Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ATRIBUTIILE GENERALE SI SPECIFICE din 23 decembrie 2010  ale Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ATRIBUTIILE GENERALE SI SPECIFICE din 23 decembrie 2010 ale Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2010
    A. Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., este organul tehnic de specialitate al administraţiei publice centrale, care se organizeazã şi funcţioneazã ca instituţie publicã cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, finanţatã integral de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
    (2) I.S.C. este organul tehnic specializat care exercitã controlul de stat cu privire la aplicarea unitarã a prevederilor legale în domeniile:
    a) calitatea în construcţii;
    b) amenajarea teritoriului şi urbanismul;
    c) autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii;
    d) supravegherea pieţei produselor pentru construcţii;
    e) avizarea, în condiţiile legii, a documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţiile finanţate din fonduri publice.
    ART. 2
    I.S.C. exercitã controlul de stat cu privire la respectarea dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţã la toţi factorii implicaţi în conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea construcţiilor din unitãţile sectorului public, mixt şi privat.

    B. Atribuţii generale ale I.S.C.
    ART. 3
    În realizarea funcţiilor sale, I.S.C. exercitã urmãtoarele atribuţii generale:
    I. funcţia de autoritate de stat:
    a) exercitã controlul statului privind respectarea şi aplicarea unitarã a dispoziţiilor legale şi a reglementãrilor tehnice în vigoare, în domeniile sale de activitate;
    b) participã la stabilirea mãsurilor organizatorice şi de acţionare pe plan local şi central, în cazuri de seisme şi alunecãri de teren, în cadrul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţã;
    II. funcţia de reglementare şi avizare:
    a) avizeazã, în condiţiile legii, din punct de vedere tehnic, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se finanţeazã potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai cãror indicatori tehnico-economici se aprobã de Guvern în condiţiile prevãzute la <>art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi documentaţiile tehnico-economice aferente lucrãrilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificãri, reabilitãri, consolidãri, restaurãri -, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise;
    b) emite, la cererea proprietarilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementãrile tehnice în vigoare, acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, precum şi la cele noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente;
    c) autorizeazã laboratoarele de analizã şi încercãri în activitatea de construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;
    d) suspendã sau anuleazã autorizarea laboratoarelor de analizã şi încercãri în construcţii, în cazul constatãrii nerespectãrii reglementãrilor tehnice specifice;
    e) autorizeazã diriginţii de şantier din construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;
    f) suspendã sau anuleazã autorizaţiile diriginţilor de şantier în cazul nerespectãrii de cãtre aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementãrilor tehnice;
    g) propune, prin Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în calitate de autoritate de stat în domeniul construcţiilor, organului de specialitate al administraţiei publice centrale competent, potrivit legii, iniţierea de proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate şi în domeniile conexe;
    h) participã, prin reprezentanţi desemnaţi, la activitatea comitetelor tehnice de specialitate, pentru avizarea reglementãrilor tehnice în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului;
    i) propune Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul construcţiilor, revizuirea/actualizarea reglementãrilor tehnice, în scopul introducerii progresului tehnic şi armonizãrii cu actele normative şi reglementative comunitare;
    j) elaboreazã şi actualizeazã ori de câte ori este necesar procedurile şi instrucţiunile privind realizarea atribuţiilor specifice I.S.C., care se aprobã, dupã caz, prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi turismului, dacã prin acestea se reglementeazã activitãţi de interes public, sau prin decizie a inspectorului general, dacã aplicabilitatea acestora este de ordin intern al I.S.C.;
    k) organizeazã, cu avizul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cursuri de calificare pentru personalul cu studii medii şi de formare continuã şi perfecţionare profesionalã pentru personalul cu studii superioare în domeniul construcţiilor;
    III. funcţia de autoritate de control şi inspecţie:
    a) exercitã controlul statului privind calitatea în construcţii, în toate etapele de concepţie, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare;
    b) participã la fazele determinante pentru rezistenţã mecanicã şi stabilitate ale construcţiilor stabilite conform reglementãrilor în vigoare, precum şi la cele prevãzute de proiectant, pe care le avizeazã odatã cu luarea în evidenţã a anunţului de începere a lucrãrilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile <>art. 7 alin. (8) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, scop în care verificã dacã sunt îndeplinite condiţiile tehnice din proiectele şi reglementãrile aplicabile şi autorizeazã continuarea execuţiei lucrãrilor de construcţii, numai în cazurile îndeplinirii acestora;
    c) exercitã controlul statului la organele de specialitate ale administraţiei publice locale, cu privire la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi la organizarea şi exercitarea activitãţii de control al disciplinei în construcţii, în conformitate cu prevederile legale şi reglementãrile tehnice în vigoare;
    d) exercitã controlul statului în domeniul disciplinei în urbanism şi al amenajãrii teritoriului, în conformitate cu prevederile legale şi reglementãrile tehnice în vigoare;
    e) exercitã controlul statului privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu prevederile legale şi reglementãrile tehnice în vigoare;
    f) elaboreazã programele trimestriale de acţiuni şi de inspecţie pentru implementarea politicii Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului în domeniu;
    g) exercitã controlul execuţiei şi recepţiei lucrãrilor finanţate din fonduri comunitare, naţionale şi din alte surse legal constituite în domeniile construcţiilor de locuinţe, reabilitare termicã a clãdirilor de locuit multietajate, reducerii vulnerabilitãţii seismice a construcţiilor, infrastructurii tehnico-edilitare, rutiere, social-culturale şi sportive;
    IV. funcţia de reprezentare:
    a) reprezintã Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, ca organ de specialitate, în relaţiile de cooperare internaţionalã cu instituţii similare;
    b) este membru al Consorţiului European pentru Controlul Construcţiilor, cu toate drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta;
    c) coopereazã, în domeniile de activitate specifice, cu autoritãţile administraţiei publice centrale, cu alte instituţii cu atribuţii de control, cu instituţii publice sau private şi cu reprezentanţii partenerilor sociali;
    d) colaboreazã cu instituţiile de învãţãmânt superior de specialitate, de cercetare, laboratoare de încercãri, în vederea elaborãrii de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercãri, soluţii şi proiecte de consolidare şi altele asemenea, necesare în activitatea de control privind asigurarea cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, respectiv: rezistenţa mecanicã şi stabilitatea; siguranţa în exploatare şi izolarea termicã, precum şi punerea în siguranţã a construcţiilor şi a terenurilor aferente şi verificarea calitãţii produselor pentru construcţii.

    C. Atribuţii specifice
    ART. 4
    În realizarea funcţiilor sale, I.S.C. exercitã urmãtoarele atribuţii specifice:
    a) verificã implementarea şi certificarea sistemelor de management al calitãţii în construcţii la persoanele fizice autorizate/juridice cu activitate în construcţii, respectiv proiectanţi, executanţi, firme de consultanţã, elaboratori de agremente tehnice, organisme de certificare a sistemelor de calitate şi a produselor pentru construcţii, laboratoare de încercãri în construcţii, staţii de betoane, staţii de mixturi asfaltice, staţii de producere a agregatelor;
    b) verificã respectarea reglementãrilor referitoare la recepţia construcţiilor, precum şi la întocmirea, pãstrarea şi completarea cãrţii tehnice a acestora;
    c) verificã modul de respectare a agrementelor tehnice privind caracteristicile, domeniul şi condiţiile de utilizare ale produselor, procedeelor şi echipamentelor agrementate, astfel încât sã fie asigurate cerinţele de calitate a construcţiilor, şi poate propune autoritãţii de reglementare, dupã caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice;
    d) verificã la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementãrilor privind urmãrirea în exploatare a construcţiilor în cazurile când aceasta este stabilitã prin proiecte şi reglementãri tehnice;
    e) pentru reducerea riscurilor privind siguranţa vieţii oamenilor, I.S.C. dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, dupã caz:
    - efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când în urma inspecţiei se concluzioneazã astfel;
    - încetarea utilizãrii construcţiilor dupã producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzioneazã cã este pusã în pericol viaţa cetãţenilor ori posibilitatea producerii de pagube materiale;
    f) dispune prelevarea de probe şi trimiterea acestora spre testare laboratoarelor de analizã şi încercãri autorizate în vederea efectuãrii încercãrilor necesare pentru confirmarea concluziilor în controalele efectuate. În scopul fundamentãrii concluziilor controalelor, I.S.C. se poate dota cu echipamente de laborator specifice proprii şi/sau poate colabora cu instituţii de învãţãmânt superior de specialitate sau de cercetare;
    g) urmãreşte respectarea reglementãrilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamitãţi naturale, cum ar fi: cutremure de pãmânt, inundaţii, alunecãri de teren, uragane şi altele asemenea, sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, bombardamente, şocuri, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stãrii şi siguranţei construcţiilor;
    h) verificã respectarea reglementãrilor în vigoare privind organizarea şi funcţionarea balastierelor, carierelor, staţiilor de betoane, unitãţilor care fasoneazã produse din oţel pentru armarea betonului, staţiilor de producere a agregatelor şi de mixturi asfaltice şi, în cazul constatãrii de neconformitãţi, dispune mãsuri de remediere a neconformitãţilor sau, dupã caz, oprirea temporarã a funcţionãrii pânã la stingerea neconformitãţilor;
    i) dispune autoritãţilor competente suspendarea funcţionãrii balastierelor şi carierelor care afecteazã rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor din vecinãtate;
    j) propune, dupã caz, suspendarea sau anularea atestatului pentru responsabilul tehnic cu execuţia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clãdiri, în cazul nerespectãrii de cãtre aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementãrilor legale privind cerinţele de asigurare a calitãţii în construcţii;
    k) organizeazã şi controleazã activitatea de pregãtire şi perfecţionare a pregãtirii personalului propriu;
    l) realizeazã venituri din prestãri de servicii şi alte venituri obţinute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat;
    m) administreazã fondurile bugetare pe care le are la dispoziţie, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare şi/sau în folosinţã;
    n) elaboreazã proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobãrii ministrului dezvoltãrii regionale şi turismului, şi asigurã exerciţiul financiar-contabil al instituţiei, în condiţiile legii;
    o) achiziţioneazã centralizat, prin aparatul propriu, autoturisme, combustibil, echipamente IT, precum şi servicii de comunicaţii, pazã, curãţenie şi monitorizare, în conformitate cu prevederile <>art. 22 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 247/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    p) administreazã fondurile alocate prin bugetul aprobat şi finanţeazã sau cofinanţeazã proiecte, programe şi investiţii din domeniul sãu de activitate, în condiţiile legii;
    q) organizeazã sistemul informatic necesar activitãţii proprii;
    r) primeşte şi rezolvã sau, dupã caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor acestora, reclamaţiile şi sesizãrile persoanelor fizice şi juridice cu privire la încãlcarea prevederilor legale şi a reglementãrilor tehnice în construcţii în vigoare;
    s) asigurã dotarea tehnicã necesarã realizãrii activitãţilor specifice;
    ş) publicã, în condiţiile legii, procedurile şi instrucţiunile privind activitãţile sale specifice, aprobate;
    t) elaboreazã sinteze, evaluãri şi rapoarte privind rezultatele activitãţii de control desfãşurate, cu privire la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, pe care le comunicã autoritãţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;
    ţ) constatã contravenţiile şi faptele prevãzute de lege ca fiind infracţiuni în toate domeniile specifice de control, aplicã sancţiunile prevãzute de lege, dispune oprirea lucrãrilor realizate în mod necorespunzãtor, dupã caz, şi/sau sesizeazã organele abilitate potrivit legii;
    u) organizeazã activitãţi şi manifestãri tehnice specifice, redacteazã şi publicã studii şi sinteze ale activitãţilor;
    v) asigurã consultanţã în procesul de pregãtire şi execuţie a lucrãrilor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regionalã;
    w) valorificã informaţiile şi expertiza dobânditã în scopul fundamentãrii deciziilor privind politicile publice şi strategiile în domeniul construcţiilor, amenajãrii teritoriului, urbanismului şi dezvoltãrii durabile, aflate în responsabilitatea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului.

                               -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016