Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 SPECIFICAŢII TEHNICE din 6 noiembrie 2017 de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SPECIFICAŢII TEHNICE din 6 noiembrie 2017  de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară    Twitter Facebook
Cautare document

 SPECIFICAŢII TEHNICE din 6 noiembrie 2017 de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 921 bis din 23 noiembrie 2017

──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 1.427 din 6 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 921 din 23 noiembrie 2017
──────────

     Achizitor - Autoritatea/Instituţia publică ce are calitatea de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de achiziţie a lucrărilor sistematice de cadastru demarate la nivel de sectoare cadastrale
     ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
     BI - Buletin de Identitate
     Birou teritorial - Birou de cadastru şi publicitate imobiliară
     CF - Carte Funciară
     .cgxml - Structura XML definită de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice şi juridice (textuale şi grafice) aferente imobilelor, utilizată în realizarea lucrărilor sistematice de cadastrului sistematic
     CI - Carte de Identitate
     CNP - Cod Numeric Personal
     Contract - Atunci când nu este precizat altfel, termenul "contract" folosit în cadrul prezentelor specificaţii tehnice face referire la contractul încheiat între Achizitor şi Prestator în scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
     CUI - Cod Unic de Înregistrare
     DDAPT - Aplicaţia de management pentru titlurile de proprietate care conţine informaţii textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii
     Documente tehnice - Documentele tehnice ale cadastrului
     H.G. - Hotărârea Guvernului
     ID - Identificatorul atribuit imobilului de către Prestator în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru. Acesta este unic la nivelul UAT şi reprezintă identificatorul sub care se regăseşte imobilul pe tot parcursul realizării lucrărilor sistematice de cadastru
     Imobil - Terenul cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, care aparţine unuia sau mai multor proprietari şi se identifică printr-un număr cadastral unic
     Lege - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
     Nr. cad - Număr cadastral
     Nr. top - Număr topografic
     OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
     PAD - Documentaţia cadastrală întocmită pentru un singur imobil, cu atribuirea unui singur număr cadastral, conform Legii
     Prestator - Persoana fizică sau juridică autorizată de ANCPI conform Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/29.03.2010, cu modificările şi completările ulterioare
     Programul Naţional - Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023
     Specificaţii tehnice - Specificaţiile de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aplicabile lucrărilor contractate la nivel de sector cadastral, ulterior publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I
     UAT - Unitatea administrativ-teritorială
     UI - Unitatea individuală din construcţiile de tip condominiu
    1. DATE GENERALE
    1.1. Definirea lucrărilor sistematice de cadastru
     Lucrările sistematice de cadastru reprezintă:
    - Identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
    – Identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară;
    – Afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de către deţinători şi deschiderea noilor cărţi funciare.

     Cadastrul determină poziţia limitelor imobilelor, pe bază de măsurători.
     Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, actele, faptele sau raporturile juridice în legătură cu imobilele, precum şi sarcinile care grevează imobilul sau modul de exercitare a dreptului de proprietate.
     Prin deţinător de imobil, se înţelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor.
     Instituţii implicate:
     Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este autoritatea responsabilă pentru implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, denumit în continuare Programul Naţional, program ce are ca scop înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizarea planului cadastral al imobilelor şi deschiderea cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale.
     În vederea realizării Programului Naţional, ANCPI asigură finanţarea/cofinanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral, în condiţiile Legii.
     Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară coordonează activităţile de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral şi colaborează cu unitatea administrativ- teritorială pentru buna desfăşurare a activităţilor de înregistrare sistematică. Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliare participă prin intermediul personalului de specialitate la realizarea lucrărilor, conform Legii: recepţionează documentele tehnice întocmite de către Prestator, organizează publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, participă prin reprezentanţi desemnaţi la soluţionarea cererilor de rectificare formulate în urma publicării documentelor tehnice.
     Prin biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în evidenţa căruia se află unitatea administrativ-teritorială, OCPI deschide cărţile funciare şi asigură prin intermediul unităţii administrativ-teritoriale comunicarea extraselor rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
     Unitatea administrativ-teritorială
     Conform Legii, primarul unităţii administrativ-teritoriale, are obligaţia să înştiinţeze prin orice mijloc de publicitate pe deţinătorii imobilelor cu privire la obligaţiile pe care aceştia le au în desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru şi anume: să permită accesul pe proprietate a Prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a rezultatelor.
     De asemenea, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, primarul pune la dispoziţia Prestatorului informaţiile şi evidenţele deţinute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare realizării lucrării sistematice de cadastru.
     Conform prevederilor art. 12 alin. (14) din Lege, primarul contrasemnează documentele tehnice cadastrale, anterior recepţionării lor de către comisia de recepţie stabilită în acest scop la nivelul OCPI, în vederea însuşirii tuturor datelor cu privire la terenuri şi construcţii şi pentru eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative.
     Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi efectuată şi prin emiterea unei adeverinţe care să confirme însuşirea de către primar a informaţiilor cuprinse în documentele tehnice cadastrale.
     Potrivit art. 12 alin. (4) din Lege, secretarul primăriei comunică camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale în vederea dezbaterii succesiunilor nedeschise şi eliberarea certificatului de moştenitor ori de legatar, după caz.
     Instituţia Prefectului în raza căreia sunt situate unităţile administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu se desfăşoară lucrările sistematice de cadastru, colaborează la realizarea lucrărilor. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul are atribuţii de a asigura realizarea la nivelul judeţului a obiectivelor de interes naţional şi de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Programul Naţional.

    1.2. Aspecte sociale cu incidenţă în desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru
     În cadrul comunităţilor din UAT- ul care face obiectul lucrărilor sistematice de cadastru, pot exista persoane care datorită stării de sănătate sau situaţiei civile, ar putea fi împiedicate în exprimarea drepturilor privitoare la imobilele pe care le deţin în sectoarele cadastrale care fac obiectul lucrărilor.
     Sunt considerate categorii de persoane vulnerabile: persoanele cu dizabilităţi; persoanele care nu ştiu să scrie ori să citească; persoanele în vârstă care nu se pot deplasa sau prezintă dificultăţi de vorbire, vedere, auz; femeile singure; persoanele din categoria minorităţilor etnice care nu cunosc limba română; persoanele puse sub interdicţie; persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, alte categorii identificate cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică.
     Prestatorul trebuie să acorde pe parcursul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică o atenţie deosebită categoriilor menţionate mai sus şi să colaboreze cu primăria pentru a asigura participarea la lucrări a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile.

    1.3. Etapele lucrărilor sistematice de cadastru
     Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se aduce la cunoştinţă publică prin ordinul directorului general al ANCPI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care cuprinde identificarea unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului sau, după caz, a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările şi planul cu reprezentarea grafică a limitei unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului/sectoarelor cadastrale care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică, semnat de către reprezentanţii UAT şi ai OCPI, întocmit conform art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 156/2017 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII.
     Principalele etape ale lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral sunt următoarele:
    a) Organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare publică locală care are ca scop înştiinţarea cetăţenilor cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale determinate şi cu privire la beneficiile, drepturile şi obligaţiile acestora pe parcursul procesului de înregistrare sistematică.
    b) Realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului: identificarea limitelor UAT, selectarea sectoarelor cadastrale, analizarea şi integrarea informaţiilor preluate de la OCPI, primărie sau alte instituţii şi autorităţi publice, ori din alte surse;
    c) Derularea lucrărilor de specialitate: realizarea interviurilor la teren având ca scop identificarea amplasamentelor şi a limitelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deţinătorilor legali ai imobilelor şi colectarea actelor juridice;
    d) Actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică şi întocmirea documentelor tehnice cadastrale;
    e) Recepţia documentelor tehnice cadastrale de către comisia de recepţie desemnată în acest scop;
    f) Derularea campaniei de informare cu privire la afişarea documentelor tehnice ale cadastrului;
    g) Publicarea şi afişarea, în condiţiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;
    h) Înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale publicate;
    i) Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluţionării cererilor de rectificare şi ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de publicare;
    j) Închiderea lucrărilor sistematice de cadastru, în vederea înscrierii în cartea funciară, deschiderea noilor cărţi funciare şi închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi carte funciară, prin ordin al directorului general al ANCPI, publicat în Monitorul Oficial, Partea I;
    k) Comunicarea în condiţiile Legii, a extrasului de carte funciară pentru informare şi a extrasului din noul plan cadastral;
    l) Arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
    m) Eliberarea de către notarul public, în condiţiile legii, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari.    2. OBIECTIVUL LUCRĂRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU
    2.1. Obiectivul lucrărilor sistematice de cadastru
     În cadrul Specificaţiilor tehnice obiectivul lucrărilor de înregistrare sistematică îl constituie înregistrarea în Sistemul Integrat de Cadastru şi carte Funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale selectate de Achizitor.
     La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului. Documentele tehnice ale cadastrului sunt: registrul cadastral al imobilelor (Anexa nr. 2), opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători (Anexa nr. 3), planul cadastral (Anexa nr. 7).

    2.2. Informaţii generale necesare realizării lucrărilor sistematice cadastru
     Informaţiile şi datele necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de sectoare cadastrale, sunt puse la dispoziţia Prestatorului de către Achizitor, conform prevederilor legale. Aceste informaţii sunt prezentate în Anexa nr.1 Date generale.
     ANCPI prin intermediul OCPI, pune la dispoziţia prestatorului, care va fi mandatat în scris de către Achizitor, informaţiile şi datele pe care le deţine cu privire la imobile, necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică.
     Prestatorul are obligaţia să solicite în termen de cel mult 10 zile de la încheierea contractului, toate documentele prevăzute în Anexa 1 - Date generale, inclusiv dreptul de acces la baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară. Termenul de predare a datelor de către OCPI este de cel mult 15 de zile de la solicitarea Prestatorului. Solicitarea ulterioară de către Prestator a unor documente, nu prelungeşte termenul de prestare a serviciilor.
     Prestatorul este responsabil de îndeplinirea cerinţelor privind informarea persoanelor ale căror date cu caracter personal se colectează şi prelucrează în cadrul procesului de înregistrare sistematică, conform prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.


    3. ETAPELE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ
    3.1. Campania de informare publică
     Campania de informare publică are ca scop aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a începerii lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale stabilite, modul în care deţinătorii imobilelor sunt implicaţi în desfăşurarea lucrărilor, precum şi informarea cetăţenilor cu privire la importanţa realizării lucrărilor sistematice de cadastru şi înregistrării proprietăţilor în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
     Campania de informare publică la nivel local se realizează de către Prestator cu sprijinul primăriei.
     În cadrul campaniei de informare publică locală Prestatorul realizează:
    a) analiza situaţiei la nivelul UAT/sectoare cadastrale, în ceea ce priveşte particularităţile locale din punctul de vedere al nevoilor de informare.
     În acest sens, Prestatorul împreună cu primăria evaluează condiţiile şi cerinţele executării unei campanii de informare, care să sprijine derularea lucrărilor sistematice de cadastru în sectorul cadastral/sectoarele cadastrale stabilite.

    b) derularea campaniei de informare publică locală
     Campania de informare publică locală se desfăşoară în două etape.
     Prima etapă se derulează în perioada desfăşurării lucrărilor de teren, iar a doua etapă se realizează în perioada de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului.
     În prima etapă a campaniei de informare Prestatorul realizează următoarele:
    - tipăreşte şi distribuie materialele informaţionale (pliante, postere). După semnarea contractului, Achizitorul pune la dispoziţia Prestatorului modelul materialelor informaţionale furnizate de ANCPI. Cantităţile privind materialele informaţionale sunt stabilite de către Achizitor. Caracteristicile tehnice ale materialelor informaţionale sunt prevăzute în Anexa nr. 5. Pe perioada implementării contractului, modelul materialelor informaţionale poate suporta modificări, ca mesaj sau conţinut grafic, dar caracteristicile tehnice rămân aceleaşi. Înainte de tipărire, Prestatorul are obligaţia de a prezenta modelul final al materialelor publicitare, în format digital, în vederea aprobării acestora de către Achizitor,

     Prestatorul are obligaţia de a distribui pliantele şi de a afişa posterele în locuri vizibile (primărie, cămin cultural, biserică, şcoală, dispensar, poştă, etc.) în perioada campaniei de informare, iar la finalizarea activităţii va încheia un proces-verbal care atestă parcurgerea acestei etape de informare şi cantităţile materialelor publicitare folosite;
    - organizează cu sprijinul primăriei întâlniri de informare cu cetăţenii, în funcţie de particularităţile UAT- ului şi de nevoile identificate (existenţa străinaşilor, aşezărilor informale, minorităţilor etnice, etc.), iar la finalizarea activităţii va încheia un proces-verbal ce conţine date privind calendarul întâlnirilor realizate, numărul participanţilor, probleme semnalate, etc.

     Desfăşurarea campaniei de informare în etapa 1 va fi evidenţiată în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării nr. 1 - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare".
     A doua etapă a campaniei de informare se derulează în perioadele de pregătire a publicării documentelor tehnice ale cadastrului şi de publicare a acestora, în scopul verificării datelor de către orice persoană.
     În perioada de pregătire a publicării documentelor tehnice ale cadastrului, Prestatorul distribuie cetăţenilor înştiinţări pentru convocarea acestora la primărie în scopul verificării rezultatelor privitoare la proprietăţile pe care le deţin şi afişează postere în locuri vizibile.
     OCPI va verifica şi monitoriza activităţile realizate de Prestator în cadrul campaniei de informare publică şi va consemna în Raportul transmis lunar la ANCPI numărul materialelor publicitare (postere, pliante) folosite în cele două etape ale campaniei de informare, precum şi numărul întâlnirilor organizate cu cetăţenii.
     Anterior distribuirii materialelor informaţionale (pentru ambele etape ale campaniei de informare), între Prestator şi OCPI se încheie un proces verbal de constatare în care se consemnează faptul că acesta a tipărit materialele (pliante şi postere) în numărul şi formele solicitate prin speficaţiile tehnice, iar modelele sunt cele aprobate de achizitor.    3.2. Lucrări preliminare
    3.2.1. Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru
     Lucrările de înregistrare sistematică se realizează la nivelul unui sector cadastral ori mai multor sectoare cadastrale.
     Lucrările de înregistrare sistematică încep cu organizarea campaniei de informare publică locală.
     Prestatorul realizează lucrările de înregistrare sistematică în sectorul cadastral/sectoarele cadastrale determinate, iar identificarea proprietarilor, respectiv posesorilor sau a altor deţinători, se realizează cu implicarea a cel puţin unui reprezentant al UAT- ului.

    3.2.2. Studiul datelor analogice şi digitale preluate de la Achizitor
     În cadrul acestei operaţiuni Prestatorul analizează datele analogice şi digitale preluate de la Achizitor:
    - limitele UAT- ului şi ale intravilanelor componente deţinute de OCPI, utilizate în activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi de înscriere în cartea funciară;
    – limitele sectoarelor cadastrale;
    – ortofotoplanul corespunzător sectorului cadastral/sectoarelor cadastrale;
    – planurile cadastrale/topografice;
    – planurile parcelare, avizate de comisia locală, recepţionate de către OCPI aferente sectorului cadastral/sectoarelor cadastrale;
    – fişierele .pdf extrase din baza de date a titlurilor de proprietate şi datele textuale din DDAPT pentru tarlalele din sectoarele cadastrale stabilite;
    – baza de date a registrelor de transcripţiuni-inscripţiuni;
    – copii ale cărţilor funciare, dacă este cazul;
    – PAD-uri active provenite din înregistrarea sporadică a imobilelor din sectorul cadastral/sectoarele cadastrale;
    – fişiere .cgxml cu date din baza de date a aplicaţiei e-Terra;
    – date referitoare la reţeaua naţională geodezică (planimetrie, altimetrie);
    – alte documentaţii (hărţi de carte funciară, cadastru imobiliar-edilitar, sisteme informaţionale specifice etc.), în măsura în care sunt necesare realizării lucrărilor;
    – datele preluate de la autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, privind imobilele din sectorul cadastral/sectoarele cadastrale.


    3.2.3. Recunoaşterea terenului
     În cadrul acestei operaţiuni Prestatorul parcurge următoarele etape:
    - identificarea formelor de relief;
    – identificarea limitelor sectorului cadastral/sectoarelor cadastrale;
    – recunoaşterea punctelor din reţeaua geodezică;
    – identificarea zonelor în care sunt necesare ridicări topografice;
    – identificarea zonelor în care se efectuează măsurători ale imobilelor în teren cu participarea deţinătorilor;
    – identificarea zonelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii, precum şi a zonelor necooperativizate, dacă este cazul;
    – identificarea zonelor cu potenţiale dificultăţi, precum: imobile deţinute de comunităţi etnice minoritare (romi, saşi, slovaci etc.), imobile aflate în litigiu pe rolul instanţelor etc.

     Activitatea privind recunoaşterea terenului va fi evidenţiată în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării nr. 1 - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare".

    3.2.4. Stabilirea modului de execuţie a lucrărilor
     Prestatorul stabileşte modalitatea de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce include activităţi precum:
    - alegerea soluţiei tehnice pentru execuţia lucrărilor, ca urmare a analizării datelor primite de la Achizitor şi a recunoaşterii terenului;
    – stabilirea resurselor materiale şi umane necesar a fi alocate pentru realizarea obiectivelor;
    – elaborarea programului de execuţie a lucrărilor pe etape şi tipuri de operaţiuni;
    – realizarea planului principalelor activităţi şi stabilirea termenului estimat de realizare a fiecărei activităţi;
    – stabilirea termenului de finalizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectorul cadastral.

     Stabilirea modului de execuţie a lucrărilor va fi evidenţiată în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării nr. 1 - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare".
     Planul principalelor activităţi poate fi întocmit conform modelului de mai jos:
     Judeţ:
     UAT:
     Sector cadastral: Tarlale nr. ..............., ori denumirea toponimică a zonelor

┌────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┐
│Nr. │Denumire │Locul │Nr. zile │Perioadă │Termen de │
│crt.│activitate │desfăşurării*)│calendaristice│calendaristică│finalizare│
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Analiză şi │ │ │ │ │
│ │integrare │ │ │ │ │
│1 │date │ │ │ │ │
│ │existente, │ │ │ │ │
│ │primite de │ │ │ │ │
│ │la OCPI, │ │ │ │ │
│ │primărie, │ │ │ │ │
│ │alte │ │ │ │ │
│ │instituţii, │ │ │ │ │
│ │persoane │ │ │ │ │
│ │juridice │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│2 │Realizare │ │ │ │ │
│ │măsurători │ │ │ │ │
│ │topografice │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Identificare│ │ │ │ │
│3 │şi măsu- │ │ │ │ │
│ │rare limite │ │ │ │ │
│ │imobile │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│4 │Colectare │ │ │ │ │
│ │acte de │ │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Integrare │ │ │ │ │
│5 │date şi │ │ │ │ │
│ │generare │ │ │ │ │
│ │fişiere │ │ │ │ │
│ │.cgxml │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Realizare │ │ │ │ │
│6 │documente │ │ │ │ │
│ │tehnice ale │ │ │ │ │
│ │sectoru- │ │ │ │ │
│ │lui │ │ │ │ │
│ │cadastral │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Publicare │ │ │ │ │
│7 │documente │ │ │ │ │
│ │tehnice ale │ │ │ │ │
│ │sectoru- │ │ │ │ │
│ │lui │ │ │ │ │
│ │cadastral │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│8 │Soluţionare │ │ │ │ │
│ │cereri de │ │ │ │ │
│ │rectificare │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│9 │Actualizare │ │ │ │ │
│ │documente │ │ │ │ │
│ │tehnice │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┘

     Planul principalelor activităţi completat conform progresului lucrărilor, constituie documentul în baza căruia Prestatorul va întocmi Raportul de activitate, care se transmite lunar Achizitorului.
     Pe parcursul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică fiecărui imobil i se alocă un identificator unic la nivelul UAT (ID - număr natural de la 1 la n). În cazul în care la nivelul UAT-ului au fost executate anterior lucrări de înregistrare sistematică, OCPI va comunica Prestatorului primul ID disponibil.
     Datele grafice şi textuale asociate unui imobil sunt stocate în fişiere tip .xml cu denumirea ID.cgxml, iar actele asociate acestuia sunt stocate în fişiere tip .pdf cu denumirea ID.pdf.
     În cazul unităţilor individuale din construcţiile de tip condominiu (UI), denumirea fişierelor .pdf asociate este de forma:
     ID-Cn-Um.pdf, unde:
     ID - identificator imobil
     Cn - litera "C" urmată de numărul de ordine al construcţiei condominiu
     Um - litera "U" urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcţiei condominiu.
    3.3. Derularea lucrărilor de specialitate
     Lucrările de specialitate se realizează în Sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, denumit şi Stereo 70.
     Măsurătorile topografice se execută în conformitate cu normele tehnice în vigoare.
     În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, în cartea funciară se înscriu suprafeţele rezultate din măsurători.
     Potrivit Legii, situaţia imobilelor reflectată în documentele tehnice ale cadastrului se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală, până la proba contrară.
     O livrare pe sectorul/sectoarele cadastrale care face/fac obiectul contractului este constituită din toate imobilele care acoperă suprafaţa sectorului/sectoarelor, fără suprapuneri sau goluri între geometrii.
     În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, situaţia imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral/topografic şi în cartea funciară, se modifică conform situaţiei tehnico-juridice actuale, identificată prin măsurătorile efectuate şi actele juridice colectate.
     În cazul imobilelor situate în extravilan:
    - care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale;
    – care nu au făcut obiectul legilor fondului funciar, la înscrierea suprafeţei în documentele tehnice, se va proceda după cum urmează:
    a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafaţa din măsurători, indiferent de suprafaţa din actul de proprietate;
    b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafaţa deţinută când aceasta este egală sau mai mică decât suprafaţa din actul de proprietate; când suprafaţa deţinută este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, se înregistrează suprafaţa din actul de proprietate, iar, după caz pentru suprafaţa deţinută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară.


     În situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mică decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor parcelelor din acea tarla înscrise în titlurile de proprietate diferenţa de teren dintre suprafaţa înscrisă în actul de proprietate şi cea existentă în teren în acea tarla poate fi alocată de comisia locală de fond funciar în altă tarla din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului în cauză, exprimat prin înscris încheiat în formă autentică notarială, având în vedere noul plan parcelar.
     În cazul imobilelor situate în intravilan, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar:
    a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafaţa din măsurători, indiferent de suprafaţa din actul de proprietate;
    b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafaţa deţinută, când aceasta este egală sau mai mică decât suprafaţa din actul de proprietate; când suprafaţa deţinută este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, se înregistrează suprafaţa din actul de proprietate, iar, după caz, pentru suprafaţa deţinută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară.

    3.3.1. Determinarea sectorului/sectoarelor cadastrale
     Determinarea sectoarelor cadastrale se realizează de către OCPI, conform procedurii interne elaborate de ANCPI privind stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale pentru lucrările de înregistrare sistematică. Modificarea limitelor sectorului cadastral se face numai cu acordul OCPI şi cu refacerea sectorizării întregului UAT.
     Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp (şosele, ape, canale, diguri, căi ferate, etc.), stabilită pentru organizarea lucrărilor cadastrale în cadrul unui UAT. Totalitatea elementelor liniare stabile în timp alcătuiesc Sectorul cadastral 0.
     Limitele ce definesc sectorul cadastral nu intersectează limitele de imobile. Limitele cvartalelor şi tarlalelor coincid cu limitele care definesc imobilele.
     Precizia care trebuie asigurată este corespunzătoare preciziei grafice a scării planului, luând în considerare o eroare grafică de 0,2 mm. Pentru asigurarea unei precizii uniforme la nivelul întregului plan cadastral, elementele digitizate se constrâng/verifică, prin măsurători topografice efectuate în punctele caracteristice ale tarlalei/cvartalului (cel puţin 4 puncte caracteristice pentru fiecare tarla/cvartal).

    3.3.2. Identificarea limitelor imobilelor
     Lucrările de înregistrare sistematică se realizează prin utilizarea reprezentării grafice a limitelor unităţii administrativ-teritoriale şi a limitelor intravilanelor deţinute de OCPI.
     Preciziile care trebuie asigurate sunt cele corespunzătoare planului la scara 1:5000 pentru extravilan şi planului la scara 1:2000 pentru intravilan.
     Situaţia tehnică şi juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară se modifică conform situaţiei tehnico-juridice actuale, identificată prin lucrările de înregistrare sistematică efectuate şi actele juridice colectate.
     În cazul în care deţinătorii nu se prezintă pentru identificarea limitelor imobilelor, identificarea se va face de Prestator în lipsa acestora.
     Reprezentanţii entităţilor care deţin în administrare terenuri aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia legală de a participa la identificarea şi măsurarea imobilelor care fac obiectul înregistrării sistematice.
    3.3.2.1. Stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan
     Limitele imobilelor împrejmuite pot fi determinate:
    a) prin măsurători topografice ale tuturor punctelor de detaliu;
    b) prin metodă combinată, măsurători topografice ale detaliilor liniare şi vectorizarea planurilor, în zonele în care există planuri cadastrale, topografice sau ortofotoplan la scara 1:2000 (sau scări mai mari).

     Imobilul împrejmuit este acel imobil ale cărui limite sunt materializate prin elemente stabile în timp (ex: garduri, ape), clar identificabile.
     În cazul imobilelor neîmprejmuite, limitele se stabilesc prin măsurători, în prezenţa deţinătorilor şi pe baza planurilor existente.
     În cazul construcţiilor, punctele caracteristice se determină prin măsurători expeditive.
     Lăţimea străzilor, drumurilor comunale şi uliţelor se stabileşte între limitele imobilelor. Detaliile liniare (drumuri, străzi, uliţe, căi ferate, diguri, ape, etc.) constituie imobile şi se înregistrează în cadastru ca atare.

    3.3.2.2. Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan
     Pentru zonele unde există planuri parcelare în format raster, acestea se georeferenţiază, iar limitele imobilelor se determină prin vectorizarea planului şi se introduc în planul cadastral, în cazul în care reflectă situaţia din acte şi teren.
     În situaţia în care nu există planuri parcelare, limitele imobilelor se stabilesc în baza informaţiilor obţinute de la OCPI, primărie şi deţinători.
     În cazul imobilelor din extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă în urma măsurării unei tarlale se constată un deficit de suprafaţă, suprafaţa imobilelor din tarla se diminuează proporţional pe baza unui coeficient stabilit prin raportarea suprafeţei tarlalei la suma suprafeţelor din titlurile de proprietate. Proprietarii imobilelor în cauză pot solicita atribuirea diferenţei de suprafaţă, în condiţiile legii. În cazul imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară suprafaţa nu se va diminua, dacă aceasta nu depăşeşte suprafaţa din titlul de proprietate.
     În situaţia în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se constată un deficit de suprafaţă, suprafaţa imobilelor înscrise anterior în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se va diminua până la limita suprafeţei din titlul de proprietate.
     În situaţia în care, în urma măsurării sectorului cadastral din extravilan se constată că suprafaţa acestuia este mai mică decât suprafaţa însumată a parcelelor înscrise în titlurile de proprietate aferente sectorului cadastral, Prestatorul realizează următoarele:
    a) identifică amplasamentele imobilelor din sector, preluate din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
    b) identifică amplasamentele imobilelor din sector pentru care nu au fost deschise cărţi funciare, pe baza titlurilor de proprietate, a limitelor indicate de către titular, reprezentantul primăriei, alte persoane interesate;
    c) stabileşte noile amplasamente ale parcelelor ca urmare a diminuării proporţionale a suprafeţelor imobilelor din sectorul cadastral;
    d) prezintă proprietarilor din sectorul cadastral soluţia propusă şi în funcţie de răspunsul acestora procedează astfel:
    - în cazul în care proprietarii imobilelor sunt de acord cu noile amplasamente şi cu suprafeţele stabilite, aceştia vor semna în acest sens declaraţiile cuprinse în fişele de interviu ale imobilelor, iar situaţia imobilelor astfel stabilită va fi înregistrată în documentele tehnice ale cadastrului;
    – în cazul în care proprietarii imobilelor nu sunt de acord cu noile amplasamente şi cu suprafeţele diminuate şi nu pot indica nici amplasamentele şi nici limitele imobilelor, iar identificarea nu poate fi realizată nici de către Prestator, acesta va proceda la alocarea unui singur ID pentru întregul sector cadastral, care va fi considerat un singur imobil. În Registrul cadastral al imobilelor, în partea a 2-a Proprietatea/Posesia se vor menţiona titularii drepturilor de proprietate conform titlurilor de proprietate din sectorul respectiv şi informaţiile aferente deschiderii cărţilor funciare individuale derivate, care se deschid pentru fiecare parcelă în parte în favoarea titularului dreptului înscris în titlul de proprietate.


     Conform Legii, actualizarea cărţilor funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector, prin realizarea geometriei fiecărui imobil, se poate realiza cu acordul tuturor proprietarilor, iar în lipsa consensului, prin hotărâre judecătorească definitivă. Proprietarii înscrişi în cărţile funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector îşi pot exercita liber prerogativele dreptului de proprietate, potrivit Legii, în regim de carte funciară.


    3.3.3. Pregătirea fişei de date a imobilului
     Prestatorul integrează şi corelează în fişa de date a imobilului informaţiile provenite din toate sursele de date disponibile.
     Prestatorul generează fişe de date pentru toate imobilele din sectorul/sectoarele cadastrale.
     Fişele de date ale imobilelor, pentru care au fost identificaţi posesori, vor fi în mod obligatoriu semnate de către posesori şi de către Prestator.
     Fişele de date ale imobilelor din sectoare cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafaţă şi există consens între titulari, vor conţine o declaraţie a acestora cu privire la acordul de a fi înscrişi în documentele tehnice ale cadastrului şi în cartea funciară cu amplasamentele modificate şi cu suprafeţele diminuate.
     Având în vedere faptul că fişa de date constituie un document de lucru al prestatorului (care poate fi completat, modificat, corectat), în cadrul procesului de recepţie Comisia verifică doar existenţa acesteia, excepţie făcând: fişele întocmite pentru posesori şi cele ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafaţă (adică acele fişe care sunt semnate în mod obligatoriu de posesor/titulari ai dreptului de proprietate).
     Modelul fişei de date a imobilului se regăseşte în Anexa nr. 4.

    3.3.4. Identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor
    3.3.4.1. Identificarea deţinătorilor
     Prestatorul şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale identifică proprietarii, posesorii sau alţi deţinători legali ai imobilelor.
     Imobilul cu deţinător identificat este acel imobil pentru care, după caz:
    a) dreptul de proprietate este dovedit cu acte juridice;
    b) posesia este stabilită conform prevederilor art. 13 din Lege.

     În cazul în care proprietarul imobilului este identificat, iar din evidenţele primăriei rezultă faptul că acesta este decedat, în fişa de date a imobilului, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în coloana Observaţii se face menţiunea "proprietar decedat".
     Imobilul cu deţinător neidentificat este acel imobil pentru care nici o instituţie implicată nu poate să pună la dispoziţie informaţiile sau evidenţele necesare pentru identificarea deţinătorului.
     În fişa de date a imobilului pentru care nu a fost identificat deţinătorul, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în a doua coloană se menţionează înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale, prevăzută de art. 13 alin. (15) din Lege iar în coloana 5 "Observaţii" se menţionează textul "Proprietar neidentificat".
     În situaţia în care, în etapa de identificare a deţinătorilor, nu se poate identifica codul numeric personal al titularilor drepturilor reale persoane fizice, ori codul unic de înregistrare al persoanelor juridice, în partea a II a cărţii funciare se vor face menţiuni cu privire la lipsa acestor informaţii.
     Stabilirea destinaţiei şi a categoriei de folosinţă
     Destinaţiile şi categoriile de folosinţă ale parcelelor se stabilesc în conformitate cu realitatea din teren şi se înscriu cu denumirile stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Limitele acestora se stabilesc prin măsurători expeditive.
     Potrivit Legii, situaţia reflectată în documentele tehnice cadastrale se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală până la proba contrară.
     Identificarea construcţiilor
     Construcţiile identificate pe teren se consemnează în fişa de date a imobilului şi se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului.
     Se înregistrează construcţiile definitive, clasificate după destinaţia stabilită în conformitate cu prevederile legale.
     Construcţiile se înscriu în documentele tehnice şi în cartea funciară în baza actelor de proprietate, a documentelor care atestă edificarea acestora potrivit legii, iar în lipsa actelor doveditoare, prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, ori în baza unei adeverinţe eliberate de primar prin care acesta atestă însuşirea informaţiilor tehnice şi juridice cuprinse în documentele tehnice cadastrale. În lipsa însuşirii documentelor tehnice de către primar, înscrierea construcţiilor se realizează în baza documentelor tehnice ale cadastrului publicate şi necontestate. În cazul în care acestea au fost contestate, înscrierea se face în baza documentelor tehnice astfel cum au fost publicate, dacă contestaţia a fost respinsă, iar dacă aceasta a fost admisă înscrierea se face în baza procesului-verbal de soluţionare a cererii de rectificare.
     Situaţia construcţiilor condominiu
     În cazul unui imobil cu construcţie de tip condominiu, care a făcut obiectul înregistrării sporadice, în documentele tehnice ale cadastrului se preiau informaţiile privitoare la construcţie şi unităţile individuale altfel cum au fost înregistrate în cartea funciară. În acest caz, pentru imobil se generează un singur fişier .cgxml care include date despre:
    a) terenul pe care se află construcţiile;
    b) construcţiile condominiu şi individuale;
    c) unităţile individuale componente ale condominiului.

     În situaţiile prevăzute la punctele a) şi b) se întocmeşte o singură fişă de date, iar pentru situaţia prevăzută la punctul c), pentru fiecare UI se întocmeşte, separat, câte o fişă de date.
     Cu privire la unităţile individuale neînregistrate în cartea funciară, nu se colectează acte şi nu se întocmesc fişe de date, aceste unităţi nefăcând obiectul lucrării de înregistrare sistematică.
     În cazul unui imobil cu construcţie de tip condominiu care nu a făcut obiectul înregistrării sporadice, se generează o singură fişă de date şi un singur fişier .cgxml care conţine date despre teren şi construcţie, fără referire la unităţi individuale.
     Situaţia litigiilor
     În cazul în care în sectorul cadastral se identifică imobilele ce fac obiectul unor procese înregistrate pe rolul instanţelor, în Registrul cadastral al imobilelor, se consemnează la punctul 4. "Notări, procese, interdicţii, etc.",: numărul dosarului, instanţa la care este înregistrat dosarul, obiectul litigiului, părţile în litigiu.
     Această notare se efectuează şi în Registrul cadastral al imobilelor.

    3.3.4.2. Colectarea actelor
     Prestatorul colectează, în copie legalizată, actele juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conţin modificări ale configuraţiei imobilelor sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile. Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai dacă acestea nu există în arhiva OCPI, a primăriei sau a altor instituţii şi autorităţi publice. În cazul documentelor existente în arhive se eliberează copii ale acestora certificate pentru conformitate cu originalul.
     De asemenea, primăria eliberează copii legalizate ale actelor necesare întocmirii documentelor tehnice, în condiţiile art. 17 al Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.
     În cazul localităţilor unde funcţionează birouri ale notarilor publici, în cadrul campaniei de informare publică pe care o desfăşoară, Prestatorul înştiinţează cetăţenii cu privire la necesitatea legalizării pe cale notarială a copiilor actelor de proprietate.
     În vederea înregistrării în documentele tehnice şi în cartea funciară, este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil. În cazul imobilelor înregistrate în cartea funciară anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică, în fişa de date a imobilelor se menţionează proprietarul înscris în cartea funciară, iar în baza actelor juridice doveditoare, poziţia acestuia se radiază şi se înscrie ultimul proprietar. Prestatorul are obligaţia de a analiza actele juridice care fac dovada transmisiunilor succesive ale drepturilor cu privire la imobilele în cauză.
     În cazul imobilelor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, în lipsa actelor de proprietate, dovada dreptului de proprietate se face cu copia extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat de Guvern în condiţiile legii, însoţite de un înscris, emis de către conducătorul instituţiei publice centrale sau locale care solicită înregistrarea în calitate de titular al dreptului real corespunzător proprietăţii publice, care confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventarul centralizat, certificate pentru conformitate, iar în lipsa extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea statului /unităţii administrativ-teritoriale în cauză, în baza actelor administrative sau normative emise cu privire la aceste imobile.
     În cazul imobilelor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, în baza a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, însoţite de un înscris, emis de către conducătorul instituţiei publice centrale sau locale care solicită înscrierea, în calitate de titular al dreptului real corespunzător proprietăţii publice, care confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventarul centralizat.
     În cazul imobilelor proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale, în lipsa actelor de proprietate sau a copiilor extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate dispune înscrierea provizorie în baza actelor administrative sau normative emise cu privire la imobil.
     Autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale au obligaţia, conform legii, de a pune la dispoziţia Prestatorului, gratuit, datele, informaţiile şi copiile certificate ale documentelor referitoare la imobilele pe care le deţin, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară.
     Conform prevederilor legale, primarul pune la dispoziţia Prestatorului, toate informaţiile şi evidenţele deţinute de primărie, privitoare la imobile şi deţinători. De asemenea, primarul eliberează certificatele necesare realizării lucrărilor, în termen de 30 de zile de la solicitare.

    3.3.4.3. Înregistrarea posesiei de fapt asupra imobilului
     Persoana care nu deţine acte de proprietate asupra imobilului, dar posedă imobilul sub nume de proprietar, poate fi înscrisă în documentele tehnice ale cadastrului ca posesor de fapt, în baza următoarelor documente:
    a) fişa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului şi de către persoana autorizată, reprezentantul Prestatorului, să efectueze lucrările de înregistrare sistematică;
    b) adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, care atestă faptul că:
    (i) posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;
    (ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

    c) copia înscrisului care atestă faptul posesiei, dacă există.

     Prestatorul colectează de la posesori documentele menţionate şi copiile actelor de identitate şi de stare civilă. Adeverinţa prevăzută la litera b) poate fi înlocuită prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, în condiţiile art. 12 alin. (14) din Lege.
     Dispoziţiile privitoare la înscrierea posesiei de fapt sunt aplicabile:
    - imobilelor situate în intravilan;
    – imobilelor situate în extravilanul localităţilor, altele decât cele care au făcut obiectul legilor proprietăţii.

     Aceste dispoziţii sunt aplicabile şi imobilelor din regiunile supuse prevederilor Decretului- Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, în situaţia în care proprietarii nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificaţi posesorii.
     Posesia de fapt înscrisă în documentele tehnice se notează în cărţile funciare deschise din oficiu ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.
     Persoana care posedă un imobil ca proprietar necontestat se poate înscrie în cartea funciară pe baza certificatului eliberat de notarul public, în condiţiile art. 13 alin. (8) - (10) din Lege.


    3.3.5. Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului
     Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pentru sectorul cadastral care face obiectul înregistrării sistematice şi evidenţiază situaţia tehnică şi juridică reală, constatată cu ocazia desfăşurării lucrărilor sistematice de cadastru.
     Documentele tehnice ale cadastrului constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
     Prestatorul transmite primarului documentele tehnice ale cadastrului în format digital, anterior predării lor la OCPI. Documentele în format analogic vor fi predate numai la solicitarea expresă a primarului formulată în termen de 3 zile de la primirea datelor în format digital. Prestatorul va preda documentele în format analogic în termen de 5 zile de la solicitare.
     Primarul are obligaţia de a contrasemna documentele tehnice, personal ori printr-un reprezentant desemnat în acest scop, ori de a elibera o adeverinţă prin care atestă însuşirea acestora, în termen de 30 de zile de la primirea documentelor în format digital.
    3.3.5.1. Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI
     Livrările se predau pe DVD.
     Pe eticheta suportului se menţionează:
    - Lucrări de înregistrare sistematică UAT ........;
    – Livrarea nr. .........../Sector cadastral nr..................;
    – Conţinutul livrării.

     Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6.

    3.3.5.2. Livrabile
     Documentaţia finală, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în tabelul de mai jos:
     TABEL LIVRABILE
     Livrarea nr. 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare

┌────┬────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Livrabilul │Format/nr. exemplare │
│Crt.│ ├──────┬───────────────┤
│ │ │Format│Format │
│ │ │hârtie│digital │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┤
│ │Memoriu │ │ │
│1 │tehnic cu │da, │.pdf │
│ │descrierea │1ex. │ │
│ │lucrărilor │ │ │
│ │efectuate │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┤
│ │Fişele de │ │ │
│ │date ale │ │ │
│ │imobilelor, │da, │ │
│2 │actele │1ex. │.pdf*) │
│ │colectate în│ │ │
│ │cadrul │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │
│ │sistematice │ │ │
│ │de │ │ │
│ │cadastru │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┤
│3 │Fişierele │nu │.xml*) │
│ │.cgxml │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┤
│4 │Registrul │da, 1 │.doc/.txt şi │
│ │cadastral al│ex. │.pdf │
│ │imobilelor │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┤
│ │Opisul │ │ │
│ │alfabetic al│ │ │
│ │titulari- │ │ │
│ │lor │da, 1 │ │
│5 │drepturilor │ex. │.doc/.txt şi │
│ │reale de │ │.pdf │
│ │proprietate,│ │ │
│ │al │ │ │
│ │posesorilor │ │ │
│ │şi │ │ │
│ │al altor │ │ │
│ │deţinători │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┤
│6 │Planurile │da, 1 │.tiff │
│ │cadastrale │ex. │georeferenţiat,│
│ │ │ │.shp/.dxf şi │
│ │ │ │.pdf **) │
│ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────┴───────────────┘


     Livrarea nr. 2 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală

┌────┬────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Livrabilul │Format/nr. exemplare │
│Crt.│ ├──────┬───────────────┤
│ │ │Format│Format │
│ │ │hârtie│digital │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┤
│ │Cereri de │ │ │
│ │rectificare,│ │ │
│1 │contestaţii,│nu │.pdf*) │
│ │acte, │ │ │
│ │procese │ │ │
│ │verbale, │ │ │
│ │etc. │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┤
│2 │Fişierele │nu │.xml*) │
│ │.cgxml │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┤
│3 │Registrul │da, 2 │.doc/.txt şi │
│ │cadastral al│ex. │.pdf │
│ │imobilelor │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┤
│ │Opisul │ │ │
│ │alfabetic al│ │ │
│ │titulari- │ │ │
│ │lor │da, 2 │ │
│4 │drepturilor │ex. │.doc/.txt şi │
│ │reale de │ │.pdf │
│ │proprietate,│ │ │
│ │al │ │ │
│ │posesorilor │ │ │
│ │şi │ │ │
│ │al altor │ │ │
│ │deţinători │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┤
│5 │Planurile │da, 2 │.tiff │
│ │cadastrale │ex. │georeferenţiat,│
│ │ │ │.shp/.dxf şi │
│ │ │ │.pdf **) │
│ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────┴───────────────┘


──────────
    *) Fişierele .cgxml şi .pdf asociate se încarcă de prestator în sistemul integrat de cadastru şi care funciară, pe baza user-ului şi a parolei anterior solicitate oficiului teritorial.
     Acestea nu se predau pe suporturi fizice.
     **) Dacă fişierele .tiff georeferenţiate conţin semnăturile sau semnătura electronică, nu se predau şi fişierele .pdf .
──────────
     Procesele verbale de predare-primire a livrabilelor în format digital vor include menţiunea prin care prestatorul înştiinţează OCPI că fişierele .cgxml şi .pdf care au stat la baza realizării celorlalte livrabile (menţionate în respectivul proces verbal) sunt încărcate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară spre a fi verificate. Prestatorul precizează în procesul verbal numărul fişierelor încărcate şi locaţia acestora (denumirea judeţului, UAT-ului şi lotului/loturilor).
     Toate documentele întocmite de Prestator livrate în format .pdf conţin obligatoriu semnătura Prestatorului. Este posibilă utilizarea semnăturii electronice, cu precizarea că documentele tipărite trebuie să conţină menţionarea explicită a acestei semnături şi datele Prestatorului care a semnat electronic.
     Actele colectate de la deţinători şi alte documente anexate se predau în format analogic şi digital.
     Prestatorul scanează actele referitoare la imobile şi deţinători şi creează un fişier .pdf multipage. Fiecărui imobil i se asociază un fişier care se denumeşte ID.pdf, unde ID reprezintă identificatorul imobilului atribuit în cadrul lucrării de înregistrare sistematică.
     Documentele (fişele de date şi actele) se scanează cu rezoluţia 200 dpi, alb-negru. Ordinea documentelor în fişier este:
    - fişa de date;
    – actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă, etc;
    – actele juridice privitoare la imobile.

     Documentele analogice se predau pe sectoare cadastrale, în dosare care conţin aproximativ 100 de file, ordonate crescător după ID imobil. Pe fiecare dosar se menţionează numele UAT-ului, numărul sectorului cadastral şi intervalul ID conţinut.
     Ordinea documentelor analogice trebuie să fie identică cu cea din fişierul .pdf.
     Formatul fişierelor .cgxml este prezentat în Anexa nr. 8.
     După semnarea contractului, ANCPI pune la dispoziţia Prestatorului un fişier .xsd conţinând schema fişierului .cgxml. Schema .xsd a fişierului .cgxml poate fi descărcată de pe site-ul ANCPI (http://www.ancpi.ro/pnccf/documente-support.html).
     Prestatorul poate descărca datele disponibile din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în format .xml.
     Pentru generarea fişierelor .cgxml Prestatorul îşi poate dezvolta propria aplicaţie sau poate utiliza aplicaţia pusă la dispoziţie de ANCPI.
     Reprezentanţii Prestatorului care au acces la datele şi informaţiile puse la dispoziţie de ANCPI/OCPI completează formularul de confidenţialitate (Anexa nr. 12). De asemenea, Prestatorul transmite OCPI mandatul prin care acesta autorizează reprezentanţi, care pot accesa online, în numele său, baza de date digitală pusă la dispoziţie de către ANCPI. În mandat se precizează numele, prenumele, codul numeric personal al reprezentanţilor; se anexează copii ale cărţilor de identitate ale acestora. Fiecare reprezentant al prestatorului va completa o cerere de acces la datele digitale.
     În paralel cu lucrările de sistematice de cadastru se desfăşoară şi înregistrarea sporadică a proprietăţilor, prin care se modifică în permanenţă evidenţa de cadastru şi publicitate imobiliară a imobilelor.
     În consecinţă, Prestatorul are responsabilitatea de a verifica periodic evidenţele OCPI prin intermediul funcţionalităţilor sistemului integrat de cadastru şi carte funciară şi de a integra noile date cu privire la imobile, în documentele tehnice ale cadastrului. Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult de 5 zile lucrătoare înainte de data predării pentru livrările "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" şi "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală".
     Documentele tehnice ale cadastrului (Registrul cadastral al imobilelor, Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, Planurile cadastrale) predate la livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" poartă menţiunea "Spre publicare", iar cele predate la livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală" poartă menţiunea "Documente finale". Această menţiune se face pe fiecare pagină/planşă.
     Planurile predate în format analogic se semnează de reprezentantul Prestatorului.

    3.3.5.3. Tipărirea documentelor tehnice
     Planuri
     Documentaţia întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în Tabelul Livrabile.
     La redactarea planurilor cadastrale se utilizează atlasul de semne convenţionale pentru planurile topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 şi 1:500, ediţia 1978.

     Registre
     Modelul Registrului cadastral al imobilelor este prezentat în Anexa nr. 2, iar modelul Opisului alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, în Anexa nr. 3.
     Registrul cadastral al imobilelor se întocmeşte pe sectoare cadastrale.
     Filele tipărite, corespunzătoare fiecărui sector cadastral, se îndosariază în volume cuprinzând câte 200 de file, ordonate după ID.
     Datele privind construcţiile-condominiu dintr-un sector cadastral se îndosariază separat, în volume cuprinzând câte 200 de file, ordonate după ID imobil. Pentru fiecare construcţie- condominiu se îndosariază: fila registrului cadastral, care se întocmeşte pentru teren şi construcţii, foaia colectivă, filele din registrul.
     Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât informaţiile referitoare la ultimul imobil să fie menţionate integral. Fiecare filă se semnează de către Prestator. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea registrului, UAT, sectorul cadastral şi, după caz, numărul volumului. Prima pagină a Registrului conţine identificatorii imobilelor componente (eventual intervalul acestora, dacă este cazul).
     Pe prima pagină a volumelor în care se îndosariază date referitoare la construcţiile tip condominiu, se specifică şi adresa. Paginile fiecărui volum al registrului se numerotează de la 1 la n. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători se întocmeşte pe sector cadastral şi se îndosariază în volume de câte 200 de file ordonate alfabetic. Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât deţinătorii având aceeaşi iniţială a numelui să fie înscrişi integral. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea, UAT şi literele reprezentând iniţialele numelor componente. Fiecare pagină a opisului se semnează de către Prestator. Paginile fiecărui volum al opisului alfabetic se numerotează de la 1 la n.
    3.4. Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
     Pregătirea publicării documentelor tehnice cadastrale
     OCPI împreună cu primăria stabilesc data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris ANCPI şi Prestatorului.
     Cu cel puţin 5 zile înainte de afişare, Achizitorul asigură publicarea anunţului prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului, într-un ziar de largă circulaţie, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, precum şi pe pagina de internet a ANCPI.
     OCPI organizează împreună cu primăria activitatea de publicare a documentelor tehnice, la sediul stabilit în acest scop, asigurând:
    - transportul documentelor tehnice la sediul primăriei (sau la sediul stabilit pentru afişare);
    – afişarea planurilor, etc.

     În această etapă Prestatorul organizează activitatea de informare a proprietarilor, posesorilor şi a celorlalţi deţinători cu privire la demararea procedurii de publicare a rezultatelor lucrărilor de înregistrare sistematică.
     Publicarea documentelor tehnice cadastrale
     Publicarea documentelor tehnice se face în spaţiul pus la dispoziţie de către primărie, precum şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, respectiv pe pagina de internet a ANCPI, creată în acest scop.
     Conform Legii, perioada afişării este de 60 de zile.
     În termen de 60 de zile de la afişare, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni solicită reînnoirea înscrierii acestora, prin depunerea cererilor de rectificare a documentelor tehnice. Prin sarcini se înţelege: ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile, alte sarcini, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.

    3.5. Primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare
     Cererea de rectificare a informaţiilor din documentele tehnice publicate se poate face în termen de 60 de zile de la afişare şi trebuie însoţită de documentele doveditoare.
     Cererea de rectificare poate fi depusă şi electronic pe pagina de internet a ANCPI creată în acest scop.
     Modelul cererii de rectificare este prezentat în Anexa nr. 10.
     Primirea, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare se realizează de către comisia de soluţionare a cererilor de rectificare din cadrul OCPI desemnată pentru îndeplinirea acestor atribuţii.
     Pe durata perioadei de publicare şi de soluţionare a cererilor de rectificare, Prestatorul şi primăria asigură suport tehnic comisiei, prin reprezentanţi desemnaţi în acest scop.
     Atribuţiile comisiei pentru soluţionarea cererilor de rectificare sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:
    - acordarea lămuririlor necesare contestatarilor;
    – înregistrarea cererilor de rectificare şi a contestaţiilor;
    – marcarea imobilelor contestate în documentele cadastrale;
    – analiza documentelor depuse de contestatari;
    – verificarea în teren a imobilelor contestate, dacă se consideră necesar;
    – întocmirea procesului-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare;
    – întocmirea unui tabel centralizator, care conţine imobilele care trebuie rectificate sau actualizate de către Prestator.

     Cererile de rectificare se soluţionează prin proces-verbal care se comunică în condiţiile Codului de procedură civilă. Modelul procesului verbal de soluţionare a cererilor de rectificare este prezentat în Anexa nr. 11.
     Împotriva procesului-verbal se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
     În cazul în care soluţionarea unei cereri de rectificare implică modificări şi ale altor imobile, datele asociate acestor imobile se actualizează sau corectează, după caz. În aceste situaţii prin procesul-verbal de soluţionare a cererii de rectificare, care se comunică tuturor părţilor implicate, se dispune actualizarea/corectarea datelor referitoare la imobilele afectate.
     Cererile de rectificare, actele doveditoare şi procesul-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare, se scanează şi se predau Prestatorului în format .pdf, în vederea actualizării documentelor tehnice şi a fişierelor .cgxml.
     Actualizarea fişierelor ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf se realizează prin adăugarea la conţinutul iniţial al acestora, a documentelor transmise de către OCPI în urma soluţionării cererilor de rectificare.
     Documentele (fişele de date, actele şi documentele transmise de OCPI) se scanează cu rezoluţia 200 dpi, alb-negru.
     Ordinea documentelor în fişier este:
    - fişa de date;
    – actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă etc.;
    – actele juridice privitoare la imobile;
    – cererea de rectificare/contestaţia privitoare la calitatea de posesor;
    – actele doveditoare;
    – procesul verbal de soluţionare a cererii de rectificare.

     Cererile de rectificare, procesul-verbal de soluţionare şi registrul cererilor de rectificare se arhivează împreună cu documentele tehnice ale cadastrului.

    3.6. Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului
     Prestatorul actualizează documentele tehnice ale cadastrului, în baza documentelor transmise de către comisia de soluţionare a cererilor de rectificare, respectiv: procesul-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare, cererile de rectificare, documentele doveditoare.
     De asemenea, Prestatorul integrează în documentele tehnice finale ale cadastrului, înregistrările din cărţile funciare efectuate în cadrul înregistrării sporadice, atât în perioada publicării documentelor tehnice cât şi în cea de soluţionare a cererilor de rectificare.
     Pe baza datelor actualizate, Prestatorul generează şi predă la OCPI documentele tehnice finale în format digital şi analogic.

    3.7. Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului
     Activităţile, livrările şi recepţiile se realizează conform graficului de activităţi din Anexa nr. 9 şi conform graficului de livrare din contract.
     Recepţia se efectuează de către comisia de recepţie din cadrul OCPI şi are ca scop verificarea respectării cerinţelor specificaţiilor tehnice care au stat la baza încheierii contractului şi a reglementărilor din domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare.
     Predarea, respectiv recepţia documentelor tehnice se face la OCPI, pe sectoare cadastrale. Livrabilele aferente fiecărei etape se predau de către Prestator pe bază de Proces verbal de predare-primire, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 13.
     Exceptând cazurile în care o livrare este considerată ca neefectuată, prestatorul poate interveni cu corecţii/modificări numai asupra imobilelor (fişier cgxml şi ID.pdf) care au fost identificate ca fiind "incorecte" de către OCPI.
     În mod excepţional, în cazul în care pentru realizarea unei corecţii asupra unui imobil identificat de OCPI ca fiind "incorecte" este necesară efectuarea de modificări asupra altor imobile vecine, în procesele verbale de predare-primire prestatorul va include o listă a imobilelor pentru care OCPI nu a solicitat corecţii/modificări şi motivele modificărilor/corecţiilor aduse acestor imobile.
    3.7.1. Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului - copie spre publicare
     Activitatea de recepţie se desfăşoară în două etape. Etapa 1 se finalizează cu emiterea unei notificări prin care Comisia de recepţie din cadrul OCPI comunică Prestatorului faptul că livrabilele sunt corecte şi solicită predarea restului livrabilelor. Etapa 2 se finalizează cu emiterea Procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare", care se comunică Achizitorului şi Prestatorului. Modelul Notificării se regăseşte în Anexa nr. 14.
     Procesul-verbal de acceptanţă se emite de către Achizitor în baza procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare". După emiterea procesului-verbal de acceptanţă se trece la etapa de publicare a documentelor tehnice.
     Modelul proceselor verbale de recepţie cantitativă şi calitativă şi al proceselor verbale de acceptanţă vor fi puse la dispoziţie de ANCPI după semnarea contractelor.
     Etapa 1
     Prestatorul predă livrabilele, numai în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activităţi. Data înregistrării la OCPI a Procesului-verbal de predare- primire a livrabilelor în format digital reprezintă data predării Livrării nr. 1 - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare". Depăşirea datei de predare a Livrării nr. 1 şi/sau a termenelor dintre etape, respectiv termenelor de refacere se consideră întârziere conform prevederilor contractuale.
     Comisia de recepţie din cadrul OCPI face verificări în toate componentele livrării.
     Numărul total de imobile din cadrul unei livrări (NT) este format din numărul imobilelor de tip teren cu sau fără construcţie (care este egal cu numărul de fişiere .cgxml al livrării) la care se adaugă numărul de UI din construcţiile condominiu ale livrării respective.
     Numărul total de imobile care se verifică (N) este format din N1+N2, unde:
    - N1 = numărul imobilelor care conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare (în acest caz, lista imobilelor de verificat va fi formată din toate imobilele care conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare), din totalul imobilelor livrate (NT);
    – N2 = 10% din NT-N1 (în acest caz, din lista imobilelor de verificat nu vor face parte imobilele care conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare).

     În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întreaga livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale.
     În acest caz, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului.
     În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului.
     Prestatorul corectează livrabilele şi le redepune la OCPI în termen de maxim 10 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare.
     În situaţia în care la verificarea datelor din fişierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul lege erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele şi redepune la OCPI fişierele corectate, în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului- verbal de constatare.
     În situaţia în care la verificarea datelor din fişierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, lucrarea se respinge şi întreaga livrare se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situaţie, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces- verbal de respingere, ce conţine lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului.
     La finalul acestei etape, în momentul în care livrabilele verificate nu mai prezintă deficienţe de corectat, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte notificarea aferentă etapei 1 şi o comunică Prestatorului, în vederea predării livrabilelor în format analogic conform tabelului Livrabile de la pct. 3.3.5.2.

     Etapa 2
     În termen de 5 zile de la data primirii notificării aferente etapei 1, Prestatorul are obligaţia să predea livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2 - Livrabile, în format analogic, având îndeplinită cerinţa prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege.
     Dacă un livrabil lipseşte, este incomplet sau nu corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de constatare cu descrierea deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează deficienţele şi redepune la OCPI livrarea corectată în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului- verbal de constatare.
     În situaţia în care la verificarea livrabilelor redepuse de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare livrabile lipsă, sunt incomplete sau nu corespund cerinţelor din specificaţiile tehnice, lucrarea se respinge şi întreaga livrare aferentă etapei 2 se consideră ca nepredată, urmând a se proceda la aplicarea prevederilor contractuale. În această situaţie Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces- verbal de respingere, ce conţine deficienţele constatate, care se comunică Prestatorului.
     Când livrarea este completă şi nu mai prezintă deficienţe de corectat, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte în 3 exemplare Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare", dintre care un exemplar se comunică Achizitorului şi un exemplar Prestatorului.
     În baza procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, Achizitorul emite procesul- verbal de acceptanţă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare".


    3.7.2. Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului - copie finală
     Recepţia documentelor aferente acestei livrări se realizează după parcurgerea etapei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului şi după cea de soluţionare a cererilor de rectificare. În această etapă Prestatorul actualizează/corectează datele asociate imobilelor care au fost contestate. În cazul în care soluţionarea unei cereri de rectificare implică modificări şi ale altor imobile, atunci şi datele asociate acestor imobile se actualizează/corectează.
     Prestatorul predă livrabilele în format digital la termenul stabilit în contract, conform graficului de activităţi.
     Activitatea de recepţie se desfăşoară în două etape. Etapa 1 se finalizează cu emiterea unei notificări prin care Comisia de recepţie din cadrul OCPI comunică Prestatorului faptul că livrabilele sunt corecte şi solicită predarea restului livrabilelor. Etapa 2 se finalizează cu emiterea Procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală", care se comunică Achizitorului şi Prestatorului. Modelul Notificării se regăseşte în Anexa nr. 14.
     Procesul-verbal de acceptanţă se emite de către Achizitor în baza procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală".
     Modelul proceselor verbale de recepţie cantitativă şi calitativă şi al proceselor verbale de acceptanţă vor fi puse la dispoziţie de ANCPI după semnarea contractelor.
     Etapa 1
     Prestatorul predă livrabilele, numai în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activităţi. Data înregistrării la OCPI a Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor în format digital reprezintă data predării Livrării nr. 2 - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală."
     Depăşirea datei de predare a Livrării nr. 2 şi/sau a termenelor dintre etape, respectiv termenelor de refacere se consideră întârziere conform prevederilor contractuale. Comisia de recepţie din cadrul OCPI verifică dacă actualizarea datelor este corect integrată în toate livrabilele şi că nu au fost alterate în mod nejustificat celelalte date.
     Se verifică toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluţionării cererilor de rectificare/contestaţiilor.
     În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate, întreaga livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale.
     În acest caz, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului.
     În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate, întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului.
     Prestatorul corectează livrabilele şi le redepune la OCPI în termen de maxim 7 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare.
     În situaţia în care, la verificarea datelor din fişierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele şi redepune la OCPI fişierele corectate în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului- verbal de constatare.
     În situaţia în care la verificarea datelor din fişierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, lucrarea se respinge şi întreaga livrare se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situaţie, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine deficienţele constatate, care se comunică Prestatorului.
     Când livrarea este completă şi nu mai prezintă deficienţe, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte notificarea aferentă etapei 1, care se comunică Prestatorului în vederea predării livrabilelor în format analogic, conform tabelului Livrabile de la pct. 3.3.5.2.

     Etapa 2
     În termen de 5 zile de la data primirii notificării aferente etapei 1, Prestatorul are obligaţia să predea livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2. - Livrabile, în format analogic.
     Dacă un livrabil lipseşte, este incomplet sau nu corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de constatare cu descrierea deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului.
     Prestatorul corectează deficienţele şi redepune la OCPI livrarea corectată în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare.
     În situaţia în care la verificarea livrabilelor redepuse de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare livrabile lipsă, sunt incomplete sau nu corespund cerinţelor din specificaţiile tehnice, lucrarea se respinge şi întreaga livrare aferentă etapei 2 se consideră ca nepredată, urmând a se proceda la aplicarea prevederilor contractuale. În această situaţie, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces- verbal de respingere, ce conţine deficienţele constatate, care se comunică Prestatorului.
     Când livrarea este completă şi nu mai prezintă deficienţe, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte în 3 exemplare Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală", dintre care un exemplar se comunică Achizitorului şi un exemplar Prestatorului.
     În baza procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, Achizitorul emite Procesul- verbal de acceptanţă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală".    3.8. Deschiderea cărţilor funciare
     OCPI deschide cărţile funciare, în baza documentelor tehnice finale ale cadastrului şi a documentelor aferente, conform Regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI.
     În urma deschiderii noilor cărţi funciare, OCPI transmite autorităţii administraţiei publice locale, în vederea comunicării persoanelor interesate, potrivit evidenţei de carte funciară:
    - extrasul de carte funciară pentru informare;
    – extrasul de plan cadastral (în înţelesul prezentelor specificaţii tehnice, prin acest document se înţelege reprezentarea grafică din anexa la Partea I a cărţii funciare).


    3.9. Încheierea lucrărilor tehnice de cadastru
     De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.
     Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric. Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate, emise în baza legilor fondului funciar sau în alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică şi deschiderii noilor cărţi funciare îşi pierd valabilitatea.
     Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu se mai înscriu în cărţile funciare, iar dacă au fost înscrise, acestea se radiază la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu.
     Conform Legii, închiderea vechilor evidenţe se realizează prin ordin al directorului general al ANCPI, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.     ANEXE LA SPECIFICAŢIILE TEHNICE
    ANEXA 1

    DATE GENERALE
     (se completează de către Achizitor)

┌──────────────────────────────────────┐
│Judeţ: │
├──────────────────────────────────────┤
│Date generale UAT: │
├────┬─────────────────────┬───────────┤
│Nr. │Informaţii care sunt │Cantităţi │
│crt.│puse la dispoziţia │estimative,│
│ │Prestatorului │descriere │
│ │ │format date│
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│1. │Suprafaţa totală UAT │ │
│ │(ha) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│2. │Suprafaţa intravilan │ │
│ │UAT (ha) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│3. │Număr sate componente│ │
│ │ale UAT │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│4. │Număr locuitori UAT │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Limita UAT şi │ │
│5. │intravilane │ │
│ │componente │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Planul cadastral de │ │
│6. │ansamblu scara │ │
│ │1:10.000 cu │ │
│ │reprezentarea │ │
│ │tarlalelor şi │ │
│ │numărul tarlalelor │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Registrul de │ │
│7. │transcripţiuni- │ │
│ │inscripţiuni (număr │ │
│ │înregistrări) │ │
├────┴─────────────────────┴───────────┤
│Date sector cadastral nr. │
│...................... │
├────┬─────────────────────┬───────────┤
│ │Informaţii care sunt │Cantităţi │
│Nr. │puse la dispoziţia │estimative,│
│crt.│Prestatorului │descriere │
│ │ │format date│
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│1. │Suprafaţa sectorului │ │
│ │cadastral (ha) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│2. │Număr imobile din │ │
│ │sectorul cadastral │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Număr unităţi │ │
│3. │individuale din │ │
│ │construcţiile │ │
│ │condominiu situate în│ │
│ │sectorul cadastral, │ │
│ │înregistrate în │ │
│ │cartea funciară │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│4. │Limita sectorului │ │
│ │cadastral │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Titluri de │ │
│5. │proprietate aferente │ │
│ │tarlalelor din │ │
│ │sectorul cadastral │ │
│ │(număr) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │PAD active aferente │ │
│ │sectorului │ │
│6. │cadastral │ │
│ │neconvertite în │ │
│ │sistemul │ │
│ │integrat de cadastru │ │
│ │şi carte funciară │ │
│ │(număr) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Cărţi funciare │ │
│ │aferente imobilelor │ │
│7. │din │ │
│ │sectorul cadastral, │ │
│ │neconvertite în │ │
│ │sistemul integrat de │ │
│ │cadastru şi carte │ │
│ │funciară (număr) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Fişiere .cgxml din │ │
│8. │baza de date a │ │
│ │sistemul eTerra │ │
│ │(număr fişiere) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│9. │Ortofotoplan │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│10. │Planuri cadastrale/ │ │
│ │topografice │ │
│ │(număr/format) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│11. │Planuri parcelare │ │
│ │(număr/format) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│12. │Date referitoare la │ │
│ │reţeaua naţională │ │
│ │geodezică │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Alte documentaţii │ │
│ │(număr): │ │
│13. │- documentaţii │ │
│ │conform H.G. 834/1991│ │
│ │- cadastru │ │
│ │imobiliar-edilitar │ │
│ │- cadastre de │ │
│ │specialitate, etc. │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│14. │Alte date │ │
└────┴─────────────────────┴───────────┘

     Obs: În cazul în care nu pot fi puse la dispoziţie date specifice sectorului cadastral, se vor preda date pentru întreg UAT

    ANEXA 2

    REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR
     UAT ..................
     Sector cadastral nr. ...................
     Zonă cooperativizată/necooperativizată (Co/NCo)
    1. DESCRIEREA IMOBILULUI

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│DATE TEREN │DATE CONSTRUCŢII │
├────────┬──────┬───────┬─────┬─────────┬──────────┬───┬─────┬───────┬─────────┬───────┼───────────┬──────────┬──────────┬────┬───┬───────┤
│Identifi│Adresă│Nr. │Nr. │Suprafaţa│Intravilan│Nr.│Nr. │Nr. │Categorie│Supra │Identifi │Cod │Suprafaţa │Nr. │Nr.│Constr.│
│cator │imobil│cadas │CF*1)│măsurată │/ │top│tarla│parcelă│folosinţă│faţă │cator │grupă │construită│nive│CF │cu acte│
│teren │ │tral*1)│ │ │extravilan│ │ │ │ │parcelă│construcţie│destinaţie│ │luri│ │(DA/NU)│
│ │ │ │ │ │(I/E) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼───┼─────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼────┼───┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├───┼─────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼────┼───┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────┴───────┴─────┴─────────┴──────────┴───┴─────┴───────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────┴──────────┴────┴───┴───────┘

──────────
    *1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică
──────────

    2. PROPRIETATEA / POSESIA

┌─────────────────────────┬────────┬─────────┬─────┬─────────────┬─────┬─────────┬────────────────┬─────────────┐
│Titularul dreptului/ │Data │Domiciliu│ │ │ │ │Act juridic │ │
│posesiei │naşterii│/ │Cota │Identificator│Cotă │Mod de │ │Obs │
├────────┬────────┬───────┤/ │Sediu │parte│entitate │parte│dobândire├───┬────┬───────┤privitoare │
│Nume/ │Iniţiala│Prenume│CUI │ │ │asociată*2) │teren│ │Tip│Nr. │Emitent│la │
│Denumire│tatălui │ │ │ │ │ │UI*3)│ │act│act/│ │proprietar*4)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │data│ │ │
├────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────┼─────────┼───┼────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────┴─────────────┴─────┴─────────┴───┴────┴───────┴─────────────┘

──────────
    *2) Prin entitate asociată se înţelege: teren, construcţie,UI
     *3) Coloana se completează numai pentru UI din construcţiile condominiu
     *4) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
──────────

    3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE

┌─────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬─────────────┬────────────────┬───────┬──────┐
│Titularul │Data │Domiciliu│Tipul sarcinii │Cotă │Identificator│Act juridic │Valoare│Tip │
├────────┬────────┬───────┤naşterii│/ │sau al │parte│entitate ├───┬────┬───────┤ipotecă│monedă│
│Nume/ │Iniţiala│Prenume│/ │Sediu │dezmembrămintelor│ │asociată*2) │Tip│Nr. │Emitent│ │ │
│Denumire│tatălui │ │CUI │ │dreptului de │ │ │act│act/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │proprietate │ │ │ │data│ │ │ │
├────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼─────────────┼───┼────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴─────────────┴───┴────┴───────┴───────┴──────┘

──────────
    *2) Prin entitate asociată se înţelege: teren, construcţie,UI
──────────

    4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICŢII
    5. OBSERVAŢII

┌───────┬───┬────┬───────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┐
│Tipul │Tip│Nr. │Emitent│Identificator│Imobil │Imobil │Alte │
│notării│act│act/│ │entitate │împrejmuit/ │contestat/ │observaţii│
│ │ │data│ │asociată*2) │neîmprejmuit│necontestat*5)│ │
├───────┼───┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───┴────┴───────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┘

──────────
    *2) Prin entitate asociată se înţelege: teren, construcţie,UI
     *5) Se completează numai pentru livrările de tip "copie finală"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaţie nr. .... din .....
──────────

     Notă: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), Sectorul cadastral nr. ......anul realizării

    Model pentru UI din construcţiile condominiu
     UAT ...............
     Sector cadastral nr. ............
    1. DESCRIEREA UNITĂŢII INDIVIDUALE

┌──────────┬────────────┬──────────┬──────────────┬───────┬─────┬─────┬──────────┬───────────┬─────────┬──────┬─────┐
│Identifica│Adresa │Număr │Nr. CF │Nr. │Scara│Nivel│Număr │Cod unitate│Suprafaţă│Cote │Cotă │
│tor UI │construcţiei│cadastral/│individuală*1)│tronson│ │ │apartament│individuală│utilă ap.│părţi │parte│
│ │ │Nr. │ │ │ │ │ │(UI) │(mp) │comune│teren│
│ │ │top.*1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴───────┴─────┴─────┴──────────┴───────────┴─────────┴──────┴─────┘

──────────
    *1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică
──────────

    2. PROPRIETATEA / POSESIA

┌─────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────────┐
│Titularul dreptului/ │Data │Domiciliu│ │ │Act juridic │ │
│posesiei │naşterii│/ │Cota │Mod de │ │Obs │
├────────┬────────┬───────┤/ │Sediu │parte*2)│dobândire├───┬────┬───────┤privitoare │
│Nume/ │Iniţiala│Prenume│CUI │ │ │ │Tip│Nr. │Emitent│la │
│Denumire│tatălui │ │ │ │ │ │act│act/│ │proprietar*3)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │data│ │ │
├────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───┼────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴───┴────┴───────┴─────────────┘

──────────
    *2) Se referă la suprafaţa UI şi la cotele părţi comune
     *3) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
──────────

    3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE

┌─────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬────────┬────────────────┬───────┬──────┐
│Titular │Data │Domiciliu│Tipul sarcinii │Cotă │Act juridic │Valoare│Tip │
├────────┬────────┬───────┤naşterii│/ │sau al │parte*2)├───┬────┬───────┤ipotecă│monedă│
│Nume/ │Iniţiala│Prenume│/ │Sediu │dezmembrămintelor│ │Tip│Nr. │Emitent│ │ │
│Denumire│tatălui │ │CUI │ │dreptului de │ │act│act/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │proprietate │ │ │data│ │ │ │
├────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────┼───┼────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────────────┴────────┴───┴────┴───────┴───────┴──────┘

──────────
    *2) Se referă la suprafaţa UI şi la cotele părţi comune
──────────

    4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICŢII
    5. OBSERVAŢII

┌───────┬───┬────┬───────┬──────────────┬──────────┐
│Tipul │Tip│Nr. │ │Date UI │Alte │
│notării│act│act/│Emitent│contestat/ │observaţii│
│ │ │data│ │necontestat*4)│ │
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───┼────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───────┴───┴────┴───────┴──────────────┴──────────┘

──────────
    *4) Se completează numai pentru livrările de tip "copie finală"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaţie nr. .......... din ...................
──────────

     Notă: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr. anul realizării
     Formularul de mai jos (Foaia colectivă) constituie parte integrantă din Registrul cadastral al imobilelor şi se completează numai pentru construcţiile tip condominiu şi unităţile individuale componente.

    Foaie Colectivă
     UAT .................
     Sector cadastral nr. ............
    A. Partea I - Foaia de avere

┌─────┬─────────┬─────┬────────────┬─────────┐
│ │Număr │ │ │Suprafaţa│
│ID-Cn│cadastral│Număr│Adresa │ocupată │
│ │/ │CF*1)│construcţiei│la sol │
│ │Nr. │ │ │(mp) │
│ │top.*1) │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────┘

──────────
    *1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică
──────────

┌───────┬─────┬─────┬──────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┐
│Nr. │Scara│Nivel│Număr │Cod unitate│Nr. CF │Suprafaţă│Cote │Cotă │Obs.│
│tronson│ │ │apartament│individuală│individuală*1)│utilă ap.│părţi │parte│ │
│ │ │ │ │(UI) │ │(mp) │comune│teren│ │
├───────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├───────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴─────┴─────┼──────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┤
│Descrierea părţilor│ │
│comune indivize: │ │
└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică
──────────

     Note: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării
     Formatul Registrului cadastral al imobilelor/Foii colective poate fi modificat cu acordul ANCPI

    ANEXA 3

    OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ŞI AL ALTOR DEŢINĂTORI
     Judeţul ...............
     UAT ...................

┌────┬─────────┬────────┬────────────────┬──────┬─────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Nr. │Nume/ │Data │Identificator*1)│Planşa│Sector │Adresa │Suprafaţa │Suprafaţa │Observaţii │
│crt.│denumire │naşterii│ │ │cadastral│imobilului*2)│în │în │deţinător*3)│
│ │deţinător│/ │ │ │ │ │proprietate│posesie*4)│ │
│ │ │CUI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────┼──────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴────────────────┴──────┴─────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘

──────────
    *1) Identificatorul atribuit de Prestator imobilului în procesul de realizare a lucrării de înregistrare sistematică
     *2) Pentru deţinătorii de UI se completează şi număr tronson, scara, nivel, număr apartament
     *3) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
     *4) Se menţionează pentru imobilul care are posesor
──────────
     Note:
     Data naşterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia.
     În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr. ...., anul realizării
     Formatul Opisului alfabetic poate fi modificat cu acordul ANCPI.

    ANEXA 4

    FIŞA DE DATE A IMOBILULUI
     UAT ................
     Sector cadastral .........
     ID imobil ................
    1. DATE TEREN


┌──────┬───────┬─────────┬───┬───┬────────────┬─────────────────┐
│ │Nr. │ │ │Nr │ │ │
│Nr. │parcelă│Suprafaţă│Nr.│cad│Împrejmuit/ │Zona │
│Tarla/│/ │măsurată │CF │/ │Neîmprejmuit│cooperativizată/ │
│stradă│nr. │ │ │nr │(Î/N) │necooperativizată│
│ │poştal │ │ │top│ │(Co/Nco) │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼─────────┼───┼───┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────┴─────────┴───┴───┴────────────┴─────────────────┘

     Observaţii:
    2. DATE CONSTRUCŢII PERMANENTE


┌─────────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬────┬─────┬──────────┐
│Identificator│Cod │Număr │Constr.│Construcţie│Nr. │Nr. │Suprafaţă │
│construcţie │grupă │niveluri│cu acte│condominiu │bloc│total│construită│
│ │destinaţie│ │(DA/NU)│(DA/NU) │ │UI │măsurată │
├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼────┼─────┼──────────┤
│C1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼────┼─────┼──────────┤
│C2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼────┼─────┼──────────┤
│.............│ │ │ │ │ │ │ │
│.. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼────┼─────┼──────────┤
│Cn │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴────┴─────┴──────────┘

     Părţile comune:
     Observaţii:
    3. PROPRIETATEA/POSESIA


┌────┬─────────┬───┬───────────┬──────────┐
│ │Nume şi │ │ │ │
│Nr. │prenume │CNP│Nr. act de │Observaţii│
│Crt.│deţinător│/ │proprietate│ │
│ │/ │CUI│/posesie │ │
│ │Denumire │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴───────────┴──────────┘

     În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, titularul declară că este de acord cu prelucrarea şi publicarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul procesului de înregistrare sistematică.
     Declaraţia titularului dreptului de proprietate:
     Subsemnatul..............domiciliat în...................posesor al CI seria nr...............eliberat de.................la data..................declar că sunt de acord cu înregistrarea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului cu ID nr. ..........reprezentând....................cu suprafaţa diminuată de............ha şi cu amplasamentul stabilit conform înţelegerii dintre proprietarii imobilelor din sectorul cadastral nr.
     Posesor/Titular drept de proprietate
     (nume şi prenume, semnătura)
     Reprezentantul Prestatorului
     (nume şi prenume, semnătura)
     Note:
    - Pentru a prelua toate datele constatate la teren, în cazul situaţiilor complexe, Prestatorul poate modifica formatul fişei de date a imobilului, cu acordul Achizitorului.
    – Declaraţia titularului dreptului de proprietate se completează în cazul sectoarelor cadastrale cu deficit de suprafaţă. Fişa de date este semnată în mod obligatoriu de către titularii dreptului de proprietate.
    – În cazul imobilelor cu posesori, Fişa de date este semnată în mod obligatoriu de către posesori.


    ANEXA 5

    DATE CAMPANIE DE INFORMARE PUBLICĂ LOCALĂ
     (se completează de către Achizitor)
     Judeţ ..................
     UAT ......

┌──────────┬────────┬────────┬────────┐
│Sector │Pliante │Poster │Poster │
│cadastral │(buc.) │Etapa 1 │Etapa 2 │
│ │ │(buc.) │(buc.) │
│ │ │*1) │*2) │
├──────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────┴────────┴────────┘

──────────
    *1) se afişează în prima etapă a campaniei de informare locală, odată cu distribuirea pliantelor
     *2) se afişează în a doua etapă a campaniei de informare locală. Conţinutul posterelor diferă în cele două etape ale campaniei.
──────────
     Caracteristici tehnice - POSTER
    - Format: 48 x 68 cm;
    – Tipar: policromie 1 faţă;
    – Hârtie: dublu cretat lucioasă de cel puţin 150 g/mp.

     Caracteristici tehnice - PLIANT
    - Format: format închis - 10 x 21 cm, format deschis - A4;
    – Tipar: policromie faţă - verso;
    – Hârtie: dublu cretat lucioasă de cel puţin 90 g/mp;
    – Finisare: fălţuire (2 biguri).


    ANEXA 6

    STRUCTURA FIŞIERELOR PENTRU PREDARE
     Pentru situaţiile neprezentate în anexă, Prestatorul creează subdirectoare separate şi denumeşte fişierele cu nume relevante, corespunzătoare sectoarelor cadastrale predate.
     Livrarea 1 "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare"
     Director: UAT_Date_teren
     Conţine subdirectorul:
    - "Memoriu_tehnic", cu fişiere care conţin descrierea lucrărilor efectuate.

     Director: UAT_Registru
     Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.
     În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului.
     Director: UAT_Opis
     Conţine un fişier doc/txt cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, având denumirea Opis_alfabetic_deţinători_UAT şi fişierele .pdf asociate.
     În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate opisului alfabetic. Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral).
     Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deţinători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.
     Director: UAT_planuri_cadastrale
     Conţine:
    - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc:
     [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT;
     [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT);
     [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului.
     [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator);
     [Cod SIRSUP]_CONSTRUCŢII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc.
     sau

    – un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral.dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral". Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale;

     Structura de layere a fişierului "plan_cadastral.dxf" va conţine minim următoarele:

┌─────────────────┬────────────────────┐
│DENUMIREA │CONŢINUTUL │
│LAYER-ULUI │LAYER-ULUI │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │- Titlul: Plan │
│ │cadastral; │
│ │- Subtitluri: UAT, │
│[Cod_SIRSUP] │judeţul, sectorul │
│_Cadrul planşei │cadastral; │
│ │- Scara planului şi │
│ │sistemul de │
│ │proiecţie STEREO 70;│
│ │- Legenda; │
│ │- Direcţia Nord; │
│ │- Denumirea │
│ │executantului, data │
│ │întocmirii; │
│ │- Schiţa cu │
│ │dispunerea │
│ │sectoarelor │
│ │cadastrale; │
│ │- Numărul planşei │
│ │(dacă sunt mai │
│ │multe); │
│ │- Trăsături de │
│ │caroiaj │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limita UAT şi │
│_LIMITA_poly │teritorii vecine │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Numele unităţilor │
│_LIMITA_txt │administrativ- │
│ │teritoriale │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele │
│_INTRAV_poly │intravilanului/ │
│ │intravilanelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Numărul/denumirea │
│_INTRAV_txt │intravilanului/ │
│ │intravilanelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele sectoarelor│
│_SECTOR_poly │cadastrale │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Numerele sectoarelor│
│_SECTOR_txt │cadastrale │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele imobilelor │
│_IMOBILE_poly │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │ID-urile imobilelor │
│_IMOBILE_txt │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │limita tarlalelor/ │
│_TARLA_poly │cvartalelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │numărul/denumirea │
│_TARLA_txt │tarlalelor/ │
│ │cvartalelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP]_NR │Numerele poştale ale│
│POŞTAL_txt │imobilelor din │
│ │intravilan │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele │
│_CONSTRUCŢII_poly│construcţiilor │
│ │definitive │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Codurile │
│_CONSTRUCŢII_txt │construcţiilor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Toponimie │
│_TOPONIMIE_txt │ │
└─────────────────┴────────────────────┘

     şi
    - un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff/pdf.


     Livrarea 2 "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală"
     Director: UAT_Registru_final
     Conţine fişiere actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare/contestaţiilor privitoare la calitatea de posesor, cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT_final, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.
     În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului.
     Director: UAT_Opis_final
     Conţine un fişier doc/txt cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, actualizat cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare şi fişierele .pdf asociate.
     Fişierul are denumirea Opis_alfabetic_deţinători_UAT_final.
     În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate indexului alfabetic.
     Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral).
     Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deţinători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.
     Director: UAT_planuri_cadastrale_final
     Conţine date actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare:
    - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc:
     [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT;
     [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT);
     [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului.
     [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator);
     [Cod SIRSUP]_CONSTRUCŢII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc.
     sau

    – un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral_final.dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral".

     Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale.
     Structura de layere a fişierului "plan_cadastral_final.dxf" va conţine minim următoarele:

┌─────────────────┬────────────────────┐
│DENUMIREA │CONŢINUTUL │
│LAYER-ULUI │LAYER-ULUI │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │- Titlul: Plan │
│ │cadastral; │
│ │- Subtitluri: UAT, │
│[Cod_SIRSUP] │judeţul, sectorul │
│_Cadrul planşei │cadastral; │
│ │- Scara planului şi │
│ │sistemul de │
│ │proiecţie STEREO 70;│
│ │- Legenda; │
│ │- Direcţia Nord; │
│ │- Denumirea │
│ │executantului, data │
│ │întocmirii; │
│ │- Schiţa cu │
│ │dispunerea │
│ │sectoarelor │
│ │cadastrale; │
│ │- Numărul planşei │
│ │(dacă sunt mai │
│ │multe); │
│ │- Trăsături de │
│ │caroiaj │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limita UAT şi │
│_LIMITA_poly │teritorii vecine │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Numele unităţilor │
│_LIMITA_txt │administrativ- │
│ │teritoriale │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele │
│_INTRAV_poly │intravilanului/ │
│ │intravilanelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Numărul/denumirea │
│_INTRAV_txt │intravilanului/ │
│ │intravilanelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele sectoarelor│
│_SECTOR_poly │cadastrale │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Numerele sectoarelor│
│_SECTOR_txt │cadastrale │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele imobilelor │
│_IMOBILE_poly │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │ID-urile imobilelor │
│_IMOBILE_txt │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │limita tarlalelor/ │
│_TARLA_poly │cvartalelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │numărul/denumirea │
│_TARLA_txt │tarlalelor/ │
│ │cvartalelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP]_NR │Numerele poştale ale│
│POŞTAL_txt │imobilelor din │
│ │intravilan │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele │
│_CONSTRUCŢII_poly│construcţiilor │
│ │definitive │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Codurile │
│_CONSTRUCŢII_txt │construcţiilor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Toponimie │
│_TOPONIMIE_txt │ │
└─────────────────┴────────────────────┘

     şi
    - un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff/pdf.    ANEXA 7

    PLANUL CADASTRAL
     Conţinutul planului cadastral
     ● Titlul: Plan cadastral;
     ● Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral;
     ● Scara planului (pentru planurile ce conţin intravilane, numitorul scării nu trebuie să depăşească 1000, iar pentru planurile ce conţin numai extravilane, numitorul scării nu trebuie să depăşească 2000) şi sistemul de proiecţie STEREO 70;
     ● Legenda;
     ● Direcţia Nord;
     ● Limita UAT şi teritoriile vecine (judeţul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt judeţ; dacă toţi vecinii sunt din acelaşi judeţ se scrie numai numele unităţii administrativ- teritoriale);
     ● Denumirea executantului (4cmx2cm), semnătura, data întocmirii;
     ● Limitele intravilanului/intravilanelor şi numărul/denumirea;
     ● Limitele şi numerele sectoarelor cadastrale;
     ● Limitele şi ID imobile;
     ● Numerele poştale ale imobilelor din intravilan;
     ● Limitele construcţiilor definitive;
     ● Toponimie (denumiri: hidrografie, principale forme de relief, păduri, drumuri şi străzi, denumiri ale obiectivelor industriale, socioculturale, etc.);
     ● Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale;
     ● Numărul planşei (dacă sunt mai multe);
     ● Trăsături de caroiaj 10 cm x 10 cm, grosime linie 0,18 mm, cu dimensiunea coordonatelor de 2 mm.

     Tipărire
     Planul cadastral se tipăreşte pe un format A3-A0, la o scară corespunzătoare, astfel încât să se distingă clar ID şi limitele imobilelor.
     Pentru imobilele care reprezintă instituţii publice (şcoli, primărie, cămin cultural, biserică, etc.) sau imobile bine cunoscute de proprietari, interiorul poligonului (imobilului) se colorează şi se specifică denumirea instituţiei.
     ● Tipărirea se face color;
     ● Numărul sectorului cadastral are înălţimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur;
     ● Grosimi linii:
    - Cadru planşă - 0,5 mm;
    – Limita de judeţ - 1mm cu culoarea roşu;
    – Limita UAT - 1 mm cu culoarea roşu;
    – Limitele sectoarelor cadastrale - 1 mm, cu culoarea verde;
    – Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru;
    – Limita imobil - 0,4 mm, cu negru;
    – Limita construcţiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru;
    – Crucile caroiajului se desenează cu grosimea de 0,2 mm.

     ● Texte

┌────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│Denumire │Înălţime│Stil │Înclinare│Culoare │
│ │(mm) │(M,Mm,m) │(V, I) │ │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Judeţ │8 │Majusculă│Vertical │Negru │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│UAT │8 │Majusculă│Vertical │Negru │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Localităţi │8 │Maj. şi │Vertical │Negru │
│ │ │minusculă│ │ │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Hidrografie │2 │Maj. şi │Italic │Albastru│
│ │ │minusculă│ │ │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Titlu │10 │Majuscule│Vertical │Negru │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Subtitluri,Sect.cad.│8 │Maj. şi │Vertical │Negru │
│ │ │minusculă│ │ │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Scara │6 │Maj. şi │Vertical │Negru │
│ │ │minusculă│ │ │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ID │4 │ │Vertical │Negru │
└────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┘


     ● Drumurile se redactează cu negru;
     ● Hidrografia se redactează cu albastru;
     ● Căile ferate se redactează cu semnul convenţional corespunzător.


    ANEXA 8

    STRUCTURA ŞI DESCRIEREA CÂMPURILOR FIŞIERULUI CGXML

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│STRUCTURA ŞI DESCRIEREA CÂMPURILOR FIŞIERULUI CGXML │
├───────────────────┬─────────────────────┬────────┬───────┬────┬─────────────────┤
│Tabela │Coloana │Tip Date│Lungime│PK │Note/Observaţii │
│ │ │ │coloană│ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Address │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ADDRESSID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unic al adresei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │SIRSUP │String │50 │ │SIRUTA superioară│
│ │ │ │ │ │reprezentând UAT │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │SIRUTA │
│ │SIRUTA │String │50 │ │reprezentând │
│ │ │ │ │ │localitatea │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │INTRAVILAN │Boolean │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │intravilan │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │DISTRICTTYPE │String │50 │ │Tip subunitate │
│ │ │ │ │ │administrativă │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Denumire │
│ │DISTRICTNAME │String │50 │ │subunitate │
│ │ │ │ │ │administrativă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │STREETTYPE │String │50 │ │Tip stradă │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │STREETNAME │String │50 │ │Denumire stradă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │POSTALNUMBER │String │50 │ │Număr poştal │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │BLOCK │String │50 │ │Bloc │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ENTRY │String │50 │ │Scara │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │FLOOR │String │50 │ │Etaj │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │APNO │String │50 │ │Număr apartament │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ZIPCODE │String │50 │ │Cod poştal │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │DESCRIPTION │String │4000 │ │Descriere │
│ │ │ │ │ │suplimentară │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │SECTION │String │100 │ │Tronson │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Building │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │BUILDINGID │Int32 │ │TRUE│unic al │
│ │ │ │ │ │construcţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │LANDID │Int32 │ │ │terenului pe care│
│ │ │ │ │ │se │
│ │ │ │ │ │află construcţia │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │ADDRESSID │Int32 │ │ │adresei │
│ │ │ │ │ │construcţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Numărul │
│ │BUILDNO │Int32 │ │ │construcţiei în │
│ │ │ │ │ │cadrul │
│ │ │ │ │ │terenului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │
│ │MEASUREDAREA │Double │ │ │măsurată a │
│ │ │ │ │ │construcţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │
│ │TOTALAREA │Double │ │ │desfăşurată a │
│ │ │ │ │ │construcţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Cod grupă │
│ │BUILDINGDESTINATION │String │50 │ │destinaţie │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │LEVELSNO │Int32 │ │ │Număr nivele │
│ │ │ │ │ │construcţie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │IUNO │Int32 │ │ │Număr unităţi │
│ │ │ │ │ │individuale │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TAXVALUE │Double │ │ │Valoare de │
│ │ │ │ │ │impozitare │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Comentarii/ │
│ │NOTES │String │2000 │ │Menţiuni │
│ │ │ │ │ │construcţie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ISLEGAL │Boolean │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │'Are acte' │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa din │
│ │LEGALAREA │Double │ │ │acte a │
│ │ │ │ │ │construcţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │E2IDENTIFIER │String │200 │ │electronic │
│ │ │ │ │ │aparţinând │
│ │ │ │ │ │sistemului ETERRA│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERCADNO │String │200 │ │Număr cadastral │
│ │ │ │ │ │hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERLBNO │String │200 │ │Număr carte │
│ │ │ │ │ │funciară hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TOPONO │String │200 │ │Număr topografic │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificator │
│ │CADGENNO │String │200 │ │înregistrare │
│ │ │ │ │ │sistematică │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│BuildingCommonParts│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │BUILDINGCOMMONPARTID │Int32 │ │TRUE│unic al părţii │
│ │ │ │ │ │comune │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │construcţiei de │
│ │ │ │ │ │care │
│ │ │ │ │ │aparţine partea │
│ │ │ │ │ │comună │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │COMMONPARTTYPE │String │255 │ │Tip parte comună │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Contested │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificator │
│ │CONTESTEDID │Int32 │ │TRUE│unic al │
│ │ │ │ │ │contestaţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │CONTESTEDNUMBER │Int32 │ │ │Număr cerere de │
│ │ │ │ │ │rectificare/ │
│ │ │ │ │ │contestaţie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │CONTESTEDDATE │DateTime│ │ │Data cererii de │
│ │ │ │ │ │rectificare/ │
│ │ │ │ │ │contestaţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Număr proces │
│ │ │ │ │ │verbal de │
│ │SOLUTIONNUMBER │Int32 │ │ │soluţionare │
│ │ │ │ │ │cerere de │
│ │ │ │ │ │rectificare/ │
│ │ │ │ │ │contestaţie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Data proces │
│ │ │ │ │ │verbal de │
│ │SOLUTIONDATE │DateTime│ │ │soluţionare │
│ │ │ │ │ │cerere de │
│ │ │ │ │ │rectificare/ │
│ │ │ │ │ │contestaţie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ContestedxEntity │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │CONTESTEDXENTITYID │Int32 │ │TRUE│unic al legăturii│
│ │ │ │ │ │dintre │
│ │ │ │ │ │contestaţie şi │
│ │ │ │ │ │entitate │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │CONTESTEDID │Int32 │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │contestaţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │LANDID │Int32 │ │ │terenului la care│
│ │ │ │ │ │se │
│ │ │ │ │ │refera │
│ │ │ │ │ │contestaţia │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │construcţiei de │
│ │ │ │ │ │care │
│ │ │ │ │ │aparţine partea │
│ │ │ │ │ │comună │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │IUID │Int32 │ │ │unităţii │
│ │ │ │ │ │individuale │
│ │ │ │ │ │la care se refera│
│ │ │ │ │ │contestaţia │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │NOTES │String │4000 │ │Observaţii │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Deed │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │DEEDID │Int32 │ │TRUE│Identificator │
│ │ │ │ │ │unic al actului/ │
│ │ │ │ │ │documentului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │DEEDNUMBER │String │50 │ │Numărul actului/ │
│ │ │ │ │ │documentului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │DEEDDATE │DateTime│ │ │Data actului/ │
│ │ │ │ │ │documentului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tipul actului/ │
│ │DEEDTYPE │String │50 │ │documentului │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │AUTHORITY │String │50 │ │Autoritatea │
│ │ │ │ │ │emitentă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Descriere │
│ │NOTES │String │4000 │ │suplimentară act/│
│ │ │ │ │ │document │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │FILEID │Int32 │ │ │descrierii │
│ │ │ │ │ │fişierului │
│ │ │ │ │ │de care se leagă │
│ │ │ │ │ │actul/documentul │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tip monedă │
│ │VALUECURRENCY │String │50 │ │valoare act/ │
│ │ │ │ │ │document │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │VALUEAMOUNT │String │200 │ │Valoare act/ │
│ │ │ │ │ │document │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│FileDescription │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │FILENAME │String │50 │ │Denumirea │
│ │ │ │ │ │fişierul CGXML │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │EXPORTDATE │DateTime│ │ │Data exportului │
│ │ │ │ │ │fişierului din │
│ │ │ │ │ │sistemul ETERRA │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Versiunea │
│ │ │ │ │ │fişierului CG/ │
│ │FILEVERSION │String │50 │ │aplicaţiei │
│ │ │ │ │ │Generare CG cu │
│ │ │ │ │ │care a fost │
│ │ │ │ │ │generat │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tip operaţiune │
│ │OPERATIONTYPE │String │50 │ │cadastrală │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │LICENSEDNAME │String │255 │ │Denumire/Nume │
│ │ │ │ │ │autorizat │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │LICENSENUMBER │String │50 │ │Serie licenţă │
│ │ │ │ │ │autorizat │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │FILEID │Int32 │ │TRUE│unic al │
│ │ │ │ │ │descrierii │
│ │ │ │ │ │fişierului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Land │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │LANDID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unic al terenului│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Sectorul │
│ │CADSECTOR │String │200 │ │cadastral în care│
│ │ │ │ │ │se află │
│ │ │ │ │ │terenul │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ADDRESSID │Int32 │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │adresei terenului│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │MEASUREDAREA │Double │ │ │Suprafaţa │
│ │ │ │ │ │măsurată teren │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PARCELLEGALAREA │Double │ │ │Suprafaţa totală │
│ │ │ │ │ │din acte teren │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ISNEW │Boolean │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │tip teren nou │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │FILEID │Int32 │ │ │descrierii │
│ │ │ │ │ │fişierului │
│ │ │ │ │ │CG de care se │
│ │ │ │ │ │leagă terenul │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa totală │
│ │BUILDINGLEGALAREA │Double │ │ │din acte │
│ │ │ │ │ │construcţii │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TAXVALUE │Double │ │ │Valoare de │
│ │ │ │ │ │impozitare │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │NOTES │String │2000 │ │Comentarii/ │
│ │ │ │ │ │Menţiuni teren │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare booleană │
│ │ENCLOSED │Boolean │ │ │împrejmuit │
│ │ │ │ │ │(TRUE), │
│ │ │ │ │ │neîmprejmuit │
│ │ │ │ │ │(FALSE) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │zona │
│ │COAREA │Boolean │ │ │cooperativizată │
│ │ │ │ │ │(TRUE), │
│ │ │ │ │ │necooperativizată│
│ │ │ │ │ │(FALSE) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │E2IDENTIFIER │String │200 │ │electronic │
│ │ │ │ │ │aparţinând │
│ │ │ │ │ │sistemului ETERRA│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERCADNO │String │200 │ │Număr cadastral │
│ │ │ │ │ │hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERLBNO │String │200 │ │Număr carte │
│ │ │ │ │ │funciară hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TOPONO │String │200 │ │Număr topografic │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificator │
│ │CADGENNO │String │200 │ │înregistrare │
│ │ │ │ │ │sistematică │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│IU │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │IUID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unic al unităţii │
│ │ │ │ │ │individuale │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │construcţiei de │
│ │ │ │ │ │care │
│ │ │ │ │ │aparţine unitatea│
│ │ │ │ │ │individuală │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │IDENTIFIER │String │50 │ │Identificator │
│ │ │ │ │ │apartament │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tronsonul │
│ │SECTION │String │50 │ │blocului de care │
│ │ │ │ │ │aparţine │
│ │ │ │ │ │unitatea │
│ │ │ │ │ │individuală │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Număr apartament/│
│ │APNO │String │50 │ │denumire a │
│ │ │ │ │ │unităţii │
│ │ │ │ │ │individuale │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ENTRY │String │50 │ │Scara blocului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │MEASUREDAREA │Double │ │ │Suprafaţa │
│ │ │ │ │ │măsurată │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TOTALAREA │Double │ │ │Suprafaţa utilă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare cotă │
│ │LANDINDIVISIONAREA │String │ │ │teren indiviză │
│ │ │ │ │ │(fracţie) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare cotă │
│ │COMMONPARTSAREA │String │ │ │părţi comune │
│ │ │ │ │ │(fracţie) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │NOTES │String │2000 │ │Comentarii/ │
│ │ │ │ │ │Menţiuni unitate │
│ │ │ │ │ │individuală │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │FLOOR │String │50 │ │Etaj │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tip cotă teren │
│ │LANDDIVISIONTYPE │String │ │ │indiviză │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tip cotă părţi │
│ │COMMONPARTSTYPE │String │ │ │comune │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ROOMNO │Int16 │ │ │Număr camere │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │E2IDENTIFIER │String │200 │ │electronic │
│ │ │ │ │ │aparţinând │
│ │ │ │ │ │sistemului ETERRA│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERCADNO │String │200 │ │Număr cadastral │
│ │ │ │ │ │hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERLBNO │String │200 │ │Număr carte │
│ │ │ │ │ │funciară hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TOPONO │String │200 │ │Număr topografic │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificator │
│ │CADGENNO │String │200 │ │înregistrare │
│ │ │ │ │ │sistematică │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Parcel │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PARCELID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unic al parcelei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │LANDID │Int32 │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │terenului de care│
│ │ │ │ │ │aparţine parcela │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │NUMBER │Int32 │ │ │Număr parcelă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │MEASUREDAREA │Double │ │ │Suprafaţa │
│ │ │ │ │ │măsurată parcelă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tip categorie │
│ │USECATEGORY │String │50 │ │folosinţă │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │INTRAVILAN │Boolean │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │intravilan │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TAXVALUE │Double │ │ │Valoare taxă de │
│ │ │ │ │ │impozitare │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TITLENO │String │50 │ │Număr titlu de │
│ │ │ │ │ │proprietate │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │LANDPLOTNO │String │50 │ │Număr tarla │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PARCELNO │String │50 │ │Numărul parcelei │
│ │ │ │ │ │din tarla │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │NOTES │String │2000 │ │Comentarii/ │
│ │ │ │ │ │Menţiuni parcelă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │E2IDENTIFIER │String │200 │ │electronic │
│ │ │ │ │ │aparţinând │
│ │ │ │ │ │sistemului ETERRA│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERCADNO │String │200 │ │Număr cadastral │
│ │ │ │ │ │hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERLBNO │String │200 │ │Număr carte │
│ │ │ │ │ │funciară hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TOPONO │String │200 │ │Număr topografic │
│ │ │ │ │ │parcelă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificator │
│ │CADGENNO │String │200 │ │înregistrare │
│ │ │ │ │ │sistematică │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Person │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PERSONID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unic al persoanei│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ADDRESSID │Int32 │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │adresei persoanei│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │FIRSTNAME │String │255 │ │Prenume persoană │
│ │ │ │ │ │fizică │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare booleană │
│ │ISPHYSICAL │Boolean │ │ │persoană fizică │
│ │ │ │ │ │(TRUE), juridică │
│ │ │ │ │ │(FALSE) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │LASTNAME │String │255 │ │Nume/Denumire │
│ │ │ │ │ │persoană │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │decedat (TRUE), │
│ │DEFUNCT │Boolean │ │ │viu/ │
│ │ │ │ │ │stare │
│ │ │ │ │ │nedeterminată │
│ │ │ │ │ │(FALSE) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │proprietar │
│ │IDENTIFIED │Boolean │ │ │identifi- │
│ │ │ │ │ │cat (TRUE), │
│ │ │ │ │ │neidentificat │
│ │ │ │ │ │(FALSE) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │IDCODE │String │50 │ │Cod CNP/CUI │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PREVIOUSLASTNAME │String │50 │ │Nume anterior │
│ │ │ │ │ │persoană │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │FATHERINITIAL │String │50 │ │Iniţiala tatălui │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │CITIZENSHIPCOUNTRY │String │50 │ │Cetăţenie │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tip act de │
│ │IDCARDTYPE │String │50 │ │identitate │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │IDCARDSERIALNO │String │50 │ │Serie act de │
│ │ │ │ │ │identitate │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │IDCARDNUMBER │String │ │ │Număr act de │
│ │ │ │ │ │identitate │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │NOTES │String │2000 │ │Comentarii/ │
│ │ │ │ │ │Menţiuni │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PHONE │String │ │ │Telefon │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │EMAIL │String │ │ │Email │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │FILEID │Int32 │ │ │descrierii │
│ │ │ │ │ │fişierului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │REGISTRATIONID │Int32 │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │înregistrării │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Points │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │POINTID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unic al punctului│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │IMMOVABLEID │Int32 │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │terenului de care│
│ │ │ │ │ │aparţine punctul │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │construcţiei de │
│ │ │ │ │ │care │
│ │ │ │ │ │aparţine punctul │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │NO │String │50 │ │Număr punct │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │X │Double │ │ │Coordonata X a │
│ │ │ │ │ │punctului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │Y │Double │ │ │Coordonata Y a │
│ │ │ │ │ │punctului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Registration │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │REGISTRATIONID │Int32 │ │TRUE│unic al │
│ │ │ │ │ │înscrierii │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │REGISTRATIONTYPE │String │ │ │Tip înscriere │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │RIGHTTYPE │String │50 │ │Tip drept │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Detalii │
│ │RIGHTCOMMENT │String │2000 │ │suplimentare │
│ │ │ │ │ │legate de │
│ │ │ │ │ │înscrierea unui │
│ │ │ │ │ │drept │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Textul notei în │
│ │NOTES │String │4000 │ │cazul în care │
│ │ │ │ │ │tipul │
│ │ │ │ │ │înscrierii este │
│ │ │ │ │ │notă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │DEEDID │Int32 │ │ │actului în baza │
│ │ │ │ │ │căruia │
│ │ │ │ │ │se face │
│ │ │ │ │ │înscrierea │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Mod dobândire al │
│ │TITLE │String │50 │ │dreptului │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │QUOTATYPE │String │50 │ │Tip cotă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │INITIALQUOTA │String │10 │ │Cota iniţială │
│ │ │ │ │ │(fracţie) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ACTUALQUOTA │String │50 │ │Cota actuală │
│ │ │ │ │ │(fracţie) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │VALUECURRENCY │String │50 │ │Tip monedă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │VALUEAMOUNT │String │50 │ │Valoare în monedă│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │COMMENTS │String │2000 │ │Observaţii │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Partea cărţii │
│ │LBPARTNO │Int32 │ │ │funciare în care │
│ │ │ │ │ │se va │
│ │ │ │ │ │face înscrierea │
│ │ │ │ │ │(2 sau 3) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Număr poziţie din│
│ │POSITION │Int32 │ │ │partea cărţii │
│ │ │ │ │ │funciare în care │
│ │ │ │ │ │se va face │
│ │ │ │ │ │înscrierea │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Numărul cererii │
│ │APPNO │Int32 │ │ │în baza căreia │
│ │ │ │ │ │s-a │
│ │ │ │ │ │făcut înscrierea │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Data cererii în │
│ │APPDATE │DateTime│ │ │baza căreia s-a │
│ │ │ │ │ │făcut │
│ │ │ │ │ │înscrierea │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│RegistrationXEntity│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │REGISTRATIONXENTITYID│String │ │TRUE│unic al legăturii│
│ │ │ │ │ │dintre │
│ │ │ │ │ │înregistrare şi │
│ │ │ │ │ │entitate │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │REGISTRATIONID │Int32 │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │înregistrării │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │LANDID │Int32 │ │ │terenului la care│
│ │ │ │ │ │se │
│ │ │ │ │ │referă │
│ │ │ │ │ │înregistrarea │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │construcţiei la │
│ │ │ │ │ │care │
│ │ │ │ │ │se referă │
│ │ │ │ │ │înregistrarea │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │IUID │Int32 │ │ │unităţii │
│ │ │ │ │ │individuale │
│ │ │ │ │ │la care se referă│
│ │ │ │ │ │înregistrarea │
└───────────────────┴─────────────────────┴────────┴───────┴────┴─────────────────┘


┌───────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────────┬──────────────┐
│Denumire Relaţie │Tabel Părinte │Coloana │Tabel Copil │Coloana Copil │
│ │ │Părinte │ │ │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Building_IndividualUnit │Building │BUILDINGID │IU │BUILDINGID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Building_BuildingCommonParts │Building │BUILDINGID │BuildingCommonParts│BUILDINGID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Immovable_Building │Land │LANDID │Building │LANDID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_FileDescription_Land │FileDescription│FILEID │Land │FILEID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Address_Building │Address │ADDRESSID │Building │ADDRESSID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Building_Points │Building │BUILDINGID │Points │BUILDINGID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Immovable_Points │Land │LANDID │Points │IMMOVABLEID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Address_Immovable │Address │ADDRESSID │Land │ADDRESSID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Immovable_Parcel │Land │LANDID │Parcel │LANDID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Person_FileDescription │FileDescription│FILEID │Person │FILEID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Address_Person │Address │ADDRESSID │Person │ADDRESSID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Deed_FileDescription │FileDescription│FILEID │Deed │FILEID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Land_RegistrationXEntity │Land │LANDID │RegistrationXEntity│LANDID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Building_InscrierexEntitate │Building │BUILDINGID │RegistrationXEntity│BUILDINGID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_IU_RegistrationXEntity │IU │IUID │RegistrationXEntity│IUID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Registration_RegistrationXEntity│Registration │REGISTRATIONID│RegistrationXEntity│REGISTRATIONID│
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Land_ContestedxEntity │Land │LANDID │ContestedxEntity │LANDID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Building_ContestedxEntity │Building │BUILDINGID │ContestedxEntity │BUILDINGID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_IU_ContestedxEntity │IU │IUID │ContestedxEntity │IUID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Contested_ContestedxEntity │Contested │CONTESTEDID │ContestedxEntity │CONTESTEDID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Deed_Registration │Deed │DEEDID │Registration │DEEDID │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│Denumire Relaţie │Tabel Părinte │Coloana │Tabel Copil │Coloana Copil │
│ │ │Părinte │ │ │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│FK_Registration_Person │Registration │REGISTRATIONID│Person │REGISTRATIONID│
└───────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────────┴──────────────┘

     Notă:
     În cazul în care structura fişierului cgxml va suferi modificări, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Prestatorului

    ANEXA 9

    GRAFICUL DE ACTIVITĂŢI

┌────┬─────────────┬──────────────┬───────────┐
│Nr. │Descriere │ │Durata │
│crt.│activitate │Responsabil de│estimată a │
│ │ │activitate │activităţii│
│ │ │ │(săptămâni)│
├────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Analiză date,│ │ │
│ │recunoaştere │ │ │
│1 │teren, │Prestator │1 - 5 │
│ │stabilire │ │ │
│ │soluţie │ │ │
│ │tehnică de │ │ │
│ │realizare a │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│2 │Derularea │Prestator │5 - 30*1) │
│ │lucrărilor de│ │ │
│ │specialitate │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Verificarea │ │ │
│ │şi recepţia │ │ │
│3 │livrării │OCPI │2 - 16 │
│ │"Documentele │ │ │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului -│ │ │
│ │copie spre │ │ │
│ │publicare" │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Publicarea │ │ │
│ │documentelor │ │ │
│4 │tehnice ale │Primărie, OCPI│9 │
│ │cadastrului │ │ │
│ │inclusiv │ │ │
│ │pregătirea │ │ │
│ │publicării şi│ │ │
│ │primirea │ │ │
│ │cererilor de │ │ │
│ │rectificare │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│5 │Soluţionarea │OCPI cu │2 - 9 │
│ │cererilor de │sprijinul │ │
│ │rectificare │Prestatorului,│ │
│ │ │reprezentantu-│ │
│ │ │lui UAT │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Actualizarea │ │ │
│ │documentelor │ │ │
│ │tehnice în │ │ │
│6 │urma │OCPI,Prestator│4 │
│ │soluţionă- │ │ │
│ │rii cererilor│ │ │
│ │de │ │ │
│ │rectificare │ │ │
│ │şi întocmirea│ │ │
│ │"Documentelor│ │ │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului -│ │ │
│ │copie finală"│ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│7 │Deschiderea │OCPI │- │
│ │cărţilor │ │ │
│ │funciare │ │ │
└────┴─────────────┴──────────────┴───────────┘

──────────
    *1) Perioada specifică pentru fiecare sector cadastral este prevăzută în programul de livrări al Contractului
──────────

    ANEXA 10

    FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE
     Nr. ....... / ................
     CERERE DE RECTIFICARE
     Subsemnatul/Subscrisa......................, domiciliat în/cu sediul în localitatea ................., str. ......................, nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ...., sector nr. /judeţul.............., identificat cu BI/CI, seria............, nr. ......., eliberat de ................. /CUI ................, reprezentat/ă prin ............... domiciliat în ........................., str. .............., nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ......, ap. ......., sector nr. /judeţul................, identificat cu BI/CI, seria ........, nr. ......., eliberat de ...................., conform procurii/împuternicirii nr. .........,
     În baza prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a verificării documentelor tehnice ale cadastrului aferente unităţii administrativ-teritoriale..................../sectorului cadastral...............afişate la sediul .........../pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, formulez cerere de rectificare a imobilului identificat în Registrul cadastral al imobilelor cu ID nr. ...., cu privire la următoarele aspecte:
    1. ..................
    2. ..................
    .....................
    n ...................

    Pentru a susţine cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale următoarelor acte juridice: ...............
     Data
     Semnătura,
     Notă:
     O cerere de rectificare are ca obiect un imobil.


    ANEXA 11

    FORMULAR PROCES VERBAL SOLUŢIONARE CERERE DE RECTIFICARE
     Antet OCPI
     Nr. ........... data ....................
     PROCES-VERBAL
     În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (3) al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluţionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate pentru unitatea administrativ- teritorială .................. /sector cadastral .............., numită prin ......................., compusă din următorii membri: ....................
     Analizând cererea de rectificare nr. ........./data ........... formulată de (numele şi prenumele solicitantului) ............................, cu privire la imobilul identificat în documentele tehnice cadastrale ale unităţii administrativ-teritoriale ................... /sector cadastral ..................... cu ID nr. ............
     În baza (acte, măsurători topografice etc.)......................
     DECIDE:
     ADMITE cererea şi dispune rectificarea imobilului cu ID ............. astfel: .................
     RESPINGE cererea de rectificare pentru motivele ...............................................
     Prezentul proces-verbal se comunică persoanelor care au formulat cererea de rectificare şi altor persoane interesate potrivit documentelor tehnice ale cadastrului.
     Procesul-verbal poate fi contestat cu plângere la judecătorie, în termen de 15 zile de la comunicare.
     Semnăturile membrilor desemnaţi cu soluţionarea cererilor de rectificare
     (nume şi prenume) ................
     (nume şi prenume) ................
     Notă:
     În situaţia în care cererea de rectificare afectează şi alte imobile decât imobilul contestat, prin procesul verbal se dispune notarea cererii de rectificare în fişierele cgxml ale imobilelor afectate şi rectificarea acestor imobilelor conform situaţiei rezultate din acte, măsurători etc.


    ANEXA 12

    ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE
     Subsemnatul/a ........................ angajat la ................. în calitate de .................. mă oblig ca pe perioada derulării contractului nr. ........ având ca obiect realizarea lucrărilor sistematice de cadastru în UAT ..................., sectoarele cadastrale nr. .......*1), să asigur confidenţialitatea datelor şi informaţiilor gestionate de către ANCPI/OCPI, cu care intru în contact pe toată perioada de derulare a contractului, precum şi pentru o perioadă de 5(cinci) ani de la data finalizării acestuia.
──────────
    *1) se enumeră sectoarele cadastrale/unităţile administrativ-teritoriale
──────────

     Data
     Semnătura,

    ANEXA 13

    MODEL PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE
     OCPI .............. Nr. ...... Data .................
    PROCES - VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE LIVRABILE
     în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale
     Livrarea nr. .............(denumirea livrării conform specificaţiilor tehnice)
     Etapa nr. ..................(denumirea etapei conform specificaţiilor tehnice)
     Refacerea nr. (0, 1 sau 2)
     UAT ............., Judeţul ..................
     SECTOR CADASTRAL nr. ...........
     Lucrările de înregistrare sistematică se desfăşoară în baza contractului de prestări servicii nr. ........../(data) ........... încheiat între ..................... şi (denumirea contractantului)
     Subsemnatul/Subscrisa (denumirea contractantului), în calitate de Prestator pentru sectorul cadastral nr. .........din UAT ............., judeţul am predat la OCPI ............................... Livrarea nr. ............ - (denumirea livrării conform specificaţiilor tehnice), Etapa nr. ................ - (denumirea etapei conform specificaţiilor tehnice), Refacerea nr. ....... - (0,1 sau 2).
     Fişierele .cgxml şi .pdf aferente prezentei livrări:
     ● sunt încărcate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară spre a fi verificate;
     ● denumirea livrărilor încărcate în sistemul integrat este .............................
     Comisia de recepţie din cadrul OCPI a constatat că au fost predate de către (denumirea contractantului) ........................, prin reprezentant (numele şi prenumele reprezentantului), în baza împuternicirii (nr. ............./data), următoarele livrabile:
     (se alege tabelul corespunzător în funcţie de livrare/etapă/refacere)
     Livrarea 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare - Etapa 1

┌────┬────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Livrabilul │Format/nr. Exemplare │
│crt.│ ├──────────────┬───────┤
│ │ │Format digital│Nr. │
│ │ │ │fişiere│
├────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Memoriu │ │ │
│1 │tehnic cu │.pdf │ │
│ │descrierea │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │
│ │efectuate │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Fişele de │ │ │
│ │date ale │ │ │
│ │imobile- │ │ │
│2 │lor, actele │.pdf │ │
│ │colectate în│ │ │
│ │cadrul │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │
│ │sistemati- │ │ │
│ │ce de │ │ │
│ │cadastru │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│3 │Fişierele │.xml │ │
│ │.cgxml │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│4 │Registrul │.doc/.txt şi │ │
│ │cadastral al│.pdf │ │
│ │imobilelor │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Opisul │ │ │
│ │alfabetic al│ │ │
│ │titula- │ │ │
│5 │rilor │.doc/.txt şi │ │
│ │drepturilor │.pdf │ │
│ │reale de │ │ │
│ │proprietate,│ │ │
│ │al │ │ │
│ │posesorilor │ │ │
│ │şi al altor │ │ │
│ │deţinători │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│6 │Planurile │.tiff │ │
│ │cadastrale │georeferenţiat│ │
│ │ │.shp/.dxf şi │ │
│ │ │.pdf │ │
│ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────────┴───────┘


     Livrarea 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare - Etapa 2

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │Format/nr. │
│Nr. │Livrabilul │Exemplare │
│crt.│ ├───────┬──────────┤
│ │ │Format │Cantităţi │
│ │ │hârtie │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Memoriu tehnic│da, 1 │nr. dosare│
│1 │cu descrierea │ex. │...... │
│ │lucrărilor │ │nr. pagini│
│ │efectuate │ │...... │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Fişele de date│ │ │
│ │ale imobile- │da, 1 │nr. dosare│
│2 │lor, actele │ex. │...... │
│ │colectate în │ │nr. pagini│
│ │cadrul │ │...... │
│ │lucrărilor │ │ │
│ │sistemati- │ │ │
│ │ce de cadastru│ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Registrul │da, 1 │nr. dosare│
│3 │cadastral al │ex. │...... │
│ │imobilelor │ │nr. pagini│
│ │ │ │...... │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Opisul │ │ │
│ │alfabetic al │ │ │
│ │titula- │da, 1 │nr. dosare│
│4 │rilor │ex. │...... │
│ │drepturilor │ │nr. pagini│
│ │reale de │ │...... │
│ │proprietate, │ │ │
│ │al posesorilor│ │ │
│ │şi al altor │ │ │
│ │deţinători │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Planurile │da, 1 │nr. planşe│
│5 │cadastrale │ex │...... │
│ │ │ │format │
│ │ │ │..........│
└────┴──────────────┴───────┴──────────┘


     Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală - Etapa 1

┌────┬────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Livrabilul │Format I nr. Exemplare│
│crt.│ ├──────────────┬───────┤
│ │ │Format digital│Nr. │
│ │ │ │fişiere│
├────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Cereri de │ │ │
│ │rectificare,│ │ │
│1 │contestaţii,│.pdf │ │
│ │acte, │ │ │
│ │procese │ │ │
│ │verbale, │ │ │
│ │etc. │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│2 │Fişierele │.xml │ │
│ │.cgxml │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│3 │Registrul │.doc/.txt şi │ │
│ │cadastral al│.pdf │ │
│ │imobilelor │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Opisul │ │ │
│ │alfabetic al│ │ │
│ │titula- │ │ │
│4 │rilor │.doc/.txt şi │ │
│ │drepturilor │.pdf │ │
│ │reale de │ │ │
│ │proprietate,│ │ │
│ │al │ │ │
│ │posesorilor │ │ │
│ │şi al altor │ │ │
│ │deţinători │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│6 │Planurile │.tiff │ │
│ │cadastrale │georeferenţiat│ │
│ │ │.shp/.dxf şi │ │
│ │ │.pdf │ │
│ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────────┴───────┘


     Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală - Etapa 2

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │Format/nr. │
│Nr. │Livrabilul │Exemplare │
│crt.│ ├───────┬──────────┤
│ │ │Format │Cantităţi │
│ │ │hârtie │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Registrul │da, 2 │nr. dosare│
│1 │cadastral al │ex. │...... │
│ │imobilelor │ │nr. pagini│
│ │ │ │...... │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Opisul │ │ │
│ │alfabetic al │ │ │
│ │titula- │da, 2 │nr. dosare│
│2 │rilor │ex. │...... │
│ │drepturilor │ │nr. pagini│
│ │reale de │ │...... │
│ │proprietate, │ │ │
│ │al posesorilor│ │ │
│ │şi al altor │ │ │
│ │deţinători │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Planurile │da, 2 │nr. planşe│
│3 │cadastrale │ex │...... │
│ │ │ │format │
│ │ │ │..........│
└────┴──────────────┴───────┴──────────┘


     Prezentul Proces-verbal de predare-primire a fost întocmit în 2 exemplare, unul pentru Prestator, şi unul pentru OCPI.
     Am primit,
     Comisia de recepţie din cadrul OCPI:
     Nume prenume, funcţie, serviciu,
     semnătura
     Nume prenume, funcţie, serviciu,
     semnătura
     .............
     Am predat,
     Reprezentantul prestatorului,
     Nume prenume, funcţie, semnătura

    ANEXA 14

    MODEL NOTIFICARE
     OCPI ........... Nr. .......... Data ...............
     NOTIFICARE Livrarea (1 sau 2) Documentele tehnice ale cadastrului - (copie spre publicare/finală)
     UAT ................, JUDEŢUL ...................
     SECTOR CADASTRAL ................................
     ETAPA 1 - Livrare documente în format digital
     Contractul de prestări servicii nr. ......... /(data) .............. încheiat între ................ şi (denumirea contractantului)
     (se alege varianta corespunzătoare în funcţie de livrare)
     Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. ........./(data)..........., a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) pentru sectorul cadastral nr. ..................... din UAT privind Livrarea (1 sau 2): Documentele tehnice ale cadastrului - (copie spre publicare/finală) ..................., etapa 1 - documente în format digital, predate conform Procesului-verbal de predare-primire nr. ............ /(data) ....................
     Documentele predate nu au avut nevoie de refaceri.
     Sau
     (dacă este cazul - refacerea 1)
     În baza Procesului-verbal de constatare nr. .........../(data) ................ emis de Comisia de recepţie, Prestatorul a corectat şi a efectuat redepunerea în termen de ........ zile de la comunicare.
     (dacă este cazul - refacerea 2)
     În baza Procesului-verbal de constatare nr. .........../(data) ................ emis de Comisia de recepţie, Prestatorul a corectat şi a efectuat redepunerea în termen de ........ zile de la comunicare.
     Comisia de recepţie constată că Livrarea 1 sau 2- Documentele tehnice ale cadastrului - .................... (.copia spre publicare/finală), etapa 1 - documente în format ......... digital ............, pentru sectorul cadastral ............. UAT ....................., îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului şi recepţionează livrarea.
     Prestatorul va preda restul livrabilelor în format analogic în termen de 5 zile.
     Comisia de recepţie din cadrul OCPI (judeţul) a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară:
     Membri:
     Nume prenume, funcţie, semnătura
     Nume prenume, funcţie, semnătura

     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016