Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT REGIONAL din 24 august 2022  pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT REGIONAL din 24 august 2022 pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 978 din 7 octombrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.269 din 24 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 978 din 7 octombrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Preambul
    ART. 1
    Prezenta măsură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat regional pentru investiţii, denumită Schemă de ajutor de stat regional pentru investiţii, având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare, denumită în continuare Schemă, pentru sprijinirea operatorilor economici care realizează investiţii pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, reducerea consumului de resurse, în scopul promovării dezvoltării economice durabile în toate regiunile României.

    ART. 2
    (1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiţii în cadrul prezentei scheme se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional exceptat de la notificare, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014.
    (2) Prezenta măsură este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (3) Criteriile de selecţie, inclusiv a listelor de excludere, aplicate proiectelor finanţate prin prezenta măsură asigură conformitatea cu orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01).
    (4) Punerea în funcţiune a investiţiilor iniţiale pentru instalaţii noi destinate sortării, tratării, reciclării şi valorificării deşeurilor, în vederea obţinerii de produse noi, materiale reciclate sau materii prime secundare, finanţate prin prezenta schemă, are în vedere conformitatea cu orientările tehnice oferite în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01).

    CAP. II
    Baza legală
    ART. 3
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări:
    a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;
    i) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) Decizia Comisiei Europene nr. C(2021) 9750 final/20.12.2021 de autorizare a hărţii notificate a ajutoarelor de stat regionale aferente perioadei 2022-2027 pentru România;
    k) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare.


    CAP. III
    Obiectivul Schemei
    ART. 4
    (1) Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin financiar operatorilor economici, în vederea realizării de investiţii iniţiale noi destinate sortării, tratării, reciclării şi valorificării deşeurilor, în vederea obţinerii de produse noi, materiale reciclate sau materii prime secundare, în scopul reducerii la minimum a efectelor negative ale deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului, reducerea consumului de resurse primare, creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate.
    (2) Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene, al cărei scop este îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii şi a bunăstării generaţiilor prezente şi viitoare, prin realizarea unui echilibru între dezvoltarea economică, cea socială şi protecţia mediului înconjurător.
    (3) Schema va contribui implicit la dezvoltarea economică a regiunilor în care sunt realizate investiţiile şi, indirect, la crearea de locuri de muncă, concomitent cu îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, economisirea de materii prime şi energie, asigurând astfel un echilibru între protecţia mediului, creşterea economică şi accesul echitabil la resurse între generaţii.

    CAP. IV
    Necesitatea implementării Schemei
    ART. 5
    (1) Schema se înscrie în contextul necesităţii integrării politicilor de mediu în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale şi regionale şi al fundamentării unei strategii de dezvoltare economică durabilă a României pe termen lung, în scopul asigurării unui echilibru între dezvoltarea socioeconomică şi resursele naturale prezente şi viitoare.
    (2) Măsurile de prevenire şi reducere a producţiei de deşeuri şi a caracterului nociv al acestora contribuie la creşterea potenţialului de valorificare a deşeurilor, economisirea de resurse primare, asigurarea unui mediu mai curat, crearea de locuri de muncă şi promovarea dezvoltării regionale. Opţiunile de gestionare a deşeurilor trebuie să urmeze următoarea ordine de priorităţi: prevenirea apariţiei deşeurilor, reducerea cantităţilor - prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de activitate generator de deşeuri, valorificarea - prin refolosire, reciclare materială şi recuperare a energiei şi eliminarea deşeurilor care nu au putut fi reciclate prin incinerare şi depozitare adecvată.
    (3) Luând în considerare aprobarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă, care prevede în cadrul componentei C3 - Managementul deşeurilor, reforma 1, investiţia I.1, subinvestiţia I.1.d „Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară“, finanţarea investiţiilor menţionate în prezenta schemă de ajutor de stat contribuie la îndeplinirea ţintelor şi obiectivelor de ţară asumate de România în cadrul P.N.R.R.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 6
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) operator economic - persoană juridică de drept public sau privat care prestează activităţi cu caracter economic pe teritoriul României, adică activităţi care constau în oferirea de bunuri şi/sau servicii pe piaţă, indiferent de statutul său legal şi de modul de finanţare; operatorii economici pot fi de tip întreprindere mare, mijlocie sau mică;
    b) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    c) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - întreprinderile care se încadrează în definiţia IMM-urilor, conform anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    (i) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
    (ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;
    Stabilirea caracterului de IMM al solicitantului se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;

    d) întreprindere mijlocie - întreprindere care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
    e) întreprindere mică - întreprindere care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
    f) microîntreprindere - întreprindere care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
    g) întreprindere mare - întreprindere care are cel puţin 250 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă care depăşeşte 50 milioane euro sau active totale care depăşesc 43 milioane euro, echivalent în lei;
    h) active corporale - activele constând în clădiri şi instalaţii, utilaje şi echipamente; în cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutor pentru achiziţionarea de terenuri;
    i) active necorporale - activele care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
    j) investiţie iniţială - o investiţie în active corporale şi necorporale referitoare la înfiinţarea unei noi unităţi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente;
    k) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului, exprimată ca procentaj din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    l) intensitatea ajutorului în echivalent-subvenţie brută - valoarea actualizată a ajutorului, exprimată ca procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investiţiilor;
    m) începerea lucrărilor - fie începerea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament care creează obligaţii juridice de comandă a echipamentelor, dacă acesta este anterior, excluzând studiile de fezabilitate preliminare, în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) proiect mare de investiţii - o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 milioane euro, calculate la preţurile şi la cursul de schimb în vigoare la data acordării ajutorului;
    o) valoarea ajustată a ajutoarelor - valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiţii, calculată conform formulei: valoarea maximă a ajutoarelor = R x (A + 0,50 x B + 0 x C), unde: R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului, cu excepţia intensităţii majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile iniţiale eligibile în valoare de 50 milioane EUR, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 milioane EUR şi 100 milioane EUR, iar C este partea din costurile eligibile de peste 100 milioane EUR;
    p) întreprindere în dificultate - în sensul prezentei scheme, o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    (i) (se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel mult 3 ani de la înfiinţare) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    (ii) (se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel mult 3 ani de la înfiinţare) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0 (EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea);


    q) reciclare deşeuri - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială sau alte scopuri; aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere;
    r) administrator al Schemei - Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM);
    s) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP);
    t) gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;
    u) tratarea deşeurilor - operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;
    v) deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce;
    w) deşeu periculos - orice deşeuri care prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    x) valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general;
    y) eliminare - orice operaţiune care nu este operaţiune de valorificare chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie;
    z) relocare - transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi cel de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una dintre unităţile iniţiale ale beneficiarului din Spaţiul Economic European.


    CAP. VI
    Domeniul de aplicare
    ART. 7
    Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici care realizează investiţii iniţiale în oricare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în conformitate cu harta ajutoarelor regionale pentru România pentru perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027, astfel cum a fost aceasta aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2021) 9750 final/20.12.2021.

    ART. 8
    (1) În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru:
    a) activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:
    (i) sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28.12.2013;
    (ii) domeniul producţiei primare de produse agricole;
    (iii) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    - atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    – atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    (iv) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    (v) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

    b) domeniile excluse prin Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare:
    (i) sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale sau sectorul fibrelor sintetice;
    (ii) sectorul transporturilor şi pentru infrastructurile conexe, precum şi sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice, cu excepţia ajutoarelor regionale pentru investiţii din regiunile ultraperiferice şi a schemelor de ajutoare regionale de exploatare;


    (2) Prezenta schemă se aplică numai beneficiarilor care confirmă, prin declaraţie pe propria răspundere, faptul că, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanţare, nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi care oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.
    (3) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare eligibile, cât şi în sectoare neeligibile poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.
    (4) Investiţia finanţată prin ajutor de stat regional trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin cinci ani sau trei ani, în cazul IMM-urilor, de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă. În această situaţie, instalaţiile sau echipamentele care se înlocuiesc trebuie să fie de performanţe cel puţin egale cu cele pe care le înlocuiesc.

    CAP. VII
    Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor
    ART. 9
    Potenţialii beneficiari sunt persoane juridice de drept privat sau de drept public care activează pe teritoriul României şi care au, la momentul plăţii ajutorului, un sediu sau o sucursală în România.

    ART. 10
    Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor pentru toate categoriile de proiecte sunt următoarele:
    1. acţionează în nume propriu;
    2. nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu au suspendate activităţile economice, nu se află în procedură de dizolvare ori lichidare, nu sunt supuşi unei executări silite şi/sau nu se află în situaţii similare;
    3. nu se află în interdicţie bancară;
    4. nu se află în dificultate potrivit definiţiei de la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Cu toate acestea, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. c) din regulamentul anterior menţionat, prezenta schemă se aplică, prin derogare, întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;
    5. nu înregistrează obligaţii legale restante administrate de organul fiscal central şi de organul fiscal local, definite potrivit art. 1 pct. 31 şi 32 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; nu înregistrează obligaţii fiscale restante administrate de către Administraţia Fondului pentru Mediu;
    6. nu sunt subiecţi ai unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată;
    7. în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului solicitanţii nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    8. beneficiarii care aplică pentru prezenta schemă sunt autorizaţi să desfăşoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 3821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 3822 - tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase; 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate; 3831 - demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3811 - colectarea deşeurilor nepericuloase; 3812 - colectarea deşeurilor periculoase.


    ART. 11
    În afara criteriilor generale de eligibilitate enumerate la art. 10, beneficiarii care aplică pentru prezenta schemă trebuie să deţină calitatea de proprietari sau concesionari ai imobilului pe/în care se implementează proiectul, pentru durata integrală a implementării şi monitorizării proiectului; beneficiarii persoane juridice de drept public pot deţine şi calitatea de administratori ai imobilului pe/în care se implementează proiectul, pentru durata integrală a implementării şi monitorizării proiectului; de asemenea, imobilul trebuie să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, să nu facă obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi să nu fie ipotecat.

    CAP. VIII
    Condiţii de eligibilitate a proiectelor
    ART. 12
    (1) În cadrul Schemei pot fi finanţate exclusiv proiectele care prevăd realizarea de investiţii iniţiale în active corporale şi necorporale. Administraţia Fondului pentru Mediu va verifica dacă investiţia pentru care se solicită ajutor de stat respectă în totalitate condiţiile pentru a putea fi considerată „investiţie iniţială“.
    (2) Toate activele corporale care fac obiectul finanţării trebuie să fie noi.
    (3) În zonele asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, ajutoarele pot fi acordate pentru o investiţie iniţială indiferent de dimensiunea beneficiarului. În zonele asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, ajutoarele pot fi acordate IMM-urilor pentru orice formă de investiţie iniţială, iar întreprinderilor mari se acordă numai pentru o investiţie în favoarea unei noi activităţi economice în zona în cauză.
    (4) În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentală în procesul de producţie, costurile eligibile trebuie să depăşească amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată în cursul celor trei exerciţii financiare precedente.
    (5) În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precedă începerea lucrărilor.
    (6) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
    a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
    b) trebuie să fie amortizabile;
    c) trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul; şi
    d) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani sau de trei ani în cazul IMM-urilor.

    (7) Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale.
    (8) Solicitantul trebuie să prezinte Administraţiei Fondului pentru Mediu documente prin care să justifice necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat, precum si efectul stimulativ al ajutorului, în conformitate cu art. 23.
    (9) Proiectul este implementat pe teritoriul României.
    (10) Proiectul respectă reglementările naţionale şi europene privind protecţia mediului, achiziţiile publice, informarea şi publicitatea şi egalitatea de şanse.
    (11) În cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul nu poate depăşi valoarea maximă rezultată din formula prevăzută la art. 6 lit. o), pentru fiecare regiune de dezvoltare.
    (12) Este interzisă divizarea artificială a proiectelor care beneficiază de finanţare.
    (13) O investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de trei ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu va depăşi valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii, conform formulei prevăzute la art. 6 lit. o).

    CAP. IX
    Durata şi bugetul Schemei
    ART. 13
    Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare a acesteia până la 31 decembrie 2023.

    ART. 14
    (1) Bugetul total estimat alocat al Schemei este de 1.100.000.000 lei. Sumele se vor asigura prin Programul naţional de redresare şi rezilienţă, iar, după caz, diferenţa din bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    (2) Administraţia Fondului pentru Mediu poate deschide una sau mai multe sesiuni de finanţare, în cadrul Schemei, iar un beneficiar poate depune o singură cerere de finanţare pe sesiune.

    ART. 15
    Numărul maxim estimat de beneficiari (atât întreprinderi mari, cât şi întreprinderi mici şi mijlocii) în cadrul Schemei este de 100.

    CAP. X
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 16
    Măsurile de sprijin acordate operatorilor economici în cadrul Schemei, pentru realizarea de investiţii iniţiale, constau în alocarea unor sume nerambursabile (granturi) asigurate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi prevăzute în bugetul furnizorului de ajutor de stat.

    ART. 17
    Sumele vor fi acordate în una sau mai multe tranşe. Data acordării ajutorului este data semnării contractului de finanţare de către ambele părţi.

    ART. 18
    Ajutoarele care se plătesc în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care urmează să fie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului.

    CAP. XI
    Valoarea maximă a finanţării (intensitatea ajutorului de stat)
    ART. 19
    (1) Intensitatea ajutorului exprimată în echivalent - subvenţie brută^1 nu depăşeşte pragul pentru ajutoarele regionale în vigoare la data acordării ajutorului în regiunea asistată în cauză; aceste praguri se aplică pentru intensitatea ajutorului calculată ca procentaj din costurile eligibile ale investiţiilor în active corporale şi necorporale.
    ^1 În vederea calculării intensităţii ajutorului, toate cifrele utilizate sunt cele cărora nu li s-au aplicat deduceri fiscale sau alte taxe.

    (2) Intensitatea ajutorului nu poate depăşi valorile maxime aprobate de Comisia Europeană^2, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Schemă.
    ^2 Decizia Comisiei Europene nr. C(2021) 9.750 final/20.12.2021 de aprobare a hărţii ajutoarelor regionale pentru România pentru perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027.

    (3) Intensităţile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele de investiţii ale căror cheltuieli eligibile depăşesc 50 milioane euro, conform art. 6 lit. o) şi art. 12 alin. (11).

    ART. 20
    Beneficiarul ajutorului trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie din resurse proprii, fie din finanţare externă (de exemplu, dar fără a se limita la, credit bancar), sub o formă care este liberă de orice sprijin din partea statului.

    CAP. XII
    Cheltuielile eligibile
    ART. 21
    (1) Prin prezenta schemă se va acorda finanţare nerambursabilă din Programul naţional de redresare şi rezilienţă, iar, după caz, diferenţa din bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în vederea efectuării de investiţii necesare realizării de instalaţii noi pentru sortarea, tratarea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor, în vederea obţinerii de produse noi, materiale reciclate sau materii prime secundare, ceea ce va contribui la îmbunătăţirea protecţiei mediului prin reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra acestuia, dezvoltarea economică şi reducerea consumului de resurse primare.
    (2) În sensul prezentei scheme sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele categorii de cheltuieli cu investiţia iniţială:
    a) cheltuieli pentru realizarea construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate, cu dotările aferente - instalaţii electrice, alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcţiilor);
    b) cheltuieli cu achiziţia şi montajul utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului;
    c) cheltuieli cu achiziţionarea activelor necorporale.


    CAP. XIII
    Menţinerea investiţiei
    ART. 22
    Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul Schemei trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării lucrărilor pentru întreprinderi mari şi 3 ani în cazul IMM-urilor. Această regulă nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament învechit ca urmare a unei evoluţii tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru durata minimă necesară^3. În această situaţie, instalaţiile sau echipamentele care se înlocuiesc trebuie să fie de performanţe cel puţin egale cu cele pe care le înlocuiesc.

    CAP. XIV
    Efectul stimulativ
    ART. 23
    (1) Pentru a se asigura că ajutoarele sunt necesare şi acţionează ca un stimulent pentru dezvoltarea în continuare a unor activităţi sau proiecte, ajutoarele în cadrul schemei nu se acordă activităţilor pe care beneficiarul le-ar efectua oricum, chiar şi în absenţa ajutorului. Beneficiarul întreprindere mare va trebui să demonstreze faptul că proiectul nu ar fi fost realizat în zona respectivă sau nu ar fi fost suficient de profitabil pentru beneficiar în zona respectivă în absenţa ajutorului.
    (2) Nu se acordă ajutor în cadrul Schemei pentru proiectele pentru care au fost începute lucrările de execuţie. Se consideră îndeplinită condiţia referitoare la „începerea lucrărilor“ dacă înaintea începerii lucrărilor la proiectul pentru care se solicită sprijin financiar beneficiarul a depus o cerere de ajutor la Administraţia Fondului pentru Mediu, iar aceasta a confirmat ulterior în scris că, sub rezerva unor verificări de detaliu, proiectul îndeplineşte, în principiu, condiţiile de eligibilitate stabilite prin Schemă. În situaţia în care lucrările au început anterior îndeplinirii acestor condiţii, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.
    (3) Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) locul de desfăşurare a proiectului;
    d) lista costurilor proiectului;
    e) tipul de ajutor (grant, împrumut, garanţie, avans rambursabil, injecţie de capital sau altele) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.


    CAP. XV
    Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 24
    Pentru acelaşi beneficiar, plafonul maxim al intensităţii ajutorului de stat stabilit prin prezenta schemă trebuie respectat atunci când, pentru aceleaşi costuri eligibile, ajutorul se acordă în cadrul mai multor scheme sau în combinaţie cu un ajutor ad-hoc, indiferent de faptul că finanţarea provine din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.

    ART. 25
    Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte intensităţile maxime prevăzute în prezenta schemă. În cazul în care prin cumul ar rezulta o intensitate a ajutorului mai mare decât cea maximă prevăzută în Schemă, ajutorul nu poate fi acordat.

    CAP. XVI
    Modalitatea de derulare a Schemei
    ART. 26
    (1) Procedura de implementare şi derulare a Schemei se desfăşoară după cum urmează:
    1. elaborarea şi aprobarea Ghidului de finanţare;
    2. organizarea sesiunilor de finanţare;
    3. depunerea dosarelor de finanţare;
    4. verificarea conformităţii administrative (verificarea cererilor de finanţare şi a documentelor însoţitoare) şi a eligibilităţii solicitanţilor/proiectelor;
    5. evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor;
    6. selecţia proiectelor şi aprobarea acestora;
    7. comunicarea rezultatelor sesiunilor de finanţare;
    8. întocmirea şi semnarea contractelor;
    9. în vederea derulării proiectului, beneficiarii finanţării vor transmite la Administraţia Fondului pentru Mediu cereri de plată/decontare/transfer însoţite de documentele obligatorii aşa cum apar în ghidurile de finanţare şi în contractele pentru finanţare;
    10. finalizarea proiectelor: plata finală se face în baza documentaţiei prezentate în conformitate cu prevederile contractuale;
    11. efectuarea monitorizării după implementarea proiectelor, pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării lucrărilor pentru întreprinderile mari şi de 3 ani în cazul IMM-urilor.

    (2) Pentru a beneficia de ajutorul acordat conform prezentei scheme, operatorul economic transmite la Administraţia Fondului pentru Mediu cererea de finanţare însoţită de documentele justificative, la data anunţată pe pagina oficială de web a administratorului de ajutor de stat - www.afm.ro, cu ocazia lansării sesiunilor de finanţare.

    CAP. XVII
    Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    ART. 27
    Administraţia Fondului pentru Mediu transmite Comisiei, în sistemul de notificare electronică (State Aid Notification Interactive - SANI), prin intermediul Consiliului Concurenţei, rezumatul informaţiilor despre măsura de ajutor exceptată, în formatul standard prevăzut în anexa II a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu un link care oferă acces la textul integral al măsurii de ajutor, inclusiv modificările sale, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a măsurii.
    ^3 În conformitate cu art. 14 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 28
    (1) În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, Administraţia Fondului pentru Mediu transmite Consiliului Concurenţei datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de „Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis“, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, Administraţia Fondului pentru Mediu, în calitate de administrator al măsurii de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) a informaţiilor privind prezenta schemă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (3) Informaţiile privind contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (4) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când din informaţiile deţinute rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

    ART. 29
    Textul Schemei, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea Schemei se publică integral pe pagina de web a Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro, precum şi pe pagina de web a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

    ART. 30
    Administratorul Schemei va monitoriza respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun.

    ART. 31
    Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze în conformitate cu prevederile contractului de finanţare stadiul realizării lucrărilor de investiţii până la finalizarea proiectului, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea administratorului Schemei.

    ART. 32
    (1) Administratorul Schemei se va asigura că investiţiile vor fi menţinute în regiune pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestora pentru întreprinderi mari şi 3 ani în cazul IMM-urilor.
    (2) În situaţia în care constată nerespectarea acestor condiţii, administratorul Schemei va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare şi naţionale în vigoare.

    ART. 33
    (1) Administratorul Schemei este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul Schemei (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat) pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor în cadrul Schemei.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul Schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori de ajutor de stat, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.

    ART. 34
    Informaţiile prevăzute în anexa III a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 de euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro.

    ART. 35
    (1) În baza unei cereri scrise emise de Comisia Europeană, administratorul Schemei va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezenta hotărâre.
    (2) În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, furnizorul comunică în scris beneficiarului de ajutor cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XVIII
    Recuperarea ajutoarelor acordate
    ART. 36
    (1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către administratorul Schemei, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE)2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.

    CAP. XIX
    Dispoziţii finale
    ART. 37
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schemă, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acesteia, precum şi orice modificare adusă măsurii de sprijin conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 38
    Administratorul Schemei va transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ANEXA 1

    la schema de ajutor de stat regional
    România - Harta ajutoarelor regionale care se aplică de la 1.01.2022 până la 31.12.2027

    Zone „a“

┌─────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │ │Intensitatea maximă a ajutorului │
│Codul│Denumirea │1.01.2022-31.12.2027 │
│NUTS │regiunii NUTS ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │Întreprinderi│Întreprinderi│Întreprinderi│
│ │ │mari │mijlocii │mici │
├─────┼───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│RO11 │Nord-Vest │
├─────┼───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│RO111│Bihor │40% │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO112│Bistriţa-Năsăud│50% │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO113│Cluj │40% │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO114│Maramureş │50% │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO115│Satu Mare │50% │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO116│Sălaj │50% │60% │70% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│RO12 │Centru │
├─────┼───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│RO121│Alba │50% │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO122│Braşov │40% │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO123│Covasna │40% │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO124│Harghita │40% │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO125│Mureş │40% │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO126│Sibiu │40% │50% │60% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│RO12 │Nord-Est │
├─────┼───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│RO211│Bacău │60% │70% │75%*) │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO212│Botoşani │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO213│Iaşi │50% │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO214│Neamţ │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO215│Suceava │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO216│Vaslui │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│RO22 │Sud-Est │
├─────┼───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│RO221│Brăila │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO222│Buzău │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO223│Constanţa │50% │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO224│Galaţi │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO225│Vrancea │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO226│Tulcea │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│RO31 │Sud-Muntenia │
├─────┼───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│RO311│Argeş │50% │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO312│Călăraşi │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO313│Dâmboviţa │50% │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO314│Giurgiu │50% │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO315│Ialomiţa │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO316│Prahova │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO317│Teleorman │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│RO41 │Sud-Vest Oltenia │
├─────┼───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│RO411│Dolj │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO412│Gorj │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO413│Mehedinţi │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO414│Olt │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO415│Vâlcea │60% │70% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│RO42 │Vest │
├─────┼───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│RO421│Arad │30% │40% │50% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO422│Caraş-Severin │40% │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO423│Hunedoara │40% │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│RO424│Timiş │30% │40% │50% │
└─────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


    *) Beneficiarul ajutorului trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, ceea ce limitează la maximum 75% intensitatea ajutorului de stat regional.

    Zonele „c“ care nu sunt predefinite

┌─────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │ │Intensitatea maximă a ajutorului │
│Codul│Denumirea │1.01.2022- 31.12.2027 │
│NUTS │regiunii NUTS ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │Întreprinderi│Întreprinderi│Întreprinderi│
│ │ │mari │mijlocii │mici │
├─────┼──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│RO322│Ilfov (parţial) │
├─────┼──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │Numai │ │ │ │
│ │următoarele │ │ │ │
│ │părţi din │ │ │ │
│ │regiunea NUTS │ │ │ │
│ │3 sunt │ │ │ │
│ │eligibile ca │ │ │ │
│ │zone „c“ care │ │ │ │
│ │nu sunt │ │ │ │
│ │predefinite: │ │ │ │
│ │Ciorogârla, │35% │45% │55% │
│ │Domneşti, │ │ │ │
│ │Clinceni, │ │ │ │
│ │Cornetu, │ │ │ │
│ │Bragadiru, │ │ │ │
│ │Dărăşti-Ilfov,│ │ │ │
│ │Jilava, │ │ │ │
│ │1 Decembrie, │ │ │ │
│ │Copăceni, │ │ │ │
│ │Vidra, │ │ │ │
│ │Berceni. │ │ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Numai │ │ │ │
│ │următoarele │ │ │ │
│ │părţi din │ │ │ │
│ │regiunea NUTS │ │ │ │
│ │3 sunt │ │ │ │
│ │eligibile ca │ │ │ │
│ │zone „c“ care │ │ │ │
│ │nu sunt │ │ │ │
│ │predefinite: │ │ │ │
│ │Periş, │ │ │ │
│ │Ciolpani, │ │ │ │
│ │Snagov, │ │ │ │
│ │Gruiu, │45% │55% │65% │
│ │Nuci, │ │ │ │
│ │Grădiştea, │ │ │ │
│ │Petrăchioaia, │ │ │ │
│ │Dascălu, │ │ │ │
│ │Moara Vlăsiei,│ │ │ │
│ │Baloteşti, │ │ │ │
│ │Corbeanca, │ │ │ │
│ │Buftea, │ │ │ │
│ │Chitila, │ │ │ │
│ │Glina, │ │ │ │
│ │Cernica, │ │ │ │
│ │Dobroeşti, │ │ │ │
│ │Pantelimon. │ │ │ │
└─────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016