Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STRATEGIA GUVERNULUI ROMANIEI din 14 decembrie 2011  de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2012-2020*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

STRATEGIA GUVERNULUI ROMANIEI din 14 decembrie 2011 de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2012-2020*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 6 bis din 4 ianuarie 2012
--------
    *) Aprobatã de Hotãrârea Guvernului nr. 1.221/2011, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2012.

                 ABREVIAR

    ANOFM Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã
    ANR Agenţia Naţionalã pentru Romi
    BJR Biroul Judeţean pentru Romi
    BR Birourile regionale
    CVM Cabinet Viceprim - Ministru
    CCD Casa Corpului Didactic
    CMR Comisia Ministerialã pentru Romi
    CPARSD Comisia Prezidenţialã pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice
    CNCD Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminãrii
    CNCR Centrul Naţional de Culturã a Romilor
    DGILM Direcţia Generalã pentru Învãţãmântul în Limbile Minoritãţilor
    DRI Departamentul pentru Relaţii Interetnice
    DSP Direcţia Sãnãtate Publicã
    FEADR Fondul European pentru Agriculturã şi Dezvoltare Ruralã
    FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã
    FSE Fondul Social European
    GIL Grup de iniţiativã localã
    GLL Grup de lucru localã
    GTL Grup tehnic de lucru
    HCL Hotãrâre a Consiliului Local
    IEC Informare, Educare şi Comunicare
    JIM Memorandumul Comun de Incluziune Socialã
    MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale
    MAEur Ministerul Afacerilor Europene
    MAE Ministerul Afacerilor Externe
    MAI Ministerul Administraţiei şi Internelor
    MCPN Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
    MDRT Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
    MECMA Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
    MECTS Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului
    MFP Ministerul Finanţelor Publice
    MJ Ministerul Justiţiei
    MMP Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    MMFPS Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    MS Ministerul Sãnãtãţii
    PNDR Planul Naţional de Dezvoltare al României
    PNAINC Planul Naţional anti-sãrãcie şi Promovare a Incluziunii Sociale
    SGG Secretariatul General al Guvernului
    SNOFM Strategia Naţionalã de Ocuparea Forţei de Muncã

    I. INTRODUCERE
    Incluziunea socialã este definitã ca un proces prin care se asigurã cã persoanele confruntate cu riscul sãrãciei şi excluziunii dobândesc oportunitãţile şi resursele necesare pentru a participa pe deplin la viaţa economicã, socialã şi culturalã şi cã se bucurã de un standard de viaţã şi bunãstare considerat normal în societatea în care trãiesc. Incluziunea socialã asigurã participarea sporitã a acestor persoane la luarea deciziilor care le afecteazã viaţa, precum şi accesul lor la drepturile fundamentale*1).
___________
    *1) Joint report by the Commision and the Council on Social Inclusion, 2003.

    Politica Guvernului României de incluziune socialã se bazeazã pe o abordare pro-activã care are drept obiectiv creşterea generalã a standardului de viaţã al populaţiei şi stimularea câştigurilor obţinute din muncã prin facilitarea ocupãrii şi promovarea politicilor incluzive cu adresabilitate cãtre toate grupurile vulnerabile: minoritatea romilor, persoanele cu handicap, femeile, copiii strãzii, tinerii de 18 ani care pãrãsesc instituţiile de protecţie ale statului, persoanele în vârstã.
    Aplicarea politicii de incluziune socialã a minoritãţii romilor presupune o abordare integratoare, un proces planificat şi acţiuni conjugate, urmate de adoptarea de strategii, programe şi proiecte specifice. Politicile sociale cu referire la minoritatea romilor, axate pe conceptul de incluziune socialã, adoptate de Guvern sunt: Planul Naţional anti-sãrãcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (PNAinc), Memorandumul Comun de Incluziune Socialã (JIM), Planul Naţional de Dezvoltare al României 2007 - 2013 (PNDR), Programul guvernamental pentru perioada 2009-2012 şi Programul Naţional de Reformã 2011 - 2013.
    În cazul cetãţenilor aparţinând minoritãţii rome, abordarea politicilor publice a fost focalizatã pe mãsuri în domeniul social: educaţie, ocupare, sãnãtate, locuire şi micã infrastructurã, domenii însoţite de mãsuri pentru combaterea discriminãrii, combaterea sãrãciei şi promovarea egalitãţii de şanse. Principalele documente programatice în domeniu sunt: Strategia Guvernului României de îmbunãtãţire a situaţiei romilor, adoptatã în 2001*2) şi Deceniul de Incluziune a Romilor 2005-2015, care conţine un angajament politic al Guvernului României în plan internaţional.
___________
    *)2 Hotãrârea Guvernului nr. 430/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Guvernul României considerã incluziunea socialã a romilor un aspect ce trebuie reflectat în toate domeniile de activitate de pe agenda fiecãrei instituţii publice centrale şi locale. Instituţiile guvernamentale, prin politicile lor sectoriale, şi societatea civilã joacã un rol determinant în procesul de dezvoltare socialã a cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome şi pot influenţa prin planificarea intervenţiilor lor, schimbarea socialã în general şi, în special sã contribuie la îmbunãtãţirea situaţiei romilor.
    Conform Comunicãrii Comisiei Europene din 2011 "Un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor pânã în 2020" incluziunea cetãţenilor aparţinând minoritãţii romilor este una dintre cele mai stringente probleme sociale în Europa. Cu toate cã responsabilitatea principalã pentru incluziunea socialã şi economicã a cetãţenilor aparţinând minoritãţii romilor revine autoritãţilor publice, incluziunea romilor este un proces dual, care presupune o schimbare în mentalitatea majoritãţii, dar şi în mentalitatea membrilor comunitãţii romilor, o provocare pentru care se impun acţiuni ferme, desfãşurate într-un dialog activ cu minoritatea romilor, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul UE.
    O componentã importantã a noii Strategii o reprezintã parteneriatul permanent cu societatea civilã, în aplicarea unor programe specifice, menite sã asigure îmbunãtãţirea substanţialã a situaţiei romilor, în vederea obţinerii de rezultate sustenabile.
    Prezenta Strategie asigurã continuitatea mãsurilor întreprinse prin Strategia Guvernului României de îmbunãtãţire a situaţiei romilor pe perioada 2001 - 2010 si urmãreşte fructificarea rezultatelor astfel obţinute. Noua Strategie are la bazã liniile directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020 şi documentele europene în vigoare (Comunicarea Comisiei Europene "Un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor pânã în2020", concluziilor Consiliului European din 19 mai 2011 privind cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor pânã în 2020").
    Agenţia Naţionalã pentru Romi a iniţiat procesul de consultare şi elaborare a Strategiei cu reprezentanţi ai ministerelor de resort şi ai instituţiilor de specialitate ce urmeazã sã implementeze mãsurile prevãzute în planurilor de mãsuri sectoriale, cu structurile asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale şi reprezentanţii societãţii civile, cu începere din luna noiembrie 2010. Dupã consultarea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã, documentul a fost supus procesului de consultare publicã în perioada 1-31 august 2011.
    Durata
    Strategia Guvernului se implementeazã în perioada 2012-2020. Documentul este însoţit de planuri de mãsuri prevãzute în Anexa nr. 1, aferente fiecãrei direcţii de acţiune. În funcţie de evoluţiile la nivel naţional şi european, Strategia Guvernului va fi modificatã, adaptatã şi completatã la sfârşitul anului 2013, planurile de mãsuri specifice urmând a fi actualizate pe baza rezultatelor şi recomandãrilor formulate în procesul de evaluare şi monitorizare.

    II. INFORMAŢII GENERALE RELEVANTE
    Datele statistice oficiale nu reflectã numãrul real al membrilor cetãţenilor aparţinând minoritãţii rome, întrucât declararea afilierii etnice rãmâne o opţiune personalã*3).
___________
    *3) România a preluat în legislaţia naţionalã prevederile Directivei CE 95/46/ a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora. Astfel, a fost adoptatã Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Prin urmare, datele statistice oficiale nu reflectã numãrul real al membrilor minoritãţii romilor, întrucât declararea afilierii etnice rãmâne o opţiune personalã.

    Conform recensãmântului populaţiei din 2002, 535.140 de cetãţeni români au declarat cã sunt romi/ţigani, ceea ce reprezintã un procent de 2,46% din populaţia totalã a României.
    În 2005, Guvernul României şi Banca Mondialã au efectuat o cercetare denumitã "O hartã socialã a comunitãţilor de romi", realizatã de specialişti ai Universitãţii Bucureşti. Cel mai important rezultat al cercetãrii îl constituie estimarea numãrului celor care îşi declarã apartenenţa etnicã, respectiv varianta minimã de 730.174 de persoane, varianta medie de 851.048 de persoane şi varianta maximã de 970.000 de persoane.
    Conform Comunicãrii "Un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor pânã în 2020", Comisia Europeanã, pe baza datelor Consiliului Europei, a estimat un numãr mediu al romilor din România de 1.850.000 persoane care reprezintã un procent de 8,32% din populaţia totalã a României.
    Situaţia actualã în principalele domenii de interes pentru comunitatea romã aşa cum figureazã în Comunicarea Comisiei Europene "Un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor pânã în 2020 este prezentatã în continuare:
    EDUCAŢIE
    În vederea reducerii decalajului de oportunitãţi existent între persoanele aparţinând minoritãţii rome şi restul societãţii, Guvernul României a adoptat o serie de mãsuri ce se regãsesc şi în obiectivul "Asigurarea egalitãţii de şanse şi creşterea participãrii la educaţie" din Strategia post aderare a Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului (MECTS) pentru perioada 2007-2013.
    Astfel de mãsuri se referã la formarea, în perioada 2003-2009, a 660 de mediatori şcolari, persoane cu rolul de a sprijini participarea tuturor copiilor din comunitate la învãţãmântul general obligatoriu, încurajând implicarea pãrinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi facilitând colaborarea dintre familie - comunitate - şcoalã.
    De asemenea, anual se alocã de la bugetul de stat, beneficiari fiind elevi romi, aproximativ 3000 de locuri speciale la admiterea în învãţãmântul liceal şi aproximativ 500 de locuri speciale la admiterea în învãţãmântul universitar.
    Cu toate acestea, un procent însemnat al celor care pãrãsesc timpuriu şcoala îl ocupã romii. Astfel, potrivit recensãmântului din anul 2002, doar 21% dintre copiii aparţinând minoritãţii romilor de vârstã cuprinsã între 15-18 ani erau încã elevi, dintre care 18% fete şi 24% bãieţi, comparativ cu 75% dintre elevii altor minoritãţi. Aproximativ 31% dintre copiii romi preşcolari merg la grãdiniţã, comparativ cu 70% dintre copiii altor minoritãţi naţionale.
    Segregarea şcolarã reprezintã o formã de discriminare ce are drept consecinţã accesul inegal la o educaţie de calitate. În acest sens Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului a emis, în anul 2007, Ordinul nr. 1540 privind interzicerea segregãrii şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregãrii şcolare.
    Conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 1540/2007 constituie segregare şcolarã a elevilor romi separarea fizicã a elevilor aparţinând minoritãţii rome în grupe/clase/clãdiri/şcoli/alte facilitãţi, astfel încât procentul elevilor aparţinând minoritãţii rome din totalul elevilor din şcoalã/clasã/grupã este disproporţionat în raport cu procentul pe care copiii romi de vârstã şcolarã îl reprezintã în totalul populaţiei de vârstã şcolarã în respectiva unitate administrativ-teritorialã.
    De asemenea, la art. 2, alin (3) din Metodologia pentru prevenirea şi eliminarea segregãrii şcolare a copiilor romi, se precizeazã faptul cã nu constituie segregare "situaţia în care se constituie grupe/clase/şcoli formate preponderent sau doar cu elevi romi, în scopul predãrii în limba romani sau în sistem bilingv (de exemplu: românã-romani/maghiarã-romani)."
    În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 persoanele aparţinând minoritãţilor naţionale au dreptul sã studieze şi sã se instruiascã în limba maternã, la toate nivelurile, tipurile şi formele de învãţãmânt preuniversitar, în condiţiile legii.
    Ca urmare a aplicãrii Ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 1504/2007, numãrul plângerilor adresate Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD) şi petiţiile adresate MECTS, referitoare la situaţiile de segregare în educaţie a copiilor aparţinând minoritãţii rome au scãzut în raport cu situaţia înregistratã în anii trecuţi.
    În perioada menţionatã, în domeniul educaţiei a fost elaborat şi implementat un complex de mãsuri şi acţiuni cu impact pozitiv asupra participãrii şcolare şi a creşterii calitãţii educaţiei copiilor romi:
    - aplicarea mãsurilor afirmative în domeniul educaţiei, cum ar fi alocarea de locuri speciale pentru candidaţii romi la admiterea în liceu, în învãţãmântul profesional şi în învãţãmântul superior;
    - crearea reţelei de inspectori şcolari pentru problemele educaţionale ale romilor;
    - constituirea reţelei mediatorilor şcolari;
    - formarea şi angajarea profesorilor de limba romani;
    - Implementarea curriculumului pentru limba romani;
    - Identificarea problemei segregãrii şcolare ca un caz de discriminare şi luarea primelor mãsuri de desegregare şcolarã;
    - crearea bazei legale, a metodologiei şi a curriculumului pentru Programul "A doua şansã".
    OCUPARE
    Raportul "Riscuri şi inechitãţi sociale în România" - elaborat de Comisia Prezidenţialã pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice (CPARSD) în septembrie 2009 aratã cã, "aproximativ 53% dintre bãrbaţii romi şi 23% dintre femeile rome realizeazã muncã plãtitã, [...] doar 36% dintre bãrbaţii romi care realizeazã muncã plãtitã sunt salariaţi, comparativ cu 77% dintre bãrbaţii care nu aparţin minoritãţii rome. Raportat la totalul populaţiei adulte, doar 19% dintre bãrbaţii romi şi 11% dintre femeile rome au statut de angajaţi, comparativ cu 40% dintre bãrbaţii de alte etnii şi, respectiv, 31% dintre femeile de alte etnii."
    Romii reprezintã o mare parte din populaţia sãracã. Conform Anchetei bugetelor de familie efectuatã de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - MMFPS, aceştia reprezentau 20,6% din totalul persoanelor aflate în sãrãcie absolutã, 35,2% din cele aflate în sãrãcie severã şi 44,4% din cele aflate în sãrãcie alimentarã.
    Potrivit datelor MMFPS, în perioada 2003-2009 rata de sãrãcie absolutã a populaţiei României a scãzut de la 25,1% la 4,4%, însã rata de sãrãcie absolutã a persoanelor aparţinând minoritãţii rome a scãzut de la 76,8% la 25,4%, fiind, aşadar, de circa şase ori mai mare decât cea a totalului populaţiei.
    În domeniul ocupãrii, Strategia Naţionalã de Ocuparea Forţei de Muncã 2004-2010 prevedea punerea în aplicare a planului de ocuparea a forţei de muncã existent prin urmãtoarele direcţii de acţiune:
    - Creşterea gradului de ocupare a populaţiei aparţinând minoritãţii rome;
    - Programe pentru dezvoltarea capacitãţii antreprenoriale a populaţiei rome;
    - Creşterea gradului de calificare a persoanelor aparţinând minoritãţii rome în conformitate cu cerinţele pieţei muncii;
    - Externalizarea anumitor servicii (serviciile de mediere a muncii precum şi de informare şi consiliere profesionalã a persoanelor în cãutarea unui loc de muncã), în scopul de a spori eficienţa acestora
    SĂNĂTATE
    Raportul "Riscuri şi inechitãţi sociale în România" elaborat de Comisia Prezidenţialã pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice (CPARSD) în septembrie 2009 aratã cã aproximativ 59,2% din populaţia aparţinând minoritãţii rome, stabilitã în mediul urban şi rural, îşi considera starea de sãnãtate ca fiind bunã şi foarte bunã, în timp ce 40,2%, o considerã proastã şi foarte proastã. Bãrbaţii îşi apreciazã starea de sãnãtate ca fiind bunã şi foarte bunã în proporţie de 65%, iar femeile în proporţie de doar 54%.
    Programul mediatorilor sanitari reprezintã o practicã pozitivã a României. În vederea creşterii accesului romilor la serviciile de sãnãtate publicã Guvernul României a asigurat salarizarea mediatorilor sanitari încã din anul 2002. Ca urmare a colaborãrii dintre Ministerul Sãnãtãţii şi autoritãţile publice locale în România, în anul 2011, aproximativ 450 mediatoare sanitare participã activ la sprijinirea romilor în accesarea serviciilor de sãnãtate publicã. La nivel local, s-au întreprins iniţiative şi proiecte în vederea îmbunãtãţirii accesului romilor la serviciile medicale.
    Activitatea mediatorilor sanitari din România înregistreazã progrese în asistarea socio-medicalã a membrilor minoritãţii rome în vederea îmbunãtãţirii stãrii lor de sãnãtate. De-a lungul acestor ani de activitate, mediatorii sanitari au sprijinit activ membrii minoritãţii rome în procesul de obţinere a actelor de identitate, asigurãrilor medicale, înscrierea pe listele unui medic de familie, precum şi conştientizarea mamelor asupra diferitelor subiecte legate de sãnãtate.
    În Declaraţia de la Strasbourg, adoptatã în Octombrie 2010, reprezentanţii ţãrilor membre au agreat implicarea Consiliului Europei şi a Comisiei Europene în implementarea Programului European de Formare a Mediatorilor Romi pentru a consolida actualele programe de formare şi o folosire mai eficienta a resurselor, standardelor şi metodologiei a reţelelor şi infrastructurii existente la nivel naţional, în strânsã cooperare cu autoritãţile locale şi naţionale.
    Politicile în domeniul sãnãtãţii publice are ca obiectiv îmbunãtãţirea stãrii de sãnãtate a populaţiei, creşterea calitãţii vieţii şi compatibilitatea sistemului românesc de sãnãtate cu cel al UE. Unul din punctele principale ale planului de acţiune îl constituie promovarea parteneriatelor cu societatea civilã.
    Planul de acţiune cuprinde mãsuri care sã contribuie la:
    - Atragerea personalului medical în zonele defavorizate din punct de vedere economic (în cazul comunitãţilor importante de romi);
    - Alocarea sumelor separate pentru persoanele neasigurate şi cazurilor sociale (romii corespund acestui profil);
    - Stabilirea programelor naţionale de sãnãtate care sã rãspundã problemelor de sãnãtate publicã şi nevoilor grupurilor vulnerabile;
    - Reducerea impactului bolilor şi a impactului bolilor cronice în special în cazul grupurilor vulnerabile.
    LOCUIRE ŞI MICĂ INFRASTRUCTURĂ
    Lipsa unei locuinţe decente şi a utilitãţilor, a actelor de proprietate pe case şi terenuri conduce la excluziunea socialã, blocând accesul la serviciile de asistenţã socialã, asistenţã medicalã, educaţie şi, în general, la toate drepturile de cetãţean.
    Potrivit Barometrului Incluziunii Romilor din 2006*4), romii trãiesc în marea lor majoritate în zonele periferice ale localitãţilor (83%), în comunitãţi compacte (77%). Doar 40% dintre ei deţin o locuinţã în proprietate şi un sfert locuiesc în case proprietatea pãrinţilor, preponderent în mediul rural. În mediul urban, 14,2% au locuinţe închiriate de la stat şi doar 1,2% locuinţe sociale. Un procent de 66% din populaţia aparţinând minoritãţii rome au un contract legal valabil, 4% au contracte expirate iar 30% nu au nici o formã de contract a locuinţei în care stau. Un procent semnificativ (2,7%) trãieşte în locuinţe improvizate.
___________
    *4) Barometrul Incluziunii Romilor (BIR), editat de FSD, Bucureşti, 2006

    În domeniul locuirii, programele de construcţii de locuinţe sociale prevãd:
    - Construcţia de locuinţe sociale destinate unor categorii vulnerabile;
    - Sprijin financiar pentru proiecte locale şi a programelor care vizeazã sã asigure condiţii normale de viaţã în mediul urban şi rural pentru categoriile vulnerabile (inclusiv în zonele populate de romi);
    - Sprijin total sau parţial pentru reabilitarea caselor sau proiecte de construcţii de case în comunitãţi dezavantajate (inclusiv în comunitãţile de romi);
    Prin Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, Guvernul României implementeazã Programul de construire a locuinţelor sociale şi de necesitate, fondurile de la bugetul de stat cu aceastã destinaţie aprobându-se prin legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    CULTURĂ
    Politicile culturale pentru minoritãţi au obiective precum folosirea şi pãstrarea limbii/limbilor minoritare, pãstrarea/dezvoltarea culturii scrise şi a mass-media etnice, pãstrarea patrimoniului material (colecţii muzeale şi etnografice), pãstrarea patrimoniul imaterial (artele spectacolului, meşteşuguri tradiţionale, tezaure umane vii, sãrbãtori, festivaluri). Atât politicile culturale pentru ansamblul populaţiei, cât şi elementele specifice pentru minoritãţile etnice, se bazeazã pe câteva principii precum participarea populaţiei la activitãţile culturale, idealul egalitãţii accesului la culturã şi înţelegerea faptului cã sectorul cultural poate avea efecte economice şi sociale benefice atunci când programele sunt de succes.
    În acest sens a fost constituit în anul 2003 Centrul Naţional de Culturã al Romilor*5) în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, având ca obiectiv central al activitãţii sale conservarea şi promovarea culturii tradiţionale rome.
___________
    *5) Prin Hotãrârea Guvernului nr. 834/2003 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Cultura al Romilor, reorganizat prin Hotãrârea Guvernului nr. 609/2009 privind stabilirea unor mãsuri pentru reorganizarea Centrului Naţional de Culturã al Romilor, cu modificãrile ulterioare.


    PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII
    Potrivit "Barometrului Incluziunii Romilor", efectuat de Fundaţia pentru o Societate Deschisã în anul 2007, "gradul de intoleranţã al populaţiei majoritare faţã de romi a scãzut foarte mult în perioada de dupã 1990. Dacã în 1993 peste 70% dintre români refuzau sã aibã vecini romi, în 2006 ponderea acestora s-a redus la jumãtate, numai 36% afirmând acest lucru". Cauzele acestei schimbãri ţin de modificãrile legislative*6) precum şi de dezvoltarea unor programe destinate sã stimuleze incluziunea socialã a romilor.
___________
    *6) Legea nr. 48 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

    Cu toate acestea, romii continuã sã fie subiect de discriminare în ceea ce priveşte accesul la serviciile publice, piaţa muncii şi prezentarea în mass-media, aceste atitudini fiind întreţinute de stereotipuri negative şi prejudecãţi înrãdãcinate în mentalitatea publicã.
    III. PRIORITĂŢI, POLITICI, CADRUL JURIDIC EXISTENT
    Principalul document de politicã publicã în domeniul incluziunii sociale a romilor din România a fost Strategia Guvernului României de îmbunãtãţire a situaţiei romilor, adoptatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 430/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Potrivit Programului de guvernare pentru perioada 2009-2012, problematica legatã de incluziunea socialã a romilor se regãseşte în strategiile ministerelor de resort şi cuprinde mãsuri destinate romilor în domeniile: educaţie, ocupare, sãnãtate, locuire.
    Potrivit acestuia "problematica legatã de comunitatea romilor reprezintã un domeniu aparte, care necesitã atât eforturi pe plan intern, cât şi corelarea cu eforturile europene de eliminare a decalajelor în societate. Sunt considerate necesare aplicarea mult mai eficientã a Strategiei naţionale şi reorientarea acestei strategii spre programe specifice, menite sã asigure îmbunãtãţirea substanţialã a situaţiei romilor, prin:
    ● consolidarea structurilor de implementare a strategiei naţionale pentru romi la nivel local;
    ● realizarea unui parteneriat viabil între structurile administraţiei publice şi comunitãţile de romi;
    ● rezolvarea problemelor legate de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi şi implementarea unor programe de reabilitare a locuinţelor din zonele locuite de romi prin asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a canalizãrii, a gazului metan, a salubritãţii;
    ● eficientizarea mãsurilor ce vizeazã aspecte sectoriale (accesul pe piaţa muncii, promovarea de activitãţi generatoare de venit, accesul la servicii medicale, reducerea abandonului şcolar, promovarea valorilor artistice, crearea unor programe de educaţie civicã, prevenirea infracţionalitãţii)."
    Strategia Naţionalã de incluziune a cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome se înscrie în cadrul mai larg al documentelor programatice adoptate atât la nivel naţional cât şi european şi internaţional, prin caracterul complementar al mãsurilor de incluziune prevãzute în cadrul acestora.
    Astfel, Strategia Uniunii Europene de creştere economicã pentru urmãtorii 10 ani - Strategia Europa 2020 - prevede obiective clare pentru o creştere inteligentã, durabilã şi favorabilã incluziunii. În practicã, Uniunea a stabilit cinci obiective majore - privind ocuparea forţei de muncã, inovarea, educaţia, incluziunea socialã şi mediul/energia - care urmeazã sã fie îndeplinite pânã în 2020. Obiectivul social pentru UE la nivelul anului 2020 este unul ambiţios şi urmãreşte reducerea cu 20 de milioane a numãrului de cetãţeni europeni expuşi riscului sãrãciei, asigurarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi sprijinirea categoriilor supuse riscului de excluziune socialã.
    Statele membre au adoptat, în cadrul Programelor Naţionale de Reformã, propriile lor obiective naţionale în aceste domenii. In mod concret, Programul Naţional de Reformã 2011-2013 al României prevede reducerea cu 580.000 a numãrului de persoane aflate în risc de sãrãcie şi excluziune socialã faţã de anul 2008 şi crearea cadrului adecvat pentru facilitarea accesului şi a participãrii pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, inclusiv aparţinând comunitãţilor de romi.
    Strategia Guvernului este perfect compatibilã şi cu liniile de acţiune prevãzute în cadrul altor documente programatice naţionale, precum;
    - Deceniului de Incluziune a Romilor 2005-2015 - angajament politic asumat în anul 2003 la nivel internaţional de cãtre guvernele a nouã state din regiune printre care şi România;
    - Planul Naţional de Dezvoltare - document de planificare strategicã şi programare financiarã multianualã care are ca scop sã orienteze şi sã stimuleze pânã în 2013 dezvoltarea economicã şi socialã a României pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice şi sociale.
    - Planul naţional anti-sãrãcie şi promovare a incluziunii sociale*7) - document care are ca obiectiv crearea unei societãţi active din punct de vedere economic, social şi politic, cu un nivel ridicat de responsabilitate colectivã şi individualã, coezivã social.
___________
    *7) Aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 829/2002.

    IV. DEFINIREA PROBLEMEI
    Potrivit "Raportului Riscuri şi inechitãţi sociale în România" - elaborat de Comisia Prezidenţialã pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice (CPARSD) în septembrie 2009 "problemele prioritare ale romilor rãmân cele de acces la educaţie (inclusiv de eliminare a cazurilor de segregare), menţinerea în sistemul de educaţie pe ciclurile secundar şi superior (în special pentru fetele din comunitãţi tradiţionale), acces la formare în profesii moderne, acces la piaţa muncii şi la locuinţe şi condiţii de locuire decente."
    La nivel de politici publice pentru romi, raportul CPARSD a identificat urmãtoarele probleme:
    1. În ceea ce priveşte accesul la educaţie, un caz special de neparticipare la educaţie este cel al copiilor aparţinând minoritãţii rome, în special cei din comunitãţi tradiţionale şi cu preponderenţã al fetelor. Fetele rome se confruntã cu riscuri disproporţionate, inegalitatea de gen fiind mai pronunţatã în cazul populaţiei rome.
    Din cauza lipsei capitalului uman şi material al locuitorilor din comunitãţile locuite preponderent de minoritatea romilor, "instituţiile care le deservesc - şcoalã, dispensar - funcţioneazã cu resurse reduse, într-o perpetuã situaţie de crizã."
    Conform datelor Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului dintre cei 660 de mediatori şcolari formaţi în perioada 2003-2009, în anul şcolar 2009-2010 doar 424 dintre ei erau angajaţi de cãtre Inspectoratele Şcolare Judeţene sau autoritãţi locale. Problema realã intervine în anul şcolar urmãtor, 2010-2011, în sensul diminuãrii numãrului de mediatori şcolari angajaţi, astfel fiind incluşi în sistemul educaţional numai 376 dintre aceştia.
    2. În domeniul ocupare, Raportul "Riscuri şi inechitãţi sociale în România" - elaborat de Comisia Prezidenţialã pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice (CPARSD) în septembrie 2009 aratã cã, "aproximativ 53% dintre bãrbaţii romi şi 23% dintre femeile rome realizeazã muncã plãtitã, [...] doar 36% dintre bãrbaţii romi care realizeazã muncã plãtitã sunt salariaţi, comparativ cu 77% dintre bãrbaţii care nu aparţin minoritãţii rome. Raportat la totalul populaţiei adulte, doar 19% dintre bãrbaţii romi şi 11% dintre femeile rome au statut de angajaţi, comparativ cu 40% dintre bãrbaţii de alte etnii şi, respectiv, 31% dintre femeile de alte etnii." Problema cea mai mare este ponderea redusã a salariaţilor în mediul rural unde reprezintã doar 36% din populaţia ocupatã faţã de 92% în mediul urban. În prezent, în agricultura româneascã încã lucreazã 30% din populaţia ocupatã, faţã de 5% în ţãrile UE, dar ponderea în PIB a agriculturii este de doar 8%. Ratele de ocupare sunt deosebit de mici în rândul tinerilor (15-24 ani) şi femeilor (care au vârsta de pensionare cu 5 ani mai micã decât a bãrbaţilor dar speranţa de viaţã cu peste 6 ani mai mare).
    Cumularea caracteristicilor asociate cu riscurile privind ocuparea conduce la scãderea drasticã a şanselor de a fi ocupat în activitãţi salariale. Spre exemplu, atunci când tinerii sunt din mediul rural, sunt femei şi aparţin şi minoritãţii rome au şanse infime de a lucra în economia formalã.
    3. În ceea ce priveşte accesul la serviciile de sãnãtate publicã, raportul Comisiei aratã cã aproximativ 59,2% din populaţia aparţinând minoritãţii rome, stabilitã în mediul urban şi rural, îşi considera starea de sãnãtate ca fiind bunã şi foarte bunã, în timp ce 40,2%, o considerã proastã şi foarte proastã. Bãrbaţii îşi apreciazã starea de sãnãtate ca fiind bunã şi foarte bunã în proporţie de 65%, iar femeile în proporţie de doar 54%.
    Abordarea coerentã, supervizarea localã şi naţionalã, cât şi coordonarea mediatorilor trebuie îmbunãtãţite şi întãrite, pregãtirea lor iniţialã trebuie lãrgitã, iar un program de instruire continuã trebuie introdus. Numãrul mediatorilor trebuie crescut, iar finanţarea programului trebuie sã fie asiguratã pentru o perioadã cât mai lungã de timp.
    Factorii care influenţeazã accesul scãzut al membrilor minoritãţii rome la serviciile de sãnãtate publicã sunt: lipsa certificatelor de stare civilã şi a actelor de identitate, lipsa asigurãrii de sãnãtate şi a mijloacelor financiare pentru plata consultaţiei şi tratamentului, precum şi distanţa de la comunitatea romã pânã la cel mai apropiat spital
    Începând cu noiembrie 2008*8), autoritãţile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistenţã medicalã comunitarã şi asistenţã medico-socialã a populaţiei din zonã şi în special a celei din comunitãţile defavorizate. Adesea, mediatorii sanitari nu reuşesc sã lucreze în echipã cu asistentul comunitar în contextul descentralizãrii.
___________
    *8) În conformitate cu O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sãnãtãţii cãtre autoritãţile administraţiei publice locale.
    Mediatorul sanitar îşi desfãşoarã activitatea în cadrul serviciilor publice de asistenţã socialã organizate de autoritãţile administraţiei publice locale şi deserveşte un numãr de 750 beneficiari cu accent pe mamã şi copil.
    4. Situaţia ocupaţionalã precarã se reflectã direct în calitatea locuirii:
    Aproximativ 29% din romi au o densitate de locuire de peste 3 persoane/camerã şi 12,6 mý/persoanã, comparativ cu cei de altã etnie unde ponderea este de doar 3,7% şi suprafaţa medie/persoanã este de 22,3 mý. 2/3 dintre romi trãiau în locuinţe "noi", construite dupã 1990; Acestea sunt, însã, construite predominant din chirpici (43,2% din total în anul 2006)*9).
___________
    *9) Barometrul Incluziunii Romilor (BIR), editat de FSD, Bucureşti, 2006.

    În 2007, cercetãrile reunite în Barometrul Incluziunii Romilor (Fundaţia pentru o Societate Deschisã), arãtau cã romii trãiesc în marea lor majoritate în zonele periferice ale localitãţilor (83%), în comunitãţi compacte (77%). Doar 40% dintre ei deţin o locuinţa în proprietate şi un sfert locuiesc în case proprietatea pãrinţilor, preponderent în mediul rural. În mediul urban, 14,2% au locuinţe închiriate de la stat şi doar 1,2% locuinţe sociale. Un procent de 66% din populaţia aparţinând minoritãţii rome au un contract legal valabil, 4% au contracte expirate iar 30% nu au nici o formã de contract a locuinţei în care stau. Un procent semnificativ (2,7%) trãieşte în locuinţe improvizate, aproximativ 13% dintre romi ce nu au acces la electricitate în casã, faţã de 2% din cetãţenii aparţinând altor etnii, în zonele urbane doar 27% dintre cetãţenii aparţinând minoritãţii rome au apã curentã în casã, faţã de 90% dintre cei de alte etnii, 53% dintre gospodãriile rome erau dotate cu frigider, faţã de 92% ale persoanelor care aparţin altor etnii, iar 8% dintre gospodãriile rome aveau un calculator, faţã de 24% dintre vecinii care nu aparţin minoritãţii rome din aceleaşi localitãţi.
    5. Cultura romã este cvasi-oralã, consecinţã a absenţei unor structuri eficiente de formare şi reprezentare autoreferenţialã, care sã permitã saltul de la o culturã popularã slab alfabetizatã, la o culturã modernã, integratoare în setul de valori ale contemporaneitãţii. Consecinţa acestui fapt este dezvoltarea slabã a unei pieţe interne de idei/realitãţi sociale, o precaritate a spaţiului public/consensului rom. În vreme ce aspiraţia şi competiţia societãţilor moderne este eficientizarea structurilor de învãţare socialã/publicã, cultura romã rãmâne subdezvoltatã. În acest context este nevoie urgent de o reconstrucţie a valorilor, prin promovarea unor mãsuri menite sã combatã decalajul socio-cultural dintre cultura romã şi cultura româneascã. Lipsa unui efort constructiv în scopul unei comunicãri autentice între culturi este una dintre sursele subdezvoltãrii. În condiţiile unei Uniuni Europene lãrgite, în care romii sunt o minoritate europeanã în dialog cu culturile naţionale, "sarcinile comune" se vor multiplica inevitabil, iar imperativele culturale ale acestora vor deveni tot mai evidente.
    La conştientizarea mai rapidã a acestor imperative poate contribui substanţial o serie de mãsuri specifice domeniului cum ar fi: organizarea şi dezvoltarea unor reţele de revalorizare a patrimoniului cultural al minoritãţii rome, implementarea unor programe de sprijinire a exprimãrii în limba romani, de exprimare a elitelor culturale şi artistice provenite din rândul minoritãţii rome, dezvoltarea proiectelor teatrale în cadrul Studioului Ion Budai Deleanu pentru a se genera un repertoriu specific şi un corp de profesionişti (actori, regizori) pentru un viitor teatru în limba romani, organizarea periodicã a unor expoziţii tematice prin care sã se acumuleze baza necesarã înfiinţãrii unui muzeu al culturii şi civilizaţiei romilor.
    6. O problemã majorã a serviciilor de protecţie a copilului este "lipsa de focalizare a intervenţiilor spre comunitãţile cu risc crescut de pãrãsire a copilului, de abuz, neglijare şi exploatare prin muncã, identificate în funcţie de zonele vulnerabile." Şi atunci când se intervine, "intervenţiile sunt fragmentate nu concertate şi sunt marcate de lipsã de coordonare." Trebuie menţionat şi cã, deşi existã puţine posturi de asistenţi sociali pentru serviciile de prevenire, ele sunt ocupate adesea de personal medical restructurat şi nu de asistenţi sociali profesionişti", inclusiv de asistenţii sociali romi.
    7. Prevenirea şi combaterea discriminãrii: romii continuã sã fie subiect de discriminare în ceea ce priveşte accesul la serviciile publice, piaţa muncii şi prezentarea în mass-media, aceste atitudini fiind întreţinute de stereotipuri negative şi prejudecãţi înrãdãcinate în mentalitatea publicã.
    Indiferent cã este vorba despre cãutarea unui loc de muncã sau chiar despre locul de muncã, discriminarea etnicã pe piaţa muncii are cel mai mare impact asupra populaţiei UE. 38% dintre cei care îşi cautã un loc de muncã au fost discriminaţi în ultimele 12 luni.
    De asemenea, într-un sondaj al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, discriminarea exercitatã de personalul medical a fost evidenţiatã ca o problemã specificã pentru romi10.
___________
    *10) Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, European Union Minorities and Discrimination Survey, Main Results Report, 2009.

    V. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE Strategiei Guvernului
    Scopul Strategiei Guvernului de incluziune a cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome pentru perioada 2012 - 2020 este asigurarea incluziunii socio - economice a cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome prin implementarea unor politici integrate în domeniul educaţiei, ocupãrii forţei de muncã, sãnãtãţii, locuirii, culturii şi infrastructurii sociale.
    Totodatã, Strategia Guvernului urmãreşte responsabilizarea autoritãţilor publice centrale şi locale, a minoritãţii rome şi a societãţii civile pentru creşterea gradului de incluziune socio - economicã a cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome.
    Obiectivele Strategiei Guvernului:
    (1) Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome la educaţie de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învãţãmânt, pentru a sprijini creşterea economicã şi dezvoltarea societãţii bazate pe cunoaştere.
    (2) Promovarea educaţiei incluzive în cadrul sistemului educaţional, inclusiv prin prevenirea şi eliminarea segregãrii, precum şi combaterea discriminãrii pe baze etnice, de statut social, dizabilitãţi sau alte criterii care afecteazã copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv romi.
    (3) Stimularea creşterii ocupãrii forţei de muncã a persoanelor aparţinând minoritãţii rome şi creşterea atractivitãţii pentru investiţii.
    (4) Stimularea mãsurilor de promovare a sãnãtãţii care sã contribuie la creşterea accesului cetãţenilor aparţinând minoritãţii rome la serviciile de sãnãtate publicã şi la creşterea speranţei de viaţã.
    (5) Asigurarea de cãtre instituţiile centrale, locale şi partenerii sociali a condiţiilor de locuit decente în comunitãţile defavorizate din punct de vedere economic şi social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi micã infrastructurã.
    (6) Pãstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identitãţii culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a minoritãţii rome.
    (7) Dezvoltarea, de cãtre instituţii, a unor mãsuri care, prin serviciile pe care le oferã, sã rãspundã unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv a membrilor minoritãţii rome în domeniile: dezvoltare comunitarã, protecţia copilului, justiţie şi ordine publicã.
    Grupuri ţintã
    Cetãţenii români - persoane aparţinând minoritãţii rome.
    O categorie prioritarã o reprezintã romii care se confruntã cu marginalizare şi excluziune socialã.

    VI. PRINCIPII
    În elaborarea şi implementarea Strategiei, Guvernul României are în vedere urmãtoarele principii:
    1. Principiul diviziunii sectoriale - Strategia Guvernului destinatã incluziunii minoritãţii rome, este un angajament al Guvernului prin instituţiile sale, conceput şi aplicabil pe domenii de responsabilitate sectorialã ce asigurã implicarea pãrţilor interesate în procesul decizional şi în procesul de implementare a programului.
    2. Principiul cooperãrii - Strategia Guvernului destinatã incluziunii sociale a minoritãţii rome are la bazã realizarea de proiecte integrate care sã trateze în acelaşi timp problemele în domeniile: educaţie, ocupare, sãnãtate, culturã, infrastructurã şi locuire, administraţie publicã şi dezvoltare comunitarã.
    3. Principiul adiţionalitãţii fondurilor - Strategia Guvernului destinatã incluziunii minoritãţii rome va asigura o alocare eficace şi suficientã de resurse prin utilizarea fondurilor de la bugetul de stat, a instrumentelor financiare ale Uniunii Europene, contribuind astfel la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor UE destinate incluziunii sociale a categoriilor defavorizate, precum şi a altor surse de finanţare.
    4. Principiile subsidiaritãţii şi al descentralizãrii în execuţie - Strategia Guvernului destinatã incluziunii minoritãţii rome se va realiza conform partajãrii competenţelor specifice instituţiilor şi autoritãţilor publice centrale şi locale şi va asigura luarea deciziilor cât mai aproape de cetãţean. Pentru atingerea obiectivelor strategiei autoritãţile locale pot la rândul lor implica societatea civilã reprezentatã la nivel local şi alţi parteneri publici şi/sau privaţi.
    5. Principiul egalitãţii de şanse şi al conştientizãrii dimensiunii de gen - Strategia Guvernului destinatã incluziunii minoritãţii rome vizeazã rolul central al femeilor care au un rol important în cadrul familiilor şi minoritãţii însãşi, prin creşterea nivelului de educaţie şi calificare, precum şi a ratei de ocupare a acestora, prin implicarea lor în educaţia copiilor şi alte activitãţi care asigurã creşterea nivelului de bunãstare a familiilor, coeziunea familialã şi dezvoltarea generaţiilor viitoare.
    6. Principiul dialogului inter-cultural - Strategia Guvernului destinatã incluziunii minoritãţii rome vizeazã promovarea educaţiei interculturale şi multiculturalismului, promovând astfel cunoaşterea specificitãţii culturii romilor şi stimularea interacţiunii între cultura majoritarã şi cea a minoritãţii rome.
    7. Principiul nediscriminãrii şi respectãrii demnitãţii umane în exercitarea drepturilor prevãzute de art. 1, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    8. Principiul participãrii active a tuturor grupurilor vulnerabile, inclusiv a cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome, la elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice care îi privesc, este un principiu democratic care contribuie la succesul implementãrii politicilor guvernamentale pentru incluziune socialã a persoanelor aflate în situaţie de risc.
    9. Principiul complementaritãţii şi transparentei - Implementarea Strategiei se face în mod transparent, cu participarea societãţii civile alãturi de instituţiile administraţiei publice centrale si locale pentru atingerea obiectivelor acesteia, in concordanta cu politicile publice naţionale din domeniul incluziunii sociale.

    VII. DIRECŢII DE ACŢIUNE
    Direcţiile de acţiune A - F şi Anexa 1 - planuri de acţiune fac parte integrantã din prezenta strategie de incluziune a cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome. Fiecare domeniu conţine o prioritizare a acţiunilor ce urmeazã a fi implementate de instituţiile responsabile.

    A. EDUCAŢIE
    Obiective specifice:
    (1) Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome la educaţie de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învãţãmânt, pentru a sprijini creşterea economicã şi dezvoltarea societãţii bazate pe cunoaştere.
    (2) Promovarea educaţiei incluzive în cadrul sistemului educaţional, inclusiv prin prevenirea şi eliminarea segregãrii şi combaterea discriminãrii pe baze etnice, de statut social, dizabilitãţi sau alte criterii care afecteazã copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv romi.
    În vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniul educaţiei, MECTS a identificat urmãtoarele prioritãţi:
    - Extinderea, derularea, monitorizarea şi mediatizarea setului de programe de sprijin care vizeazã stimularea participãrii şcolare, reducerea absenteismului şi obţinerea succesului şcolar în învãţãmântul preuniversitar;
    - Restructurarea formãrii iniţiale a cadrelor didactice, ţinând cont de respectarea principiilor şcolii incluzive;
    - Continuarea mãsurilor afirmative de susţinere a educaţiei grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe angajarea resursei umane care sã rãspundã nevoilor identificate.
    Acestea sunt completate de urmãtoarele direcţii de acţiune ce se regãsesc în planurile sectoriale de mãsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
    Direcţii de acţiune:
    1. Crearea unor programe distincte vizând sporirea accesului la educaţia timpurie a copiilor din grupuri dezavantajate, inclusiv a copiilor aparţinând comunitãţii romilor: creşe, grãdiniţe cu program normal sau prelungit, grãdiniţe estivale, grãdiniţe bilingve, centre de zi multifuncţionale, pentru a asigura şanse egale de succes şcolar acestor copii.
    2. Continuarea şi dezvoltarea unor programe de tip "Şcoalã dupã şcoalã" şi finanţarea de cãtre stat a participãrii la aceste programe a copiilor provenind din familii dezavantajate economic.
    3. Continuarea programelor de tipul "A doua şansã", de corectare a abandonului şcolar, pentru copiii şi tinerii care au pãrãsit şcoala înainte de terminarea învãţãmântului obligatoriu.
    4. Continuarea programelor sociale menite sã stimuleze participarea şcolarã şi sã reducã absenteismul şi dezvoltarea unor programe cu finanţare externã, care sã sprijine accesul copiilor aparţinând minoritãţii rome la educaţia de calitate.
    5. Continuarea mãsurilor afirmative în domeniul educaţiei. Acordarea în continuare de facilitãţi şi locuri distincte pentru tinerii romi care doresc sã urmeze învãţãmântul preuniversitar liceal, profesional sau postliceal, precum şi instituţii de învãţãmânt superior, incluzând masterate şi doctorate.
    6. Asigurarea predãrii limbii romani la toate nivelurile învãţãmântului preuniversitar (antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal), acolo unde existã o cerere suficientã în acest sens.
    7. Introducerea în curriculumul şcolar a temelor de prevenire şi combatere a discriminãrii şi a temelor ce privesc promovarea diversitãţii în şcoalã şi societate.
    8. Dezvoltarea activitãţilor de consiliere şi orientare, de tutorat, specifice pentru copiii aparţinând grupurilor dezavantajate.
    9. Dezvoltarea unui sistem de culegere şi monitorizare a datelor privind cuprinderea tuturor copiilor de vârstã preşcolarã şi şcolarã într-o formã de învãţãmânt.
    10. Armonizarea şi completarea sistemului de asigurare a calitãţii în educaţie, cu accent pe managementul educaţiei incluzive.
    11. Susţinerea menţinerii în sistemul de învãţãmânt românesc a cadrelor didactice aparţinând minoritãţii romilor.
    12. Restructurarea formãrii iniţiale a cadrelor didactice, ţinând cont de respectarea principiilor şcolii incluzive şi introducerea în cursurile din cadrul masteratului didactic a temelor de prevenire şi combatere a discriminãrii şi a temelor ce privesc promovarea diversitãţii în şcoalã şi societate.
    13. Organizarea de cursuri de formare continuã a cadrelor didactice, în domeniul educaţiei incluzive, al educaţiei interculturale şi multiculturalismului, care susţin principiile non-discriminãrii, al egalitãţii de şanse şi aplicarea mãsurilor de desegregare în sistemul de învãţãmânt, inclusiv prin implicarea Caselor Corpului Didactic (CCD).
    14. Continuarea implementãrii unor programe de formare a cadrelor didactice care lucreazã în grãdiniţe şi şcoli cu copii aparţinând minoritãţii rome, inclusiv folosind fondurile europene sau alte surse de finanţare externe.
    15. Continuarea implementãrii unor programe de formare a mediatorilor şcolari şi angajarea acestora. Formarea de mediatori şcolari romi (cu precãdere absolvenţi de liceu cu diplomã de bacalaureat) din 1000 de comunitãţi, în care existã peste 20% elevi aparţinând minoritãţii rome sau unde aceştia se confruntã cu obstacole importante în accesul la educaţie de calitate;
    16. Conceperea şi implementarea unor programe şi activitãţi de educaţie parentalã şi de încurajare a participãrii pãrinţilor romi la procesul educaţional din şcoalã şi din afara ei. Monitorizarea activitãţii ISJ şi a grupurilor/comitetelor locale de sprijin pentru îmbunãtãţirea accesului la educaţie al grupurilor dezavantajate.
    17. Implicarea MECTS, a inspectoratelor şcolare şi a unitãţilor de învãţãmânt, în parteneriat cu ONG-uri şi reprezentanţi ai minoritãţii rome (lideri formali şi informali), în organizarea unor campanii de promovare a diversitãţii şi a interculturalitãţii şi de prevenire şi combatere a discriminãrii în învãţãmânt, precum şi referitoare la importanţa educaţiei preşcolare, gimnaziale, liceale şi universitare, de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar, a abuzului şi a neglijãrii copilului, precum şi a tuturor fenomenelor care determinã intrarea copilului în dificultate.

    B. OCUPARE
    Obiectiv specific: Stimularea creşterii ocupãrii forţei de muncã a persoanelor aparţinând minoritãţii rome şi creşterea atractivitãţii pentru investiţii.
    În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul ocupãrii, MMFPS a identificat urmãtoarele prioritãţi
    1. Adaptarea la nevoile pieţei muncii a cursurilor de formare profesionalã, oferite de cãtre centrele de formare din structura ANOFM;
    2. Acordarea serviciilor de consiliere profesionalã persoanelor aflate în dificultate, inclusiv pentru membrii minoritãţii romilor, în vederea reintegrãrii sociale: identificarea surselor de finanţare pentru demararea de activitãţi pe cont propriu, sprijin pentru pregãtirea unui CV şi pentru participarea la un interviu, gãsirea unui loc de muncã, facilitarea accesului la locuinţã socialã, publicã, privatã etc.
    Acestea sunt completate de urmãtoarele direcţii de acţiune ce se regãsesc în planurile sectoriale de mãsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
    Direcţii de acţiune:
    1. Promovarea antreprenoriatului în rândul comunitãţilor locale cu un procent însemnat de populaţie aparţinând minoritãţii romilor, ca soluţie pentru activarea parteneriatelor locale şi gãsirea soluţiilor pentru problemele complexe ale comunitãţilor locale, inclusiv a celor locuite de romi, a participãrii cetãţenilor pe piaţa muncii şi, în particular, de integrare socialã a minoritãţii romilor;
    2. Identificarea unor oportunitãţi de muncã bazate pe flexicuritate pentru grupurile vulnerabile, în special pentru femeile aparţinând minoritãţii romilor (locuri de muncã flexibile, dar având asigurãri sociale plãtite), activitãţi generatoare de venit şi mici afaceri pentru familii, programe de ucenicie sau tutorat, concomitent cu asigurarea suportului pentru accesul la serviciile de educaţie şi îngrijire: creşe şi grãdiniţe, "Şcoalã dupã şcoalã";
    3. Identificarea modalitãţilor de recunoaştere a competenţelor profesionale ale cetãţenilor aparţinând minoritãţii rome, obţinute în afara cadrului formal, în scopul facilitãrii incluziunii pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând minoritãţii rome.
    4. Acordarea, în condiţiile legii, de facilitãţi pentru întreprinzãtori şi agenţi economici care angajeazã persoane aparţinând minoritãţii romilor.
    5. Stimularea activitãţilor agricole pentru comunitãţile de romi în concordanţã cu politica agricolã comunã şi politica agricolã naţionalã.
    6. Susţinerea unor programe de conştientizare a angajatorilor privind fenomenul de discriminare la locul de muncã, egalitate de şanse, hãrţuire psihologicã şi dialog social.
    7. Încurajarea antreprenoriatului în rândul persoanelor provenite din grupuri dezavantajate, cu accent pe femeile aparţinând minoritãţii rome.
    8. Dezvoltarea unui mecanism financiar distinct, în cadrul programãrii financiare 2014-2020, care sã susţinã incluziunea profesionalã a persoanelor aparţinând minoritãţii rome prin activitãţi specifice POSDRU şi POSCCE, concomitent cu asigurarea cadrului instituţional necesar implementãrii unor astfel de acţiuni în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Romi;
    9. Eficientizarea parteneriatelor cu actori relevanţi pe piaţa muncii din plan local: sindicate, patronate, universitãţi, centre de formare profesionalã, unitãţi de învãţãmânt, ONG-uri, autoritãţi publice locale etc.
    10. Crearea unor mecanisme prin care angajatorii sã fie cointeresaţi, incluzând posibile facilitãţi la nivel local pentru antreprenorii care angajeazã persoane aparţinând minoritãţii rome, în special a celor care au familii cu mai mulţi copii şi sunt lipsiţi de mijloace de subzistenţã.
    11. Organizarea de cursuri prin care persoanele aparţinând minoritãţii rome sunt învãţate cum sã elaboreze un plan de afaceri şi sã iniţieze o afacere, formare în managementul afacerilor, formare în managementul unui proiect etc.
    12. Încurajarea iniţiativelor de afaceri bazate pe responsabilitate socialã prin facilitarea accesului la informaţii, concomitent cu acordarea de sprijin şi consultanţã pentru atragerea surselor de finanţare/creditare şi implementarea afacerilor/proiectelor.
    13. Ajustarea cadrului legislativ cu impact asupra inserţiei profesionale a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor aparţinând minoritãţii rome.
    14. Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a incluziunii a persoanelor aparţinând minoritãţii rome pe piaţa muncii la nivel local, judeţean şi naţional.
    15. Diversificarea ofertei locurilor de muncã pentru grupurile vulnerabile pe mãsura calificãrilor lor.
    16. Stimularea obţinerii de autorizaţii pentru anumite activitãţi (meşteşuguri, artizanat etc.), susţinerea unor asociaţii meşteşugãreşti în care meşteşugarii din cadrul minoritãţii rome sã practice ocupaţiile lor.
    17. Identificarea unor pieţe concrete de desfacere pentru produsele meşteşugarilor şi artizanilor.
    18. Sprijinirea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a IMM-urilor aparţinând persoanelor provenite din rândul minoritãţii romilor, prin sistemul de credite avantajoase.
    19. Organizarea unor campanii de stimulare a înregistrãrii persoanelor aparţinând minoritãţii romilor, neocupate şi de sensibilizare a angajatorilor.
    20. Stimularea implicãrii minoritãţilor în strategiile locale de dezvoltare: prin axa LEADER din PNDR existã în cadrul criteriilor de selecţie un criteriu specific prin care se acordã 5 puncte în cazul în care parteneriatul public-privat al Grupului de Acţiune Localã are în componenţã reprezentanţi ai minoritãţilor naţionale.

    C. SĂNĂTATE
    Obiectiv specific: Stimularea mãsurilor de promovare a sãnãtãţii care sã contribuie la creşterea accesului cetãţenilor aparţinând minoritãţii rome la serviciile de sãnãtate publicã şi la creşterea speranţei de viaţã.
    În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul sãnãtãţii, MS a identificat urmãtoarele prioritãţi
    1. campanii de vaccinare a copiilor nevaccinaţi din comunitãţile de cetãţeni români aparţinând minoritãţii rome;
    2. organizarea de campanii de educaţie sanitarã în domeniul prevenirii TBC în comunitãţile locuite de cetãţenii români aparţinând minoritãţii rome;
    Acestea sunt completate de urmãtoarele direcţii de acţiune ce se regãsesc în planurile sectoriale de mãsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
    Direcţii de acţiune:
    1. Sensibilizarea şi informarea membrilor comunitãţilor de romi asupra unor aspecte legate de sãnãtate: campanii desfãşurate în plan local de tip preventiv adresate în special femeilor şi copiilor.
    2. Îmbunãtãţirea accesului romilor la serviciile medicale publice preventive şi curative prin instituţionalizarea sistemului de mediatori sanitari, conceperea şi implementarea unor programe specifice de profilaxie şi tratament.
    3. Sprijinirea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a tinerilor absolvenţi romi, cu studii superioare în domeniul medical, în vederea angajãrii acestora pe piaţa muncii, cu precãdere în comunitãţile cu populaţie preponderent romã.
    4. Identificarea soluţiilor pentru includerea membrilor minoritãţii rome în sistemul asigurãrilor de sãnãtate, înscrierea la medicul de familie, medicaţie compensatã etc.
    5. Conceperea şi implementarea unor programe de informare sanitarã, consultanţã medicalã şi planificare familialã, cu accent pe protecţia mamei şi copilului.
    6. Campanii de vaccinare în comunitãţile de romi prin comisii mixte formate din cadre medicale locale şi de la nivelul DSP (Compartimentul Epidemiologie Boli Transmisibile) şi reprezentanţi ai comunitãţilor de romi.
    7. Organizarea şi implementarea unor campanii de Informare, Educare şi Comunicare (IEC) în domeniul prevenirii tuberculozei, HIV/SIDA, bolilor cu transmitere sexualã, hepatitelor şi a altor boli transmisibile, adaptate şi încadrate la specificul şi sistemul cultural/tradiţional al minoritãţii rome urmate de efectuarea unor studii privind starea de sãnãtate a populaţiei de romi, conforme cu campaniile desfãşurate de Ministerul Sãnãtãţii şi partenerii sociali.
    8. Realizarea unei analize a situaţiei mediatorilor sanitari angajaţi de autoritãţile locale în conformitate cu strategia de descentralizare a serviciilor de sãnãtate publicã care sã ofere o imagine clarã cu privire la statutul mediatorului sanitar în noul context, sã permitã redefinirea programului de mediere sanitarã în contextul descentralizãrii serviciilor de sãnãtate publicã, actualizarea standardului ocupaţional al mediatorilor sanitari, dezvoltarea unui program de monitorizare permanentã şi evaluare periodicã a implementãrii programului de mediere sanitarã.
    9. Continuarea formãrii şi angajãrii mediatorilor sanitari, proveniţi din rândul comunitãţilor de romi, care au rolul de a facilita dialogul romilor cu instituţiile şi cadrele medicale, de a facilita înscrierea romilor pe listele medicilor de familie etc.
    10. Evaluarea gradului de acces al romilor la serviciile publice de sãnãtate atât în mediul urban, cât şi în mediul rural.
    11. Dezvoltarea şi implementarea de planuri de acţiune în domeniul sãnãtãţii romilor de cãtre Autoritãţile locale/judeţene în parteneriat cu ONG-uri locale/centrale ale romilor, cu suportul tehnic al Ministerului Sãnãtãţii şi a Agenţiei Naţionale pentru Romi pornind de la principiul abordãrii integrate a problematicii sãnãtãţii romilor.
    12. Includerea la nivelul Grupului de lucru interministerial coordonat de Viceprim-ministru a unui mecanism de consultare şi asistenţã tehnicã privind implementarea planurilor de acţiune în domeniul sãnãtãţii romilor de cãtre autoritãţile locale/judeţene.
    13. Implementarea de campanii de informare în rândul femeilor rome despre riscurile asociate mariajelor timpurii, prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a traficului de persoane.
    14. Înfiinţarea unei unitãţi în Ministerul Sãnãtãţii, denumitã "Unitate de Asistenţã Tehnicã pentru coordonarea, monitorizarea şi evaluarea mediatorilor sanitari".

    D. LOCUIRE ŞI MICĂ INFRASTRUCTURĂ
    Obiectiv specific: Asigurarea, de cãtre instituţiile centrale, locale şi partenerii sociali a condiţiilor de locuit decente în comunitãţile defavorizate din punct de vedere economic şi social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi micã infrastructurã.
    În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul ocupãrii, MDRT a identificat urmãtoarele prioritãţi:
    1. programul pilot "Locuinţe sociale pentru comunitãţile de romi" realizat prin Agenţia Naţionalã pentru Locuinţe conform Hotãrârii Guvernului nr. 1237 din 2008 prin care se doreşte construirea a 300 de locuinţe;
    2. programul de reabilitare a aşezãmintelor culturale în localitãţile unde nu existã astfel de instituţii în mediul rural şi mic urban. Realizarea unui proiect pilot pentru un Centru Social Comunitar pentru incluziune şi educaţie permanentã ca mijloc de creştere a încrederii în comunitãţi mixte;
    Acestea sunt completate de urmãtoarele direcţii de acţiune ce se regãsesc în planurile sectoriale de mãsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
    Direcţii de acţiune în domeniile locuire şi micã infrastructurã:
    A. Dezvoltarea infrastructurii comunitare care sã favorizeze incluziunea cetãţenilor aparţinând minoritãţii rome şi accesul la educaţie permanentã
    1. Dezvoltarea de centre sociale în special în zonele din mediul rural, care au ca scop acordarea de servicii sociale integrate, axate pe formare şi ocupare în zonele/comunitãţile locuite preponderent de cetãţeni aparţinând minoritãţii rome;
    B. Creşterea calitãţii locuirii şi asigurarea respectãrii drepturilor cetãţeneşti pentru cetãţenii aparţinând minoritãţii rome
    2. Elaborarea şi implementarea unor programe de construcţie de locuinţe în zonele locuite preponderent de populaţie aparţinând minoritãţii rome. Activitatea de construcţii va avea ca obiectiv realizarea de condominii la standarde europene privind calitatea locuirii şi în al doilea rând implicarea populaţiei din zona respectivã ca forţã de muncã ce se va califica în acest domeniu de activitate;
    3. Reabilitarea unor clãdiri aflate la dispoziţia comunitãţilor locale folosind şi mâna de lucru, calificatã şi necalificatã a viitorilor beneficiari pentru asigurarea unei locuinţe pe perioadã determinatã, pânã când persoanele aflate în dificultate, inclusiv cetãţenii aparţinând minoritãţii rome, vor intra pe piaţa muncii şi vor dispune de un venit suficient pentru a închiria sau a cumpãra propriile locuinţe;
    4. Dezvoltarea unor programe cu finanţare naţionalã sau co-finanţare din fonduri externe nerambursabile pentru asigurarea condiţiilor minime de locuit în comunitãţile defavorizate din punct de vedere economic şi social (racordarea la sistemele de energie electricã, apã potabilã, canalizare, gaz metan, salubrizare).
    5. Perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul locuirii astfel încât sã se poatã asigura respectarea in totalitate a libertãţilor şi drepturilor în materia siguranţei şi locuirii

    E. CULTURĂ
    Obiectiv specific: Pãstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identitãţii culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a minoritãţii rome.
    În vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniul culturii, Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional a identificat urmãtoarele prioritãţi:
    1. Realizarea unei emisiuni radio şi TV bilingve
    2. Organizarea de concursuri anuale de literaturã romani (poezie, prozã, teatru etc.) şi publicarea celor mai bune lucrãri
    3. Dezvoltarea proiectelor teatrale în cadrul Studioului "Ion Budai Deleanu" pentru a se genera un repertoriu specific şi un corp de profesionişti (actori, regizori) pentru un viitor teatru în limba romani.
    Acestea sunt completate de urmãtoarele direcţii de acţiune ce se regãsesc în planurile sectoriale de mãsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
    1. Conceperea şi implementarea unor programe de sprijinire a exprimãrii elitelor culturale şi artistice provenite din rândul minoritãţii romilor, în scopul revigorãrii şi afirmãrii identitãţii etnice.
    2. Iniţierea unor proiecte culturale de reconstrucţie şi afirmare identitarã a romilor în special în rândul copiilor şi al tinerilor.
    3. Organizarea şi dezvoltarea unor reţele de valorificare a patrimoniului cultural al romilor, inclusiv prin adaptarea meseriilor tradiţionale la contextul economic şi social actual.
    4. Organizarea unor expoziţii tematice care sã reflecte aspecte ale vieţii şi istoriei minoritãţii romilor pe teritoriul României etc., bazã necesarã în vederea înfiinţãrii muzeului culturii şi civilizaţiei romilor.
    5. Înfiinţarea unui muzeu al culturii şi civilizaţiei romilor.
    6. Sprijinirea proiectelor culturale privind pãstrarea şi promovarea culturii romani, a evenimentelor culturale cu specific inspirat din folclorul şi cultura romani, a publicaţiilor de specialitate, a cercetãrilor interculturale şi a publicaţiilor referitoare la minoritatea romilor.
    7. Înfiinţarea unui teatru al romilor, în care sã fie reprezentate atât traduceri ale pieselor aparţinând culturii universale, cât şi creaţii în limba romani.
    8. Fondarea unui ansamblu artistic muzical în cadrul CNCR şi a unui repertoriu specific, atragerea unor muzicieni care sã constituie un atelier de creaţie muzicalã specificã.
    9. Organizarea unor gale anuale şi oferirea de premii pentru creaţiile artistice în domeniu.

    F. INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ
    Obiectiv: Dezvoltarea de cãtre instituţii, a unor mãsuri care prin serviciile pe care le oferã, rãspund unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv a membrilor minoritãţii rome în domeniile: dezvoltare comunitarã, protecţia copilului, justiţie şi ordine publicã.
    Direcţii de acţiune:
    F.1. Protecţia copilului
    MMFPS a identificat ca prioritate:
    Iniţierea unor programe de prevenire şi combatere a discriminãrii cu care se confruntã copiii romi, inclusiv prin încurajarea realizãrii de parteneriate între organizaţiile neguvernamentale şi structurile publice locale pentru protecţia copilului.
    Acestea sunt completate de urmãtoarele direcţii de acţiune ce se regãsesc în planurile sectoriale de mãsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
    1. Organizarea de campanii pentru prevenirea abuzului şi neglijãrii copilului, precum şi a tuturor fenomenelor care pot determina separarea copilului de familie.
    2. Elaborarea de proiecte de intervenţie socialã pentru prevenirea şi combaterea fenomenului "copiii strãzii" prin implementarea unor proiecte naţionale şi locale de intervenţie socialã eficientã şi de monitorizare continuã a acestora.
    3. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile copilului şi la problematica copilului şi a familiei în situaţie de risc sau dificultate.
    F.2. Justiţie şi ordine publicã
    În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul justiţiei şi ordinii publice, s-au identificat urmãtoarele prioritãţi.
    1. Continuarea alocãrii de locuri distincte pentru admiterea la instituţiile de formare profesionalã ale Ministerului Administraţiei şi Internelor
    2. Continuarea mãsurilor afirmative în procesul de recrutare a personalului pentru structurile Poliţiei Române şi ale Jandarmeriei Române din rândul cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome, în conformitate cu prevederile legale.
    Acestea sunt completate de urmãtoarele direcţii de acţiune ce se regãsesc în planurile sectoriale de mãsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
    2.1. Organizarea unor campanii de promovare şi respectare a drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale omului (a drepturilor civile, politice şi sociale).
    2.2. Derularea unor programe de informare pentru identificarea şi soluţionarea corectã a cazurilor de discriminare.
    2.3. Identificarea, prevenirea şi rezolvarea operativã prin mediere comunitarã, fãrã caracter judiciar, a stãrilor conflictuale susceptibile a genera violenţã familialã, comunitarã sau interetnicã.
    2.4. Iniţierea şi desfãşurarea unor programe de educaţie juridicã, civicã şi de prevenire, în colaborare cu membrii minoritãţii rome
    F.3. Administraţie şi dezvoltare comunitarã
    În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul administraţie şi dezvoltare comunitarã, MAI a identificat urmãtoarele prioritãţi.
    1. Continuarea procesului de identificare a persoanelor fãrã acte de stare civilã şi de identitate în vederea emiterii acestora.
    Acestea sunt completate de urmãtoarele direcţii de acţiune ce se regãsesc în planurile sectoriale de mãsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
    3.1. Consolidarea capacitãţii administrative a autoritãţilor locale în vederea accesãrii de fonduri externe nerambursabile destinate incluziunii romilor, utilizând expertiza persoanelor formate în acest domeniu, precum şi contribuţia autoritãţilor locale şi judeţene.
    3.2. Recrutarea cetãţenilor aparţinând minoritãţii rome şi pentru structurile Poliţiei locale în considerarea prevederilor art.1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010.
    3.3. Evaluarea semestrialã a activitãţii Birourilor Judeţene pentru Romi, precum şi cea experţilor locali pentru problemele romilor care activeazã în cadrul primãriilor cu accent pe implicarea acestora în implementarea mãsurilor cuprinse în Strategia Guvernului.
    3.4. Introducerea în programele de pregãtire a specialiştilor în administraţie publicã, asistenţã socialã, sãnãtate, ordine publicã, învãţãmânt a unor module didactice referitoare la istoria, cultura şi situaţia socio - economicã a romilor.
    3.5. Continuarea procesului de identificare a persoanelor fãrã certificate de stare civilã şi fãrã acte de identitate în vederea înregistrãrii în registrele de stare civilã a actelor şi faptelor de stare civilã aferente acestora, precum şi procurãrii certificatelor de stare civilã şi a actelor de identitate.
    3.6. Analiza modalitãţilor şi punerea în aplicare a unor mãsuri privind asigurarea dreptului de proprietate asupra terenului şi locuinţelor deţinute de romi precum şi a problemelor legate de aplicarea actelor normative privind constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate funciarã.
    3.7. Crearea unor programe integrate destinate incluziunii romilor prin identificarea şi corelarea acestor activitãţi/mãsuri eligibile la finanţarea din fonduri externe nerambursabile, care pot contribui pe diverse paliere la îmbunãtãţirea situaţiei economice şi sociale a comunitãţii rome.
    3.8. Prezentarea rapoartelor anuale de cãtre Agenţia Naţionalã pentru Romi şi Secretariatul General al Guvernului privind stadiul implementãrii Strategiei Guvernului în şedinţã de Guvern şi în Parlamentul României.
    3.9. Realizarea şi difuzarea de materiale cu privire la prevenirea şi combaterea discriminãrii.
    3.10. Inventarierea resurselor pe care comunitatea romã le poate utiliza în vederea creşterii atractivitãţii turistice a zonelor rurale locuite de romi.
    3.11. Lansarea unui proces de dialog social care sã contribuie la reducerea prejudecãţilor faţã de minoritatea romilor, creşterea solidaritãţii şi respectului reciproc între cetãţeni şi îmbunãtãţirea climatului interetnic prin activitãţi desfãşurate de instituţii comunitare şi organizaţiile societãţii civile chemate sã contribuie la mai buna cunoaştere a legislaţiei şi reglementãrilor în vigoare, inclusiv legislaţia privind minoritãţile naţionale.

    VIII. REZULTATELE ŞI INDICATORII ACŢIUNILOR PROPUSE
    Rezultatele preconizate se raporteazã la situaţia actualã, descrisã la capitolul "Definirea problemei". Tipul de indicatori prevãzuţi în anexa 2 pentru monitorizarea îndeplinirii mãsurilor cuprinse în Strategia Guvernului de incluziune a cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome pentru perioada 2012 - 2020 sunt indicatori primari şi terţiari stabiliţi în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 488/2005 privind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socialã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 10 iunie 2005). Indicatorii stabiliţi în anexa 2 pot suferi modificãri la propunerea instituţiilor publice centrale implicate în utilizarea acestora cu scopul implementãrii propriilor mãsuri sectoriale cuprinse în Strategia Guvernului, în conformitate cu art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 488/2005. ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │ Rezultate │ Indicatori │
 ├───┬───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │1. │Numãrul programelor de formare iniţialã şi │Numãr cadre didactice formare│
 │ │continuã a cadrelor didactice în domeniul │în tematica specificã │
 │ │educaţiei incluzive crescut cu 30% │şcolii incluzive │
 ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │2. │Numãrul copiilor aparţinând minoritãţii │Numãr de copii/tineri romi │
 │ │rome care participã la învãţãmânt preşcolar│care participã la învãţãmânt │
 │ │şi la programe de sprijin, în vederea │preşcolar sau beneficiazã de │
 │ │absolvirii învãţãmântului obligatoriu │programe de sprijin în scopul│
 │ │crescut cu 30 puncte procentuale │stimulãrii participãrii şco- │
 │ │ │lare, reducerii absenteismu- │
 │ │ │lui şi obţinerii succesului │
 │ │ │şcolar. │
 ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │3. │Creşterea cu 30% a numãrului de locuri │Numãr de elevi/studenţi romi │
 │ │speciale pentru romi acordate la admiterea │înscrişi pe locuri speciale │
 │ │la liceu/universitate │la liceu/universitate │
 ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │4. │Monitorizarea sistematicã şi reducerea │Sistem de monitorizare a │
 │ │cazurilor de segregare şcolarã │segregãrii şcolare elaborat │
 │ │ │şi aplicat periodic Numãr de │
 │ │ │planuri de desegregare ela- │
 │ │ │borate şi monitorizate │
 │ │ │Numãr de şcoli/clase │
 │ │ │desegregate │
 └───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
    Ocupare


 ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │ Rezultate │ Indicatori │
 ├───┬───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │1. │Creşterea cu 60.000 a numãrului persoanelor│Grad de ocupare a persoanelor│
 │ │ocupate aparţinând minoritãţii rome. │active din rândul minoritãţii│
 │ │ │rome │
 ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │2. │Creşterea cu 25.000 a numãrului femeilor │Grad de ocupare a femeilor │
 │ │ocupate aparţinând minoritãţii rome. │din rândul minoritãţii rome │
 └───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘    * Numãrul persoanelor incluse în mãsurile 1 şi 2 ale Capitolului VIII - ocupare poate fi mai mare decât cel menţionat ca indicator. Ţintele propuse se referã numai la persoanele care se declarã conform legii ca aparţinând minoritãţii rome.

    Sãnãtate


 ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │ Rezultate │ Indicatori │
 ├───┬───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │1. │Înfiinţarea unei unitãţi în cadrul │O unitate AT │
 │ │Ministerului Sãnãtãţii denumitã Unitate de │ │
 │ │Asistenţã Tehnicã pentru Coordonarea, │ │
 │ │Monitorizarea şi Evaluarea activitãţii │ │
 │ │mediatorilor sanitari │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │2. │Creşterea numãrului mediatorilor sanitari │Numãr mediatori sanitari │
 │ │cu 25% faţã de 450 în anul 2011 │ │
 └───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘    Locuire


 ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │ Rezultate │ Indicatori │
 ├───┬───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │1. │5000 de locuinţe construite pentru benefi- │Numãr locuinţe nou construite│
 │ │ciari persoane aparţinând cetãţenilor │de care beneficiazã persoane │
 │ │români aparţinând minoritãţii rome │aparţinând minoritãţii rome │
 ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │2. │5000 de locuinţe reabilitate - beneficiari │Numãr locuinţe reabilitate │
 │ │persoane aparţinând cetãţenilor români │de care beneficiazã persoane │
 │ │aparţinând minoritãţii rome │aparţinând minoritãţii rome │
 └───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘    Culturã


 ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │ Rezultate │ Indicatori │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Înfiinţarea "Muzeului Culturii şi Civilizaţiei │Un muzeu înfiinţat │
 │Rome" │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Înfiinţarea "Teatrului Rom de Stat" │Un teatru înfiinţat │
 └───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘    IX. IMPLICAŢII PENTRU BUGET
    Planurile de acţiune pe termen scurt pentru implementarea Strategiei Guvernului privind incluziunea cetãţenilor români aparţinând minoritãţii romilor sunt constituite pe baza planurilor sectoriale şi specificã sursele de finanţare necesare îndeplinirii fiecãrui obiectiv stabilit.
    Cheltuielile determinate de implementarea prezentului proiect de act normativ în perioada 2012-2015 se ridicã la 234.710 mii lei din care:
    2012: 158.063 mii lei;
    2013: 55.992 mii lei;
    2014: 11.313 mii lei;
    2015: 9.342 mii lei.
    Cheltuielile se suportã din sume alocate de la bugetul de stat, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, bugetele unitãţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi din alte surse, potrivit legii, cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite responsabili cu implementarea Strategiei.
    Cheltuielile au fost estimate pe urmãtorii 4 ani în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobãrii Guvernului.
    Acţiunile, inclusiv o serie de mãsuri a cãror cuantificare nu a putut fi realizatã la aceastã datã, se suportã din bugetele prognozate pentru perioada 2012-2015 aferente ordonatorilor principali de credite cu responsabilitãţi în implementarea Strategiei.
    În urma primei evaluãri intermediare a implementãrii Strategiei, preconizatã a se realiza la sfârşitul anului 2013, se va efectua şi o analizã a impactului bugetar, în vederea actualizãrii costurilor de implementare.

    X. IMPLICAŢII JURIDICE
    În plan legislativ se impune evaluarea actelor normative incidente domeniului incluziunii cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome, demersurile legislative urmãrind cu precãdere clarificarea competenţelor şi responsabilitãţilor structurilor cu atribuţii în materie, corelarea domeniilor subsecvente, precum şi asigurarea compatibilitãţii actelor normative şi a demersurilor incidente domeniului incluziunii minoritãţii rome cu actele şi reglementãrile UE.
    Iniţiativele legislative de modificare a unor acte normative de nivel superior (legi, ordonanţe ale Guvernului, hotãrâri ale Guvernului) şi a celor de nivel intern (ordine, instrucţiuni/decizii/HCL ale miniştrilor/preşedinţilor/instituţiei prefectului/administraţiei publice locale) se vor realiza conform planurilor legislative anuale, fundamentate pe baza noilor oportunitãţi reieşite din Strategia Guvernului. Mecanismul de cooperare interinstituţionalã prevãzut pentru coordonarea implementãrii Strategiei Guvernului privind incluziunea cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome pentru perioada 2012 - 2020 va fi înfiinţat prin Decizie a Primului Ministru.

    XI. MECANISMUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A STRATEGIEI GUVERNULUI
    În baza prevederilor Strategiei de incluziune a cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome, se constituie la nivel naţional, mecanismul de informare, comunicare, monitorizare şi evaluare a Strategiei Guvernului. Pentru organizarea şi funcţionarea mecanismului sunt necesare reglementãri administrative, mãsuri şi acţiuni ferme, desfãşurate într-un dialog activ cu minoritatea romilor la nivel naţional.
    O componentã importantã a mecanismului de monitorizare este mãsurarea gradului de incluziune socialã a minoritãţii rome şi gradul de absorbţie a fondurilor structurale.
    Mecanismul de monitorizare are la bazã sprijinul şi implicarea realã a societãţii civile. Este preconizat ca aceasta sã lãrgeascã cercul parteneriatelor prin creşterea rolului şi participãrii directe a ONG-urilor şi a altor organizaţii de la nivel naţional, experimentate în implementarea şi monitorizarea programelor destinate romilor, a ONG-urilor rome locale, şi a grupurilor de iniţiativã care reprezintã comunitãţile de romi la nivel local.
    a) La nivel central se organizeazã Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare, ce va avea ca rol coordonarea implementãrii activitãţilor de monitorizare şi evaluare a Strategiei şi va constitui punct unic de contact pentru implementarea Cadrului Uniunii Europene pentru strategiile naţionale pentru romi.
    În cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Sãnãtãţii se organizeazã la nivel de birou, o structurã internã direct responsabilã cu monitorizarea şi evaluarea implementãrii Strategiei, cu accent pe monitorizarea implementãrii mãsurilor stabilite pentru realizarea direcţiilor de acţiune referitoare la Educaţie, Ocupare, Sãnãtate, Locuire şi Micã infrastructurã.
    Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare va fi condus de un Consilier de Stat din aparatul de lucru al Guvernului, din structura acestuia fãcând parte preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, câte un reprezentant al birourilor de monitorizare şi evaluare din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Sãnãtãţii, precum şi 2 reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului.
    Pe axa orizontalã - Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare va menţine relaţiile de colaborare cu conducãtorii ministerelor şi altor instituţii de la nivel naţional - Comisii ministeriale şi grupuri tehnice de lucru şi va coordona schimbul de informaţii şi activitãţile comune cu alte structuri de Monitorizare şi Evaluare.
    Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare va pregãti un calendar pentru utilizarea eficientã a acestui sistem de informare, monitorizare şi de colectare de informaţii.
    Pe axa verticalã, Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare realizeazã legãtura directã cu cele cinci birouri din instituţiile ce au planuri de mãsuri ce fac parte integrantã a Strategiei şi cu celelalte instituţii naţionale, regionale, judeţene sau locale cu responsabilitãţi în acest domeniu.
    Stabilirea canalelor de comunicare în cadrul reţelei de compartimente de monitorizare este prima şi cea mai importantã atribuţie a Compartimentului Central, ce va crea un sistem inter-instituţional de comunicare şi monitorizare cu privire la implementarea, monitorizarea şi evaluarea impactului acţiunilor destinate incluziunii minoritãţii romilor, care sã includã autoritãţile de la nivel central pânã la nivel de comunitate localã.
    b) La nivel judeţean Birourile Judeţene pentru Romi sunt structurile desemnate cu monitorizarea implementãrii Strategiei naţionale pentru incluziunea cetãţenilor români aparţinând minoritãţii romilor.
    Birourile judeţene pentru Romi coordoneazã toate activitãţile de monitorizare a politicilor publice destinate minoritãţii romilor şi a proiectelor implementate la nivel judeţean . De asemenea, acestea organizeazã activitãţi de susţinere pentru activitãţile de evaluare realizate de cãtre Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare (organizeazã întâlniri cu membrii comunitãţilor de romi şi cu factorii interesaţi, asigurã logistica pentru munca de teren etc.).
    Rolul specific al Birourilor judeţene pentru Romi este acela de a informa şi intermedia între nivelurile naţional, judeţean şi local asupra modului de implementare a planurilor de mãsuri specifice Strategiei Guvernului şi de a facilita întâlnirile şi discuţiile de lucru.
    Birourile judeţene pentru Romi vor lucra pe douã axe, verticalã şi orizontalã, dupã cum urmeazã:
    Pe axa verticalã vor juca un rol important, de unitate intermediarã în asigurarea legãturilor/canalelor de comunicare dintre Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare şi autoritãţile administraţiei publice locale. De asemenea, ele vor furniza asistenţã şi sprijin Grupului de lucru mixt.
    Pe axa orizontalã vor iniţia şi pãstra relaţii de colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale care iniţiazã, implementeazã şi furnizeazã date referitoare la incluziunea cetãţenilor aparţinând romilor.
    Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare va elabora rapoarte anuale de progres privind implementarea Strategiei Guvernului, pe baza rapoartelor furnizate de Birourile judeţene pentru romi. Ministerele şi celelalte instituţii guvernamentale implicate vor elabora semestrial rapoarte de progres privind stadiul de implementare a mãsurilor din aria lor de competenţã cuprinse în Strategia Guvernului, pe care le vor transmite Compartimentului Central de Monitorizare şi Evaluare.
    Raportul anual va fi analizat şi însuşit de Grupul de Lucru la nivel interministerial şi va fi prezentat în şedinţã de Guvern, spre aprobare. La sfârşitul fiecãrei perioade de implementare a mãsurilor prevãzute, pe termen scurt, mediu şi lung se vor realiza studii de impact ale Strategiei.
    În vederea evaluãrii impactului Strategiei de incluziune a cetãţenilor aparţinând minoritãţii rome, Agenţia Naţionalã pentru Romi va colabora cu evaluatori cu experienţã ce vor elabora un studiu post implementare. Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei Guvernului se va realiza într-o primã fazã dupã încheierea primei perioade de implementare, la sfârşitul lui 2013 şi va furniza o apreciere obiectivã a realizãrilor/disfuncţionalitãţilor rezultate în urma implementãrii mãsurilor cuprinse în prezenta Strategie însoţite de recomandãri clare pentru creşterea eficacitãţii acesteia, urmând ca, pe baza planurilor sectoriale ulterioare sã se realizeze a doua fazã a evaluãrii.

    XII. ETAPE ULTERIOARE ŞI INSTITUŢII RESPONSABILE
    Structuri responsabile
    a) La nivel central
    a1) coordonarea implementãrii şi monitorizarea îndeplinirii Strategiei vor fi realizate de Compartimentului Central de Monitorizare şi Evaluare
    a2) implementarea Strategiei, în funcţie de aria de competenţã relevantã pentru fiecare plan de acţiune, va fi asiguratã de:
    Ministerul Justiţiei
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Ministerul Sãnãtãţii
    Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului
    Ministerul Administraţiei şi Internelor (inclusiv Birourile judeţene pentru Romi)
    Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale
    Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
    Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
    Secretariatul General al Guvernului
    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminãrii
    Departamentul pentru Relaţii Interetnice
    Ministerul Afacerilor Europene
    b) La nivel regional/judeţean/local
    Serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor responsabile;
    Birourile Judeţene pentru Romi, din cadrul instituţiei prefectului;
    Autoritãţile publice locale şi structurile asociative ale acestora;
    Implicarea societãţii civile
    În vederea asigurãrii implementãrii cu succes a Strategiei Guvernului care sã ducã la atingerea unui grad ridicat de incluziune a cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome, este esenţialã implicarea activã a romilor în derularea acţiunilor care îi vizeazã. În acest sens, începând cu anul 2012, ANR va acţiona în sensul creãrii unui mecanism de consultare şi implicare permanentã a societãţii civile în procesul de implementare şi monitorizare a Strategiei de incluziune a cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome.
    Mãsuri organizatorice
    a) la nivel central, ministerele de resort şi celelalte instituţii şi autoritãţi responsabile vor fi reprezentate în Grupul de lucru interministerial, constituit prin Decizia primului-ministru, nr. 36/24.03.2011 publicatã în MO nr. 210/25.03.2011. Grupul de lucru este coordonat de Viceprim-Ministru iar conducerea sa va fi asiguratã de Preşedintele ANR în colaborare cu doi secretari de stat din cadrul MMFPS şi MAI. Grupul de lucru va funcţiona conform regulamentului de organizare şi funcţionare, se va reuniuni lunar, iar semestrial va fi prezentatã, în şedinţa de Guvern, de cãtre preşedintele grupului o notã privind activitatea şi rezultatele înregistrate prin punerea în aplicare a Strategiei Guvernului.
    La nivelul ministerelor vor fi înfiinţate, sau, dupã caz, reactivate Comisiile Ministeriale pentru Romi (CMR), în termen de 30 de zile de la data adoptãrii Strategiei Guvernului, prin ordinele miniştrilor de resort. În componenţa CMR vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai ANR, ca instituţie de specialitate, şi, dupã caz, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale ale romilor, cu expertizã în domeniu. La nivelul instituţiilor subordonate ministerelor de resort, cu excepţia Ministerului Administraţiei şi Internelor, vor fi formate grupuri tehnice de lucru (GTL). Atât componenţa CMR-urilor şi GTL-urilor cât şi atribuţiile lor vor fi cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF).
    Responsabilitãţile CMR şi GTL includ, însã nu se limiteazã la urmãtoarele:
    - Monitorizarea îndeplinirii mãsurilor din aria specificã de activitate şi întocmirea semestrialã a rapoartelor de progres pentru a evalua impactul acţiunilor de incluziune a minoritãţii rome şi, dupã caz, în funcţie de evoluţiile din plan intern şi internaţional, de revizuire şi adaptare a Strategiei Guvernului.
    b) La nivel regional, judeţean şi local
    Birourile regionale (BR) ale Agenţiei Naţionale pentru Romi sunt formate în conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 1703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Hotãrârea Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunãtãţire a situaţiei romilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Birourile regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Romi sunt structuri organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare.
    În vederea implementãrii şi monitorizãrii Strategiei Guvernului, Birourile Regionale au urmãtoarele responsabilitãţi:
    ● Propun sau, dupã caz, extind parteneriatele strategice cu organizaţii publice şi private relevante la nivel regional.
    ● Susţin şi monitorizeazã eforturile actorilor sociali la nivel regional pentru implementarea iniţiativelor şi programelor de referinţã pentru minoritatea romilor.
    ● Informeazã, colaboreazã şi sprijinã activitatea Birourilor Judeţene pentru Romi, din cadrul Instituţiilor prefectului, arondate celor 8 regiuni de dezvoltare.
    Birourile judeţene pentru romi sunt structuri funcţionale organizate la nivel judeţean în cadrul instituţiilor prefectului. Din componenţa acestora fac parte 3-4 experţi angajaţi conform prevederilor Codului muncii şi ale Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, unul dintre experţi aparţinând minoritãţii rome.
    Birourile judeţene pentru romi funcţioneazã în subordinea Prefectului şi în coordonarea tehnicã a Agenţiei Naţionale pentru Romi. Componenţa nominalã a birourilor judeţene pentru romi se stabileşte prin ordin al Prefectului. Activitatea comisiilor BJR trebuie sã se desfãşoare în strânsã legãturã cu activitatea Comisiei judeţene privind incluziunea socialã şi a Consiliului Judeţean, în vederea creşterii gradului de implicare a acestei instituţii în implementarea Strategiei şi a asigurãrii suportului financiar necesar cofinanţãrii proiectelor care vizeazã incluziunea minoritãţii rome.
    Principalele activitãţi ale BJR includ, însã nu se limiteazã la:
    ● Asigurarea secretariatului tehnic al Grupului de Lucru Mixt (GLM) format la nivel judeţean, din reprezentanţi ai structurilor deconcentrate ale ministerelor, membrii organizaţiilor neguvernamentale ale romilor şi delegaţi ai comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţii rome, inclusiv consilieri judeţeni/locali. GLM se înfiinţeazã prin ordin al prefectului.
    ● Elaborarea planului judeţean de mãsuri privind incluziunea minoritãţii rome prin armonizarea principalelor nevoi ale comunitãţilor locuite de cetãţeni aparţinând minoritãţii rome (identificate prin procesul de facilitare comunitarã sau identificate de cãtre autoritãţile publice locale) cu mãsurile prevãzute în Strategia Guvernului. Grupul de lucru mixt adoptã planul judeţean de mãsuri privind incluziunea minoritãţii rome elaborat de BJR, în baza Strategiei Guvernului. Fiecare instituţie reprezentatã în GLM al grupului de lucru va fi responsabil pentru implementarea mãsurilor din aria sa de activitate, cuprinse în planul judeţean de mãsuri.
    ● Introducerea mãsurilor din Strategia naţionalã privind incluziunea minoritãţii rome în planurile de dezvoltare a judeţelor, sau, dupã caz, în planurile integrate de dezvoltare urbanã, planurile de dezvoltare regionalã.
    ● Monitorizarea implementãrii mãsurilor din aria de activitate a serviciilor deconcentrate ale ministerelor de resort şi a partenerilor sociali pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Strategia Guvernului.
    ● Sprijinirea implementãrii mãsurilor stabilite în planurile judeţene prin acordarea de consultanţã reprezentaţilor serviciilor deconcentrate şi prin facilitarea accesului acestora în cadrul comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţii rome.
    ● Întocmirea rapoartelor semestriale de progres referitoare la implementarea planului judeţean de mãsuri privind incluziunea minoritãţii rome şi înaintarea lor atât cãtre Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare cât şi cãtre ANR.
    Experţii locali pentru romi funcţioneazã la nivelul primãriilor. Ei se subordoneazã tehnic birourilor judeţene pentru romi şi administrativ primarului. Experţii locali reprezintã principala interfaţã dintre autoritãţile publice şi comunitãţile de romi. La nivelul comunelor, funcţia de expert pentru problemele romilor este exercitatã de cãtre un expert aparţinând minoritãţii rome. Atribuţiile expertului pentru problemele romilor sunt de a valorifica oportunitãţile în plan local de care sã beneficieze comunitatea localã, inclusiv minoritatea romilor.
    Principalele activitãţi ale experţilor locali pentru romi includ, însã nu se limiteazã la:
    ● Organizarea la nivel local a grupurilor de iniţiativã localã (GIL) şi a Grupurilor de lucru locale (G.L.L.).
    - Grupul de iniţiativã localã este format din reprezentanţi ai comunitãţilor de cetãţeni aparţinând minoritãţii rome în care ei activeazã. Rolul GIL este de a stabili în baza procesului de facilitare comunitarã organizatã de expertul local, principalele nevoi şi stabilirea prioritãţilor conforme cu direcţiile de acţiune ale Strategiei Guvernului. Componenţa GIL şi prioritãţile stabilite vor fi discutate în cadrul grupurilor de lucru locale (GLL).
    - Grupul de lucru local (GLL) este format din: expertul local, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, membri ai Consiliului Local (inclusiv consilierii aleşi ai minoritãţii rome), membri ai organizaţiilor neguvernamentale (inclusiv cele ale romilor) şi un delegat al comunitãţii locale a romilor din G.I.L. GLL va fi înfiinţat prin Hotãrâre a Consiliului Local (HCL).
    ● Elaborarea, în baza Strategiei Guvernului, a planului local de acţiune privind incluziunea minoritãţii rome, stabilit în baza procesului de identificare şi selecţie a principalelor nevoi ale comunitãţilor locale cu un numãr semnificativ de romi şi supunerea acestuia spre aprobarea G.L.L. Planul de acţiune adoptat de Grupul de lucru local (GLL) va fi asumat (total sau parţial) de cãtre Consiliul Local prin H.C.L. Fiecare membru al grupului de lucru local va fi responsabil pentru implementarea mãsurilor din aria sa de activitate, cuprinse în planul de acţiune local.
    ● Introducerea planului de acţiune localã privind incluziunea minoritãţii rome în strategia de dezvoltare a localitãţii.
    ● Transmiterea planului local de acţiune cãtre Birourile Judeţene pentru Romi în vederea introducerii în planul judeţean de mãsuri şi în strategia de dezvoltare a judeţului.
    ● Monitorizarea implementãrii mãsurilor din planul de acţiune localã şi formularea de propuneri în vederea îmbunãtãţirii acestora.
    ● Întocmirea rapoartelor semestriale de progres privind implementarea planului de acţiune localã şi transmiterea lor cãtre BJR şi ANR.
    Urmãtoarele anexe fac parte integrantã din prezenta Strategie:
    Anexa nr. 1 la Strategie - Planuri de mãsuri sectoriale
    Anexa nr. 2 la Strategie - Tipuri de indicatori generali de performanţã pentru prioritãţile StrategieiGuvernului

    ANEXA 1
    la Strategie

                Planuri de mãsuri sectoriale

    A. EDUCAŢIE:
    Obiective:
    (1) Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetãţenilor români aparţinând minoritãţii rome la educaţie de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învãţãmânt, pentru a sprijini creşterea economicã şi dezvoltarea societãţii bazate pe cunoaştere.
    (2) Promovarea educaţiei incluzive în cadrul sistemului educaţional, inclusiv prin prevenirea şi eliminarea segregãrii şi combaterea discriminãrii pe baze etnice, de statut social, dizabilitãţi sau alte criterii care afecteazã copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv romi.
 ┌────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────────┬───────────┐
 │ Mãsuri │Instituţii resposabile│ Termen │Interval de│ Buget │Observaţii │
 │ │ │ │ evaluare ├────────┬─────────┤ │
 │ │ │ │ L - Lunar │ Cost │Surse de │ │
 │ │ │ │T - Trimes-│ │finanţare│ │
 │ │ │ │trial │ │ │ │
 │ │ │ │S - Semes- │ │ │ │
 │ │ │ │trial │ │ │ │
 │ │ │ │A - Anual │ │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
 │1. Dezvoltarea unui │MECTS* │septembrie│ A │ │Buget │Mãsura 3 │
 │sistem de culegere şi │(responsabili cu atri-│ 2013 │ │ │MECTS │din Linii- │
 │monitorizare a datelor │buţii legate de │ │ │ │ │le direc- │
 │privind cuprinderea │curriculum, evaluare, │ │ │ │Bugete │toare │
 │copiilor de vârstã │activitãţi extraşco- │ │ │ │locale │privind │
 │preşcolarã şi şcolarã │lare şi inspecţie │ │ │ │ │incluziunea│
 │într-o formã de │şcolarã) MMFPS │ │ │ │ │romilor │
 │învãţãmânt │ANR │ │ │ │ │pentru │
 │1.1. Crearea şi valida- │Inspectorate şcolare │ │ │nu │ │perioada │
 │rea unor instrumente │CJRAE/CRED/CRSE DGASPC│ │ │necesitã│ │2011-2020 │
 │de identificare şi de │Unitãţi de învãţãmânt │ │ │alocãri │ │ │
 │evaluare a nevoilor │Serviciul de evidenţã │ │ │supli- │ │ │
 │educaţionale şi │a populaţiei din │ │ │mentare │ │ │
 │socio-culturale, precum │primãrie │ │ │din │ │ │
 │şi a riscurilor aferen- │ONG-uri cu experienţã │ │ │partea │ │ │
 │te pt. grupurile │în domeniu │ │ │MECTS │ │ │
 │dezavantajate │ │ │ │ │ │ │
 │1.2. Modificarea struc- │ │ │ │ │ │ │
 │turii BDNE, în sensul │ │ │ │ │ │ │
 │colectãrii datelor re- │ │ │ │ │ │ │
 │levante pentru asigura- │ │ │ │ │ │ │
 │rea accesului la educa- │ │ │ │ │ │ │
 │ţie al grupurilor │ │ │ │ │ │ │
 │dezavantajate │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
 │2. Extinderea, derula- │MECTS* │septembrie│ A │ │Bugetul │Mãsurile 1,│
 │rea, monitorizarea şi │Inspectorate şcolare │ 2012 │ │ │MECTS │2, 3, 10, │
 │mediatizarea setului de │(responsabili cu atri-│ │ │ │Bugetele │12 din │
 │programe de sprijin care│buţii legate de educa-│ │ │ │locale │Liniile │
 │vizeazã stimularea par- │ţia grupurilor deza- │ │ │ │ │directoare │
 │ticipãrii şcolare, redu-│vantajate, de reţeaua │ │ │ │Bugete │privind in-│
 │cerea absenteismului şi │şcolarã şi culegerea │ │ │ │proiecte │cluziunea │
 │obţinerea succesului │datelor din educaţie │ │ │ │FSE la │romilor │
 │şcolar în învãţãmântul │în sistem informatic) │ │ │ │nivel │pentru │
 │preuniversitar │ │ │ │ │judeţean │perioada │
 │2.1. Crearea sau revi- │ │ │ │nu │ │2011-2020 │
 │zuirea metodologiilor │ANR │ │ │necesitã│Sponzori-│ │
 │specifice de organizare │ │ │ │alocãri │zãri │ │
 │a programelor educaţio- │CJRAE │ │ │defalca-│ │ │
 │nale de sprijin promo- │ │ │ │te pt. │ │ │
 │vate de noua Lege a │ │ │ │grupul │ │ │
 │educaţiei naţionale: │ │ │ │ţintã │ │ │
 │- "Şcoala de dupã │ │ │ │din │ │ │
 │şcoalã" │ │ │ │partea │ │ │
 │- "A doua şansã" │ │ │ │MECTS │ │ │
 │- "Alfabetizare │ │ │ │ │ │ │
 │funcţionalã " │ │ │ │ │ │ │
 │2.2. Finanţarea pro- │ │ │ │nu │ │ │
 │gramului "Şcoala de │ │ │ │necesitã│ │ │
 │dupã şcoalã" pentru │ │ │ │alocãri │ │ │
 │copiii/elevii din gru- │ │ │ │supli- │ │ │
 │puri dezavantajate │ │ │ │mentare │ │ │
 │ │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │2.3. Continuarea progra-│ │ │ │nu │ │ │
 │melor de sprijin social │ │ │ │necesitã│ │ │
 │care intrã în responsa- │ │ │ │alocãri │ │ │
 │bilitatea MECTS │ │ │ │supli- │ │ │
 │ │ │ │ │mentare │ │ │
 │ │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │2.4. Monitorizarea li- │ │ │ │nu │ │ │
 │vrãrii programului │ │ │ │necesitã│ │ │
 │"Grãdiniţa de varã" sau │ │ │ │alocãri │ │ │
 │a altor iniţiative comu-│ │ │ │supli- │ │ │
 │nitare alternative ase- │ │ │ │mentare │ │ │
 │mãnãtoare, în zonele în │ │ │ │din │ │ │
 │care instituţiile şcola-│ │ │ │partea │ │ │
 │re locale depisteazã cel│ │ │ │MECTS │ │ │
 │puţin 15 copii romi care│ │ │ │ │ │ │
 │nu au frecventat învãţã-│ │ │ │ │ │ │
 │mântul preşcolar. │ │ │ │ │ │ │
 │2.5. Monitorizarea în- │ │ │ │nu │ │ │
 │fiinţãrii de grãdiniţe/ │ │ │ │necesitã│ │ │
 │clase bilingve (romani -│ │ │ │alocãri │ │ │
 │românã; romani - │ │ │ │supli- │ │ │
 │maghiarã) sau de grãdi- │ │ │ │mentare │ │ │
 │niţe/clase în limba │ │ │ │din │ │ │
 │maternã (romani) în │ │ │ │partea │ │ │
 │comunitãţile unde sunt │ │ │ │MECTS │ │ │
 │cel puţin 15 solicitãri │ │ │ │ │ │ │
 │de acest tip │ │ │ │ │ │ │
 │2.6. Organizarea de con-│ │ │ │nu │ │ │
 │cursuri, activitãţi ex- │ │ │ │necesitã│ │ │
 │traşcolare, extracurri- │ │ │ │alocãri │ │ │
 │culare şi tabere şcolare│ │ │ │supli- │ │ │
 │care sã ofere facilitãţi│ │ │ │mentare │ │ │
 │copiilor/elevilor prove-│ │ │ │din │ │ │
 │niţi din grupuri │ │ │ │partea │ │ │
 │dezavantajate │ │ │ │MECTS │ │ │
 │2.7. Continuarea aplicã-│ │ │ │nu │ │ │
 │rii mãsurii privind │ │ │ │necesitã│ │ │
 │acordarea de locuri spe-│ │ │ │alocãri │ │ │
 │ciale pentru candidaţii │ │ │ │supli- │ │ │
 │romi la admiterea în în-│ │ │ │mentare │ │ │
 │vãţãmântul liceal, pro- │ │ │ │din │ │ │
 │fesional, postliceal şi │ │ │ │partea │ │ │
 │superior │ │ │ │MECTS │ │ │
 │2.8. Informarea catego- │ │ │ │nu │ │ │
 │riilor diferite de bene-│ │ │ │necesitã│ │ │
 │ficiari cu privire la │ │ │ │supli- │ │ │
 │serviciile disponibile │ │ │ │mentare │ │ │
 │în şcoli, grãdiniţe, │ │ │ │din │ │ │
 │CJRAE, CJAPP, CRED/CRSE │ │ │ │partea │ │ │
 │etc. │ │ │ │MECTS │ │ │
 │2.9. Monitorizarea cali-│ │ │ │nu │ │ │
 │tãţii serviciilor de │ │ │ │necesitã│ │ │
 │sprijin existente, pre- │ │ │ │alocãri │ │ │
 │cum şi a celor de │ │ │ │supli- │ │ │
 │consiliere şi orientare/│ │ │ │mentare │ │ │
 │tutorat specifice │ │ │ │din │ │ │
 │grupurilor dezavanta- │ │ │ │partea │ │ │
 │jate │ │ │ │MECTS │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
 │3. Armonizarea şi com- │MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Mãsurile 6,│
 │pletarea sistemului de │(responsabili cu atri-│ 2012 │ │ │MECTS, │7 din Li- │
 │asigurare a calitãţii, │buţii legate de edu- │ │ │ │ISJ şi │niile di- │
 │cu accent pe managemen- │caţia grupurilor deza-│ │ │ │CCD │rectoare │
 │tul educaţiei incluzive │vantajate şi inspecţie│ │ │ │ │privind │
 │ │şcolarã, precum şi │ │ │ │Bugete │incluziunea│
 │ │experţi ARACIP) │ │ │ │proiecte │romilor │
 │ │ │ │ │ │FSE la │pentru │
 │3.1.Revizuirea standar- │ANR │ │ │nu │nivel │perioada │
 │delor de calitate ale │ │ │ │necesitã│judeţean │2011-2020 │
 │ARACIP, conform prin- │Inspectorate │ │ │alocãri │ │ │
 │cipiilor educaţiei │şcolare │ │ │supli- │ │ │
 │incluzive şi │ │ │ │mentare │ │ │
 │elaborarea şi aproba- │ │ │ │din │ │ │
 │rea indexului incluziu- │ │ │ │partea │ │ │
 │nii şcolare/educaţiei │ │ │ │MECTS │ │ │
 │incluzive │ │ │ │ │ │ │
 │3.2. Revizuirea metodo- │Unitãţi de învãţãmânt/│ │ │nu │ │ │
 │logiei de inspecţie │CJRAE/CRED/CRSE │ │ │necesitã│ │ │
 │şcolarã din perspectiva │ │ │ │alocãri │ │ │
 │includerii componentei │ │ │ │supli- │ │ │
 │de educaţie remedialã, │ │ │ │mentare │ │ │
 │educaţie mulţi şi │ │ │ │din │ │ │
 │interculturalã, educaţie│ │ │ │partea │ │ │
 │incluzivã │ │ │ │MECTS │ │ │
 │3.3. Monitorizarea mãsu-│ONG-uri cu experienţã │ │ │nu │ │ │
 │rilor de promovare a │în domeniu │ │ │necesitã│ │ │
 │educaţiei incluzive prin│ │ │ │alocãri │ │ │
 │inspecţie şcolarã şi │ │ │ │supli- │ │ │
 │prin comisiile de asigu-│ │ │ │mentare │ │ │
 │rare a calitãţii │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │3.4. Revizuirea metodo- │ │ │ │nu │ │ │
 │logiei privind crite- │ │ │ │necesitã│ │ │
 │riile de evaluare a ca- │ │ │ │alocãri │ │ │
 │drelor didactice şi a │ │ │ │supli- │ │ │
 │unitãţilor de învãţã- │ │ │ │mentare │ │ │
 │mânt, în sensul creşte- │ │ │ │din │ │ │
 │rii ponderii componentei│ │ │ │partea │ │ │
 │de educaţie incluzivã şi│ │ │ │MECTS │ │ │
 │a ponderii componentei │ │ │ │ │ │ │
 │privind lucrul cu grupu-│ │ │ │ │ │ │
 │rile dezavantajate │ │ │ │ │ │ │
 │3.5. Formarea inspecto- │ │ │ │nu │ │ │
 │rilor şcolari şi a mana-│ │ │ │necesitã│ │ │
 │gerilor şcolari pentru │ │ │ │alocãri │ │ │
 │utilizarea indexului de │ │ │ │supli- │ │ │
 │educaţie incluzivã │ │ │ │mentare │ │ │
 │ │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
 │4. Continuarea mãsurilor│MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Mãsurile 2,│
 │de desegregare în sistem│(responsabili cu atri-│ 2013 │ │ │MECTS, │3, 6, 9 din│
 │ │buţii legate de educa-│ │ │ │ISJ, │Liniile di-│
 │ │ţia grupurilor deza- │ │ │ │CJ/Cl │rectoare │
 │ │vantajate, reţea şco- │ │ │ │ │privind │
 │ │larã şi mişcarea per- │ │ │ │Bugete │incluziunea│
 │ │sonalului didactic) │ │ │ │proiecte │romilor │
 │4.1. Elaborarea metodo- │ │ │ │nu │FSE │pentru │
 │logiilor specifice │ │ │ │necesitã│sau alte │perioada │
 │privind fundamentarea │ANR │ │ │alocãri │surse │2011-2020 │
 │cifrei de şcolarizare şi│ │ │ │supli- │de │ │
 │organizarea reţelei şco-│Inspectorate şcolare │ │ │mentare │finanţare│ │
 │lare, a metodologiei │ │ │ │din │ │ │
 │privind mişcarea perso- │CJ/CL │ │ │partea │ │ │
 │nalului didactic, precum│ │ │ │MECTS │ │ │
 │şi a regulamentului de │ │ │ │ │ │ │
 │organizare şi funcţiona-│ │ │ │ │ │ │
 │re a unitãţilor de învã-│ │ │ │ │ │ │
 │ţãmânt preuniversitar, │ │ │ │ │ │ │
 │ţinând cont de aspectele│ │ │ │ │ │ │
 │specifice vizate de mã- │ │ │ │ │ │ │
 │surile de desegregare │ │ │ │ │ │ │
 │4.2.Revizuirea regula- │ONG-uri cu experienţã │ │ │nu │ │ │
 │mentelor de ordine inte-│în domeniu │ │ │necesitã│ │ │
 │rioarã de la nivelul │ │ │ │alocãri │ │ │
 │unitãţilor de învãţã- │ │ │ │supli- │ │ │
 │mânt, în acord cu pre- │ │ │ │mentare │ │ │
 │vederile Legii educaţiei│ │ │ │din │ │ │
 │naţionale nr. 1/2011, cu│ │ │ │partea │ │ │
 │modificãrile şi comple- │ │ │ │MECTS │ │ │
 │tãrile ulterioare şi a │ │ │ │ │ │ │
 │metodologiilor/regula- │ │ │ │ │ │ │
 │mentelor nou promovate, │ │ │ │ │ │ │
 │precum şi de aspectele │ │ │ │ │ │ │
 │specifice legate de fe- │ │ │ │ │ │ │
 │nomenul de desegregare │ │ │ │nu │ │ │
 │4.3. Monitorizarea efec-│ │ │ │necesitã│ │ │
 │telor Ordinului minis- │ │ │ │alocãri │ │ │
 │trului educaţiei, cerce-│ │ │ │supli- │ │ │
 │tãrii şi tineretului │ │ │ │mentare │ │ │
 │nr. 1529/18.07.2007 │ │ │ │din │ │ │
 │privind dezvoltarea pro-│ │ │ │partea │ │ │
 │blematicii diversitãţii │ │ │ │MECTS, │ │ │
 │în curriculumul naţional│ │ │ │trans- │ │ │
 │şi a Ordinului ministru-│ │ │ │portul │ │ │
 │lui educaţiei, cercetã- │ │ │ │inspec- │ │ │
 │rii şi tineretului │ │ │ │torilor │ │ │
 │nr. 1540/19.07.2007 │ │ │ │va fi │ │ │
 │privind interzicerea se-│ │ │ │suportat│ │ │
 │gregãrii şcolare a co- │ │ │ │de │ │ │
 │piilor romi şi aprobarea│ │ │ │ISJ-uri │ │ │
 │Metodologiei pentru pre-│ │ │ │ │ │ │
 │venirea şi eliminarea │ │ │ │nu │ │ │
 │segregãrii şcolare a │ │ │ │necesitã│ │ │
 │copiilor romi. │ │ │ │alocãri │ │ │
 │ │ │ │ │supli- │ │ │
 │ │ │ │ │mentare │ │ │
 │ │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │4.4. Elaborarea planu- │ │ │ │ │ │ │
 │rilor de desegregare la │ │ │ │nu │ │ │
 │nivel judeţean │ │ │ │necesitã│ │ │
 │ │ │ │ │alocãri │ │ │
 │ │ │ │ │supli- │ │ │
 │ │ │ │ │mentare │ │ │
 │ │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS, │ │ │
 │ │ │ │ │trans- │ │ │
 │ │ │ │ │portul │ │ │
 │ │ │ │ │inspec- │ │ │
 │ │ │ │ │torilor │ │ │
 │ │ │ │ │va fi │ │ │
 │ │ │ │ │suportat│ │ │
 │ │ │ │ │de │ │ │
 │ │ │ │ │ISJ-uri │ │ │
 │4.5. Monitorizarea, prin│ │ │ │(1000 │ │ │
 │inspecţie şcolarã, a │ │ │ │pachete │ │ │
 │planurilor de desegrega-│ │ │ │X │ │ │
 │re la nivel judeţean │ │ │ │50 lei/ │ │ │
 │ │ │ │ │pachet) │ │ │
 │ │ │ │ │TOTAL: │ │ │
 │ │ │ │ │50.000 │ │ │
 │ │ │ │ │lei │ │ │
 │4.6. Elaborarea unui set│ │ │ │ │ │ │
 │de pachete standard │ │ │ │ │ │ │
 │pentru intervenţie în │ │ │ │ │ │ │
 │situaţiile de desegrega-│ │ │ │ │ │ │
 │re, parte a aceluiaşi │ │ │ │ │ │ │
 │ghid al desegregãrii │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
 │5. Restructurarea for- │MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Mãsurile 9,│
 │mãrii iniţiale a cadre- │(responsabili cu atri-│ 2013 │ │ │MECTS, │10, 11 din │
 │lor didactice, ţinând │buţii legate de for- │ │ │ │universi-│Liniile di-│
 │cont de respectarea │marea iniţialã, înv. │ │ │ │tãţi │rectoare │
 │principiilor şcolii │universitar pedagogic │ │ │nu │ │privind │
 │incluzive │şi incluziune şcolarã/│ │ │necesitã│Bugete │incluziunea│
 │ │socialã) │ │ │alocãri │FSE │romilor │
 │5.1. Constituirea şi │ │ │ │supli- │ │pentru │
 │funcţionarea unui grup │ │ │ │mentare │ │perioada │
 │de lucru (GL) pt. de- │ │ │ │din │ │2011-2020 │
 │finirea structurii şi a │ │ │ │partea │ │ │
 │conţinutului masteratu- │ │ │ │MECTS │ │ │
 │lui didactic │Inspectorate şcolare │ │ │ │ │ │
 │5.2. Realizarea şi apro-│ │ │ │nu │ │ │
 │barea structurii şi a │ONG-uri cu experienţã │ │ │necesitã│ │ │
 │conţinutului mastera- │în domeniu │ │ │alocãri │ │ │
 │tului didactic │ │ │ │supli- │ │ │
 │ │ │ │ │mentare │ │ │
 │ │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │5.3. Formarea profesori-│ │ │ │(10 │ │ │
 │lor mentori de practicã │ │ │ │mentori/│ │ │
 │pedagogicã │ │ │ │judeţ X │ │ │
 │ │ │ │ │42 jude-│ │ │
 │ │ │ │ │ţe = 420│ │ │
 │ │ │ │ │pers. │ │ │
 │ │ │ │ │X 5 zile│ │ │
 │ │ │ │ │/stagiu │ │ │
 │ │ │ │ │X 200 │ │ │
 │ │ │ │ │lei/pers│ │ │
 │ │ │ │ │/zi) │ │ │
 │ │ │ │ │TOTAL: │ │ │
 │ │ │ │ │420.000 │ │ │
 │ │ │ │ │lei │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
 │6. Implicarea CCD-urilor│MECTS * │Septembrie│ A │ │Bugete │Mãsurile 6,│
 │în susţinerea non-dis- │(responsabili cu │ 2012 │ │ │MECTS, │7, 10, 11 │
 │criminãrii, a egalitãţii│atribuţii legate de │ │ │ │ISJ, CCD │din Liniile│
 │de şanse, a multicultu- │educaţia grupurilor │ │ │ │ │directoare │
 │ralitãţii şi a educaţiei│dezavantajate, educa- │ │ │ │Bugete │privind │
 │incluzive │ţie incluzivã) │ │ │ │proiecte │incluziunea│
 │ │ │ │ │ │FSE la │romilor │
 │ │ │ │ │ │nivel │pentru │
 │ │ │ │ │ │judeţean │perioada │
 │ │ │ │ │ │ │2011-2020 │
 │6.1. Analiza şi actuali-│ANR │ │ │nu │Sponsori-│ │
 │zarea metodologiei de │ │ │ │necesitã│zãri │ │
 │formare continuã, în │Inspectorate şcolare │ │ │alocãri │ │ │
 │sensul valorizãrii modu-│ │ │ │supli- │ │ │
 │lelor referitoare la │ │ │ │mentare │ │ │
 │educaţie incluzivã │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │6.2. Identificarea per- │ │ │ │nu │ │ │
 │soanelor resursã, inclu-│Casele Corpului │ │ │necesitã│ │ │
 │siv inspectori pentru │Didactic (CCD) │ │ │alocãri │ │ │
 │educaţia copiilor romi/ │ │ │ │supli- │ │ │
 │metodişti romi, la nive-│ONG-uri cu experienţã │ │ │mentare │ │ │
 │lul ISJ/ISMB/CCD, pentru│în domeniu │ │ │din │ │ │
 │asigurarea modulelor de │ │ │ │partea │ │ │
 │formare privind specifi-│ │ │ │MECTS │ │ │
 │cul rom │ │ │ │ │ │ │
 │6.3. Dotarea biblioteci-│ │ │ │nu │ │ │
 │lor din CCD-uri cu mate-│ │ │ │necesitã│ │ │
 │riale din domeniu │ │ │ │alocãri │ │ │
 │ │ │ │ │supli- │ │ │
 │ │ │ │ │mentare │ │ │
 │ │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
 │7. Dezvoltarea unui │MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Mãsurile 6,│
 │sistem de profesionali- │(responsabili cu │ 2012 │ │ │MECTS, │7, 9, 10, │
 │zare a formatorilor din │atribuţii legate de │ │ │ │ISJ, CCD │11 din │
 │domeniul educaţiei │educaţia grupurilor │ │ │ │ │Liniile │
 │incluzive │dezavantajate şi │ │ │ │ │directoare │
 │ │educaţie incluzivã) │ │ │ │ │privind │
 │ │şi MMFPS (responsabili│ │ │ │ │incluziunea│
 │ │cu atribuţii în for- │ │ │ │ │romilor │
 │ │marea profesionalã) │ │ │ │ │pentru │
 │ │ │ │ │ │ │perioada │
 │ │ │ │ │ │ │2011-2020 │
 │7.1. Formarea unui │ │ │ │nu │ │ │
 │grup interinstituţional │ │ │ │necesitã│ │ │
 │(MMFPS, MECTS, Direcţia │ │ │ │alocãri │ │ │
 │formare continuã din │ │ │ │supli- │ │ │
 │MECTS, CNCFPA, ANOFM, │ │ │ │mentare │ │ │
 │etc.) care sã defineascã│ANR │ │ │din │ │ │
 │şi sã promoveze statutul│Inspectorate şcolare, │ │ │partea │ │ │
 │profesional al formato- │CCD-uri │ │ │MECTS │ │ │
 │rului în domeniul ed. │ │ │ │ │ │ │
 │incluzive │ │ │ │ │ │ │
 │7.2. Crearea unor baze │CJ/CL │ │ │nu │ │ │
 │de date la nivel jude- │ │ │ │necesitã│ │ │
 │ţean, în CCD-uri, pri- │ONG-uri cu experienţã │ │ │alocãri │ │ │
 │vind formatorii în dome-│în domeniu │ │ │supli- │ │ │
 │niul ed. incluzive. │ │ │ │mentare │ │ │
 │concomitent cu continua-│ │ │ │din │ │ │
 │rea formãrii acestora de│ │ │ │partea │ │ │
 │cãtre diferiţi furnizori│ │ │ │MECTS │ │ │
 │acreditaţi │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
 │8. Continuarea mãsurilor│MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Mãsurile 1,│
 │afirmative de susţinere │(responsabili cu │ 2013 │ │ │MECTS, │2, 3, 4, 5,│
 │a educaţiei grupurilor │atribuţii legate de │ │ │ │ISJ, │9, 10, 11, │
 │dezavantajate, cu foca- │educaţia grupurilor │ │ │ │universi-│12 din │
 │lizare pe angajarea re- │dezavantajate │ │ │ │tãţi │Liniile │
 │sursei umane care sã │şi mişcarea personalu-│ │ │ │ │directoare │
 │rãspundã nevoilor iden- │lui didactic) │ │ │ │ │privind │
 │tificate │ │ │ │ │Fonduri │incluziunea│
 │ │ │ │ │ │extra- │romilor │
 │ │ │ │ │ │bugetare │pentru │
 │ │ANR │ │ │nu │Sponso- │perioada │
 │ │ │ │ │necesitã│rizãri │2011-2020 │
 │8.1. Asigurarea, la ni- │ │ │ │alocãri │ │ │
 │velul fiecãrui ISJ, a │Inspectorate şcolare │ │ │supli- │ │ │
 │inspectorilor şcolari de│ │ │ │mentare │ │ │
 │specialitate/metodişti- │Unitãţi de înv. │ │ │din │ │ │
 │lor pentru educaţia │preuniversitar şi │ │ │partea │ │ │
 │copiilor romi/minori- │universitãţi │ │ │MECTS │ │ │
 │tãţi, a mediatorilor │ │ │ │ │ │ │
 │şcolari necesari │ │ │ │ │ │ │
 │8.2. Continuarea formã- │ │ │ │ │ │ │
 │rii mediatorilor şcolari│Furnizori de formare │ │ │(3 me- │ │ │
 │ │acreditaţi │ │ │diatori │ │ │
 │ │ │ │ │şcolari │ │ │
 │ │ │ │ │rromi/ │ │ │
 │ │ │ │ │judeţ X │ │ │
 │ │ │ │ │42 jude-│ │ │
 │ │ │ │ │ţe X 5 │ │ │
 │ │ │ │ │zile/ │ │ │
 │ │ │ │ │stagiu X│ │ │
 │ │ │ │ │200 lei/│ │ │
 │ │ │ │ │zi/pers,│ │ │
 │ │ │ │ │inclusiv│ │ │
 │ │ │ │ │trans- │ │ │
 │ │ │ │ │port) │ │ │
 │ │ │ │ │TOTAL: │ │ │
 │ │ │ │ │126.000 │ │ │
 │ │ │ │ │lei/an │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │8.3. Continuarea cursu- │ │ │ │nu │ │ │
 │rilor de initiere/per- │ │ │ │necesitã│ │ │
 │fectionare a cunoştinţe-│ │ │ │alocãri │ │ │
 │lor de limba romani des-│ │ │ │supli- │ │ │
 │tinate cadrelor didacti-│ │ │ │mentare │ │ │
 │ce de etnia roma sau │ │ │ │din │ │ │
 │neroma, calificate şi │ │ │ │partea │ │ │
 │necalificate │ │ │ │MECTS │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │8.4. Acordarea de locuri│ │ │ │nu │ │ │
 │speciale pentru candida-│ │ │ │necesitã│ │ │
 │ţii romi în facultãţi │ │ │ │alocãri │ │ │
 │care formeazã personal │ │ │ │supli- │ │ │
 │pentru instituţiile pu- │ │ │ │mentare │ │ │
 │blice (profil psihopeda-│ │ │ │din │ │ │
 │gogie, asistentã socia- │ │ │ │partea │ │ │
 │lã, medicinã etc.) │ │ │ │MECTS │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │8.5. Înfiinţarea, la │ │ │ │nu │ │ │
 │universitãţile cu tradi-│ │ │ │necesitã│ │ │
 │ţie, a unor departamen- │ │ │ │supli- │ │ │
 │te/secţii de limba şi │ │ │ │mentare │ │ │
 │cultura romani │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │8.6. Elaborarea unui mo-│ │ │ │nu │ │ │
 │dul didactic privind │ │ │ │necesitã│ │ │
 │educaţia incluzivã şi │ │ │ │alocãri │ │ │
 │punerea lui la dispozi- │ │ │ │supli- │ │ │
 │ţia facultãţilor │ │ │ │mentare │ │ │
 │ │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │8.7. Formarea de volun- │ │ │ │(3 │ │ │
 │tari selectaţi din rân- │ │ │ │pers./ │ │ │
 │dul elevilor şi al stu- │ │ │ │judeţX │ │ │
 │denţilor romi admişi pe │ │ │ │42 X 2 │ │ │
 │locurile distincte │ │ │ │zile X │ │ │
 │pentru activitãţi de a- │ │ │ │200 lei/│ │ │
 │sistare şcolarã şi de │ │ │ │pers/zi,│ │ │
 │consiliere în comunitã- │ │ │ │inclusiv│ │ │
 │ţile şi familiile rome │ │ │ │trans- │ │ │
 │ │ │ │ │port) │ │ │
 │ │ │ │ │TOTAL: │ │ │
 │ │ │ │ │50.400 │ │ │
 │ │ │ │ │lei/an │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
 │9. Monitorizarea activi-│MECTS* │Septembrie│ A │Buget │ │Mãsurile 1-│
 │tãţii ISJ şi a grupuri- │(responsabili cu │ 2013 │ │MECTS │ │12 din │
 │lor/comitetelor locale │atribuţii legate de │ │ │ │ │Liniile │
 │de sprijin pentru îmbu- │educaţia grupurilor │ │ │Bugete │ │directoare │
 │nãtãţirea accesului la │dezavantajate şi │ │ │proiecte│ │privind │
 │educaţie al grupurilor │inspecţie şcolarã) │ │ │FSE sau │ │incluziunea│
 │dezavantajate │ │ │ │alte │ │romilor │
 │ │ │ │ │surse de│ │pentru │
 │ │ │ │ │finanţa-│ │perioada │
 │ │ │ │ │re │ │2011-2020 │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │9.1. Înfiinţarea unei │ANR │ │ │nu │ │ │
 │Comisii pentru Combate- │ │ │ │necesitã│ │ │
 │rea segregãrii şi promo-│Inspectorate şcolare │ │ │alocãri │ │ │
 │varea calitãţii educa- │ │ │ │supli- │ │ │
 │ţiei în şcolile cu un │Unitãţi de învãţãmânt │ │ │mentare │ │ │
 │numãr semnificativ de │preuniversitar │ │ │din │ │ │
 │romi │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │9.2. Elaborarea setului │ │ │ │nu │ │ │
 │de proceduri standard cu│CJ/CL │ │ │necesitã│ │ │
 │privire la colaborarea │ │ │ │alocãri │ │ │
 │eficientã interinstitu- │ │ │ │supli- │ │ │
 │ţionalã la nivel jude- │ │ │ │mentare │ │ │
 │ţean/local, ca parte a │Instituţii centrale şi│ │ │din │ │ │
 │sistemului de monito- │locale, ONG-uri cu │ │ │partea │ │ │
 │rizare │experienţã în domeniu │ │ │MECTS │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │9.3. Încheierea unor │ │ │ │nu │ │ │
 │parteneriate la nivel │ │ │ │necesitã│ │ │
 │central şi local între │ │ │ │alocãri │ │ │
 │instituţii/organizaţii │ │ │ │supli- │ │ │
 │implicate, în vederea │ │ │ │mentare │ │ │
 │asigurãrii funcţionali- │ │ │ │din │ │ │
 │tãţii sistemului de mo- │ │ │ │partea │ │ │
 │nitorizare a mãsurilor │ │ │ │MECTS │ │ │
 │de intervenţie aplicate │ │ │ │ │ │ │
 │la nivel judeţean şi │ │ │ │ │ │ │
 │local │ │ │ │ │ │ │
 │9.4. Postarea pe site-ul│ │ │ │nu │ │ │
 │MECTS a unor rapoarte a-│ │ │ │necesitã│ │ │
 │nuale privind educaţia │ │ │ │alocãri │ │ │
 │incluzivã │ │ │ │supli- │ │ │
 │ │ │ │ │mentare │ │ │
 │ │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
 │10. Participarea comuni-│MECTS* │Septembrie│ A │ │Buget │Mãsurile 3,│
 │tãţii locale la activi- │(responsabili cu │ 2011 │ │ │MECTS │8, din │
 │tãţi şi programe de îm- │atribuţii legate de │ │ │ │Bugete │Liniile │
 │bunãtãţire a accesului │educaţia grupurilor │ │ │ │locale │directoare │
 │nediscriminatoriu al co-│dezavantajate şi │ │ │ │Bugete │privind │
 │piilor din grupuri deza-│inspecţie şcolarã) şi │ │ │ │proiecte │incluziunea│
 │vantajate, aparţinând │MMFPS │ │ │ │FSE sau │romilor │
 │minoritãţii romilor, la │ │ │ │ │alte │pentru │
 │învãţãmânt obligatoriu, │ │ │ │ │surse de │perioada │
 │în învãţãmântul de stat │ │ │ │ │finan- │2011-2020 │
 │ │ANR │ │ │ │ţare │ │
 │10.1. Constituirea, la │ │ │ │ │ │ │
 │nivel judeţean şi, even-│Inspectorate şcolare │ │ │ │nu │ │
 │tual, local a unui comi-│şi DGASPC │ │ │ │necesitã │ │
 │tet/grup de sprijin │ │ │ │ │alocãri │ │
 │pentru îmbunãtãţirea │Unitãţi de învãţãmânt/│ │ │ │supli- │ │
 │accesului la educaţie │CJRAE/CRED/CRSE │ │ │ │mentare │ │
 │pentru grupuri dezavan- │ │ │ │ │din │ │
 │tajate │ │ │ │ │partea │ │
 │ │ │ │ │ │MECTS │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │10.2. Cuprinderea propu-│CJ/CL │ │ │ │nu │ │
 │nerilor acestor grupuri/│ │ │ │ │necesitã │ │
 │comitete de sprijin în │ │ │ │ │alocãri │ │
 │Strategiile judeţene │ │ │ │ │supli- │ │
 │privind îmbunãtãţirea │ │ │ │ │mentare │ │
 │accesului la educaţie │ │ │ │ │din parte│ │
 │ │ │ │ │ │MECTS │ │
 │ │ONG-uri cu experienţã │ │ │ │ │ │
 │ │în domeniu │ │ │ │ │ │
 │10.3. Realizarea şi dis-│ │ │ │ │nu │ │
 │tribuirea, îndeosebi în │Mass media │ │ │ │necesitã │ │
 │comunitãţile dezavanta- │ │ │ │ │alocãri │ │
 │jate, a unor publicaţii/│ │ │ │ │supli- │ │
 │studii care evidenţiazã │ │ │ │ │mentare │ │
 │exemplele/cazuri de │ │ │ │ │din │ │
 │succes │ │ │ │ │partea │ │
 │ │ │ │ │ │MECTS │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │10.4. Promovarea şi de- │ │ │ │ │nu │ │
 │rularea unor programe de│ │ │ │ │necesitã │ │
 │educaţie parentalã la │ │ │ │ │alocãri │ │
 │nivel local, precum şi a│ │ │ │ │supli- │ │
 │activitãţilor/proiecte- │ │ │ │ │mentare │ │
 │lor care vizeazã coope- │ │ │ │ │din │ │
 │rarea şcoalã-familie, │ │ │ │ │partea │ │
 │şcoalã-comunitate │ │ │ │ │MECTS │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │10.5. Asigurarea vizibi-│ │ │ │ │nu │ │
 │litãţii evenimentelor de│ │ │ │ │necesitã │ │
 │acest gen, dupã caz, pe │ │ │ │ │alocãri │ │
 │site-ul MECTS/ISJ/CJ. │ │ │ │ │supli- │ │
 │ │ │ │ │ │mentare │ │
 │ │ │ │ │ │din │ │
 │ │ │ │ │ │partea │ │
 │ │ │ │ │ │MECTS │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
 │11. Informare/diseminare│MECTS* │Septembrie│ A │ │Buget SGG│Mãsurile 3,│
 │referitor la segregare/ │(responsabili cu │ 2013 │ │ │ │6, 7, 8, 9 │
 │desegregare, acces ne- │atribuţii legate de │ │ │ │Bugete │din Liniile│
 │discriminatoriu la edu- │educaţia grupurilor │ │ │ │MECTS │directoare │
 │caţie, prevenirea absen-│dezavantajate, │ │ │ │ │privind │
 │teismului şi abandonului│politici publice şi │ │ │ │ISJ, CJ │incluziunea│
 │şcolar, a abuzului şi │relaţia cu partenerii │ │ │ │ │romilor │
 │neglijãrii copilului │sociali) │ │ │ │ │pentru │
 │ │ │ │ │ │ │perioada │
 │ │SGG │ │ │ │Bugete │2011-2020 │
 │11.1. Promovarea prin HG│ANR │ │ │nu │proiecte │ │
 │a strategiilor elaborate│ │ │ │necesitã│FSE sau │ │
 │de MECTS în domeniul ed.│Instituţii centrale │ │ │alocãri │ │ │
 │timpurii, ed. parentale │(ministere implicate │ │ │supli- │ │ │
 │şi ed. incluzive şi ela-│în soluţionarea │ │ │mentare │ │ │
 │borarea planurilor de │problematicii │ │ │din │ │ │
 │implementare ale │grupurilor │ │ │partea │ │ │
 │acestora │dezavantajate) │ │ │MECTS │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │11.2. Monitorizarea mã- │ │ │ │nu │ │ │
 │surilor integrate din │ │ │ │necesitã│ │ │
 │cadrul strategiilor men-│ │ │ │alocãri │ │ │
 │ţionate cu sprijinul SGG│ │ │ │supli- │ │ │
 │ │ │ │ │mentare │ │ │
 │ │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │ │Inspectorate şcolare │ │ │ │ │ │
 │ │CJ/CL │ │ │ │ │ │
 │11.3. Continuarea editã-│ONG-uri cu experienţã │ │ │nu │ │ │
 │rii şi postãrii pe │în domeniu │ │ │necesitã│ │ │
 │site-ul MECTS a buleti- │ │ │ │alocãri │ │ │
 │nului informativ elec- │ │ │ │supli- │ │ │
 │tronic privind educaţia │ │ │ │mentare │ │ │
 │copiilor romi │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │ │Mass media │ │ │ │ │ │
 │11.4. Înfiinţarea la ni-│ │ │ │nu │ │ │
 │velul MECTS a unui punct│ │ │ │necesitã│ │ │
 │de informare privind │ │ │ │alocãri │ │ │
 │problematica grupurilor │ │ │ │supli- │ │ │
 │dezavantajate │ │ │ │mentare │ │ │
 │ │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │11.5. Asigurarea vizibi-│ │ │ │nu │ │ │
 │litãţii, pe site-ul │ │ │ │necesitã│ │ │
 │MECTS, a documentelor şi│ │ │ │alocãri │ │ │
 │acţiunilor privind dese-│ │ │ │supli- │ │ │
 │gregarea şcolarã │ │ │ │mentare │ │ │
 │ │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │11.6. Conceperea şi de- │ │ │ │nu │ │ │
 │rularea unor campanii de│ │ │ │necesitã│ │ │
 │prevenire a discriminã- │ │ │ │alocãri │ │ │
 │rii şi de promovare a │ │ │ │supli- │ │ │
 │diversitãţii şi a prin- │ │ │ │mentare │ │ │
 │cipiilor de incluziune │ │ │ │din │ │ │
 │în sistemul educaţional │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │11.7. Extinderea predã- │ │ │ │nu │ │ │
 │rii opţionale a orelor │ │ │ │necesitã│ │ │
 │de istoria şi tradiţiile│ │ │ │alocãri │ │ │
 │romilor, pentru elevii │ │ │ │supli- │ │ │
 │romi şi ne-romi, la │ │ │ │mentare │ │ │
 │liceu │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │11.8. Introducerea în │ │ │ │nu │ │ │
 │Curriculum a unor teme │ │ │ │necesitã│ │ │
 │privind prevenirea şi │ │ │ │alocãri │ │ │
 │combaterea discriminã- │ │ │ │supli- │ │ │
 │rii, promovarea diversi-│ │ │ │mentare │ │ │
 │tãţii, a multicultura- │ │ │ │din │ │ │
 │lismului în şcoalã; │ │ │ │partea │ │ │
 │ │ │ │ │MECTS │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │11.9. Introducerea, la │ │ │ │nu │ │ │
 │nivelul şcolilor, a unor│ │ │ │necesitã│ │ │
 │programe de iniţiere/ │ │ │ │alocãri │ │ │
 │formare a cadrelor di- │ │ │ │supli- │ │ │
 │dactice nerome, a pãrin-│ │ │ │mentare │ │ │
 │ţilor şi a elevilor │ │ │ │din │ │ │
 │neromi în spiritul res- │ │ │ │partea │ │ │
 │pectului pentru diversi-│ │ │ │MECTS │ │ │
 │tate, multiculturalism, │ │ │ │ │ │ │
 │prevenirea şi combaterea│ │ │ │ │ │ │
 │discriminãrii, cunoaşte-│ │ │ │ │ │ │
 │rea culturii şi a menta-│ │ │ │ │ │ │
 │litãţilor rome │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴───────────┘
────────────
    * Prima instituţie este instituţie coordonatoare

    B. Ocupare
    Obiectiv: Stimularea creşterii ocupãrii forţei de muncã a persoanelor aparţinând minoritãţii romilor şi creşterea atractivitãţii pentru investiţii.


 ┌────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐
 │ Mãsuri │Instituţii resposabile│ Termen │Interval de│ Buget │ Observaţii │
 │ │ │ │ evaluare ├────────┬─────────┤ │
 │ │ │ │ │ Cost │Sursa │ │
 │ │ │ │ │ │finanţare│ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │1. Promovarea antrepre- │MMFPS, MECMA, MECTS, │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
 │norialului în rândul co-│ANR │ │ │ │structu- │ │
 │munitãţilor locale cu un│ │ │ │ │rale │ │
 │procent însemnat de po- │Serviciile deconcen- │ │ │ │ │ │
 │pulaţie aparţinând mino-│trate ale ministerelor│ │ │ │Buget de │ │
 │ritãţii romilor ca solu-│de resort şi ale ANR │ │ │ │stat │ │
 │ţie pentru activarea │ │ │ │ │ │ │
 │partenerilor locali şi │Autoritãţile publice │ │ │ │Buget │ │
 │gãsirea soluţiilor │locale (Consiliul │ │ │ │local │ │
 │pentru problemele com- │Judeţean, Consiliul │ │ │ │ │ │
 │plexe ale comunitãţilor │Local, Primãrii) │ │ │ │Alte │ │
 │locale. │ │ │ │ │surse │ │
 │ │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │2. Identificarea unor │MMFPS, MECMA, MECTS, │2012-2015 │ │892 ron/│Fonduri │ │
 │oportunitãţi de muncã │ANR │ │ │persoanã│structu- │ │
 │bazate pe flexicuritate │ │ │ │ │rale │ │
 │pentru grupurile vulne- │Serviciile deconcen- │ │ │ │Buget de │ │
 │rabile, în special │trate ale ministerelor│ │ │ │stat │ │
 │pentru femeile aparţi- │de resort şi ale ANR │ │ │ │ │ │
 │nând minoritãţii romilor│ │ │ │ │ │ │
 │(locuri de muncã flexi- │Autoritãţile publice │ │ │ │Buget │ │
 │bile, dar având asigu- │locale (Consiliul │ │ │ │local │ │
 │rãri sociale plãtite), │Judeţean, Consiliul │ │ │ │ │ │
 │activitãţi generatoare │Local, Primãrii) │ │ │ │Alte │ │
 │de venit şi mici afaceri│ │ │ │ │surse │ │
 │pentru familii, programe│Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
 │de ucenicie sau tutorat,│ │ │ │ │ │ │
 │concomitent cu asigura- │ │ │ │ │ │ │
 │rea suportului pentru │ │ │ │ │ │ │
 │accesul la serviciile de│ │ │ │ │ │ │
 │educaţie şi îngrijire: │ │ │ │ │ │ │
 │creşe şi grãdiniţe, │ │ │ │ │ │ │
 │"şcoalã dupã şcoalã". │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │3. Adaptarea, la nevoile│MMFPS, ANR │2012-2015 │ │572ron/ │Fonduri │ │
 │pieţei muncii, a cursu- │ │ │ │cursant │structu- │ │
 │rilor de formare profe- │Parteneri sociali │ │ │- preţ │rale │ │
 │sionalã, oferite de │ │ │ │mediu al│ │ │
 │cãtre centrele de for- │ │ │ │progra- │Buget de │ │
 │mare din structura │ │ │ │melor │stat │ │
 │ANOFM.* │ │ │ │de for- │ │ │
 │ │ │ │ │mare │Buget │ │
 │ │ │ │ │profe- │local │ │
 │ │ │ │ │sionalã │ │ │
 │ │ │ │ │oferite │Alte │ │
 │ │ │ │ │de ANOFM│surse │ │
 │ │ │ │ │în 2010 │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │4. Identificarea modali-│MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │Menţionãm cã nu existã buget separat│
 │tãţilor de recunoaştere │ │ │ │ │structu- │pentru persoanele aparţinând │
 │a competenţelor profe- │ │ │ │ │rale │minoritãţii rome pentru nici o │
 │sionale ale cetãţenilor │Serviciile deconcen- │ │ │ │Buget de │mãsurã activã │
 │aparţinând minoritãţii │trate ale ministerelor│ │ │ │stat │ │
 │rome, obţinute în afara │de resort şi ANR │ │ │ │ │ │
 │cadrului formal, în sco-│ │ │ │ │ │ │
 │pul facilitãrii inclu- │Autoritãţile publice │ │ │ │Buget │ │
 │ziunii pe piaţa muncii │locale (Consiliul │ │ │ │local │ │
 │a persoanelor aparţinând│Judeţean, Consiliul │ │ │ │ │ │
 │minoritãţii rome. │Local, Primãrii) │ │ │ │Alte │ │
 │ │ │ │ │ │surse │ │
 │ │Partenerii sociali │ │ │ │BAS │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │5. Acordarea, în condi- │MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
 │ţiile legii, de facili- │ │ │ │ │structu- │ │
 │tãţi pentru întreprinzã-│ │ │ │ │rale │ │
 │tori şi agenţi economici│Serviciile deconcen- │ │ │ │ │ │
 │care angajeazã persoane │trate ale ministerelor│ │ │ │Buget de │ │
 │aparţinând minoritãţii │de resort şi ale ANR │ │ │ │stat │ │
 │romilor. │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │Buget │ │
 │ │ │ │ │ │local │ │
 │ │Autoritãţile publice │ │ │ │ │ │
 │ │locale (Consiliul │ │ │ │Alte │ │
 │ │Judeţean, Consiliul │ │ │ │surse │ │
 │ │Local, Primãrii) │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │6. Stimularea activitã- │MADR, ANR, Camerele │2012-2013 │ │ │Buget │- Politica Agricolã Comunã prin │
 │ţilor agricole pentru │Agricole │ │ │ │european │mãsurile de sprijin din Pilonul I │
 │comunitãţile de romi în │ │2013-2020 │ │ │Buget │şi Pilonul II se adreseazã tuturor │
 │concordanţã cu politica │ │ │ │ │naţional │fermierilor din UE şi nu poate in- │
 │agricolã comunã şi poli-│ │ │ │ │ │clude la ora actualã mãsuri specifi-│
 │tica agricolã naţionalã.│ │ │ │ │ │ce unei minoritãţi. Dacã în perioada│
 │ │ │ │ │ │ │2013-2020 prin pilonul II (PNDR*1)) │
 │ │ │ │ │ │ │se vor accepta unele mãsuri acestea │
 │ │ │ │ │ │ │se vor putea aplica şi în România. │
 │ │ │ │ │ │ │- Pentru o campanie de informare şi │
 │ │ │ │ │ │ │consultanţã specificã pentru accesa-│
 │ │ │ │ │ │ │rea formelor de sprijin: plãţi pe │
 │ │ │ │ │ │ │suprafaţã, plãţi naţionale comple- │
 │ │ │ │ │ │ │mentare pe suprafaţã şi animale, │
 │ │ │ │ │ │ │plãţi de agromediu, sprijin pentru │
 │ │ │ │ │ │ │fermele de semi-subzistenţã etc., │
 │ │ │ │ │ │ │ANR cu sprijinul MADR si al Camere- │
 │ │ │ │ │ │ │lor agricole ar putea identifica po-│
 │ │ │ │ │ │ │tenţialii beneficiari, fermieri de │
 │ │ │ │ │ │ │minoritate romã si li se va acorda │
 │ │ │ │ │ │ │tot sprijinul prin informaţii şi │
 │ │ │ │ │ │ │eventual consultanţã. │
 │ │ │ │ │ │ │- Menţionãm cã în bazele de date │
 │ │ │ │ │ │ │APIA şi AM-PNDR nu existã date re- │
 │ │ │ │ │ │ │feritoare la beneficiarii sprijinu- │
 │ │ │ │ │ │ │lui în conformitate cu PAC care sã │
 │ │ │ │ │ │ │fie cetãţeni români aparţinând mino-│
 │ │ │ │ │ │ │ritãţii rome şi nici nu poate fi │
 │ │ │ │ │ │ │impusã de aici înainte în formulare-│
 │ │ │ │ │ │ │le de cerere o astfel de cerinţã. │
 │ │ │ │ │ │ │Din acest motiv implicarea ANR │
 │ │ │ │ │ │ │pentru aceasta acţiune este │
 │ │ │ │ │ │ │crucialã. │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │7. Susţinerea unor pro- │MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │Menţionãm cã nu existã buget separat│
 │grame de conştientizare │ │ │ │ │structu- │pentru persoanele aparţinând │
 │a angajatorilor privind │ │ │ │ │rale │minoritãţii rome pentru nicio mãsurã│
 │fenomenul de discrimi- │Serviciile deconcen- │ │ │ │Buget de │activã. │
 │nare la locul de muncã, │trate ale MMSPF şi ANR│ │ │ │stat │ │
 │egalitate de şanse, │ │ │ │ │ │ │
 │hãrţuire psihologicã şi │Autoritãţile publice │ │ │ │Buget │ │
 │dialog social. │locale (Consiliul │ │ │ │local │ │
 │ │Judeţean, Consiliul │ │ │ │ │ │
 │ │Local, Primãrii) │ │ │ │Alte │ │
 │ │ │ │ │ │surse │ │
 │ │Unitatea Mobilã de │ │ │ │BAS │ │
 │ │Asistenţã │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │8. Iniţierea unei scheme│MECMA, MMFPS, ANR │2012-2013 │ │150ron/ │Fonduri │ │
 │de micro-creditare │ │ │ │persoanã│structu- │ │
 │pentru grupurile deza- │Serviciile deconcen- │ │ │ │rale │ │
 │vantajate, inclusiv │trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │
 │pentru romi, prin care │de resort şi ale ANR │ │ │ │Buget de │ │
 │sã se favorizeze începe-│ │ │ │ │stat │ │
 │rea de afaceri proprii, │Autoritãţile publice │ │ │ │ │ │
 │cu accent pe participa- │locale (Consiliul │ │ │ │Buget │ │
 │rea femeilor rome. │Judeţean, Consiliul │ │ │ │local │ │
 │ │Local, Primãrii) │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │Alte │ │
 │ │Unitatea mobilã de │ │ │ │surse │ │
 │ │asistenţã │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │9. Acordarea serviciilor│MMFPS, MDRT, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │Menţionãm cã nu existã buget separat│
 │de consiliere profesio- │ │ │ │ │structu- │pentru persoanele aparţinând │
 │nalã persoanelor aflate │Autoritãţile locale │ │ │ │rale │minoritãţii rome pentru nicio mãsurã│
 │în dificultate, inclusiv│ │ │ │ │ │activã. │
 │pentru membrii minori- │Partenerii sociali │ │ │ │Buget de │ │
 │tãţii romilor, în vede- │ │ │ │ │stat │ │
 │rea reintegrãrii socia- │ │ │ │ │ │ │
 │le: identificarea surse-│ │ │ │ │Buget │ │
 │lor de finanţare pentru │ │ │ │ │local │ │
 │demararea de activitãţi │ │ │ │ │ │ │
 │pe cont propriu, sprijin│ │ │ │ │Alte │ │
 │pentru pregãtirea unui │ │ │ │ │surse │ │
 │CV şi pentru participa- │ │ │ │ │BAS │ │
 │rea la un interviu, gã- │ │ │ │ │ │ │
 │sirea unui loc de muncã,│ │ │ │ │ │ │
 │facilitarea accesului la│ │ │ │ │ │ │
 │locuinţã socialã, publi-│ │ │ │ │ │ │
 │cã, privatã* │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │10. Dezvoltarea unui me-│MMFPS, MDRT, MADR, ANR│2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
 │canism financiar dis- │ │ │ │ │structu- │ │
 │tinct, în cadrul progra-│Serviciile deconcen- │ │ │ │rale │ │
 │mãrii financiare │trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │
 │2014-2020, care sã sus- │de resort şi ale ANR │ │ │ │Buget de │ │
 │ţinã incluziunea profe- │ │ │ │ │stat │ │
 │sionalã a persoanelor │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
 │aparţinând minoritãţii │ │ │ │ │Buget │ │
 │rome prin activitãţi │ │ │ │ │local │ │
 │specifice POSDRU şi │ │ │ │ │ │ │
 │POSCCE, concomitent cu │ │ │ │ │Alte │ │
 │asigurarea cadrului │ │ │ │ │surse │ │
 │instituţional necesar │ │ │ │ │ │ │
 │implementãrii unor │ │ │ │ │ │ │
 │astfel de acţiuni în │ │ │ │ │ │ │
 │cadrul Agenţiei │ │ │ │ │ │ │
 │Naţionale pentru Romi. │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │11. Eficientizarea par- │MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
 │teneriatelor cu actori │ │ │ │ │structu- │ │
 │relevanţi pe piaţa mun- │Servicii deconcen- │ │ │ │rale │ │
 │cii din plan local: sin-│trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │
 │dicate, patronate, uni- │de resort şi ale ANR │ │ │ │Buget de │ │
 │versitãţi, centre de │ │ │ │ │stat │ │
 │formare profesionalã, │Autoritãţile publice │ │ │ │ │ │
 │unitãţi de învãţãmânt, │locale (Consiliul │ │ │ │Buget │ │
 │ONG-uri, autoritãţi │Judeţean, Consiliul │ │ │ │local │ │
 │publice locale etc. │Local, Primãrii) │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │Alte │ │
 │ │Parteneri sociali │ │ │ │surse │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │12. Crearea unor meca- │Autoritãţile publice │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
 │nisme prin care angaja- │locale (Consiliul │ │ │ │structu- │ │
 │torii sã fie cointere- │Judeţean, Consiliul │ │ │ │rale │ │
 │saţi, incluzând posibile│Local, Primãrii) │ │ │ │ │ │
 │facilitãţi la nivel │ │ │ │ │Buget de │ │
 │local pentru antrepreno-│Parteneri sociali │ │ │ │stat │ │
 │rii care angajeazã per- │ │ │ │ │ │ │
 │soane aparţinând minori-│ │ │ │ │Buget │ │
 │tãţii rome, în special a│ │ │ │ │local │ │
 │celor care au familii cu│ │ │ │ │ │ │
 │mai mulţi copii şi sunt │ │ │ │ │Alte │ │
 │lipsiţi de mijloace de │ │ │ │ │surse │ │
 │subzistenţã │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │13. Organizarea de cur- │MMFPS, MECTS, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
 │suri prin care persoane-│ │ │ │ │structu- │ │
 │le aparţinând minoritã- │Servicii deconcen- │ │ │ │rale │ │
 │ţii rome sunt învãţate │trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │
 │cum sã elaboreze un plan│de resort şi ale ANR │ │ │ │Buget de │ │
 │de afaceri şi sã iniţie-│ │ │ │ │stat │ │
 │ze o afacere, formare în│Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
 │managementul afacerilor,│ │ │ │ │Buget │ │
 │formare în managementul.│ │ │ │ │local │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │Alte │ │
 │ │ │ │ │ │surse │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │14. Încurajarea iniţia- │MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
 │tivelor de afaceri baza-│ │ │ │ │structu- │ │
 │te pe responsabilitate │Serviciile deconcen- │ │ │ │rale │ │
 │socialã prin facilitarea│trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │
 │accesului la informaţii,│de resort şi ale ANR │ │ │ │Buget de │ │
 │concomitent cu acordarea│ │ │ │ │stat │ │
 │de sprijin şi consultan-│Autoritãţile publice │ │ │ │ │ │
 │ţã pentru atragerea sur-│locale (Consiliul │ │ │ │Buget │ │
 │selor de finanţare/cre- │Judeţean, Consiliul │ │ │ │local │ │
 │ditare şi implementarea │Local, Primãrii) │ │ │ │ │ │
 │afacerilor/proiectelor. │Parteneri sociali │ │ │ │Alte │ │
 │ │ │ │ │ │surse │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │15. Ajustarea cadrului │MMFPS, ANR │2012-2013 │ │ │Fonduri │ │
 │legislativ cu impact │ │ │ │ │structu- │ │
 │asupra inserţiei profe- │Parteneri sociali │ │ │ │rale │ │
 │sionale a grupurilor │ │ │ │ │ │ │
 │vulnerabile, inclusiv a │ │ │ │ │Buget de │ │
 │persoanelor aparţinând │ │ │ │ │stat │ │
 │minoritãţii rome. │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │Buget │ │
 │ │ │ │ │ │local │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │Alte │ │
 │ │ │ │ │ │surse │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │16. Dezvoltarea unui me-│MMFPS, INS, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
 │canism de monitorizare a│ │ │ │ │structu- │ │
 │incluziunii persoanelor │Parteneri sociali │ │ │ │rale │ │
 │aparţinând minoritãţii │ │ │ │ │ │ │
 │rome pe piaţa muncii la │ │ │ │ │Buget de │ │
 │nivel local, judeţean şi│ │ │ │ │stat │ │
 │naţional │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │Buget │ │
 │ │ │ │ │ │local │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │Alte │ │
 │ │ │ │ │ │surse │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │17. Diversificarea ofer-│MMFPS, MECTS, ANR │2012-2015 │ A │ │Fonduri │ │
 │tei locurilor de muncã │ │ │ │ │structu- │ │
 │pentru grupurile vulne- │Partenerii sociali │ │ │ │rale │ │
 │rabile pe mãsura califi-│ │ │ │ │ │ │
 │cãrilor lor. │ │ │ │ │Buget de │ │
 │ │ │ │ │ │stat │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │Buget │ │
 │ │ │ │ │ │local │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │Alte │ │
 │ │ │ │ │ │surse │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │18. Stimularea obţinerii│MMFPS, MECMA, ANR │2012-2013 │ A │ │Fonduri │ │
 │de autorizaţii pentru │Serviciile deconcen- │ │ │ │strutu- │ │
 │anumite activitãţi (meş-│trate ale ministerelor│2013-2020 │ │ │rale │ │
 │teşuguri, artizanat │de resort şi ale ANR │ │ │ │ │ │
 │etc.), susţinerea unor │ │ │ │ │Buget de │ │
 │asociaţii meşteşugãreşti│Autoritãţile publice │ │ │ │stat │ │
 │în care meşteşugarii din│locale (Consiliul │ │ │ │ │ │
 │cadrul minoritãţii rome │Judeţean, Consiliul │ │ │ │Buget │ │
 │sã practice ocupaţiile │Local, Primãrii) │ │ │ │local │ │
 │lor. │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │Alte │ │
 │ │ │ │ │ │surse │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │19. Identificarea unor │MECMA, MCCP, MADR, ANR│2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
 │pieţe concrete de desfa-│ │ │ │ │structu- │ │
 │cere pentru produsele │Serviciile deconcen- │ │ │ │rale │ │
 │meşteşugarilor şi │trate ale MECMA şi ANR│ │ │ │ │ │
 │artizanilor. │ │ │ │ │Buget de │ │
 │ │ │ │ │ │stat │ │
 │ │Autoritãţile publice │ │ │ │ │ │
 │ │locale (Consiliul │ │ │ │Buget │ │
 │ │Judeţean, Consiliul │ │ │ │local │ │
 │ │Local, Primãrii) │ │ │ │ │ │
 │ │Parteneri sociali │ │ │ │Alte │ │
 │ │ │ │ │ │surse │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │20. Sprijinirea, în con-│MECMA │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
 │diţiile legislaţiei în │ │ │ │ │structu- │ │
 │vigoare, a IMM-urilor │ │ │ │ │rale │ │
 │aparţinând persoanelor │ │ │ │ │ │ │
 │provenite din rândul mi-│ │ │ │ │Buget de │ │
 │noritãţii romilor, prin │ │ │ │ │stat │ │
 │sistemul de credite │ │ │ │ │ │ │
 │avantajoase. │ │ │ │ │Buget │ │
 │ │ │ │ │ │local │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │Alte │ │
 │ │ │ │ │ │surse │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │21. Organizarea unor │MMFPS, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
 │campanii de stimulare a │ │ │ │ │structu- │ │
 │înregistrãrii persoane- │Servicii deconcen- │ │ │ │rale │ │
 │lor aparţinând minori- │trate ale MMFPS si ANR│ │ │ │ │ │
 │tãţii romilor, neocupate│ │ │ │ │Buget de │ │
 │şi de sensibilizare a │Autoritãţile publice │ │ │ │stat │ │
 │angajatorilor. │locale (Consiliul │ │ │ │ │ │
 │ │Judeţean, Consiliul │ │ │ │Buget │ │
 │ │Local, Primãrii) │ │ │ │local │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │Parteneri sociali │ │ │ │Alte │ │
 │ │ │ │ │ │surse │ │
 │ │ │ │ │ │BAS │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
 │22. Stimularea implicã- │MADR │2012-2013 │ A │ │Buget │Nu se poate estima costul, deoarece │
 │rii minoritãţilor naţio-│ │ │ │ │european │acesta este strict legat de │
 │nale în strategiile lo- │ │ │ │ │Buget │competiţia de proiecte şi │
 │cale de dezvoltare: prin│ │ │ │ │local │rezultatele evaluãrii acestora. │
 │axa LEADER din PNDR │ │ │ │ │ │ │
 │existã în cadrul crite- │ │ │ │ │ │ │
 │riilor de selecţie un │ │ │ │ │ │ │
 │criteriu specific prin │ │ │ │ │ │ │
 │care se acordã 5 puncte │ │ │ │ │ │ │
 │în cazul în care parte- │ │ │ │ │ │ │
 │neriatul public-privat │ │ │ │ │ │ │
 │al Grupului de Acţiune │ │ │ │ │ │ │
 │Localã are în componenţã│ │ │ │ │ │ │
 │reprezentanţi ai minori-│ │ │ │ │ │ │
 │tãţilor naţionale. │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────────────────────────┘
────────────
    *1) Obiectivele Programului Naţional Dezvoltare Ruralã respectã legislaţia secundarã a Comunitãţii Europene referitoare la prevenirea oricãror forme de discriminare bazate pe sex, rasã, origine etnicã, convingeri religioase sau credinţe, invaliditate, vârstã sau orientarea sexualã. Sprijinul acordat prin acest program este accesibil tuturor potenţialilor beneficiari, odatã îndeplinite anumite criterii de eligibilitate prestabilite.
    * Mãsuri prioritizate

    C. SĂNĂTATE
    Obiectiv: Stimularea mãsurilor de promovare a sãnãtãţii care sã contribuie la creşterea accesului cetãţenilor aparţinând minoritãţii romilor la serviciile de sãnãtate publicã şi la creşterea speranţei de viaţã.


 ┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────┐
 │ Mãsuri │Instituţii resposabile │ Termen │ Interval de │ Buget │ Observaţii │
 │ │ │ │ evaluare ├────────┬───────────────┤ │
 │ │ │ │ (L, T, S, │ Cost │ Surse de │ │
 │ │ │ │ A) │ │ finanţare │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
 │1. Campanii de vaccinare a │MS (DSP-uri, INSP), │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat -│ │
 │copiilor nevaccinaţi din │Autoritãţile administraţiei│ │ │ │Plan Naţional │ │
 │comunitãţile de cetãţeni │publice locale │ │ │ │de Imunizare │ │
 │români de etnie romã │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
 │2. Campanii de evaluare a │MS (DSP-uri, INSP), │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │
 │stãrii de sãnãtate a cetã- │Autoritãţile administraţiei│ │ │ │alte finanţãri │ │
 │ţenilor români de etnie │publice locale │ │ │ │ │ │
 │romã │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
 │3. Campanii de educaţie sa-│MS (DSP-uri, INSP), │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │
 │nitarã privind TBC a cetã- │MECTS, Autoritãţile │ │ │ │alte finanţãri │ │
 │ţenilor români de etnie │administraţiei publice │ │ │ │ │ │
 │romã │locale │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
 │4. Campanii de educaţie sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │
 │nitarã privind HIV/SIDA a │Autoritãţile administraţiei│ │ │ │alte finanţãri │ │
 │cetãţenilor români de etnie│publice locale │ │ │ │ │ │
 │romã │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
 │5. Campanii de educaţie sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │
 │nitarã privind BTS (Bolile │Autoritãţile administraţiei│ │ │ │alte finanţãri │ │
 │cu transmitere sexualã) a │publice locale │ │ │ │ │ │
 │cetãţenilor români de etnie│ │ │ │ │ │ │
 │romã │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
 │6. Campanii de educaţie sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │
 │nitarã privind principiile │Autoritãţile administraţiei│ │ │ │alte finanţãri │ │
 │generale de educaţie sani- │publice locale │ │ │ │ │ │
 │tarã a cetãţenilor români │ │ │ │ │ │ │
 │de etnie romã │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
 │7. Campanii de educaţie sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │
 │nitarã privind igiena pri- │Autoritãţile administraţiei│ │ │ │alte finanţãri │ │
 │marã în cadrul comunitãţi- │publice locale │ │ │ │ │ │
 │lor cetãţenilor români de │ │ │ │ │ │ │
 │etnie romã │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
 │8. Campanii de educaţie sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │Rapoartele│S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │
 │nitarã privind alimentaţia │MADR, ANSVSA, Autoritãţile │semestri- │ │ │alte finanţãri │ │
 │sãnãtoasã a cetãţenilor │administraţiei publice │ale ale │ │ │ │ │
 │români de etnie romã │locale │MS, SGG, │ │ │ │ │
 │ │ │ANR, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Rapoartele│ │ │ │ │
 │ │ │APL: BJR, │ │ │ │ │
 │ │ │experţi │ │ │ │ │
 │ │ │locali, │ │ │ │ │
 │ │ │mediatori │ │ │ │ │
 │ │ │sanitari │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
 │9. Campanii uzuale de │MS (DSP-uri, INSP), │Rapoartele│2012- 2013 │ │Buget de stat, │ │
 │vaccinare a cetãţenilor │Autoritãţile administraţiei│semestri- │ │ │alte finanţãri │ │
 │români de etnie romã │publice locale │ale │ │ │ │ │
 │conform PNI │ │ale MS, │ │ │ │ │
 │ │ │SGG, ANR, │ │ │ │ │
 └───────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────────┴────────┴───────────────┴────────────┘    D. LOCUIRE ŞI MICĂ INFRASTUCTURĂ
    Obiectiv: Asigurarea de cãtre instituţiile centrale, locale şi partenerii sociali, a condiţiilor de locuit decente în comunitãţile defavorizate din punct de vedere economic şi social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi micã infrastructurã
 ┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────────┐
 │ Mãsuri │Instituţii resposabile │ Termen │ Interval de │ Buget │ Observaţii │
 │ │ │ │ evaluare ├──────────┬───────────────┤ │
 │ │ │ │ L - Lunar │ Cost │ Surse de │ │
 │ │ │ │ T - Trimes │ │ finanţare │ │
 │ │ │ │ S - Semes │ │ │ │
 │ │ │ │ A - Anual │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
 │I. Mãsuri pentru creşterea │MDRT*, │2012 │ 2012 S │ACT │MDRT │ │
 │sustenabilitãţii procesului│MMFPS │ │ │INTERNĂ │ │ │
 │de incluziune a cetãţenilor│ANR │ │ │Costuri │ │ │
 │români aparţinând minoritã-│Autoritãţile publice locale│ │ │cu per- │ │ │
 │ţii rome, creşterea încre- │Parteneri sociali │ │ │sonalul │ │ │
 │derii şi combaterea │ │ │ │ │ │ │
 │sãrãciei │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │1. Elaborare de metodologii│ │ │ │ │ │ │
 │de pregãtire a planului de │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltare locala pentru │ │ │ │ │ │ │
 │zonele cu populaţie deza- │ │ │ │ │ │ │
 │vantajatã şi nivel ridicat │ │ │ │ │ │ │
 │de sãrãcie in scopul iden- │ │ │ │ │ │ │
 │tificãrii de proiecte │ │ │ │ │ │ │
 │integrate ├───────────────────────────┤ │ │ │ │ │
 │2. Promovarea prin mãsuri │MDRT* │ │2013-2020 │ │POM │ │
 │legislative şi de reglemen-│MMFPS │ │A │ │POS │ │
 │tare a iniţiativelor │Universitãţi din inv. │ │ │ │M.COM │ │
 │privind activitãţi economi-│Pre-MS │2013-2020 │ │ │Donori │ │
 │ce, bazate pe competenţe şi│ │ │ │ │europeni │ │
 │tradiţii specifice comuni- │(furnizare de know-how │ │ │ │ │ │
 │tãţii romilor, care pot │în domeniile industrii │ │ │ │Fonduri │ │
 │crea locuri de muncã şi pot│verzi, │2013-2020 │ │ │europene │ │
 │contribui la procesul de │managementul deşeurilor, │ │ │ ├───────────────┤ │
 │creştere a încrederii. │casa verde) │ │ │ │Donori │ │
 │3. Dezvoltarea de centre ├───────────────────────────┤ │ │ │europeni │ │
 │sociale, multifuncţionale, │MDRT* │ │ │ │Fonduri │ │
 │având ca obiectiv crearea │MMP │ │ │ │europene │ │
 │de locuri de muncã prin în-│ │ │ │ │Investiţii │ │
 │curajarea inovãrii în dome-│(asistenţã privind │ │ │ │private │ │
 │niul dezvoltãrii de unitãţi│accesarea │ │ │ │Bugetul │ │
 │economice care sã furnizeze│prognozelor de mediu) │ │ │ │de stat │ │
 │bunuri şi servicii necesare│ │ │ │ │ │ │
 │comunitãţii, în special, în│ │ │ │ │ │ │
 │mediul rural, în zonele/ │ │ │ │ │ │ │
 │comunitãţile locuite pre- │ │ │ │ │ │ │
 │ponderent de romi, scopul │ │ │ │ │ │ │
 │acestor centre fiind acor- │ │ │ │ │ │ │
 │darea de servicii sociale │ │ │ │ │ │ │
 │integrate, focusate pe edu-│ │ │ │ │ │ │
 │caţie, formare vocaţionalã │ │ │ │ │ │ │
 │şi ocupare, facilitarea │ │ │ │ │ │ │
 │dialogului comunitar pentru│ │ │ │ │ │ │
 │creşterea incluziunii, re- │ │ │ │ │ │ │
 │ducerea discriminãrii │ │ │ │ │ │ │
 │managementul crizelor. │ │ │ │ │ │ │
 │Realizare de proiecte │ │ │ │ │ │ │
 │pilot. Sprijinirea dezvol- │ │ │ │ │ │ │
 │tãrii durabile a oraşelor -│ │ │ │ │ │ │
 │poli urbani de creştere. │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │4. Dezvoltarea de proiecte │ │ │ │ │ │ │
 │integrate în parteneriat cu│ │ │ │ │ │ │
 │departamente din alte mi- │ │ │ │ │ │ │
 │nistere, instituţii centra-│ │ │ │ │ │ │
 │le şi locale, autoritãţi │ │ │ │ │ │ │
 │locale pentru iniţierea de │ │ │ │ │ │ │
 │programe integrate şi │ │ │ │ │ │ │
 │mãsuri de intervenţie care │ │ │ │ │ │ │
 │sã poatã beneficia de surse│ │ │ │ │ │ │
 │de finanţare multiple in- │ │ │ │ │ │ │
 │clusiv fonduri europene şi │ │ │ │ │ │ │
 │investiţii private. Ex: │ │ │ │ │ │ │
 │reconstrucţia de spaţii, │ │ │ │ │ │ │
 │site-uri tradiţionale des- │ │ │ │ │ │ │
 │tinate turismului care sã │ │ │ │ │ │ │
 │actualizeze activitãţi │ │ │ │ │ │ │
 │practicate în comunitãţi │ │ │ │ │ │ │
 │arhaice. Posibil partene- │ │ │ │ │ │ │
 │riat cu MCPN. │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │Domenii │ │ │ │ │ │ │
 │● Prezervarea patrimoniului│ │ │ │ │ │ │
 │tradiţional, încurajarea │ │ │ │ │ │ │
 │producãtorilor şi meşteşu- │ │ │ │ │ │ │
 │garilor tradiţionali, re- │ │ │ │ │ │ │
 │constituirea de valori ma- │ │ │ │ │ │ │
 │teriale şi spirituale în │ │ │ │ │ │ │
 │contextul unei politici in-│ │ │ │ │ │ │
 │tegrate. Susţinerea │ │ │ │ │ │ │
 │IMM-urilor având aceste │ │ │ │ │ │ │
 │obiecte de activitate ca │ │ │ │ │ │ │
 │modalitate de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
 │regionalã durabilã (cola- │ │ │ │ │ │ │
 │borare cu MCPN) │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │● Implementarea unor pro- │ │ │ │ │ │ │
 │grame privind protecţia │ │ │ │ │ │ │
 │mediului cum ar fi: casa │ │ │ │ │ │ │
 │verde, reabilitarea termi- │ │ │ │ │ │ │
 │cã, industrii verzi │ │ │ │ │ │ │
 │(MMP, MMFPS, MECMA) │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │5. Crearea de centre de │ │ │ │ │ │ │
 │instruire şi reconversie │ │ │ │ │ │ │
 │structurate şi actualizare │ │ │ │ │ │ │
 │a competenţelor la nivel │ │ │ │ │ │ │
 │regional şi pe domenii de │ │ │ │ │ │ │
 │activitate bazate pe │ │ │ │ │ │ │
 │e-leaming; dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │
 │infrastructurã necesarã │ │ │ │ │ │ │
 │pentru unitãţi de instruire│ │ │ │ │ │ │
 │în parteneriat cu universi-│ │ │ │ │ │ │
 │tãţi şi instituţii de învã-│ │ │ │ │ │ │
 │ţãmânt pentru: creşterea │ │ │ │ │ │ │
 │competenţelor în domeniul │ │ │ │ │ │ │
 │utilizãrii computerului, │ │ │ │ │ │ │
 │creşterea competenţelor în │ │ │ │ │ │ │
 │meserii noi sau îmbunãtãţi-│ │ │ │ │ │ │
 │rea cunoştinţelor în dome- │ │ │ │ │ │ │
 │nii deja cunoscute. Pache- │ │ │ │ │ │ │
 │tele de lecţii vor fi pre- │ │ │ │ │ │ │
 │gãtite de instituţii │ │ │ │ │ │ │
 │specializate │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
 │II. Mãsuri pentru creşterea│ │2012 │S │ │ │ │
 │calitãţii locuirii - adap- │ │2013-2020 │S │ │ │ │
 │tarea şi completarea legis-│ │ │ │ │ │ │
 │laţiei în vigoare în sensul│ │ │ │ │ │ │
 │reglementãrii modului de │ │ │ │ │ │ │
 │garantare a calitãţii locu-│ │ │ │ │ │ │
 │irii şi intervenţiei în caz│ │ │ │ │ │ │
 │de situaţii de urgenţã │ │ │ │ │ │ │
 │precum şi de creşterea in- │ │ │ │ │ │ │
 │cluziunii sociale prin │ │ │ │ │ │ │
 │crearea de soluţii pentru │ │ │ │ │ │ │
 │categoriile defavorizate, │ │ │ │ │ │ │
 │vulnerabile sau expuse │ │ │ │ │ │ │
 │discriminãrii. │ │ │ │ │ │ │
 │1. activitate legislativã │ │ │ │ │ │ │
 │privind capacitatea de in- │ │ │ │ │ │ │
 │tervenţie a statului în do-│ │ │ │ │ │ │
 │meniul locuirii, cu privire│ │ │ │ │ │ │
 │la soluţionarea dificultã- │ │ │ │ │ │ │
 │ţilor categoriilor defavo- │ │ │ │ │ │ │
 │rizate inclusiv cetãţenii │ │ │ │ │ │ │
 │români aparţinând minoritã-│ │ │ │ │ │ │
 │ţii rome │ │ │ │ │ │ │
 │2. Precizãri privind regi- │ │ │ │ │ │ │
 │mul locuinţelor sociale şi │ │ │ │ │ │ │
 │drepturile grupurilor │ │ │ │ │ │ │
 │dezavantajate │ │ │ │ │ │ │
 │a. reglementãri privind │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltarea şi utilizarea │ │ │ │ │ │ │
 │fondului de locuinţe la │ │ │ │ │ │ │
 │nivel local; │ │ │ │ │ │ │
 │b. reglementarea chiriilor │ │ │ │ │ │ │
 │şi relaţiilor dintre pro- │ │ │ │ │ │ │
 │prietari şi chiriaşi; │ │ │ │ │ │ │
 │c. asigurarea gradului de │ │ │ │ │ │ │
 │flexibilitate necesar în │ │ │ │ │ │ │
 │cadrul politicilor publice │ │ │ │ │ │ │
 │care sã permitã adaptarea │ │ │ │ │ │ │
 │la cerinţele derivate din │ │ │ │ │ │ │
 │modul de viaţã şi cultura │ │ │ │ │ │ │
 │tradiţionalã a persoanelor │ │ │ │ │ │ │
 │care provin din comunitatea│ │ │ │ │ │ │
 │romã │ │ │ │ │ │ │
 │d. completarea prevederilor│ │ │ │ │ │ │
 │Legii nr. 152 cu privire la│ │ │ │ │ │ │
 │criteriile de atribuire de │ │ │ │ │ │ │
 │locuinţe sociale astfel │ │ │ │ │ │ │
 │încât sã poatã beneficia de│ │ │ │ │ │ │
 │acestea şi cetãţenii români│ │ │ │ │ │ │
 │aparţinând minoritãţii │ │ │ │ │ │ │
 │rome. │ │ │ │ │ │ │
 │e. Completarea şi adaptarea│ │ │ │ │ │ │
 │Legii nr. 162/2002 privind │ │ │ │ │ │ │
 │locuirea pentru persoane │ │ │ │ │ │ │
 │defavorizate la cerinţele │ │ │ │ │ │ │
 │specifice cetãţenilor │ │ │ │ │ │ │
 │români aparţinând minoritã-│ │ │ │ │ │ │
 │ţii rome. │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
 │III. Dezvoltarea de progra-│MDRT* │2012 │S │"Sistem │Buget │ │
 │me de construcţie de locu- │ │2013-2020 │S │integrat │MDRT │ │
 │inţe sociale │ │ │ │de │ │ │
 │1. reabilitarea unor clã- │ │ │ │reabili- │Fonduri │ │
 │diri aflate în proprietatea│ │ │ │tare a │europene │ │
 │autoritãţilor locale cu │ │ │ │sisteme- │ │ │
 │fonduri guvernamentale sau │ │ │ │lor de │ │ │
 │fonduri europene, astfel │ │ │ │alimen- │ │ │
 │încât atribuirea locuinţe- │ │ │ │tare cu │ │ │
 │lor sã se poatã face fãrã │ │ │ │apã şi │ │ │
 │a se ţine seama de venitu- │ │ │ │canali- │ │ │
 │le de care beneficiarii │ │ │ │zare, a │ │ │
 │dispun. Acolo unde este │ │ │ │staţii- │ │ │
 │cazul se va prevedea │ │ │ │lor de │ │ │
 │participarea viitorilor │ │ │ │tratare │ │ │
 │locatari la activitatea de │ │ │ │a apei │ │ │
 │de construcţii în funcţie │ │ │ │potabile │ │ │
 │de calificare. │ │ │ │şi sta- │ │ │
 │ │ │ │ │ţiilor │ │ │
 │2. Asigurarea creşterii │ │ │ │de epu- │ │ │
 │calitãţii locuirii în comu-│ │ │ │rare a │ │ │
 │nitãţi sãrace prin include-│ │ │ │apelor │ │ │
 │rea pe liste de prioritãţi │ │ │ │uzate în │ │ │
 │a localitãţilor care nece- │ │ │ │locali- │ │ │
 │sitã infrastructurã de uti-│ │ │ │tãţile │ │ │
 │litãţi aducţiune de apã şi │ │ │ │cu o │ │ │
 │canalizare - şi care are │ │ │ │popula- │ │ │
 │populaţia majoritarã forma-│ │ │ │ţie de │ │ │
 │tã din cetãţeni aparţinând │ │ │ │pânã la │ │ │
 │minritãţii rome. │ │ │ │50.000 │ │ │
 │ │ │ │ │locui- │ │ │
 │3. Stimularea autoritãţilor│ │ │ │tori" │ │ │
 │locale în vederea include- │ │ │ │ │ │ │
 │rii activitãţii de con- │ │ │ │ │ │ │
 │strucţii de locuinţe socia-│ │ │ │ │ │ │
 │le pentru grupuri defavori-│ │ │ │ │ │ │
 │zate inclusiv ca parte a │ │ │ │ │ │ │
 │proiectelor de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
 │în zone urbane şi prin con-│ │ │ │ │ │ │
 │siderarea acestui obiectiv │ │ │ │ │ │ │
 │drept criteriu de eligibi- │ │ │ │ │ │ │
 │litate în diferite catego- │ │ │ │ │ │ │
 │rii de programe │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │A. Programul-pilot "Locuin-│ │ │ │ │ │ │
 │ţe sociale pentru comunitã-│ │ │ │ │ │ │
 │ţile de romi" realizat prin│ │ │ │ │ │ │
 │Agenţia Naţionalã pentru │ │ │ │ │ │ │
 │Locuinţe conform Hotãrârii │ │ │ │ │ │ │
 │Guvernului nr. 1.237/2008: │ │ │ │ │ │ │
 │Programul-pilot "Locuinţe │ │ │ │ │ │ │
 │sociale pentru comunitãţile│ │ │ │ │ │ │
 │de romi", reprezintã o com-│ │ │ │ │ │ │
 │ponentã experimentalã │ │ │ │ │ │ │
 │pentru aplicarea Strategiei│ │ │ │ │ │ │
 │Guvernului României de îm- │ │ │ │ │ │ │
 │bunãtãţire a situaţiei ro- │ │ │ │ │ │ │
 │milor, prin care se asigurã│ │ │ │ │ │ │
 │construirea unui numãr de │ │ │ │ │ │ │
 │300 de locuinţe sociale, în│ │ │ │ │ │ │
 │cele 8 regiuni de dezvolta-│ │ │ │ │ │ │
 │re ale României, la care sã│ │ │ │ │ │ │
 │aibã acces prioritar mem- │ │ │ │ │ │ │
 │brii ai comunitãţile de │ │ │ │ │ │ │
 │romi cu venituri reduse. │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │B. Programul de construcţii│ │ │ │ │ │ │
 │de locuinţe sociale desti- │ │2012 │ │ 6.000.000│ │ │
 │nate chiriaşilor evacuaţi │ │ │ │ lei │ │ │
 │din locuinţele retrocedate │ │ │ │ │Credite │ │
 │foştilor proprietari, deru-│ │ │ │ │bugetare │ │
 │lat conform Ordonanţei de │ │ │ │40.000.000│ │ │
 │urgenţã a Guvernului │ │ │ │ lei │ │ │
 │nr. 74/2007, cu modificãri-│ │ │ │ │ │ │
 │le şi completãrile ulte- │ │ │ │ │ │ │
 │rioare. În anul 2011, prin │ │ │ │ │ │ │
 │acest Program au fost pro- │ │ │ │ │ │ │
 │puse a se finanţa 31 de │ │ │ │ │ │ │
 │obiective de investiţii din│ │ │ │ │ │ │
 │29 de localitãţi amplasate │ │ │ │ │ │ │
 │în 19 judeţe, cu un total │ │ │ │ │ │ │
 │de 1.340 de apartamente │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │C. Programul de construcţii│ │2012 │ │40.000.000│ │ │
 │de locuinţe sociale derulat│ │ │ │ lei│ │ │
 │în baza prevederilor Legii │ │ │ │ │ │ │
 │locuinţei nr. 114/1996, │ │ │ │ │ │ │
 │republicatã, cu modificãri-│ │ │ │ │ │ │
 │le şi completãrile ulte- │ │ │ │ │ │ │
 │rioare. În anul 2011, au │ │ │ │ │ │ │
 │fost propuse a se finanţa │ │ │ │ │ │ │
 │de la bugetul de stat, prin│ │ │ │ │ │ │
 │bugetul Ministerului │ │ │ │ │ │ │
 │Dezvoltãrii Regionale şi │ │ │ │ │ │ │
 │Turismului, un numãr de 24 │ │ │ │ │ │ │
 │de obiective de investiţii │ │ │ │ │ │ │
 │cu un total de 1.022 de │ │ │ │ │ │ │
 │apartamente, amplasate în │ │ │ │ │ │ │
 │21 de localitãţi din 18 │ │ │ │ │ │ │
 │judeţe. │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │D. Programul "Renaşterea │ │2012 │ │30.000.000│ │ │
 │satului românesc - 10 │ │ │ │ lei│ │ │
 │case pentru specialişti" │ │ │ │ │ │ │
 │derulat prin Agenţia │ │ │ │ │ │ │
 │Naţionalã pentru Locuinţe, │ │ │ │ │ │ │
 │conform prevederilor │ │ │ │ │ │ │
 │Hotãrârii Guvernului │ │ │ │ │ │ │
 │nr. 151/2010: Agenţia │ │ │ │ │ │ │
 │Naţionalã pentru Locuinţe │ │ │ │ │ │ │
 │a centralizat solicitãrile │ │ │ │ │ │ │
 │depuse de autoritãţile ad- │ │ │ │ │ │ │
 │ministraţiei publice locale│ │ │ │ │ │ │
 │din 1.526 de localitãţi de │ │ │ │ │ │ │
 │pe întreg cuprinsul ţãrii, │ │ │ │ │ │ │
 │pentru realizarea a 13.000 │ │ │ │ │ │ │
 │de locuinţe în mediul │ │ │ │ │ │ │
 │rural. │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │E. INFRASTRUCTURA ÎN DOME- │ │2012 │ │ 2.000.000│ │ │
 │NIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE │ │ │ │ lei│ │ │
 │Denumire proiect: 10.000 km│ │ │ │ │ │ │
 │drumuri judeţene şi de │ │ │ │ │ │ │
 │interes local │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │T.G │ │ │
 │ │ │ │ │8.600.0003│ │ │
 │ │ │ │ │ 3.299.000│ │ │
 │ │ │ │ │ 3.299.000│ │ │
 │ │ │ │ │ 2.002.000│ │ │
 │ │ │2012 │ │ │ │ │
 │ │ │2012 │ │ │ │ │
 │ │ │2013 │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
 │IV. │MDRT* │2012 │S │ │ │* partene- │
 │ │ONG │2013-2020 │ │ │ │riat în ve- │
 │ │ │ │ │ │ │derea iden- │
 │1. Asigurarea unui grad de │ │ │ │ │ │tificãrii │
 │transparenţã şi oportunita-│ │ │ │ │ │localitãţi- │
 │te a activitãţii în dome- │ │ │ │ │ │lor cu gru- │
 │niul politicilor ce vizea- │ │ │ │ │ │puri mari de│
 │zã incluziunea cetãţenilor │ │ │ │ │ │populaţie │
 │români aparţinând minori- │ │ │ │ │ │romã, │
 │tãţii rome: creşterea │ │ │ │ │ │inclusiv în │
 │rolului consultãrilor │ │ │ │ │ │vederea │
 │din cadrul comunitãţilor │ │ │ │ │ │realizãrii │
 │pentru romi din cadrul │ │ │ │ │ │de programe │
 │MDRT în fundamentarea │ │ │ │ │ │de creştere │
 │politicilor publice şi │ │ │ │ │ │a încrede- │
 │programelor dedicate │ │ │ │ │ │rii, de │
 │persoanelor ce fac parte │ │ │ │ │ │creştere a │
 │din minoritatea romã; │ │ │ │ │ │solidaritã- │
 │organizarea de consultãri │ │ │ │ │ │ţii, de pro-│
 │regionale pe teme vizând │ │ │ │ │ │movare a │
 │locuirea şi crearea de lo- │ │ │ │ │ │persoanelor │
 │curi de muncã. │ │ │ │ │ │care au reu-│
 │2. promovarea cazurilor de │ │ │ │ │ │şit în pro- │
 │succes în creşterea calitã-│ │ │ │ │ │cesul de în-│
 │ţii locuirii pentru cetãţe-│ │ │ │ │ │ţelegere şi │
 │nii români aparţinând mi- │ │ │ │ │ │au devenit │
 │noritãţii rome atât ca mo- │ │ │ │ │ │cazuri de │
 │dalitate de transfer de │ │ │ │ │ │succes │
 │bune practici cât şi ca │ │ │ │ │ │ │
 │acţiune în sensul creşterii│ │ │ │ │ │ │
 │încrederii. │ │ │ │ │ │ │
 │● Promovarea de modele de │ │ │ │ │ │ │
 │road-map pentru asigurarea │ │ │ │ │ │ │
 │unei activitãţi coerente în│ │ │ │ │ │ │
 │domeniul construcţiilor şi │ │ │ │ │ │ │
 │reabilitãrii de spaţii de │ │ │ │ │ │ │
 │locuit │ │ │ │ │ │ │
 │● Promovarea de tehnologii │ │ │ │ │ │ │
 │eficiente care permit creş-│ │ │ │ │ │ │
 │terea productivitãţii │ │ │ │ │ │ │
 │● Calificarea intensivã a │ │ │ │ │ │ │
 │forţei de muncã provenind │ │ │ │ │ │ │
 │din viitorii locatari ca │ │ │ │ │ │ │
 │mãsurã de responsabilizare,│ │ │ │ │ │ │
 │de creştere a încrederii, │ │ │ │ │ │ │
 │de creare de locuri de │ │ │ │ │ │ │
 │muncã │ │ │ │ │ │ │
 │3. crearea de mecanisme in-│ │ │ │ │ │ │
 │tegrate de monitorizare a │ │ │ │ │ │ │
 │adaptãrii la modul de uti- │ │ │ │ │ │ │
 │lizare a banilor │ │ │ │ │ │ │
 └───────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴───────────────┴────────────┘
─────────
    * Prima instituţie este instituţie coordonatoare


    E. CULTURĂ
    Obiectiv: Pãstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identitãţii culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a minoritãţii romilor.


 ┌─────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────┬──────────┐
 │ Mãsuri │Instituţii resposabile │ Termen │ Interval de │ Buget │Observaţii│
 │ │ │ de în- │ evaluare ├──────────┬───────────────┤ │
 │ │ │deplinire │ │Cost 2012-│ Sursa de │ │
 │ │ │ │ │ 2013 │ finanţare │ │
 │ │ │ │ │(mii lei) │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┴───────────────┼──────────┤
 │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┤
 │Organizarea şi dezvoltarea │Ministerul Culturii şi │2020 │anual │ │Bugetul de stat│ │
 │unor reţele de revalorizare a│Patrimoniului Naţional, │ │ │ │ │ │
 │patrimoniului cultural al ro-│prin Centrul Naţional de │ │ │ │ │ │
 │milor, inclusiv prin adapta- │Culturã a Romilor │ │ │ │ │ │
 │rea meseriilor tradiţionale │ │ │ │ │ │ │
 │la contextul economic şi │ │ │ │ │ │ │
 │social actual. │ │ │ │ │ │ │
 │- Publicarea unei reviste │ │ │ │126 │ │ │
 │trimestriale cultural-lite- │ │ │ │ │ │ │
 │rare bilingve cu subiect rom │ │ │ │ │ │ │
 │şi distribuirea sa în toatã │ │ │ │ │ │ │
 │ţara; │ │ │ │ │ │ │
 │- Cercetare de teren în vede-│ │ │ │126 │ │ │
 │rea culegerii de folclor rom │ │ │ │ │ │ │
 │şi istorie oralã, publicarea │ │ │ │ │ │ │
 │unei crestomaţii de documente│ │ │ │ │ │ │
 │de arhivã referitoare la romi│ │ │ │ │ │ │
 │şi realizarea unui dicţionar;│ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
 │Iniţierea unor proiecte cul- │Ministerul Culturii şi │2020 │anual │336 │Bugetul de stat│ │
 │turale de reconstrucţie şi │Patrimoniului Naţional, │ │ │ │ │ │
 │afirmare identitarã a cetãţe-│prin Centrul Naţional de │ │ │ │ │ │
 │nilor români aparţinând │Culturã a Romilor │ │ │ │ │ │
 │minoritãţii rome │ │ │ │ │ │ │
 │- Realizarea unei emisiuni │ │ │ │ │ │ │
 │radio şi TV bilingve │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
 │Conceperea şi implementarea │Ministerul Culturii şi │2020 │anual │84 │Bugetul de stat│ │
 │unor programe de sprijinire a│Patrimoniului Naţional, │ │ │ │ │ │
 │exprimãrii elitelor culturale│prin Centrul Naţional de │ │ │ │ │ │
 │şi artistice provenite din │Culturã a Romilor │ │ │ │ │ │
 │rândul cetãţenilor români │ │ │ │ │ │ │
 │aparţinând minoritãţii rome, │ │ │ │ │ │ │
 │în scopul revigorãrii şi │ │ │ │ │ │ │
 │afirmãrii identitãţii etnice │ │ │ │ │ │ │
 │- Organizarea de concursuri │ │ │ │ │ │ │
 │anuale de literaturã romani │ │ │ │ │ │ │
 │(poezie, prozã, teatru etc.) │ │ │ │ │ │ │
 │şi publicarea celor mai bune │ │ │ │ │ │ │
 │lucrãri │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │84 │ │ │
 │- Organizarea de concursuri │ │ │ │ │ │ │
 │anuale de arte rome (meşteşu-│ │ │ │ │ │ │
 │guri tradiţionale, picturã, │ │ │ │ │ │ │
 │graficã, sculpturã, fotogra- │ │ │ │ │ │ │
 │fie artistica etc.) şi expo- │ │ │ │ │ │ │
 │ziţie cu cele mai bune │ │ │ │ │ │ │
 │lucrãri │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
 │Sprijinirea proiectelor cul- │Ministerul Culturii şi │2013 │anual │ │Bugetul de stat│ │
 │turale privind pãstrarea şi │Patrimoniului Naţional, │ │ │315 │ │ │
 │promovarea culturii romani │prin Centrul Naţional de │ │ │ │ │ │
 │- Realizarea unui film docu- │Culturã a Romilor │ │ │ │ │ │
 │mentar despre tradiţia │ │ │ │ │ │ │
 │romilor │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
 │Conceperea şi implementarea │Ministerul Culturii şi │2020 │anual │ │Bugetul de stat│ │
 │unor programe de sprijinire a│Patrimoniului Naţional, │ │ │ │ │ │
 │elitelor culturale şi artis- │prin Centrul Naţional de │ │ │ │ │ │
 │tice ale romilor prin inter- │Culturã a Romilor │ │ │ │ │ │
 │mediul Centrului Naţional de │ │ │ │ │ │ │
 │Culturã a Romilor (CNCR): │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltarea Ansamblului muzi-│ │ │ │ │ │ │
 │cal existent (Grigoraş │ │ │ │ │ │ │
 │Dinicu) prin constituirea │ │ │ │ │ │ │
 │unui repertoriu specific şi a│ │ │ │ │ │ │
 │unui atelier de creaţie, dez-│ │ │ │ │ │ │
 │voltarea proiectelor teatrale│ │ │ │ │ │ │
 │în cadrul Studioului Ion │ │ │ │ │ │ │
 │Budai Deleanu pentru a se ge-│ │ │ │ │ │ │
 │nera un repertoriu specific │ │ │ │ │ │ │
 │şi un corp de profesionişti │ │ │ │ │ │ │
 │(actori, regizori) pentru un │ │ │ │ │ │ │
 │viitor teatru în limba ro- │ │ │ │ │ │ │
 │mani, precum şi organizarea │ │ │ │ │ │ │
 │periodicã a unor expoziţii │ │ │ │ │ │ │
 │tematice prin care sã se acu-│ │ │ │ │ │ │
 │muleze baza necesarã înfiin- │ │ │ │ │ │ │
 │ţãrii unui muzeu al etniei │ │ │ │ │ │ │
 │rome. │ │ │ │420 │ │ │
 │- Dezvoltarea "Orchestrei │ │ │ │ │ │ │
 │Romano Kher" prin constitui- │ │ │ │ │ │ │
 │rea unui repertoriu specific │ │ │ │ │ │ │
 │şi a unui atelier de creaţie;│ │ │ │ │ │ │
 │- Dezvoltarea proiectelor │ │ │ │ │ │ │
 │teatrale în cadrul Studioului│ │ │ │420 │ │ │
 │"Ion Budai Deleanu" pentru a │ │ │ │ │ │ │
 │se genera un repertoriu spe- │ │ │ │ │ │ │
 │cific şi un corp de profesio-│ │ │ │ │ │ │
 │nişti (actori, regizori) │ │ │ │ │ │ │
 │pentru un viitor teatru în │ │ │ │ │ │ │
 │limba romani; │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
 │Conceperea şi implementarea │Ministerul Culturii şi │2020 │ │ │Bugetul de stat│ │
 │unor programe de promovare şi│Patrimoniului Naţional, │ │ │ │ │ │
 │afirmare a culturii şi iden- │prin Centrul Naţional de │ │ │ │ │ │
 │titãţii romani, în special în│Culturã a Romilor │ │ │ │ │ │
 │rândul copiilor, a tinerilor │ │ │ │ │ │ │
 │şi a funcţionarilor care lu- │ │ │ │ │ │ │
 │creazã cu şi pentru minori- │ │ │ │ │ │ │
 │tatea romilor. │ │ │ │ │ │ │
 │- Organizarea de evenimente │ │ │ │ │ │ │
 │de promovare a culturii rome:│ │ │ │ │ │ │
 │conferinţe, seminarii, sesi- │ │ │ │ │ │ │
 │uni ştiinţifice, expoziţii │ │ │ │ │ │ │
 │galerii de artã si alte cur- │ │ │ │ │ │ │
 │suri pe baza solicitãrilor, │ │ │ │ │ │ │
 │cursuri de limba romani │ │ │ │ │ │ │
 │pentru tineri, adulţi, │ │ │ │ │ │ │
 │funcţionari, istoria şi │ │ │ │ │ │ │
 │cultura romilor etc. │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
 │TOTAL BUGET │ │ │ │2352 │ │ │
 └─────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┘    F. INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ
    Obiectiv: Dezvoltarea, de cãtre instituţii, a unor mãsuri care, prin serviciile pe care le oferã, rãspund unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv a membrilor minoritãţii romilor în domeniile: protecţia copilului, justiţie şi ordine publicã., administraţie şi dezvoltare comunitarã.
    F.1. Protecţia copilului
 ┌─────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────────┬──────────┐
 │ Mãsuri │Instituţii resposabile│ Termen │Interval de│ Buget │Observaţii│
 │ │ │ │ evaluare ├──────────────┬───────────────┤ │
 │ │ │ │L - Lunar │ Cost │ Sursa │ │
 │ │ │ │T - Trimes-│ │ finanţare │ │
 │ │ │ │ trial │ │ │ │
 │ │ │ │S - Semes- │ │ │ │
 │ │ │ │ trial │ │ │ │
 │ │ │ │A - Anual │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │1.1. Iniţierea unor programe │MMFPS,CNCD, │ │ │ │ │ │
 │de prevenire şi combatere a │ANR │ │ │41900 mii Lei │Fonduri │ │
 │discriminãrii cu care se con-│ │ │ │fonduri neram-│structurale │ │
 │fruntã copiii romi, inclusiv │Organizaţii │Anual, │A │bursabile │ │ │
 │prin încurajarea realizãrii │naţionale │2012- │ │gestionate de │Buget de stat │ │
 │de parteneriate între organi-│ │2013 │ │Asociaţia │(CNCD) │ │
 │zaţiile neguvernamentale şi │Agenţii UN în │ │ │GEDEON │ │ │
 │structurile publice locale │România │ │ │MMFPS este │Buget local │ │
 │pentru protecţia copilului. │Parteneri sociali │ │ │partener │ │ │
 │ │ │ │ │în cadrul │Alte fonduri │ │
 │ │ │ │ │proiectului │ │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │1.2. Organizarea de campanii │MMFPS,CNCD, ANR │ │ │Implementarea │Buget de stat │ │
 │pentru prevenirea abuzului şi│ │ │ │Campaniei │(CNCD) │ │
 │neglijãrii copilului, precum │Organizaţii │ │ │"One in Five" │ │ │
 │şi a tuturor fenomenelor care│naţionale │ │ │se estimeazã a│Alte fonduri │ │
 │pot determina separarea │ │2012 │ │fi realizatã │ │ │
 │copilului de familie. │Agenţii UN în │ │A │cu sprijinul │ │ │
 │ │România │ │ │CoE, fãrã a │ │ │
 │ │ │ │ │presupune │ │ │
 │ │Parteneri sociali │ │ │alocarea │ │ │
 │ │ │ │ │unor fonduri │ │ │
 │ │ │ │ │de la bugetul │ │ │
 │ │ │ │ │de stat. │ │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │1.3. Elaborarea de proiecte │MMFPS, ANR │ │ │Bugetul total │Fonduri struc- │ │
 │de intervenţie socialã pentru│ │ │ │al │turale │ │
 │prevenirea şi combaterea │Organizaţii │ │ │Proiectului │ │ │
 │fenomenului "copiii strãzii" │naţionale │ │ │"Iniţiativa │Buget de stat │ │
 │prin implementarea unor pro- │ │ │ │Copiii │(CNCD) │ │
 │iecte naţionale şi locale de │Agenţii UN în │ │ │Strãzii" │ │ │
 │intervenţie socialã eficientã│România │2012 │A │a cãrui imple-│Buget local │ │
 │şi de monitorizare continuã a│ │ │ │mentare va fi │ │ │
 │acestora. │Parteneri sociali │ │ │terminatã la │Alte fonduri │ │
 │ │ │ │ │sfârşitul │ │ │
 │ │ │ │ │anului 2011 a │ │ │
 │ │ │ │ │fost de │ │ │
 │ │ │ │ │4,7882 mil. │ │ │
 │ │ │ │ │Euro, din care│ │ │
 │ │ │ │ │împrumutul din│ │ │
 │ │ │ │ │fonduri exter-│ │ │
 │ │ │ │ │ne a fost în │ │ │
 │ │ │ │ │valoare de │ │ │
 │ │ │ │ │3,3 mil. Euro.│ │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │1.4. Sensibilizarea opiniei │MMFPS, ANR │ │ │Finanţare │Fonduri │ │
 │publice cu privire la dreptu-│ │ │ │PODCA │structurale │ │
 │rile copilului şi la proble- │Organizaţii │ │ │3.653.865,25 │ │ │
 │matica copilului şi a fami- │naţionale │ │ │lei + TVA │Buget de stat │ │
 │liei în situaţie de risc sau │ │ │ │asistenţã │(CNCD) │ │
 │dificultate. │Agenţii UN în │2012 │A │financiarã │ │ │
 │ │România │ │ │nerambursabilã│Buget local │ │
 │ │ │ │ │şi │ │ │
 │ │Parteneri sociali │ │ │644.799,75 lei│Alte fonduri │ │
 │ │ │ │ │+ TVA cofinan-│ │ │
 │ │ │ │ │ţare (valoare │ │ │
 │ │ │ │ │totalã proiect│ │ │
 │ │ │ │ │4.298.665 lei │ │ │
 │ │ │ │ │fãrã TVA) │ │ │
 └─────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴───────────────┴──────────┘    F.2. Justiţie şi ordine publicã ┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐
 │ Mãsuri │Instituţii resposabile│ Termen │Interval de│ Total Buget (mii lei) │Observaţii│
 │ │ │de în- │ evaluare ├─────────┬───────────────┤ │
 │ │ │deplinire│L - Lunar │ Cost │ Surse de │ │
 │ │ │ │T - Trimes-│2011-2013│ finanţare │ │
 │ │ │ │ trial │ │ │ │
 │ │ │ │S - Semes- │ │ │ │
 │ │ │ │ trial │ │ │ │
 │ │ │ │A - Anual │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
 │Organizarea unor campanii de promovare│CNCD │2020 │anual │200 │Bugetul de stat│ │
 │şi respectare a drepturilor şi liber- │ │ │ │ │ │ │
 │tãţilor fundamentale ale omului (a │ │ │ │ │ │ │
 │drepturilor civile, politice şi socia-│ │ │ │ │ │ │
 │le), in general, si a dreptului la ne-│ │ │ │ │ │ │
 │discriminare, in special, inclusiv a │ │ │ │ │ │ │
 │drepturilor persoanelor aparţinând mi-│ │ │ │ │ │ │
 │noritãţilor naţionale, în conformitate│ │ │ │ │ │ │
 │cu normele şi obligaţiile internaţio- │ │ │ │ │ │ │
 │nale asumate de cãtre România │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
 │Derularea unor programe de informare a│CNCD │2020 │anual │200 │Bugetul de stat│ │
 │liderilor romi, conducerii instituţii-│ │ │ │ │ │ │
 │lor publice şi a organizaţiilor non- │ │ │ │ │ │ │
 │guvernamentale pentru identificarea şi│ │ │ │ │ │ │
 │soluţionarea corectã a cazurilor de │ │ │ │ │ │ │
 │discriminare. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
 │Derularea de cursuri, seminarii, mese │CNCD │2020 │anual │398 │Bugetul de stat│ │
 │rotunde si realizarea, editarea, tipã-│ │ │ │ │ │ │
 │rirea, achiziţionarea, traducerea şi │ │ │ │ │ │ │
 │difuzarea de materiale documentare în │ │ │ │ │ │ │
 │cadrul acestora (broşuri, buletine in-│ │ │ │ │ │ │
 │formative, pliante, albume, publicaţii│ │ │ │ │ │ │
 │periodice, cãrţi, manuale şcolare, an-│ │ │ │ │ │ │
 │tologii, postere, bannere, calendare, │ │ │ │ │ │ │
 │agende, enciclopedii, afişe, compact- │ │ │ │ │ │ │
 │discuri, DVD-uri, multimedia etc.) cu │ │ │ │ │ │ │
 │privire la prevenirea şi combaterea │ │ │ │ │ │ │
 │discriminãrii. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
 │Iniţierea unor programe de educaţie │CNCD │2020 │anual │100 │Bugetul de stat│ │
 │juridicã, civicã şi de prevenire a │ │ │ │ │ │ │
 │discriminãrii pentru membrii minoritã-│ │ │ │ │ │ │
 │ţii romilor, la nivel naţional. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
 │Continuarea mãsurilor afirmative în │MAI │Permanent│Anual │Nu este │ - │ │
 │procesul de recrutare, în conformitate│ │ │ │cazul │ │ │
 │cu prevederile legale în vigoare, a │ │ │ │ │ │ │
 │personalului pentru structurile │ │ │ │ │ │ │
 │Poliţiei Române şi ale Jandarmeriei │ │ │ │ │ │ │
 │Române din rândul cetãţenilor români │ │ │ │ │ │ │
 │aparţinând minoritãţii romilor. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
 │Continuarea alocãrii de locuri dis- │M.A.I. │Anual │Anual │400 │Bugetul de stat│ │
 │tincte pentru admiterea la institu- │ │ │ │ │ │ │
 │ţiile de formare profesionalã iniţialã│ │ │ │ │ │ │
 │ale Ministerului Administraţiei şi │ │ │ │ │ │ │
 │Internelor │ │ │ │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────────┴──────────┘    F.3. Administraţie si dezvoltare comunitarã
 ┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐
 │ Mãsuri │Instituţii resposabile│ Termen │Interval de│ Buget │Observaţii│
 │ │ │ │ evaluare ├─────────┬───────────────┤ │
 │ │ │ │L - Lunar │ Cost │ Surse de │ │
 │ │ │ │T - Trimes-│(2012- │ finanţare │ │
 │ │ │ │ trial │2015) │ │ │
 │ │ │ │S - Semes- │Mii lei │ │ │
 │ │ │ │ trial │ │ │ │
 │ │ │ │A - Anual │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
 │Continuarea procesului de identificare│ MAI │Permanent│ A │Nu este │ │ │
 │a persoanelor fãrã acte de stare civi-│Autoritãţi ale │ │ │cazul │ │ │
 │lã şi de identitate în vederea emite- │administraţiei │ │ │ │ │ │
 │rii acestora │publice locale │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
 │Înfiinţarea/reorganizarea birourilor │ M.A.I. │În 30 de │ A │5.500 │Bugetul de stat│ │
 │judeţene pentru romi şi a grupurilor │(Instituţiile │zile de │ │ │ │ │
 │de lucru mixte │ Prefectului) │la data │ │ │ │ │
 │ │ │aprobãrii│ │ │ │ │
 │ │ │Strategi-│ │ │ │ │
 │ │ │ei Guver-│ │ │ │ │
 │ │ │nului │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
 │Evaluarea activitãţii experţilor apar-│ANR │Permanent│ S │Nu este │ - │ │
 │ţinând minoritãţii romilor din cadrul │MAI │ │ │cazul │ │ │
 │Birourilor Judeţene pentru Romi, │ │ │ │ │ │ │
 │Birourilor Regionale ale ANR şi a ex- │ │ │ │ │ │ │
 │perţilor locali pentru problemele │ │ │ │ │ │ │
 │romilor care activeazã în cadrul │ │ │ │ │ │ │
 │Primãriilor cu accent pe implicarea │ │ │ │ │ │ │
 │acestora în implementarea mãsurilor │ │ │ │ │ │ │
 │cuprinse în Strategia Guvernului. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
 │Realizarea de campanii de informare cu│ANR │ 2012 │ A │ │Buget de stat │ │
 │privire la dreptul la liberã circula- │MAI │ │ │ │ │ │
 │ţie în cadrul Uniunii Europene │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
 │Lansarea unui proces de dialog social │ANR │2012-2013│ A │ │Buget de stat │ │
 │şi intervenţii specifice prin activi- │ │ │ │ │ │ │
 │tãţi desfãşurate de instituţii comuni-│ │ │ │ │ │ │
 │tare şi organizaţiile societãţii │ │ │ │ │ │ │
 │civile în special în comunitãţi │ │ │ │ │ │ │
 │interetnice. │ │ │ │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────────┴──────────┘    ANEXA 2
    la Strategie

           Tipuri de indicatori generali de performanţã
           pentru prioritãţile Strategiei Guvernului ┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
 │ Domeniul proiectului │Indicatori cantitativi │
 ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │1. Educaţie │1. Numãr locuri speciale acordate candidaţilor│
 │ │romi pentru admiterea la liceu/universitate; │
 │ │2. Numãr de copii/tineri romi care beneficiazã│
 │ │de programe de sprijin în scopul stimulãrii │
 │ │participãrii şcolare, reducerii absenteismului│
 │ │şi obţinerii succesului şcolar; │
 │ │3. Numãr de persoane angajate ca mediator │
 │ │şcolar; │
 │ │4. Numãr şcoli/clase desegregate; │
 │ │5. Numãr elevi care studiazã limba romani; │
 │ │6. Numãr cadre didactice care predau limba │
 │ │romani; │
 │ │7. Numãr cadre didactice formate în tematica │
 │ │specificã şcolii incluzive. │
 ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │2. Formare profesionalã şi │1. Rata de ocupare a persoanelor active │
 │ocupare │aparţinând minoritãţii romilor │
 │ │2. Numãr de persoane aparţinând minoritãţii │
 │ │romilor care beneficiazã de cursuri de forma- │
 │ │re, în vederea dezvoltãrii competenţelor │
 │ │antreprenoriale, conversie şi reconversie │
 │ │profesionalã │
 │ │3. Rata de ocupare a persoanelor aparţinând │
 │ │minoritãţii romilor ca urmare a participãrii │
 │ │la formare profesionalã.* │
 ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │3. Sãnãtate │1. Numãr mediatori sanitari angajaţi │
 │ │2. Numãr comunitãţi deservite de mediator │
 │ │sanitar │
 │ │3. Numãr de facilitãţi medicale funcţionale în│
 │ │comunitãţi izolate │
 │ │4. Numãr de campanii de informare, educare şi │
 │ │comunicare (IEC) în domeniul sãnãtãţii │
 ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │4. Locuire şi mica │1. Numãr beneficiari romi ai programelor de │
 │infrastructura │finanţare sau co-finanţare pentru asigurarea │
 │ │condiţiilor adecvate de locuit │
 │ │2. Numãr romi care beneficiazã de locuinţe │
 │ │sociale │
 │ │3. Numãr romi care beneficiazã de locuire în │
 │ │clãdiri reabilitate, aflate în proprietatea │
 │ │autoritãţilor publice locale │
 │ │4. Numãr acte normative emise de autoritãţile │
 │ │publice centrale şi locale în vederea solu- │
 │ │ţionãrii situaţiilor de crizã în domeniul │
 │ │locuirii │
 ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │5. Culturã │1. Numãr emisiuni radio şi tv (numãr ediţii, │
 │ │numãr canale radio şi tv) │
 │ │2. Teatru Rom de stat înfiinţat │
 │ │3. Muzeul Civilizaţiei şi Culturii Rome │
 │ │înfiinţat │
 │ │4. Numãr proiecte culturale desfãşurate în │
 │ │Teatrul Rom de Stat │
 │ │5. Numãr evenimente culturale de promovare a │
 │ │identitãţii rome │
 ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │6. Infrastructurã Socialã │Protecţia Copilului │
 │ │1. Numãr copii care pãrãsesc sistemul institu-│
 │ │ţionalizat de protecţie │
 │ │2. Numãr de foster-parents │
 │ │3. Numãr tineri care, pãrãsind sistemul │
 │ │instituţionalizat, şi-au gãsit un loc de muncã│
 │ │stabil │
 │ │4. Numãr tineri care, pãrãsind sistemul insti-│
 │ │tuţionalizat, au intrat in învãţãmântul │
 │ │superior │
 │ ├──────────────────────────────────────────────┤
 │ │Justiţie şi ordine publicã │
 │ │1. Numãr de locuri distincte pentru cetãţeni │
 │ │români aparţinând minoritãţii romilor în in- │
 │ │stituţiile de formare profesionalã ale │
 │ │Ministerului Administraţiei şi Internelor │
 │ │2. Numãr cetãţeni români aparţinând minoritã- │
 │ │ţii romilor recrutaţi în structurile Poliţiei │
 │ │Române şi ale Jandarmeriei Române │
 │ ├──────────────────────────────────────────────┤
 │ │Administraţie si dezvoltare comunitarã │
 │ │1. Numãr persoane identificate fãrã acte de │
 │ │stare civilã şi de identitate │
 │ │2. Numãr persoane ce obţin documentele │
 │ │necesare │
 └──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘    Notã: ANOFM poate furniza date privind persoanele aparţinând minoritãţii romilor înregistrate la programele de formare profesionalã organizate de ANOFM.

                  ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016