Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM din 25 iunie 2012  de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

SISTEM din 25 iunie 2012 de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2012

    CAP. I

    A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportãrilor contabile la 30 iunie 2012

    1. Generalitãţi
    1.1. Entitãţile care aplicã Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene, parte componentã a Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, şi care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 1 alin. (2) din ordin au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã raportãri contabile la 30 iunie 2012 la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
    1.2. Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile pct. 1.1 se aplicã şi subunitãţilor înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în strãinãtate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
    1.3. Entitãţile depun raportãrile contabile la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formã electronicã pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşatã o semnãturã electronicã extinsã.
    Formatul electronic al raportãrilor contabile depuse pe internet sau la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constã într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.
    În acest sens, entitãţile pot depune raportãrile contabile la registratura unitãţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declaratã, potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunãtãţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de cãtre operatorii economici şi alţi contribuabili sau numai în formã electronicã pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşatã o semnãturã electronicã extinsã.
    Entitãţile depun raportãrile contabile la registratura unitãţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declaratã, pe suport magnetic, împreunã cu raportãrile contabile listate cu ajutorul programului de asistenţã elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

    2. Prezentarea şi modul de completare a raportãrilor contabile la 30 iunie 2012
    2.1. Entitãţile întocmesc şi depun la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportãri contabile la 30 iunie 2012 care cuprind urmãtoarele formulare:
    a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
    b) Contul de profit şi pierdere (cod 20);
    c) Date informative (cod 30).
    2.2. Entitãţile completeazã datele de identificare (denumirea entitãţii, adresa, telefonul şi numãrul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectã în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare fãrã a folosi prescurtãri sau iniţiale. În cãsuţe se vor trece codurile care delimiteazã încadrarea entitãţilor.
    2.3. Necompletarea corectã pe prima paginã a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu datele prevãzute la pct. 2.2 conduce la imposibilitatea identificãrii entitãţii şi, în consecinţã, se considerã cã raportarea contabilã la 30 iunie 2012 nu a fost depusã, entitatea fiind sancţionatã potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    2.4. Entitãţile completeazã codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitãţi), din Clasificarea activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificãrile ulterioare.
    Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute în vedere şi de subunitãţile înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în strãinãtate şi care vor completa forma de proprietate corespunzãtoare societãţilor comerciale cãrora le aparţin.
    Societãţile comerciale care, potrivit actului constitutiv, reprezintã filiale ale unor societãţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat completeazã la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, dupã caz.
    2.5. Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintã, în formã sinteticã, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate dupã naturã şi lichiditate, respectiv dupã naturã şi exigibilitate.
    2.6. Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2012, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiatã dupã înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
    Entitãţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completeazã formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu informaţiile corespunzãtoare datelor de la 1 ianuarie 2012 şi 30 iunie 2012.
    2.7. Formularul "Contul de profit şi pierdere" cuprinde cifra de afaceri netã, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2012.
    2.8. Datele care se raporteazã în formularul "Contul de profit şi pierdere" sunt cumulate de la începutul anului pânã la sfârşitul perioadei de raportare. Rândul 66 "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)" se completeazã numai de cãtre microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.
    Entitãţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completeazã formularul "Contul de profit şi pierdere" cu informaţiile corespunzãtoare perioadelor 1 ianuarie 2011-30 iunie 2011, respectiv 1 ianuarie 2012-30 iunie 2012.
    2.9. Entitãţile înscriu în formularul "Contul de profit şi pierdere", la rândul 19 "Salarii şi indemnizaţii", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La acelaşi rând va fi cuprinsã şi contravaloarea tichetelor de masã acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Aceste informaţii sunt prezentate, de asemenea, la rândul 48 din formularul "Date informative" (cod 30).
    2.10. În formularul "Date informative", la rândurile 01 şi 02 coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunitãţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numãrul acestora.
    2.11. La rândurile privind plãţile restante din formularul "Date informative" se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depãşit termenele de platã prevãzute în contracte sau acte normative.
    2.12. Raportãrile contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzãtor calitãţii persoanei care a întocmit raportãrile contabile se completeazã astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Prin altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcţie se înţelege orice persoanã angajatã, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevãzute de Legea nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Raportãrile contabile la 30 iunie 2012 se semneazã şi de cãtre administratorul sau persoana care are obligaţia gestionãrii entitãţii.
    2.13. Persoanele juridice prevãzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunitãţi fãrã personalitate juridicã, verificã şi centralizeazã informaţiile aferente acestora, întocmind raportãrile contabile la 30 iunie 2012, cu respectarea prevederilor din prezentul ordin.
    2.14. Formatul electronic al raportãrilor contabile la 30 iunie 2012, conţinând formularistica necesarã şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentã, se obţine prin folosirea programului de asistenţã elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
    2.15. Programul de asistenţã este pus la dispoziţia entitãţilor gratuit de unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descãrcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.
    2.16. Formularele care compun raportãrile contabile la 30 iunie 2012 se completeazã în lei.
    2.17. Operatorii economici care nu au desfãşurat activitate de la data înfiinţãrii pânã la 30 iunie 2012, cei care în tot semestrul I al anului 2012 s-au aflat în inactivitate temporarã, cei înfiinţaţi în cursul anului 2012, precum şi persoanele juridice care se aflã în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportãri contabile la 30 iunie 2012.

    3. Termenul pentru depunerea raportãrilor contabile la 30 iunie 2012
    3.1. Raportãrile contabile la 30 iunie 2012 se depun la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pânã cel mai târziu la data de 16 august 2012.
    3.2. Nedepunerea raportãrilor contabile la 30 iunie 2012 în condiţiile prevãzute de ordin se sancţioneazã conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    4. Completarea raportãrilor contabile la 30 iunie 2012 de cãtre entitãţi se efectueazã folosindu-se Planul de conturi general prevãzut la cap. IV din Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene, parte componentã a Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    5. Operatorii economici prevãzuţi de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de cãtre operatorii economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice şi de raportare a unor indicatori economico-financiari prevãzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor asigura şi respecta prevederile acestui ordin.

    B. Nomenclator - forme de proprietate

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Codul Denumirea
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  10 PROPRIETATE DE STAT
  11 Regii autonome
  12 Societãţi comerciale cu capital integral de stat
  13 Institute naţionale de cercetare-dezvoltare
  14 Companii şi societãţi naţionale
  15 Societãţi comerciale reprezentând filiale ale unor societãţi comerciale
       cu capital integral de stat
  16 Alte unitãţi economice de stat netransformate în societãţi comerciale
       sau regii autonome
  20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)
       PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
  21 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
  22 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strãin
  23 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
  24 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin
       PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
  25 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
  26 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strãin
  27 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
  28 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin
  29 Societãţi comerciale reprezentând filiale ale unor societãţi comerciale
       cu capital majoritar de stat
  30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat
       autohton şi strãin, privat strãin, societãţi agricole)
  31 Societãţi comerciale în nume colectiv
  32 Societãţi comerciale în comanditã simplã
  33 Societãţi comerciale în comanditã pe acţiuni
  34 Societãţi comerciale pe acţiuni
  35 Societãţi comerciale cu rãspundere limitatã
  36 Societãţi agricole
  37 Societãţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul
       anului curent
  40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
  41 Cooperative de consum
  42 Cooperative meşteşugãreşti
  43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
  44 Cooperative de credit
  50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societãţi comerciale aparţinând
       organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)


  CAP. II
  Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilã la data de 30 iunie 2012*)

    Judeţul ______________________|_|_| Forma de proprietate ______|_|_|
    Entitate __________________________ Activitatea preponderentã
    Adresa: localitatea _______________, (denumire clasã CAEN) ________
    sectorul ___, str. _______ nr. ____,
    bl. _____ sc. _____, ap. __________ Cod clasã CAEN _______|_|_|_|_|
    Telefon ___________, fax __________ Cod unic de înregistrare
    Numãr din registrul comerţului ____ ____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


               SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
                             la data de 30 iunie 2012

                                                                      - lei -
┌──────┐
│Cod 10│
├──────┴─────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ Denumirea elementului │Nr.│ Sold la: │
│ │rd.├────────────┬────────────┤
│ │ │ 01.01.2012 │ 30.06.2012 │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │
│ │(ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 + │ │ │ │
│ │234 - 280 - 290 - 2933) │01 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
│ │(ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + │ │ │ │
│ │231 + 232 - 281 - 291 - 2931) │02 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
│ │(ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*) │03 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 01 la 03) │04 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. STOCURI │ │ │ │
│ │(ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- │ │ │ │
│ │308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- │ │ │ │
│ │348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + │ │ │ │
│ │326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- │ │ │ │
│ │388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - │ │ │ │
│ │397 - 398 + 4091 - 4428) │05 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. CREANŢE*1) │ │ │ │
│ │(Sumele care urmeazã sã fie încasate dupã o │ │ │ │
│ │perioadã mai mare de un an trebuie prezentate│ │ │ │
│ │separat pentru fiecare element) (ct. 267* - │ │ │ │
│ │296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + │ │ │ │
│ │431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** │ │ │ │
│ │+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** │ │ │ │
│ │+ 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - │ │ │ │
│ │495 - 496 + 5187) │06 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│ │(ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114-591 │ │ │ │
│ │- 595 - 596 - 598) │07 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │08 │ │ │
│ │(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 05 la 08) │09 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │10 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
│ │(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 │ │ │ │
│ │+ 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + │ │ │ │
│ │423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + │ │ │ │
│ │437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + │ │ │ │
│ │444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + │ │ │ │
│ │453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + │ │ │ │
│ │473*** + 509 + 5186 + 519) │11 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII │ │ │ │
│ │CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19) │12 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ │
│ │(rd. 04 + 12) │13 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
│ │(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 │ │ │ │
│ │+ 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + │ │ │ │
│ │423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + │ │ │ │
│ │437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + │ │ │ │
│ │444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + │ │ │ │
│ │453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** │ │ │ │
│ │+ 509 + 5186 + 519) │14 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│H.│PROVIZIOANE (ct. 151) │15 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
│ │(rd. 17 + 18 + 21), din care: │16 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) │17 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - │ │ │ │
│ │total (rd. 19 + 20), din care: │18 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat într-o perioadã de pânã la un │ │ │ │
│ │an (ct. 472*) │19 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat într-o perioadã mai mare de un│ │ │ │
│ │an (ct. 472*) │20 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Fondul comercial negativ (ct. 2075) │21 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│J.│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care: │22 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- capital subscris vãrsat (ct. 1012) │23 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- capital subscris nevãrsat (ct. 1011) │24 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- patrimoniul regiei (ct. 1015) │25 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │26 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │27 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. REZERVE (ct. 106) │28 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Acţiuni proprii (ct. 109) │29 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Câştiguri legate de instrumentele de │ │ │ │
│ │capitaluri proprii (ct. 141) │30 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Pierderi legate de instrumentele de │ │ │ │
│ │capitaluri proprii (ct. 149) │31 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┬───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │ │
│ │REPORTAT(Ă) (ct. 117) │SOLD C │32 │ │ │
│ │ ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │SOLD D │33 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA │SOLD C │34 │ │ │
│ │EXERCIŢIULUI FINANCIAR │ │ │ │ │
│ │ct. 121) ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │SOLD D │35 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┴───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct. 129) │36 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 22 + 26 + 27 + 28 - 29 + 30 - 31 + │ │ │ │
│ │+ 32 - 33 + 34 - 35 - 36) │37 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Patrimoniul public (ct. 1016) │38 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38) │39 │ │ │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

----------
    *) Conturi de repartizat dupã natura elementelor respective.
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
    ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


    ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
    Numele şi prenumele ___________ Numele şi prenumele ______________
                                        Calitatea ________________________
    Semnãtura ___________________ Semnãtura ________________________
    Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în organismul
                                        profesional_______________________


    Raportãrile contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzãtor calitãţii persoanei care a întocmit raportãrile contabile la 30 iunie 2012 se completeazã astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportãrile contabile la 30 iunie 2012 se semneazã şi de cãtre administratorul sau persoana care are obligaţia gestionãrii entitãţii.


                          CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
                            la data de 30 iunie 2012┌──────┐
│Cod 20│
├──────┴───────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ Denumirea indicatorilor │ │ Realizãri aferente │
│ │ │ perioadei de │
│ │Nr.│ raportare │
│ │rd.├────────────┬────────────┤
│ │ │ Precedentã │ Curentã │
│ │ │01.01.2011- │01.01.2012- │
│ │ │30.06.2011 │30.06.2012 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri netã (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) │ 01│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Producţia vândutã (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + │ │ │ │
│ │706 + 708) │ 02│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din vânzarea mãrfurilor (ct. 707) │ 03│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale acordate (ct. 709) │ 04│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din dobânzi înregistrate de entitãţile │ 05│ │ │
│ │radiate din Registrul general şi care mai au în │ │ │ │
│ │derulare contracte de leasing (ct. 766*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei │ 06│ │ │
│ │de afaceri nete (ct. 7411) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 2.│Venituri aferente costului producţiei în curs de │ 07│ │ │
│ │execuţie (ct. 711 + 712) │ │ │ │
│ │Sold C │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sold D │ 08│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 3.│Producţia realizatã de entitate pentru scopurile │ 09│ │ │
│ │sale proprii şi capitalizatã (ct. 721 + 722) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 4.│Alte venituri din exploatare (ct.758 + 7417 + 7815) │ 10│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, venituri din fondul comercial negativ │ 11│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ 12│ │ │
│ (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) │ │ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 5.│a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele │ 13│ │ │
│ │consumabile (ct. 601 +602-7412) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) │ 14│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ │ │ │
│ │(ct. 605 - 7413) │ 15│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │c) Cheltuieli privind mãrfurile (ct. 607) │ 16│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale primite (ct. 609) │ 17│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 6.│Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: │ 18│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a) Salarii şi indemnizaţii*2) (ct. 641 + 642 + 643 + │ │ │ │
│ │ 644 - 7414) │ 19│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │ │ │ │
│ │(ct. 645 - 7415) │ 20│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 7.│a) Ajustãri de valoare privind imobilizãrile │ 21│ │ │
│ │corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 +6813) │ 22│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a.2) Venituri (ct. 7813) │ 23│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Ajustãri de valoare privind activele circulante │ │ │ │
│ │(rd. 25 - 26) │ 24│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) │ 25│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) │ 26│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 8.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) │ 27│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe │ 28│ │ │
│ │(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + │ │ │ │
│ │625 + 626 + 627 + 628 - 7416) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte │ 29│ │ │
│ │asimilate (ct. 635) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) │ 30│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate │ 31│ │ │
│ │de entitãţile radiate din Registrul general şi care │ │ │ │
│ │mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Ajustãri privind provizioanele (rd. 33 - 34) │ 32│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Cheltuieli (ct. 6812) │ 33│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri (ct. 7812) │ 34│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ 35│ │ │
│(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: │ │ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 12 - 35) │ 36│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 35-12) │ 37│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 9.│Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)│ 38│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la entitãţile │ │ │ │
│ │ afiliate │ 39│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│10.│Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac │ 40│ │ │
│ │parte din activele imobilizate (ct. 763) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la entitãţile │ │ │ │
│ │ afiliate │ 41│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│11.│Venituri din dobânzi (ct. 766*) │ 42│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la entitãţile │ │ │ │
│ │ afiliate │ 43│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + │ │ │ │
│ │767 + 768) │ 44│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) │ 45│ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│12.│Ajustãri de valoare privind imobilizãrile financiare │ 46│ │ │
│ │şi investiţiile financiare deţinute ca active │ │ │ │
│ │circulante (rd. 47 - 48) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Cheltuieli (ct. 686) │ 47│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri (ct. 786) │ 48│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│13.│Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418) │ 49│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, cheltuielile în relaţia cu entitãţile │ │ │ │
│ │afiliate │ 50│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + │ │ │ │
│ │667 + 668) │ 51│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) │ 52│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): │ │ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 45 - 52) │ 53│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 52 - 45) │ 54│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│14.│PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) │ 55│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) │ 56│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│15.│Venituri extraordinare (ct. 771) │ 57│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│16.│Cheltuieli extraordinare (ct. 671) │ 58│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│17.│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │ │
│ │EXTRAORDINARĂ: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 57-58) │ 59│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 58-57) │ 60│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) │ 61│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) │ 62│ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 61-62) │ 63│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 62-61) │ 64│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│18.│Impozitul pe profit (ct. 691) │ 65│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│19.│Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus │ │ │ │
│ │(ct. 698) │ 66│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│20.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 63-65-66) │ 67│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere │ 68│ │ │
│ │(rd. 64 + 65 + 66); │ │ │ │
│ │(rd. 65 + 66 - 63) │ │ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

----------
    *2) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit
        legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
        "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
    *) Conturi de repartizat dupã natura elementelor respective.


    ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
    Numele şi prenumele ___________ Numele şi prenumele ______________
                                        Calitatea ________________________
    Semnãtura ___________________ Semnãtura ________________________
    Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în organismul
                                        profesional_______________________


    Raportãrile contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzãtor calitãţii persoanei care a întocmit raportãrile contabile la 30 iunie 2012 se completeazã astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportãrile contabile la 30 iunie 2012 se semneazã şi de cãtre administratorul sau persoana care are obligaţia gestionãrii entitãţii.


                                DATE INFORMATIVE
                            la data de 30 iunie 2012


┌──────┐
│cod 30│ - lei -
├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────┬─────────────┐
│ │Nr.│ Nr. unitãţi │ Sume │
│I. Date privind rezultatul înregistrat │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Unitãţi care au înregistrat profit │01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Unitãţi care au înregistrat pierdere │02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┬──────────┴─────────────┤
│ │ │ │ Din care: │
│II. Date privind plãţile restante │Nr.│ Total ├──────────┬─────────────┤
│ │rd.│ (col. 2+3) │ Pentru │ Pentru │
│ │ │ │activitate│activitatea │
│ │ │ │curentã │de investiţii│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Plãţi restante - total (rd. 04+08+14 la 18 + 22), din care: │03 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), din care: │04 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ - peste 30 de zile │05 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ - peste 90 de zile │06 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ - peste 1 an │07 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetul asigurãrilor sociale - total │08 │ │ │ │
│(rd. 09 la 13), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- contribuţii pentru asigurãri sociale de stat datorate de │09 │ │ │ │
│angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- contribuţii pentru fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate │10 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- contribuţia pentru pensia suplimentarã │11 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- contribuţii pentru bugetul asigurãrilor pentru şomaj │12 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- alte datorii sociale │13 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetele fondurilor speciale şi alte │14 │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Obligaţii restante faţã de alţi creditori │15 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul stabilit la bugetul de stat │16 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul stabilit la bugetele locale │17 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenţã - total (rd. 19 la 21), │18 │ │ │ │
│ din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- restante dupã 30 de zile │19 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- restante dupã 90 de zile │20 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- restante dupã 1 an │21 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Dobânzi restante │22 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┴──────────┼─────────────┤
│III. Numãr mediu de salariaţi │Nr.│ 30 iunie 2011 │30 iunie 2012│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Numãr mediu de salariaţi │23 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Numãrul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, │24 │ │ │
│respectiv la data de 30 iunie │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┴─────────────┤
│IV. Plãţi de dobânzi, dividende şi redevenţe │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de persoanele juridice române │25 │ │
│cãtre persoanele fizice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │26 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de persoanele juridice române │27 │ │
│cãtre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │28 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de persoanele juridice române │29 │ │
│cãtre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │30 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de persoanele juridice române │31 │ │
│cãtre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre │ │ │
│ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │32 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plãtite de persoanele juridice române │33 │ │
│cãtre persoane nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │34 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plãtite de persoanele juridice române │35 │ │
│cãtre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │36 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri din redevenţe plãtite de persoanele juridice române cãtre │37 │ │
│persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │38 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Redevenţe plãtite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din│39 │ │
│domeniul public, primite în concesiune, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plãtite la bugetul │40 │ │
│de stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Redevenţã minierã plãtitã │41 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care: │42 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente │43 │ │
│activelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- subvenţii aferente veniturilor │44 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Creanţe restanţe, care nu au fost încasate la termenele prevãzute în │45 │ │
│contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entitãţi din sectorul majoritar sau integral │46 │ │
│de stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entitãţi din sectorul │47 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│V. Tichete de masã │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masã acordate salariaţilor │48 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┬─────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │Nr.│ 30 iunie 2011 │30 iunie 2012│
│ cercetare-dezvoltare**) │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │49 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - din fonduri publice │50 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - din fonduri private │51 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare***) │Nr.│ 30 iunie 2011 │30 iunie 2012│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ Cheltuieli de inovare - total │52 │ │ │
│(rd. 53 la 55), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei │53 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei │54 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei │55 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│VIII. Alte informaţii │Nr.│ 30 iunie 2011 │30 iunie 2012│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizãri necorporale (ct. 234) │56 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizãri corporale (ct. 232) │57 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Imobilizãri financiare, în sume brute (rd. 59 + 67), din care: │58 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate, interese de participare, │59 │ │ │
│alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 60 la 66), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │60 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │61 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- pãrţi sociale emise de rezidenţi │62 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │63 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de │64 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni şi pãrţi sociale emise de nerezidenţi │65 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │66 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute │67 │ │ │
│(rd. 68 + 69), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a cãror decontare │68 │ │ │
│se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- creanţe imobilizate în valutã (din ct. 267) │69 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi │70 │ │ │
│asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi│71 │ │ │
│şi alte conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + │72 │ │ │
│din ct. 411 + din ct. 413) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe în legãturã cu personalul şi conturi asimilate (ct.425 + 4282)│73 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe în legãturã cu bugetul asigurãrilor sociale şi bugetul │74 │ │ │
│statului (ct.431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4482)(rd. 75 la 79), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - creanţe în legãturã cu bugetul asigurãrilor sociale │75 │ │ │
│ (ct.431 + 437 + 4382) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - creanţe fiscale în legãturã cu bugetul statului │76 │ │ │
│ (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - subvenţii de încasat (ct. 445) │77 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate (ct. 447) │78 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - alte creanţe în legãturã cu bugetul statului (ct. 4482) │79 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţele entitãţii în relaţiile cu entitãţile afiliate (ct. 451) │80 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe în legãturã cu bugetul asigurãrilor sociale şi bugetul │81 │ │ │
│statului neîncasate la termenul stabilit │ │ │ │
│(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424│ │ │ │
│+ din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + │ │ │ │
│din ct. 447 + din ct. 4482) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), │82 │ │ │
│(rd. 83 + 84), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - decontãri privind interesele de participare, decontãri cu │83 │ │ │
│ acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontãri din operaţii │ │ │ │
│ în participaţie │ │ │ │
│ (ct. 453 + 456 + 4582) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - alte creanţe în legãturã cu persoanele fizice şi persoanele │84 │ │ │
│ juridice, altele decat creanţele în legãturã cu instituţiile │ │ │ │
│ publice (instituţiile statului) │ │ │ │
│ (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │85 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- de la nerezidenţi │86 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + │87 │ │ │
│+ din ct. 508) (rd. 88 la 94), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │88 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │89 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- pãrţi sociale emise de rezidenţi │90 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │91 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente │92 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de nerezidenţi │93 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │94 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) │95 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Casa în lei şi în valutã (rd. 97 + 98), din care: │96 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei (ct. 5311) │97 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valutã (ct. 5314) │98 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Conturi curente la bãnci în lei şi în valutã │99 │ │ │
│(rd. 100 + 102), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei (ct. 5121), din care: │100│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - conturi curente în lei deschise la bãnci nerezidente │101│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valutã (ct. 5124), din care: │102│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - conturi curente în valutã deschise la bãnci nerezidente │103│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte conturi curente la bãnci şi acreditive (rd. 105 + 106), din care:│104│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în │105│ │ │
│lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- sume în curs de decontare şi acreditive în valutã (ct. 5125 + 5412) │106│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135│107│ │ │
│+ 138 + 139 + 143 + 145 + 146 + 151 + 152 + 153 + 158), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute │108│ │ │
│(ct. 161), (rd. 109 + 110), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │109│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valutã │110│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, │111│ │ │
│în sume brute (ct. 1681),(rd. 112 + 113), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │112│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valutã │113│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt │114│ │ │
│(ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115 + 116), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │115│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valutã │116│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt │117│ │ │
│(ct. 5198), (rd. 118 + 119), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │118│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valutã │119│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt │120│ │ │
│(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 121 + 122), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │121│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valutã │122│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt │123│ │ │
│(din ct. 5198), (rd. 124 + 125), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │124│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valutã │125│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), │126│ │ │
│(rd. 127 + 128), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │127│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valutã │128│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), │129│ │ │
│(rd. 130 + 131), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │130│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valutã │131│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), │132│ │ │
│(rd. 133 + 134), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │133│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valutã │134│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung │135│ │ │
│(din ct. 1682), (rd. 136 + 137), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │136│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valutã │137│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) │138│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 │139│ │ │
│+ 1687), (rd. 140 + 141), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei şi exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie │140│ │ │
│de cursul unei valute │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valutã │141│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoare concesiunilor primite (din ct. 167) │142│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi │143│ │ │
│asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi │144│ │ │
│externi şi alte conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + │ │ │ │
│ din ct. 408 + din ct. 419) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datorii în legãturã cu personalul şi conturi asimilate │145│ │ │
│(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datorii în legãturã cu bugetul asigurãrilor sociale şi bugetul │146│ │ │
│statului(ct.431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 +444 +446 +447 +4481),│ │ │ │
│(rd. 147 la 150), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - datorii în legãturã cu bugetul asigurãrilor sociale │147│ │ │
│ (ct. 431 + 437 + 4381) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - datorii fiscale în legãturã cu bugetul statului │148│ │ │
│ (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate │149│ │ │
│ (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - alte datorii în legãturã cu bugetul statului (ct. 4481) │150│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datoriile entitãţii în relaţiile cu entitãţile afiliate (ct. 451) │151│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455) │152│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + │153│ │ │
│509), (rd. 154 la 157), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - decontãri privind interesele de participare, decontãri cu │154│ │ │
│ acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontãri din │ │ │ │
│ operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - alte datorii în legãturã cu persoanele fizice şi persoanele │155│ │ │
│ juridice, altele decât datoriile în legãturã cu instituţiile │ │ │ │
│ publice (instituţiile statului)*1) │ │ │ │
│ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) │156│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri financiare şi │157│ │ │
│ investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi de plãtit (ct. 5186) │158│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Capital subscris vãrsat (ct. 1012), din care: │159│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - acţiuni cotate*2) │160│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - acţiuni necotate*3) │161│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - pãrţi sociale │162│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - capital subscris vãrsat de nerezidenţi (din ct. 1012) │163│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Capital subscris vãrsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171),│164│ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de instituţii publice, (rd. 166 + 167), din care: │165│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - instituţii publice de subordonare centralã │166│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - instituţii publice de subordonare localã │167│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de societãţi comerciale cu capital de stat │168│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de societãţi comerciale cu capital privat │169│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de persoane fizice │170│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de alte entitãţi │171│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Brevete şi licenţe (din ct. 205) │172│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii │Nr.│ 30 iunie 2011 │30 iunie 2012│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │173│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului │Nr.│ 30 iunie 2011 │30 iunie 2012│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în │174│ │ │
│administrare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în │175│ │ │
│concesiune │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate │176│ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────┴─────────────┘


----------
    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentalã, cercetarea aplicativã, dezvoltarea tehnologicã şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 324/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ***) Cheltuielile de inovare se determinã potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.
    *1) În categoria "Alte datorii în legãturã cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legãturã cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
    *2) Titluri de valoare care conferã drepturi de proprietate asupra societãţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
    *3) Titluri de valoare care conferã drepturi de proprietate asupra societãţilor, care nu sunt tranzacţionate.

  ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
  Numele şi prenumele __________ Numele şi prenumele ______________
                                           Calitatea ________________________
  Semnãtura ____________________ Semnãtura ________________________
  Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare
                                           în organismul profesional ________


    Raportãrile contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzãtor calitãţii persoanei care a întocmit raportãrile contabile la 30 iunie 2012 se completeazã astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportãrile contabile la 30 iunie 2012 se semneazã şi de cãtre administratorul sau persoana care are obligaţia gestionãrii entitãţii.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Viorica
02 August 2012
Ma abonez la toate noutatile
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016