Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 19 ianuarie 2007  pentru compensarea pierderilor inregistrate ca urmare a prestarii serviciilor de interes economic general de catre societatile care produc, transporta, distribuie si furnizeaza energie termica, continuta de   Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 19 ianuarie 2007 pentru compensarea pierderilor inregistrate ca urmare a prestarii serviciilor de interes economic general de catre societatile care produc, transporta, distribuie si furnizeaza energie termica, continuta de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2007
CAP. I
Baza legalã

ART. 1
(1) Prezenta schemã descrie procedeul de acordare a ajutoarelor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate de cãtre operatorii economici ca urmare a prestãrii serviciului de interes economic general în domeniul producerii, transportului, distribuţiei şi furnizãrii energiei termice în condiţiile instituirii preţurilor locale de referinţã, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţã pentru energia termicã furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 483/2006 .
(2) Prezenta schemã va fi exceptatã de la obligaţia notificãrii conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene 2005/842/CE privind aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene ajutorului de stat sub forma compensãrii serviciului public realizat de cãtre anumite întreprinderi cãrora le-a fost încredinţatã operarea de servicii de interes economic general, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 312 din 29 noiembrie 2005, precum şi ale Încadrãrii comunitare privind ajutorul de stat sub forma compensãrii serviciului public, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. C 297 din 29 noiembrie 2005.
ART. 2
Prezenta schemã este elaboratã avându-se în vedere urmãtoarele acte normative:
a) <>Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţã pentru energia termicã furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 483/2006 ;
b) <>Legea serviciilor comunitare de utilitãţi publice nr. 51/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006;
c) <>Legea energiei electrice nr. 318/2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003;
d) Legea serviciului public de alimentare cu energie termicã nr. 325/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006;
e) <>Ordonanţa Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termicã produsã centralizat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 31 august 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) Decizia Comisiei Europene 2005/842/CE privind aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene ajutorului de stat sub forma compensãrii serviciului public realizat de cãtre anumite întreprinderi cãrora le-a fost încredinţatã operarea de servicii de interes economic general, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 312 din 29 noiembrie 2005;
g) Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã nr. 21/514/2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţã şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termicã furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 3 octombrie 2006;
h) Metodologia de stabilire a preţurilor şi a cantitãţilor de energie electricã vândute de producãtori prin contracte reglementate şi a preţurilor pentru energie termicã livratã din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 23 iunie 2005, cu modificãrile ulterioare;
i) Metodologia de stabilire a preţurilor reglementate de vânzare/cumpãrare, a tarifelor de transport şi de distribuţie pentru energia termicã, aprobatã prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 126/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 22 august 2000.

CAP. II
Scopul şi obiectivele schemei

ART. 3
Ajutoarele de stat prevãzute de prezenta schemã se acordã în scopul sprijinirii populaţiei prin compensarea unei pãrţi din costul gigacaloriei, pânã la eficientizarea sistemului centralizat de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice.
ART. 4
Obiectivele prezentei scheme constau în:
a) reducerea subvenţiei acordate de la bugetul de stat şi al autoritãţii publice locale;
b) crearea posibilitãţii autoritãţilor locale de a stabili preţul local de facturare cu valori apropiate de preţurile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, în funcţie de resursele locale;
c) scãderea valorii facturii la energie termicã la utilizatorii casnici, astfel încât sã fie suportabilã de cãtre aceştia;
d) eficientizarea administrãrii sistemului centralizat de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, astfel încât operatorii economici cãrora le-a fost încredinţatã prestarea serviciului sã nu înregistreze pierderi din aceastã activitate.

CAP. III
Domeniul de aplicare

ART. 5
(1) Prezenta schemã de ajutor de stat se aplicã operatorilor economici definiţi conform <>Legii nr. 326/2001 sau altor operatori economici care efectueazã un serviciu public din sectorul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi cãrora li s-a încredinţat prestarea acestor servicii de interes economic general printr-un act normativ sau administrativ.
(2) Operatorii economici prevãzuţi la alin. (1) beneficiazã de alocãrile financiare prevãzute de prezenta schemã pentru compensarea pierderilor generate de prestarea serviciului de interes economic general, în condiţiile în care energia termicã furnizatã populaţiei este facturatã la nivelul preţului local stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 483/2006 .
(3) Prezenta schemã nu se aplicã în cazul în care costul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice este mai mic de 107,5 lei/Gcal, inclusiv TVA.
ART. 6
(1) Prezenta schemã se aplicã operatorilor prevãzuţi la art. 5 alin. (1) care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) valoarea medie a cifrei de afaceri anuale înregistrate de aceştia, aferentã celor douã exerciţii financiare anterioare anului în care a fost încredinţatã prestarea serviciului de interes economic general, este mai micã decât echivalentul în lei a 100 milioane euro; cifra de afaceri anualã avutã în vedere este cea dinainte de plata obligaţiilor cãtre stat şi trebuie sã fie raportatã la toate activitãţile desfãşurate de operatorul economic cãruia i-a fost încredinţatã obligaţia prestãrii serviciului de interes economic general;
b) valoarea compensãrii anuale pentru serviciul public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat este mai micã decât echivalentul în lei a 30 milioane euro. Aceastã valoare este determinatã pornind de la valoarea medie anualã a compensãrii ce urmeazã a se acorda în perioada de alocare a schemei.
(2) În scopul determinãrii pragurilor menţionate la alin. (1), echivalentul în lei se calculeazã la cursul de schimb mediu anual, comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil pentru fiecare exerciţiu financiar.

CAP. IV
Modalitãţi de acordare a ajutorului de stat

ART. 7
Alocãrile de ajutor de stat ce vor fi acordate în cadrul prezentei scheme constau în:
a) compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibilii folosiţi pentru producerea de energie termicã furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate;
b) acoperirea integralã a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţurile locale de facturare a energiei termice furnizate populaţiei prin sisteme centralizate.
ART. 8
Ajutorul de stat prevãzut la art. 7 lit. a) se acordã pentru compensarea pierderilor generate de prestarea serviciului de interes economic general, datorate creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei prin sisteme centralizate, cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) sumele se alocã de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor cãtre bugetele autoritãţilor publice locale;
b) valoarea compensãrii reprezintã maximum 45% din costurile determinate conform reglementãrilor în vigoare pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice destinate populaţiei.
ART. 9
Ajutorul de stat prevãzut la art. 7 lit. b) se acordã în vederea stabilirii unor preţuri locale suportabile la energia termicã livratã populaţiei, cu respectarea urmãtoarelor prevederi:
a) sumele se alocã de la bugetele locale dupã alocarea sumelor descrise la art. 7 lit. a);
b) valoarea ajutorului reprezintã minimum 10% din valoarea costurilor totale.
ART. 10
(1) Mãsurile de ajutor de stat prevãzute la art. 7 pot fi acordate în avans furnizorilor de energie termicã pentru populaţie în vederea asigurãrii fondurilor necesare constituirii stocurilor de cãrbune, pãcurã şi de combustibil lichid uşor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri.
(2) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivã a sumelor acordate în avans pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (1).
(3) Regularizarea definitivã a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (1), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face pânã la data de 15 ianuarie a anului urmãtor, respectiv 15 aprilie, pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie a fiecãrui an.

CAP. V
Prestarea şi încredinţarea serviciului de interes economic general

ART. 11
(1) Producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat reprezintã o utilitate asiguratã de serviciile comunitare de utilitãţi publice înţelese ca totalitatea activitãţilor de interes public general, desfãşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autoritãţilor administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii cerinţelor comunitãţilor locale, conform <>art. 1 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 .
(2) Serviciul de alimentare cu energie termicã mai poate fi prestat şi de operatorii economici şi instituţiile publice care nu se aflã în subordinea autoritãţilor administraţiei publice locale, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind serviciile publice de gospodãrie comunalã, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 131/2004 .
ART. 12
Operatorii economici beneficiari ai prezentei scheme trebuie sã aibã încredinţatã prestarea serviciilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin licenţe acordate de Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei şi/sau de Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã.
ART. 13
(1) Licenţele prevãzute la art. 12 conţin în mod explicit urmãtoarele elemente:
a) natura, scopul şi durata pentru care se încredinţeazã prestarea serviciului de interes economic general;
b) întreprinderea prestatoare şi teritoriul implicat;
c) natura drepturilor şi obligaţiilor speciale sau exclusive acordate întreprinderii în cauzã;
d) respectarea indicatorilor de performanţã.
(2) Parametrii tehnico-economici pe baza cãrora este calculatã compensarea, aceeaşi pentru toţi prestatorii serviciului de interes economic general, sunt:
a) preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice la consumatorii finali, în vigoare, P(ET); acesta este aprobat/avizat de autoritatea competentã pe baza metodologiilor proprii, respectiv Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei sau Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã;
b) preţul local de referinţã, PLR, aprobat de autoritatea competentã pe baza metodologiilor proprii, respectiv Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei sau Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã;
c) compensarea unitarã pentru combustibili, C(comb), ce este asiguratã de la bugetul de stat, aprobatã de autoritatea competentã, pe baza metodologiilor proprii, respectiv Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei sau Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã;
d) preţul local al energiei termice facturate populaţiei, PL, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale;
e) cantitatea de energie termicã estimatã a fi furnizatã populaţiei în anul de calcul, Q(POP), stabilitã de autoritatea administraţiei publice locale pe baza datelor transmise de prestatorii serviciului public.
(3) Modalitãţile de recuperare a supracompensãrii sunt detaliate la art. 22 şi 23.
(4) Autoritãţile administraţiei publice locale care au concesionat serviciul public de producere, distribuţie, transport şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat emit acte administrative care sã prevadã parametrii pentru calcularea, controlul şi revizuirea compensãrilor, precum şi modalitãţile de evitare şi recuperare a supracompensãrilor pentru societãţile care presteazã serviciul public.

CAP. VI
Cuantumul compensãrii

ART. 14
(1) Cuantumul alocãrilor de ajutor de stat sub forma compensãrii nu va depãşi suma necesarã acoperirii totale a costurilor aferente prestãrii serviciului de interes economic general de producere, transport, furnizare şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, inclusiv a unui profit rezonabil pentru îndeplinirea obligaţiilor serviciului, cu luarea în considerare a veniturilor rezultate din facturarea energiei termice livrate populaţiei la nivelul preţului local stabilit de autoritatea administraţiei publice locale.
(2) Cuantumul compensãrii include cumulativ cele douã modalitãţi de sprijin acordate din bugetul de stat şi din bugetele unitãţilor administrativ-teritoriale, menţionate la art. 7.
(3) Parametrii calculului şi acordãrii compensãrii sunt prevãzuţi, de o manierã transparentã, în Metodologia de stabilire a preţurilor locale de referinţã şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termicã furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate, aprobatã prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Aceştia sunt identici pentru toţi operatorii economici care îndeplinesc aceleaşi obligaţii rezultate din prestarea serviciului de interes economic general.
ART. 15
(1) Costurile luate în calcul la stabilirea cuantumului compensãrii includ toate costurile care sunt asociate cu prestarea serviciului de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie. Acestea sunt determinate de autoritatea competentã pe baza metodologiilor proprii. Costurile asociate cu orice alte activitãţi care nu sunt legate de îndeplinirea serviciului de interes economic general includ toate costurile variabile, o contribuţie a costurilor fixe comune proporţionalã cu cea aferentã acestor activitãţi în totalul activitãţilor prestatorului şi un profit rezonabil.
(2) Costurile alocate pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general acoperã toate costurile variabile implicate în prestarea serviciului de interes economic general şi o contribuţie a costurilor fixe comune proporţionalã cu cea aferentã acestor activitãţi în totalul activitãţilor prestatorului.
(3) Costurile prevãzute la alin. (2) sunt calculate pe baza principiilor contabile general acceptate şi se referã la toate costurile aferente producerii, transportului, distribuţiei şi furnizãrii agentului termic cãtre populaţie prin sisteme centralizate.
ART. 16
Preţurile locale de referinţã sunt unice la nivelul aceleiaşi localitãţi, indiferent de tipul şi structura instalaţiilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice sau de combustibilii utilizaţi.
ART. 17
Compensarea unitarã pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei reprezintã maximum 45% din costurile unitare pentru combustibil şi se determinã cu formula:

C(comb) = 45% x Cost(comb) (lei/Gcal).

ART. 18
(1) În cazul în care nu este necesarã compensarea combustibilului, autoritãţile locale vor aloca de la bugetul local ajutorul de stat prevãzut la art. 7 lit. b) pentru acoperirea pierderilor rezultate din prestarea serviciului de interes economic general, determinate astfel:

S(autoritãţi locale) = P(ET) - PLR (lei/Gcal).

(2) În cazul în care este necesarã compensarea combustibilului, autoritãţile locale vor aloca de la bugetul local ajutorul de stat prevãzut la art. 7 lit. b) pentru acoperirea pierderilor rezultate din prestarea serviciului de interes economic general, determinate astfel:

S(autoritãţi locale)= P(ET)- PLR - C(comb).

ART. 19
(1) Valoarea totalã a ajutorului de stat prevãzut de prezenta schemã, pentru un singur beneficiar, se determinã cu formula:

C = [C(comb) + S(autoritãţi locale)] x Q(POP).

(2) În cazul în care autoritãţile locale stabilesc preţuri locale de facturare a energiei termice diferite de PLR stabilite de autoritatea competentã, conform prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 483/2006 , diferenţa dintre PLR şi PL corecteazã valoarea ajutorului de stat pentru un singur beneficiar astfel:

C^1 = C+ (PLR - PL) X Q(POP).

(3) În cazul în care autoritatea administraţiei publice locale stabileşte un preţ local de facturare a energiei termice mai mic decât PLR stabilit de autoritatea competentã, diferenţa dintre PLR şi PL este asiguratã de la bugetul local.
ART. 20
(1) Veniturile care vor fi luate în calculul cuantumului compensãrii includ cel puţin venitul obţinut din prestarea serviciului de interes economic general, respectiv cele rezultate din facturarea energiei termice livrate populaţiei la nivelul preţului local stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, şi anume:

V = Q(POP) x PL.

(2) În cazul în care prestatorul de serviciu deţine drepturi speciale sau exclusive care au legãturã cu prestarea altui serviciu de interes economic general, care conduce la obţinerea unui profit suplimentar celui rezonabil aferent prestãrii serviciului public în discuţie, sau dacã acesta beneficiazã de alte avantaje acordate de stat, atât profitul suplimentar, cât şi avantajul cuantificat vor fi luate în considerare în calculul veniturilor aferente serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice.
ART. 21
Ajutoarele de stat prevãzute la art. 7 nu sunt acordate pentru compensarea pierderilor generale de prestarea altor activitãţi decât producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice cãtre populaţie prin sisteme centralizate.

CAP. VII
Controlul compensãrii şi al supracompensãrii

ART. 22
Consiliile locale verificã anual dacã prestãrile de serviciu pentru care s-au acordat alocãri în cadrul prezentei scheme primesc sau nu primesc compensãri mai mari decât cuantumul determinat conform prevederilor art. 14 şi 15, ceea ce ar conduce la o supracompensare a serviciului. Aceastã supracompensare constã în valoarea diferenţei dintre suma efectivã primitã de beneficiar şi suma ce se obţine în urma calculului realizat conform prevederilor cap. VI.
ART. 23
(1) În situaţia în care se constatã supracompensare, consiliile locale vor solicita operatorului economic beneficiar sã ramburseze cuantumul aferent acesteia. Într-o astfel de situaţie, consiliile locale vor actualiza parametrii care au dus la înregistrarea unei supracompensãri.
(2) Dacã supracompensarea nu depãşeşte 10% din valoarea compensãrii anuale primite de întreprinderea în cauzã, aceasta poate fi reportatã pentru anul urmãtor şi dedusã din cuantumul compensãrii care ar putea fi, în mod normal, acordatã în anul urmãtor.

CAP. VIII
Durata de aplicare a schemei

ART. 24
Schema de ajutor de stat se aplicã pe perioada 2007-2009.

CAP. IX
Bugetul schemei de ajutor de stat

ART. 25
Valoarea totalã a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga duratã de aplicare a acestuia, este de 4.272.352.358 lei.
Defalcarea pe ani şi mãsuri a sumelor acordate se prezintã astfel:


─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Compensarea Subvenţie
Ani combustibilului de la autoritãţi Total
de la bugetul de stat locale (lei)
(lei) (lei)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2007 877.475.497 315.919.017 1.193.394.514
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2008 1.052.970.596 379.102.820 1.432.073.416
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2009 1.210.916.185 435.968.243 1.646.884.428
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 3.141.362.278 1.130.990.080 4.272.352.358
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────ART. 26
(1) Numãrul estimat al operatorilor economici beneficiari este de 107.
(2) Operatorii economici care administreazã sisteme centralizate, beneficiari ai mãsurilor prevãzute la art. 7, care nu se încadreazã în condiţiile prezentei scheme, fac obiectul unor decizii de autorizare, în baza unor notificãri individuale. Pânã la data emiterii deciziei de autorizare a ajutorului individual nu se vor acorda sumele prevãzute de <>Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 483/2006 . În caz contrar, ajutorul de stat este ilegal şi va fi recuperat.

CAP. X
Procedura de implementare a schemei; autoritatea de implementare

ART. 27
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor este furnizor pentru mãsura de ajutor de stat prevãzutã la art. 7 lit. a).
(2) Autoritãţile administraţiei publice locale care au în proprietate sisteme centralizate de furnizare a energiei termice sunt furnizori pentru mãsura prevãzutã la art. 7 lit. b), dacã în localitatea administratã este instituit un preţ local de referinţã.
ART. 28
(1) Pentru a beneficia de compensarea creşterilor neprevizionate la combustibilii utilizaţi, operatorul economic care administreazã sistemul centralizat depune la Ministerul Administraţiei şi Internelor o cerere avizatã de consiliul local al unitãţii administrativ-teritoriale pe care o deserveşte.
(2) Cererea prevãzutã la alin. (1) va cuprinde urmãtoarele:
a) costurile actualizate pentru combustibilul propriu folosit pentru producerea energiei termice destinate populaţiei;
b) costurile prevãzute iniţial pentru combustibilul propriu folosit pentru producerea energiei termice destinate populaţiei;
c) valoarea ajutorului, care nu va depãşi 45% din costurile prevãzute la lit. b);
d) fundamentarea costurilor prevãzute la lit. a) şi b);
e) cantitatea de energie termicã livratã populaţiei.
ART. 29
(1) Pentru a beneficia de subvenţia în vederea acoperirii integrale a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţurile locale de referinţã, operatorul economic care administreazã sistemul centralizat depune o cerere la consiliul local al unitãţii administrativ-teritoriale.
(2) Acordarea ajutorului prevãzut la alin. (1) se aprobã prin hotãrâre a consiliului local.

CAP. XI
Transparenţã şi confidenţialitate

ART. 30
Prezenta schemã va fi publicatã pe pagina de web a Ministerului Administraţiei şi Internelor, a Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi a Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã, precum şi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Informaţiile privind valoarea ajutorului de stat, pe fiecare beneficiar şi mãsurã în parte, vor fi publicate pe pagina de internet a fiecãrui consiliu local, dupã caz, a unitãţii administrativ-teritoriale unde operatorul deserveşte.
ART. 31
Consiliile locale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei şi Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã nu vor face publice datele şi informaţiile care sunt clasificate, potrivit legii.

CAP. XII
Raportare şi monitorizare

ART. 32
(1) Consiliile locale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor transmite rapoarte anuale Consiliului Concurenţei, care vor conţine o descriere detaliatã privind condiţiile de aplicare a prezentei scheme.
(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi fiecare consiliu local ce acordã subvenţii vor pãstra informaţiile aferente determinãrii compensãrii pe o perioadã de cel puţin 10 ani.
ART. 33
(1) Operatorii economici prevãzuţi la art. 5 alin. (1), beneficiari ai prezentei scheme, vor ţine evidenţa specificã a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat, din care sã reiasã suma totalã a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legalã prin care acestea au fost acordate.
(2) Operatorii economici prevãzuţi la alin. (1), beneficiari ai prezentei scheme, care desfãşoarã şi alte activitãţi în afarã de producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, întocmesc registre de evidenţã separatã care sã cuprindã atât costurile şi veniturile legate de acest serviciu, cât şi costurile şi veniturile legate de îndeplinirea altor activitãţi.
(3) Operatorii economici prevãzuţi la alin. (1), beneficiari ai prezentei scheme, sunt obligaţi sã arhiveze evidenţa specificã prevãzutã la alin. (1) şi (2) şi sã o pãstreze pe o perioadã de cel puţin 10 ani.
___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016