Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STANDARDE din 18 noiembrie 2020  de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STANDARDE din 18 noiembrie 2020 de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1225 din 14 decembrie 2020
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 994 din 18 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1225 din 14 decembrie 2020.
──────────
    Definiţii şi precizări
    1. Acreditarea presupune, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, parcurgerea a două etape succesive: autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea.
    2. Standardul pentru autorizarea de funcţionare provizorie reprezintă cerinţele minime obligatorii de înfiinţare a unei noi unităţi de învăţământ sau a unui nou nivel, specializări, calificări, program de studiu într-o unitate de învăţământ deja înfiinţată, la iniţiativa unei persoane juridice publice sau private. Acestea constau în existenţa tuturor autorizaţiilor necesare privind spaţiile destinate proceselor educaţionale (autorizaţii de mediu, sănătate, incendiu, autorizaţie de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă etc.) şi în existenţa dotărilor şi serviciilor obligatorii pentru furnizarea serviciilor de educaţie, anterior începerii procedurilor de evaluare externă. Autorizarea de funcţionare provizorie se acordă în condiţiile în care toate cerinţele standardelor de autorizare sunt îndeplinite.
    3. Standardul de acreditare reprezintă cerinţele minime obligatorii, pentru existenţa şi funcţionarea oricărei unităţi de învăţământ, aşa cum sunt ele definite de legislaţia în vigoare. Aceste condiţii vizează, pe lângă existenţa tuturor cerinţelor îndeplinite la autorizare, şi funcţionarea, conform reglementărilor legale în vigoare, a unităţii de învăţământ, precum şi obţinerea rezultatelor scontate în urma furnizării serviciilor de educaţie. Acreditarea se acordă în condiţiile în care toate cerinţele standardelor de autorizare şi de acreditare sunt îndeplinite. Nivelul calităţii definit prin standardele de acreditare este „satisfăcător“.
    4. Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial. Cerinţele standardului de referinţă nu sunt obligatorii, şcoala are libertatea de a-şi alege opţiunile strategice de dezvoltare stabilite prin obiective strategice cuprinse în propriul plan de dezvoltare - PDI, PAS etc., având ca reper cerinţele descrise în standardele de referinţă. Acordarea unui calificativ de tipul „bine“, „foarte bine“ sau „excelent“ depinde de gradul de atingere a acestor standarde.
    5. Conform prevederilor legale, acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării se realizează prin ordin al ministrului, la propunerea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP.
    6. Formatul standardului este următorul:
    a) enumerarea celor 24 de indicatori, în ordinea domeniilor şi a criteriilor stabilite de reglementările legale în vigoare;
    b) la fiecare indicator sunt menţionate cerinţe comune şi cerinţe specifice, dacă este cazul, pentru diferite niveluri de învăţământ şi tipuri de unităţi de învăţământ. Au fost identificate cerinţe specifice pentru (în paranteză, prescurtarea folosită pentru cerinţele specifice respectivului nivel/tip de învăţământ): învăţământul liceal - vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional şi învăţământul postliceal) (t), învăţământul antepreşcolar şi preşcolar (ap; p), învăţământul special (s), învăţământul antepreşcolar special - intervenţie timpurie (s-it) şi învăţământul special care funcţionează în cadrul centrelor de reeducare/penitenciarelor/centrelor de detenţie (s-r). Cerinţele specifice pot fi, după caz, adaptări ale standardelor comune sau suplimentări ale acestora;
    c) cerinţele pentru standardul de autorizare provizorie, pentru standardul de acreditare şi pentru standardul de referinţă sunt cumulative, cu excepţia celor marcate cu (*), care se verifică numai la evaluarea externă pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie. Pentru vizitele de evaluare externă în vederea acreditării şi evaluării periodice, cerinţele respective sunt verificate de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
    Indicatorul 1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective: planul de dezvoltare şi planul managerial

┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│A.1. Existenţa │ │ │
│planului de │ │ │
│dezvoltare │ │C.1. Participarea │
│instituţională │ │beneficiarilor de │
│(PDI), respectiv a│ │educaţie prevăzuţi│
│planului de │ │de lege, precum şi│
│acţiune şcolară │ │a altor │
│(PAS), pe termen │ │reprezentanţi │
│mediu - minimum 4 │ │specifici ai │
│ani/un ciclu │ │comunităţii la │
│şcolar - pentru │ │elaborarea PDI/PAS│
│organizaţia │B.1. Corelarea PDI│C.2. Includerea în│
│furnizoare de │/PAS cu │PDI/PAS a │
│educaţie, cu │strategiile şi │proiectelor, │
│forma, structura │politicile │parteneriatelor, │
│şi conţinutul │europene, │programelor şi/sau│
│stabilite prin │naţionale, │măsurilor privind │
│reglementările │regionale şi │colaborarea între │
│legale în vigoare │locale privind │unitatea de │
│A.2. Definirea în │educaţia şi │învăţământ, │
│cadrul PDI/PAS a │formarea │părinţi şi │
│unor ţinte │profesională │comunitatea locală│
│strategice şi │B.2. Publicarea, │pentru realizarea │
│programe care │prin afişare sau │ţintelor │
│abordează explicit│în formă │strategice │
│îmbunătăţirea │electronică, a PDI│stabilite │
│participării la │/PAS şi a planului│C.3. Includerea în│
│educaţie, a │managerial pentru │PDI/PAS a │
│rezultatelor │anul şcolar în │ţintelor, │
│învăţării şi a │curs │programelor şi/sau│
│stării de bine a │B.3. Evidenţa şi │activităţilor │
│antepreşcolarilor,│prezentarea │stabilite la │
│preşcolarilor/ │rezultatelor │cererea │
│elevilor, în │obţinute în │beneficiarilor de │
│general şi pentru │implementarea PDI/│educaţie din │
│antepreşcolari, │PAS referitoare la│comunitate, │
│preşcolari/elevi │îmbunătăţirea │inclusiv, dacă │
│aparţinând │participării la │este cazul, a │
│categoriilor │educaţie, a │minorităţilor │
│dezavantajate/ │rezultatelor │existente │
│vulnerabile │învăţării şi a │C.4. Includerea │
│existente la │stării de bine a │dimensiunii │
│nivelul unităţii │antepreşcolarilor,│europene şi │
│de învăţământ │preşcolarilor/ │internaţionale în │
│A.3. Fundamentarea│elevilor, în │PDI/PAS prin │
│PDI/PAS pe date │general şi, dacă │activităţi, │
│actualizate │este cazul, pentru│programe, │
│obţinute prin │grupurile │parteneriate şi │
│analiza │dezavantajate/ │proiecte specifice│
│contextului şi │vulnerabile de │educaţiei │
│factorilor de risc│antepreşcolari, │interculturale/ │
│de natură │preşcolari/elevi │pentru diversitate│
│demografică, │existente la │C.5. Includerea în│
│socioeconomică şi │nivelul unităţii │PDI/PAS a cel │
│culturală în care │şcolare │puţin unei ţinte │
│funcţionează │B.4. Specificarea │privind educaţia │
│organizaţia │în PDI/PAS a │incluzivă, privind│
│furnizoare de │metodelor şi │atragerea şi │
│educaţie, pe │instrumentelor de │integrarea în │
│obiectivele │evaluare, precum │comunitatea │
│strategiilor │şi a indicatorilor│şcolară a tuturor │
│naţionale din │de realizare a │categoriilor/ │
│domeniul educaţiei│ţintelor │grupurilor │
│A.4. Existenţa │strategice │vulnerabile de │
│planului │B.5. Îndeplinirea │antepreşcolari, │
│managerial pentru │ţintelor │preşcolari/elevi, │
│primul an şcolar, │strategice propuse│precum şi a │
│cu forma, │în PDI/PAS în │minorităţilor │
│structura şi │proporţie de cel │identificate la │
│conţinutul │puţin 75% │nivelul │
│stabilite prin │B.6. Revizuirea, │comunităţii │
│reglementările │dacă este cazul, a│C.6. Existenţa în │
│legale în vigoare │PDI/PAS (inclusiv │PDI/PAS şi în │
│A.5. Existenţa în │a ţintelor │planul managerial │
│PDI/PAS şi în │strategice), ca │a ţintelor │
│planul managerial │urmare a │strategice │
│a ţintelor │modificării │specifice, │
│strategice, │contextului │respectiv a │
│respectiv a │economic, │activităţilor │
│programelor/ │demografic, │dedicate │
│activităţilor │social, cultural, │îmbunătăţirii │
│referitoare la │legislativ etc. în│rezultatelor │
│toate nivelurile, │care funcţionează │învăţării şi a │
│filierele şi │organizaţia │stării de bine a │
│formele de │furnizoare de │antepreşcolarilor,│
│învăţământ │educaţie │preşcolarilor/ │
│existente în │B.7. Realizarea │elevilor din │
│unitatea şcolară │integrală a │grupuri │
│A.6. Respectarea │activităţilor din │dezavantajate/ │
│prin PDI/PAS şi │planurile │vulnerabile şi, │
│planul managerial │manageriale pentru│respectiv, a celor│
│a drepturilor │ultimul ciclu de │talentaţi şi/sau │
│copilului/omului, │învăţământ │capabili de │
│a principiilor │ │performanţe înalte│
│nediscriminării şi│ │C.7. Existenţa │
│ale egalităţii de │ │ţintelor │
│şanse între femei │ │strategice │
│şi bărbaţi, dacă │ │specifice │
│este cazul, a │ │educaţiei │
│drepturilor │ │interculturale/ │
│minorităţilor │ │pentru diversitate│
│naţionale │ │ │
│existente în │ │ │
│şcoală │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, vocaţional│
│şi tehnologic, învăţământul profesional şi învăţământul │
│postliceal │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │C.1.t. Consultarea│
│ │ │şi cooptarea │
│ │ │reprezentanţilor │
│A.3.t. Corelarea │B.4.t. Corelarea │mediului local de │
│PAS cu Planul │rezultatelor │afaceri, ai │
│local de acţiune │obţinute în urma │organizaţiilor │
│pentru învăţământ │implementării PAS │nonguvernamentale │
│(PLAI) şi cu │cu indicatorii de │şi ai │
│Planul regional de│produs sau de │administraţiei │
│acţiune pentru │rezultat din PLAI │locale în procesul│
│învăţământ (PRAI) │şi cu PRAI │de elaborare a PDI│
│ │ │/PAS, precum şi în│
│ │ │implementarea │
│ │ │acestuia, după caz│
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Cerinţe specifice pentru învăţământul │
│special şi special integrat, inclusiv │
│antepreşcolar (intervenţie timpurie) │
├────────────────┬──────────┬──────────┤
│ │Cerinţe │ │
│ │pentru │ │
│Cerinţe pentru │standardul│Cerinţe │
│standardul de │de │pentru │
│autorizare de │acreditare│standardul│
│funcţionare │şi │de │
│provizorie │evaluare │referinţă │
│ │externă │ │
│ │periodică │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│A.3.s. Corelarea│ │ │
│PDI/PAS cu │ │ │
│nevoile │ │ │
│individuale ale │ │ │
│elevilor cu │ │ │
│cerinţe │ │ │
│educaţionale │ │ │
│speciale şi/sau │ │ │
│cu dizabilităţi │ │ │
│A.6.s. Corelarea│ │ │
│planului │ │ │
│managerial cu │ │ │
│nevoile │ │ │
│individuale ale │ │ │
│elevilor cu │ │ │
│cerinţe │ │ │
│educaţionale │ │ │
│speciale şi/sau │ │ │
│dizabilităţi │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┘
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
    Indicatorul 2. Organizarea internă şi funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ

┌──────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Cerinţe pentru│Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │B.8. Respectarea │ │
│ │programului şi a │ │
│ │schemei orare │ │
│ │stabilite (cu │ │
│ │excepţia │ │
│ │unităţilor de │ │
│ │învăţământ pentru│ │
│ │educaţie │C.8. Promovarea │
│ │timpurie) │(prin afişare la │
│ │B.9. Reducerea │loc vizibil şi în│
│ │absenteismului │format │
│ │şi, după caz, a │electronic, pe │
│ │părăsirii │pagina web a │
│ │timpurii a şcolii│unităţii de │
│ │/abandonului │învăţământ) │
│ │şcolar, în │componenţei şi │
│ │perioada de la │rezultatelor │
│ │ultima evaluare │activităţii │
│ │externă │structurilor de │
│ │B.10. Respectarea│conducere şi │
│A.7. Existenţa│tuturor │funcţionale │
│organigramei │drepturilor │(inclusiv │
│organizaţiei │conferite de │deciziile/ │
│furnizoare de │legislaţia în │hotărârile │
│educaţie, cu │vigoare │acestora) │
│elementele │beneficiarilor şi│C.9. Promovarea │
│structurale, │personalului │(prin afişare la │
│cu liniile de │şcolii prin │loc vizibil şi în│
│comunicare, │legislaţia în │format │
│decizie şi │vigoare │electronic, pe │
│raportare şi │B.11. Prezenţa de│pagina web a │
│cu structurile│peste 90% a │unităţii de │
│de conducere │membrilor │învăţământ) │
│şi funcţionale│organismelor de │activităţilor │
│- │conducere a │curriculare, │
│compartimente,│unităţii de │extracurriculare,│
│departamente │învăţământ la │de dezvoltare │
│etc., │activităţile │profesională a │
│stabilite de │acestora │cadrelor │
│reglementările│B.12. Inexistenţa│didactice │
│legale în │sau reducerea, în│C.10. Promovarea │
│vigoare şi cu │perioada de la │(prin afişare la │
│respectarea │ultima evaluare │loc vizibil şi în│
│acestora │externă, a │format │
│A.8. Existenţa│abaterilor │electronic, pe │
│regulamentului│disciplinare şi a│pagina web a │
│intern şi a │abaterilor de la │unităţii de │
│regulamentului│prevederile │învăţământ), │
│de organizare │reglementărilor │deciziilor/ │
│şi funcţionare│interne │hotărârilor/ │
│elaborate │B.13. │punctelor de │
│conform │Fundamentarea │vedere ale │
│legislaţiei în│evaluării │organismelor │
│vigoare │personalului cu │consultative ale │
│A.9. Existenţa│nivelul de │părinţilor şi │
│fişelor │îndeplinire a │elevilor │
│posturilor, în│atribuţiilor │C.11. Consultarea│
│formatul │stabilite în fişa│organismelor │
│stabilit prin │postului, │reprezentative │
│reglementările│inclusiv │ale părinţilor şi│
│legale în │rezultatele │elevilor înainte │
│vigoare, │obţinute de către│de toate │
│pentru toate │elevi şi │deciziile şi │
│posturile │contribuţia la │hotărârile │
│prevăzute în │realizarea │importante ale │
│schema de │ţintelor │conducerii │
│încadrare şi │strategice şi a │unităţii de │
│organigramă, │activităţilor din│învăţământ │
│inclusiv cu │documentele de │C.12. Preluarea │
│atribuţii şi │prognoză │propunerilor │
│răspunderi în │B.14. │consiliului │
│domeniul │Cunoaşterea, │elevilor şi a │
│securităţii şi│promovarea, │consiliului │
│sănătăţii în │respectarea şi │consultativ/ │
│muncă, │aplicarea, de │asociaţiei │
│corespunzător │către conducerea │părinţilor în │
│funcţiilor │şi salariaţii │activitatea │
│exercitate │unităţii de │unităţii de │
│A.10. │învăţământ a │învăţământ sau │
│Existenţa │reglementărilor │motivarea │
│programului de│legale cu privire│respingerii lor │
│funcţionare a │la etică, │C.13. Existenţa │
│unităţii de │integritate, │unui sistem de │
│învăţământ şi │evitarea │monitorizare, │
│a schemei │conflictelor de │alertă şi │
│orare (cu │interese, │intervenţie │
│excepţia │prevenirea şi │timpurie în │
│unităţilor de │raportarea │privinţa │
│învăţământ │fraudelor, │cazurilor de │
│pentru │actelor de │absenteism, risc │
│educaţie │corupţie, precum │de abandon şcolar│
│timpurie)* │şi semnalarea │şi rezultate │
│ │neregularităţilor│slabe la │
│ │B.15. Reflectarea│învăţătură │
│ │diversităţii │C.14. Reflectarea│
│ │sociale, etnice │în componenţa │
│ │şi culturale în │organismelor │
│ │structurile de │consultative ale │
│ │conducere, │elevilor şi ale │
│ │consultative şi │părinţilor a │
│ │funcţionale, │structurii etnice│
│ │conform │a comunităţii în │
│ │legislaţiei în │care funcţionează│
│ │vigoare │unitatea de │
│ │B.16. Asigurarea │învăţământ │
│ │transparenţei │ │
│ │decizionale a │ │
│ │structurilor de │ │
│ │conducere şi │ │
│ │funcţionale, în │ │
│ │conformitate cu │ │
│ │reglementările │ │
│ │legale în vigoare│ │
└──────────────┴─────────────────┴─────────────────┘┌────────────────────────────────────────┐
│Cerinţe specifice pentru învăţământul │
│liceal, vocaţional şi tehnologic, │
│învăţământul profesional şi învăţământul│
│postliceal │
├───────────┬──────────────┬─────────────┤
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru│ │
│standardul │standardul de │Cerinţe │
│de │acreditare şi │pentru │
│autorizare │evaluare │standardul de│
│de │externă │referinţă │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │C.13.t. │
│ │ │Existenţa │
│ │ │unui sistem │
│ │B.8.t. │de │
│ │Realizarea │monitorizare │
│ │stagiilor de │şi evaluare a│
│ │pregătire │derulării │
│ │practică la │stagiilor de │
│ │operatorul │pregătire │
│ │economic │practică la │
│ │conform │operatorul │
│ │planificării │economic, │
│ │şi cu │fundamentat │
│ │rezultatele │pe feedbackul│
│ │stabilite prin│obţinut de la│
│ │reglementările│elevi, │
│ │legale │tutorii de │
│ │ │practică, │
│ │ │reprezentanţi│
│ │ │ai │
│ │ │angajatorilor│
└───────────┴──────────────┴─────────────┘
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
    Indicatorul 3. Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă şi de gestionare a informaţiei

┌───────────────┬──────────────────┬────────────────┐
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │B.17. Funcţionarea│C.15. Informarea│
│ │comunicării │sistematică a │
│ │formale interne cu│beneficiarilor │
│ │personalul │direcţi şi │
│ │propriu, cu │indirecţi ai │
│ │beneficiarii │educaţiei │
│ │direcţi ai │privind │
│ │educaţiei şi cu │derularea │
│ │părinţii/ │procesului de │
│ │reprezentantul │învăţământ şi │
│ │legal - în │privind │
│ │calitate de │rezultatele │
│ │beneficiari │aşteptate şi │
│ │indirecţi ai │obţinute │
│ │educaţiei conform │C.16. │
│ │reglementărilor │Demonstrarea │
│ │legale │caracterului │
│ │B.18. Respectarea │sistematic al │
│A.11. Existenţa│termenelor şi a │comunicării │
│sistemului de │altor prevederi │interne - cu │
│comunicare │legale privind │personalul │
│internă cu │răspunsul la │unităţii de │
│personalul │solicitările de │învăţământ şi cu│
│propriu, cu │informaţii de │beneficiarii │
│beneficiarii │interes public şi │direcţi ai │
│direcţi ai │a cerinţelor │educaţiei │
│educaţiei şi cu│privind │C.17. Reducerea │
│părinţii/ │prelucrarea │termenelor de │
│reprezentantul │datelor cu │răspuns la │
│legal - în │caracter personal │solicitările │
│calitate de │B.19. Colectarea │beneficiarilor │
│beneficiari │sistematică, de la│direcţi şi │
│indirecţi ai │nivelul │indirecţi de │
│educaţiei │comunităţii şi al │educaţie, ale │
│conform │unităţii de │personalului şi │
│reglementărilor│învăţământ, a │ale persoanelor │
│legale │datelor privind │şi instituţiilor│
│A.12. Existenţa│factorii de risc │cu care se │
│sistemului de │care pot afecta │comunică, sub │
│comunicare │participarea │termenele │
│externă - cu │şcolară, starea de│prevăzute de │
│autorităţi │bine a │lege │
│publice, alte │antepreşcolarilor,│C.18. Utilizarea│
│instituţii şi │preşcolarilor/ │de către │
│organizaţii │elevilor şi │personalul │
│A.13. Existenţa│obţinerea │unităţii de │
│sistemului de │rezultatelor │învăţământ a │
│înregistrare, │scontate │mijloacelor │
│gestionare, │B.20. Colectarea │electronice de │
│arhivare şi │sistematică a │arhivare şi │
│actualizare a │datelor privind │regăsire a │
│datelor - │opţiunile de │datelor, │
│inclusiv │orientare şcolară │înregistrărilor │
│accesarea │şi, după caz, │şi documentelor │
│platformelor şi│profesională a │C.19. Asigurarea│
│completarea │tuturor │accesului, acolo│
│bazelor │antepreşcolarilor,│unde este cazul,│
│electronice de │preşcolarilor/ │la date şi │
│date (cu │elevilor din anii │informaţii │
│asigurarea │terminali, pentru │relevante pentru│
│securităţii │fiecare nivel de │beneficiarii cu │
│datelor │învăţământ şi │dizabilităţi, în│
│personale), │program de studiu │limbaje, formate│
│conform │B.21. Colectarea │şi forme de │
│legislaţiei în │sistematică, de la│comunicare │
│vigoare* │nivelul │accesibile, │
│ │comunităţii şi al │adecvate tipului│
│ │unităţii de │de dizabilitate,│
│ │învăţământ, a │pe baza │
│ │datelor privind │acordului │
│ │destinaţia │părintelui sau │
│ │ulterioară a │al │
│ │absolvenţilor, │reprezentantului│
│ │pentru fiecare │legal │
│ │nivel de │C.20. │
│ │învăţământ şi │Prelucrarea şi │
│ │program de studiu,│utilizarea │
│ │pe bază de │datelor │
│ │eşantion │naţionale, │
│ │B.22. Inexistenţa │judeţene şi │
│ │situaţiilor de │locale în │
│ │segregare şcolară,│activitatea de │
│ │definite conform │planificare şi │
│ │reglementărilor în│raportare │
│ │vigoare │ │
├───────────────┴──────────────────┴────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, │
│vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional │
│şi învăţământul postliceal │
├───────────────┬──────────────────┬────────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│A.12.t./1. │ │ │
│Comunicarea cu │ │ │
│reprezentanţii │ │ │
│operatorilor │ │ │
│economici din │ │ │
│domeniile de │B.20t. Colectarea │ │
│pregătire │sistematică, de la│ │
│şcolarizate, în│nivelul │C.16.t. │
│vederea │comunităţii şi al │Informarea │
│stabilirii unei│unităţii de │beneficiarilor │
│oferte de │învăţământ, a │privind datele │
│formare │datelor necesare │economice, │
│profesională şi│pentru corelarea │cererea pieţei │
│a elaborării │ofertei de formare│muncii şi │
│curriculumului │profesională a │contextul │
│în concordanţă │unităţii de │socioeconomic │
│cu nevoile │învăţământ cu │ │
│specifice ale │cererea pieţei │ │
│pieţei muncii │muncii │ │
│pe plan local │ │ │
│şi cu │ │ │
│priorităţile de│ │ │
│dezvoltare │ │ │
│locală │ │ │
└───────────────┴──────────────────┴────────────────┘
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
    Indicatorul 4. Asigurarea sănătăţii şi securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară

┌──────────────┬────────────────┬──────────────────┐
│Cerinţe pentru│Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă│referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ │ │C.21. Asigurarea │
│ │ │prezenţei │
│ │ │permanente în │
│ │ │unitatea de │
│ │ │învăţământ a │
│ │ │personalului │
│ │ │medico-sanitar │
│ │ │calificat - prin │
│ │ │angajare sau pe │
│ │ │bază de acorduri │
│ │ │sau parteneriate │
│ │ │C.22. Realizarea │
│ │B.23. │sistematică a │
│ │Cunoaşterea şi │programelor şi │
│ │aplicarea, de │activităţilor de │
│ │către personal │educaţie pentru │
│ │şi beneficiari, │sănătate, inclusiv│
│ │a regulilor │a celor de │
│ │igienice şi │prevenire şi │
│ │sanitare şi │combatere a │
│ │privind │comportamentelor │
│ │asigurarea │dăunătoare │
│ │serviciilor │sănătăţii │
│ │medicale/de │C.23. Promovarea │
│ │sănătate │de către │
│ │(inclusiv a │conducerea şi │
│ │serviciilor │personalul │
│ │medicale de │unităţii de │
│ │urgenţă), │învăţământ a unui │
│ │conform │stil de viaţă │
│ │prevederilor │sănătos (inclusiv │
│ │legale │a deprinderilor de│
│ │B.24. │igienă personală │
│ │Organizarea, la │şi a alimentaţiei │
│ │nivelul unităţii│sănătoase) prin │
│ │de învăţământ, a│realizarea unor │
│ │exerciţiilor/ │activităţi │
│ │simulărilor │educaţionale în │
│ │prevăzute de │acest sens şi prin│
│ │lege în privinţa│exemplu personal │
│ │comportamentului│C.24. Participarea│
│ │în situaţii de │membrilor │
│A.14. │urgenţă │familiilor │
│Asigurarea │B.25. │fiecărui │
│accesului │Cunoaşterea şi │antepreşcolar şi │
│copiilor/ │respectarea, de │preşcolar şi a │
│elevilor la │către toate │fiecărui elev la │
│servicii │părţile │cel puţin o │
│medicale/de │interesate, a │activitate/an │
│sănătate │prevederilor │privind prevenirea│
│(medicină │legale privind │şi combaterea │
│şcolară şi/sau│securitatea │violenţei în │
│medicină │tuturor celor │şcoală şi în │
│primară), la │implicaţi în │familie │
│servicii │activitatea │C.25. Participarea│
│medicale de │şcolară │membrilor │
│urgenţă, la │(inclusiv pentru│familiilor │
│facilităţile │activităţile │fiecărui │
│igienice şi │desfăşurate în │antepreşcolar şi │
│sanitare, │afara unităţii │preşcolar, a │
│conform │de învăţământ) │fiecărui elev şi a│
│legislaţiei în│B.26. Reducerea │fiecărui angajat │
│vigoare, │numerică şi │al unităţii de │
│precum şi a │procentuală a │învăţământ la cel │
│accesului │cazurilor de │puţin o activitate│
│angajaţilor la│violenţă şi │/an privind │
│servicii de │hărţuire a │sănătatea şi │
│medicina │copiilor │siguranţa în │
│muncii* │(bullying şi │unitatea de │
│A.15. │mobing), în │învăţământ prin │
│Asigurarea │unitatea de │colaborare/ │
│securităţii │învăţământ, ca │parteneriat între │
│tuturor celor │urmare a │furnizorul de │
│implicaţi în │aplicării │educaţie şi │
│activitatea │programelor de │instituţiile │
│şcolară, │prevenire şi │responsabile - │
│inclusiv │combatere a │Inspecţia Muncii, │
│pentru │violenţei şi │Inspectoratul │
│activităţile │hărţuirii, │pentru Situaţii de│
│desfăşurate în│precum şi pentru│Urgenţă, poliţie, │
│afara unităţii│prevenirea │jandarmerie etc. │
│de învăţământ │cazurilor de │C.26. Implicarea │
│ │trafic de minori│părinţilor şi a │
│ │în instituţia de│altor │
│ │învăţământ │reprezentanţi ai │
│ │B.27. Referirea │comunităţii în │
│ │către │identificarea │
│ │instituţiile │problemelor de │
│ │responsabile din│siguranţă şi în │
│ │domeniul │proiectarea şi │
│ │asistenţei │implementarea │
│ │sociale şi │măsurilor privind │
│ │protecţiei │siguranţa │
│ │copilului, │antepreşcolarilor,│
│ │precum şi către │preşcolarilor şi │
│ │alte instituţii │elevilor în │
│ │abilitate a │spaţiile şcolare │
│ │tuturor │şi în vecinătatea │
│ │cazurilor de │unităţii de │
│ │violenţă în │învăţământ │
│ │şcoală şi │C.27. │
│ │violenţă în │Îmbunătăţirea │
│ │familie, precum │nivelului de │
│ │şi pentru │satisfacţie a │
│ │prevenirea │elevilor, │
│ │cazurilor de │părinţilor şi │
│ │trafic de │cadrelor didactice│
│ │minori, │privind siguranţa │
│ │identificate de │acestora în toate │
│ │cadrele │spaţiile şcolare │
│ │didactice │şi în vecinătatea │
│ │ │unităţii de │
│ │ │învăţământ │
│ │ │C.28. Existenţa şi│
│ │ │funcţionarea unui │
│ │ │sistem de │
│ │ │supraveghere cu │
│ │ │camere video, cu │
│ │ │respectarea │
│ │ │prevederilor │
│ │ │legale privind │
│ │ │protecţia datelor │
│ │ │cu caracter │
│ │ │personal │
├──────────────┴────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul │
│antepreşcolar si preşcolar │
├──────────────┬────────────────┬──────────────────┤
│Cerinţe pentru│Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă│referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A.14/a/p/. │B.25/a/p. │ │
│Asigurarea │Funcţionarea │ │
│serviciilor │serviciilor │ │
│medicale de │medicale de │ │
│sănătate, de │sănătate, de │ │
│îngrijire şi │îngrijire şi │- │
│nutriţie │nutriţie │ │
│prevăzute de │prevăzute de │ │
│legislaţie │legislaţie │ │
│pentru │pentru │ │
│antepreşcolari│antepreşcolari │ │
│şi preşcolari │şi preşcolari │ │
└──────────────┴────────────────┴──────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Cerinţe specifice pentru învăţământul │
│liceal, vocaţional şi tehnologic, │
│învăţământul profesional şi │
│învăţământul postliceal │
├───────────┬──────────────┬───────────┤
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru│Cerinţe │
│standardul │standardul de │pentru │
│de │acreditare şi │standardul │
│autorizare │evaluare │de │
│de │externă │referinţă │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│ │B.25t. │ │
│ │Respectarea de│ │
│ │către │ │
│ │operatorii │ │
│ │economici la │ │
│ │care elevii │ │
│ │din IPT │ │
│ │efectuează │ │
│ │practica a │C.21.t. │
│ │prevederilor │Încheierea │
│ │legale cu │de │
│ │privire la │contracte │
│ │sănătatea şi │de prestări│
│ │securitatea în│servicii │
│ │muncă şi a │între │
│ │protecţiei │unităţile │
│ │sociale │de │
│ │privitoare la │învăţământ │
│ │accidentele de│şi │
│ │muncă, pe │angajatori,│
│ │toată durata │pe perioada│
│ │efectuării │efectuării │
│- │pregătirii │stagiului │
│ │practice, prin│de practică│
│ │prevederea │de către │
│ │unor clauze │studenţi, │
│ │privind │elevi şi │
│ │securitatea şi│ucenici, în│
│ │sănătatea în │care vor fi│
│ │muncă în │stabilite │
│ │cadrul │clauze │
│ │contractelor │privind │
│ │încheiate │securitatea│
│ │între │şi │
│ │unităţile de │sănătatea │
│ │învăţământ şi │în muncă │
│ │angajatori, pe│ │
│ │perioada │ │
│ │efectuării │ │
│ │stagiului de │ │
│ │practică de │ │
│ │către │ │
│ │studenţi, │ │
│ │elevi şi │ │
│ │ucenici │ │
└───────────┴──────────────┴───────────┘
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
    Indicatorul 5. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi

┌───────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │B.28. Accesul │ │
│ │tuturor │ │
│ │antepreşcolarilor,│C.29. Colaborarea, │
│ │preşcolarilor şi │pe baza unor │
│ │elevilor din │proceduri, cu │
│ │unitatea de │specialiştii │
│ │învăţământ la │centrului judeţean │
│ │serviciile de │de resurse şi │
│ │asistenţă │asistenţă │
│ │psihopedagogică/ │educaţională/ │
│ │psihoeducaţională,│centrului judeţean │
│ │orientare şi │de asistenţă │
│ │consiliere, după │psihopedagogică sau│
│ │caz │cu alţi specialişti│
│ │B.29. Informarea │identificaţi în │
│ │tuturor părinţilor│comunitate, pentru │
│ │/reprezentanţilor │realizarea de │
│ │legali în privinţa│activităţi de │
│ │activităţilor de │cunoaştere şi │
│ │consiliere │autocunoaştere │
│ │B.30. Oferirea, cu│pentru copii/elevii│
│ │prioritate, a │C.30. Desfăşurarea │
│ │accesului │activităţilor şi │
│ │antepreşcolarilor,│difuzarea │
│ │preşcolarilor/ │materialelor │
│ │elevilor din │informative privind│
│ │grupurile │oportunităţile de │
│ │dezavantajate/ │continuare a │
│ │vulnerabile la │studiilor, de │
│ │serviciile de │integrare pe piaţa │
│ │asistenţă │muncii, de formare │
│ │psihopedagogică, │şi dezvoltare │
│ │orientare şi │profesională │
│ │consiliere │ulterioară │
│ │B.31. Participarea│C.31. Oferirea │
│ │personalului │serviciilor de │
│ │unităţii de │consiliere │
│ │învăţământ la │psihopedagogică │
│ │programe de │familiilor │
│ │informare sau │antepreşcolarilor/ │
│ │formare privind │preşcolarilor/ │
│ │drepturile │elevilor şi/sau │
│ │copilului, │cadrelor didactice │
│A.16. │non-discriminare, │C.32. Existenţa în │
│Asigurarea │combaterea │unitatea de │
│serviciilor de │segregării │învăţământ a │
│asistenţă │şcolare, │programelor de │
│psihopedagogică│gestionarea │educaţie parentală │
│şi consiliere* │situaţiilor de │şi/sau a │
│ │conflict şi pentru│formatorilor │
│ │educaţie incluzivă│parentali şi │
│ │B.32. Consilierea,│participarea la │
│ │specifică şi │aceste programe a │
│ │prioritară, a │cel puţin 25% din │
│ │copiilor/elevilor │membrii familiilor/│
│ │cu dizabilităţi/ │aparţinătorilor │
│ │nevoi speciale sau│antepreşcolarilor/ │
│ │care prezintă │preşcolarilor/ │
│ │forme accentuate │elevilor │
│ │de manifestare │C.33. Asigurarea │
│ │violentă, │personalului de │
│ │agresivă, în │specialitate │
│ │relaţiile cu │(pentru serviciile │
│ │colegii şi cadrele│de asistenţă │
│ │didactice │psihopedagogică/ │
│ │B.33. Existenţa │psiho-educaţională,│
│ │acordurilor de │de orientare şi │
│ │asistenţă şi │consiliere, după │
│ │parteneriat cu │caz) la un număr │
│ │serviciile publice│mai mic de copii/ │
│ │de asistenţă │elevi decât prevăd │
│ │socială, cu alte │normativele în │
│ │instituţii ale │vigoare, pe baza │
│ │statului sau │unor acorduri de │
│ │aparţinând │parteneriat sau │
│ │autorităţilor │prin programe de │
│ │publice locale, cu│voluntariat │
│ │ONG-uri (inclusiv │C.34. Utilizarea │
│ │prin acorduri de │rezultatelor │
│ │voluntariat) prin │activităţilor de │
│ │care se asigură │consiliere │
│ │accesul │psihopedagogică │
│ │antepreşcolarilor,│pentru │
│ │preşcolarilor/ │îmbunătăţirea │
│ │elevilor din │documentelor │
│ │grupurile │programatice, a │
│ │dezavantajate/ │activităţii curente│
│ │vulnerabile la │şi a ofertei │
│ │măsuri de │educaţionale │
│ │asistenţă socială/│ │
│ │servicii sociale │ │
│ │de bază │ │
└───────────────┴──────────────────┴───────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────┐
│Cerinţe specifice pentru învăţământul special │
│şi special integrat inclusiv antepreşcolar │
│(intervenţie timpurie) │
├───────────────┬───────────────┬──────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru│
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare │referinţă │
│provizorie │externă │ │
│ │periodică │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │B.28s-it. │ │
│ │Furnizarea │ │
│ │serviciilor de │C.29.s. │
│ │intervenţie │Oferirea de │
│ │timpurie pentru│consiliere │
│ │toţi copiii de │elevilor şi, │
│ │0-6 ani cu │după caz, │
│ │deficienţă de │părinţilor │
│ │auz, de văz, │pentru │
│ │multisenzorial │integrarea │
│ │sau în situaţii│şcolară, │
│A.16s-it. │de risc în │profesională │
│Asigurarea │dezvoltare │şi socială │
│serviciilor de │B.28s-r. │optimă a │
│intervenţie │Furnizarea │copiilor/ │
│timpurie pentru│serviciilor de │elevilor cu │
│copiii de 0-6 │orientare şi │cerinţe │
│ani cu │consiliere │educaţionale │
│deficienţă de │pentru toţi │speciale prin │
│auz, de văz, │elevii din │includerea │
│multisenzorial │unităţile de │acestora │
│sau în situaţii│învăţământ │prioritar în │
│de risc în │special care │unităţi de │
│dezvoltare* │funcţionează în│învăţământ de │
│A.16s-r. │cadrul │masă conform │
│Asigurarea │centrelor de │recomandărilor│
│serviciilor de │reeducare/ │din │
│orientare şi │penitenciarelor│Certificatul │
│consiliere │/centrelor de │de orientare │
│pentru elevii │detenţie │şcolară şi │
│din unităţile │B.30.s-r. │profesională │
│de învăţământ │Asigurarea de │emis de │
│special care │către unităţile│Comisia de │
│funcţionează în│de învăţământ │Orientare │
│cadrul │special ce │Şcolară şi │
│centrelor de │funcţionează în│Profesională │
│reeducare/ │cadrul │din cadrul │
│penitenciarelor│centrelor de │centrelor │
│/centrelor de │reeducare/ │judeţene de │
│detenţie* │penitenciarelor│resurse şi de │
│ │/centrelor de │asistenţă │
│ │detenţie a │educaţională, │
│ │consilierii şi │respectiv al │
│ │orientării │Centrului │
│ │elevilor în │Municipiului │
│ │scopul │Bucureşti de │
│ │reintegrării │Resurse şi │
│ │acestora în │Asistenţă │
│ │viaţa socială │Educaţională │
│ │şi pe piaţa │ │
│ │muncii │ │
└───────────────┴───────────────┴──────────────┘
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: b) Baza materială şi optimizarea utilizării bazei materiale
    Indicatorul 6. Caracteristicile, dotarea şi utilizarea spaţiilor şcolare, administrative şi auxiliare

┌──────────────────┬──────────────────┬────────────────┐
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│A.17. Existenţa │ │ │
│spaţiilor şcolare │ │ │
│(săli de clasă, │ │ │
│laboratoare, │ │ │
│ateliere, alte │ │ │
│spaţii │ │ │
│specializate) │ │ │
│deţinute de │ │ │
│furnizorul de │ │ │
│educaţie sub orice│ │ │
│formă legală şi │ │ │
│adecvarea lor la │ │ │
│numărul de copii │ │ │
│şi/sau elevi, la │ │ │
│nivelul şi tipul │ │ │
│de învăţământ, │ │ │
│precum şi la │ │ │
│obiectivele de │ │ │
│dezvoltare │ │ │
│instituţională │ │ │
│stabilite* │ │ │
│A.18. Respectarea │ │ │
│în spaţiile │ │ │
│şcolare deţinute a│ │ │
│normativelor de │ │ │
│dotare, în │ │ │
│concordanţă cu │ │ │
│efectivele de │ │ │
│antepreşcolari/ │ │ │
│preşcolari/elevi │ │ │
│şi cu nivelul şi │ │ │
│tipul de │ │ │
│învăţământ │ │ │
│(conform │ │ │
│reglementărilor în│ │ │
│vigoare)* │ │ │
│A.19. Existenţa │ │ │
│spaţiilor │ │ │
│administrative şi │ │ │
│auxiliare (săli de│ │ │
│mese, dormitoare, │B.34. Încadrarea │ │
│vestiare, │în capacitatea │ │
│bucătărie, │maximă de │ │
│spălătorie etc.), │şcolarizare, │ │
│deţinute de │definită pe baza │ │
│furnizorul de │regulamentelor/ │ │
│educaţie sub orice│instrucţiunilor │ │
│formă legală, şi │emise de │ │
│adecvarea lor la │Ministerul │ │
│nevoile │Educaţiei şi │ │
│identificate, la │Cercetării sau de │ │
│efectivele de │către ARACIP │ │
│copii şi/sau │B.35. Utilizarea │ │
│elevi, la nivelul │spaţiilor şcolare │ │
│şi tipul de │în procesul │ │
│învăţământ şi │didactic conform │ │
│obiectivele de │destinaţiei lor şi│ │
│dezvoltare │planificării │ │
│instituţională │întocmite la │ │
│stabilite şi │nivelului unităţii│ │
│dotarea acestora │de învăţământ. │ │
│conform │Indicele de │ │
│reglementărilor │utilizare a │C.35. Asigurarea│
│legale în vigoare*│spaţiilor şcolare │confortului │
│A.20. Asigurarea │şi a dotărilor din│beneficiarilor │
│accesului │cadrul acestora │direcţi şi │
│antepreşcolarilor/│(timp de utilizare│personalului în │
│preşcolarilor, │/timpul total │spaţiile şcolare│
│elevilor şi │disponibil în │C.36. Dotarea şi│
│personalului │programul unităţii│decorarea unor │
│unităţii de │de învăţământ) │spaţii şcolare │
│învăţământ la un │este de minimum │pe baza │
│fond de carte/de │0,9 │opţiunilor şi cu│
│documentare prin │B.36. Utilizarea │sprijinul │
│biblioteca proprie│spaţiilor şcolare │reprezentanţilor│
│/centrul propriu │disponibile, │comunităţii │
│de documentare şi │pentru activităţi │locale prin │
│informare sau pe │şcolare, în │sponsorizări sau│
│baza unui acord │maximum două │donaţii din │
│privind utilizarea│schimburi │partea lor sau │
│bibliotecii/ │B.37. Utilizarea │prin atragerea │
│centrului de │de către cel puţin│de fonduri │
│documentare şi │75% dintre copii/ │extrabugetare │
│informare │elevi şi de întreg│C.37. Existenţa │
│aparţinând altei │personalul │progresului, de │
│organizaţii/ │didactic al │la ultima │
│instituţii* │unităţii de │evaluare │
│A.21. Asigurarea │învăţământ a │periodică (dacă │
│echipamentelor, │fondului de carte/│a existat) sau │
│mijloacelor de │de documentare │în ultimii 5 │
│învăţământ, │B.38. Utilizarea │ani, în privinţa│
│auxiliarelor │echipamentelor, │dotării │
│curriculare şi │mijloacelor de │spaţiilor │
│fondului de carte │învăţământ, │şcolare, conform│
│în funcţie de │auxiliarelor │nevoilor │
│planul de │curriculare şi │comunităţii │
│şcolarizare │fondului de carte │şcolare │
│aprobat, nivelul │în activităţile de│(beneficiari, │
│de şcolarizare, │învăţare, conform │cadre didactice,│
│numărul de copii/ │documentelor de │personal │
│elevi, nivelul şi │planificare │didactic │
│tipul de │întocmite la │auxiliar şi │
│învăţământ, │nivelul fiecărei │nedidactic) şi │
│profilul şi la │discipline din │pe baza ţintelor│
│specializările/ │planul-cadru de │de dezvoltare │
│calificările │învăţământ, la │stabilite în │
│profesionale │nivelul fiecărui │documentele de │
│existente în │colectiv de │prognoză │
│oferta │antepreşcolari/ │C.38. Asigurarea│
│educaţională* │preşcolari/elevi │accesului │
│A.22. Asigurarea │B.39. Utilizarea │beneficiarilor │
│echipamentelor │echipamentelor │de educaţie, în │
│informatice │informatice │special al │
│(terminale, │(calculatoare sau │beneficiarilor │
│servere, camere │alte tipuri de │primari (copii/ │
│video, │terminale - │elevi), la │
│retroproiector, │tablete etc.) la │spaţiile şcolare│
│boxe) şi a │activităţile de │şi la dotări în │
│conexiunii la │învăţare │afara orelor de │
│internet pentru │faţă-în-faţă, │cursuri, pentru │
│derularea │online sau în │organizarea │
│activităţilor de │sistem hibrid, │activităţilor │
│învăţare online/în│conform │extracurriculare│
│sistem hibrid, │legislaţiei în │C.39. Existenţa │
│conform │vigoare şi │acordurilor de │
│prevederilor │documentelor de │parteneriat cu │
│legale. │planificare │instituţii │
│Echipamentele pot │B.40. Utilizarea │publice, │
│fi proprii (ale │în procesul de │operatori │
│unităţii de │învăţare a │economici sau │
│învăţământ şi/sau │aplicaţiilor, │ONG-uri sau │
│ale copiilor/ │programelor │achiziţia de │
│elevilor), │informatice şi │servicii │
│închiriate, │auxiliarelor │educaţionale │
│concesionate, în │curriculare în │complementare în│
│comodat sau │format electronic,│vederea │
│deţinute sub orice│pentru toate │extinderii şi │
│altă formă legală)│ariile curriculare│îmbunătăţirii │
│* │/ domeniile │folosirii noilor│
│A.23. Existenţa │experienţiale │tehnologii │
│platformelor de │B.41. │digitale în │
│învăţare, a │Întreţinerea, │procesul │
│aplicaţiilor, │curăţenia şi │educaţional │
│programelor │funcţionarea │C.40. Existenţa │
│informatice şi │spaţiilor sanitare│unor spaţii │
│auxiliarelor │în conformitate cu│dedicate şi │
│curriculare în │normativele de │dotate │
│format electronic,│igienă în vigoare │corespunzător, │
│pentru toate │B.42. Existenţa, │pentru relaxarea│
│ariile curriculare│după caz, a │copiilor/ │
│/ domeniile │mijloacelor de │elevilor, │
│experienţiale* │învăţământ şi a │cadrelor │
│A.24. Existenţa │auxiliarelor │didactice şi │
│capacităţii de │curriculare în │pentru │
│scanare şi │limbile │comunicarea │
│imprimare în scop │minorităţilor │între părinţi, │
│didactic (pentru │naţionale │copii/elevi şi │
│materiale de │existente în │părinţi │
│învăţare) la │comunitatea în │ │
│nivelul a cel │care funcţionează │ │
│puţin 100 de │unitatea de │ │
│pagini/ │învăţământ (şi │ │
│antepreşcolar, │care reflectă │ │
│preşcolar sau elev│istoria, cultura │ │
│/an şcolar* │şi tradiţiile │ │
│A.25. Existenţa │acestora) şi/sau a│ │
│spaţiilor sanitare│mijloacelor de │ │
│în conformitate cu│învăţământ şi a │ │
│normativele de │auxiliarelor │ │
│igienă în vigoare*│curriculare │ │
│A.26. Respectarea,│adaptate │ │
│în spaţiile │antepreşcolarilor,│ │
│şcolare, │preşcolarilor/ │ │
│administrative şi │elevilor cu │ │
│auxiliare, a │cerinţe │ │
│Normelor de igienă│educaţionale │ │
│privind unităţile │speciale şi/sau │ │
│pentru ocrotirea, │dizabilităţi │ │
│educarea, │integraţi │ │
│instruirea, odihna│ │ │
│şi recreerea │ │ │
│copiilor şi │ │ │
│tinerilor, conform│ │ │
│legislaţiei în │ │ │
│vigoare* │ │ │
│A.27. Respectarea,│ │ │
│în spaţiile │ │ │
│şcolare, │ │ │
│administrative şi │ │ │
│auxiliare, a │ │ │
│Normelor privind │ │ │
│sănătatea şi │ │ │
│siguranţa muncii, │ │ │
│precum şi a │ │ │
│Normelor privind │ │ │
│prevenirea şi │ │ │
│stingerea │ │ │
│incendiilor, │ │ │
│conform │ │ │
│legislaţiei în │ │ │
│vigoare* │ │ │
│A.28. │ │ │
│Achiziţionarea │ │ │
│documentelor │ │ │
│şcolare şi a │ │ │
│actelor de studii │ │ │
│în conformitate cu│ │ │
│normativele în │ │ │
│vigoare, în │ │ │
│concordanţă cu │ │ │
│numărul prognozat │ │ │
│al │ │ │
│antepreşcolarilor,│ │ │
│preşcolarilor/ │ │ │
│elevilor şi cu │ │ │
│nivelurile de │ │ │
│şcolarizare │ │ │
│existente în │ │ │
│oferta │ │ │
│educaţională* │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, │
│vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional şi │
│învăţământul postliceal │
├──────────────────┬──────────────────┬────────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│A.17t. Asigurarea │ │ │
│spaţiilor │ │ │
│specializate │ │ │
│pentru │ │ │
│activităţile │ │ │
│practice de │ │ │
│pregătire conform │ │ │
│standardelor de │ │ │
│pregătire │ │ │
│profesională │ │ │
│pentru fiecare │ │ │
│calificare │ │ │
│şcolarizată* │ │ │
│A.20t. Existenţa │ │ │
│în fondul │ │ │
│documentar a │B.35t. Adecvarea │ │
│standardelor de │locurilor de │ │
│pregătire │practică existente│C.37.t. │
│profesională │la operatorul │Asigurarea în │
│pentru fiecare │economic la │spaţiile pentru │
│calificare │cerinţele │activitatea │
│profesională │standardelor de │practică a unor │
│şcolarizată* │pregătire │condiţii cât mai│
│A.21t. Existenţa │profesională │apropiate de │
│unui fond de │pentru fiecare │condiţiile reale│
│auxiliare │calificare │de exercitare a │
│curriculare de │şcolarizată în │calificării │
│specialitate care │învăţământul │ │
│să cuprindă │profesional/dual │ │
│materiale de │ │ │
│învăţare şi │ │ │
│instrumente de │ │ │
│evaluare a │ │ │
│rezultatelor │ │ │
│învăţării, │ │ │
│preluate de la │ │ │
│nivel naţional şi/│ │ │
│sau elaborate la │ │ │
│nivel local/la │ │ │
│nivelul unităţii │ │ │
│de învăţământ, │ │ │
│pentru fiecare │ │ │
│calificare │ │ │
│profesională │ │ │
│şcolarizată* │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Cerinţe specifice pentru învăţământul antepreşcolar│
│şi preşcolar │
├─────────────────┬─────────────────┬───────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│A.19a/p. │ │ │
│Existenţa în │ │ │
│fiecare sală de │ │ │
│grupă a unui │ │ │
│centru de interes│ │ │
│„Biblioteca“ │B.35a/p. │ │
│(care cuprinde │Utilizarea, în │C.37.a/p. │
│cărţi de poveşti,│condiţii de │Asigurarea şi │
│reviste, cărţi de│siguranţă (sub │utilizarea │
│colorat, albume, │supraveghere) a │eficientă a mai│
│seturi de imagini│centrului de │mult de două │
│tematice, cărţi │interes │centre de │
│senzoriale │„Biblioteca“ │interes pe │
│adaptate │B.38a/p. │durata │
│categoriei de │Utilizarea │derulării │
│vârstă a │centrelor de │activităţilor │
│copiilor)* │interes şi a │din cadrul unei│
│A.21a/p. │centrului tematic│săptămâni │
│Existenţa │în conformitate │independente │
│centrelor de │cu prevederile │sau din cadrul │
│interes, precum │legale şi │unui proiect │
│şi a centrului │indicaţiile │tematic │
│tematic în │metodice în │ │
│conformitate cu │vigoare │ │
│prevederile │ │ │
│legale şi │ │ │
│indicaţiile │ │ │
│metodice în │ │ │
│vigoare* │ │ │
├─────────────────┴─────────────────┴───────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul special │
│inclusiv antepreşcolar (intervenţie timpurie) │
├─────────────────┬─────────────────┬───────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│A.17s-it. │B.35s-it. │ │
│Existenţa │Utilizarea │C.37.s-it. │
│spaţiilor │spaţiilor │Asigurarea │
│specializate │specializate │spaţiului │
│pentru oferirea │pentru oferirea │destinat │
│serviciilor de │serviciilor de │stimulării │
│intervenţie │intervenţie │multisenzoriale│
│timpurie* │timpurie conform │- vizuală, │
│A.21s-it. │planificării │auditivă, │
│Existenţa în │întocmite la │tactilă, │
│fiecare sală/ │nivelul unităţii │vestibulară, │
│cabinet de │de învăţământ │motorie │
│intervenţie │B.38s-it. │generală, │
│timpurie a │Utilizarea │stimularea │
│mobilierului, │mobilierului, │dezvoltării │
│echipamentelor, │echipamentelor, │limbajului etc.│
│dotărilor │dotărilor │C.38.s. │
│specific adaptate│specific adaptate│Asigurarea şi │
│antepreşcolarilor│antepreşcolarilor│utilizarea │
│cu deficienţe │cu deficienţe │spaţiului │
│senzoriale de auz│senzoriale de auz│destinat │
│/văz/multiple/ │/văz/multiple/ │consilierii │
│aflaţi în │aflaţi în │părinţilor │
│situaţie de risc │situaţie de risc │ │
│în dezvoltare* │în dezvoltare │ │
└─────────────────┴─────────────────┴───────────────┘
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: b) Baza materială şi optimizarea utilizării bazei materiale
    Indicatorul 7. Accesibilitatea spaţiilor şcolare, administrative şi auxiliare şi a echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare

┌───────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru│
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │B.43. │ │
│ │Accesibilitatea │ │
│ │spaţiilor │ │
│ │şcolare, │ │
│ │administrative şi│ │
│A.29. │auxiliare pentru │ │
│Localizarea │toţi copiii/ │ │
│uşoară a │elevii, inclusiv │ │
│spaţiilor │pentru cei cu │ │
│şcolare, │dizabilităţi, │ │
│administrative │conform │ │
│şi auxiliare │designului │ │
│prin │universal sau │ │
│semnalizarea │adaptării │C.41. │
│lor │rezonabile │Informarea │
│corespunzătoare│prevăzute de lege│beneficiarilor│
│A.30 Asigurarea│B.44. │- copii/elevi,│
│accesului │Repartizarea │cadre │
│tuturor │antepreşcolarilor│didactice şi │
│copiilor/ │/preşcolarilor/ │părinţi, în │
│elevilor şi │elevilor în │privinţa │
│tuturor │clădirile, │dispunerii şi │
│cadrelor │sălile, grupele │accesului la │
│didactice, │sau băncile │spaţiile │
│inclusiv al │unităţii de │şcolare │
│celor cu │învăţământ pentru│relevante şi │
│cerinţe │a asigura o │semnalizarea │
│educaţionale │reflectare cât │eficientă a │
│speciale şi/sau│mai adecvată a │acestora │
│cu │diversităţii │C.42. │
│dizabilităţi, │sociale, etnice │Asigurarea de │
│la spaţiile │şi culturale a │sprijin │
│şcolare, │comunităţii în │individual, │
│administrative │care funcţionează│privind │
│şi auxiliare, │aceasta şi pentru│accesul în │
│precum şi la │prevenirea şi │spaţiile │
│mijloacele de │eliminarea │şcolare, │
│învăţământ, │oricărei forme de│pentru │
│auxiliarele │segregare │persoanele cu │
│curriculare, la│şcolară, în │dizabilităţi │
│bibliotecă/ │condiţiile │identificate │
│centrul de │prevăzute de │la nivelul │
│documentare şi │legislaţia în │educabililor │
│informare, la │vigoare │şi al │
│tehnologia │B.45. Existenţa │personalului │
│informatică şi │măsurilor de │propriu │
│de comunicare, │sprijin pentru │ │
│inclusiv în │educaţia │ │
│formate │incluzivă, precum│ │
│accesibile şi │şi pentru │ │
│cu tehnologii │combaterea │ │
│adecvate │barierelor de │ │
│tipului de │atitudine şi de │ │
│dizabilitate │mediu faţă de │ │
│ │persoane cu │ │
│ │dizabilităţi, de │ │
│ │etnie romă sau │ │
│ │aparţinând altor │ │
│ │minorităţi │ │
└───────────────┴─────────────────┴──────────────┘    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    c) Resursele umane şi capacitatea instituţiei de atragere a resurselor umane externe instituţiei şi din afara ţării, în condiţiile legii
    Indicatorul 8. Managementul personalului didactic, de conducere, didactic auxiliar şi nedidactic

┌──────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Cerinţe pentru│Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare │referinţă │
│provizorie │externă │ │
│ │periodică │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │C.43. │
│ │ │Asigurarea │
│ │ │transparenţei │
│ │ │procedurilor de│
│ │ │angajare, de │
│ │ │mişcare şi de │
│ │ │disponibilizare│
│ │ │pentru │
│ │ │personalul de │
│ │ │conducere, │
│ │ │didactic, │
│ │ │didactic │
│ │ │auxiliar şi │
│ │ │nedidactic │
│ │ │C.44. Existenţa│
│ │B.46. Adecvarea│unui management│
│ │personalului │predictiv al │
│ │didactic, │personalului │
│ │didactic │didactic şi de │
│ │auxiliar şi │conducere, pe │
│ │nedidactic │baza datelor │
│ │angajat la │demografice, a │
│ │planul de │estimărilor │
│ │şcolarizare │privind │
│A.31. │aprobat şi │mişcarea de │
│Respectarea de│realizat pentru│personal şi a │
│către │nivelurile de │ţintelor │
│personalul de │învăţământ, │strategice │
│conducere │profilurile si │stabilite în │
│desemnat de │specializările/│PDI/PAS │
│iniţiator a │calificările │C.45. Existenţa│
│condiţiilor de│profesionale │unui sistem │
│angajare │existente în │propriu de │
│prevăzute de │oferta │recompense │
│legislaţia în │educaţională şi│pentru │
│vigoare* │în planul de │personalul │
│A.32. │şcolarizare │angajat (cum ar│
│Adecvarea │B.47. │fi: scrisori de│
│personalului │Realizarea în │mulţumire, │
│didactic, │anul şcolar │diplome, │
│didactic │curent a unei │sprijin acordat│
│auxiliar şi │proporţii de │pentru │
│nedidactic │100% pentru │activitatea │
│prognozat la │personalul │ştiinţifică şi │
│planul de │didactic │de dezvoltare │
│şcolarizare │calificat, de │profesională, │
│prognozat │75% pentru │acordarea de │
│pentru │personalul │titluri │
│nivelurile de │didactic │onorifice de │
│învăţământ, │titular, precum│cadru didactic │
│profilurile si│şi a unei │al lunii/anului│
│specializările│fluctuaţii de │etc.) │
│/calificările │personal de │C.46. │
│profesionale │maximum 20% │Acoperirea │
│existente în │faţă de anul │integrală a │
│oferta │şcolar anterior│necesarului de │
│educaţională* │B.48. │personal │
│ │Realizarea │didactic │
│ │monitorizării │auxiliar şi │
│ │şi evaluării │nedidactic │
│ │periodice a │calificat │
│ │personalului │C.47. Existenţa│
│ │conform │unui plan de │
│ │legislaţiei în │dezvoltare │
│ │vigoare │profesională a │
│ │ │personalului │
│ │ │didactic │
│ │ │auxiliar şi │
│ │ │nedidactic │
│ │ │calificat, în │
│ │ │vederea │
│ │ │dobândirii de │
│ │ │competenţe şi │
│ │ │abilităţi │
│ │ │conform │
│ │ │nevoilor │
│ │ │comunităţii │
│ │ │şcolare şi │
│ │ │ţintelor de │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │stabilite │
├──────────────┴───────────────┴───────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, │
│vocaţional şi tehnologic, învăţământul │
│profesional şi învăţământul postliceal │
├──────────────┬───────────────┬───────────────┤
│Cerinţe pentru│Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare │referinţă │
│provizorie │externă │ │
│ │periodică │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │B.46t. │ │
│ │Adecvarea │ │
│ │calificării │ │
│ │personalului │ │
│ │care asigură │ │
│ │componenta de │ │
│ │învăţare la │ │
│ │locul de muncă │ │
│- │(coordonatorul │- │
│ │de practică din│ │
│ │cadrul unităţii│ │
│ │de învăţământ │ │
│ │şi tutorele din│ │
│ │partea │ │
│ │întreprinderii)│ │
│ │la calificările│ │
│ │profesionale │ │
│ │şcolarizate │ │
└──────────────┴───────────────┴───────────────┘

    Domeniul: B. Eficacitate educaţională
    Criteriul: a) Conţinutul programelor de studiu
    Indicatorul 9. Definirea şi promovarea ofertei educaţionale

┌──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │C.48. │
│ │ │Consultarea, în │
│ │ │procesul │
│ │ │elaborării │
│ │ │ofertei │
│ │ │educaţionale, a │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │relevanţi din │
│ │ │comunitate, cum │
│ │ │ar fi copii şi/ │
│ │ │sau elevi, │
│ │ │părinţi, │
│ │ │autorităţi │
│ │ │locale, │
│ │ │angajatori, ONG │
│ │ │etc. │
│ │ │C.49. Cuprinderea│
│A.33. Existenţa │ │în oferta │
│unei oferte │ │educaţională a │
│educaţionale │ │activităţilor/ │
│publice, care │ │programelor la │
│cuprinde, cel │ │cererea │
│puţin: toate │B.49. Diseminarea │beneficiarilor şi│
│nivelurile şi │şi promovarea │oferite de │
│formele de │ofertei │furnizori de │
│învăţământ │educaţionale către│servicii │
│autorizate şi/sau │actualii şi │educaţionale │
│acreditate, după │potenţialii │complementare - │
│caz, │beneficiari, │instituţii, │
│specializările/ │folosind mijloace │organizaţii │
│calificările │clasice şi/sau │nonguvernamentale│
│obţinute de │electronice, după │sau firme │
│absolvenţi, │caz, formate │specializate, │
│resursele │accesibile şi cu │care activează în│
│educaţionale umane│tehnologii │domeniul │
│şi materiale puse │adecvate tipului │respectiv │
│la dispoziţie │de dizabilitate │C.50. Conlucrarea│
│pentru │B.50. Realizarea, │cu ONG-urile de │
│activităţile │pentru anul şcolar│profil, cu │
│curriculare şi │în curs, a │autorităţile │
│extracurriculare, │planului de │locale şi cu │
│programul unităţii│şcolarizare │reprezentanţii │
│de învăţământ şi │prognozat pentru │părinţilor şi ai │
│facilităţile puse │cel puţin 80% │elevilor, în │
│la dispoziţia │dintre programele │vederea │
│copiilor/elevilor,│de studiu │identificării şi │
│datele de contact │existente în │implementării │
│ale unităţii de │oferta │unor soluţii │
│învăţământ │educaţională │adecvate de │
│ │B.51. Promovarea │reducere a │
│ │şi comunicarea │absenteismului şi│
│ │sistematică, în │abandonului │
│ │unitatea de │şcolar │
│ │învăţământ şi │C.51. Dezvoltarea│
│ │comunitate, a │ofertei │
│ │progreselor, a │educaţionale prin│
│ │rezultatelor │proiecte │
│ │deosebite obţinute│finanţate la │
│ │de antepreşcolari,│nivel naţional, │
│ │preşcolari/elevi │european sau │
│ │şi de personalul │internaţional, │
│ │unităţii, precum │din Fondul Social│
│ │şi a │European, │
│ │intervenţiilor │Programul │
│ │pentru │Erasmus+ şi de │
│ │îmbunătăţirea │alţi finanţatori │
├──────────────────┤participării │C.52. Existenţa │
│ │şcolare şi a │unor activităţi │
│ │rezultatelor │specifice de │
│ │învăţării - cu │promovare a │
│ │precădere pentru │unităţii de │
│ │grupurile/ │învăţământ, prin │
│ │persoanele │tehnici speciale │
│ │dezavantajate/ │de marketing, │
│ │vulnerabile, │inclusiv prin │
│ │precum şi, dacă │elemente de │
│ │este cazul, în │identitate │
│ │formate accesibile│vizuală proprie │
│ │şi cu tehnologii │şi evenimente │
│ │adecvate tipului │specifice („Ziua │
│ │de dizabilitate, │porţilor │
│ │cu asigurarea │deschise“, „Ziua │
│ │confidenţialităţii│unităţii şcolare“│
│ │datelor cu │etc.), cu │
│A.34. │caracter personal │participarea │
│Fundamentarea │şi evitând │reprezentanţilor │
│ofertei │etichetarea │comunităţii, a │
│educaţionale pe │B.52. Existenţa în│părinţilor, a │
│nevoile │oferta │copiilor/elevilor│
│identificate la │educaţională a │etc. │
│nivelul │disciplinelor, │C.53. │
│comunităţii locale│programelor şi │Identificarea │
│(inclusiv pe piaţa│activităţilor care│unor mijloace şi │
│muncii) şi pe │reflectă limba, │căi specifice de │
│ţintele strategice│cultura şi │diseminare a │
│şi obiectivele │tradiţiile │ofertei │
│existente în PDI/ │minorităţilor │educaţionale │
│PAS şi planul │naţionale │către │
│managerial │existente în │minorităţile şi │
│A.35. │unitatea de │grupurile │
│Identificarea în │învăţământ │defavorizate/ │
│documentele │ │vulnerabile şi │
│programatice a │ │subreprezentate │
│partenerilor │ │în populaţia │
│potenţiali din │ │şcolară, inclusiv│
│comunitate │ │prin formate │
│ │ │accesibile şi cu │
│ │ │tehnologii │
│ │ │adecvate tipului │
│ │ │de dizabilitate │
│ │ │C.54. │
│ │ │Îmbunătăţirea │
│ │ │ofertei │
│ │ │educaţionale în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │schimbările │
│ │ │înregistrate în │
│ │ │comunitate │
│ │ │(contextul │
│ │ │demografic, │
│ │ │economic şi │
│ │ │social, piaţa │
│ │ │muncii etc.) │
├──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, │
│vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional şi │
│învăţământul postliceal │
├──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│A.33t. Prezentarea│ │ │
│în oferta │ │ │
│educaţională a │ │ │
│informaţiilor │ │ │
│referitoare la │ │ │
│cerinţele de │ │ │
│intrare, │ │ │
│posibilităţile/ │ │ │
│condiţiile pentru │ │ │
│continuarea │ │ │
│studiilor şi/sau │ │ │
│inserţia pe piaţa │ │ │
│muncii şi nivelul │ │ │
│de calificare │ │ │
│obţinut conform │ │ │
│Cadrului naţional │B.50t. │ │
│al calificărilor, │Îndeplinirea de │ │
│pentru fiecare │către toate │ │
│calificare │părţile │ │
│profesională din │contractante a │ │
│oferta şcolii │prevederilor │ │
│A.34t. │contractului de │ │
│Fundamentarea │pregătire practică│- │
│ofertei de formare│pentru efectuarea │ │
│profesională prin │stagiului de │ │
│învăţământul │pregătire practică│ │
│profesional şi │a elevilor din │ │
│tehnic pe cererea │învăţământul │ │
│previzionată de │profesional/dual │ │
│forţă de muncă │ │ │
│pentru domeniile │ │ │
│de pregătire │ │ │
│şcolarizate, │ │ │
│evidenţiată în │ │ │
│PLAI şi PRAI │ │ │
│A.35t. Existenţa │ │ │
│contractului-cadru│ │ │
│încheiat cu │ │ │
│operatorii │ │ │
│economici/ │ │ │
│instituţiile │ │ │
│publice partenere │ │ │
│pentru │ │ │
│învăţământul │ │ │
│profesional/dual │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘
    Domeniul: B. Eficacitate educaţională
    Criteriul: a) Conţinutul programelor de studiu
    Indicatorul 10. Proiectarea curriculumului şi planificarea activităţilor de învăţare

┌───────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare externă │referinţă │
│de │periodică │ │
│funcţionare│ │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │C.55. Proiectarea │
│ │ │integrată şi în │
│ │ │echipă a │
│ │ │activităţilor de │
│ │ │învăţare (la nivel│
│ │ │de colectiv de │
│ │B.53. Respectarea, │copii/elevi) │
│ │în activităţile de │C.56. Concentrarea│
│ │învăţare │activităţilor de │
│ │planificate, │învăţare │
│ │inclusiv privind │proiectate pe │
│ │temele pentru │construirea │
│ │acasă, activităţile│cunoaşterii - │
│ │de învăţare online │interpretare, │
│ │şi activităţile │analiză, sinteză │
│ │extracurriculare, a│sau evaluare, şi │
│ │legislaţiei în │nu pe reproducerea│
│ │vigoare privind │informaţiei │
│ │echilibrul între │C.57. Utilizarea │
│ │activitatea de │tehnologiilor de │
│ │învăţare şi │informare şi │
│ │activităţile de │comunicare în │
│ │recreere │activităţile de │
│ │B.54. Asigurarea │învăţare │
│ │relevanţei │proiectate │
│ │activităţilor de │C.58. Aplicarea, │
│ │învăţare proiectate│în cel puţin 50% │
│ │pentru dezvoltarea │dintre │
│ │competenţelor-cheie│activităţile de │
│ │- cu accent pe │învăţare │
│ │competenţele de │planificate, a │
│ │literaţie şi │strategiilor, │
│ │numeraţie - sau │metodelor şi │
│ │profesionale, după │tehnicilor care │
│ │caz │solicită │
│ │B.55. Asigurarea │colaborarea între │
│ │relevanţei │copii/elevi, cum │
│ │activităţilor de │ar fi: lucrul în │
│ │învăţare proiectate│echipă, perechi │
│ │pentru starea de │sau în grupuri │
│ │bine a │mici, învăţare │
│ │antepreşcolarilor/ │mutuală, învăţarea│
│ │preşcolarilor/ │pe bază de proiect│
│ │elevilor │etc. │
│ │B.56. Planificarea │C.59. Existenţa │
│ │activităţilor de │elementelor de │
│ │învăţare în echipă │autonormare/ │
│ │(la nivelul │autoreglare din │
│ │consiliului clasei/│partea │
│ │cadrelor didactice │antepreşcolarilor/│
│ │de la aceeaşi │preşcolarilor/ │
│ │grupă), pentru │elevilor în │
│ │asigurarea │activităţile de │
│ │corelării │învăţare │
│ │parcurgerii ritmice│proiectate │
│ │şi coerente a │C.60. Existenţa │
│ │curriculumului, │dimensiunii de │
│ │ţinând cont de │învăţare socială │
│ │ariile curriculare/│şi emoţională în │
│ │domeniile │activităţile de │
│ │experienţiale şi │învăţare │
│ │disciplinele/ │proiectate │
│ │tipurile de │C.61. Relevanţa şi│
│ │activităţi din │adaptarea │
│ │planul-cadru/planul│activităţilor de │
│ │de învăţământ │învăţare │
│ │specific │proiectate pentru │
│- │B.57. Definirea │mediul comunitar │
│ │rezultatelor │şi familial de │
│ │aşteptate ale │provenienţă, prin │
│ │activităţilor de │rezolvarea │
│ │învăţare, în │problemelor reale │
│ │termeni de │de viaţă │
│ │competenţe │C.62. Proiectarea │
│ │(cunoaştere, │unor activităţi de│
│ │abilităţi, │învăţare în │
│ │atitudini şi │parteneriat cu │
│ │comportamente │părinţi, cu alte │
│ │aşteptate) │persoane resursă │
│ │B.58. Planificarea │din comunitate, cu│
│ │activităţilor │furnizori de │
│ │extracurriculare în│servicii │
│ │concordanţă cu PDI/│educaţionale │
│ │PAS, cu nevoile şi │complementare │
│ │cererile │C.63. Proiectarea │
│ │beneficiarilor şi │unor activităţi de│
│ │partenerilor din │învăţare specifice│
│ │comunitate şi cu │educaţiei │
│ │resursele existente│interculturale/ │
│ │în unitatea de │pentru │
│ │învăţământ şi în │diversitate, │
│ │comunitate │dezvoltate pentru │
│ │B.59. Planificarea │şi la iniţiativa │
│ │unor activităţi de │minorităţilor │
│ │învăţare, care │existente în │
│ │reflectă limba, │unitatea de │
│ │cultura şi │învăţământ şi în │
│ │tradiţiile │comunitate │
│ │minorităţilor │C.64. Proiectarea │
│ │naţionale existente│unor activităţi de│
│ │în unitatea de │învăţare (în │
│ │învăţământ, în │cadrul │
│ │cadrul │disciplinelor din │
│ │disciplinelor/ │trunchiul comun, │
│ │tipurilor de │curriculumul la │
│ │activităţi din │decizia şcolii şi/│
│ │trunchiul comun, │sau prin │
│ │curriculumul la │activităţile │
│ │decizia şcolii şi/ │extracurriculare),│
│ │sau prin │care abordează │
│ │activităţile │îmbunătăţirea │
│ │extracurriculare │rezultatelor │
│ │B.60. Respectarea │învăţării şi a │
│ │în activităţile de │stării de bine a │
│ │învăţare │antepreşcolarilor/│
│ │planificate a │preşcolarilor/ │
│ │legislaţiei privind│elevilor │
│ │drepturile │aparţinând │
│ │copilului/omului, a│grupurilor │
│ │principiilor │dezavantajate/ │
│ │nediscriminării (pe│vulnerabile │
│ │motive de gen, │existente în │
│ │etnice, culturale, │şcoală │
│ │religioase sau de │C.65. Proiectarea │
│ │orice altă natură) │unor activităţi de│
│ │şi egalităţii de │învăţare menite să│
│ │şanse, inclusiv │facă tranziţia │
│ │între femei şi │între niveluri │
│ │bărbaţi │(etape) ale │
│ │ │învăţământului │
│ │ │(antepreşcolar, │
│ │ │preşcolar, primar,│
│ │ │gimnazial, liceal/│
│ │ │profesional) mai │
│ │ │facilă pentru │
│ │ │copii/elevi │
└───────────┴───────────────────┴──────────────────┘┌────────────────────────────────────────┐
│Cerinţe specifice pentru învăţământul │
│liceal, vocaţional şi tehnologic, │
│învăţământul profesional şi învăţământul│
│postliceal │
├───────────┬──────────┬─────────────────┤
│Cerinţe │Cerinţe │ │
│pentru │pentru │ │
│standardul │standardul│ │
│de │de │Cerinţe pentru │
│autorizare │acreditare│standardul de │
│de │şi │referinţă │
│funcţionare│evaluare │ │
│provizorie │externă │ │
│ │periodică │ │
├───────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │C.55t. │
│ │ │Proiectarea în │
│ │ │echipă a │
│ │ │activităţilor de │
│ │ │învăţare la locul│
│ │ │de muncă, de │
│ │ │către tutorele de│
│- │- │practică şi │
│ │ │cadrul didactic │
│ │ │responsabil, cu │
│ │ │urmărirea │
│ │ │derulării │
│ │ │stagiului de │
│ │ │pregătire │
│ │ │practică │
├───────────┴──────────┴─────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul │
│special şi special integrat inclusiv │
│antepreşcolar (intervenţie timpurie) │
├───────────┬──────────┬─────────────────┤
│Cerinţe │Cerinţe │ │
│pentru │pentru │ │
│standardul │standardul│ │
│de │de │Cerinţe pentru │
│autorizare │acreditare│standardul de │
│de │şi │referinţă │
│funcţionare│evaluare │ │
│provizorie │externă │ │
│ │periodică │ │
├───────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │C.55s. │
│ │ │Proiectarea în │
│ │ │echipă │
│ │ │multidisciplinară│
│ │ │a activităţilor │
│ │ │de terapie │
│ │ │specifice, având │
│ │ │părintele şi, │
│ │ │respectiv, │
│- │- │profesionişti în │
│ │ │domeniul │
│ │ │psihopedagogiei, │
│ │ │al sănătăţii, │
│ │ │implicaţi în │
│ │ │tratarea/ │
│ │ │îngrijirea │
│ │ │copilului/ │
│ │ │elevului, ca │
│ │ │parteneri │
└───────────┴──────────┴─────────────────┘
    Domeniul: B. Eficacitate educaţională
    Criteriul: a) Conţinutul programelor de studiu
    Indicatorul 11. Realizarea activităţilor de învăţare, asigurarea participării şi obţinerea stării de bine

┌───────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare externă │referinţă │
│de │periodică │ │
│funcţionare│ │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │C.66. Abordarea │
│ │ │integrată şi în │
│ │ │echipă a │
│ │ │activităţilor de │
│ │ │învăţare realizate│
│ │ │(la nivel de │
│ │ │colectiv de elevi/│
│ │ │grupă de vârstă) │
│ │ │C.67. Concentrarea│
│ │ │activităţilor de │
│ │ │învăţare realizate│
│ │ │pe construirea │
│ │ │cunoaşterii - │
│ │ │interpretare, │
│ │ │analiză, sinteză │
│ │ │sau evaluare, nu │
│ │ │pe reproducerea │
│ │ │informaţiei │
│ │ │C.68. Aplicarea, │
│ │ │în cel puţin 50% │
│ │ │dintre │
│ │ │activităţile de │
│ │ │învăţare │
│ │ │realizate, a │
│ │ │strategiilor, │
│ │ │metodelor şi │
│ │ │tehnicilor care │
│ │ │solicită │
│ │ │colaborarea între │
│ │ │copii/elevi, cum │
│ │ │ar fi: lucrul în │
│ │ │echipă, perechi │
│ │B.61. Respectarea, │sau în grupuri │
│ │în activităţile de │mici, învăţare │
│ │învăţare realizate,│mutuală, învăţarea│
│ │inclusiv privind │pe bază de proiect│
│ │temele pentru acasă│etc. │
│ │şi activităţile │C.69. Existenţa │
│ │extra-curriculare, │elementelor de │
│ │a legislaţiei în │autonormare/ │
│ │vigoare privind │autoreglare, din │
│ │echilibrul între │partea │
│ │activitatea de │antepreşcolarilor/│
│ │învăţare şi │preşcolarilor/ │
│ │activitatea de │elevilor, în │
│ │recreere │activităţile de │
│ │B.62. Asigurarea │învăţare realizate│
│ │relevanţei │C.70. Existenţa │
│ │activităţilor de │elementelor de │
│ │învăţare realizate │învăţare socială │
│ │pentru dezvoltarea │şi emoţională în │
│ │competenţelor-cheie│activităţile de │
│ │- cu accent pe │învăţare realizate│
│ │competenţele de │C.71. Relevanţa şi│
│ │literaţie şi │adaptarea │
│ │numeraţie - sau │activităţilor de │
│ │profesionale, după │învăţare realizate│
│ │caz │pentru mediul │
│ │B.63. Asigurarea │comunitar şi │
│ │relevanţei │familial de │
│ │activităţilor de │provenienţă, prin │
│ │învăţare proiectate│rezolvarea │
│ │pentru starea de │problemelor reale │
│ │bine a │de viaţă │
│ │antepreşcolarilor/ │C.72. Încurajarea │
│ │preşcolarilor/ │antepreşcolarilor/│
│ │elevilor │preşcolarilor/ │
│ │B.64. Asigurarea │elevilor, pe │
│ │corelării │parcursul │
│ │parcurgerii ritmice│activităţilor de │
│ │a curriculumului, │învăţare │
│ │la nivelul fiecărei│realizate, să │
│ │formaţiuni de │gândească critic │
│ │studiu, cu ariile │şi să argumenteze │
│ │curriculare/ │punctele de vedere│
│ │domeniile │personale │
│ │experienţiale şi │C.73. Asigurarea │
│ │disciplinele/ │accesului direct │
│ │tipurile de │al │
│ │activităţi propuse │antepreşcolarilor,│
│ │de planul-cadru/ │preşcolarilor/ │
│ │planul de │elevilor la │
│ │învăţământ specific│resursele │
│ │B.65. Obţinerea │educaţionale în │
│ │rezultatelor │timpul │
│ │aşteptate şi │activităţilor de │
│ │proiectate ale │învăţare │
│ │activităţilor de │C.74. Realizarea │
│ │învăţare │unor activităţi de│
│ │B.66. Utilizarea │învăţare în │
│ │efectivă, în │parteneriat cu │
│ │activităţile de │părinţi, cu alte │
│ │învăţare, a │persoane resursă │
│ │resurselor │din comunitate, cu│
│ │curriculare │furnizori de │
│ │(inclusiv │servicii │
│ │echipamente şi │educaţionale │
│ │aplicaţii │complementare │
│ │informatice şi │C.75. Existenţa, │
│ │multimedia) │în activităţile de│
│ │prevăzute în │învăţare │
│ │documentele de │realizate, a │
│ │planificare │elementelor │
│ │B.67. Demonstrarea │specifice │
│- │progresului în │educaţiei │
│ │utilizarea │interculturale/ │
│ │echipamentelor şi │pentru │
│ │aplicaţiilor │diversitate, │
│ │informatice şi │dezvoltate pentru │
│ │multimedia la alte │şi la iniţiativa │
│ │discipline decât │minorităţilor │
│ │cele de │existente în │
│ │specialitate - ca │unitatea de │
│ │număr de discipline│învăţământ şi în │
│ │şi/sau procent din │comunitate │
│ │numărul total de │C.76. Implicarea │
│ │ore │activă în │
│ │(cu excepţia │activităţile de │
│ │învăţământului │învăţare realizate│
│ │antepreşcolar şi │a │
│ │preşcolar) │antepreşcolarilor,│
│ │B.68. Realizarea │preşcolarilor/ │
│ │activităţilor │elevilor │
│ │extra-curriculare │aparţinând │
│ │în concordanţă cu │grupurilor │
│ │documentele de │dezavantajate/ │
│ │planificare │vulnerabile de la │
│ │B.69. Realizarea │nivelul │
│ │unor activităţi de │comunităţii, │
│ │învăţare, care │respectiv a celor │
│ │reflectă limba, │talentaţi şi/sau │
│ │cultura şi │capabili de │
│ │tradiţiile │performanţe înalte│
│ │minorităţilor │C.77. Realizarea │
│ │naţionale existente│unor activităţi de│
│ │în unitatea de │învăţare (în │
│ │învăţământ, în │cadrul │
│ │cadrul │disciplinelor/ │
│ │disciplinelor/ │tipurilor de │
│ │tipurilor de │activităţi din │
│ │activităţi din │trunchiul comun, │
│ │trunchiul comun, │curriculumul la │
│ │curriculumul la │decizia şcolii şi/│
│ │decizia şcolii şi/ │sau prin │
│ │sau prin │activităţile │
│ │activităţile │extracurriculare),│
│ │extracurriculare │care abordează │
│ │B.70. Respectarea, │îmbunătăţirea │
│ │în activităţile de │rezultatelor │
│ │învăţare realizate,│învăţării şi a │
│ │a legislaţiei │stării de bine a │
│ │privind drepturile │antepreşcolarilor/│
│ │copilului/omului, a│preşcolarilor/ │
│ │principiilor │elevilor │
│ │nediscriminării (pe│aparţinând │
│ │motive de gen, │grupurilor │
│ │etnice, culturale, │dezavantajate/ │
│ │religioase sau de │vulnerabile │
│ │orice altă natură) │existente în │
│ │şi al egalităţii de│şcoală │
│ │şanse şi de gen │C.78. Utilizarea │
│ │B.71. Asigurarea │cu preponderenţă a│
│ │siguranţei pe │disciplinării │
│ │internet la toate │pozitive în │
│ │activităţile de │situaţii de │
│ │învăţare care │comportament │
│ │presupun accesul │inadecvat al │
│ │copiilor/elevilor │antepreşcolarilor,│
│ │la internet │preşcolarilor/ │
│ │B.72. Descurajarea │elevilor în timpul│
│ │comportamentelor │activităţilor de │
│ │neetice - de │învăţare sau în │
│ │exemplu copiatul, │afara orelor de │
│ │plagiatul etc. - în│curs │
│ │timpul │C.79. Utilizarea │
│ │activităţilor de │ocazională şi a │
│ │învăţare │altor spaţii │
│ │ │pentru procesul de│
│ │ │învăţare - │
│ │ │parcuri, grădini, │
│ │ │muzee, săli de │
│ │ │spectacol etc., în│
│ │ │parteneriat cu │
│ │ │instituţiile/ │
│ │ │autorităţile care │
│ │ │le deţin │
│ │ │C.80. Existenţa │
│ │ │acordurilor de │
│ │ │asistenţă şi │
│ │ │parteneriat cu │
│ │ │serviciile publice│
│ │ │de asistenţă │
│ │ │socială, cu alte │
│ │ │instituţii ale │
│ │ │statului sau │
│ │ │aparţinând │
│ │ │autorităţilor │
│ │ │publice locale, cu│
│ │ │ONG-uri şi │
│ │ │universităţi │
│ │ │(inclusiv prin │
│ │ │acorduri de │
│ │ │voluntariat) prin │
│ │ │care se asigură │
│ │ │facilitatori │
│ │ │pentru copiii cu │
│ │ │cerinţe │
│ │ │educaţionale │
│ │ │speciale şi/sau │
│ │ │dizabilităţi │
├───────────┴───────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, │
│vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional│
│şi învăţământul postliceal │
├───────────┬───────────────────┬──────────────────┤
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare externă │referinţă │
│de │periodică │ │
│funcţionare│ │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │B.67t. Respectarea │ │
│ │condiţiilor de │ │
│ │aplicabilitate şi │ │
│ │utilizarea listei │ │
│ │minime de resurse │ │
│ │materiale din │ │
│ │standardele de │ │
│ │pregătire │ │
│- │profesională în │- │
│ │activităţile de │ │
│ │învăţare specifice │ │
│ │calificării, │ │
│ │desfăşurate în │ │
│ │unitatea de │ │
│ │învăţământ şi/sau │ │
│ │la operatorul │ │
│ │economic partener │ │
│ │de practică │ │
└───────────┴───────────────────┴──────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Cerinţe specifice pentru învăţământul │
│special şi special integrat inclusiv │
│antepreşcolar (intervenţie timpurie) │
├───────────┬───────────────┬──────────┤
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │Cerinţe │
│standardul │standardul de │pentru │
│de │acreditare şi │standardul│
│autorizare │evaluare │de │
│de │externă │referinţă │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │B.65s-it. │ │
│ │Realizarea │ │
│ │activităţilor │ │
│ │de intervenţie │ │
│ │timpurie │ │
│ │pornind de la │ │
│- │rezultatele │- │
│ │evaluării │ │
│ │funcţionale a │ │
│ │fiecărui copil │ │
│ │în vederea │ │
│ │atingerii │ │
│ │obiectivelor │ │
│ │stabilite │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┘
    Domeniul: B. Eficacitate educaţională
    Criteriul: b) Rezultatele învăţării
    Indicatorul 12. Rezultatele obţinute (participare şcolară, rezultatele învăţării şi starea de bine)

┌───────────┬────────────────────┬──────────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare externă │referinţă │
│de │periodică │ │
│funcţionare│ │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │C.81. Existenţa │
│ │ │instrumentelor │
│ │ │proprii sau │
│ │ │adaptate de │
│ │ │identificare şi │
│ │ │monitorizare a │
│ │B.73. Planificarea │antepreşcolarilor,│
│ │în echipă, la │preşcolarilor/ │
│ │nivelul consiliului │elevilor în │
│ │clasei/cadrelor │situaţie de risc │
│ │didactice de la │de abandon şcolar │
│ │aceeaşi grupă, a │şi absenteism │
│ │procesului de │C.82. Realizarea │
│ │evaluare pentru a se│şi utilizarea unor│
│ │evita │instrumente │
│ │supraîncărcarea │proprii de │
│ │copiilor/elevilor │evaluare complexă │
│ │B.74. Îmbunătăţirea │a nevoilor, │
│ │participării la │posibilităţilor, │
│ │educaţie, pentru │aspiraţiilor şi │
│ │toate nivelurile, │intereselor - de │
│ │formele şi tipurile │exemplu, fişe │
│ │de învăţământ │psihopedagogice, │
│ │existente în │realizate în │
│ │unitatea de │colaborare cu │
│ │învăţământ, inclusiv│experţii din │
│ │la activităţile │domeniu - │
│ │extracurriculare │psihologi, │
│ │B.75. Îmbunătăţirea │pedagogi, │
│ │rezultatelor │consilieri etc. şi│
│ │învăţării, pentru │pe baza modelelor │
│ │toate nivelurile, │aprobate la nivel │
│ │formele şi tipurile │naţional │
│ │de învăţământ │C.83. Promovarea, │
│ │existente în │în procesul de │
│ │unitatea de │evaluare a │
│ │învăţământ, inclusiv│auto-evaluării şi │
│ │pentru activităţile │a interevaluării │
│ │extracurriculare │(cu excepţia │
│ │B.76. Evaluarea │nivelurilor │
│ │sistematică a stării│antepreşcolar şi │
│ │de bine, pentru │preşcolar) │
│ │fiecare │C.84. Planificarea│
│ │antepreşcolar/ │în echipă, la │
│ │preşcolar/elev. │nivelul │
│ │Existenţa dovezilor │consiliului clasei│
│ │privind │/al cadrelor │
│ │îmbunătăţirea stării│didactice de la │
│ │de bine │aceeaşi grupă, a │
│ │B.77. Îmbunătăţirea │procesului de │
│ │rezultatelor şcolare│evaluare, pentru a│
│ │(participare, │se asigura, în │
│ │rezultatele │plus, caracterul │
│ │învăţării şi starea │integrat al │
│ │de bine) pentru │evaluării şi │
│ │antepreşcolarii, │relevanţa acesteia│
│ │preşcolarii şi │pentru profilul de│
│ │elevii aparţinând │competenţe aferent│
│ │grupurilor │nivelului │
│ │dezavantajate/ │respectiv de │
│ │vulnerabile │învăţământ │
│ │existente în │C.85. Încurajarea │
│ │unitatea de │copiilor/elevilor,│
│ │învăţământ │pe parcursul │
│ │B.78. Îmbunătăţirea │activităţilor de │
│ │participării │evaluare, să │
│ │elevilor la │gândească critic │
│ │evaluările şi │şi să argumenteze │
│ │examenele naţionale,│punctele de vedere│
│ │după caz, şi a │personale │
│- │rezultatelor │C.86. Oferirea de │
│ │obţinute de aceştia │feedback │
│ │B.79. Respectarea, │antepreşcolarilor/│
│ │în evaluarea │preşcolarilor/ │
│ │rezultatelor şcolare│elevilor privind │
│ │(participare şi │rezultatele │
│ │rezultatele │învăţării, prin │
│ │învăţării) a │mijloace clasice │
│ │drepturilor │sau electronice, │
│ │copilului/omului, a │cu recomandarea │
│ │principiilor │obiectivelor │
│ │nediscriminării şi │pentru remediere/ │
│ │egalităţii de şanse │îmbunătăţire/ │
│ │şi de gen │învăţare │
│ │B.80. Cunoaşterea de│ulterioară, atât │
│ │către copii/elevi şi│în timpul │
│ │părinţii acestora a │desfăşurării │
│ │criteriilor de │activităţilor de │
│ │succes şcolar, │învăţare, cât şi │
│ │precum şi a │după încheierea │
│ │consecinţelor │acestora │
│ │eventualului │C.87. │
│ │insucces şcolar │Individualizarea │
│ │B.81. Oferirea de │şi adaptarea │
│ │feedback │activităţilor şi │
│ │antepreşcolarului/ │instrumentelor de │
│ │preşcolarului/ │evaluare pentru │
│ │elevului evaluat şi,│evaluarea │
│ │după caz şi la │progresului şcolar│
│ │cerere, părinţilor, │al │
│ │în privinţa │antepreşcolarilor,│
│ │rezultatelor │preşcolarilor/ │
│ │învăţării obţinute, │elevilor care │
│ │prin raportare la │necesită sprijin │
│ │criteriile │pentru învăţare │
│ │comunicate │sau aparţin │
│ │B.82. Utilizarea │grupurilor │
│ │tehnologiilor de │dezavantajate/ │
│ │informare şi │vulnerabile de la │
│ │comunicare în │nivelul │
│ │activităţile de │comunităţi, │
│ │evaluare │respectiv pentru │
│ │B.83. Proiectarea şi│cei talentaţi şi/ │
│ │realizarea │sau capabili de │
│ │activităţilor de │performanţe înalte│
│ │sprijin, respectiv │C.88. Asigurarea │
│ │remediale în urma │relevanţei │
│ │analizei │activităţilor de │
│ │rezultatelor şcolare│evaluare (inclusiv│
│ │privind participarea│pentru │
│ │şcolară, rezultatele│activităţile │
│ │învăţării şi starea │extracurriculare) │
│ │de bine │pentru dezvoltarea│
│ │B.84. Asigurarea │autonomiei şi a │
│ │relevanţei │capacităţii de │
│ │activităţilor de │autonormare/ │
│ │evaluare (inclusiv a│autoreglare din │
│ │activităţilor │partea │
│ │extracurriculare) │antepreşcolarului/│
│ │pentru dezvoltarea │preşcolarului/ │
│ │competenţelor-cheie,│elevului │
│ │în special a │C.89. Prelucrarea │
│ │competenţelor de │statistică a │
│ │literaţie şi │rezultatelor │
│ │numeraţie │evaluării şi │
│ │ │utilizarea datelor│
│ │ │prelucrate pentru │
│ │ │stabilirea │
│ │ │sarcinilor de │
│ │ │învăţare │
│ │ │ulterioare │
├───────────┴────────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul antepreşcolar│
│si preşcolar │
├───────────┬────────────────────┬──────────────────┤
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare externă │referinţă │
│de │periodică │ │
│funcţionare│ │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │B.75.a/p. │ │
│ │Monitorizarea │ │
│ │progresului în │ │
│ │învăţare şi în │ │
│ │dezvoltare al │ │
│ │antepreşcolarilor/ │ │
│ │preşcolarilor prin │ │
│ │aplicarea unor │ │
│ │instrumente │ │
│ │specifice de │ │
│ │evaluare │ │
│- │longitudinală a │- │
│ │dezvoltării acestora│ │
│ │(de exemplu, Fişa de│ │
│ │apreciere a │ │
│ │progresului │ │
│ │copilului) │ │
│ │B.77a/p. Asigurarea │ │
│ │intervenţiei │ │
│ │timpurii în cazul │ │
│ │antepreşcolarilor/ │ │
│ │preşcolarilor aflaţi│ │
│ │în situaţie de risc │ │
│ │educaţional │ │
└───────────┴────────────────────┴──────────────────┘
    Domeniul: B. Eficacitate educaţională
    Criteriul: c) Angajabilitatea
    Indicatorul 13. Urmărirea traiectului şcolar şi/sau profesional ulterior al absolvenţilor

┌───────────┬──────────────┬──────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru│ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru│
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare │referinţă │
│de │externă │ │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │C.90. │
│ │ │Colectarea │
│ │ │periodică (pe │
│ │ │bază de │
│ │ │eşantion) de │
│ │ │informaţii │
│ │ │privind │
│ │B.85. │satisfacţia │
│ │Urmărirea │absolvenţilor │
│ │destinaţiei │şi privind │
│ │ulterioare a │competenţele │
│ │absolvenţilor,│dobândite (cu │
│ │pentru fiecare│excepţia │
│ │promoţie şi │absolvenţilor │
│ │pentru fiecare│nivelurilor de│
│ │nivel de │învăţământ │
│ │învăţământ │antepreşcolar,│
│ │existent în │preşcolar şi │
│ │unitatea de │primar) │
│- │învăţământ, pe│C.91. │
│ │bază de │Colectarea de │
│ │eşantion │informaţii │
│ │B.86. │privind │
│ │Utilizarea │satisfacţia │
│ │datelor │angajatorilor │
│ │privind │şi altor │
│ │destinaţia │instituţii şi │
│ │ulterioară a │organizaţii │
│ │absolvenţilor │din comunitate│
│ │pentru │privind │
│ │îmbunătăţirea │competenţele │
│ │ofertei │dobândite de │
│ │educaţionale │absolvenţi (cu│
│ │ │excepţia │
│ │ │absolvenţilor │
│ │ │nivelurilor de│
│ │ │învăţământ │
│ │ │antepreşcolar,│
│ │ │preşcolar şi │
│ │ │primar) │
└───────────┴──────────────┴──────────────┘
    Domeniul: B. Eficacitate educaţională
    Criteriul: d) Activitatea financiară a organizaţiei
    Indicatorul 14. Constituirea bugetului unităţii de învăţământ şi execuţia bugetară

┌───────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Cerinţe │ │
│Cerinţe pentru │pentru │ │
│standardul de │standardul de│Cerinţe pentru│
│autorizare de │acreditare şi│standardul de │
│funcţionare │evaluare │referinţă │
│provizorie │externă │ │
│ │periodică │ │
├───────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │C.92. │
│ │B.87. │Consultarea │
│A.36. │Suficienţa şi│cadrelor │
│Întocmirea │adecvarea │didactice şi a│
│proiectului de │resurselor │organismelor │
│buget (pentru │planificate │consultative │
│unitatea │pentru │ale │
│nou-înfiinţată)│realizarea │beneficiarilor│
│şi derularea │ţintelor şi │în procesul de│
│activităţii │obiectivelor │planificare │
│financiare a │stabilite în │bugetară │
│unităţii de │documentele │C.93. │
│învăţământ │de prognoză │Atragerea │
│(pentru cele │B.88. │resurselor │
│care │Utilizarea │extrabugetare │
│înfiinţează un │eficientă a │(inclusiv prin│
│nivel/o │resurselor │proiecte şi │
│specializare │financiare │parteneriate) │
│sau calificare │pentru │şi folosirea │
│nouă) în │realizarea │lor eficientă │
│conformitate cu│programelor │pentru │
│prevederile │şi │realizarea │
│legale în │activităţilor│ţintelor şi │
│vigoare* │din PDI/PAS │obiectivelor │
│ │şi planul │stabilite în │
│ │managerial │documentele de│
│ │ │prognoză │
└───────────────┴─────────────┴──────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: a) Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
    Indicatorul 15. Realizarea autoevaluării instituţionale şi asigurarea internă a calităţii conform prevederilor legale

┌──────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│Cerinţe pentru│Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru│
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │B.89. Realizarea │ │
│ │raportului anual │ │
│ │de evaluare │ │
│ │internă a │ │
│ │calităţii │ │
│ │educaţiei (RAEI),│ │
│ │cu structura şi │ │
│ │conţinutul │ │
│ │stabilite de │ │
│ │ARACIP şi cu │ │
│ │utilizarea │ │
│ │aplicaţiei │ │
│ │informatice │ │
│ │indicate prin │ │
│ │instrucţiunile │ │
│ │periodice emise │ │
│ │de ARACIP pentru │ │
│ │întocmirea şi │ │
│ │publicarea │ │
│ │Raportului de │ │
│ │evaluare internă │ │
│ │a calităţii │ │
│ │educaţiei │C.94. │
│ │B.90. Completarea│Existenţa │
│ │corectă şi │activităţilor │
│ │integrală a │de evaluare │
│ │informaţiilor │internă │
│ │necesare în │realizate la │
│ │aplicaţia │cererea │
│ │informatică │beneficiarilor│
│ │indicată prin │C.95. │
│ │instrucţiunile │Participarea │
│ │periodice emise │personalului │
│ │de ARACIP │unităţii de │
│A.37. │B.91. Utilizarea │învăţământ şi │
│Utilizarea │aplicaţiei │a │
│aplicaţiei │informatice │beneficiarilor│
│informatice │indicate prin │relevanţi la │
│indicate prin │instrucţiunile │conceperea, │
│instrucţiunile│periodice emise │realizarea şi │
│periodice │de ARACIP pentru │valorificarea │
│emise de │planificarea, │activităţilor │
│ARACIP în │realizarea, │de │
│procesul de │evaluarea şi │îmbunătăţire a│
│evaluare │revizuirea │calităţii │
│internă şi │activităţilor de │C.96. │
│evaluare │îmbunătăţire a │Aplicarea │
│externă a │calităţii în │metodelor │
│calităţii │conformitate cu │statistice de │
│educaţiei │prevederile │analiză şi │
│ │legale şi cu │interpretare a│
│ │documentele │datelor │
│ │programatice ale │obţinute prin │
│ │unităţii de │activităţile │
│ │învăţământ │de evaluare │
│ │B.92. │internă │
│ │Evidenţierea │C.97. │
│ │clară, în RAEI, a│Realizarea │
│ │aspectelor │integrală a │
│ │îmbunătăţite faţă│activităţilor │
│ │de ultimul RAEI │planificate de│
│ │publicat, precum │îmbunătăţire a│
│ │şi a aspectelor │calităţii │
│ │care necesită │ │
│ │îmbunătăţire în │ │
│ │următorul ciclu │ │
│ │de evaluare │ │
│ │internă şi │ │
│ │îmbunătăţire a │ │
│ │calităţii, prin │ │
│ │raportare la │ │
│ │factorii de risc │ │
│ │de la nivelul │ │
│ │comunităţii, care│ │
│ │pot afecta │ │
│ │participarea │ │
│ │şcolară, starea │ │
│ │de bine a │ │
│ │antepreşcolarului│ │
│ │/preşcolarului/ │ │
│ │elevului şi │ │
│ │obţinerea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │scontate ale │ │
│ │învăţării │ │
└──────────────┴─────────────────┴──────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: a) Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
    Indicatorul 16. Dezvoltarea profesională a personalului

┌─────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Cerinţe │Cerinţe pentru│ │
│pentru │standardul de │Cerinţe pentru│
│standardul de│acreditare şi │standardul de │
│autorizare de│evaluare │referinţă │
│funcţionare │externă │ │
│provizorie │periodică │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │B.93. │ │
│ │Realizarea │ │
│ │programelor de│ │
│ │dezvoltare │ │
│ │managerială │C.98. │
│ │pentru │Participarea │
│ │personalul de │majorităţii │
│ │conducere şi │cadrelor │
│ │de dezvoltare │didactice la │
│ │profesională │programe de │
│ │pentru │dezvoltare │
│ │personalul │profesională │
│ │didactic, │centrate pe │
│ │didactic │dezvoltarea │
│ │auxiliar şi │competenţelor │
│ │nedidactic, │din domenii │
│ │conform │prioritare, │
│ │planificării │stabilite prin│
│ │B.94. │documente │
│ │Parcurgerea │strategice şi │
│ │programelor de│politici │
│ │mentorat sau a│publice, cum │
│ │altor programe│ar fi: │
│ │specifice de │educaţia │
│ │îndrumare │pentru │
│ │organizate la │sănătate; │
│ │nivel naţional│rezolvarea │
│ │sau local de │creativă de │
│ │către toate │probleme; │
│ │cadrele │gândire │
│ │didactice │critică; │
│ │aflate la │dimensiunea │
│ │debutul în │europeană şi │
│A.38. │carieră │internaţională│
│Existenţa │B.95. │a educaţiei; │
│programelor │Valorificarea │gestionarea │
│de dezvoltare│(inter) │situaţiilor de│
│managerială │asistenţelor │conflict şi a │
│pentru │la │bullyingului; │
│personalul de│activităţile │educaţie │
│conducere şi │de învăţare, │juridică şi │
│de dezvoltare│realizate de │financiară; │
│profesională │personalul cu │educaţie │
│pentru │funcţii de │pentru │
│personalul │conducere │diversitate, │
│didactic, │pentru │gestionarea │
│didactic │îmbunătăţirea │situaţiilor de│
│auxiliar şi │activităţii la│discriminare │
│nedidactic, │grupă/clasă │şi segregare │
│integrate în │B.96. │etc. │
│documentele │Aplicarea în │C.99. │
│de prognoză │activitatea │Existenţa │
│sau de sine │didactică a │programelor de│
│stătătoare şi│rezultatelor │dezvoltare │
│fundamentate │participării │profesională │
│pe │la │realizate prin│
│strategiile │activităţile │parteneriat │
│sectoriale/ │şi programele │internaţional │
│programele de│de dezvoltare │şi centrate pe│
│reformă │profesională │dezvoltarea │
│existente şi │B.97. │dimensiunii │
│pe nevoile │Revizuirea │europene şi │
│identificate*│programelor de│internaţionale│
│A.39. │dezvoltare │a educaţiei │
│Existenţa │managerială │C.100. │
│activităţilor│şi, respectiv,│Creşterea │
│de dezvoltare│a │procentului │
│profesională,│activităţilor │cadrelor │
│conform │de dezvoltare │didactice care│
│prevederilor │profesională │au participat │
│legale* │(întâlniri │la programe de│
│ │metodice, │masterat şi/ │
│ │cercuri │sau de │
│ │pedagogice, │doctorat în │
│ │schimburi de │domeniul │
│ │experienţă │educaţiei │
│ │etc.), în │C.101. │
│ │funcţie de │Existenţa │
│ │nevoile │programelor de│
│ │identificate │dezvoltare a │
│ │în procesul de│echipelor │
│ │evaluare a │pentru │
│ │personalului │personalul │
│ │şi în cel de │didactic din │
│ │inspecţie │cicluri │
│ │şcolară │diferite din │
│ │B.98. Formarea│cadrul │
│ │personalului │unităţii de │
│ │didactic, │învăţământ, │
│ │didactic │împreună cu │
│ │auxiliar şi │personalul de │
│ │nedidactic în │conducere, cu │
│ │domeniile │scopul │
│ │drepturilor │îmbunătăţirii │
│ │copilului, │comunicării şi│
│ │incluziune │a relaţiilor │
│ │şcolară şi │la nivelul │
│ │socială, │personalului │
│ │prevenirea │unităţii de │
│ │discriminării,│învăţământ │
│ │a violenţei │ │
│ │asupra │ │
│ │copilului şi │ │
│ │traficului de │ │
│ │persoane │ │
└─────────────┴──────────────┴──────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: b) Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
    Indicatorul 17. Revizuirea ofertei educaţionale şi a PDI/PAS

┌───────────┬───────────────┬────────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare │referinţă │
│de │externă │ │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │B.99. │ │
│ │Revizuirea, │ │
│ │dacă este │ │
│ │cazul, a │C.102. │
│ │documentelor de│Informarea │
│ │diagnoză, de │sistematică a │
│ │prognoză şi de │personalului şi │
│ │evidenţă pe │a beneficiarilor│
│ │baza │privind │
│ │rezultatelor │rezultatele │
│ │evaluării │activităţilor de│
│ │interne │îmbunătăţire a │
│ │B.100. │calităţii şi de │
│ │Utilizarea │evaluare internă│
│ │evoluţiei │C.103. │
│ │indicatorilor │Utilizarea │
│ │fundamentali │comparaţiei cu │
│ │privind │cele mai bune │
│ │participarea │practici │
│ │şcolară şi │(benchmarking) │
│ │rezultatele │pentru │
│ │învăţării │îmbunătăţirea │
│ │(definiţi │ofertei │
│ │conform │educaţionale şi │
│ │Sistemului │a PDI/PAS │
│ │naţional de │C.104. │
│ │indicatori │Revizuirea │
│ │privind │ofertei │
│ │educaţia - │educaţionale şi │
│ │SNIE), │a documentelor │
│ │menţionaţi în │programatice pe │
│ │strategiile │baza evaluării │
│ │sectoriale/ │progresului │
│ │programele de │obţinut în │
│ │reformă │rezultatele │
│ │existente, │învăţării şi a │
│ │pentru │stării de bine │
│ │revizuirea │pentru │
│ │documentelor │antepreşcolarii,│
│ │programatice şi│preşcolarii/ │
│ │a ofertei │elevii │
│ │educaţionale │aparţinând │
│- │B.101. │grupurilor │
│ │Măsurarea │dezavantajate/ │
│ │sistematică a │vulnerabile şi a│
│ │nivelului de │celor talentaţi │
│ │satisfacţie a │şi/sau capabili │
│ │personalului şi│de performanţe │
│ │beneficiarilor │înalte │
│ │în privinţa │C.105. │
│ │aspectelor │Revizuirea │
│ │esenţiale ale │ofertei │
│ │vieţii şcolare:│educaţionale şi │
│ │siguranţa şi │a documentelor │
│ │sănătatea; baza│programatice pe │
│ │materială şi │baza evaluării │
│ │infrastructura;│factorilor de │
│ │oferta │risc de la │
│ │educaţională; │nivelul │
│ │comportamentul │comunităţii, │
│ │personalului; │care pot afecta │
│ │atractivitatea │participarea │
│ │activităţilor │şcolară, starea │
│ │de învăţare; │de bine a │
│ │rezultatele │copilului/ │
│ │învăţării; │tânărului şi │
│ │accesul │obţinerea │
│ │absolvenţilor │rezultatelor │
│ │la niveluri │scontate │
│ │superioare de │C.106. Creşterea│
│ │educaţie sau │continuă a │
│ │formare şi pe │nivelului │
│ │piaţa muncii │satisfacţiei │
│ │B.102. │părinţilor şi, │
│ │Utilizarea │după caz, a │
│ │rezultatelor │copiilor/ │
│ │evaluării │elevilor, precum│
│ │nivelului de │şi faţă de │
│ │satisfacţie a │oferta │
│ │beneficiarilor │educaţională şi │
│ │pentru │funcţionarea │
│ │revizuirea │unităţii de │
│ │documentelor │învăţământ │
│ │programatice şi│ │
│ │a ofertei │ │
│ │educaţionale │ │
└───────────┴───────────────┴────────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii;
    Criteriul: c) Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării, inclusiv de către elevi
    Indicatorul 18. Optimizarea evaluării rezultatelor învăţării

┌───────────┬───────────────┬──────────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare │referinţă │
│de │externă │ │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │C.107. │
│ │ │Îmbunătăţirea, de │
│ │ │la ultima evaluare│
│ │ │externă, a │
│ │ │rezultatelor │
│ │ │antepreşcolarilor,│
│ │B.103. │preşcolarilor/ │
│ │Utilizarea │elevilor │
│ │rezultatelor │aparţinând │
│ │evaluării │grupurilor │
│ │rezultatelor │dezavantajate/ │
│ │învăţării │vulnerabile şi a │
│ │(evaluarea │celor talentaţi şi│
│ │curentă, │/sau capabili de │
│ │evaluările şi │performanţe înalte│
│ │examinările │C.108. Utilizarea │
│ │naţionale şi │comparaţiei cu │
│- │internaţionale,│cele mai bune │
│ │după caz) │practici │
│ │pentru │(benchmarking) │
│ │revizuirea │pentru │
│ │documentelor de│îmbunătăţirea │
│ │prognoză şi a │evaluării │
│ │metodologiei şi│rezultatelor │
│ │instrumentelor │învăţării │
│ │de evaluare/ │C.109. Dezvoltarea│
│ │autoevaluare a │instrumentelor │
│ │rezultatelor │proprii de │
│ │învăţării │evaluare a │
│ │ │rezultatelor │
│ │ │învăţării prin │
│ │ │utilizarea │
│ │ │rezultatelor │
│ │ │cercetării de │
│ │ │profil │
└───────────┴───────────────┴──────────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: d) Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
    Indicatorul 19. Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral

┌──────────────┬────────────┬──────────────────┐
│ │Cerinţe │ │
│Cerinţe pentru│pentru │ │
│standardul de │standardul │Cerinţe pentru │
│autorizare de │de │standardul de │
│funcţionare │acreditare │referinţă │
│provizorie │şi evaluare │ │
│ │externă │ │
│ │periodică │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │C.110. Existenţa │
│ │ │criteriilor │
│ │ │specifice de │
│ │ │evaluare a │
│ │ │personalului care │
│ │ │iau în considerare│
│ │ │rezultatele │
│ │ │învăţării şi │
│ │ │starea de bine a │
│ │ │antepreşcolarilor,│
│ │ │preşcolarilor/ │
│ │ │elevilor │
│ │ │aparţinând │
│ │ │grupurilor │
│ │ │dezavantajate/ │
│ │ │vulnerabile şi │
│ │ │pentru cei │
│ │B.104. │talentaţi şi/sau │
│ │Stabilirea, │capabili de │
│A.40. │împreună cu │performanţe înalte│
│Adecvarea │cadrele │C.111. Utilizarea │
│criteriilor, │didactice │benchmarkingului │
│metodologiilor│evaluate, a │pentru │
│şi │planurilor │îmbunătăţirea │
│instrumentelor│individuale │evaluării │
│de evaluare a │de remediere│personalului │
│personalului │a punctelor │C.112. Creşterea │
│la tipul de │slabe │continuă a │
│unitate de │identificate│nivelului │
│învăţământ şi │şi de │satisfacţiei │
│la PDI/PAS în │consolidare │părinţilor şi, │
│curs* │a zonelor de│după caz, a │
│ │performanţă │elevilor, faţă de │
│ │şi excelenţă│calitatea │
│ │ │personalului │
│ │ │C.113. Utilizarea │
│ │ │feedback-ului de │
│ │ │la beneficiari │
│ │ │pentru │
│ │ │îmbunătăţirea │
│ │ │instrumentelor de │
│ │ │evaluare │
│ │ │C.114. Utilizarea │
│ │ │rezultatelor │
│ │ │evaluării │
│ │ │calităţii corpului│
│ │ │profesoral pentru │
│ │ │actualizarea şi │
│ │ │revizuirea │
│ │ │documentelor de │
│ │ │prognoză │
└──────────────┴────────────┴──────────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: e) Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
    Indicatorul 20. Optimizarea accesului la resursele educaţionale

┌───────────┬────────────┬──────────────┐
│Cerinţe │Cerinţe │ │
│pentru │pentru │ │
│standardul │standardul │Cerinţe pentru│
│de │de │standardul de │
│autorizare │acreditare │referinţă │
│de │şi evaluare │ │
│funcţionare│externă │ │
│provizorie │periodică │ │
├───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │B.105. │ │
│ │Progresul, │ │
│ │în perioada │C.115. │
│ │de la ultima│Îmbunătăţirea │
│ │evaluare │nivelului de │
│ │externă, în │informare a │
│ │privinţa │beneficiarilor│
│ │accesului │- copii/elevi │
│ │copiilor/ │şi părinţi │
│ │elevilor şi │(inclusiv │
│ │al cadrelor │pentru cei cu │
│ │didactice la│dizabilităţi) │
│ │spaţiile │în privinţa │
│ │şcolare şi │spaţiilor │
│ │auxiliare, │şcolare şi │
│ │la │auxiliare, a │
│- │mijloacele │mijloacelor de│
│ │de │învăţământ, │
│ │învăţământ, │auxiliarelor │
│ │la │curriculare, │
│ │auxiliarele │bibliotecii/ │
│ │curriculare,│centrului de │
│ │la │documentare şi│
│ │bibliotecă/ │informare, │
│ │centrul de │tehnologiei │
│ │documentare │informatice şi│
│ │şi │de comunicare │
│ │informare, │existentă şi a│
│ │la │celorlalte │
│ │tehnologia │resurse │
│ │informatică │disponibile │
│ │şi de │ │
│ │comunicare │ │
└───────────┴────────────┴──────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: f) Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
    Indicatorul 21. Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ

┌───────────┬──────────────┬──────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru│ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru│
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare │referinţă │
│de │externă │ │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │C.116. Analiza│
│ │B.106. │şi publicarea │
│ │Existenţa în │datelor │
│ │format │privind │
│ │electronic şi │evoluţia │
│ │încărcarea în │indicatorilor │
│ │aplicaţia │esenţiali din │
│ │informatică │SNIE, privind │
│ │indicată prin │participarea │
│ │instrucţiunile│şcolară, │
│- │periodice │rezultatele │
│ │emise de │învăţării şi │
│ │ARACIP a │destinaţia │
│ │documentelor │absolvenţilor,│
│ │necesare │pe ultimii 5 │
│ │evaluării │ani (ca atare │
│ │interne şi │sau cuprinse │
│ │externe a │în documentele│
│ │unităţii de │de prognoză şi│
│ │învăţământ │/sau de │
│ │ │raportare) │
└───────────┴──────────────┴──────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: g) Transparenţa informaţiilor de interes public, inclusiv a celor privitoare la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite
    Indicatorul 22. Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii

┌───────────┬─────────────┬───────────────┐
│Cerinţe │Cerinţe │ │
│pentru │pentru │ │
│standardul │standardul de│Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi│standardul de │
│autorizare │evaluare │referinţă │
│de │externă │ │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │C.117. │
│ │ │Informarea │
│ │ │beneficiarilor,│
│ │ │prin mijloace │
│ │ │clasice şi │
│ │ │electronice, │
│ │ │inclusiv prin │
│ │ │formate │
│ │B.107. │accesibile şi │
│ │Publicarea │cu tehnologii │
│ │datelor şi │adecvate │
│- │informaţiilor│tipului de │
│ │de interes │dizabilitate, │
│ │public │privind │
│ │ │posibilităţile │
│ │ │de continuare a│
│ │ │educaţiei şi, │
│ │ │după caz, de │
│ │ │intrare pe │
│ │ │piaţa muncii, │
│ │ │pe plan local, │
│ │ │naţional şi │
│ │ │european │
└───────────┴─────────────┴───────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: h) Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
    Indicatorul 23. Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Cerinţe │Cerinţe │ │
│pentru │pentru │ │
│standardul │standardul │Cerinţe │
│de │de │pentru │
│autorizare │acreditare │standardul de│
│de │şi evaluare │referinţă │
│funcţionare│externă │ │
│provizorie │periodică │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │B.108. │C.118. │
│ │Funcţionarea│Utilizarea │
│ │structurilor│RAEI şi a │
│ │responsabile│datelor │
│ │cu evaluarea│oferite de │
│ │internă a │structura │
│ │calităţii - │responsabilă │
│ │inclusiv │cu evaluarea │
│ │folosirea │internă a │
│- │resurselor │calităţii │
│ │umane, │pentru │
│ │financiare │planificarea,│
│ │şi materiale│realizarea, │
│ │puse la │evaluarea şi │
│ │dispoziţie │revizuirea │
│ │pentru │documentelor │
│ │funcţionarea│programatice │
│ │acestora │şi a ofertei │
│ │ │educaţionale │
└───────────┴────────────┴─────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: i) Acurateţea raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare
    Indicatorul 24. Acurateţea raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare

┌───────────┬──────────────┬─────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru│ │
│standardul │standardul de │Cerinţe │
│de │acreditare şi │pentru │
│autorizare │evaluare │standardul de│
│de │externă │referinţă │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │C.119. │
│ │ │Asigurarea │
│ │B.109. │caracterului │
│ │Realizarea │reprezentativ│
│ │raportărilor │al │
│ │solicitate de │rapoartelor │
│ │instituţiile │publice, prin│
│ │abilitate prin│prezentarea │
│ │lege, din │datelor şi │
│ │cadrul │evidenţierea │
│ │sistemului de │progresului, │
│ │învăţământ (cu│atât la │
│ │precădere, de │nivelul │
│- │către │întregii │
│ │inspectoratele│populaţii │
│ │şcolare) şi │şcolare, cât │
│ │din afara │şi al │
│ │acestuia, │categoriilor │
│ │precum şi faţă│dezavantajate│
│ │de │/vulnerabile │
│ │beneficiarii │şi, după caz,│
│ │de educaţie şi│la nivelul │
│ │actori din │preşcolarilor│
│ │comunitate, în│şi elevilor │
│ │termenele │talentaţi/ │
│ │stabilite │capabili de │
│ │ │performanţe │
│ │ │înalte │
└───────────┴──────────────┴─────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Cerinţe specifice pentru învăţământul │
│antepreşcolar şi preşcolar │
├───────────┬───────────────┬──────────┤
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │Cerinţe │
│standardul │standardul de │pentru │
│de │acreditare şi │standardul│
│autorizare │evaluare │de │
│de │externă │referinţă │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │B.109.a/p. │ │
│ │Furnizarea │ │
│ │rapoartelor, │ │
│ │informărilor şi│ │
│ │datelor │ │
│ │solicitate de │ │
│ │instituţiile │ │
│ │ierarhic │ │
│ │superioare, de │ │
│ │către │ │
│- │instituţiile │- │
│ │medicale │ │
│ │partenere şi de│ │
│ │către │ │
│ │autorităţile │ │
│ │publice, în │ │
│ │formatul, la │ │
│ │termenul şi │ │
│ │având │ │
│ │conţinutul │ │
│ │solicitate │ │
├───────────┴───────────────┴──────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul │
│special şi special integrat, inclusiv │
│antepreşcolar (intervenţie timpurie) │
├───────────┬───────────────┬──────────┤
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │Cerinţe │
│standardul │standardul de │pentru │
│de │acreditare şi │standardul│
│autorizare │evaluare │de │
│de │externă │referinţă │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │B.109s-it. │ │
│ │Furnizarea │ │
│ │rapoartelor, │ │
│ │informărilor şi│ │
│ │datelor │ │
│ │solicitate de │ │
│ │instituţiile │ │
│ │ierarhic │ │
│ │superioare, de │ │
│ │către │ │
│- │instituţiile │- │
│ │medicale │ │
│ │partenere şi de│ │
│ │către │ │
│ │autorităţile │ │
│ │publice, în │ │
│ │formatul, la │ │
│ │termenul şi │ │
│ │având │ │
│ │conţinutul │ │
│ │solicitate │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016