Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CAIET DE SARCINI-CADRU din 3 octombrie 2007  al serviciilor de transport public local    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CAIET DE SARCINI-CADRU din 3 octombrie 2007 al serviciilor de transport public local

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 27 noiembrie 2007


Obiectul caietului de sarcini-cadru
1. Prezentul caiet de sarcini-cadru stabileşte modul de întocmire a caietelor de sarcini de cãtre consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, asociaţiile de dezvoltare comunitarã, dupã caz, care asigurã, organizeazã, reglementeazã, coordoneazã şi controleazã prestarea serviciilor de transport public local prin curse regulate efectuate pe raza administrativ-teritorialã a acestora sau între localitãţile judeţului, dupã caz.
2. (1) Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanţã cu necesitãţile obiective ale autoritãţilor publice locale, ale asociaţiilor de dezvoltare comunitarã sau ale consiliilor judeţene, dupã caz, cu respectarea în totalitate a regulilor de bazã prevãzute în caietul de sarcini-cadru şi în Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local.
(2) Caietele de sarcini vor fi supuse aprobãrii consiliilor locale, consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiilor de dezvoltare comunitarã, dupã caz.
3. La întocmirea caietelor de sarcini, autoritatea publicã localã, asociaţiile de dezvoltare comunitarã sau consiliul judeţean, dupã caz, are obligaţia de a utiliza documentaţia prevãzutã în prezentul caiet de sarcini-cadru, dupã cum urmeazã:
a) în conţinutul documentaţiei caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru activitãţile şi condiţiile tehnice specifice activitãţii efectuate;
b) conţinutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identicã a textelor scrise cu caractere normale, cu excepţia numerelor de articole, care vor cãpãta o nouã numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate în textele scrise cu caractere cursive din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini-cadru;
c) conţinutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adãuga şi alte formulare considerate necesare pentru efectuarea corespunzãtoare a serviciului.

CAP. I
Obiectul caietului de sarcini

ART. 1
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare efectuãrii acestui serviciu în condiţii de eficienţã şi siguranţã.
ART. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnicã şi de referinţã în vederea stabilirii condiţiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.
ART. 3
Caietul de sarcini face parte integrantã din documentaţia necesarã efectuãrii activitãţilor de realizare a serviciului de transport public local prin curse regulate şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bazã.
ART. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţã şi siguranţã în exploatare.
(2) Caietul de sarcini precizeazã reglementãrile obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuãrii serviciului de transport public local.
ART. 5
Terminologia utilizatã este cea prevãzutã în regulamentul serviciilor de transport public local, elaborat de autoritatea localã de transport şi aprobat prin hotãrâre a consiliului local.

CAP. II
Cerinţe organizatorice minimale

ART. 6
Operatorii serviciilor de transport public local vor asigura:
a) numãrul şi tipul corespunzãtor de mijloace de transport necesare realizãrii programului de circulaţie şi care satisfac condiţiile impuse privind siguranţa circulaţiei, confortul pasagerilor şi protecţia mediului;
b) numãrul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectueazã cursele cuprinse în programul de circulaţie, în cazul apariţiei unor defecţiuni ale acestora;
c) respectarea reglementãrilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea şi efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;
d) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activitãţi (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materialã, personalul utilizat etc.);
e) menţinerea stãrii tehnice corespunzãtoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curãţeniei acestora;
f) condiţii pentru spãlarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
g) spaţii în suprafaţã suficientã pentru parcarea mijloacelor de transport;
h) dispecerat şi dotãri speciale pentru urmãrirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenţie şi de depanare;
i) personal calificat şi vehicule de intervenţie operativã;
j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregãtirea profesionalã, examinarea medicalã şi psihologicã a persoanelor cu funcţii care concurã la siguranţa circulaţiei;
k) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport/ transportatorului autorizat;
l) respectarea capacitãţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse prin contractul de atribuire a gestiunii;
m) menţinerea stãrii tehnice corespunzãtoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curãţeniei acestora;
n) respectarea indicatorilor de performanţã şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotãrârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciilor de transport public local elaborat de autoritatea localã de transport şi aprobat prin hotãrâre a consiliului local;
o) furnizarea cãtre autoritatea administraţiei publice locale sau consiliul judeţean, dupã caz, a informaţiilor solicitate şi accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificãrii şi evaluãrii funcţionãrii şi dezvoltãrii serviciului de transport public local;
p) realizarea unui sistem de evidenţã a sesizãrilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativã a acestora;
q) statistica accidentelor şi analiza acestora;
r) aplicarea de metode performante de management care sã conducã la reducerea costurilor de operare;
s) respectarea reglementãrilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;
t) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor;
u) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât sã fie asigurat în fiecare zi numãrul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulaţie;
v) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitarã, dupã caz.
ART. 7
Obligaţiile şi rãspunderile personalului cu funcţii care concurã la siguranţa circulaţiei sunt cuprinse în regulamentul serviciului de transport public local (Regulamentul serviciilor de transport public local elaborat de autoritatea localã de transport şi aprobat prin hotãrâre a consiliului local se întocmeşte pe baza Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local).
ART. 8
În caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul serviciului de transport public local prin curse regulate, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea publicã localã sau consiliul judeţean şi operatorul serviciului de transport public local.

CAP. III
Sistemul de transport public local de persoane

ART. 9
Operatorul de transport rutier are dreptul sã efectueze, în condiţiile legislaţiei în vigoare, transport rutier public local prin curse regulate, în aria administrativ-teritorialã ..... (Se va completa aria administrativ-teritorialã în care urmeazã sã se efectueze activitatea, cu delimitãrile acesteia.).
ART. 10
(1) Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligaţia sã efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de transport, care conţine condiţiile specifice privind traseele, perioadele şi programul de circulaţie, capacitatea mijloacelor de transport, numãrul mijloacelor de transport necesare, prezentat în anexa nr. ... (Se înscrie numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelele prevãzute în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini-cadru, dupã caz.).
(2) În cazul transportului public local prin curse regulate pe raza administrativ-teritorialã a unei localitãţi, programul de transport se va întocmi conform modelului prevãzut în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini-cadru.
(3) În cazul transportului public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, programul de transport se va întocmi conform modelului prevãzut în anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini-cadru.
ART. 11
Denumirea staţiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu sunt prezentate în anexa nr. .... (Se înscrie numãrul anexei care va conţine denumirea staţiilor, amplasarea lor, eventualele dotãri, pentru ambele sensuri de parcurgere a traseului.)
ART. 12
În vederea realizãrii unui sistem de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorialã a localitãţilor, care sã asigure deplasarea cãlãtorilor în condiţii de siguranţã a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate, operatorul de transport/transportatorul autorizat trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
1. sã asigure afişarea la pãrţile din faţã şi lateralã dreapta ale mijlocului de transport a indicativului şi capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzãtor pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate scãzutã;
2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului cãlãtor prin mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea staţiei care urmeazã şi la legãturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;
3. sã asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducãtorului acestuia, a hãrţii schematice care sã permitã vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de desfãşurare a transportului, a obligaţiilor publicului cãlãtor şi a altor informaţii de utilitate publicã privind transportul, stabilite prin reglementãrile în vigoare;
4. sã asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de cãlãtorie în toate staţiile stabilite de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale şi nominalizate printr-o anexã la hotãrârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotãrâre de atribuire;
5. în staţiile din programul de circulaţie, sã asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum şi a hãrţilor simplificate cu indicarea traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului cãlãtor;
6. sã emitã abonamente de cãlãtorie cu respectarea reglementãrilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiazã de reduceri ale costului abonamentului;
7. sã asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementãrile legale în vigoare, al persoanelor care beneficiazã de facilitãţi/gratuitãţi la transport;
8. sã asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
9. mijlocul de transport trebuie sã aibã locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bãtrâni, femei însãrcinate, persoane cu copii în braţe;
10. sã supravegheze urcarea şi coborârea cãlãtorilor, mijlocul de transport sã nu porneascã din staţii cu uşile deschise sau cu cãlãtori aflaţi pe scãrile acestuia, precum şi cu cãlãtori agãţaţi de exteriorul caroseriei;
11. sã nu admitã la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vãtãmãri corporale sau, prin natura materialului, pot murdãri ori alte obiecte sau mãrfuri interzise la transportul public;
12. sã nu îmbarce cãlãtori peste capacitatea maximã admisã a mijlocului de transport, exprimatã prin numãr de locuri pe scaune;
13. sã asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mânã ale cãlãtorilor;
14. sã îmbarce/debarce cãlãtori numai în staţiile special amenajate, prevãzute în programul de circulaţie;
15. sã utilizeze numai legitimaţii/abonamente de cãlãtorie cu regim special, agreate de autoritatea administraţiei publice locale;
16. sã nu permitã transportul cãlãtorilor decât pe bazã de legitimaţii/abonamente de cãlãtorie valabile sau alte documente prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
17. sã asigure cãlãtorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;
18. sã ţinã evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capãt de linie;
19. sã asigure informarea anticipatã a publicului cãlãtor în legãturã cu modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu, în caz de forţã majorã;
20. sã asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spãlarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
21. sã asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţã şi confort;
22. mijloacele de transport trebuie sã fie echipate cu instalaţie de încãlzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare;
23. mijloacele de transport trebuie sã aibã un aspect estetic corespunzãtor;
24. pe pãrţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionatã denumirea executantului transportului;
25. la bordul mijlocului de transport trebuie sã existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
26. mijloacele de transport trebuie sã aibã inspecţia tehnicã periodicã sau, dupã caz, revizia tehnicã periodicã efectuatã la termen;
27. mijloacele de transport trebuie sã îndeplineascã condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;
28. sã fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi diferenţa de tarif pentru protecţie socialã, conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobãrii consiliului local, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
29. sã elaboreze bugetul privind întreţinerea curentã, reparaţiile curente şi accidentale la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreţinere, reparaţii, dotãri şi investiţii aprobate de acesta;
30. sã asigure informarea permanentã a cãlãtorilor cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;
31. sã aplice normele de protecţie a muncii specifice activitãţii desfãşurate în cadrul serviciului contractat;
32. sã asigure finanţarea pregãtirii profesionale şi efectuarea examinãrilor medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi;
33. sã elaboreze strategii de management care sã conducã la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrãri sau bunuri, şi la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate şi eficienţã economicã;
34. sã prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientã a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;
35. alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitarã, dupã caz.

ANEXA 1
la caietul de sarcini-cadru

Programul de transport pentru reţeaua
de trasee/grupa de trasee/traseul ...................


┌────────┬──────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│Linia │ │ │Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)│ Plecãri de │
│Nr. │ │Capaci-│Numãrul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7) │ la capete de │
│sta- │ │tate │ │ traseu │
│ţii │ Traseul │(nr. ├─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────────────┼───────┬────────│
│/sens │ │locuri)│5-6*)│ 6-10 │10-13 │13-19 │19-21 │21-24 │ prima │ ultima │
│Lungimea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┼───────┼────────┤
│ │ dus: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ întors: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Cap. 1 │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┤ │ │
│ │ Cap. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┼───────┼────────┤
│ │ dus: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ întors │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ Cap. 1 │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┤ │ │
│ │ Cap. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┼───────┼────────┤
│ │ dus: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ întors: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Cap. 1 │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┤ │ │
│ │ Cap. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────────────┴───────┴────────┘

──────────
*) Intervalele orare sunt orientative.

Notã: La numãrul de mijloace de transport se adaugã 30%, necesar pentru acoperirea imobilizãrilor şi rezerve.

Exemplu:
Programul de transport pentru reţeaua de trasee/grupa de trasee/traseul ............┌───────┬──────────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Linia │ │Ca- │ │ │
│Nr. │ │pa- │ │ │
│sta- │Traseul │ci- │Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)│Plecãri de │
│ţii/ │ │ta- │Numãrul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7) │la capete │
│sens │ │te │ │de traseu │
│Lungi- │ │(nr. │ │ │
│mea │ │lo- ├───────┬────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┼─────┬──────┤
│ │ │curi)│ 5-6 │ 6-10 │ 10-13 │ 13-19 │ 19-21 │ 21-24 │prima│ultima│
├───────┼──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────┼──────┤
│ │dus: CFR Bucureşti-Sud│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│101 │ - Şos. Gãrii Cãţelu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Şos. Industriilor - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Republica │ │10-12 │ 4-5 │ 7-8 │ 4-5 │ 7-8 │ 10-12 │ │ │
│ │ │ │(18-20)│ (10-12)│ (8-10)│ (8-10)│ (8-10)│ (15-16) │5,00 │ 23,17│
│15 │întors: Şos. Indus- │ 52 │ │ │ │ │ │ │5,21 │ 23,38│
│ │triilor - Şos. Gãrii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cãţelu - CFR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti-Sud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.520 m│Cap. 1 CFR Bucureşti │ ├───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────┼──────┤
│ │-Sud │ │ 4 │ 8 │ 6 │ 8 │ 6 │ 4 │ │ │
│ │Cap. 2 Republica │ │ (2) │ (4) │ (5) │ (5) │ (5) │ (3) │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────┼──────┤
│ │dus: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │întors: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ ├───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────┼──────┤
│ │dus: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întors: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────┴──────┘
ANEXA 2
la caietul de sarcini-cadru

Model

Programul de transport pentru reţeaua de
trasee/grupa de trasee/traseul ...........

┌───┬────┬────┬───────┬───────┬───────┬────┬────┬─────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────┐
│Nr.│Nr. │Cod │ A │ B │ C │Km │Nr. │Ca- │Nr. vehicule│Program circulaţie │Zilele │
│re-│gru-│tra-├───────┼───────┼───────┤pe │cur-│pa- │necesare │ │ de │
│ţea│pã │seu │Autog./│Locali-│Autog./│sens│se │ci- ├───┬────────┼────────────┬────────────┤circulaţie│
│ │ │ │loc │tate │loc │ │pla-│ta- │ac-│rezerve │Dus │Întors │ │
│ │ │ │ │inter- │ │ │ni- │te │ti-│ │ │ │ │
│ │ │ │ │media- │ │ │fi- │tran-│ve │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rã │ │ │ca- │sport├───┼────────┼──────┬─────┼──────┬─────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │te │(lo- │ │ │Pleca-│Sosi-│Pleca-│Sosi-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │curi │ │ │re │re │re │re │ │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────┴────┴───────┴───────┴───────┴────┴────┴─────┴───┴────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┘
Exemplu:

Programul de transport pentru reţeaua
de trasee/grupa de trasee/traseul ..............


┌───┬────┬────┬───────┬───────┬───────┬────┬────┬─────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────┐
│Nr.│Nr. │Cod │ A │ B │ C │Km │Nr. │Ca- │Nr. vehicule│Program circulaţie │Zilele │
│re-│gru-│tra-├───────┼───────┼───────┤pe │cur-│pa- │necesare │ │ de │
│ţea│pã │seu │Autog./│Locali-│Autog./│sens│se │ci- ├───┬────────┼────────────┬────────────┤circulaţie│
│ │ │ │loc │tate │loc │ │pla-│ta- │ac-│rezerve │Dus │Întors │ │
│ │ │ │ │inter- │ │ │ni- │te │ti-│ │ │ │ │
│ │ │ │ │media- │ │ │fi- │tran-│ve │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rã │ │ │ca- │sport├───┼────────┼──────┬─────┼──────┬─────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │te │(lo- │ │ │Pleca-│Sosi-│Pleca-│Sosi-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │curi │ │ │re │re │re │re │ │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│01 │ 00 │001 │LIPOVA │CLADOVA│LIPOVA │ 10 │ 2 │ 24 │ 1 │ 1 │07:00 │07:15│07:20 │07;35│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15;15 │15;30│15;35 │15;50│1, 2, 3, 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│02 │ 00 │002 │BATA │ │SĂVÂR- │ 23 │ 2 │ 48 │ 1 │ 1 │06;30 │07:16│07:50 │08:36│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ŞIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14:00 │14:46│17:10 │17:56│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│03 │ 00 │003 │GROŞII │ │LIPOVA │ 43 │ 1 │ 48 │ 1 │ 1 │06:30 │08:00│15:15 │16:45│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │NOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│04 │ 00 │004 │LALA- │ │LIPOVA │ 34 │ 1 │ 48 │ 1 │ 1 │06:10 │07:30│14:15 │15:35│ 6 │
│ │ │ │SINT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│05 │ 00 │005 │LUNC- │ │HĂL- │ 12 │ 2 │ 48 │ 1 │ 1 │07:00 │07:27│12:00 │12:27│ 6 │
│ │ │ │ŞOARA │ │MAGIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │07:00 │07:27│14:30 │14:57│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│06 │ 00 │006 │ARAD │ │HORIA │ 13 │ 14 │ 48 │ 3 │ 1 │05:30 │05:55│06:00 │06:25│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │06:35 │07:00│07:05 │07:30│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │05:55 │06:20│06:25 │06:50│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │07:55 │08:20│08:25 │08:50│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5, 6, 7 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10:30 │10:55│11:00 │11:25│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12:00 │12:25│12:30 │12:55│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │13:00 │13:25│13:30 │13:55│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5, 6, 7 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14:30 │14:55│15:00 │15:25│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15:40 │16:00│16:10 │16:30│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5, 6, 7 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15:40 │16:00│05:20 │05:45│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16:50 │17:15│17:20 │17:45│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17:55 │18:20│18:25 │18:50│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │19:30 │19:55│20:00 │20:25│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5, 6 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │21:10 │21:35│21:40 │22:05│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│07 │ 00 │007 │ARAD │ │FÂNTÂ- │ 10 │ 17 │ 48 │ 2 │ 1 │05:00 │05:25│05:30 │05:55│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │NELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │06:00 │06:25│06:30 │06:55│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
├───┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │07:00 │07:25│07:30 │07:55│1, 2, 3, 4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, 5 │
└───┴────┴────┴───────┴───────┴───────┴────┴────┴─────┴───┴────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┘-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016