Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 6 aprilie 2022  asociate Programului RURAL INVEST    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 6 aprilie 2022 asociate Programului RURAL INVEST

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 352 din 8 aprilie 2022
──────────
    Aptobată prin ORDINUL nr. 933/79/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 352 din 8 aprilie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susţinerea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare, precum şi a întreprinderilor din alte domenii decât cele de mai sus, care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban mic, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 în cadrul Programului RURAL INVEST, denumit în continuare Program, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022.
    (2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor acorda după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
    (3) Prezenta schemă de ajutor de stat este implementată de către Ministerul Finanţelor, prin Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat. Ministerul Finanţelor are calitatea de furnizor, iar calitatea de administrator al acestei scheme este delegată Fondului de Garantare a Creditului Rural prin efectul legii.

    ART. 2
    În sensul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) administratorul schemei de ajutor de stat - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., denumit în continuare F.G.C.R., căruia îi sunt delegate atribuţiile de administrare a schemei de către Ministerul Finanţelor;
    b) beneficiari:
    (i) operatori economici constituiţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) fermieri definiţi conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
    (iii) asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iv) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, precum şi asociaţiile de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    (v) întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în alte domenii decât cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare şi care au realizat investiţii în baza proiectelor de finanţare din fonduri europene alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;

    c) comisionul de risc - comisionul de risc datorat Ministerului Finanţelor de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi tipul beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei, şi se suportă, pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul;
    d) comision de administrare - comisionul de administrare cuvenit F.G.C.R. se calculează pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată şi se suportă, pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului şi, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului şi, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.G.C.R. În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă creditul nu a fost utilizat;
    e) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Finanţelor;
    f) rata dobânzii - rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 1,9% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.).


    ART. 3
    Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 lit. b) sunt eligibili în cadrul Programului dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit care acordă finanţarea;
    b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    c) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora;
    d) împotriva acestora nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
    e) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale, în completarea ipotecii mobiliare asupra părţilor sociale se vor prezenta şi alte garanţii colaterale care, împreună cu garanţa de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru vor fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit;
    f) sunt eligibili conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
    g) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care beneficiarul solicită un credit/o linie de credit pentru capital de lucru, acesta poate să înregistreze restanţe pe care se obligă să le achite integral din facilitatea de credit aprobată.


    ART. 4
    Cheltuielile eligibile la finanţare în cadrul Programului sunt:
    a) achiziţia de terenuri cu destinaţie agricolă, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la atingerea de către beneficiar a unei suprafeţe în limita a maximum 1.000 de hectare în proprietate;
    b) achiziţia de părţi sociale la întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare;
    c) investiţiile pentru dotare/retehnologizare şi automatizare pentru beneficiarii Programului din industria alimentară şi cei de procesare primară a materiilor agricole pentru obţinerea de produse agricole şi nonagricole;
    d) achiziţia de utilaje şi echipamente pentru beneficiarii Programului;
    e) investiţiile pentru asigurarea independenţei energetice a activităţii/producţiei beneficiarilor;
    f) activităţile curente de producţie pentru beneficiarii Programului;
    g) activităţile curente ale producătorilor şi procesatorilor de cereale care sunt beneficiari ai Programului, pe baza adeverinţei de depozitare;
    h) refinanţarea creditelor de investiţii şi/sau a creditelor de capital de lucru ale beneficiarilor Programului, cu excepţia celor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. II
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    SECŢIUNEA 1
    Ajutor de stat sub formă de garanţii pentru împrumuturi
    ART. 5
    (1) În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă garanţii de maximum 90% din valoarea finanţării în conformitate cu art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022.
    (2) Pentru creditele prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:
    a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
    sau

    b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
    sau

    c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mari.

    (3) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 nu poate depăşi 15.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiţii, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:
    a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
    sau

    b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
    sau

    c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mari.

    (4) Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor de investiţii este de 72 de luni fără posibilitate de prelungire peste această perioadă.
    (5) Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 36 de luni, urmând ca în ultimele 12 luni de prelungire să se efectueze rambursare lunară/ trimestrială/semestrială pe baza graficului de rambursare.
    (6) În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor Programului, instituţiile de credit acordă, la solicitarea beneficiarului, o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, după care rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin 2 rate pe an.
    (7) Pentru garanţiile acordate conform alin. (1) se percepe comision de risc, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin al economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01).
    (8) Garanţiile de stat acordate în favoarea fiecărui beneficiar participant în Program sunt pentru unul sau mai multe credite de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.
    (9) Durata garanţiilor acordate conform art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare, nu poate depăşi 6 ani pentru beneficiarii Programului.
    (10) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 15.000.000 lei.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Ajutor de stat sub forma de grant
    ART. 6
    (1) Beneficiarii Programului care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanţiei acordate, în procent de 100% datorate pe întreaga durată de derulare a creditului garantat, a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data acordării creditului, precum şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere în cazul în care întreprinderea nu îşi desfăşoară activitatea în sectorul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii, 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare. Toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Se poate acorda ajutor de stat beneficiarilor Programului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole cu condiţia ca ajutorul de stat să nu fie transferat parţial sau total către producători primari, iar cuantumul ajutorului să nu se stabilească pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză.
    (4) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile:
    a) cu unul sau mai multe ajutoare de stat prevăzute de Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin al economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), în condiţiile stipulate de acest regulament;
    b) cu ajutoarele de stat prevăzute de regulamentele privind ajutoarele de minimis sau cu ajutoare acordate în baza regulamentelor de exceptare în bloc, cu condiţia respectării prevederilor şi regulilor de cumul prevăzute de acestea.

    (5) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii se aplică următoarele condiţii:
    a) ajutorul nu depăşeşte 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;
    c) ajutorul acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menţionate la art. 1 alin. (1) lit. (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii;
    d) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.


    ART. 7
    (1) În cazul creditelor acordate pentru destinaţia prevăzută la art. 4 lit. h), ajutorul de stat sub forma de garanţie de maximum 90% din valoarea finanţării se cumulează cu grantul prevăzut la art. 6 alin. (1), cu respectarea procedurilor de implementare, dar nu mai mult de echivalentul în lei al plafoanelor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a), respectiv 2.300.000 euro per întreprindere, în cazul în care aceasta nu îşi desfăşoară activitatea în sectorul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii.
    (2) Durata maximă a finanţărilor în cazul refinanţărilor unor credite de investiţii este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire peste această perioadă.
    (3) Durata maximă a finanţărilor în cazul refinanţărilor creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire cu maximum 36 de luni, urmând ca în ultimele 12 luni de prelungire să se efectueze rambursare lunară/trimestrială/semestrială pe baza graficului de rambursare.

    ART. 8
    (1) Creditele prevăzute la art. 5 alin. (8) se acordă în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale F.G.C.R. şi cu respectarea condiţiilor de acordare a garanţiilor de stat.
    (2) Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 1,9% pe an, comisionul de risc şi comisionul de administrare.
    (3) Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    (4) După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/ prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
    Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
    Comision de risc = (valoarea^1)/soldul^2)) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3))/12
    ^1) În anul acordării garanţiei, comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
    ^2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
    ^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    (5) Prin ordin al ministrului finanţelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat şi tipul beneficiarului.
    (6) Comisionul de administrare cuvenit F.G.C.R. pentru perioada de derulare a schemelor de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.
    (7) Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.G.C.R. În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă creditul nu a fost utilizat.
    (8) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului şi este virat de beneficiar sau prin intermediul instituţiei de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată. Acesta este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
    Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:
    Comision de administrare = (valoarea^4)/soldul^5) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^6))/12
    ^4) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
    ^5) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
    ^6) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.
    CAP. III
    Domeniul de aplicare
    ART. 9
    (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme beneficiarii prevăzuţi la art. 2 lit. b) care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, atât criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3, cât şi următoarele criterii de eligibilitate:
    a) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019;
    c) prin excepţie de la lit. b), microîntreprinderile sau întreprinderile mici şi mijlocii care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019 pot beneficia de prezenta schemă de ajutor de stat cu condiţia să nu se afle în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplinesc criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor sau beneficiarii au primit ajutor pentru salvare şi nu au rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau au primit ajutoare pentru restructurare şi fac încă obiectul unui plan de restructurare, conform declaraţiei pe propria răspundere completată şi semnată de beneficiarul finanţării.

    (2) În cazul întreprinderilor care sunt înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepţia cazurilor în care se afla în una dintre următoarele situaţii: beneficiarul finanţării se află în procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor sau beneficiarul a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării).

    CAP. IV
    Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 10
    (1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se emit contracte de garantare în legătură cu măsurile prevăzute la art. 6 şi 7, este de la data autorizării de către Comisia Europeană a prezentei scheme şi până la 30 iunie 2022, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este de la data autorizării de către Comisia Europeană a prezentei scheme şi până la 31 iulie 2024 inclusiv.
    (2) Înainte de semnarea sau emiterea de documente din care rezultă angajamentul privind plata de sume către beneficiari aferente grantului, F.G.C.R. IFN S.A. solicită Ministerului Finanţelor - Direcţia generală ajutor de stat informaţii privind suma disponibilă a fi utilizată din creditele aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale pentru acordarea grantului în cadrul schemei de ajutor de stat aferente programului RURAL INVEST şi semnează acorduri/contracte de finanţare şi emite decizii de plată doar în limita sumei astfel comunicate.
    (3) Ajutorul de stat sub forma grantului, reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în limita creditelor aferente Programului RURAL INVEST aprobate cu această destinaţie, la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne curente“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, şi se virează lunar, până la 31 iulie 2024 inclusiv, în contul F.G.C.R., pe baza situaţiilor centralizatoare privind dobânzile datorate, transmise de instituţiile de credit pe propria răspundere, şi pe baza deciziilor de plată a sumelor de virat în contul F.G.C.R. emise şi transmise de administratorul schemei.
    (4) Ajutorul de stat sub forma granturilor reprezentând componenta nerambursabila de 10% se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în limita creditelor aferente Programului RURAL INVEST aprobate cu această destinaţie, la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne curente“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, şi se virează în termen de 1 an în contul F.G.C.R., pe baza situaţiilor centralizatoare privind documentele justificative pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru şi pe baza situaţiilor centralizatoare privind situaţia lucrărilor executate pentru creditele de investiţii, transmise de instituţiile de credit pe propria răspundere.
    (5) Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 2.500.000.000 lei, echivalentul în lei a aproximativ 500 milioane euro, pentru măsurile prevăzute la cap. II secţiunea 1.
    (6) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 530.583.333 lei, echivalentul în lei a aproximativ 106,1 milioane euro, pentru măsurile de finanţare prevăzute la cap. II secţiunea 2, şi se implementează în limita creditelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale.
    (7) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 4.286 de beneficiari.

    CAP. V
    Dispoziţii privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 11
    (1) F.G.C.R. are obligaţia să publice pe site-urile proprii textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.
    (2) F.G.C.R. trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.G.C.R. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.
    (3) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.
    (4) F.G.C.R., în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, cu atribuţii delegate de Ministerul Finanţelor, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (5) F.G.C.R., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

    CAP. VI
    Controlul beneficiarilor schemei şi recuperarea ajutorului de stat
    ART. 12
    (1) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor şi beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către F.G.C.R., cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit.
    (2) Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.
    (3) În situaţia în care F.G.C.R. constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale acordului de finanţare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016