Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 10 august 2015  pentru sprijinirea Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 10 august 2015 pentru sprijinirea "Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe" prin Programul operaţional "Competitivitate" (POC)

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 18 august 2015


    I. Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea "Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe" prin Programul operaţional "Competitivitate" (POC), axa prioritară 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor", acţiunea 1.2.3 "Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe".
    (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352 din 24 decembrie 2013.
    (3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
    (4) Prezenta schemă de ajutor de minimis (schemă) nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    (5) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prin Direcţia generală organism intermediar pentru cercetare.
    (6) Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de management a Programului operaţional "Competitivitate".

    II. Obiectivul şi scopul schemei
    ART. 2
    Această schemă are ca obiectiv încurajarea interacţiunii instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare (CD) cu mediul de afaceri, prin finanţarea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă şi la facilităţile organizaţiilor de cercetare în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderile care îşi dezvoltă afaceri cerute de piaţă. Schema sprijină de asemenea valorificarea potenţialului infrastructurilor de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007 şi a celorlalte resurse de cercetare obţinute concomitent cu acestea, pentru a răspunde nevoilor de inovare a întreprinderilor în scopul creşterii valorii adăugate a unor produse/procese, tehnologii cerute de piaţă.

    III. Baza legală
    ART. 3
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    - Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;
    - Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a unor elemente din Programul operaţional "Competitivitate" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România.

    IV. Domeniul de aplicare
    ART. 4
    Prezenta schemă se adresează întreprinderilor [aşa cum sunt definite la art. 6 lit. d)].
    ART. 5
    (1) În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar întreprinderilor ce activează în toate sectoarele, cu excepţia:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
    (2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea (principală sau secundară) în mai multe sectoare, sprijinul financiar se acordă pentru sectoarele ori activităţile care nu sunt excluse, cu condiţia separării clare a activităţilor sau a asigurării unei distincţii între costuri, care să asigure că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de finanţare în cadrul contractului.

    V. Definiţii
    ART. 6
    În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:
    a) produse agricole înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
    b) prelucrarea produselor agricole înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    c) comercializarea produselor agricole înseamnă deţinerea ori expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători ori prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    d) întreprindere înseamnă orice entitate legală care desfăşoară o activitate economică care constă în a oferi produse sau servicii pe piaţă. Întreprinderile pot fi mari, mijlocii sau mici;
    e) întreprindere unică sunt considerate toate întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, cel puţin una dintre relaţiile următoarele:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
    f) întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată [alta decât o întreprindere mică sau mijlocie (IMM)] care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia ori a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;
    g) rata de actualizare este rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet;
    h) organizaţie de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor (pe scurt, organizaţie de cercetare) înseamnă o entitate indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) ori de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală ori de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta.

    VI. Condiţii de eligibilitate pentru activităţi şi beneficiari
    ART. 7
    Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:
    1. activităţi privind accesul întreprinderilor la facilităţile, instalaţiile, echipamentele organizaţiilor de cercetare pentru realizarea de analize, testări, experimente, caracterizări, etichetarea calităţii şi certificare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătăţite prin:
    - acces la infrastructură/laboratoare/echipamente CD (inclusiv instruire, dacă este cazul);
    - accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-ştiinţifice;
    - închiriere de spaţii de lucru pentru activităţile întreprinderii;
    2. activităţi de transfer de abilităţi/competenţe de CD şi de sprijinire a inovării:
    - activităţi de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru şi în numele întreprinderii;
    - detaşare de personal cu înaltă calificare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, din organizaţia de cercetare în întreprinderi, într-o funcţie nou-creată în cadrul întreprinderii, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului;
    - cercetări de piaţă realizate de organizaţia de cercetare pentru întreprinderi;
    - servicii de etichetare de calitate, testarea şi certificarea calităţii furnizate de organizaţia de cercetare.
    ART. 8
    Beneficiarii trebuie să respecte următoarele criterii de eligibilitate:
    1. întreprinderea să fie înregistrată şi să desfăşoare activităţi în România;
    2. întreprinderea să nu se afle în niciuna din următoarele situaţii:
    (i) în stare de faliment ori lichidare, să aibă afacerile administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui aranjament cu creditorii sau să fie într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
    (ii) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    (iii) să fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat şi decizia să nu fi fost deja executată şi creanţa să nu fi fost integral recuperată;
    (iv) reprezentantul legal a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
    (v) "în dificultate" în conformitate cu definiţia prevăzută la art. 6 lit. f);
    (vi) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile cerute mai sus;
    3. întreprinderea îndeplineşte şi alte condiţii specificate în apelul de proiecte şi Ghidul solicitantului aferent acţiunii 1.2.3 a POC, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de stat/de minimis.
    ART. 9
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 1.000.

    VII. Condiţii de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 10
    (1) Ajutorul de minimis în cadrul acestei scheme se acordă beneficiarilor sub formă de ajutor indirect, în limita sumei reprezentate de plafonul*1) de minimis, astfel:
──────────
    *1) Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în valori brute, adică înainte de orice deducere de impozite şi taxe.
──────────

    - Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice [aşa cum este definită la art. 6 lit. e)] nu poate depăşi echivalentul în lei*2) a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.
──────────
    *2) La data semnării contractului subsidiar cu organizaţia de cercetare.
──────────

    - Pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice [aşa cum este definită la art. 6 lit. e)] nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale ori comunitare. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier.
    (2) Asistenţa financiară se acordă de către autoritatea care administrează schema sub formă de granturi nerambursabile, în numerar, unor organizaţii de cercetare (selectate în urma unei cereri de propuneri de proiecte conform precizărilor din Ghidul solicitantului aferent acţiunii 1.2.3 a POC), care deţin competenţe, abilităţi şi facilităţi de interes pentru întreprinderi şi, ulterior, oferă acces întreprinderilor la un portofoliu de activităţi de cercetare şi inovare, inclusiv detaşare de personal şi acces la facilităţi CD.
    (3) Actul prin care sprijinul financiar este acordat indirect beneficiarului întreprindere îl constituie contractul subsidiar tip de minimis dintre organizaţia de cercetare şi întreprindere (cu aprobarea autorităţii care administrează prezenta schemă) prin care se stabilesc modalităţile de sprijin acordat prin activităţi eligibile specifice (conform art. 7) prestate de organizaţia de cercetare ca răspuns al nevoilor şi cerinţelor întreprinderii identificate în piaţă.
    (4) Organizaţia de cercetare acţionează ca un simplu intermediar pentru a transmite către destinatarii finali (întreprinderile beneficiare) întreaga sumă provenită din finanţare publică şi orice avantaj dobândit printr-o astfel de finanţare, în sensul pct. 22 din Comunicarea Comisiei - Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (2014/C 198/01).
    (5) Cu privire la activităţile eligibile prevăzute în contractul subsidiar a fi prestate de organizaţia de cercetare pentru şi în numele întreprinderii este obligatoriu să fie îndeplinită una din condiţiile de mai jos:
    a) organizaţia de cercetare furnizează activităţile eligibile la preţul pieţei; sau
    b) dacă nu există un preţ al pieţei, organizaţia de cercetare prestează activităţile eligibile la un preţ care:
    - reflectă costurile integrale ale serviciului şi include în general o marjă stabilită în funcţie de marjele aplicate în mod obişnuit de întreprinderi active în sectorul serviciului în cauză; sau
    - este rezultatul unor negocieri pe baza principiului deplinei concurenţe, în cadrul cărora organizaţia de cercetare, în calitatea sa de prestator de servicii, negociază pentru a obţine beneficiul economic maxim în momentul în care este încheiat contractul şi îşi acoperă cel puţin costurile marginale.
    În cazul în care organizaţia de cercetare păstrează dreptul de proprietate sau drepturile de acces la drepturile de proprietate intelectuală, valoarea de piaţă a acestora poate fi dedusă din preţul plătibil pentru serviciile în cauză.
    ART. 11
    Ajutorul de minimis va reprezenta maximum 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile prevăzute în contractul subsidiar cu organizaţia de cercetare. Restul de minimum 20% din cheltuielile eligibile ale contractului vor fi susţinute din fondurile proprii ale beneficiarului.
    ART. 12
    (1) Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii beneficiare în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care asistenţa financiară se plăteşte organizaţiei de cercetare partenere.
    (2) Asistenţa financiară poate fi plătită organizaţiei de cercetare partenere în una sau mai multe tranşe. Tranşele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului de minimis întreprinderii (data semnării contractului subsidiar cu organizaţia de cercetare). Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului.
    ART. 13
    (1) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la art. 10 alin. (1), întreprinderea respectivă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
    (2) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (3) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    VIII. Cheltuieli eligibile
    ART. 14
    (1) Cheltuielile eligibile în cadrul schemei pentru activităţi privind accesul întreprinderilor la facilităţile, instalaţiile, echipamentele organizaţiilor de cercetare sunt:
    1. cheltuieli pentru accesul întreprinderilor la infrastructură/ laboratoare/echipamente CD şi instruire în utilizare (unde e cazul);
    2. cheltuieli pentru accesul întreprinderilor la bănci de date şi biblioteci tehnico-ştiinţifice;
    3. cheltuieli pentru închiriere de spaţii de lucru de către întreprinderi.
    (2) Cheltuielile eligibile în cadrul schemei pentru activităţi de transfer de abilităţi/competenţe de CD şi de sprijinire a inovării sunt:
    1. cheltuieli cu personalul (cheltuieli salariale şi de deplasare) aferente activităţilor prestate la comanda întreprinderii. Cheltuielile de personal aferente detaşării şi încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, care efectuează activităţi de CDI, într-o funcţie nou-creată în cadrul întreprinderii, cuprind şi indemnizaţia de deplasare pentru personalul detaşat conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Precizări suplimentare cu privire la detaşarea de personal în întreprinderi: costurile aferente folosirii unei agenţii de recrutare şi costurile unor servicii de consultanţă prestate de personalul cu înaltă calificare, fără ca acesta să fie angajat în întreprindere, nu sunt eligibile.);
    2. cheltuieli pentru instrumente şi echipamente (active corporale sau obiecte de inventar), în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul contractului cu întreprinderea şi pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente şi echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viaţă în contractul cu întreprinderea, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei contractul, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
    3. cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum şi serviciilor de consultanţă şi serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activităţile contractului cu întreprinderea;
    4. cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale: cunoştinţe tehnice, brevete cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină, folosite exclusiv pentru activităţile contractului cu întreprinderea;
    5. alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului cu întreprinderea, inclusiv pentru achiziţia materialelor, consumabilelor şi a altor produse similare;
    6. cheltuieli generale de administraţie (de regie).
    (3) Aceste cheltuieli sunt eligibile dacă şi numai dacă sunt aferente unor contracte subsidiare cu întreprinderi. Împreună cu contractele subsidiare încheiate cu întreprinderi şi documentele financiare aferente acestora, organizaţia de cercetare trebuie să prezinte pentru rambursarea cheltuielilor precizate la alin. (1) şi metodologia prin care a stabilit costul pe oră aferent accesului/închirierii.

    IX. Durata schemei
    ART. 15
    Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat. Plăţile se efectuează până în 2023.

    X. Bugetul schemei
    ART. 16
    (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă sunt fondurile alocate Programului operaţional "Competitivitate", axa prioritară 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor", acţiunea 1.2.3 "Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe".
    (2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 110.000.000 euro (echivalent în lei), defalcată estimativ după cum urmează:

 ┌─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┐
 │ An │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ Total │
 │ │ │ │ │ │ │ │(mil. │
 │ │ │ │ │ │ │ │euro) │
 ├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │mil. euro│ 10 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 110 │
 └─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘


    XI. Modalitatea de implementare a schemei
    ART. 17
    (1) Administratorul schemei de minimis va organiza pe acţiunea 1.2.3 "Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe" una sau mai multe cereri de propuneri de proiecte adresate organizaţiilor de cercetare în urma cărora va selecta un număr de proiecte spre finanţare. Verificarea eligibilităţii şi evaluarea propunerilor de proiecte se fac în concordanţă cu criteriile prevăzute în apelul/cererea de propuneri de proiecte şi în Ghidul solicitantului. Detalierea modalităţii de derulare a competiţiei pentru proiecte se găseşte în Ghidul solicitantului, acesta fiind publicat la adresele www.poscce.research.ro, www.poc.research.ro
    (2) La depunerea propunerii de proiect organizaţia de cercetare trebuie să aibă identificate iniţial un număr de întreprinderi cu care a cooperat pe domeniul de expertiză propus prin proiect, dovedit prin contractele directe cu întreprinderile derulate anterior. Pentru aceste întreprinderi va fi făcută invitaţia de a fi un potenţial participant în proiect, iar întreprinderea îşi va exprima interesul pentru realizarea unui potenţial parteneriat cu instituţia de cercetare printr-o expresie de interes în care va preciza domeniul/subdomeniul de colaborare şi tematica de interes a întreprinderii. Organizaţia de cercetare totodată va lansa un anunţ pe site-ul propriu prin care se va adresa şi altor întreprinderi, invitându-le să îşi exprime interesul pentru activităţile din proiect. Tot în faza depunerii se vor prezenta şi acele întreprinderi care şi-au exprimat interesul de a colabora cu organizaţia de cercetare pe viitor, precum şi o estimare a tematicilor de interes a acestor întreprinderi. Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, organizaţia de cercetare poate să mai lanseze astfel de anunţuri pentru ca întreprinderile să îşi poată exprima interesul pentru astfel de colaborări în scopul transferului şi comercializării de cunoştinţe.
    (3) Întreprinderea care doreşte să încheie un contract subsidiar tip de minimis cu o organizaţie de cercetare se va înregistra în Registrul potenţialilor contractori*3) înainte de semnarea contractului subsidiar.
──────────
    *3) Înscrierea în Registrul potenţialilor contractori se face conform regulamentului aprobat prin Decizia Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică nr. 9.031 din 2 februarie 2007, afişat pe pagina Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (www.research.ro).
──────────

    (4) Întreprinderea care doreşte să încheie un contract subsidiar tip de minimis cu o organizaţie de cercetare va da o declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali, precum şi în anul fiscal în curs. Ajutoarele se calculează la nivel de întreprindere unică.
    (5) Întreprinderea care doreşte să încheie un contract subsidiar tip de minimis cu o organizaţie de cercetare va da o declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile.
    (6) Administratorul schemei de minimis verifică validitatea datelor înscrise în Registrul potenţialilor contractori şi concordanţa acestora cu declaraţiile date de beneficiar şi îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse prin efectul prezentei scheme (domeniul de aplicare, eligibilitatea activităţilor, cheltuielilor, beneficiarilor şi a contractelor).
    (7) Administratorul schemei de minimis va aproba semnarea contractului subsidiar tip de minimis între întreprindere şi organizaţia de cercetare după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii solicitante, că prin acordarea finanţării nerambursabile în cadrul prezentei scheme nu se depăşeşte plafonul de minimis la nivel de întreprindere unică.
    (8) Pe un proiect, o organizaţie de cercetare poate încheia unul sau mai multe contracte subsidiare cu una ori mai multe întreprinderi până la epuizarea bugetului prevăzut pe proiect pentru un anumit tip de activitate eligibilă.

    XII. Efecte şi beneficii
    ART. 18
    Prin aplicarea prezentei scheme se vor obţine următoarele efecte şi beneficii:
    - va creşte numărul întreprinderilor care stabilesc relaţii contractuale de parteneriat cu organizaţii de cercetare şi care pot astfel accesa facilităţile şi infrastructura CD ale organizaţiilor de cercetare şi prelua competenţe, abilităţi şi rezultate ale cercetării pe care să le transforme în produse noi sau îmbunătăţite oferite pe piaţă;
    - va creşte numărul întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domenii de înaltă tehnologie;
    - va creşte numărul publicaţiilor ştiinţifice scrise cu participarea întreprinderilor;
    - va creşte numărul cererilor de brevete;
    - va creşte numărul locurilor de muncă pentru cercetători;
    - va creşte calitatea produselor şi a indicelui de productivitate.

    XIII. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis
    ART. 19
    (1) Administratorul prezentei scheme de minimis va informa în scris beneficiarii schemei cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia*4).
──────────
    *4) Aşa cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
──────────

    (2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (www.research.ro) şi pe site-ul Ministerul Fondurilor Europene (www.fonduri-ue.ro).

    ART. 20
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.
    ART. 21
    Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
    ART. 22
    (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă ori prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
    (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia.
    ART. 23
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    ART. 24
    Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 20-23.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016