (6) Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului se realizează în cel mai scurt timp prin mijloacele prevăzute la alin. (1)."

    9. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, în condiţiile prezentului regulament-cadru, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la data publicării anunţului de concurs."

    10. La articolul 8, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Secretarul comisiei de concurs este şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi este numit prin actul prevăzut la alin. (1)."

    11. La articolul 9, litera a) se abrogă.
    12. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Situaţiile prevăzute la art. 10 şi 11 se sesizează în scris conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului de către persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării concursului."

    13. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 10 şi 11 actul administrativ de numire a comisiei de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 9."

    14. La articolul 15, litera b) se abrogă.
    15. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile;
    b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;
    c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului;
    d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;
    e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului."

    16. La articolul 19, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru un post temporar vacant.
    (2) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv maximum o zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare."

    17. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (2)."

    18. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul."

    19. La articolul 21, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi."

    20. La articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În funcţie de cerinţele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) sunt stabilite opţional de către ordonatorii de credite ai autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului."

    21. La articolul 24, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz.
(6) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă şi/sau practică, după caz."

    22. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Notarea probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe."

    23. La articolul 28, alineatul (2) se abrogă.
    24. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi/sau la proba practică şi interviu, după caz."

    25. La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei."

    26. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept."

    27. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluţionarea contestaţiilor."

    28. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins»."

    29. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat «admis» la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie şi 45 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de conducere."

    30. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    (1) Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară, într-o funcţie de conducere sau într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.
    (2) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.
    (3) Promovarea într-o funcţie de conducere se face pe un post vacant cu respectarea prevederilor art. 1-40 referitoare la ocuparea unui post vacant prin concurs sau examen.
    (4) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care aceasta este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare de scurtă sau de lungă durată, al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării, ca urmare a obţinerii unei diplome de nivel superior şi a promovării examenului organizat în acest sens, cu respectarea prevederilor art. 41^1, 44 şi 45.
    (5) Propunerea de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de autoritatea ori instituţia publică ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată de necesitatea modificării fişei de post, se face de către şeful ierarhic superior la cererea salariatului, însoţită de copia legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi este aprobată de către conducătorul autorităţii ori instituţiei publice.
    (6) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face numai în măsura în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice decide ca atribuţiile din fişa postului să fie modificate în mod corespunzător.
    (7) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
    (8) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale se poate organiza trimestrial, semestrial sau anual, în funcţie de decizia conducătorului autorităţii ori instituţiei publice.
    (9) Referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic cuprinde următoarele elemente:
    a) descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
    b) nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;
    c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;
    d) conduita candidatului în timpul serviciului;
    e) propunerea de promovare;
    f) bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;
    g) propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.
    (10) Referatul de evaluare se depune până în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru la compartimentul resurse umane sau la persoana desemnată în acest sens."

    31. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 41^1
    (1) Anunţul privind examenul de promovare se afişează la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice, după caz, cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea acestuia.
    (2) Anunţul va conţine în mod obligatoriu:
    a) data, ora şi locul desfăşurării examenului;
    b) bibliografia şi, după caz tematica;
    c) modalitatea de desfăşurare a examenului."

    32. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autorităţii sau instituţiei publice se aprobă procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual."

    33. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    (1) Examenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz, stabilite de comisia de examinare."

    34. La articolul 43, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate."

    35. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Criteriile de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute la art. 5 lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare."

    36. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Comisia de examinare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, desemnate prin act administrativ al ordonatorului de credite al autorităţii sau instituţiei publice, sunt formate din 3 membri cu experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea şi un secretar, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.
    (2) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (3) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
    (4) La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite, conform alin. (3).
    (5) Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
    (6) Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore."

    37. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
    b) abilităţi de comunicare;
    c) capacitate de sinteză;
    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
    (2) Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut la alin. (1).
    (3) Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte.
    (4) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.
    (5) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
    (6) Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
    (7) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
    (8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei."

    38. După articolul 45 se introduc două noi articole, articolele 45^1 şi 45^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 45^1
    (1) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (9), de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
    (2) Examenul de promovare se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 41^1, 44 şi 45.
    Art. 45^2. - (1) Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.
    (2) După promovare fişa de post se modifică şi se completează cu noi atribuţii."

    39. Articolul 46 se abrogă.
    40. Articolul 47 se abrogă.
    41. Articolul 48 se abrogă.

    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR-VIOREL PONTA
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    ministrul dezvoltării regionale
                    şi administraţiei publice,
                    Nicolae-Liviu Dragnea
                    Ministrul muncii,
                    familiei, protecţiei sociale
                    şi persoanelor vârstnice,
                    Rovana Plumb
                    p. Ministrul delegat
                    pentru dialog social,
                    Alexandra Patricia Braica,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ioana-Maria Petrescu
                    Ministrul delegat pentru buget,
                    Darius-Bogdan Vâlcov

    Bucureşti, 11 noiembrie 2014.
    Nr. 1.027.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice