Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 30 iunie 2014  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 30 iunie 2014 "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale"

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale", cu finanţare de la bugetul de stat.
    ART. 2
    (1) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    ART. 3
    Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    CAP. II
    Obiectivul şi scopul schemei de ajutor de minimis

    ART. 4
    Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis constă în sprijinirea dezvoltării durabile a întreprinderilor cu activitatea principală industrie prelucrătoare, conform secţiunii C poziţiile 1.310-3.320, sau/şi recuperarea materialelor, conform secţiunii D poziţiile 3.831-3.832 inclusiv din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, în vederea realizării obiectivului general al Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale, şi anume creşterea competitivităţii produselor realizate de întreprinderile din România, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor comparativ cu media Uniunii Europene.
    ART. 5
    Prezenta schemă de ajutor de minimis are ca scop creşterea competitivităţii produselor industriale prin sprijinul acordat întreprinderilor, de la bugetul de stat, pentru:
    a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management de mediu şi audit - EMAS;
    b) implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei;
    c) dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;
    d) certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse;
    e) asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
    f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;
    g) organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;
    h) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti.

    CAP. III
    Baza legală

    ART. 6
    Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;
    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale.

    CAP. IV
    Domeniul de aplicare

    ART. 7
    Prezenta schemă de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor, inclusiv societăţilor cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare şi al recuperării materialelor, aşa cum s-a precizat la art. 4, precum şi entităţilor din infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor industriale, asociaţiilor profesionale şi patronatelor de ramură, beneficiare de fonduri bugetare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.510/2008.
    ART. 8
    Prezenta schemă de ajutor de minimis nu se aplică:
    a) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    b) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

    CAP. V
    Definiţii

    ART. 9
    În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis următorii termeni se definesc astfel:
    a) administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, prin Direcţia politici industriale şi competitivitate, pentru gestionarea fondurilor destinate Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale;
    b) cheltuieli eligibile - cheltuielile aferente realizării activităţilor prevăzute la art. 5.
    c) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, prin Direcţia buget, financiar contabilitate;
    d) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare al acesteia;
    e) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - sunt acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Încadrarea în categoria IMM se va face în funcţie de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome, legate şi partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care a preluat prevederile Recomandării 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii;
    f) rata de referinţă - este cea comunicată de Banca Naţională a României pentru ziua în care a avut loc şedinţa Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumită în continuare Comisie, în care a fost acceptat proiectul;
    g) Ghid - ghidul solicitantului - este documentul în care sunt prezentate toate informaţiile necesare accesării Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale;
    h) societate cooperativă*1) - o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste;
---------
    *1) Conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată.

    i) întreprinderi în dificultate - întreprinderile definite conform Comunicării Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
    j) întreprindere unică - include toate întreprinderile, între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
      (j1) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
      (j2) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
      (j3) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
      (j4) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la lit. j) pct. (j1)-(j4) sunt considerate întreprinderi unice.

    CAP. VI
    Condiţii de eligibilitate pentru solicitanţi

    ART. 10
    (1) Pentru a beneficia de ajutorul de minimis întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registrul comerţului ca societăţi comerciale sau ca societăţi cooperative care îşi desfăşoară activitatea în România;
    b) să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situaţii financiare anuale transmise şi înregistrate la administraţia teritorială a Ministerului Finanţelor Publice;
    c) să nu se afle în stare de insolvenţă, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic, să nu le fi fost impusă nicio restricţie asupra activităţii comerciale, să nu fie subiectul unor aranjamente între creditori sau să se afle într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
    d) să nu înregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac excepţie operatorii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, acordate prin convenţii şi/sau ordine conform prevederilor legale, şi respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale;
    e) reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;
    f) să nu se afle în dificultate conform Comunicării Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
    g) întreprinderea unică să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro;
    h) să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
    i) să deţină resursele financiare necesare asigurării cofinanţării pentru implementarea proiectului;
    j) să realizeze produse prelucrate pentru care există piaţă asigurată;
    k) să aibă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de activităţi prevăzute la art. 5 lit. a)-c);
    l) să prezinte sinteza rezultatelor cercetărilor şi, după caz, copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele aplicării industriale a acestora, pentru activităţile prevăzute la art. 5 lit. e);
    m) să prezinte certificatul de înregistrare a mărcilor, desenelor şi a modelelor industriale de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele înregistrării acestora pe pieţele externe pentru proiectele aferente activităţii prevăzute la art. 5 lit. h);
    n) să îndeplinească alte condiţii specificate în Ghid, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.
    (2) Beneficiarii activităţilor de la art. 5 sunt următorii:
    a) pentru activităţile de la lit. a) şi d) - întreprinderi mari şi societăţi cooperative mari;
    b) pentru activităţile de la lit. b), e), g) şi h) - microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari şi societăţi cooperative, indiferent de mărime;
    c) pentru activităţile de la lit. c) - întreprinderi mari, societăţi cooperative mari şi entităţi din infrastructura conformităţii produselor industriale;
    d) pentru activităţile de la lit. f) pot fi şi asociaţii profesionale sau patronate de ramură, care îndeplinesc condiţiile de la alin. (1).
    ART. 11
    Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează de către Comisie, înainte de acordarea ajutorului de minimis. Comisia va asigura publicitatea listei documentelor ce dovedesc îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice, după caz.

    CAP. VII
    Criterii de eligibilitate a proiectelor

    ART. 12
    Pentru a fi eligibil în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
    a) să se încadreze în categoriile de activităţi prevăzute la art. 5;
    b) să conţină etapele proiectului, precum şi structura de finanţare pe etape;
    c) să asigure implementarea proiectului în maximum 24 de luni de la încheierea contractului de finanţare;
    d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului;
    e) dimensiunea finanţării solicitate, pentru activităţile menţionate la art. 5, trebuie să se încadreze în următoarele limite, din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv:
    - 50% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, şi 50% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activităţile prevăzute la art. 5 lit. a)- f);
    - 30% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, şi 70% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. g);
    - 45% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, şi 55% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. h);
    f) să se încadreze în condiţiile specificate în contractul de finanţare.

    CAP. VIII
    Criterii de selecţie a proiectelor

    ART. 13
    Evaluarea şi selecţia proiectelor se va efectua de către Comisie, al cărei regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului economiei. Condiţiile de eligibilitate a solicitanţilor şi criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2008 şi vor fi detaliate în ghidul solicitantului.

    CAP. IX
    Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

    ART. 14
    (1) Măsurile de sprijin se acordă în baza unei cereri de finanţare, însoţită de documentele solicitate şi prezentate în ghidul solicitantului.
    (2) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis constau în alocări financiare nerambursabile din fonduri bugetare.
    (3) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa în scris întreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme de ajutor de minimis şi caracterul de minimis al acestuia*2).
------------
    *2) Aşa cum este prevăzut la alin. (21) din Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

    ART. 15
    În cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi finanţate exclusiv proiectele care au ca obiect activităţile menţionate la art. 5.
    ART. 16
    Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, aşa cum este prevăzut la art. 12, este de 50% pentru activităţile prevăzute la art. 5 lit. a)-f), 30% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. g) şi, respectiv, 45% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. h), indiferent de beneficiar.
    ART. 17
    (1) Beneficiarul de ajutor de minimis în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis trebuie să facă dovada unei contribuţii de 50% pentru activităţile prevăzute la art. 5 lit. a)-f), 70% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. g) şi, respectiv, 55% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. h) din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, contribuţie asigurată de solicitant fie din resurse proprii, fie prin surse atrase, într-o formă liberă de ajutor de stat şi confirmată printr-o declaraţie pe propria răspundere la depunerea proiectului la registratura Ministerului Economiei.
    (2) Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis.
    ART. 18
    (1) Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost solicitate prin proiect, au fost acceptate de Comisie şi au fost consemnate în contractul de finanţare dintre Ministerul Economiei şi beneficiar şi au fost iniţiate după semnarea contractului de finanţare.
    (2) Ajutorul de minimis va fi acordat după ce beneficiarul a depus cererea de rambursare, însoţită de documentele justificative prevăzute în ghidul solicitantului.
    (3) Ajutoarele plătibile în mai multe etape vor fi rambursate pe baza prezentării de documente de plată, corect întocmite şi, după caz, până la nivelul maxim prevăzut în contract, pentru fiecare etapă.

    CAP. X
    Reguli privind ajutoarele de minimis, calcularea echivalentului subvenţiei brute, cumul

    ART. 19
    (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, beneficiarul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare.
    (2) Comisia va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii solicitante, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro.
    (3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
    (4) Comisia va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de minimis sau de stat pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, dată de beneficiar.
    (5) Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
    (6) În sensul plafoanelor prevăzute la alin. (2), ajutoarele se exprimă ca grant în numerar. Toate sumele utilizate sunt brute, mai precis înainte de deducerea impozitelor sau a taxelor. În cazul în care ajutorul este acordat sub altă formă decât cea a unui grant, valoarea ajutorului este egală cu echivalentul subvenţiei brute al ajutorului. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (7) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (8) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    ART. 20
    Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleaşi cheltuieli eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    CAP. XI
    Cheltuielile eligibile

    ART. 21
    (1) Programul finanţează cheltuielile eligibile, pentru cheltuielile menţionate la art. 5, numai pentru activităţile şi echipamentele legate direct de tema proiectului, astfel:
    1. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii (conformarea cu SR EN ISO 9001:2001 şi ISO TS 16949:2002) se finanţează:
    a) activităţi legate de instruirea personalului în domeniul calităţii, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului pentru calitate, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;
    b) consultanţă pentru elaborarea manualului calităţii şi/sau a procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;
    c) tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire, aparatură şi dispozitive de măsurare, control şi monitorizare a proceselor şi produselor;
    d) cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.
    2. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemului de management de mediu (conformarea cu SR EN ISO 14001:2005) se pot acoperi cheltuieli privind:
    a) analiza situaţiei actuale, instruirea personalului în domeniul managementului de mediu, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului de mediu, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;
    b) consultanţă pentru elaborarea manualului şi/sau procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;
    c) tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire, aparatură şi dispozitive de măsurare, control, monitorizare şi analiză a emisiilor, precum şi echipamente pentru rezolvarea problemelor de mediu, în baza Programului de conformare negociat cu Agenţia Teritorială de Mediu, ca parte integrantă a autorizaţiei de mediu;
    d) cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.
    3. Pentru proiectele privind schema de management şi audit EMAS [conformarea cu legislaţia europeană şi naţională în domeniu, respectiv Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS), Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei şi Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.086/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit - EMAS]:
    a) costurile necesare pentru îndeplinirea cerinţelor în vederea obţinerii înregistrării EMAS şi de verificare şi validare a informaţiilor de către verificatorii de mediu în procesul de evaluare a performanţelor de mediu ale organizaţiei;
    b) cheltuielile pentru obţinerea înregistrării EMAS acordate de către Comitetul Consultativ EMAS.
    4. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei (conformarea cu SR OHSAS 18001:2008 şi ISO CEI 17799: 2005) se acoperă cheltuieli pentru:
    a) analiza situaţiei actuale, instruirea personalului în domeniul managementului specific, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului de sistem, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;
    b) consultanţă pentru elaborarea manualului şi/sau a procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;
    c) tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire;
    d) efectuarea unor dotări specifice privind încadrarea societăţii în cerinţele standardelor respective, ce vor fi detaliate în Ghid;
    e) cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.
    5. Pentru proiectele privind dotarea laboratorului şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente se acoperă cheltuieli privind:
    a) achiziţionarea şi instalarea de instrumente, echipamente şi aparatură pentru determinări specifice produselor şi activităţilor realizate, inclusiv echipamente IT şi programe informatice specifice, achiziţionarea de mobilier specific laboratoarelor, cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziţionate;
    b) compartimentări în spaţii existente, placări cu gresie şi faianţă, izolaţii, climatizare, instalaţii aferente funcţionării laboratorului (apă, aer, gaze, electricitate);
    c) cheltuieli pentru obţinerea de acorduri, avize, autorizaţii;
    d) conformarea cu cerinţele standardului SR EN ISO 17025: 2005 în cazul în care se doreşte acreditarea laboratorului, consultanţă pentru elaborarea documentaţiei, cheltuieli aferente acreditării în baza contractului încheiat cu organismul de acreditare (dacă este cazul).
    6. Pentru proiectele privind certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse se acoperă cheltuieli legate de:
    a) costuri legate de încercări de laborator efectuate în vederea certificării;
    b) costul produselor supuse verificării în scopul certificării, atunci când în timpul testării produsele sunt distruse;
    c) costurile cu tehnica de calcul necesară producţiei, reglării şi verificării produselor şi echipamentelor supuse verificărilor de certificare;
    d) cheltuieli legate de testarea produselor în vederea îndeplinirii criteriilor de acordare a etichetei ecologice pe grupe de produse - analize, teste şi alte încercări necesare (pentru produsele a căror procedură de acordare a etichetei ecologice este stabilită prin legislaţia europeană şi naţională), inclusiv costul produselor supuse verificării, dacă acestea sunt distruse în timpul testării;
    e) consultanţă pentru elaborarea documentelor, tarife pentru obţinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;
    f) cheltuieli legate de activitatea de evaluare şi certificare a produselor aflate în fabricaţie, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.
    7. Pentru proiectele privind asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci se acoperă cheltuieli legate de:
    a) asimilarea de tehnologii şi produse noi, achiziţionarea de echipamente, componente/subansamble şi/sau materiale, precum şi costurile cu manopera pentru realizarea de echipamente şi/sau instalaţii;
    b) cheltuieli de construcţii - montaj pentru echipamente şi/sau instalaţii necesare asimilării de tehnologii şi produse noi;
    c) asistenţa tehnică pentru asimilarea de tehnologii şi produse noi, costuri privind testările şi punerea în funcţiune.
    8. Pentru proiectele privind efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată, se acoperă cheltuieli legate de:
    a) activităţi de documentare şi pregătirea datelor;
    b) consultanţă cu firme specializate în întocmirea analizelor (dacă este cazul).
    9. Pentru proiectele privind organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale se acoperă cheltuieli legate de:
    a) pregătirea spaţiului de expunere existent, organizarea şi amenajarea standurilor de prezentare;
    b) prezentarea produselor (mobilier specific, calculator, videoproiector, ecran, aparat de fotografiat, cameră video).
    10. Pentru proiectele privind înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti se acoperă cheltuieli legate de activităţile de înregistrare a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti pe diverse pieţe.
    (2) Toate cheltuielile eligibile vor fi considerate fără TVA.

    CAP. XII
    Durata de aplicare a schemei de ajutor de minimis

    ART. 22
    Prezenta schemă de ajutor de minimis intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică în perioada iulie 2014 până la 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat.

    CAP. XIII
    Bugetul schemei de ajutor de minimis

    ART. 23
    Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 65.000.000 lei. Repartiţia estimativă pe ani este următoarea:

                      - lei -
┌────┬──────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Anul │ Suma prevăzută │
│crt.│ │ │
├────┼──────┼──────────────────────┤
│ 1.│ 2014│ 5.000.000 │
├────┼──────┼──────────────────────┤
│ 2.│ 2015│ 10.000.000 │
├────┼──────┼──────────────────────┤
│ 3.│ 2016│ 10.000.000 │
├────┼──────┼──────────────────────┤
│ 4.│ 2017│ 10.000.000 │
├────┼──────┼──────────────────────┤
│ 5.│ 2018│ 10.000.000 │
├────┼──────┼──────────────────────┤
│ 6.│ 2019│ 10.000.000 │
├────┼──────┼──────────────────────┤
│ 7.│ 2020│ 10.000.000 │
├────┼──────┼──────────────────────┤
│ 8.│TOTAL:│ 65.000.000 │
└────┴──────┴──────────────────────┘


    ART. 24
    Numărul estimat al beneficiarilor prezentei scheme de ajutor de minimis este 600.

    CAP. XIV
    Modalitatea de derulare a schemei de ajutor de minimis

    ART. 25
    Comisia este responsabilă de administrarea prezentei scheme de ajutor de minimis, urmând să asigure derularea acesteia şi fiind răspunzătoare pentru buna ei desfăşurare, sub coordonarea Ministerului Economiei, în calitate de furnizor de ajutor de minimis.
    ART. 26
    Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de minimis se desfăşoară după cum urmează:
    a) lansarea cererii de propuneri de proiecte;
    b) primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare;
    c) verificarea administrativă, respectiv conformitatea cererilor şi a documentelor însoţitoare;
    d) verificarea eligibilităţii beneficiarilor şi proiectelor, în ordinea înregistrării acestora la registratura Ministerului Economiei;
    e) selecţia proiectelor de către Comisie;
    f) informarea în scris a întreprinderilor beneficiare cu privire la valoarea ajutorului de minimis acordat şi caracterul de minimis al acestuia, în baza prezentei scheme de ajutor de minimis, elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013;
    g) întocmirea şi semnarea contractelor de finanţare;
    h) demararea implementării proiectelor;
    i) depunerea cererii/cererilor de rambursare, însoţită/însoţite de documentele justificative pentru etapa/etapele efectuată/ efectuate;
    j) acordarea finanţării nerambursabile - se face de către Direcţia generală politici industriale şi competitivitate şi afaceri europene şi Direcţia buget, financiar contabilitate, numai pe bază de documente justificative şi după verificarea cheltuielilor;
    k) monitorizarea derulării proiectelor conform prevederilor contractuale;
    l) verificarea la întreprinderile beneficiare a implementării proiectelor, conform prevederilor contractuale.
    ART. 27
    Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă de ajutor de minimis, solicitantul va depune la registratura Ministerului Economiei o cerere de finanţare, însoţită de documentele solicitate, menţionate în ghidul solicitantului.
    ART. 28
    (1) Cererea de finanţare va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că sunt îndeplinite condiţiile pentru a nu fi considerate întreprindere în dificultate, conform Comunicării Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
    (2) Solicitantul va depune, de asemenea, o declaraţie pe propria răspundere referitoare la alte ajutoare de minimis (primite în precedentele două exerciţii financiare şi în exerciţiul financiar în curs în cazul căruia se aplică prezenta schemă de ajutor de minimis sau alte scheme de ajutor de minimis) sau de stat acordate întreprinderii unice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a verifica respectarea regulii de minimis.
    (3) Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la proiectul ce a fost depus spre finanţare.
    ART. 29
    Detalierea modalităţii de implementare a prezentei scheme de ajutor de minimis se va realiza prin ghidul solicitantului, acesta fiind publicat pe site-ul www.minind.ro al Ministerului Economiei.
    ART. 30
    Data de la care se pot depune cererile de finanţare şi documentele justificative va fi anunţată pe site-ul www.minind.ro al Ministerului Economiei.

    CAP. XV
    Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis

    ART. 31
    Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul www.minind.ro al Ministerului Economiei.
    ART. 32
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
    ART. 33
    Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
    ART. 34
    (1) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (2) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    (3) În cazul în care există îndoieli cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (4) În cazul în care furnizorul de ajutor de minimis nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
    (5) Erorile constatate de furnizorul de ajutor de minimis şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (6) Furnizorul de ajutor de minimis va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
    ART. 35
    Pe baza unei cereri scrise furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    ART. 36
    Comisia are obligaţia de a pune la dispoziţia Direcţiei buget, financiar contabilitate, în formatul şi în termenul solicitate de către aceasta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare care cad în sarcina furnizorului de ajutor de minimis conform art. 32-35.

                                   --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016