Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ din 15 mai 2024  de ajutor de minimis Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ din 15 mai 2024 de ajutor de minimis "Listarea la bursă a întreprinderilor"

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 484 din 24 mai 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.049 din 15 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 24 mai 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta reglementare instituie o schemă de ajutor de minimis transparentă pentru acordarea de sprijin întreprinderilor în vederea listării la bursă, în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), componenta C9 (Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare), investiţia I3 (Scheme de ajutor pentru sectorul privat), măsura 2 (Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă).
    (2) Ajutoarele se acordă numai în condiţiile şi conform criteriilor prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.
    (3) Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României.
    (4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2023/2.831.
    (5) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (denumit în continuare MIPE) este furnizorul de ajutor de minimis.
    (6) Administratorul acestei scheme de ajutor de minimis este MIPE, prin Direcţia generală implementare PNRR şi instrumente financiare, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă.

    CAP. II
    Baza legală
    ART. 2
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    a) Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României, cu modificările ulterioare;
    b) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    d) Comunicarea Comisiei „Orientări tehnice privind aplicarea principiului de «a nu prejudicia în mod semnificativ» în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă“ (C 6454/2023);
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2023;
    h) Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis;
    j) Avizul Consiliului Concurenţei nr. 3.249 din 22.03.2024.


    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se utilizează cu următoarele înţelesuri:
    a) contract de finanţare - actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis. În cadrul acestuia se vor specifica cuantumul ajutorului acordat în temeiul prezentei scheme, precum şi caracterul de minimis al acestuia, cu menţionarea reglementărilor aplicabile^1. În cazul prezentei scheme, actul de acordare a ajutorului este contractul de finanţare;
    ^1 Se va face trimitere cel puţin la Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    b) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    c) beneficiar al ajutorului de minimis - o întreprindere reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplineşte condiţiile prezentei scheme şi care semnează un contract de finanţare în temeiul acesteia;
    d) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare de produse agricole în cazul în care se desfăşoară în spaţii separate, rezervate acestui scop;
    e) data acordării ajutorului de minimis - data semnării contractului de finanţare;
    f) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, astfel cum este interpretat conceptul de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ;
    g) întreprindere unică - toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau al mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate la rândul lor întreprinderi unice;


    h) întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    i) listarea la Bursa de Valori Bucureşti - admiterea la tranzacţionare a acţiunilor nou-emise în urma încheierii uneia dintre operaţiunile următoare la Bursa de Valori Bucureşti: o ofertă publică iniţială primară, un plasament privat sau o ofertă publică mixtă;
    j) ofertă publică iniţială primară - oferta publică de acţiuni nou-emise ale unei societăţi în vederea admiterii acestora la tranzacţionare la bursă;
    k) ofertă mixtă - oferta publică iniţială primară realizată concomitent cu vânzarea de acţiuni de către acţionarii existenţi printr-o ofertă publică iniţială secundară;
    l) perioada de implementare a proiectului - etapa în care vor fi operaţionalizate activităţile prevăzute în cererea de finanţare de-a lungul unei durate de timp determinate (perioada de implementare); va fi exprimată în luni calendaristice şi specificată în cererea de finanţare şi va curge de la data semnării contractului de finanţare de către beneficiar şi administratorul schemei de ajutor de minimis;
    m) perioada de sustenabilitate - perioada de timp, ulterioară perioadei de implementare a proiectului, în care investiţiile realizate prin proiect îşi vor produce efectele şi rezultatele scontate. Perioada de sustenabilitate se întinde pe o durată de 2 ani din momentul finalizării implementării proiectului;
    n) plan privind tranziţia verde - un instrument prin care se planifică reducerea ponderii veniturilor obţinute din activităţi sau active aflate pe lista de excludere prezentată în anexă, într-un termen prestabilit;
    o) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    p) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor pescăreşti şi de acvacultură care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    q) produse pescăreşti şi de acvacultură - produsele definite la art. 5 lit. (a) şi (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
    r) producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură - toate operaţiunile legate de pescuitul, creşterea sau cultivarea organismelor acvatice, precum şi activităţile desfăşurate în ferme sau la bord necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranşarea, filetarea sau congelarea, şi prima vânzare către revânzători sau prelucrători;
    s) proiecte.pnrr.gov.ro - aplicaţia pentru depunerea proiectelor de investiţii finanţate în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro;
    t) raport de sustenabilitate şi rating ESG - evaluarea obiectivă a performanţei unei anumite întreprinderi în ceea ce priveşte aspectele de mediu, sociale şi de guvernanţă;
    u) subscrierea la oferta publică iniţială primară - angajamentul unui investitor de a achiziţiona un anumit număr de acţiuni la un preţ predefinit, acceptat de către emitentul acţiunilor în urma unei oferte publice iniţiale primare;
    v) subscriere - angajamentul unui investitor de a achiziţiona un anumit număr de acţiuni noi la un preţ predefinit, acceptat de către emitentul acţiunilor în urma unei oferte publice iniţiale primare, oferte mixte sau plasamentului privat;
    w) plasament privat - angajamentul unui investitor de a achiziţiona un anumit număr de acţiuni la un preţ predefinit, acceptat de către emitentul acţiunilor în urma unei oferte publice iniţiale primare, respectiv unei oferte mixte sau unui plasament privat;
    x) valoarea subscrierilor - suma tuturor subscrierilor la oferta publică iniţială primară, la acţiunile nou-emise în cadrul ofertei mixte sau plasamentului privat, care au primit alocare;
    y) producţie agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective;
    z) prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - toate operaţiunile, inclusiv manipularea, tratarea şi transformarea, efectuate după momentul debarcării - sau al recoltării, în cazul acvaculturii -, care au ca rezultat un produs prelucrat, precum şi distribuţia acestuia.


    CAP. IV
    Obiectivul schemei
    ART. 4
    (1) Obiectivul prezentei scheme îl constituie sprijinirea dezvoltării întreprinderilor prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil, sub formă de grant, pentru facilitarea accesului la finanţarea pe piaţa de capital, prin emisiunea de noi acţiuni.
    (2) Prin prezenta schemă se urmăreşte acordarea de finanţare unui număr de minimum 280 de întreprinderi.

    CAP. V
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică tuturor întreprinderilor cu capital majoritar privat care au sediul social în România şi se listează pe oricare dintre segmentele administrate de Bursa de Valori Bucureşti.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu se aplică:
    a) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse pescăreşti şi de acvacultură;
    b) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor pescăreşti şi de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;
    c) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    d) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    e) întreprinderilor care desfăşoară activităţi legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv direct legate de cantităţile exportate, precum şi activităţi destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    f) în cazul în care ajutoarele sunt condiţionate de utilizarea preferenţială a bunurilor şi serviciilor naţionale faţă de bunurile şi serviciile importate.

    (3) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt menţionate la alin. (2), nu poate beneficia de finanţare în temeiul prezentei scheme.

    CAP. VI
    Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 6
    (1) Sprijinul acordat în cadrul prezentei scheme constă în finanţare nerambursabilă sub formă de grant din fonduri europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, sub forma unui ajutor de minimis.
    (2) Granturile vor fi acordate pe baza principiului „primul venit, primul servit“.
    (3) Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 8% din valoarea subscrierilor, în limita sumei de 300.000 euro/ întreprindere pentru admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, respectiv în limita sumei de 70.000 euro/întreprindere pentru admiterea la tranzacţionare prin Sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti (piaţa AeRO), cu respectarea regulilor de cumul prevăzute la art. 11.
    (4) Intensitatea ajutorului de minimis este de 70% din totalul cheltuielilor eligibile, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 15 alin. (1), cu condiţia respectării pragului maxim prevăzut la alin. (3).
    (5) Indiferent de segmentul de piaţă prin care se realizează admiterea la tranzacţionare, ajutorul financiar nerambursabil acordat va rezulta astfel:
    a) pentru listarea prin Sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti (segmentul AeRO) se va folosi formula:
    Vafn = Vche * 0,7 ≤ min(0,08 * Vopi; 70.000 euro);

    b) pentru listarea pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti se va folosi formula:
    Vafn = Vche * 0,7 ≤ min(0,08 * Vopi; 300.000 euro),
    unde:
    Vafn reprezintă valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat prin prezenta schemă de ajutor de minimis;
    Vche reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile, aşa cum sunt definite prin prezenta schemă de ajutor de minimis;
    Vopi reprezintă valoarea subscrierilor, aşa cum sunt definite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.    (6) Ajutorul de minimis se acordă în lei, iar pentru calculul echivalentului său în euro se va utiliza cursul de schimb InforEuro valabil la data semnării contractului de finanţare.
    (7) Contribuţia proprie a beneficiarului sau cofinanţarea cheltuielilor eligibile este dată de diferenţa dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului şi ajutorul financiar nerambursabil acordat. Cofinanţarea trebuie asigurată din surse proprii de finanţare libere de ajutor (de minimis şi/sau de stat), credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private libere de ajutor (de minimis şi/sau de stat).

    CAP. VII
    Beneficiari şi condiţii de eligibilitate
    ART. 7
    În cadrul prezentei scheme sunt eligibile cheltuielile efectuate de întreprindere de la data depunerii cererii de finanţare pentru activităţile care se finalizează cu admiterea la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti, precum şi pentru activităţile de formare profesională a angajaţilor, necesară pentru alinierea la cerinţele investitorilor din pieţele publice de capital.

    ART. 8
    (1) Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul social în România;
    b) sunt societăţi pe acţiuni, cu capital majoritar privat, pentru care adunarea generală a acţionarilor a hotărât: (i) admiterea la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti a unei oferte publice primare iniţiale, a unui plasament privat sau a unei oferte mixte; şi (ii) implementarea proiectului şi mandatarea reprezentantului legal să întreprindă toate diligenţele în acest sens;
    c) nu acţionează ca intermediari pentru proiectul propus a fi finanţat;
    d) nu desfăşoară activităţi cu produse cu caracter erotic sau obscen, activităţi din domeniul jocurilor de noroc, şi nici pe cele care contravin ordinii publice şi/sau prevederilor legale în vigoare;
    e) nu deţin pagini web care conţin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată;
    f) nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):
    (i) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    (ii) mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

    g) nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate“ la momentul acordării ajutorului, aşa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentei scheme de ajutor;
    h) nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii, într-un proces de concordat preventiv sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    i) nu fac obiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor, a Consiliului Concurenţei sau a instanţei sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    j) nu au legătură cu industria de tutun (producţie, distribuţie, prelucrare şi comerţ);
    k) nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfăşoară activităţi destinate modificării patrimoniului genetic al fiinţei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activităţi de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obţinerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
    l) nu desfăşoară activităţi de jocuri de noroc (producţie, construcţie, distribuţie, prelucrare, comerţ sau software conex)
    m) nu desfăşoară comerţ sexual;
    n) nu implică animale vii în scopuri experimentale şi ştiinţifice, în măsura în care respectarea „Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice“ nu poate fi garantată.

    (2) Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă şi întreprinderile care sunt organizate ca societăţi cu răspundere limitată la momentul depunerii cererii de finanţare, cu condiţia ca adunarea generală a asociaţilor să fi hotărât: (i) transformarea întreprinderii în societate pe acţiuni, (ii) admiterea la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti a unei oferte publice primare iniţiale, a unui plasament privat sau a unei oferte mixte; şi (iii) implementarea proiectului şi mandatarea reprezentantului legal să întreprindă toate diligenţele în acest sens, cu îndeplinirea tuturor celorlalte condiţii prevăzute în prezenta schemă.
    (3) Nu pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile al căror reprezentant legal, la data depunerii cererii de finanţare şi pe întreaga perioadă de evaluare, selecţie şi contractare, se află în următoarele situaţii:
    a) a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    b) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/unionale în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    c) a indus în eroare cu intenţie o autoritate de management, un organism intermediar sau o comisie de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte/false în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare din programele operaţionale în oricare dintre perioadele de programare;
    d) a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau furnizorul/administratorul schemei de ajutor de minimis pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a apelului de proiecte aferent acestei scheme de ajutor sau a altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare din programele operaţionale în oricare dintre perioadele de programare.


    ART. 9
    (1) Întreprinderile care beneficiază de finanţare în cadrul acestei scheme trebuie să demonstreze respectarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu, în înţelesul art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ“).
    (2) În vederea respectării principiului de la alin. (1), un beneficiar de ajutor de minimis care a obţinut mai mult de 50% din venituri în cursul exerciţiului financiar precedent din activităţi sau active incluse pe lista de excludere, aşa cum sunt descrise în anexă, are obligaţia de a adopta şi de a publica un plan privind tranziţia verde în termen de 60 de zile de la data semnării contractului de finanţare.
    (3) La finalul perioadei de implementare a investiţiei, MIPE va angaja un auditor independent care să furnizeze un raport care să justifice în mod corespunzător faptul că schema de ajutor de minimis „Listarea la bursă a întreprinderilor“ este în deplină concordanţă cu descrierea, criteriile şi condiţiile stabilite în ţinta şi cu descrierea investiţiei din Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României, cu modificările ulterioare, şi cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative“ (C 6454/2023).

    ART. 10
    (1) Pentru a putea beneficia de ajutor de minimis în temeiul prezentei scheme de ajutor, solicitanţii trebuie să transmită, în platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, cererea de finanţare, însoţită de declaraţii şi alte documente solicitate conform Ghidului specific elaborat în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de minimis, printre care:
    a) declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani (calculaţi în mod continuu) de întreprinderea unică din care face parte solicitantul;
    b) declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8;
    c) declaraţie pe propria răspundere că solicitantul respectă prevederile art. 9 cu privire la principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ (DNSH);
    d) declaraţie pe propria răspundere privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi a dublei finanţări.

    (2) În vederea încheierii contractelor de finanţare, solicitanţii prevăzuţi la art. 8 alin. (2) depun prin platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro certificatul constatator care dovedeşte transformarea societăţii cu răspundere limitată în societate pe acţiuni, precum şi hotărârea adunării generale a acţionarilor cu privire la: (i) listarea pe una dintre cele două pieţe administrate de Bursa de Valori Bucureşti; şi (ii) implementarea proiectului şi mandatarea reprezentantului legal/împuternicitului să întreprindă toate diligenţele în acest sens.
    (3) Totodată, solicitanţii sunt obligaţi să transmită informaţii cu privire la beneficiarii reali, în înţelesul art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului, aşa cum sunt ele reglementate de obligaţiile impuse de art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului. Datele privind beneficiarul real vor fi comunicate de aplicanţi încă din faza depunerii proiectelor, respectiv:
    a) pentru solicitanţii ai căror acţionari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României se va depune un extras eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    b) pentru solicitanţii care au în structura acţionariatului entităţi juridice străine, autoritatea responsabilă colectează de la solicitant o declaraţie pe propria răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali ai entităţilor juridice străine (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. VIII
    Calcularea plafonului de ajutor de minimis şi întreprinderea unică
    ART. 11
    (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită în cuprinsul prezentei scheme de ajutor de minimis.
    (2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (calculaţi în mod continuu, de la momentul acordării ajutorului de minimis), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 300.000 de euro calculat la cursul InforEuro în vigoare la data semnării contractului de finanţare. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau europene.
    (3) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (2), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, după ce a optat pentru reducerea finanţării solicitate sau pentru renunţarea, integrală sau parţială, la ajutoarele anterioare deja primite sau pentru rambursarea totală sau parţială a ajutorului anterior obţinut, pentru a fi respectat plafonul de minimis maxim^2.
    ^2 A se vedea Decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza C-608/19, pronunţată la 28.10.2020 - „Trimitere preliminară - Ajutoare de stat - Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 - Articolul 3 - Ajutor de minimis - Articolul 6 - Monitorizare - Întreprinderi care depăşesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obţinute anterior – Posibilitatea de a alege între reducerea unui ajutor anterior sau renunţarea la acesta pentru a respecta plafonul de minimis“, accesibilă la adresa web: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233007&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2603115.

    (4) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis, acordat întreprinderii rezultate ca urmare a procesului de fuziune/achiziţie sau întreprinderii care face achiziţia, depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (5) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului propriu al noilor întreprinderi la data efectivă a separării.
    (6) Valoarea ajutorului va fi exprimată ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.
    (7) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică pe parcursul a 3 ani consecutivi (calculaţi în mod continuu, de la momentul acordării ajutorului de minimis), în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2023/2.831, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
    (8) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere, al cărei model va fi inclus în ghidul specific, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit de acesta şi de întreprinderile cu care formează, împreună, o întreprindere unică, în ultimii 3 ani (calculaţi în mod continuu), până la depunerea cererii de finanţare. În cazul în care survin modificări în acest sens după data depunerii cererii de finanţare, respectiva declaraţie va fi actualizată de către solicitantul ajutorului de minimis înainte de încheierea actului de acordare a ajutorului de minimis.
    (9) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei^3, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului prevăzut la alin. (2).
    ^3 Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

    (10) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.

    CAP. IX
    Atribuţii furnizor/administrator ajutor de minimis
    ART. 12
    Furnizorul/Administratorul de ajutor de minimis are următoarele atribuţii:
    a) elaborează Ghidul specific - Listarea la bursă a întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei scheme de ajutor de minimis şi ale Regulamentului (UE) 2023/2.831;
    b) publică prezenta schemă în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe website-ul MIPE, respectiv www.mfe.gov.ro;
    c) înregistrează în cadrul Registrului ajutoarelor de stat (RegAS) măsura de ajutor;
    d) lansează şi organizează apelul de proiecte ulterior aprobării schemei de ajutor de minimis, avizată de către Consiliul Concurenţei;
    e) evaluează şi selectează, în mod transparent şi nediscriminatoriu, propunerile de proiecte primite de la potenţialii beneficiari ai ajutorului de minimis;
    f) semnează contractul de finanţare cu fiecare dintre beneficiarii ajutorului de minimis selectaţi la finanţare;
    g) efectuează plata sumelor aferente contractelor de finanţare către beneficiarii ajutorului de minimis;
    h) monitorizează permanent ajutoarele de minimis acordate în vederea dispunerii măsurilor care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă.


    CAP. X
    Drepturi şi obligaţii beneficiari, activităţi eligibile şi cheltuieli eligibile
    ART. 13
    (1) Beneficiarii au dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea proiectului selectat, în condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis şi în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat în baza prezentei scheme.
    (2) Beneficiarii au obligaţia de a raporta furnizorului/ administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie şi în termenul solicitat de către acesta.
    (3) Beneficiarii au obligaţia de a păstra, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei scheme, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia europeană şi naţională în domeniul ajutorului de stat.
    (4) Beneficiarii au obligaţia de a restitui parţial sau integral valoarea ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare şi utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă, calculată conform reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 14
    (1) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:
    a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2023/2.831;
    b) nerealizarea niciunuia dintre obiectivele asumate prin proiect, menţionate în contractul de finanţare;
    c) cazurile confirmate de conflict de interese sau de dublă finanţare;
    d) orice alte situaţii prevăzute în contractul de finanţare.

    (2) Constituie motive de restituire parţială a ajutorului de minimis primit:
    a) efectuarea unor cheltuieli care nu respectă prevederile privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin PNRR;
    b) orice alte situaţii prevăzute în contractele de finanţare.


    ART. 15
    (1) Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt costurile directe şi indirecte privind admiterea la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti, încadrate în următoarele categorii:
    a) cheltuieli cu activităţile necesare admiterii la tranzacţionare a întreprinderilor solicitante, legate de procesul tehnic de atragere de capital:
    1. cheltuieli cu privire la transformarea întreprinderii din S.R.L. în S.A., care privesc:
    (i) achiziţia serviciilor de consultanţă juridică pentru stabilirea modalităţii de schimbare a formei juridice a întreprinderii, modificarea actului constitutiv şi/sau înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a menţiunilor privind schimbarea formei juridice a întreprinderii;
    (ii) tarife şi taxe aferente înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

    2. cheltuieli aferente achiziţionării serviciilor de audit financiar şi consultanţă financiar-contabilă pentru servicii necesare pregătirii întreprinderii pentru admiterea la tranzacţionare;
    3. cheltuieli aferente achiziţionării serviciilor de consultanţă juridică cu privire la elaborarea prospectului ofertei publice primare iniţiale sau al plasamentului privat şi la activităţile necesare pregătirii întreprinderii pentru listarea acţiunilor nou-emise la Bursa de Valori Bucureşti;
    4. cheltuieli aferente achiziţionării de servicii de consultanţă specifică pentru studii, rapoarte şi certificări integrate sau necesare în mod direct pentru elaborarea prospectului de emisiune;
    5. cheltuieli cu achiziţia de servicii de intermediere a ofertei publice iniţiale primare sau a plasamentului privat în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor nou-emise la Bursa de Valori Bucureşti, furnizate de o societate de servicii de investiţii financiare sau de o instituţie de credit care prestează servicii şi activităţi de investiţii cu instrumentele financiare prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, autorizate de o autoritate de reglementare şi supraveghere din cadrul Uniunii Europene;
    6. cheltuieli cu achiziţia de servicii de consultanţă pentru raportul de sustenabilitate şi rating ESG;
    7. cheltuieli cu tarife şi comisioane şi alte costuri necesare pentru admiterea la tranzacţionare, prevăzute de instituţiile pieţei de capital:
    (i) Autoritatea de Supraveghere Financiară;
    (ii) Bursa de Valori Bucureşti;
    (iii) Depozitarul Central;
    (iv) orice alte instituţii cu rol de reglementare în domeniu;


    b) cheltuieli pentru activităţi de formare profesională necesară pentru alinierea la cerinţele investitorilor din pieţele publice de capital, cu servicii de instruire, specializare şi formare a managementului şi angajaţilor întreprinderii, pe următoarele teme: guvernanţă corporativă, reglementări de transparenţă bursieră şi reglementări privind abuzul de piaţă, implementarea standardelor de raportare ESG, relaţia cu investitorii;
    c) cheltuieli cu TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile, plătite de beneficiarii de ajutor. Aceste cheltuieli trebuie dovedite de beneficiari cu documente corespunzătoare şi sunt suportate din bugetul de stat, potrivit art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Serviciile de instruire, specializare şi formare sunt justificate cu certificat/diplomă pe care sunt menţionate minimum titlul cursului, numele participantului şi întreprinderea, precum şi perioada de desfăşurare şi numărul de ore. Acesta trebuie să fie de minimum 8 ore.
    (3) Nu sunt cheltuieli eligibile:
    a) cheltuielile obligatorii cu informarea şi publicitatea proiectului finanţat din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, prevăzute în cuprinsul Manualului de identitate vizuală, elaborat şi publicat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;
    b) cheltuielile de consultanţă juridică sau financiară cu privire la evaluarea activelor şi/sau divizarea patrimoniului întreprinderilor în contextul transformării întreprinderii din S.R.L. în S.A.


    CAP. XI
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 16
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 30 iunie 2025.
    (2) Plata ajutoarelor se efectuează până la data de 31 decembrie 2026, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.
    (3) Perioada de implementare a proiectelor este stabilită la 12 luni de la data semnării contractului de finanţare, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 3 luni, dar nu mai târziu de 31 august 2026.

    ART. 17
    Valoarea totală alocată pentru ajutorul de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 38,27 milioane euro, echivalent în lei, la cursul InforEuro valabil la data semnării contractelor de finanţare, finanţată din Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi din bugetul de stat (pentru valoarea TVA nedeductibile aferente cheltuielilor eligibile, în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare), după cum urmează:

┌──────────────────────────────────────┐
│-euro- │
├──────────┬─────────────────┬─────────┤
│Valoare │Mecanismul de │Buget de │
│totală │redresare şi │stat │
│ │rezilienţă │ │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│38.270.000│34.770.000 │3.500.000│
└──────────┴─────────────────┴─────────┘
    ART. 18
    Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 300 de întreprinderi.

    CAP. XII
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea ajutorului şi durabilitatea
    ART. 19
    La data acordării ajutorului de minimis, furnizorul schemei va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia, cu menţionarea reglementărilor aplicabile^4.
    ^4 Se va face trimitere cel puţin la Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.


    ART. 20
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022^5.
    ^5 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 2 mai 2022.


    ART. 21
    (1) MIPE, în calitate de furnizor şi administrator al schemei de ajutor de minimis, are obligaţia de a înregistra schema în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, respectiv de la data modificării sale^6.
    ^6 Conform prevederilor art. 29 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) MIPE, în calitate de furnizor şi administrator al schemei de ajutor de minimis, are obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de finanţare, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor.
    (3) MIPE, în calitate de furnizor şi administrator al schemei de ajutor de minimis, are obligaţia de a înregistra în RegAS plăţile realizate în cadrul contractelor de finanţare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data efectuării plăţilor.
    (4) MIPE, în calitate de furnizor şi administrator al schemei de ajutor de minimis, are obligaţia de a recupera valoarea ajutorului de minimis nelegal sau utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis, împreună cu dobânda aferentă, şi de a înregistra în RegAS eventualele obligaţii de recuperare şi rambursările efective ale respectivelor obligaţii în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligaţiei de recuperare, respectiv de la data rambursării.
    (5) MIPE, în calitate de furnizor şi administrator al schemei de ajutor de minimis, este responsabil pentru datele şi informaţiile încărcate în RegAS.
    (6) MIPE, în calitate de furnizor şi administrator al schemei de ajutor de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat^7 şi de minimis, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    ^7 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 2 mai 2022.

    (7) În cazul în care MIPE nu are date definitive privind valoarea ajutorului de ajutor de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.
    (8) Erorile constatate de MIPE şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările şi rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (9) MIPE, în calitate de furnizor al schemei de ajutor de minimis, are obligaţia de a păstra evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană şi naţională în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 22
    În cazul unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 23
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricăror modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la data intrării în vigoare a acestora, cu excepţia modificărilor pentru care este necesar un nou aviz, în acest caz urmând procedura specifică, conform art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XIII
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 24
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei de ajutor de minimis, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei scheme. Pentru aceasta, furnizorul schemei va elabora metodologia de recuperare a ajutorului de minimis.
    (2) Valoarea ajutorului de minimis care trebuie recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.
    (3) Furnizorul îşi rezervă dreptul de a stopa acordarea/plata ajutorului de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja plătit în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.

    CAP. XIV
    Dispoziţii finale
    ART. 25
    Anexa face parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de minimis.

    ART. 26
    Prezenta schemă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe website-ul MIPE, respectiv www.mfe.gov.ro.

    ANEXA 1

    la schemă
    LISTA
    activităţilor şi activelor aflate pe lista de excludere în vederea respectării Orientărilor tehnice DNSH (2021/C58/01)
    1. Activităţi şi active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea din aval:
    a) producţia de energie pe bază de combustibili fosili şi activităţile conexe:
    (i) extracţia, prelucrarea, transportul şi depozitarea cărbunelui;
    (ii) explorarea şi producţia de petrol, rafinare, transport, distribuţie şi depozitare;
    (iii) explorarea şi producerea gazelor naturale, lichefierea, regazificarea, transportul, distribuţia şi stocarea;
    (iv) generarea de energie electrică care depăşeşte standardul de performanţă al emisiilor (adică 250 de grame de CO_2/kWh de energie electrică) aplicabil centralelor electrice şi de cogenerare pe combustibili fosili şi centralelor geotermale şi hidroelectrice cu rezervoare mari;

    b) industrii consumatoare de energie şi/sau cu emisii mari de CO_2, după cum urmează:
    (i) fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază (cod CAEN 2013);
    (ii) fabricarea altor produse chimice organice, de bază (cod CAEN 2014);
    (iii) fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase (cod CAEN 2015);
    (iv) fabricarea materialelor plastice în forme primare (cod CAEN 2016);
    (v) fabricarea cimentului (cod CAEN 2351);
    (vi) producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje (cod CAEN 2410);
    (vii) producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel (cod CAEN 2420);
    (viii) producţia de profile obţinute la rece (cod CAEN 243);
    (iv) metalurgia aluminiului (cod CAEN 2442);
    (x) fabricarea de aeronave şi nave spaţiale (cod CAEN 3030);
    (xi) transporturi aeriene de pasageri (cod CAEN 5110);

    c) producţia, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante:
    (i) fabricarea de vehicule cu motor cu combustie (cod CAEN 2910 - fabricarea autovehiculelor de transport rutier);
    (ii) comerţ cu ridicata şi cu amănuntul al vehiculelor poluante [cod CAEN 4511 - comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) şi 4519 - comerţ cu alte autovehicule];
    (iii) închiriere şi leasing de vehicule poluante (cod CAEN - activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare şi 7712 - activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele).
    Prin vehicule poluante se înţelege:
    - vehicule care depăşesc pragul de 50 g CO_2/km (autoturisme M1 şi vehicule uşoare N1);
    – camioane şi alte vehicule grele, de exemplu, tractoare (categoriile N2 şi N3) numai cu emisii zero şi cu emisii scăzute [aşa cum sunt definite la art. 3 alin. (12) din Regulamentul (UE) 2019/1.242 cele cu emisii de CO_2 mai mici de jumătate din emisiile de CO_2 de referinţă ale tuturor vehiculelor din subgrupul de vehicule din care acestea fac parte - valorile de referinţă diferă în funcţie de tipul de camion)];
    – autobuze:
    – autobuze „cu podea joasă“ (categoriile M2 şi M3, de obicei autobuze urbane şi suburbane care circulă pe distanţe scurte în cadrul unei aglomeraţii). Doar autobuzele electrice şi hibride plug-in sunt compatibile cu DNSH;
    – autobuze „cu podea înaltă“ (categoriile M2 şi M3, de obicei autocare interurbane): toate autocarele care respectă cel mai recent pas în ceea ce priveşte emisiile de poluanţi de la vehiculele grele în conformitate cu Euro VI (Euro VI-E) sunt conforme cu DNSH.    2. Activităţi şi active în cadrul sistemului UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS) care realizează emisiile de gaze cu efect de seră proiectate care nu sunt mai mici decât valorile de referinţă relevante, în conformitate cu anexa nr. 1 la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului
    3. Activităţi şi active legate de depozitele de deşeuri, incineratoare şi instalaţii de tratare biologică mecanică şi activităţi şi active în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate dăuna mediului:
    a) colectarea deşeurilor (cod CAEN 381);
    b) tratarea şi eliminarea deşeurilor (cod CAEN 382);
    c) prelucrarea combustibililor nucleari (cod CAEN 2446);
    d) producţia de energie electrică (cod CAEN 3511).


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016