Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM din 16 iulie 2014  de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SISTEM din 16 iulie 2014 de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 21 iulie 2014

    CAP. I

    A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2014

    1. Generalităţi
    1.1. Entităţile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2014 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.
    1.2. Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile pct. 1.1 se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
    1.3. (1) Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    (2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.
    (3) Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    (4) Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

    2. Prezentarea şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2014
    2.1. (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. A:
    a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
    b) contul de profit şi pierdere (cod 20);
    c) date informative (cod 30).
    (2) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. B:
    a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
    b) situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
    c) date informative (cod 30).
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
    2.2. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţilor.
    (2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute în vedere şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, care vor completa forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.
    (3) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.
    2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu datele prevăzute la pct. 2.2 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2014 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.4. Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2014 anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.
    2.5. (1) Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.
    (2) Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2014, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
    (3) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu informaţiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2014 şi 30 iunie 2014.
    2.6. (1) Formularul "Contul de profit şi pierdere", respectiv "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2014.
    (2) Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere", respectiv "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.
    (3) Rândul 66 "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)" din cadrul formularului "Contul de profit şi pierdere" se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.
    2.7. (1) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Contul de profit şi pierdere" cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2013-30 iunie 2013, respectiv 1 ianuarie 2014-30 iunie 2014. Prevederile acestui punct se aplică şi la completarea formularului "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor".
    (2) Entităţile înscriu la rândul 19 "Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului "Contul de profit şi pierdere", respectiv la rândul 24 "Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 66 din formularul "Date informative" (cod 30).
    2.8. (1) În formularul "Date informative", la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
    (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
    (3) La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
    2.9. (1) Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
    2.10. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2014, cu respectarea prevederilor din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 936/2014.
    2.11. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2014, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.
    2.12. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează în lei.
    2.13. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2014, cele care în tot semestrul I al anului 2014 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2014, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2014.

    3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2014
    3.1. Raportările contabile la 30 iunie 2014 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 18 august 2014.
    3.2. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2014 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2014
    4.1. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din reglementările respective.
    4.2. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. V din reglementările respective.
    5. Operatorii economici prevăzuţi de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, vor asigura şi respectarea prevederilor acestui ordin.

    B. Nomenclator - forme de proprietate

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Codul Denumirea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 10 PROPRIETATE DE STAT
 11 Regii autonome
 12 Societăţi comerciale cu capital integral de stat
 13 Institute naţionale de cercetare-dezvoltare
 14 Companii şi societăţi naţionale
 15 Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu
capital integral de stat şi societăţi comerciale la care mai multe societăţi cu
capital integral de stat deţin întregul capital social
 16 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau
regii autonome
 20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat - sub 50%, 50% şi peste 50%)
    PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
 21 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
 22 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
 23 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
 24 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
    PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
 25 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
 26 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
 27 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
 28 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
 29 Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu
capital de stat de peste 50% inclusiv şi societăţi comerciale la care mai multe
societăţi cu capital de stat de peste 50% inclusiv deţin între 50% şi 100% din
capitalul social al acestora
 30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat
autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)
 31 Societăţi comerciale în nume colectiv
 32 Societăţi comerciale în comandită simplă
 33 Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni
 34 Societăţi comerciale pe acţiuni
 35 Societăţi comerciale cu răspundere limitată
 36 Societăţi agricole
 37 Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
 40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
 41 Cooperative de consum
 42 Cooperative meşteşugăreşti
 43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
 44 Cooperative de credit
 50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi
instituţiilor politice şi obşteşti)


    CAP. II
    Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2014

    A. Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2014 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

    6.1. Structura formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a), este următoarea:


    Judeţul ________________________|_|_| Forma de proprietate ________________|_|_|
    Entitatea __________________________ Activitatea preponderentă
    Adresa: localitatea _____, sectorul ______, (denumire clasă CAEN) ____________________
    str. _________ nr. ______, bl. _______,
    sc. ______, ap ________
    telefon ____________, fax _______________ Cod clasă CAEN __________________|_|_|_|_|
    Număr din registrul comerţului ___________ Cod unic de înregistrare
                                                 _______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


                    Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
                               la data de 30 iunie 2014

┌───────┐
│cod 10 │ - lei -
├───┬───┴──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────┐
│ │ Denumirea elementului │Nr.│ Sold la: │
│ │ │rd.├───────────┬────────────┤
│ │ │ │ 01.01.2014│ 30.06.2014 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + │ 01│ │ │
│ │2071 + 208 + 233 + 234 - 280 - 290 - 2933) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 +│ │ │ │
│ │223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931) │ 02│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 266│ │ │ │
│ │+ 267* - 296*) │ 03│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) │ 04│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 321 + 322 + 303 +/- 308 + │ │ │ │
│ │323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + │ │ │ │
│ │346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +/- │ │ │ │
│ │368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - │ │ │ │
│ │394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428) │ 05│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după │ │ │ │
│ │o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate │ │ │ │
│ │separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* + │ │ │ │
│ │4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + │ │ │ │
│ │4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + │ │ │ │
│ │447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + │ │ │ │
│ │473** - 491 - 495 - 496 + 5187) │ 06│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 +│ │ │ │
│ │507 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598) │ 07│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + │ │ │ │
│ │532 + 541 + 542) │ 08│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 05 + 06 + 07 + 08) │ 09│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │ 10│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│ │DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
│ │(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + │ │ │ │
│ │403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + │ │ │ │
│ │427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + │ │ │ │
│ │4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + │ │ │ │
│ │453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + │ │ │ │
│ │509 + 5186 + 519) │ 11│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE │ │ │ │
│ │(rd. 09 + 10 - 11 - 19) │ 12│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12) │ 13│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│ │MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
│ │(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + │ │ │ │
│ │403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + │ │ │ │
│ │427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + │ │ │ │
│ │4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + │ │ │ │
│ │453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + │ │ │ │
│ │5186 + 519) │ 14│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ H.│PROVIZIOANE (ct. 151) │ 15│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ I.│VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22), din care: │ 16│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) │ 17│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total │ │ │ │
│ │(rd. 19 + 20), din care: │ 18│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ Sume de reluat într-o perioadă de până la un an │ │ │ │
│ │ (ct. 472*) │ 19│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │ │ │ │
│ │ (ct. 472*) │ 20│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │3. Venituri în avans aferente activelor primite prin │ │ │ │
│ │transfer de la clienţi (ct. 478) │ 21│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Fond comercial negativ (ct. 2075) │ 22│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ J.│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27), din care: │ 23│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) │ 24│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) │ 25│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) │ 26│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare- │ │ │ │
│ │dezvoltare (ct. 1018) │ 27│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 28│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │ 29│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │IV. REZERVE (ct. 106) │ 30│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Acţiuni proprii (ct. 109) │ 31│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri │ │ │ │
│ │proprii (ct. 141) │ 32│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii│ │ │ │
│ │(ct. 149) │ 33│ │ │
│ ├───────────────────────────────────────┬──────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) │ SOLD C │ 34│ │ │
│ │ (ct. 117) ├──────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ │ SOLD D │ 35│ │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼──────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL│ SOLD C │ 36│ │ │
│ │PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) ├──────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ │ SOLD D │ 37│ │ │
│ ├───────────────────────────────────────┴──────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct. 129) │ 38│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 23 + 28 + 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 + 36 -│ │ │ │
│ │37 - 38) │ 39│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Patrimoniul public (ct. 1016) │ 40│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 39 + 40) │ 41│ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┘

---------
    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
    ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

    Rd. 06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

               Administrator Întocmit
                                                       ----------
     Numele şi prenumele............ Numele şi prenumele..........
     Semnătura ............. Calitatea...........
     Ştampila unităţii Semnătura..............
                                               Nr. de înregistrare în organismul
                                               profesional................    Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    6.2. Structura formularului*) "Contul de profit şi pierdere" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1. alin. (1) lit. b), este următoarea:

                          CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI
                            la data de 30 iunie 2014


┌───────┐
│cod 20 │ - lei -
├───────┴──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ Denumirea indicatorilor │Nr.│ Realizări aferente │
│ │rd.│ perioadei de raportare │
│ │ ├────────────┬────────────┤
│ │ │ Precedentă │ Curentă │
│ │ │01.01.2013- │ 01.01.2014-│
│ │ │ 30.06.2013 │ 30.06.2014 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) │ 01│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + │ │ │ │
│ │706 + 708) │ 02│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) │ 03│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale acordate (ct. 709) │ 04│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile │ │ │ │
│ │radiate din Registrul general şi care mai au în │ │ │ │
│ │derulare contracte de leasing (ct. 766*) │ 05│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei │ │ │ │
│ │de afaceri nete (ct. 7411) │ 06│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 2.│Venituri aferente costului producţiei în curs │ 07│ │ │
│ │de execuţie (ct. 711 + 712) │ │ │ │
│ │ Sold C │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ Sold D │ 08│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 3.│Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale │ │ │ │
│ │proprii şi capitalizată (ct. 721 + 722) │ 09│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 4.│Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815) │ 10│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, venituri din fondul comercial negativ │ 11│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) │ 12│ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 5.│a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele │ │ │ │
│ │consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) │ 13│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) │ 14│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │ │ │ │
│ │(ct. 605 - 7413) │ 15│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) │ 16│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale primite (ct. 609) │ 17│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 6.│Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: │ 18│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a) Salarii şi indemnizaţii*1) (ct. 641 + 642 + 643 + │ │ │ │
│ │644 - 7414) │ 19│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │ │ │ │
│ │(ct. 645 - 7415) │ 20│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 7.│a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale│ │ │ │
│ │şi necorporale (rd. 22 - 23) │ 21│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) │ 22│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a.2) Venituri (ct. 7813) │ 23│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Ajustări de valoare privind activele circulante │ │ │ │
│ │(rd. 25 - 26) │ 24│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) │ 25│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) │ 26│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 8.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) │ 27│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 +│ │ │ │
│ │612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + │ │ │ │
│ │627 + 628 - 7416) │ 28│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte │ │ │ │
│ │asimilate (ct. 635) │ 29│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) │ 30│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de│ │ │ │
│ │entităţile radiate din Registrul general şi care mai │ │ │ │
│ │au în derulare contracte de leasing (ct. 666*) │ 31│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) │ 32│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Cheltuieli (ct. 6812) │ 33│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri (ct. 7812) │ 34│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) │ 35│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: │ │ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 12 - 35) │ 36│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 35 - 12) │ 37│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 9.│Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)│ 38│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ 39│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│10.│Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac │ │ │ │
│ │parte din activele imobilizate (ct. 763) │ 40│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ 41│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│11.│Venituri din dobânzi (ct. 766*) │ 42│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ 43│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + │ │ │ │
│ │768) │ 44│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) │ 45│ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│12.│Ajustări de valoare privind imobilizările financiare │ │ │ │
│ │şi investiţiile financiare deţinute ca active │ │ │ │
│ │circulante (rd. 47 - 48) │ 46│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Cheltuieli (ct. 686) │ 47│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri (ct. 786) │ 48│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│13.│Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418) │ 49│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ 50│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 │ │ │ │
│ │+ 668) │ 51│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) │ 52│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): │ 53│ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 45 - 52) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 52 - 45) │ 54│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│14.│PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) │ 55│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) │ 56│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│15.│Venituri extraordinare (ct. 771) │ 57│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│16.│Cheltuieli extraordinare (ct. 671) │ 58│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│17.│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 57 - 58) │ 59│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 58 - 57) │ 60│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) │ 61│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) │ 62│ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 61 - 62) │ 63│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 62 - 61) │ 64│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│18.│Impozitul pe profit (ct. 691) │ 65│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│19.│Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus │ │ │ │
│ │(ct. 698) │ 66│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│20.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE │ │ │ │
│ │RAPORTARE: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 63 - 65 - 66) │ 67│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere │ │ │ │
│ │(rd. 64 + 65 + 66); │ │ │ │
│ │(rd. 65 + 66 - 63) │ 68│ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

--------
    *1) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

               Administrator Întocmit
     Numele şi prenumele............ Numele şi prenumele..........
     Semnătura ............. Calitatea...........
     Ştampila unităţii Semnătura..............
                                               Nr. de înregistrare în organismul
                                               profesional................


    Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    6.3. Structura formularului*) "Date informative" (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este următoarea:

                                DATE INFORMATIVE
                            la data de 30 iunie 2014


┌──────┐
│cod 30│ - lei -
├──────┴────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────────┐
│ I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr. │ Nr. │ Sume │
│ │rd. │ unităţi │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unităţi care au înregistrat profit │ 01│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unităţi care au înregistrat pierdere │ 02│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unităţi care nu au înregistrat nici profit, │ │ │ │
│nici pierdere │ 03│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┬─┴──────────────┤
│II. Date privind plăţile restante │Nr. │ Total │ Din care: │
│ │rd. │ (col. ├───────┬────────┤
│ │ │ 2+3) │Pentru │ Pentru │
│ │ │ │activi-│ activi-│
│ │ │ │ tatea │tatea de│
│ │ │ │curentă│ inves- │
│ │ │ │ │ tiţii │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la │ │ │ │ │
│19 + 23), din care: │ 04│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), │ │ │ │ │
│din care: │ 05│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ - peste 30 de zile │ 06│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ - peste 90 de zile │ 07│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ - peste 1 an │ 08│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor│ │ │ │ │
│sociale - total (rd. 10 la 14), din care: │ 09│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤

│ - contribuţii pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │
│ stat datorate de angajatori, salariaţi şi│ │ │ │ │
│ alte persoane asimilate │ 10│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ - contribuţii pentru fondul asigurărilor │ │ │ │ │
│ sociale de sănătate │ 11│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ - contribuţia pentru pensia suplimentară │ 12│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ - contribuţii pentru bugetul asigurărilor │ │ │ │ │
│ pentru şomaj │ 13│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ - alte datorii sociale │ 14│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor │ │ │ │ │
│speciale şi alte fonduri │ 15│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 16│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit│ │ │ │ │
│la bugetul de stat │ 17│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit│ │ │ │ │
│la bugetele locale │ 18│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenţă - │ │ │ │ │
│total (rd. 20 la 22), din care: │ 19│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ - restante după 30 de zile │ 20│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ - restante după 90 de zile │ 21│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ - restante după 1 an │ 22│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Dobânzi restante │ 23│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┴───┬───┴────────┤
│III. Număr mediu de salariaţi │ Nr.│ 30.06.2013 │ 30.06.2014 │
│ │ rd.│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Număr mediu de salariaţi │ 24│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la │ │ │ │
│sfârşitul perioadei, respectiv la data de │ │ │ │
│30 iunie │ 25│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤
│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în │ Nr.│ │
│cursul perioadei de raportare. Subvenţii │ rd.│ Sume │
│încasate şi creanţe restante │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ │
│persoanele fizice nerezidente, din care: │ 26│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 27│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ │
│persoanele fizice nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ 28│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 29│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ │
│persoanele juridice nerezidente, din care: │ 30│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 31│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ │
│persoanele juridice asociate*) nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 32│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 33│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către │ │ │
│persoane nerezidente, din care: │ 34│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 35│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către │ │ │
│persoanele fizice nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ 36│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 37│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către │ │ │
│persoanele juridice nerezidente, din care: │ 38│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 39│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către │ │ │
│persoanele juridice nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, potrivit │ │ │
│prevederilor art. 117 lit. h) din Legea │ │ │
│nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │
│modificările şi completările ulterioare, din │ │ │
│care: │ 40│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 41│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ │
│persoanele fizice nerezidente, din care: │ 42│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 43│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ │
│persoanele fizice nerezidente din state membre │ │ │
│ale Uniunii Europene, din care: │ 44│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 45│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ │
│persoanele juridice nerezidente, din care: │ 46│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 47│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ │
│persoanele juridice asociate*) nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 48│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 49│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în cursul perioadei de │ │ │
│raportare pentru bunurile din domeniul public, │ │ │
│primite în concesiune, din care: │ 50│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - redevenţe pentru bunurile din domeniul │ │ │
│ public plătite la bugetul de stat │ 51│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat │ 52│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat│ 53│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare│ │ │
│pentru terenuri*1) │ 54│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către │ │ │
│persoanele nerezidente, din care: │ 55│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 56│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către │ │ │
│persoanele nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ 57│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 58│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de │ │ │
│raportare, din care: │ 59│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - subvenţii încasate în cursul perioadei de│ │ │
│ raportare aferente activelor │ 60│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - subvenţii aferente veniturilor, din care:│ 61│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - subvenţii pentru stimularea ocupării │ │ │
│ forţei de muncă**) │ 62│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Creanţe restante, care nu au fost încasate la │ │ │
│termenele prevăzute în contractele comerciale │ │ │
│şi/sau în actele normative în vigoare, din │ │ │
│care: │ 63│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - creanţe restante de la entităţi din │ │ │
│ sectorul majoritar sau integral de stat │ 64│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - creanţe restante de la entităţi din │ │ │
│ sectorul privat │ 65│ │
│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│V. Tichete de masă │ Nr.│ │
│ │ rd.│ Sume │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă acordate │ │ │
│salariaţilor │ 66│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │ Nr.│ 30.06.2013 │ 30.06.2014 │
│cercetare-dezvoltare***) │ rd.│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │ 67│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - din fonduri publice │ 68│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - din fonduri private │ 69│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare****) │ Nr.│ 30.06.2013 │ 30.06.2014 │
│ │ rd.│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73), │ │ │ │
│din care: │ 70│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - cheltuieli de inovare finalizate în cursul│ │ │ │
│ perioadei │ 71│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - cheltuieli de inovare în curs de │ │ │ │
│ finalizare în cursul perioadei │ 72│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - cheltuieli de inovare abandonate în cursul│ │ │ │
│ perioadei │ 73│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VIII. Alte informaţii │ Nr.│ 30.06.2013 │ 30.06.2014 │
│ │ rd.│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări │ │ │ │
│necorporale (ct. 234) │ 74│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale │ │ │ │
│(ct. 232) │ 75│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 +│ │ │ │
│85), din care: │ 76│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, │ │ │ │
│interese de participare, alte titluri │ │ │ │
│imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 78 la 84), din care: │ 77│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 78│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 79│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - părţi sociale emise de rezidenţi │ 80│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - obligaţiuni emise de rezidenţi │ 81│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - acţiuni emise de organismele de plasament │ │ │ │
│ colectiv emise de rezidenţi │ 82│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - acţiuni şi părţi sociale emise de │ │ │ │
│ nerezidenţi │ 83│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 84│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + │ │ │ │
│87), din care: │ 85│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - creanţe imobilizate în lei şi exprimate în│ │ │ │
│ lei, a căror decontare se face în funcţie │ │ │ │
│ de cursul unei valute (din ct. 267) │ 86│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - creanţe imobilizate în valută │ │ │ │
│ (din ct. 267) │ 87│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate │ │ │ │
│furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume│ │ │ │
│brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: │ 88│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - creanţe comerciale externe, avansuri │ │ │ │
│ acordate furnizorilor externi şi alte │ │ │ │
│ conturi asimilate, în sume brute (din │ │ │ │
│ ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + │ │ │ │
│ din ct. 418) │ 89│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe comerciale neîncasate la termenul │ │ │ │
│stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din │ │ │ │
│ct. 413) │ 90│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe în legătură cu personalul şi conturi │ │ │ │
│asimilate (ct. 425 + 4282) │ 91│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + │ │ │ │
│4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4482), (rd. 93 la 97), din care: │ 92│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - creanţe în legătură cu bugetul │ │ │ │
│ asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + │ │ │ │
│ 4382) │ 93│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - creanţe fiscale în legătură cu bugetul │ │ │ │
│ statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│ 446) │ 94│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - subvenţii de încasat (ct. 445) │ 95│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │ │ │ │
│ asimilate (ct. 447) │ 96│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - alte creanţe în legătură cu bugetul │ │ │ │
│ statului (ct. 4482) │ 97│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile │ │ │ │
│afiliate (ct. 451) │ 98│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul statului neîncasate la │ │ │ │
│termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + │ │ │ │
│din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din│ │ │ │
│ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din │ │ │ │
│ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) │ 99│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 │ │ │ │
│+ 473), (rd. 101 la 103), din care: │ 100│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - decontări privind interesele de │ │ │ │
│ participare, decontări cu acţionarii/ │ │ │ │
│ asociaţii privind capitalul, decontări din│ │ │ │
│ operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + │ │ │ │
│ 4582) │ 101│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - alte creanţe în legătură cu persoanele │ │ │ │
│ fizice şi persoanele juridice, altele │ │ │ │
│ decât creanţele în legătură cu │ │ │ │
│ instituţiile publice (instituţiile │ │ │ │
│ statului),(din ct. 461 + din ct. 471 + din│ │ │ │
│ ct. 473) │ 102│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - sumele preluate din contul 542 "Avansuri │ │ │ │
│ de trezorerie" reprezentând avansurile de │ │ │ │
│ trezorerie, acordate potrivit legii şi │ │ │ │
│ nedecontate până la data de 30 iunie (din │ │ │ │
│ ct. 461) │ 103│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │ 104│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - de la nerezidenţi │ 105│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor │ │ │ │
│economici*****) │ 106│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 │ │ │ │
│la 114), din care: │ 107│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 108│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 109│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - părţi sociale emise de rezidenţi │ 110│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - obligaţiuni emise de rezidenţi │ 111│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - acţiuni emise de organismele de plasament │ │ │ │
│ colectiv rezidente │ 112│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - acţiuni emise de nerezidenţi │ 113│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 114│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) │ 115│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Casa în lei şi în valută (rd. 117 + 118), din │ │ │ │
│care: │ 116│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în lei (ct. 5311) │ 117│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în valută (ct. 5314) │ 118│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Conturi curente la bănci în lei şi în valută │ │ │ │
│(rd. 120 + 122), din care: │ 119│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în lei (ct. 5121), din care: │ 120│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - conturi curente în lei deschise la bănci │ │ │ │
│ nerezidente │ 121│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în valută (ct. 5124), din care: │ 122│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - conturi curente în valută deschise la │ │ │ │
│ bănci nerezidente │ 123│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte conturi curente la bănci şi acreditive │ │ │ │
│(rd. 125 + 126), din care: │ 124│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - sume în curs de decontare, acreditive şi │ │ │ │
│ alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +│ │ │ │
│ 5125 + 5411) │ 125│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - sume în curs de decontare şi acreditive în│ │ │ │
│ valută (din ct. 5125 + 5412) │ 126│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + │ │ │ │
│143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 +│ │ │ │
│165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179, din care: │ 127│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în │ │ │ │
│sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din │ │ │ │
│care: │ 128│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în lei │ 129│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în valută │ 130│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de│ │ │ │
│obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), │ │ │ │
│(rd. 132 + 133), din care: │ 131│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în lei │ 132│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în valută │ 133│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt │ │ │ │
│(ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din │ │ │ │
│care: │ 134│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în lei │ 135│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în valută │ 136│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobânzile aferente creditelor bancare interne │ │ │ │
│pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + │ │ │ │
│139), din care: │ 137│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în lei │ 138│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în valută │ 139│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt │ │ │ │
│(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din │ │ │ │
│care: │ 140│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în lei │ 141│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în valută │ 142│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe │ │ │ │
│termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), │ │ │ │
│din care: │ 143│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în lei │ 144│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în valută │ 145│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + │ │ │ │
│1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care: │ 146│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în lei │ 147│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în valută │ 148│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen │ │ │ │
│lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:│ 149│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în lei │ 150│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în valută │ 151│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung │ │ │ │
│(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din │ │ │ │
│care: │ 152│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în lei │ 153│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în valută │ 154│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe │ │ │ │
│termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), │ │ │ │
│din care: │ 155│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în lei │ 156│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în valută │ 157│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite de la trezoreria statului şi dobânzile │ │ │ │
│aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) │ 158│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente │ │ │ │
│(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), │ │ │ │
│(rd. 160 + 161), din care: │ 159│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în lei şi exprimate în lei, a căror │ │ │ │
│ decontare se face în funcţie de cursul │ │ │ │
│ unei valute │ 160│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - în valută │ 161│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) │ 162│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la │ │ │ │
│clienţi şi alte conturi asimilate, în sume │ │ │ │
│brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), │ │ │ │
│din care: │ 163│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - datorii comerciale externe, avansuri │ │ │ │
│ primite de la clienţi externi şi alte │ │ │ │
│ conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│ (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 +│ │ │ │
│ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) │ 164│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii în legătură cu personalul şi conturi │ │ │ │
│asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + │ │ │ │
│4281) │ 165│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + │ │ │ │
│4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + │ │ │ │
│4481), (rd. 167 la 170), din care: │ 166│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - datorii în legătură cu bugetul │ │ │ │
│ asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + │ │ │ │
│ 4381) │ 167│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - datorii fiscale în legătură cu bugetul │ │ │ │
│ statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + │ │ │ │
│ 446) │ 168│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │ │ │ │
│ asimilate (ct. 447) │ 169│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - alte datorii în legătură cu bugetul │ │ │ │
│ statului (ct. 4481) │ 170│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile │ │ │ │
│afiliate (ct. 451) │ 171│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sume datorate acţionarilor/asociaţilor │ │ │ │
│(ct. 455) │ 172│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 │ │ │ │
│+ 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 174 la │ │ │ │
│178), din care: │ 173│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - decontări privind interesele de │ │ │ │
│ participare, decontări cu acţionarii/ │ │ │ │
│ asociaţii privind capitalul, decontări din│ │ │ │
│ operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + │ │ │ │
│ 457 + 4581) │ 174│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - alte datorii în legătură cu persoanele │ │ │ │
│ fizice şi persoanele juridice, altele │ │ │ │
│ decât datoriile în legătură cu │ │ │ │
│ instituţiile publice (instituţiile │ │ │ │
│ statului)*2) (din ct. 462 + din ct. 472 + │ │ │ │
│ din ct. 473) │ 175│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - subvenţii nereluate la venituri │ │ │ │
│ (din ct. 472) │ 176│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări │ │ │ │
│ financiare şi investiţii pe termen scurt │ │ │ │
│ (ct. 269 + 509) │ 177│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - venituri în avans aferente activelor │ │ │ │
│ primite prin transfer de la clienţi │ │ │ │
│ (ct. 478) │ 178│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobânzi de plătit (ct. 5186) │ 179│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea împrumuturilor primite de la │ │ │ │
│operatorii economici*****) │ 180│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: │ 181│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - acţiuni cotate*3) │ 182│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - acţiuni necotate*4) │ 183│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - părţi sociale │ 184│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - capital subscris vărsat de nerezidenţi │ │ │ │
│ (din ct. 1012) │ 185│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Brevete şi licenţe (din ct. 205) │ 186│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│IX. Informaţii privind cheltuielile cu │Nr. │ │ │
│colaboratorii │rd. │ 30.06.2013 │ 30.06.2014 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │ 187│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│X. Informaţii privind bunurile din domeniul │Nr. │ │ │
│public al statului │rd. │ 30.06.2013 │ 30.06.2014 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al │ │ │ │
│statului aflate în administrare │ 188│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al │ │ │ │
│statului aflate în concesiune │ 189│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al │ │ │ │
│statului închiriate │ 190│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│XI. Capital social vărsat │ Nr.│ 30.06.2013 │ 30.06.2014 │
│ │ rd.├──────┬─────┼──────┬─────┤
│ │ │ Suma │ %*5)│ Suma │ %*5)│
│ │ │ (Col.│(Col.│ (Col.│(Col.│
│ │ │ 1) │ 2) │ 3) │ 4) │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│Capital social vărsat (ct. 1012)*5) │ │ │ │ │ │
│(rd. 192+ 195 + 199 + 200 + 201 + 202), din │ │ │ │ │ │
│care: │ 191│ │ X │ │ X │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - deţinut de instituţii publice (rd. 193 + │ │ │ │ │ │
│ 194), din care: │ 192│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - deţinut de instituţii publice de │ │ │ │ │ │
│ subordonare centrală; │ 193│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - deţinut de instituţii publice de │ │ │ │ │ │
│ subordonare locală; │ 194│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - deţinut de societăţile cu capital de stat,│ │ │ │ │ │
│ din care: │ 195│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - cu capital integral de stat; │ 196│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - cu capital majoritar de stat; │ 197│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - cu capital minoritar de stat; │ 198│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - deţinut de regii autonome │ 199│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - deţinut de societăţile cu capital privat │ 200│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - deţinut de persoane fizice │ 201│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - deţinut de alte entităţi │ 202│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┴─────┴──────┴─────┤
│XII. Creanţe preluate prin cesionare de la │Nr. │ │
│persoane juridice******) │rd. │ Sume │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 30.06.2013 │ 30.06.2014 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la persoane │ │ │ │
│juridice (la valoarea nominală), din care: │ 203│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - creanţe preluate prin cesionare de la │ │ │ │
│ persoane juridice afiliate │ 204│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la persoane │ │ │ │
│juridice (la cost de achiziţie), din care: │ 205│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - creanţe preluate prin cesionare de la │ │ │ │
│ persoane juridice afiliate │ 206│ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘

---------
    *) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
    *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
    ******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
    *2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
    *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
    *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
    *5) La secţiunea "XI Capital social vărsat", la rd. 192-202, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

               Administrator Întocmit
     Numele şi prenumele............ Numele şi prenumele..........
     Semnătura ............. Calitatea...........
     Ştampila unităţii Semnătura..............

     Nr. de înregistrare în organismul profesional................


    Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    B. Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2014 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

    6.4. Structura formularului*) "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 alin. (2) lit. a), este următoarea:


    Judeţul _______________________|_|_| Forma de proprietate _________|_|_|
    Entitatea ___________________________________ Activitatea preponderentă
    Adresa: localitatea ______, sectorul _______, (denumire clasă CAEN) _____________
    str. ______________________ nr. ___, bl. ___,
    sc. __, ap. ___________ Cod clasă CAEN ___________|_|_|_|_|
    telefon __________, fax _____________________ Cod unic de înregistrare
    Număr din registrul comerţului ______________ ________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


                Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor
                        proprii la data de 30 iunie 2014


┌───────┐
│cod 10 │ - lei -
├───┬───┴──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────┐
│ │ Denumirea elementului │Nr.│ Sold an curent la: │
│ │ │rd.├───────────┬────────────┤
│ │ │ │ 01.01.2014│ 30.06.2014 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071│ │ │ │
│ │+ 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 │ │ │ │
│ │- 2906 - 2907 - 2908 - 2933) │ 01│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 +│ │ │ │
│ │215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813│ │ │ │
│ │- 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - │ │ │ │
│ │2915 - 2916 - 2931 - 2935) │ 02│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) │ 03│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 + 262 + 263 + 265 +│ │ │ │
│ │266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677│ │ │ │
│ │+ 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - │ │ │ │
│ │2966* - 2968*) │ 04│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04) │ 05│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + │ │ │ │
│ │322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 │ │ │ │
│ │+/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 │ │ │ │
│ │+/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 │ │ │ │
│ │- 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)│ 06│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după │ │ │ │
│ │o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate │ │ │ │
│ │separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + │ │ │ │
│ │2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 │ │ │ │
│ │+ 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + │ │ │ │
│ │4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + │ │ │ │
│ │453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 │ │ │ │
│ │- 496 + 5187) │ 07│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│ │(ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 │ │ │ │
│ │- 598) │ 08│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
│ │(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) │ 09│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 06 + 07 + 08 + 09) │ 10│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │ 11│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│ │DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 │ │ │ │
│ │+ 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682│ │ │ │
│ │+ 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 │ │ │ │
│ │+ 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 │ │ │ │
│ │+ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 │ │ │ │
│ │+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** │ │ │ │
│ │+ 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 │ │ │ │
│ │+ 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192+ 5193│ │ │ │
│ │+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) │ 12│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE │ │ │ │
│ │(rd. 10 + 11 - 12 - 20) │ 13│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ │
│ │(rd. 05 + 13) │ 14│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│ │MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624│ │ │ │
│ │+ 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682│ │ │ │
│ │+ 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 │ │ │ │
│ │+ 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 │ │ │ │
│ │+ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 │ │ │ │
│ │+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** │ │ │ │
│ │+ 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 │ │ │ │
│ │+ 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 │ │ │ │
│ │+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) │ 15│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ H.│PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + │ │ │ │
│ │1518) │ 16│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ I.│VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22), din care: │ 17│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) │ 18│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total │ │ │ │
│ │(rd. 20 + 21), din care: │ 19│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ Sume de reluat într-o perioadă de până la un an │ │ │ │
│ │ (ct. 472*) │ 20│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │ │ │ │
│ │ (ct. 472*) │ 21│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │3. Venituri în avans aferente activelor primite prin │ │ │ │
│ │transfer de la clienţi (ct. 478) │ 22│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ J.│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), │ │ │ │
│ │ din care: │ 23│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) │ 24│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) │ 25│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │3. Capital subscris reprezentând datorii financiare*1)│ │ │ │
│ │(ct 1027) │ 26│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┬────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)│SOLD C │ 27│ │ │
│ │ ├────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ │SOLD D │ 28│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │5. Alte elemente de capitaluri proprii │SOLD C │ 29│ │ │
│ │(ct. 103) ├────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ │SOLD D │ 30│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 31│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │ 32│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068) │ 33│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┬────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Diferenţe de curs valutar din conversia │SOLD C │ 34│ │ │
│ │situaţiilor financiare anuale individuale ├────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │într-o monedă de prezentare diferită de │SOLD D │ 35│ │ │
│ │moneda funcţională (ct. 1072) │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┴────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Acţiuni proprii (ct. 109) │ 36│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri │ │ │ │
│ │proprii (ct. 141) │ 37│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii│ │ │ │
│ │(ct. 149) │ 38│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┬────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA │SOLD C │ 39│ │ │
│ │REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA ├────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 │SOLD D │ 40│ │ │
│ │(ct. 117) │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA │SOLD C │ 41│ │ │
│ │PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 ├────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │(ct. 118) │SOLD D │ 42│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL │SOLD C │ 43│ │ │
│ │PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) ├────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ │SOLD D │ 44│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct. 129) │ │ 45│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ │ │ │ │
│ │(rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - │ │ │ │ │
│ │38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45) │ │ 46│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Patrimoniul public (ct. 1026) │ │ 47│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47) │ │ 48│ │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴───────────┴────────────┘

------------
    *1) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
    ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

               Administrator Întocmit
     Numele şi prenumele............ Numele şi prenumele..........
     Semnătura ............. Calitatea...........
     Ştampila unităţii Semnătura..............
                                               Nr. de înregistrare în organismul
                                               profesional................


    Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    6.5. Structura formularului*) "Situaţia veniturilor şi, cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (2) lit. b), este următoarea:

                   Situaţia veniturilor şi cheltuielilor
                        la data de 30 iunie 2014


┌───────┐
│cod 20 │ - lei -
├───────┴──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ Denumirea indicatorilor │Nr.│ Realizări aferente │
│ │rd.│ perioadei de raportare │
│ │ ├────────────┬────────────┤
│ │ │ Precedentă │ Curentă │
│ │ │01.01.2013- │01.01.2014- │
│ │ │30.06.2013 │30.06.2014 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) │ 01│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 │ │ │ │
│ │+ 706 + 708) │ 02│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) │ 03│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale acordate (ct. 709) │ 04│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei │ │ │ │
│ │de afaceri (ct. 7411) │ 05│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┬────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 2.│Venituri aferente costurilor stocurilor │ │ │ │ │
│ │de produse (ct. 711) │Sold C │ 06│ │ │
│ │ ├────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │Sold D │ 07│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┴────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 3.│Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii │ │ │ │
│ │imobiliare (rd. 09 + 10) │ 08│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 4.│Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi │ │ │ │
│ │corporale (ct. 721 + 722) │ 09│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 5.│Venituri din producţia de investiţii imobiliare │ │ │ │
│ │(ct. 725) │ 10│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 6.│Venituri din activele imobilizate (sau grupurile │ │ │ │
│ │destinate cedării) deţinute în vederea vânzării │ │ │ │
│ │(ct. 753) │ 11│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 7.│Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi│ │ │ │
│ │corporale (ct. 755) │ 12│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 8.│Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756) │ 13│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 9.│Venituri din active biologice şi produse agricole │ │ │ │
│ │(ct. 757) │ 14│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│10.│Venituri din subvenţii de exploatare în caz de │ │ │ │
│ │calamităţi şi alte evenimente similare (ct. 7417) │ 15│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│11.│Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419) │ 16│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 │ │ │ │
│ + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) │ 17│ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│12.│a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele │ │ │ │
│ │consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) │ 18│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608) │ 19│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │ │ │ │
│ │ (ct. 605 - 7413) │ 20│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) │ 21│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale primite (ct. 609) │ 22│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│13.│Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care: │ 23│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a) Salarii şi indemnizaţii*1) (ct. 641 + 642 + 643 │ │ │ │
│ │ + 644 - 7414) │ 24│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │ │ │ │
│ │ (ct. 645 - 7415) │ 25│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│14.│a) Ajustări de valoare privind imobilizările │ │ │ │
│ │necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi │ │ │ │
│ │activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28) │ 26│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) │ 27│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) │ 28│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Ajustări de valoare privind activele circulante │ │ │ │
│ │ (rd. 30 - 31) │ 29│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) │ 30│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) │ 31│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│15.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41) │ 32│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe │ │ │ │
│ │ (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 │ │ │ │
│ │ + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) │ 33│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte │ │ │ │
│ │ asimilate (ct. 635) │ 34│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător │ │ │ │
│ │ (ct. 652) │ 35│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau │ │ │ │
│ │ grupurile destinate cedării) deţinute în │ │ │ │
│ │ vederea vânzării (ct. 653) │ 36│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor │ │ │ │
│ │ necorporale şi corporale (ct. 655) │ 37│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare │ │ │ │
│ │ (ct. 656) │ 38│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi │ │ │ │
│ │ produsele agricole (ct. 657) │ 39│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte │ │ │ │
│ │ evenimente similare (ct. 6587) │ 40│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 │ │ │ │
│ │ + 6585 + 6588) │ 41│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44) │ 42│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Cheltuieli (ct. 6812) │ 43│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri (ct. 7812) │ 44│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 - 22 │ │ │ │
│ + 23 + 26 + 29 + 32 + 42) │ 45│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: │ │ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┤ 46│ │ │
│ │- Profit (rd. 17 - 45) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 45 - 17) │ 47│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│16.│Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611) │ 48│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│17.│Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi │ │ │ │
│ │entităţi controlate în comun (ct. 7613) │ 49│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│18.│Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente│ │ │ │
│ │financiare (ct. 762) │ 50│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│19.│Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate │ │ │ │
│ │ (ct. 763) │ 51│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│20.│Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) │ 52│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│21.│Venituri din dobânzi (ct. 766*) │ 53│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la entităţile din │ │ │ │
│ │ grup │ 54│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│22.│Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) │ 55│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 │ │ │ │
│ + 52 + 53 + 55) │ 56│ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│23.│Ajustări de valoare privind imobilizările financiare │ │ │ │
│ │şi investiţiile financiare deţinute ca active │ │ │ │
│ │circulante (rd. 58 - 59) │ 57│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Cheltuieli (ct. 686) │ 58│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri (ct. 786) │ 59│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│24.│Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte │ │ │ │
│ │instrumente financiare (ct. 661) │ 60│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│25.│Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente │ │ │ │
│ │derivate (ct. 662) │ 61│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│26.│Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418) │ 62│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile │ │ │ │
│ │ din grup │ 63│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│27.│Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 │ │ │ │
│ │+ 667 + 668) │ 64│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 + 60 + 61 + 62 + 64)│ 65│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): │ │ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┤ 66│ │ │
│ │- Profit (rd. 56 - 65) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 65 - 56) │ 67│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 17 + 56) │ 68│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 45 + 65) │ 69│ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│28.│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ 70│ │ │
│ │- Profit (rd. 68 - 69) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 69 - 68) │ 71│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│29.│Impozitul pe profit curent (ct. 691) │ 72│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│30.│Impozitul pe profit amânat (ct. 692) │ 73│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│31.│Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) │ 74│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│32.│Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus │ │ │ │
│ │(ct. 698) │ 75│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│33.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE │ │ │ │
│ │RAPORTARE: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ 76│ │ │
│ │- Profit (rd. 70 - 72 - 73 + 74 - 75) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere │ │ │ │
│ │(rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75); │ │ │ │
│ │(rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74) │ 77│ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

_____________
    *1) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

              Administrator, Întocmit
      Numele şi prenumele .......... ────────
      Semnătura .................... Numele şi prenumele .........
      Ştampila unităţii ............. Calitatea ....................
                                               Semnătura ...................
                                               Nr. de înregistrare în organismul
                                               profesional ....................


    Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    6.6. Structura formularului*) "Date informative" (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (2) lit. c), este următoarea:


                         Date informative
                      la data de 30 iunie 2014


┌──────┐
│cod 30│ - lei -
├──────┴────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────────┐
│ I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr. │ Nr. │ Sume │
│ │rd. │ unităţi │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unităţi care au înregistrat profit │ 01│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unităţi care au înregistrat pierdere │ 02│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unităţi care nu au înregistrat nici profit, │ │ │ │
│nici pierdere │ 03│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┬─┴──────────────┤
│II. Date privind plăţile restante │Nr. │ Total │ Din care: │
│ │rd. │ (col. ├───────┬────────┤
│ │ │ 2+3) │Pentru │ Pentru │
│ │ │ │activi-│ activi-│
│ │ │ │ tatea │tatea de│
│ │ │ │curentă│ inves- │
│ │ │ │ │ tiţii │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la │ │ │ │ │
│19 + 23), din care: │ 04│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), │ │ │ │ │
│din care: │ 05│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- peste 30 de zile │ 06│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- peste 90 de zile │ 07│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- peste 1 an │ 08│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor│ │ │ │ │
│sociale - total (rd. 10 la 14), din care: │ 09│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- contribuţii pentru asigurări sociale de stat │ │ │ │ │
│datorate de angajatori, salariaţi şi alte │ │ │ │ │
│persoane asimilate │ 10│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- contribuţii pentru fondul asigurărilor │ │ │ │ │
│sociale de sănătate │ 11│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- contribuţia pentru pensia suplimentară │ 12│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- contribuţii pentru bugetul asigurărilor │ │ │ │ │
│pentru şomaj │ 13│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- alte datorii sociale │ 14│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor │ │ │ │ │
│speciale şi alte fonduri │ 15│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 16│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit│ │ │ │ │
│la bugetul de stat │ 17│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit│ │ │ │ │
│la bugetele locale │ 18│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenţă - │ │ │ │ │
│total (rd. 20 la 22), din care: │ 19│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- restante după 30 de zile │ 20│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- restante după 90 de zile │ 21│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- restante după 1 an │ 22│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Dobânzi restante │ 23│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┴───┬───┴────────┤
│III. Număr mediu de salariaţi │ Nr.│ 30.06.2013 │ 30.06.2014 │
│ │ rd.│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Număr mediu de salariaţi │ 24│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la │ │ │ │
│sfârşitul perioadei, respectiv la data de │ │ │ │
│30 iunie │ 25│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤
│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în │ Nr.│ │
│cursul perioadei de raportare. Subvenţii │ rd.│ Sume │
│încasate şi creanţe restante │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ │
│persoanele fizice nerezidente, din care: │ 26│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 27│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ │
│persoanele fizice nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ 28│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 29│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ │
│persoanele juridice nerezidente, din care: │ 30│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 31│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ │
│persoanele juridice asociate*) nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 32│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 33│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către │ │ │
│persoanele nerezidente, din care: │ 34│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 35│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către │ │ │
│persoanele fizice nerezidente din statele │ │ │
│membre al Uniunii Europene, din care: │ 36│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 37│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către │ │ │
│persoanele juridice nerezidente, din care: │ 38│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 39│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către │ │ │
│persoanele juridice nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, potrivit prevede- │ 40│ │
│rilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 │ │ │
│privind Codul fiscal, cu modificările şi │ │ │
│completările ulterioare, din care: │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 41│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ │
│persoanele fizice nerezidente, din care: │ 42│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 43│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ │
│persoanele fizice nerezidente din state membre │ │ │
│ale Uniunii Europene, din care: │ 44│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 45│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ │
│persoanele juridice nerezidente, din care: │ 46│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 47│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ │
│persoanele juridice asociate*) nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 48│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 49│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în cursul perioadei de │ │ │
│raportare pentru bunurile din domeniul public, │ │ │
│primite în concesiune, din care: │ 50│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- redevenţe pentru bunurile din domeniul public│ │ │
│ plătite la bugetul de stat │ 51│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat │ 52│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat│ 53│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare│ │ │
│pentru terenuri*1) │ 54│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către │ │ │
│persoanele nerezidente, din care: │ 55│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 56│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către │ │ │
│persoanele nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ 57│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 58│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de │ │ │
│raportare, din care: │ 59│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- subvenţii încasate în cursul perioadei de │ │ │
│raportare aferente activelor │ 60│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- subvenţii aferente veniturilor, din care: │ 61│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei │ │ │
│de muncă**) │ 62│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Creanţe restante, care nu au fost încasate la │ │ │
│termenele prevăzute în contractele comerciale │ │ │
│şi/sau în actele normative în vigoare, │ │ │
│din care: │ 63│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul │ │ │
│majoritar sau integral de stat │ 64│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul │ │ │
│privat │ 65│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│V. Tichete de masă │ Nr.│ │
│ │ rd.│ Sume │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă acordate │ │ │
│salariaţilor │ 66│ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │ Nr.│ │ │
│cercetare- dezvoltare ***) │ rd.│30.06.2013 │ 30.06.2014 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │ 67│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- din fonduri publice │ 68│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- din fonduri private │ 69│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare ****) │ Nr.│ │ │
│ │ rd.│ 30.06.2013 │ 30.06.2014 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73), │ │ │ │
│din care: │ 70│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul │ │ │ │
│perioadei │ 71│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare │ │ │ │
│în cursul perioadei │ 72│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul │ │ │ │
│perioadei │ 73│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VIII. Alte informaţii │ Nr.│ │ │
│ │ rd.│ 30.06.2013 │30.06.2014 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări │ │ │ │
│ necorporale (ct. 4094) │ 74│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale │ │ │ │
│(ct. 4093) │ 75│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Imobilizări financiare, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 77+ 85), din care: │ 76│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, │ │ │ │
│interese de participare, alte titluri │ │ │ │
│imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 78 la 84), din care: │ 77│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 78│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 79│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │ 80│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │ 81│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament │ │ │ │
│colectiv emise de rezidenţi │ 82│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi│ 83│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 84│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 86 + 87), din care: │ 85│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în │ │ │ │
│lei, a căror decontare se face în funcţie de │ │ │ │
│cursul unei valute (din ct. 267) │ 86│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) │ 87│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate │ │ │ │
│furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume│ │ │ │
│brute │ │ │ │
│(ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: │ 88│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- creanţe comerciale externe, avansuri acordate│ │ │ │
│furnizorilor externi şi alte conturi asimilate,│ │ │ │
│în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din│ │ │ │
│ct. 413 + din ct. 418) │ 89│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe comerciale neîncasate la termenul │ │ │ │
│stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din │ │ │ │
│ct. 413) │ 90│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe în legătură cu personalul şi conturi │ │ │ │
│asimilate (ct. 425 + 4282) │ 91│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + │ │ │ │
│4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4482), (rd. 93 la 97), din care: │ 92│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale (ct. 431 + 437 + 4382) │ 93│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- creanţe fiscale în legătură cu bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) │ 94│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- subvenţii de încasat (ct. 445) │ 95│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │ │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ 96│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- alte creanţe în legătură cu bugetul statului │ │ │ │
│(ct. 4482) │ 97│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile │ │ │ │
│afiliate (ct. 451) │ 98│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul statului neîncasate la │ │ │ │
│termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + │ │ │ │
│din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din│ │ │ │
│ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din │ │ │ │
│ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) │ 99│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate │ │ │ │
│(ct. 4652) │ 100│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 │ │ │ │
│+ 473), (rd. 102 la 104), din care: │ 101│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- decontări cu entităţile asociate şi │ │ │ │
│entităţile controlate în comun, decontări cu │ │ │ │
│acţionarii privind capitalul şi decontări din │ │ │ │
│operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)│ 102│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice│ │ │ │
│şi persoanele juridice, altele decât creanţele │ │ │ │
│în legătură cu instituţiile publice │ │ │ │
│(instituţiile statului) (din ct. 461 + din │ │ │ │
│ct. 471 + din ct. 473) │ 103│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de │ │ │ │
│trezorerie" reprezentând avansurile de │ │ │ │
│trezorerie, acordate potrivit legii şi │ │ │ │
│nedecontate până la data de 30 iunie │ │ │ │
│(din ct. 461) │ 104│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │ 105│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- de la nerezidenţi │ 106│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor │ │ │ │
│economici*****) │ 107│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 109 la │ │ │ │
│115), din care: │ 108│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 109│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 110│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │ 111│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │ 112│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament │ │ │ │
│colectiv rezidente │ 113│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- acţiuni emise de nerezidenţi │ 114│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 115│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) │ 116│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Casa în lei şi în valută (rd. 118+ 119), │ │ │ │
│din care: │ 117│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în lei (ct. 5311) │ 118│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în valută (ct. 5314) │ 119│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Conturi curente la bănci în lei şi în valută │ │ │ │
│(rd. 121 + 123), din care: │ 120│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în lei (ct. 5121), din care: │ 121│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- conturi curente în lei deschise la bănci │ │ │ │
│nerezidente │ 122│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în valută (ct. 5124), din care: │ 123│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- conturi curente în valută deschise la bănci │ │ │ │
│nerezidente │ 124│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte conturi curente la bănci şi acreditive │ │ │ │
│(rd. 126 + 127), din care: │ 125│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- sume în curs de decontare, acreditive şi alte│ │ │ │
│valori de încasat, în lei │ │ │ │
│(ct. 5112 + 5125 + 5411) │ 126│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- sume în curs de decontare şi acreditive în │ │ │ │
│valută (din ct. 5125 + 5412) │ 127│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 │ │ │ │
│ + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + │ │ │ │
│166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175+ 181), │ │ │ │
│din care: │ 128│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în │ │ │ │
│sume brute (ct. 161), (rd. 130 + 131), │ │ │ │
│din care: │ 129│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în lei │ 130│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în valută │ 131│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de│ │ │ │
│obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), │ │ │ │
│(rd. 133 + 134), din care: │ 132│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în lei │ 133│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în valută │ 134│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt │ │ │ │
│(ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), │ │ │ │
│din care: │ 135│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în lei │ 136│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în valută │ 137│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobânzile aferente creditelor bancare interne │ │ │ │
│pe termen scurt (din ct. 5198), │ │ │ │
│(rd. 139 + 140), din care: │ 138│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în lei │ 139│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în valută │ 140│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt │ │ │ │
│(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 142+ 143), │ │ │ │
│din care: │ 141│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în lei │ 142│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în valută │ 143│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe │ │ │ │
│termen scurt (din ct. 5198), (rd. 145 + 146), │ │ │ │
│din care: │ 144│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în lei │ 145│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în valută │ 146│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare pe termen lung │ │ │ │
│(ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 148 + 149), │ │ │ │
│din care: │ 147│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în lei │ 148│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în valută │ 149│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen │ │ │ │
│lung (din ct. 1682), (rd. 151 + 152), │ │ │ │
│din care: │ 150│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în lei │ 151│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în valută │ 152│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung │ │ │ │
│(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 154 + 155), │ │ │ │
│din care: │ 153│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în lei │ 154│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în valută │ 155│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe │ │ │ │
│termen lung (din ct. 1682), (rd. 157 + 158), │ │ │ │
│din care: │ 156│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în lei │ 157│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în valută │ 158│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite de la Trezoreria statului şi dobânzile │ │ │ │
│aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) │ 159│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente │ │ │ │
│(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), │ │ │ │
│(rd. 161 + 162), din care: │ 160│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare│ │ │ │
│ se face în funcţie de cursul unei valute │ 161│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- în valută │ 162│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) │ 163│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la │ │ │ │
│clienţi şi alte conturi asimilate, în sume │ │ │ │
│brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + │ │ │ │
│419), din care: │ 164│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- datorii comerciale externe, avansuri primite │ │ │ │
│de la clienţi externi şi alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din │ │ │ │
│ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din │ │ │ │
│ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419) │ 165│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii în legătură cu personalul şi conturi │ │ │ │
│asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + │ │ │ │
│427 + 4281) │ 166│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul statului │ │ │ │
│(ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + │ │ │ │
│444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 168 la 171), │ │ │ │
│din care: │ 167│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale (ct. 431 + 437 + 4381) │ 168│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- datorii fiscale în legătură cu bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) │ 169│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │ │ │ │
│ asimilate (ct. 447) │ 170│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- alte datorii în legătură cu bugetul statului │ │ │ │
│(ct. 4481) │ 171│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile │ │ │ │
│din grup (ct. 451) │ 172│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sume datorate acţionarilor (ct. 455) │ 173│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate │ │ │ │
│(ct. 4651) │ 174│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 │ │ │ │
│+ 462 + 472 + 473 + 478 + 509), │ │ │ │
│rd. 176 la 180), din care: │ 175│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- decontări cu entităţile asociate şi │ │ │ │
│entităţile controlate în comun, decontări cu │ │ │ │
│acţionarii privind capitalul, dividende şi │ │ │ │
│decontări din operaţii în participaţie │ │ │ │
│(ct. 453 + 456 + 457 + 4581) │ 176│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- alte datorii în legătură cu persoanele fizice│ │ │ │
│şi persoanele juridice, altele decât datoriile │ │ │ │
│în legătură cu instituţiile publice │ │ │ │
│(instituţiile statului)*2) │ │ │ │
│(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) │ 177│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)│ 178│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări │ │ │ │
│financiare şi investiţii pe termen scurt │ │ │ │
│ct. 269 + 509) │ 179│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- venituri în avans aferente activelor primite │ │ │ │
│prin transfer de la clienţi (ct. 478) │ 180│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobânzi de plătit (ct. 5186) │ 181│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea împrumuturilor primite de la │ │ │ │
│operatorii economici *****) │ 182│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: │ 183│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- acţiuni cotate*3) │ 184│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- acţiuni necotate*4) │ 185│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- părţi sociale │ 186│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- capital subscris vărsat de nerezidenţi │ │ │ │
│(din ct 1012) │ 187│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Brevete şi licenţe (din ct. 205) │ 188│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│IX. Informaţii privind cheltuielile cu │ Nr.│ │ │
│colaboratorii │ rd.│ 30.06.2013 │30.06.2014 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │ 189│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│X. Informaţii privind bunurile din domeniul │ Nr.│ │ │
│public al statului │ rd.│ 30.06.2013 │30.06.2014 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al │ │ │ │
│statului aflate în administrare │ 190│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al │ │ │ │
│statului aflate în concesiune │ 191│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al │ │ │ │
│statului închiriate │ 192│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│XI. Capital social vărsat │ Nr.│ 30.06.2013 │30.06.2014 │
│ │ rd.├─────┬──────┼─────┬──────┤
│ │ │ Suma│%*5) │ Suma│%*5) │
│ │ │(Col.│(Col. │(Col.│(Col. │
│ │ │ 1) │ 2) │ 3) │ 4) │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│Capital social vărsat (ct. 1012)*5) │ │ │ │ │ │
│(rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), │ │ │ │ │ │
│ din care: │ 193│ │ X │ │ X │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│- deţinut de instituţii publice │ │ │ │ │ │
│(rd. 195 + 196), din care: │ 194│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│- deţinut de instituţii publice de subordonare │ │ │ │ │ │
│centrală; │ 195│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│- deţinut de instituţii publice de subordonare │ │ │ │ │ │
│locală; │ 196│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│- deţinut de societăţile cu capital de stat, │ │ │ │ │ │
│din care: │ 197│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│- cu capital integral de stat; │ 198│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│- cu capital majoritar de stat; │ 199│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│- cu capital minoritar de stat; │ 200│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│- deţinut de regii autonome │ 201│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│- deţinut de societăţile cu capital privat │ 202│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│- deţinut de persoane fizice │ 203│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│- deţinut de alte entităţi │ 204│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────┴──────┴─────┴──────┤
│XII. Creanţe preluate prin cesionare de la │ Nr.│ │
│persoane juridice******) │ rd.│ Sume │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤
│ A │ B │ 30.06.2013 │30.06.2014 │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la persoane │ │ │ │
│juridice (la valoarea nominală), din care: │ 205│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- creanţe preluate prin cesionare de la │ │ │ │
│ persoane juridice afiliate │ 206│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la persoane │ │ │ │
│juridice (la cost de achiziţie), din care: │ 207│ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- creanţe preluate prin cesionare de la │ │ │ │
│persoane juridice afiliate │ 208│ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘
              Administrator, Întocmit
      Numele şi prenumele ..........
      Semnătura ............ Numele şi prenumele .........
      Ştampila unităţii Calitatea ....................
                                               Semnătura ...................
                                               Nr. de înregistrare în organismul
                                               profesional


-----------
    *) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
    *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
    ******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
    *2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
    *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
    *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
    *5) La secţiunea "XI Capital social vărsat", la rd. 194-204, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193.


    Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

                                 __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016