Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMA din 23 iunie 2014  sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMA din 23 iunie 2014 sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare" - iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 14 iulie 2014

    CAP. I
    Prevederi generale

    ART. 1
    (1) Prezenta reglementare instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România.
    (2) Furnizorul de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice 2007-2013", denumit în continuare POS CCE.
    (3) Autoritatea care administrează schema este Fondul European de Investiţii, denumit în continuare FEI.
    (4) Beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile mici şi mijlocii, definite conform art. 8 lit. e), care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prezentate în cap. III.
    (5) Termenii şi expresiile utilizate, care nu sunt altfel definite în cadrul prezentei scheme, respectă definiţiile stipulate în Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2013, denumit în continuare acord de finanţare JEREMIE.
    ART. 2
    Ajutoarele de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă din cadrul prezentei scheme se acordă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.407/2013, şi cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
    ART. 3
    În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013, prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană.
    ART. 4
    Iniţiativa JEREMIE este un set de acţiuni având ca obiectiv creşterea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii. În România, iniţiativa JEREMIE este organizată prin intermediul FEI, acţionând ca Fond de Participare JEREMIE, denumit în continuare FPJ. Prin FPJ, FEI administrează fonduri puse la dispoziţie de POS CCE cu cofinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, pentru utilizare în scopul implementării iniţiativei JEREMIE în România.
    ART. 5
    În cadrul POS CCE, Guvernul României a fost de acord să pună la dispoziţia FEI fonduri destinate implementării iniţiativei JEREMIE, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.083/2006, şi în conformitate cu acordul de finanţare JEREMIE. Iniţiativa JEREMIE este finanţată din POS CCE, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniul major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare".
    ART. 6
    (1) Prezenta schemă este cofinanţată din fonduri structurale UE, respectiv FEDR.
    (2) În cadrul prezentei scheme suma totală maximă estimată, alocată ajutoarelor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă de către FPJ, este de maximum 150 milioane euro (echivalent lei). Defalcarea estimativă pe ani este:
    - 2014 - 75 milioane euro;
    - 2015 - 75 milioane euro.
    (3) Numărul estimat de beneficiari în cadrul schemei este 500.
    (4) Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 decembrie 2015.

    CAP. II
    Definiţii

    ART. 7
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) ajutoare/ajutor de stat înseamnă orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    b) acord operaţional înseamnă, în contextul prezentei scheme, un acord încheiat de FEI, acţionând ca FPJ, cu un intermediar financiar având ca obiect o facilitate de împrumut care respectă atât condiţiile prezentei scheme, cât şi alte condiţii prevăzute în apelul pentru expresii de interes JEREMIE (JER-002/4) care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutoare de stat;
    c) apel pentru expresii de interes JEREMIE înseamnă, în contextul prezentei scheme şi conform acordului de finanţare JEREMIE, o solicitare de oferte care are ca scop identificarea intermediarilor financiari adecvaţi care vor primi contribuţii de la FPJ; apelul pentru expresii de interes JEREMIE se publică pe site-ul FEI (www.eif.org);
    d) împrumutul cu subvenţie parţială de dobândă, în contextul prezentei scheme, înseamnă un angajament prin care băncile selectate de FEI în urma apelului pentru expresii de interes acordă credite (împrumuturi) cu dobândă subvenţionată către întreprinderi eligibile, în condiţiile acordului operaţional semnat cu FEI;
    e) întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM sunt întreprinderi care respectă criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună, în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare); în prezenta schemă, microîntreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici;
    f) întreprindere aflată în dificultate, conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004), este o întreprindere care îndeplineşte următoarele condiţii:
      (i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau
      (ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi răspund nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu a dispărut, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau
      (iii) indiferent de tipul societăţii, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţia naţională privind procedura insolvenţei;
      (iv) chiar şi atunci când niciuna dintre condiţiile prevăzute mai sus nu este îndeplinită, o întreprindere poate să fie totuşi considerată în dificultate, în special în cazul în care sunt prezente simptomele obişnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: creşterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creşterea inventarelor pe stocuri, supracapacitate, flux de capital în declin, îndatorare crescută, creşterea comisioanelor financiare şi scăderea sau dispariţia valorii activului net. În cazuri foarte grave, o întreprindere poate să fi devenit deja insolvabilă sau poate face obiectul procedurilor de insolvenţă colectivă prevăzute de legislaţia naţională;
    g) întreprindere unică, în conformitate cu art. 1 alin. (2) din Regulamentul nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
      (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
      (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
      (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;
      (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin cu una sau mai multe întreprinderi relaţii la care se face referire la lit. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;
    h) intensitatea ajutorului înseamnă valoarea ajutorului, exprimată ca procent din costurile eligibile. Ajutorul plătit în tranşe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de referinţă aplicabilă la data acordării ajutorului. Toate sumele utilizate vor fi calculate înainte de aplicarea unor deduceri fiscale sau altor taxe;
    i) intermediar financiar înseamnă o bancă, persoană juridică română sau sucursală a unei bănci din alt stat membru al Uniunii Europene, autorizată de Banca Naţională a României să funcţioneze pe teritoriul României, şi cu care FEI, acţionând ca FPJ, semnează un acord operaţional cu privire la o facilitate de garanţie de portofoliu de credite în condiţiile prezentei scheme. În funcţie de rezultatele apelului pentru expresii de interes sunt selectaţi unul sau mai mulţi intermediari financiari.

    CAP. III
    Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari

    ART. 8
    Prezenta schemă transparentă de ajutor de minimis se aplică pe tot teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
    ART. 9
    În cadrul schemei se acordă ajutoare pentru toate sectoarele şi activităţile prevăzute în Codul CAEN Rev. 2 - NACE Rev. 2, cu excepţia următoarelor:
    9.1. Sectoarele şi activităţile prevăzute la art. 1 din Regulamentul nr. 1.407/2013, conform căruia prezenta schema nu se aplică:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum
sunt reglementate de prevederile Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună, a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
      (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
      (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
    9.2. Următoarele sectoare şi activităţile conform codului CAEN Rev.2, pentru care prezenta schema nu se aplică:
    - Secţiunea A, Agricultură, silvicultură şi pescuit;
    - Secţiunea B, Industria extractivă, numai codurile:
    - 05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior;
    - 0892 Extracţia turbei;
    - Secţiunea C, Industria prelucrătoare, numai codurile:
    - 12 Fabricarea produselor din tutun;
    - 24 Industria metalurgică;
    - 2051 Fabricarea explozivilor;
    - 206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale;
    - 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
    - 301 Construcţia de nave şi bărci;
    - 304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă;
    - 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice;
    - 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
    - Secţiunea F, Construcţii, numai codul 411, Dezvoltare (promovare) imobiliară;
    - Secţiunea K, Intermedieri financiare şi asigurări;
    - Secţiunea L, Tranzacţii imobiliare.
    9.3. De asemenea, în cadrul schemei nu se vor acorda ajutoare întreprinderilor cu activităţi în domeniile comercializării armelor şi muniţiilor, clonării umane şi organismelor modificate genetic.
    9.4. În conformitate cu art. 4 alin. (3) din Regulamentul nr. 1.407/2013 nu sunt eligibile pentru a primi ajutoare de minimis, în cadrul prezentei scheme, întreprinderile mici şi mijlocii care sunt supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă şi îndeplinesc criteriile din dreptul naţional pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor acestora.
    9.5. Ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
    ART. 10
    Beneficiarii trebuie să fie înregistraţi în România, să nu fie în stare de faliment ori lichidare, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic sau activităţile lor comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui aranjament cu creditorii sau să fie într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.
    ART. 11
    Beneficiarii trebuie să îşi fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 12
    Reprezentantul legal al fiecărui beneficiar trebuie să nu fi fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
    ART. 13
    Beneficiarii trebuie să nu fie obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul să fi fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
    ART. 14
    Beneficiarii trebuie să îndeplinească şi alte condiţii specificate în apelul pentru expresii de interes şi în anexele la acesta, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

    CAP. IV
    Modalitatea de implementare a schemei

    ART. 15
    (1) În cadrul prezentei scheme, fiecare intermediar financiar primeşte de la FEI o facilitate de credit, în scopul acordării de credite pentru IMM-uri eligibile cofinanţate în mod egal de FEI (FPJ) la dobândă zero şi de către bancă la dobânda pieţei, conform unei rate de cofinanţare prestabilite în apelul pentru expresii de interes (în acest caz: 50% FEI/FPJ, 50% banca).
    (2) Banca împrumutată plăteşte o dobândă de depozit către FEI (FPJ) pentru perioada în care fondurile obţinute prin linia de credit JEREMIE nu sunt transformate în credite acordate IMM, conform specificaţiilor prevăzute în fiecare acord operaţional.
    (3) Prin cofinanţarea de 50% cu dobândă zero din facilitatea JEREMIE, fiecare întreprindere împrumutată în cadrul acestui instrument beneficiază de un credit la aproximativ jumătate din dobânda de piaţă a băncii respective pe care întreprinderea ar fi plătit-o dacă nu ar fi existat facilitatea JEREMIE.
    ART. 16
    Perioada de acordare a creditelor cu dobândă parţial subvenţionată va fi de până la 31 decembrie 2015.
    ART. 17
    Pe durata contractelor operaţionale, creditele eligibile conform prezentului capitol pot fi acordate de către intermediarul financiar şi raportate ulterior către FEI.
    ART. 18
    Prin facilitatea acordată în cadrul prezentei scheme se poate acoperi cel mult 50% din valoarea fiecărui credit eligibil nou-acordat de un intermediar financiar unei IMM eligibile, conform definiţiilor de mai jos. FEI, acţionând ca FPJ, şi intermediarul financiar vor acţiona în mod pari passu (nepreferenţial) cu privire atât la suportarea riscului de credit, cât şi la eventualele recuperări ulterioare ale pierderilor asociate producerii riscului de credit.
    ART. 19
    Creditele acordate de intermediarii financiari IMM-urilor vor respecta următoarele condiţii de eligibilitate:
    - durata creditelor/liniilor de credit va fi de cel mult 10 ani, inclusiv perioada de graţie (dacă va fi cazul);
    - finanţarea poate avea ca obiect: investiţii (active tangibile şi intangibile), leasing operaţional, capital de lucru;
    - o întreprindere eligibilă va putea beneficia de unul sau mai multe credite, cu condiţia respectării pragului de minimis;
    - în cadrul acordurilor operaţionale cu intermediarii financiari JEREMIE se vor defini şi alte condiţii specifice pentru acordarea creditelor.
    ART. 20
    Suma maximă a fiecărui credit acordat către un IMM eligibil se va situa la nivelul la care echivalentul-subvenţie brut ar atinge suma de 200.000 euro per întreprindere unică (respectiv 100.000 euro pentru operatorii economici care activează în domeniul transporturilor) pentru o perioadă consecutivă de 3 ani, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Regulamentul nr. 1.407/2013.
    ART. 21
    Intermediarii financiari cu care FEI, acţionând ca FPJ, va semna acorduri operaţionale vor administra şi monitoriza crearea portofoliului de credite eligibile, raportarea către FEI şi acţiunile de recuperare a pierderilor. De asemenea, intermediarii financiari vor monitoriza calculul şi raportarea aferente procedurilor relevante în materie de ajutoare de stat prevăzute la cap. VIII.

    CAP. V
    Dobânda

    ART. 22
    Dobânda plătibilă de către intermediarii financiari către FEI, acţionând ca fond de participare JEREMIE, va fi egală cu zero, câtă vreme finanţarea obţinută (în avans) în cadrul facilităţii va fi transferată imediat în credite acordate IMM într-un timp scurt, conform specificaţiilor din cadrul fiecărui acord operaţional. Diferenţa dintre suma primită de bancă de la FEI (FPJ) şi suma transferată în împrumuturi către IMM este purtătoare de dobândă. Nivelul dobânzii se calculează de la caz la caz în funcţie de ratingul extern al băncii şi se stabileşte prin acordul operaţional.

    CAP. VI
    Condiţii de acordare a ajutorului de minimis sub formă de împrumuturi cu dobândă parţial subvenţionată

    ART. 23
    Ajutorul se acordă sub formă de împrumuturi cu dobândă parţial subvenţionată, prin cofinanţarea cu dobândă zero de către FEI (FPJ) în proporţie de 50% a fiecărui credit eligibil acordat către un IMM eligibil în condiţiile prezentei scheme.
    ART. 24
    Înainte de acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme, respectiv înainte de acordarea unui credit eligibil cu subvenţie parţială de dobândă conform cap. V, intermediarul financiar verifică dacă beneficiarul a mai primit alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile şi dacă regulile de cumul sunt respectate, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a beneficiarului.
    ART. 25
    Pentru calculul echivalentului-subvenţie brut se vor aplica prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013, completat cu reglementările naţionale în vigoare, conform următoarei metodologii:
      (i) Beneficiul total sau ajutorul acordat întreprinderii beneficiare constă în suma valorilor prezente nete ale diferenţelor calculate lunar dintre: a) rata de referinţă calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont (2008/C 14/02); şi b) dobânda lunară efectiv plătită de întreprindere pentru împrumutul acordat cu cofinanţare 50% gratuită prin JEREMIE.
      (ii) Echivalentul-subvenţie brut se calculează pentru fiecare împrumut o singură dată, luându-se în considerare dobânda acordată de bancă la data semnării contractului de credit dintre IMM şi bancă. Echivalentul-subvenţie brut se va actualiza în cazul modificării sumei sau a maturităţii împrumutului.
      (iii) Pentru calculul valorilor prezente nete se aplică prevederile Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont (2008/C 14/02), şi anume se ia în considerare rata de scont valabilă la un moment dat pentru România, la care se adaugă o marjă de 100 de puncte de bază.
      (iv) Formula de calcul al echivalentului-subvenţie brut este următoarea:

           n
    ESB = Σ (Dp - Dj)/(1 + r)(i),
          i=1


    unde:
    ESB = echivalentul-subvenţie brut;
    n = maturitatea creditului acordat IMM în cadrul prezentei scheme, exprimată în luni calendaristice;
    Dp = rata de referinţă aplicată pe luna calendaristică, conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont (2008/C 14/02);
    Dj = dobânda lunară efectivă pe care o plăteşte întreprinderea beneficiară pentru toată suma creditului, în condiţiile în care creditul este cofinanţat în proporţie de 50% din sursa JEREMIE;
    r = rata de scont conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont (2008/C 14/02).

    CAP. VII
    Cumulul

    ART. 26
    Ajutorul de minimis acordat în cadrul prezentei scheme nu se cumulează cu alte ajutoare de stat acordate în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care o astfel de cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depăşeşte intensitatea ajutorului stabilită pentru condiţiile speciale ale fiecărui caz de un regulament de scutire pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisia Europeană.
    ART. 27
    În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 2 ani anteriori consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru operatorii economici care activează în domeniul transporturilor), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
    ART. 28
    Valoarea maximă a ajutorului de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică se calculează cumulându-se ajutoarele de minimis primite în anul fiscal în curs cu ajutoarele de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali consecutivi; acesta nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru societăţile care activează în sectorul transportului rutier.

    CAP. VIII
    Transparenţă, raportare şi monitorizare

    ART. 29
    Furnizorul de ajutor de minimis va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data aprobării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
    ART. 30
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    ART. 31
    Schema de ajutor de minimis va fi publicată pe site-ul furnizorului de ajutor de minimis.
    ART. 32
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de minimis, furnizorul de ajutor de minimis şi autoritatea care administrează schema vor aplica prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, referitoare la procedura de pregătire a notificării şi informării, şi vor transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind prezenta schemă, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    ART. 33
    (1) Intermediarul financiar se asigură că împrumuturile eligibile acordate în cadrul prezentei scheme respectă prevederile relevante în materie de ajutoare de minimis, cu precădere cele ale Regulamentului nr. 1.407/2013, şi va asigura în permanenţă actualizarea ratelor de referinţă şi de scont aplicabile. În acest context, intermediarul financiar este responsabil cu calculul echivalentului-subvenţie brut şi pentru aplicarea procedurilor de monitorizare stipulate în art. 3 din Regulamentul nr. 1.407/2013.
    (2) Intermediarul financiar va informa în scris întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme cu privire la valoarea ajutorului acordat şi la caracterul de minimis al acestuia, cu referire la Regulamentul nr. 1.407/2013, şi le va solicita beneficiarilor declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă.
    ART. 34
    Furnizorul de ajutor de minimis şi autoritatea care administrează schema vor păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informaţii privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ şi costurile eligibile.
    ART. 35
    Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    ART. 36
    Autoritatea care administrează schema are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului de ajutor de minimis, conform prezentului capitol.


    ANEXĂ
    -----
la schemă
---------

                                   - Model -

                        Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul(a), ............................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ................. nr. ............, eliberat(ă) de ..................... la data de .................., cu domiciliul în localitatea...................................., str. ................ nr. ..........., bl. ......., sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ..............................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ..............................., declar pe propria răspundere următoarele:
    Declar că întreprinderea se află/nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004).
    Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea fac/nu fac obiectul altui ajutor de minimis sau oricărui alt tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă.
    DA []
    NU []
    De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat/nu am beneficiat de ajutoare de minimis.
    DA []
    NU []
    Dacă da, completaţi tabelul de mai jos:


 ┌────┬─────────────────────┬────────────┬───────────────────────┬─────────────────┐
 │Nr. │ Anul acordării │ Instituţia │Programul prin care s-a│ Cuantumul │
 │crt.│ajutorului de minimis│finanţatoare│beneficiat de finanţare│ajutorului alocat│
 │ │ │ │ │ (euro) │
 ├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤
 │1. │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤
 │2. │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤
 │3. │ │ │ │ │
 └────┴─────────────────────┴────────────┴───────────────────────┴─────────────────┘


    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

    Numele/Prenumele ...................................................
    Funcţia ............................................................
    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului ....................
    Data semnării ................................

                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016