Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 7 octombrie 2022  pentru sprijinirea autorităţilor publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile în vederea comercializării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 7 octombrie 2022 pentru sprijinirea autorităţilor publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile în vederea comercializării

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 985 din 11 octombrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.765 din 7 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 11 octombrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Introducere
    ART. 1
    Prezentul act instituie o schemă transparentă de ajutor de stat conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014, pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile de energie în vederea comercializării.

    ART. 2
    (1) În baza prezentei scheme, ajutoarele de stat sunt acordate sub condiţia suspensivă de compatibilizare cu prevederile modificărilor aduse Regulamentului UE de exceptare pe categorii de ajutor de stat, imediat după intrarea acestora în vigoare.
    (2) În situaţia neîndeplinirii condiţiei suspensive prevăzute la alin. (1) contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii încetează de plin drept.
    (3) Ajutoarele de stat nu pot fi plătite până la realizarea condiţiei suspensive prevăzute la alin. (1).
    (4) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022, precum şi cu prevederile Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi contribuie la implementarea prevederilor specifice din următoarele reglementări europene şi naţionale, precum şi strategii şi politici naţionale:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006;
    b) Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE;
    c) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;
    e) Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021 pentru aprobarea Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare.


    CAP. II
    Obiectivul schemei
    ART. 3
    În cadrul prezentei scheme sprijinul financiar este acordat autorităţilor publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile de energie (SRE), cu excepţia biomasei, în vederea comercializării.

    CAP. III
    Necesitatea implementării schemei
    ART. 4
    (1) Implementarea prezentei scheme va contribui la realizarea următoarelor obiective:
    a) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului, ca parte a Strategiei Europa 2020;
    b) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2.001 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    c) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;
    d) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din surse regenerabile;
    e) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural.

    (2) Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu aproximativ 82 MW a capacităţii instalate de producere a energiei electrice din SRE, cu excepţia biomasei.

    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Schema de ajutor de stat se adresează unităţilor administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, cu condiţia depunerii la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a unei cereri de finanţare scrise de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform cerinţelor din prezenta schemă şi din Ghidul solicitantului, şi a semnării ulterioare a unui contract de finanţare.
    (2) Prezenta schemă se aplică pentru proiectele care propun ca acţiuni investiţii în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile (cu excepţia biomasei), destinată comercializării. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea următoarelor surse: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energie hidraulică, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz.
    (3) Prezenta schemă se aplică atât instalaţiilor noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie, cât şi reabilitării unor instalaţii existente. Nu se acordă finanţare pentru instalaţiile de cogenerare/trigenerare.

    ART. 6
    (1) În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru sectoarele şi domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (2) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru investiţii/activităţi prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006, şi anume:
    a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
    b) investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din activităţile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului;
    c) investiţiile în sectorul locuinţelor, cu excepţia celor legate de promovarea eficienţei energetice sau a utilizării energiei din surse regenerabile;
    d) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
    e) investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

    (3) În cadrul prezentei scheme, ajutoarele de stat pentru investiţii se acordă pentru capacităţi nou-instalate sau renovate, iar valoarea ajutorului este independentă de rezultat.
    (4) În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru întreprinderile aflate în dificultate definite în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 7
    (1) În sensul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) demararea lucrărilor - demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei sau primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor;
    b) efect stimulativ - prezentarea de către beneficiar furnizorului de ajutor de stat a unei cereri de ajutor scrise înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    1. denumirea UAT şi dimensiunea acesteia;
    2. descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia, care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2023;
    3. obiectivele proiectului, indicatorii şi rezultatele aşteptate;
    4. localizarea proiectului;
    5. bugetul proiectului;
    6. lista costurilor proiectului;
    7. valoarea finanţării publice solicitate pentru proiect;

    c) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de management a Programului operaţional Infrastructură mare;
    d) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    e) costuri eligibile - costurile totale de investiţii;
    f) surse regenerabile de energie eligibile - sursele de energie aşa cum sunt definite la art. 2 lit. ac din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia biomasei, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energie hidraulică, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz.

    (2) Termenul contract de finanţare are semnificaţia dată de Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare.
    (3) Termenii ajutor de stat şi ajutor exceptat au semnificaţia dată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Termenul „întreprindere în dificultate“ are semnificaţia dată de Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

    CAP. VI
    Beneficiarii
    ART. 8
    Potenţialii beneficiari sunt UAT-urile care realizează instalaţii ce produc energie electrică din SRE în scopul comercializării şi/sau investiţii în modernizarea unor instalaţii existente, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6.

    ART. 9
    Beneficiarii pot depune proiecte numai individual, nu şi în parteneriat.

    CAP. VII
    Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor
    ART. 10
    Beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022;
    b) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a instanţei, a unui furnizor de ajutor de stat/administrator sau a Consiliului Concurenţei prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    c) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv către bugetele locale;
    d) nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
    e) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
    f) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    g) reprezentantul legal al solicitantului care îşi exercită atribuţiile de drept la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare nu se află în una dintre situaţiile de mai jos:
    (i) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/europene în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    (ii) se află în situaţia de a induce grav în eroare autoritatea de management şi/sau prepuşii acesteia sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul apelului de proiecte derulat în baza prezentei scheme de ajutor de stat sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare în cadrul altor programe cu finanţare europeană/naţională;
    (iii) se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau autoritatea de management şi/sau prepuşii acesteia pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a prezentei scheme de ajutor de stat sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul unor programe cu finanţare europeană/naţională.    CAP. VIII
    Condiţii de eligibilitate a proiectelor
    ART. 11
    (1) Condiţiile de eligibilitate a proiectelor sunt următoarele:
    a) proiectul este implementat pe teritoriul României;
    b) proiectul trebuie să vizeze una sau mai multe investiţii eligibile din categoriile definite la art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022, respectiv investiţii în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile destinată comercializării;
    c) categoriile de cheltuieli eligibile sunt menţionate la art. 25 lit. a), b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022, respectiv:
    - cheltuieli privind dotări pentru obţinerea de energie din surse regenerabile;
    – cheltuieli privind realizarea, achiziţionarea, modernizarea de capacităţi de producţie noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanţare, pentru obţinerea de energie din surse regenerabile;
    – cheltuielile de preluare, conectare a energiei în sistemul energetic naţional.


    (2) Prin prezenta schemă pot fi finanţate doar investiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b). Cheltuielile eligibile ce pot fi finanţate sunt determinate în conformitate cu art. 19.
    (3) Pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, beneficiarul nu a mai obţinut finanţare din alte surse publice, inclusiv fonduri UE.
    (4) Beneficiarul face dovada „efectului stimulativ“, cu luarea în considerare a principiului „demarării lucrărilor“, aşa cum acestea sunt definite la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b). Solicitanţii vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanţării solicitate şi respectarea principiului privind demararea lucrărilor în cazul proiectului propus spre finanţare.
    (5) Proiectul trebuie finalizat până la data de 31 decembrie 2023.
    (6) Proiectul îndeplineşte criteriile de selecţie din anexa care face parte integrantă din prezenta schemă şi întruneşte un punctaj minim de 50 de puncte.
    (7) Beneficiarul va prezenta o analiză energetică, în conformitate cu prevederile art. 11 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022.
    (8) Investiţiile finanţate prin măsurile de producere a energiei din surse regenerabile sunt proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi se va asigura delegarea gestiunii serviciilor către operatorii de servicii publice locale, după încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
    (9) Proiectul îndeplineşte şi celelalte condiţii specificate în Ghidul solicitantului aferente măsurilor sprijinite, condiţii care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

    CAP. IX
    Durata
    ART. 12
    (1) Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi este valabilă până la 28 februarie 2023 inclusiv. În baza prezentei scheme, ajutoarele de stat sunt acordate sub condiţia suspensivă de compatibilizare cu prevederile modificărilor aduse Regulamentului UE de exceptare pe categorii de ajutor de stat, imediat după intrarea acestora în vigoare.
    (2) Plata ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme de ajutor de stat se poate realiza până la data de 31 mai 2024, cel târziu, pentru cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari până la 31 decembrie 2023.

    CAP. X
    Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 13
    (1) Bugetul total estimat alocat al schemei este de 250.000.000 euro (echivalent în lei 1.237.500.000, la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei) şi reprezintă fonduri externe nerambursabile asigurate prin Fondul de coeziune în valoare de 212.500.000 euro (echivalent în lei 1.051.875.000, la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei) şi bugetul de stat în valoare de 37.500.000 euro (echivalent în lei 185.625.000 la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei).
    (2) Bugetul este defalcat indicativ pe ani, astfel:

┌───────┬──────────────────────────────┐
│An │Defalcare pe ani (euro) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2022 │100.000.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2023 │150.000.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Total │250.000.000 │
└───────┴──────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Sumele neutilizate în 2022 vor fi reportate pentru anul 2023. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anul 2023, bugetul este utilizat în avans, dar nu mai mult de 150 milioane euro/an. Bugetul schemei reflectă sumele alocate prin Programul operaţional Infrastructură mare, la care s-au adăugat sume din supracontractare, conform art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.


    (3) Derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de maximum 40.

    CAP. XI
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 15
    Ajutorul de stat se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile din fonduri europene şi naţionale.

    CAP. XII
    Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)
    ART. 16
    (1) Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi are o valoare minimă de 24.750.000 lei şi o valoare maximă de 74.250.000 lei, echivalentul a 5.000.000 euro, respectiv 15.000.000 euro în lei la cursul mediu de schimb de 4,95 lei pentru 1 euro.
    (2) Fiecare UAT este eligibilă cu un singur proiect de investiţii.

    ART. 17
    (1) Intensitatea ajutorului de stat acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat este de 30% din costurile eligibile.
    (2) Intensitatea ajutorului de stat va fi majorată cu 15 puncte procentuale pentru investiţiile care folosesc doar surse de energie regenerabile, inclusiv pompe de căldură conforme cu anexa VII la Directiva (UE) 2018/2.001.

    ART. 18
    Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul costurilor eligibile, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

    CAP. XIII
    Cheltuieli eligibile
    ART. 19
    (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cheltuielile eligibile sunt costurile totale de investiţii necesare promovării producţiei de energie din surse regenerabile.
    (2) Costurile eligibile sunt determinate prin raportare la investiţiile definite la art. 11 alin. (1) lit. b) şi sunt în conformitate cu categoriile de cheltuieli definite la art. 11 alin. (1) lit. c).
    (3) Costurile asociate activităţilor proiectului începute înainte de data transmiterii cererii pentru finanţare menţionate la art. 20 alin. (2) nu sunt eligibile pentru finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat.

    CAP. XIV
    Efectul stimulativ
    ART. 20
    (1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ. Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă întreprinderea adresează autorităţii responsabile de administrarea prezentei scheme o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Această cerere conţine cel puţin informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b). Solicitanţii vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanţării solicitate cu luarea în considerare a definiţiei privind „demararea lucrărilor“, astfel cum este aceasta prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a), în cazul proiectului propus spre finanţare.
    (2) Activităţile proiectului începute înainte de data depunerii cererii pentru finanţare la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (precum lucrări pregătitoare, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor şi realizarea analizei energetice, precum şi a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului) nu sunt considerate activităţi de demarare a lucrărilor, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a).

    CAP. XV
    Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 21
    Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat pentru investiţii acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat de investiţii acordat, inclusiv de minimis.

    CAP. XVI
    Modalitatea de derulare a schemei
    ART. 22
    (1) Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevăzut de prezenta schemă, solicitantul va depune o cerere standard de finanţare prin intermediul platformei IMM-Recover. Evaluarea, selecţia, contractarea proiectelor, precum şi soluţionarea contestaţiilor se realizează în cadrul platformei anterior menţionate.
    (2) Furnizorul schemei de ajutor verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate din prezenta schemă, precum şi criteriile de selecţie definite în anexa la prezenta schemă şi acordă ajutorul de stat în urma derulării procedurii de la alin. (3). Întreprinderea solicitantă va da o declaraţie pe propria răspundere că nu a primit ajutoare din alte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile şi pentru conformitatea cu ajutorul de stat. Furnizorul de ajutor de stat încheie contracte de finanţare cu beneficiarii selectaţi, prin intermediul platformei IMMRecover.
    (3) Evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează de către furnizorul de ajutor prin intermediul platformei IMM-Recover, iar proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 50 de puncte prin aplicarea criteriilor din anexa la prezenta schemă sunt selectate spre finanţare în ordinea descrescătoare a punctajelor şi în limita bugetului aprobat al schemei. La punctaje egale, departajarea se face în funcţie de punctajul obţinut la criteriul C1) din anexa la prezenta schemă. În cazul în care se păstrează egalitatea, se ia în considerare punctajul obţinut la criteriul următor.
    (4) Plata ajutorului de stat se face sub forma rambursării cheltuielilor efectuate de către beneficiari, cu condiţia respectării cerinţelor de eligibilitate a cheltuielilor specifice fondurilor structurale, astfel cum sunt definite în legislaţia europeană şi naţională relevantă, şi care vor fi detaliate în Ghidul solicitantului.
    (5) Furnizorul de ajutor îşi rezervă dreptul de a nu achita/acorda ajutorul de stat sau de a solicita recuperarea ajutorului de stat deja plătit în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.
    (6) În situaţia în care nu sunt atinşi indicatorii asumaţi în cadrul cererii de finanţare, în conformitate cu prevederile art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022, beneficiarii vor returna contravaloarea sumelor primite cu titlu de ajutor de stat, împreună cu dobânda aferentă de la data primirii ajutorului şi până la data recuperării sau rambursării integrale.

    CAP. XVII
    Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    ART. 23
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) 2015/1.588 al Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 24
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută în anexa II laRegulamentul (UE) nr. 651/2014, în vederea transmiterii acestora de către Consiliul Concurenţei Comisiei Europene în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei, conform art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor de investiţii până la finalizarea proiectului, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.

    ART. 26
    (1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a Programului operaţional Infrastructură mare, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile de exceptare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ajutorului în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutorului de care au beneficiat conform prezentei scheme.

    ART. 27
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 28
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei raportări anuale cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    ART. 29
    Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte prevederi europene în vigoare.

    ART. 30
    Furnizorul de ajutor de stat asigură publicarea informaţiilor, conform art. 9 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, privind fiecare ajutor individual acordat în cadrul schemei de ajutor de stat care depăşeşte 500.000 euro.

    ART. 31
    În vederea verificării ex ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul de ajutor de stat are obligaţia încărcării schemei, a contractelor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei scheme.

    ART. 32
    Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 33
    (1) Acordarea finanţării în cadrul prezentei scheme se va realiza sub rezerva aprobării modificării de către Comisia Europeană a Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 pentru asigurarea eligibilităţii activităţilor finanţate în baza prezentei scheme, precum şi a bugetului asociat acesteia.
    (2) Acordarea finanţării se va realiza cu obligativitatea respectării tuturor condiţiilor specificate în Ghidul solicitantului aferente măsurilor sprijinite.
    (3) Textul prezentei scheme, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea acesteia se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la adresele www.fonduri-ue.ro şi www.mfe.gov.ro.
    (4) În baza prezentei scheme, ajutoarele de stat sunt acordate sub condiţia suspensivă de compatibilizare cu prevederile modificărilor aduse Regulamentului UE de exceptare pe categorii de ajutor de stat, imediat după intrarea acestora în vigoare. Această condiţie va fi stipulată în contractul de finanţare. În situaţia neîndeplinirii condiţiei suspensive, contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii încetează de plin drept.
    (5) Ajutoarele de stat nu pot fi plătite până la realizarea condiţiei suspensive prevăzute la alin. (4).

    ANEXA 1

    la schemă
    CRITERII DE SELECŢIE
    pentru proiecte de investiţii în energie verde în scopul comercializării

    Criteriul C1*): Valoarea contribuţiei din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producţie din surse regenerabile de energie (VSER) - 30 p:
    Modalitatea de calcul: (a se vedea imaginea asociată)

    unde:
    - VSER = valoarea contribuţiei din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producţie din surse regenerabile de energie, pe baza analizei energetice;
    – VAS = cuantumul/valoarea contribuţiei din fonduri nerambursabile solicitate pentru proiect;
    – Pi = putere instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiţii.

    Punctaj acordat:
    X = valoarea cea mai mică a contribuţiei din fonduri nerambursabile solicitate raportată la capacitatea de producţie din surse regenerabile de energie (euro/kW instalat)
    – VSER > 130% * X - 10 p;
    – 130% * X ≥ VSER > 120% * X - 15 p;
    – 120% * X ≥ VSER > 110% * X - 20 p;
    – 110% * X ≥ VSER > 100% * X - 25 p;
    – VSER = X - 30 p.


    Criteriul C2*): Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES - 30 p):
    Modalitatea de calcul: (a se vedea imaginea asociată)

    unde:
    - RGES = reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării proiectului de investiţii, pe baza analizei energetice;
    – GESr = emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în t_CO2 în scenariul de referinţă, fără implementarea proiectului;
    – GES1 = emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în t_CO2, pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului.

    Punctaj acordat:
    - RGES ≤ 30% - 15 p;
    – 30% < RGES ≤ 40% - 20 p;
    – 40% < RGES ≤ 50% - 25 p;
    – RGES > 50% - 30 p.


    Criteriul C3*): Durata de utilizare a capacităţii de producţie instalată (Du - 20 p):
    Modalitatea de calcul:
    Du = Q/C_p,

    unde:
    - Du = numărul de ore de funcţionare la putere maximă a capacităţilor instalate;
    – Q = producţia anuală de energie verde realizată cu ajutorul echipamentelor de producţie sau al capacităţilor de producţie realizate prin intermediul investiţiilor;
    – C_p = capacitatea instalată a echipamentelor puse în funcţiune cu ajutorul investiţiei realizate.

    Punctaj acordat:
    - Du ≤ 1.000 h/an - 5 p;
    – 1.000 h/an < Du ≤ 1.500 h/an - 10 p;
    – 1.500 h/an < Du ≤ 2.500 h/an - 15 p;
    – peste 2.500 h/an - 20 p.


    Criteriul C4*): Indicele de utilizare a terenului decontaminat/ neproductiv în suprafaţa totală a proiectului, utilizată pentru producerea de energie verde (de exemplu, cele cu destinaţia iniţială de halde de zgură/contaminate şi altele asemenea utilizate pentru producerea de energie verde) (I_u - 20 p)
    Modalitatea de calcul:
    I_u = Sd/St[%],

    unde:
    - I_u = indicele de utilizare a terenului decontaminat/ neproductiv;
    – S_d = suprafaţa de teren decontaminat/neproductiv, de exemplu, cele cu destinaţia iniţială de halde de zgură/contaminate şi altele asemenea utilizate pentru producerea de energie verde;
    – S_t = suprafaţa de teren utilizată pentru producerea de energie verde.

    Punctaj acordat:
    - I_u < 50% - 10 p;
    – 50% ≤ I_u < 100% - 15 p;
    – I_u = 100% - 20 p.

    *) Aplicaţiile de finanţare pentru proiectele de investiţii în energie verde vor fi însoţite în mod obligatoriu de analiza energetică a proiectului, împreună cu calculele energetice şi justificările aferente care vor stabili valorile calculate pentru criteriile anterioare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016