Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   TRATAT din 14 noiembrie 2014  între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 31 decembrie 2015

    România şi Republica Kazahstan, denumite în continuare părţi,
    motivate de dorinţa de a dezvolta şi facilita cooperarea în materie penală dintre autorităţile celor două părţi,
    având în vedere interesul părţilor de a-şi asigura asistenţa judiciară în materie penală,
    dorind să completeze cadrul bilateral şi să faciliteze aplicarea prevederilor din tratatele multilaterale la care România şi Republica Kazahstan sunt parte, în domeniul asistenţei judiciare în materie penală,
    au convenit următoarele:

    ART. 1
    Obiectul asistenţei
    1. Părţile îşi acordă reciproc, în conformitate cu prevederile prezentului tratat, asistenţa juridică cea mai largă posibilă, în orice procedură privitoare la infracţiuni a căror reprimare se află, în momentul solicitării asistenţei, în jurisdicţia autorităţilor competente ale părţii solicitante.
    2. Asistenţa judiciară cuprinde următoarele activităţi:
    a) notificarea de documente;
    b) localizarea sau identificarea persoanelor şi a obiectelor;
    c) administrarea de probe sau luarea de declaraţii, inclusiv prin videoconferinţă;
    d) transferul temporar al persoanelor deţinute;
    e) percheziţie, indisponibilizare şi confiscare;
    f) examinarea bunurilor şi cercetarea locurilor;
    g) schimbul de informaţii şi probe;
    h) livrările supravegheate, anchete sub acoperire şi echipele comune de anchetă;
    i) orice alte forme de asistenţă reglementate de legile părţii solicitate.
    ART. 2
    Autorităţile centrale
    1. În scopul prezentului tratat, autorităţile centrale desemnate de părţi comunică între ele pe cale directă.
    2. Autorităţile centrale sunt:
    - pentru România - Ministerul Justiţiei al României;
    - pentru Republica Kazahstan - Parchetul General al Republicii Kazahstan.
    3. Fiecare parte informează cealaltă parte, pe canale diplomatice, despre orice schimbări sau modificări privind autorităţile centrale.
    ART. 3
    Forma şi conţinutul cererii de asistenţă
    1. Cererea de asistenţă este formulată în scris, se semnează şi este certificată prin ştampila autorităţii competente a părţii solicitante.
    2. Cererea include următoarele:
    a) denumirea autorităţii care a formulat cererea;
    b) scopul şi descrierea asistenţei solicitate;
    c) descrierea faptelor şi calificarea lor juridică;
    d) menţiunea cu privire la dispoziţiile legale naţionale aplicabile, inclusiv prevederi referitoare la termenul de prescripţie;
    e) motivele pentru care probele, informaţiile sau alte activităţi sunt solicitate;
    f) informaţii privind indemnizaţiile şi cheltuielile la care persoana solicitată să se înfăţişeze este îndreptăţită, dacă este cazul; şi
    g) informaţii cu privire la persoanele a căror prezenţă este necesară pentru executarea cererii, dacă este cazul.
    3. În măsura în care este posibil, cererea va mai include:
    a) informaţii cu privire la identitatea şi locul unde se află persoana căreia urmează să i se comunice documentele, calitatea legală a acesteia şi modul în care se va efectua comunicarea;
    b) informaţii cu privire la identitatea şi locul unde se află persoana care ar urma să dea declaraţii sau asistă în cadrul procedurilor;
    c) informaţii cu privire la identitatea persoanei sau bunul a căror localizare se solicită;
    d) o descriere exactă a locului sau a persoanei care urmează să fie percheziţionată şi a bunului care urmează să fie confiscat;
    e) o descriere a modului în care orice mărturie sau declaraţie urmează să fie luată şi consemnată;
    f) lista cuprinzând întrebările care ar urma să fie adresate persoanei a cărei audiere se solicită;
    g) o descriere a unei anumite proceduri care ar trebui urmată în îndeplinirea cererii;
    h) cerinţa confidenţialităţii; şi
    i) orice altă informaţie ce poate fi adusă la cunoştinţă părţii solicitate pentru a-i facilita îndeplinirea cererii.
    4. Pentru transmiterea cererii de asistenţă formulate în baza prezentului tratat pot fi folosite şi mijloacele electronice de comunicare adecvate, în special faxul, dacă autenticitatea şi confidenţialitatea cererilor, precum şi credibilitatea datelor transmise sunt garantate.
    ART. 4
    Limba
    1. Cererea şi documentele anexate acesteia vor fi întocmite în limba părţii solicitante şi vor fi traduse în limba engleză.
    2. Documentele privind executarea cererii vor fi întocmite în limba părţii solicitate şi vor fi traduse în limba engleză.
    3. În cazul unui volum mare de documente privind executarea cererii, autorităţile centrale ale părţilor se vor consulta pentru a stabili lista documentelor care vor fi traduse în limba engleză.
    ART. 5
    Refuzul de a acorda asistenţă
    1. Partea solicitată poate refuza în tot sau în parte asistenţa solicitată dacă:
    a) cererea se referă la infracţiuni considerate de partea solicitată infracţiuni politice sau infracţiuni conexe celor politice sau în legătură cu acestea;
    b) cererea se referă la o infracţiune considerată de partea solicitată ca fiind o infracţiune militară, care nu constituie o infracţiune de drept comun;
    c) executarea cererii ar prejudicia suveranitatea, siguranţa, ordinea publică sau alte interese esenţiale ale părţii solicitate;
    d) cererea se referă la măsuri coercitive care sunt contrare legilor părţii solicitate;
    e) există motive substanţiale să se creadă că cererea de asistenţă a fost formulată în scopul cercetării penale a unei persoane pentru motive legate de rasă, sex, religie, cetăţenie, etnie, origine sau opinie politică sau că poziţia acelei persoane ar putea fi prejudiciată din cauza unor astfel de motive.
    2. Înainte să refuze să acorde asistenţă, autoritatea centrală a părţii solicitate va consulta autoritatea centrală a părţii solicitante.
    3. Orice refuz de asistenţă va fi motivat, iar motivele refuzului vor fi comunicate părţii solicitante.
    ART. 6
    Executarea cererii de asistenţă
    1. Cererile vor fi executate în conformitate cu legislaţia părţii solicitate.
    2. Atunci când cererea nu poate fi executată în tot sau în parte potrivit cerinţelor procedurale stabilite de partea solicitantă, chiar dacă aceste cerinţe nu sunt familiare părţii solicitate, această parte execută cererea în măsura în care acestea nu sunt contrare principiilor sale fundamentale de drept.
    3. Partea solicitată poate amâna executarea cererii, dacă o astfel de executare aduce atingere unei proceduri penale în curs desfăşurate de autorităţile competente ale părţii solicitate.
    4. Înainte de a amâna acordarea de asistenţă, partea solicitată examinează, eventual după consultarea părţii solicitante, dacă o poate executa în tot sau în parte sau sub rezerva condiţiilor pe care le consideră necesare.
    5. Orice decizie de amânare a executării cererii va fi motivată. Partea solicitată informează totodată partea solicitantă despre motivele care sunt susceptibile să o întârzie în mod semnificativ.
    6. Partea solicitată va executa cererea de asistenţă cât de repede se poate, luând în considerare, pe cât posibil, termenele procedurale şi alte termene indicate de către partea solicitantă. În acest caz, partea solicitantă va justifica termenele privind executarea cererii.
    ART. 7
    Confidenţialitatea şi restricţii privind folosirea
    1. Partea solicitantă poate cere părţii solicitate să se asigure că cererea şi conţinutul ei rămân confidenţiale, cu excepţia cazului în care acest lucru nu este compatibil cu executarea cererii. Dacă partea solicitată nu poate respecta cerinţa confidenţialităţii, aceasta informează în acest sens, fără întârziere, partea solicitantă care va decide ca cererea să fie totuşi executată.
    2. Partea solicitată poate cere părţii solicitante să nu folosească nicio informaţie sau probă obţinută conform acestui tratat în orice procedură, alta decât cea menţionată în cerere, fără consimţământul prealabil scris al părţii solicitate. În astfel de situaţii, partea solicitantă se va conforma acestei cereri.
    ART. 8
    Comunicarea de documente
    1. Partea solicitată comunică documentele care îi sunt transmise în acest scop de către partea solicitantă.
    2. După comunicarea documentelor, partea solicitată va transmite părţii solicitante dovada comunicării, semnată de un oficial şi ştampilată de către autoritatea care a efectuat comunicarea, indicând data, ora, locul şi metoda comunicării, precum şi persoana căreia i-au fost comunicate documentele. Dacă comunicarea nu a fost efectuată, partea solicitată va informa imediat partea solicitantă şi va comunica motivele pentru care aceasta nu s-a putut efectua.
    3. Citaţia pentru înfăţişarea unei persoane în faţa autorităţilor competente ale părţii solicitante va fi transmisă părţii solicitate cu cel puţin 60 de zile calendaristice înainte de data fixată pentru înfăţişare. În cazuri urgente, partea solicitată poate fi de acord cu un interval de timp mai scurt.
    4. Chiar dacă citaţia face referire la o posibilă sancţiune în caz de neprezentare, persoana care nu se prezintă în faţa autorităţii competente a părţii solicitante nu va fi subiectul niciunei sancţiuni sau măsuri de restrângere a libertăţii, afară de cazul în care aceasta intră ulterior pe teritoriul părţii solicitante şi este aici, din nou, legal citată.
    ART. 9
    Imunitatea
    1. O persoană, oricare ar fi naţionalitatea sa, care, ca urmare a unei citaţii, se va înfăţişa în faţa autorităţilor judiciare ale părţii solicitante nu va putea fi nici urmărită, nici deţinută, nici supusă vreunei alte restricţii a libertăţii sale individuale pe teritoriul acestei părţi pentru fapte sau condamnări anterioare sosirii sale pe teritoriul părţii solicitante şi care nu au fost menţionate în citaţii.
    2. Alineatul 1 al acestui articol va înceta să aibă efecte, dacă persoana menţionată:
    a) nu părăseşte teritoriul părţii solicitante în 15 zile de la data la care a fost oficial informată că prezenţa sa nu mai este necesară. Acest termen nu va include perioada în care această persoană nu a părăsit teritoriul părţii solicitante din motive mai presus de voinţa sa;
    b) după ce a părăsit teritoriul părţii solicitante, în mod voluntar se întoarce.
    ART. 10
    Localizarea sau identificarea persoanelor şi a obiectelor
    1. O parte poate cere celeilalte părţi să localizeze, să identifice persoanele şi să îi comunice locul unde îşi au reşedinţa sau domiciliul persoanele căutate pentru a se prezenta în faţa autorităţilor competente în cadrul procedurii penale şi despre care există presupunerea că s-ar afla în acea parte.
    2. O parte poate cere celeilalte părţi să localizeze, să identifice bunurile şi să îi comunice informaţii relevante sau să ia orice altă măsură în conformitate cu legea naţională care ar permite o astfel de identificare şi localizare.
    3. Informaţiile cerute se comunică părţii solicitante în baza unei cereri formulate potrivit articolului 3 din prezentul tratat. În caz de urgenţă, cererea se poate transmite şi prin intermediul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală (INTERPOL).
    ART. 11
    Transferarea temporară a persoanelor deţinute în partea solicitantă
    1. Persoana deţinută în partea solicitată a cărei prezenţă este cerută de partea solicitantă în vederea audierii ca martor sau ca acuzat va fi transferată temporar pe teritoriul acelei părţi, cu condiţia reîntoarcerii sale în termenul indicat de către partea solicitată, care nu poate depăşi 6 luni. Partea solicitantă are posibilitatea să ceară prelungirea termenului indicat. Prelungirea poate fi acordată cel mult o dată.
    2. Transferarea va putea fi refuzată dacă:
    a) persoana deţinută nu consimte;
    b) dacă prezenţa persoanei deţinute este necesară într-un proces penal în curs pe teritoriul părţii solicitate;
    c) dacă detenţia persoanei ar urma să expire în perioada de timp pentru care transferul temporar a fost solicitat;
    d) dacă există alte motive care se opun transferării sale în partea solicitantă.
    3. Persoana transferată rămâne în detenţie în partea solicitantă, inclusiv pe teritoriul statului solicitat pentru tranzit de către partea solicitantă, în afară de cazul în care partea solicitată solicită punerea acesteia în libertate. Primirea într-un penitenciar al părţii solicitante se face în baza prezentului articol.
    4. Persoana transferată va fi predată şi preluată sub escortă la un punct de frontieră al părţii solicitate.
    ART. 12
    Transferul temporar în partea solicitată al persoanelor deţinute de către partea solicitantă
    1. Partea solicitantă care a cerut efectuarea unor acte procesuale ce ar putea impune prezenţa unei persoane deţinute pe teritoriul său poate transfera temporar această persoană pe teritoriul părţii solicitate unde ancheta trebuie să aibă loc.
    2. Modalităţile de transfer temporar al persoanei şi termenul până la care trebuie să fie trimisă pe teritoriul părţii solicitate vor fi stabilite între autorităţile centrale, pe baza informaţiilor şi datelor comunicate de autorităţile competente ale părţilor.
    3. Persoana transferată va trebui să rămână în detenţie pe teritoriul părţii solicitate şi, dacă este cazul, pe teritoriul statului de tranzit, în afară de cazul în care partea solicitantă solicită punerea sa în libertate. Primirea într-un penitenciar de pe teritoriul părţii solicitate se face în temeiul prezentului articol.
    4. Perioada de detenţie pe teritoriul părţii solicitate este dedusă din durata detenţiei pe care persoana respectivă trebuie să o efectueze în partea solicitantă.
    ART. 13
    Percheziţia şi sechestrul
    1. Partea solicitată va percheziţiona, sechestra şi transmite orice bun, dacă cererea cuprinde informaţii care justifică o astfel de acţiune conform legii naţionale a părţii solicitate şi dacă infracţiunea pentru care a fost formulată cererea de asistenţă este pedepsită de legile naţionale ale ambelor părţi.
    2. În situaţia sechestrării unui bun, partea solicitată va certifica identificarea acestuia, continuitatea posesiei, precum şi orice modificări intervenite în starea obiectului. Nicio altă certificare suplimentară în vederea stabilirii acestor aspecte în cadrul procesului de pe teritoriul părţii solicitante nu mai este necesară.
    3. Partea solicitată poate cere ca partea solicitantă să fie de acord cu condiţiile pe care partea solicitată le consideră necesare în vederea protejării drepturilor şi intereselor terţilor asupra obiectului care va fi transferat.
    ART. 14
    Asistenţa în cadrul procedurilor de confiscare
    1. Părţile îşi acordă asistenţă în cadrul procedurilor ce implică identificarea, localizarea, indisponibilizarea şi confiscarea produselor şi instrumentelor infracţiunii potrivit legii naţionale a părţii solicitate.
    2. Dacă una din părţi ia cunoştinţă că produsele sau instrumentele infracţiunii se află pe teritoriul celeilalte părţi şi ar putea fi indisponibilizate sau confiscate conform legii acelei părţi, ea poate informa cealaltă parte. Dacă partea astfel notificată are competenţă, această informaţie poate fi prezentată autorităţilor sale competente pentru a se stabili dacă este adecvată luarea vreunei măsuri. Autorităţile competente ale părţii solicitate vor decide conformitatea cu legea naţională aplicabilă şi vor comunica celeilalte părţi măsurile luate.
    3. La cerere, partea solicitată va transfera în tot sau în parte orice produse şi instrumente ale infracţiunii, precum şi orice active financiare obţinute din valorificarea acestora, potrivit condiţiilor stabilite de ambele părţi. În acest sens, partea solicitată poate lua în considerare încheierea unor aranjamente în scopul împărţirii cu cealaltă parte, în mod regulat sau de la caz la caz, a unor asemenea produse şi instrumente ale infracţiunii care au fost confiscate sau a activelor financiare obţinute din valorificarea acestora. Asemenea aranjamente se vor încheia între autorităţile centrale ale părţilor.
    ART. 15
    Identificarea informaţiilor bancare şi financiare
    1. La cerere, partea solicitată va stabili dacă o persoană suspectată sau acuzată de săvârşirea unei infracţiuni este titularul unui cont sau al mai multor conturi la bănci situate pe teritoriul său şi va transmite părţii solicitante informaţii relevante, inclusiv informaţii cu privire la identitatea persoanelor autorizate să folosească asemenea conturi, locaţia în care se află şi cu privire la tranzacţiile referitoare la acele conturi.
    2. Activităţile menţionate la alineatul 1 al acestui articol pot privi de asemenea instituţii financiare altele decât băncile.
    3. Asistenţa prevăzută în acest articol nu va fi refuzată pe baza secretului bancar.
    ART. 16
    Măsuri provizorii
    La cerere, partea solicitată, în conformitate cu legea sa naţională, poate dispune măsuri provizorii în vederea conservării mijloacelor de probă, menţinerii unei situaţii existente sau protejării intereselor juridice ameninţate.
    ART. 17
    Returnarea bunurilor
    Orice bunuri, precum şi înregistrări sau documente originale transmise părţii solicitante vor fi returnate părţii solicitate cât mai curând posibil, în afară de cazul în care partea solicitată renunţă la returnarea acestora.
    ART. 18
    Audierea prin videoconferinţă
    1. Dacă o persoană care se află pe teritoriul unei părţi trebuie să fie audiată ca martor, expert, victimă, suspect sau inculpat de către autorităţile competente ale celeilalte părţi, aceasta din urmă poate cere, dacă nu este posibil pentru persoana care urmează a fi audiată să se înfăţişeze personal pe teritoriul său, ca audierea să aibă loc prin videoconferinţă, conform alineatelor 2-8 ale prezentului articol.
    2. Partea solicitată consimte la audierea prin videoconferinţă, cu condiţia ca aceasta să dispună de mijloacele tehnice ce permit efectuarea audierii. Dacă partea solicitată nu dispune de mijloacele tehnice care să permită videoconferinţa, acestea pot fi puse la dispoziţie de către partea solicitantă, prin înţelegere reciprocă.
    3. Cererile de audiere prin videoconferinţă conţin, pe lângă informaţiile indicate la articolul 3 din prezentul tratat, denumirea autorităţii competente şi numele persoanelor care vor efectua audierea.
    4. Autoritatea competentă a părţii solicitate citează persoana respectivă în vederea înfăţişării, conform prevederilor legislaţiei sale.
    5. La audierea prin videoconferinţă, se aplică următoare reguli:
    a) autoritatea competentă a părţii solicitate este prezentă la audiere, fiind asistată, dacă este necesar, de un interpret, şi asigură atât identificarea persoanei audiate, cât şi respectarea principiilor fundamentale de drept ale părţii solicitate. Dacă autoritatea competentă a părţii solicitate consideră că principiile sale fundamentale de drept nu sunt respectate în timpul audierii, aceasta ia imediat măsurile necesare pentru a veghea ca această audiere să se desfăşoare conform principiilor menţionate;
    b) autorităţile competente ale părţilor convin, eventual, asupra măsurilor referitoare la protecţia persoanei care urmează a fi audiată;
    c) audierea este efectuată direct de către autoritatea competentă a părţii solicitante sau sub conducerea ei, conform dreptului său intern;
    d) la cererea părţii solicitante sau a persoanei ce urmează a fi audiată, partea solicitată veghează ca această persoană să fie, dacă este necesar, asistată de un interpret;
    e) persoana care urmează a fi audiată poate invoca dreptul de a nu depune mărturie, care îi va fi recunoscut de legea oricăreia dintre părţi.
    6. Fără a aduce atingere oricărei măsuri convenite în ceea ce priveşte protecţia persoanelor, autoritatea competentă a părţii solicitate întocmeşte la sfârşitul audierii un proces-verbal în care se consemnează data şi locul audierii, identitatea persoanei audiate, identităţile şi calităţile oricăror altor persoane ale părţii solicitate care au participat la audiere, informaţii privind depunerea jurământului şi condiţiile tehnice în care audierea s-a desfăşurat. Procesul-verbal este transmis prin intermediul autorităţilor centrale ale părţilor.
    7. În cazul unei mărturii mincinoase sau al nerespectării obligaţiei de a depune mărturie, martorul, expertul sau victima suportă consecinţe similare celor aplicabile într-o procedură internă.
    8. În cazul în care se doreşte audierea prin videoconferinţă a unui suspect sau inculpat, decizia de a ţine videoconferinţa şi modul în care se desfăşoară trebuie să facă obiectul unui acord între părţile respective şi să fie conforme cu dreptul lor naţional. Pentru audierea unei persoane în calitate de suspect sau inculpat, consimţământul său este obligatoriu. Declaraţia de consimţământ este dată în faţa autorităţii competente a părţii solicitate şi se consemnează într-un proces-verbal care se comunică părţii solicitante.
    ART. 19
    Livrări supravegheate
    1. Fiecare parte se obligă ca, la cererea celeilalte părţi, să autorizeze desfăşurarea de livrări supravegheate pe teritoriul său.
    2. Decizia de a recurge la livrările supravegheate este luată în fiecare caz de către autorităţile competente ale părţii solicitate, cu respectarea dreptului naţional al acestei părţi.
    3. Livrările supravegheate se desfăşoară potrivit procedurilor prevăzute de partea solicitată. Dreptul de a acţiona, de a conduce şi de a controla operaţiunea aparţine autorităţilor competente ale părţii solicitate.
    ART. 20
    Anchete sub acoperire
    1. Părţile îşi pot acorda asistenţă reciprocă pentru desfăşurarea de anchete penale de către agenţi sub acoperire sau sub o identitate fictivă, în afară de cazul în care contravine legii naţionale a părţii solicitate.
    2. Autorităţile competente ale părţii solicitate decid, în fiecare caz, ce răspuns să dea cererii, ţinând cont de legea naţională. Cele două părţi convin, potrivit legilor lor naţionale, asupra duratei anchetei sub acoperire, modalităţilor sale concrete şi statutului juridic al agenţilor implicaţi în acestea.
    3. Anchetele sub acoperire sunt efectuate conform legii naţionale a părţii pe teritoriul căreia se desfăşoară. Părţile cooperează pentru a asigura pregătirea şi supravegherea şi pentru a lua hotărâri privind securitatea agenţilor sub acoperire sau sub identitate fictivă.
    ART. 21
    Echipe comune de anchetă
    1. Autorităţile competente ale părţilor pot să constituie o echipă comună de anchetă pentru un scop determinat şi cu o durată limitată, care poate fi prelungită, de comun acord, pentru efectuarea anchetelor penale în oricare dintre părţi. Componenţa echipei este decisă de comun acord.
    2. O echipă comună de anchetă poate fi creată mai ales când:
    a) investigaţiile care sunt desfăşurate de către autorităţile competente ale unei părţi necesită efectuarea unor activităţi dificile şi care presupun activităţi comune cu cealaltă parte;
    b) autorităţile competente ale ambelor părţi efectuează anchete privind infracţiuni care, având în vedere faptele care se află la originea acestora, necesită o acţiune coordonată şi concertată în părţile în cauză. Cererea de formare a unei echipe comune de anchetă poate fi formulată de orice parte implicată.
    3. În afara informaţiilor prevăzute de dispoziţiile articolului 3 din prezentul tratat, cererile de formare a unei echipe comune de anchetă cuprind propuneri referitoare la componenţa echipei.
    4. Investigaţiile sunt efectuate de către membrii echipei comune de anchetă ai acelei părţi pe teritoriul căreia acestea sunt realizate.
    5. În măsura în care legile naţionale ale părţilor sau dispoziţiile oricărui instrument juridic aplicabil între ele o permit, pot fi încheiate acorduri pentru ca alte persoane decât reprezentanţii autorităţilor competente ale părţilor care formează echipa comună de anchetă să ia parte la activităţile echipei.
    ART. 22
    Transmiterea spontană de informaţii
    1. Fără a aduce atingere propriilor investigaţii sau proceduri, autorităţile competente ale unei părţi pot, fără cerere prealabilă, să transmită autorităţilor competente ale celeilalte părţi informaţii obţinute în cadrul propriei lor anchete, atunci când apreciază că aceste informaţii ar putea ajuta partea destinatară să iniţieze sau să încheie investigaţiile ori procedurile sau atunci când aceste informaţii ar putea conduce la formularea de către această parte a unei cereri în temeiul tratatului.
    2. Partea care furnizează informaţia poate, conform dreptului său naţional, să supună anumitor condiţii utilizarea sa de către partea destinatară. Partea destinatară este obligată să respecte aceste condiţii.
    3. Acest articol se aplică şi pentru transmiterea informaţiilor furnizate de către persoane private autorităţilor competente ale unei părţi cu privire la infracţiuni care sunt de competenţa celeilalte părţi.
    ART. 23
    Protecţia datelor cu caracter personal
    1. Datele cu caracter personal transmise de o parte altei părţi ca urmare a executării unei cereri formulate în temeiul acestui tratat pot fi utilizate de către partea căreia îi sunt transmise doar pentru:
    a) scopurile procedurale cărora li se aplică tratatul;
    b) alte proceduri judiciare sau administrative legate direct de procedurile prevăzute la litera a) a prezentului alineat;
    c) prevenirea unui pericol imediat şi serios pentru securitatea publică.
    Aceste date pot fi totuşi utilizate pentru orice alt scop, după consimţământul prealabil fie al părţii care a transmis datele, fie al persoanei respective.
    2. Orice parte poate refuza să transmită datele obţinute ca urmare a executării unei cereri formulate în baza acestui tratat atunci când aceste date sunt protejate de legea sa naţională şi partea căreia trebuia să îi fie transmise nu se angajează să acorde datelor aceeaşi protecţie care le-a fost acordată de către prima parte.
    3. Orice parte care transmite datele obţinute ca urmare a executării unei cereri formulate în baza acestui tratat poate cere părţii căreia îi sunt transmise datele să o informeze asupra folosirii acestora.
    ART. 24
    Costuri
    1. Părţile suportă cheltuielile care decurg din aplicarea acestui tratat, în concordanţă cu legislaţia lor naţională.
    2. Partea solicitată suportă cheltuielile privind executarea cererii. Cu toate acestea, partea solicitantă va suporta următoarele:
    a) cheltuielile de călătorie şi de şedere în partea solicitată a persoanelor indicate la litera g) de la alineatul 2 al articolului 3 din prezentul tratat;
    b) cheltuielile de călătorie şi de şedere în partea solicitantă a persoanelor indicate la articolul 8 din prezentul tratat;
    c) cheltuielile care decurg din executarea cererii în conformitate cu articolul 11 din prezentul tratat;
    d) cheltuielile şi taxele experţilor;
    e) cheltuielile şi taxele de traducere şi interpretare şi costul de transcriere;
    f) cheltuielile de depozitare şi predare a bunurilor sechestrate.
    3. Partea solicitată suportă toate cheltuielile legate de audierea prin videoconferinţă, cu excepţia cheltuielilor legate de stabilirea şi operarea legăturii video.
    4. Atunci când executarea unei cereri implică cheltuieli de natură deosebită, părţile se consultă în vederea convenirii condiţiilor necesare executării cererii şi a criteriilor de repartizare a costurilor relevante.
    ART. 25
    Schimbul de informaţii privind procedurile penale
    La cerere, partea solicitată va transmite informaţii privind procedurile penale, condamnările anterioare şi pedepsele pronunţate împotriva cetăţenilor părţii solicitante.
    ART. 26
    Transferul hotărârilor judecătoreşti şi cazierelor judiciare
    1. La transmiterea unei hotărâri judecătoreşti într-o cauză penală, partea solicitată va furniza, de asemenea, informaţii cu privire la procedura în cauză, dacă partea solicitantă solicită acest lucru.
    2. Atunci când sunt necesare autorităţii competente din partea solicitantă, cazierele judiciare vor fi transmise, dacă acestea ar putea fi emise pentru autoritatea competentă a părţii solicitate în aceleaşi condiţii.
    ART. 27
    Scutirea de la cerinţa legalizării şi validitatea documentelor şi înregistrărilor
    Documentele şi înregistrările prezentate în conformitate cu prezentul tratat nu necesită nicio legalizare, certificare sau autentificare şi sunt pe deplin admisibile ca probe în partea solicitantă.
    ART. 28
    Corelarea cu alte tratate internaţionale
    Prezentul tratat nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care decurg din orice tratat internaţional la care părţile sunt parte şi, pentru România, celor asumate ca stat membru al Uniunii Europene.
    ART. 29
    Consultări
    Orice dispută izvorâtă din aplicarea sau interpretarea prezentului tratat va fi soluţionată prin consultare şi negocieri între părţi.
    ART. 30
    Dispoziţii finale
    1. Prezentul tratat se încheie pe durată nedeterminată şi intră în vigoare la treizeci (30) de zile de la data primirii ultimei notificări prin canale diplomatice cu privire la finalizarea de către părţi a procedurii naţionale privind intrarea în vigoare.
    2. Prezentul tratat poate fi amendat cu consimţământul părţilor, amendamentele urmând a fi consemnate prin protocoale separate care vor deveni parte integrantă din prezentul tratat şi care vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute în alineatul 1 al acestui articol.
    3. Prezentul tratat îşi încetează valabilitatea la expirarea a o sută optzeci (180) zile de la data primirii unei notificări scrise de la cealaltă parte cu privire la denunţarea acestuia prin canale diplomatice.
    4. În cazul denunţării prezentului tratat, procedura asistenţei judiciare iniţiată pe durata valabilităţii tratatului va continua să producă efecte până la executarea deplină a acesteia.
    5. Prezentul tratat se aplică, de asemenea, infracţiunilor comise înainte de intrarea sa în vigoare.

    Motiv pentru care, subsemnaţii complet împuterniciţi au semnat acest tratat.
    Semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014, în două exemplare originale, în limbile română, kazahă şi engleză, toate textele având aceeaşi valoare.
    În cazul unor divergenţe privitoare la interpretarea dispoziţiilor prezentului tratat, textul în limba engleză va prevala.

             Pentru România, Pentru Republica Kazahstan,
          Simona-Maya Teodoroiu, Askhat Daulbayev,
            secretar de stat, procuror general
           Ministerul Justiţiei


                                   ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016