Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 5 aprilie 2024  privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, aferentă Fondului pentru modernizare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 5 aprilie 2024 privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, aferentă Fondului pentru modernizare

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 387 din 25 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 355 din 5 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 25 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Introducere
    ART. 1
    (1) Se instituie o schemă de ajutor de stat investiţional, conform prevederilor art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul, bazată pe procedură de ofertare concurenţială, pentru sprijinirea investiţiilor în producerea energiei electrice din surse regenerabile, în scopul creşterii ponderii surselor regenerabile de energie în mixul total de energie şi al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.
    (2) Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme se încadrează în sprijinul prevăzut de articolul 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, ale cărei norme sunt stabilite de Comisia Europeană prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1.001 din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare aDirectivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre.

    ART. 2
    (1) Prezenta schemă contribuie la implementarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 376/2023, precum şi a celor specifice din reglementările Uniunii Europene şi naţionale, ale strategiilor şi documentelor de politici publice naţionale şi europene.
    (2) Prin prezenta schemă de ajutor de stat este vizată sprijinirea investiţiilor în producţia de energie electrică din surse regenerabile pentru autoconsum, respectiv: eolian, solar sau hidro.

    CAP. II
    Obiectivul schemei
    ART. 3
    Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme este acordat pentru investiţii destinate producţiei de energie electrică pentru autoconsum din sursele regenerabile de energie, menţionate la art. 2 alin. (2), fără instalaţii de stocare, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030 (PNIESC), la obiectivele Pactului verde european, precum şi la angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris şi obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

    CAP. III
    Necesitatea implementării schemei
    ART. 4
    Implementarea prezentei scheme va contribui la realizarea următoarelor obiective:
    a) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă, generate de sectorul energetic, prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural;
    b) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;
    c) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2.001 a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    d) implementarea programelor-cheie stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 376/2023;
    e) atingerea obiectivelor din Planul naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie;
    f) creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile, contribuind la obiectivele Pactului verde european ca strategie de creştere sustenabilă a Europei şi combaterea schimbărilor climatice în concordanţă cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris şi obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;
    g) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din sursele regenerabile de energie menţionate la art. 2 alin. (2);
    h) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1999 („Legea europeană a climei“), referitor la asigurarea, până cel târziu în 2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată;
    i) decongestionarea sistemului energetic naţional prin utilizarea de noi capacităţi de producţie a energiei electrice;
    j) punerea în aplicare a iniţiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia anuală pentru 2021 privind creşterea durabilă, care are ca obiectiv dezvoltarea şi utilizarea surselor regenerabile de energie EUR-Lex-52020DC0575-EN-EUR-Lex (europa.eu).


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Schema de ajutor de stat bazată pe procedură de ofertare concurenţială se adresează societăţilor şi regiilor autonome legal constituite în conformitate cu legislaţia naţională sau în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţin, înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) din România până la data primei plăţi din ajutorul de stat acordat în cadrul prezentei scheme, şi care au depus la Ministerul Energiei cererea de finanţare în cadrul procedurii de ofertare concurenţială pentru acordarea unui ajutor de stat pentru realizarea, pe teritoriul României, a unei capacităţi de producţie de energie din una dintre sursele prevăzute la art. 2 alin. (2), înaintea demarării lucrărilor, conform cerinţelor din Ghidul solicitantului pentru măsura Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei produse din surse regenerabile pentru autoconsum, aferentă Fondului pentru modernizare în România, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei, definit conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 376/2023.
    (2) Prezenta schemă bazată pe procedură de ofertare concurenţială se aplică pentru proiectele care vizează:
    a) realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse eoliene;
    b) realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse solare (sub 5 MW inclusiv şi peste 5 MW);
    c) realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro.

    (3) Prezenta schemă bazată pe procedură de ofertare concurenţială se aplică numai instalaţiilor noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, fără finanţarea capacităţilor de stocare a energiei.
    (4) Furnizorul ajutorului de stat în temeiul prezentei scheme este Ministerul Energiei.

    ART. 6
    Nu sunt eligibili solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, nici solicitanţii care au înscrise în statut/actul constitutiv ca activităţi principale sau activităţi secundare activităţi desfăşurate în sectoarele definite de următoarele coduri CAEN:
    - cod CAEN 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe;
    – cod CAEN 10 - Industria alimentară;
    – cod CAEN 11 - Fabricarea băuturilor.


    CAP. V
    Definiţii
    ART. 7
    (1) În sensul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) procedură de ofertare concurenţială - un proces de licitaţie competitiv care respectă următoarele caracteristici:
    (i) este deschis, clar, transparent şi nediscriminatoriu, bazat pe criterii de eligibilitate şi selecţie obiective, definite ex ante în conformitate cu obiectivul măsurii, pentru minimizarea riscului licitaţiei strategice;
    (ii) criteriile sunt publicate cu cel puţin şase săptămâni înainte de termenul-limită de depunere a cererilor de finanţare pentru a permite o concurenţă efectivă;
    (iii) bugetul sau volumul aferent procesului de licitaţie reprezintă o constrângere obligatorie, deoarece se poate aştepta ca nu toţi ofertanţii să primească ajutor;
    (iv) numărul preconizat de ofertanţi este suficient pentru a asigura o concurenţă efectivă; proiectarea proceselor de licitaţie subscrise în timpul implementării acestei scheme este corectată pentru a restabili concurenţa efectivă în procesele de licitaţie ulterioare sau cât mai curând posibil;
    (v) ajustările ex post ale rezultatului procesului de licitaţie (cum ar fi negocierile ulterioare privind rezultatele licitaţiei sau raţionalizarea) sunt excluse, pentru a nu submina eficienţa rezultatului procesului;

    b) energie din surse regenerabile - energia generată de instalaţii care utilizează exclusiv surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. (1) din Directiva 2018/2001/EU privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi cota, din punctul de vedere al valorii calorice, a energiei produse din surse regenerabile de energie în instalaţii hibride care utilizează şi surse convenţionale de energie, şi include energia electrică regenerabilă utilizată pentru umplerea sistemelor de stocare conectate în spatele contorului (instalat în comun sau ca supliment la instalaţia regenerabilă), dar exclude energia electrică produsă ca urmare a sistemelor de stocare;
    c) costuri eligibile - sunt reprezentate de costurile de investiţii în capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, costuri prevăzute în anexa nr. 3: costurile de operare nu sunt eligibile;
    d) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
    e) demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor/autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, demararea lucrărilor corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;
    f) efect stimulativ - prezentarea de către beneficiar furnizorului de ajutor de stat a unei cereri de ajutor scrise înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă;
    g) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    h) surse regenerabile de energie electrică finanţate în cadrul schemei - surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

    (2) Termenii microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprindere mare au semnificaţia dată de Regulament.

    CAP. VI
    Beneficiarii
    ART. 8
    (1) Potenţialii beneficiari pot fi operatorii economici deja existenţi sau nou-înfiinţaţi - microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, dar şi întreprinderi mari, inclusiv regii autonome, legal constituite în conformitate cu legislaţia naţională sau în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţin şi înregistrate la ONRC în România până la data primei plăţi din ajutorul de stat acordat în cadrul prezentei scheme, ale căror proiecte pentru construirea pe teritoriul României de noi capacităţi de producţie a energiei din sursele regenerabile de energie pentru autoconsum menţionate la art. 2 alin. (2) au fost selectate drept câştigătoare în baza unei proceduri de ofertare concurenţială.
    (2) Autoconsumul în cadrul societăţii sau grupului de societăţi/regii autonome se referă la energia consumată din producţia totală, care trebuie să reprezinte minimum 70% din producţia centralei regenerabile finanţate.

    ART. 9
    Potenţialii beneficiari pot depune unul sau mai multe proiecte numai individual, în limita sumei de 20.000.000 euro/pe întreprindere, pe proiect de investiţii.

    ART. 10
    Cererea de finanţare în cadrul procedurii de ofertare concurenţială conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea ofertantului şi dimensiunea întreprinderii;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a finalizării acestuia;
    c) obiectivele proiectului, indicatorii şi rezultatele aşteptate;
    d) localizarea proiectului;
    e) bugetul proiectului;
    f) cheltuielile proiectului (eligibile şi neeligibile);
    g) valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect, inclusiv valoarea ajutorului de stat în euro/MW, valoare ce va reprezenta unul dintre criteriile de selecţie în cadrul procedurii de ofertare concurenţială.


    CAP. VII
    Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor
    ART. 11
    (1) La momentul depunerii cererii de finanţare, beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în funcţie de acţiunile finanţabile prevăzute la art. 5;
    b) sunt întreprinderi legal constituite şi înregistrate în conformitate cu legislaţia în domeniu;
    c) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    d) nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
    e) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;
    f) nu sunt declaraţi într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;
    g) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
    h) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    i) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instanţei, prin care un ajutor de stat/de minimis a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    j) demonstrează capacitate tehnică şi financiară pentru susţinerea activităţilor proiectului;
    k) nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 18 din Regulament.

    (2) Beneficiarul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.
    (3) Potenţialul beneficiar trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii, conform prevederilor anexei I la Regulament, în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare, cu excepţia regiilor autonome.

    CAP. VIII
    Condiţii de eligibilitate a proiectelor
    ART. 12
    (1) La momentul depunerii cererii de finanţare, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) proiectul este implementat pe teritoriul României;
    b) proiectul trebuie să vizeze una dintre următoarele acţiuni:
    (i) realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse eoliene;
    (ii) realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse solare (sub 5 MW inclusiv şi peste 5 MW);
    (iii) realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro;

    c) valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum:
    - energie eoliană
    → 700.000 euro/MW - pentru toate capacităţile instalate;

    – energie solară
    → 450.000 euro/MW - pentru capacităţi instalate de până la 5 MW (inclusiv);
    → 360.000 euro/MW - pentru capacităţi instalate mai mari de 5 MW;

    – energie hidro
    → 1.805.000 euro/MW - pentru toate capacităţile instalate.    (2) Proiectul îndeplineşte, pe lângă condiţiile de eligibilitate menţionate la alin. (1), şi condiţiile specificate în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.
    (3) Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacităţi mai vechi de producere de energie electrică din sursele regenerabile menţionate la art. 2 alin. (2) şi nici proiectele care nu au prevăzut un autoconsum de minimum 70% din producţia centralei regenerabile finanţate.
    (4) Proiectul respectă principiul „efectului stimulativ“ conform prevederilor art. 6 din Regulament.
    (5) Perioada de implementare a proiectelor se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data la care solicitantul depune oferta pentru finanţare la Ministerul Energiei şi data de finalizare a investiţiei prevăzută în procedura de ofertare concurenţială, cu respectarea principiului „demararea lucrărilor“.
    (6) Proiectul nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare - studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuţie -, şi condiţionat de faptul ca acestea să nu fie solicitate pentru finanţare în temeiul prezentei scheme de ajutor.
    (7) Valoarea ajutorului de stat solicitat nu depăşeşte 20.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiţii (echivalent în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurenţială).

    CAP. IX
    Durata
    ART. 13
    Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ordinului de aprobare a schemei de ajutor de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2026.

    CAP. X
    Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 14
    (1) Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei al sumei de 415.000.000 euro şi reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare, fiind defalcat astfel:

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Acţiune │Buget │
│ │(euro) │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Realizarea capacităţilor │ │
│noi de producere de │ │
│energie electrică din │415.000.000│
│surse regenerabile de │ │
│energie eoliană, solară │ │
│sau hidro │ │
├─────────────┬────────────┼───────────┤
│Pentru │ │ │
│energie │Pentru toate│ │
│eoliană │capacităţile│30.000.000 │
│30.000.000 │ │ │
│euro │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Pentru │Sub 5 MW │ │
│energie │(inclusiv) │216.000.000│
│solară │ │ │
│360.000.000 ├────────────┼───────────┤
│euro, din │Peste 5 MW │144.000.000│
│care │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Pentru │ │ │
│energie hidro│Pentru toate│25.000.000 │
│25.000.000 │capacităţile│ │
│euro │ │ │
└─────────────┴────────────┴───────────┘    (2) Bugetul mediu anual al întregii scheme nu va depăşi 150.000.000 euro.
    (3) Bugetul schemei reflectă sumele alocate prin Fondul pentru modernizare Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei.
    (4) Alocarea bugetară şi operaţiunile financiare derulate în vederea utilizării fondurilor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu prevederile cadrului legal aplicabil pentru gestionarea Fondului pentru modernizare în România.
    (5) Alocarea bugetară, aşa cum este defalcată conform alin. (1), poate suferi modificări ale bugetelor stabilite, fără afectarea valorii totale, în cazul în care nu există interes pentru o resursă regenerabilă.

    ART. 15
    Din perspectiva bugetului alocat, numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme bazate pe procedură de ofertare concurenţială este de aproximativ 106.

    CAP. XI
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 16
    Măsurile de sprijin acordate beneficiarilor pentru realizarea de investiţii constau în acordarea de alocări financiare nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

    CAP. XII
    Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)
    ART. 17
    (1) Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 20.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiţii. Ajutorul se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, prin rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate.
    (2) Intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat prin prezenta schemă bazată pe procedură de ofertare concurenţială, întemeiată pe criterii clare, transparente şi nediscriminatorii, este de până la 100% din cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 18
    Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul costurilor eligibile fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

    CAP. XIII
    Cheltuielile eligibile
    ART. 19
    (1) Prevederile prezentului capitol sunt în concordanţă cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 376/2023, în măsura în care acestea din urmă sunt mai restrictive decât prevederile specifice ajutorului de stat.
    (2) Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile de investiţie, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 3. Costurile de operare nu sunt eligibile.
    (3) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.

    CAP. XIV
    Efectul stimulativ
    ART. 20
    (1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.
    (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă întreprinderea adresează autorităţii responsabile de administrarea prezentei scheme o ofertă pentru acordarea ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Această ofertă conţine cel puţin informaţiile prevăzute la art. 10.
    (3) Dacă demararea lucrărilor are loc anterior îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), coroborat cu art. 7 alin. (1) lit. e), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.

    CAP. XV
    Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 21
    (1) Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat pentru investiţie acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat monitorizează ajutoarele acordate în baza prezentei scheme pentru a nu depăşi intensitatea maximă admisă.

    CAP. XVI
    Modalitatea de derulare a schemei de ajutor de stat
    ART. 22
    (1) Furnizorul ajutorului de stat lansează procedura de ofertare concurenţială pentru selecţia proiectelor ce vor beneficia de finanţare, stabileşte condiţiile de eligibilitate şi de selecţie în cadrul procedurii de ofertare concurenţială şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat.
    (2) Procedura de implementare şi derulare a schemei se desfăşoară în conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului aferente Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei.
    (3) Furnizorul schemei de ajutor de stat va acorda ajutorul după ce va verifica, pe baza Cererii de finanţare depuse de beneficiar, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în schemă, precum şi anexele nr. 1 şi 2.
    (4) Perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru producţia de energie electrică din surse regenerabile pentru autoconsum, menţionate la art. 2 alin. (2), în cadrul procedurii de ofertare concurenţială va fi anunţată pe pagina oficială de internet a Ministerului Energiei, la adresa: www.energie.gov.ro.
    (5) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme solicitanţii vor încărca în platforma informatică dedicată Fondului pentru modernizare cererea de finanţare, anexele acesteia şi alte documente solicitate prin Ghidul solicitantului.
    (6) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, solicitanţii vor demara investiţia ulterior depunerii cererii de finanţare, iar punerea în funcţiune se va realiza ulterior semnării contractului de finanţare, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2026.
    (7) Furnizorul de ajutor de stat semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat în urma unei proceduri de ofertare concurenţială, după parcurgerea celor două etape ale procesului de evaluare, respectiv:
    a) Evaluarea preliminară tehnico-economică a cererii de finanţare
    Evaluarea preliminară tehnico-economică a cererii de finanţare va fi realizată de Comisia de selecţie constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat, în conformitate cu Grila de evaluare tehnico-economică, prevăzută în anexa nr. 2.
    În urma verificării costurilor eligibile prevăzute în anexa nr. 3, se obţine valoarea maximă a costurilor eligibile aferente proiectului, în funcţie de care beneficiarul stabileşte cuantumul ajutorului de stat solicitat pentru cererea de finanţare depusă, care trebuie să fie mai mic sau egal cu valoarea costurilor eligibile ale proiectului.
    Conform criteriilor din Grila de evaluare tehnico-economică a cererilor de finanţare (anexa nr. 2), punctajul este defalcat după cum urmează:
    - pentru criteriul 1. Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile/MW instalat de producţie - maximum 90 de puncte cererea de finanţare care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat şi zero puncte cererea de finanţare care va avea cea mai mare valoare a ajutorului de stat solicitat, cu descreşterea liniară a punctajului pentru valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat;
    – pentru criteriul 2. Predictibilitatea producţiei pentru SEN - 10 puncte pentru proiectele care prevăd capacităţi de stocare a energiei pentru o perioadă de minimum 12 minute.

    În urma evaluării tehnico-economice, cererea de finanţare va primi un punctaj între 0 şi 100 de puncte.
    Cererile de finanţare vor fi ordonate în funcţie de punctajul obţinut în această etapă, începând de la cele cu punctajul cel mai mare.
    La finalizarea acestei etape se va întocmi o listă provizorie cuprinzând cererile de finanţare depuse, ordonate în funcţie de punctajul obţinut pentru cele două criterii de selecţie prevăzute la prezenta etapă.
    Clasamentul este provizoriu, având în vedere faptul că punctajul se realizează în funcţie de elementele transmise în cererile de finanţare. Pentru respectarea principiului transparenţei, lista provizorie se va publica pe pagina web a Ministerului Energiei: http://energie.gov.ro.
    Proiectele vor fi evaluate în continuare din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea în care acestea au fost prevăzute în lista provizorie publicată pe site-ul Ministerului Energiei, până la epuizarea bugetului.

    b) Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii ofertei
    Comisia de selecţie constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat va verifica conformitatea administrativă şi eligibilitatea cererii de finanţare, în baza Grilei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare, prevăzută în anexa nr. 1.
    În situaţia în care, în urma verificărilor administrative se modifică punctajul acordat unei cereri de finanţare, aceasta va fi repoziţionată în clasamentul provizoriu.
    Pentru fiecare cerere de finanţare admisă, după finalizarea analizei din cele două etape menţionate se va trece în etapa de precontractare şi ulterior în etapa de contractare.
    Ulterior finalizării evaluării şi soluţionării contestaţiilor, Ministerul Energiei va publica pe pagina sa web http://energie.gov.ro lista cuprinzând clasamentul final, respectiv lista proiectelor admise şi lista proiectelor respinse.


    (8) Furnizorul de ajutor de stat acordă ajutorul de stat după semnarea contractelor de finanţare cu beneficiarii selectaţi în urma parcurgerii celor două etape ale procesului de evaluare menţionate la alin. (7) în cadrul procedurii de ofertare concurenţială.

    CAP. XVII
    Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    ART. 23
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 994/1998, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 733/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 24
    Prezenta schemă şi ordinul ministrului energiei de aprobare a acesteia se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 25
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută la anexa II a Regulamentului, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei.

    ART. 26
    Ministerul Energiei, în calitate de administrator şi furnizor al prezentei scheme de ajutor de stat, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

    ART. 27
    Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat.

    ART. 28
    (1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat) pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutorului de care au beneficiat conform prezentei scheme. Beneficiarii sunt obligaţi să pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei aceste informaţii ori de câte ori le sunt solicitate.

    ART. 29
     Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 30
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei raportări anuale cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE.

    ART. 31
    Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun, iar, în situaţia în care furnizorul constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 32
    Ministerul Energiei, în calitate de furnizor şi administrator al schemei de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a contractelor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în termenele prevăzute de art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 33
    Informaţiile prevăzute în anexa III la Regulamentul privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro.

    ART. 34
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de stat.

    ANEXA 1

    la schemă
    GRILĂ
    de verificare a conformităţii administrative
    şi a eligibilităţii cererilor de finanţare
    Sistem de notare: DA, NU, NA (Nu este cazul.)

┌─────────────────────────┬──┬──────────┐
│ │DA│ │
│ │/ │ │
│Criteriu │NU│Observaţii│
│ │/ │ │
│ │NA│ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│Conformarea formală cu │ │ │
│toate cerinţele specifice│ │ │
│formulate în Ghidul │ │ │
│solicitantului: │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│1. Cererea de finanţare a│ │ │
│fost încărcată în │ │ │
│platforma electronică şi │ │ │
│are toate secţiunile │ │ │
│completate? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│2. Cererea de finanţare │ │ │
│include toate anexele │ │ │
│obligatorii, în formatul │ │ │
│solicitat prin Ghidul │ │ │
│solicitantului? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│3. Declaraţia unică este │ │ │
│semnată de reprezentantul│ │ │
│legal, datată şi │ │ │
│încărcată în platformă, │ │ │
│conform Ghidului │ │ │
│solicitantului? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│4. Declaraţia unică │ │ │
│cuprinde informaţii │ │ │
│referitoare la colectarea│ │ │
│şi furnizarea datelor │ │ │
│privind beneficiarul │ │ │
│real? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│5. Declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu │ │ │
│prevederile │ │ │
│Regulamentului (UE) nr. │ │ │
│651/2014 de declarare a │ │ │
│anumitor categorii de │ │ │
│ajutoare compatibile cu │ │ │
│piaţa internă în │ │ │
│aplicarea articolelor 107│ │ │
│şi 108 din tratat (anexa │ │ │
│1.a la Ghidul │ │ │
│solicitantului) a fost │ │ │
│încărcată în platforma │ │ │
│electronică şi │ │ │
│completată, datată şi │ │ │
│semnată cu numele complet│ │ │
│al persoanei semnatare? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│6. Declaraţia privind │ │ │
│conflictul de interese │ │ │
│pentru responsabilul de │ │ │
│proiect a fost încărcată │ │ │
│în platforma electronică │ │ │
│şi completată, datată şi │ │ │
│semnată cu numele complet│ │ │
│al persoanei semnatare │ │ │
│(anexa 9 la Ghidul │ │ │
│solicitantului)? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│7. Declaraţia privind │ │ │
│tipul întreprinderii a │ │ │
│fost încărcată în │ │ │
│platforma electronică şi │ │ │
│completată, datată şi │ │ │
│semnată cu numele complet│ │ │
│al persoanei semnatare │ │ │
│(anexa 8 la Ghidul │ │ │
│solicitantului)? │ │ │
│NOTĂ: │ │ │
│Regiile autonome nu │ │ │
│trebuie să depună această│ │ │
│declaraţie. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│8. Declaraţia/ile de │ │ │
│inactivitate depuse la │ │ │
│Agenţia Naţională de │ │ │
│Administrare Fiscală a/au│ │ │
│fost încărcată/e în │ │ │
│platforma electronică │ │ │
│(doar pentru │ │ │
│întreprinderile care nu │ │ │
│au desfăşurat activitate │ │ │
│în unul din ultimii 3 │ │ │
│ani)? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│9. Declaraţia pe propria │ │ │
│răspundere cu privire la │ │ │
│neîncadrarea în categoria│ │ │
│„întreprindere în │ │ │
│dificultate“ (anexa 6 la │ │ │
│Ghidul solicitantului) a │ │ │
│fost încărcată în │ │ │
│platforma electronică şi │ │ │
│completată, datată şi │ │ │
│semnată cu numele complet│ │ │
│al persoanei semnatare? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│10. Bugetul proiectului a│ │ │
│fost încărcat în │ │ │
│platforma electronică şi │ │ │
│completat, datat şi │ │ │
│semnat cu numele complet │ │ │
│al persoanei semnatare │ │ │
│(anexa 7 la Ghidul │ │ │
│solicitantului)? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│11. Planul de informare │ │ │
│şi publicitate datat şi │ │ │
│semnat cu numele complet │ │ │
│al persoanei semnatare a │ │ │
│fost încărcat în │ │ │
│platforma electronică? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│12. Documentele care │ │ │
│atestă constituirea │ │ │
│legală a solicitantului, │ │ │
│respectiv actul │ │ │
│constitutiv/statutul/ │ │ │
│actul normativ de │ │ │
│înfiinţare sau documente │ │ │
│echivalente cu traducere │ │ │
│autorizată şi │ │ │
│certificatul constatator │ │ │
│(emis cu maximum 30 de │ │ │
│zile înainte de depunerea│ │ │
│cererii de finanţare), │ │ │
│după caz, valabile la │ │ │
│data depunerii cererii de│ │ │
│finanţare au fost │ │ │
│încărcate în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
│NOTĂ: │ │ │
│Depunerea certificatului │ │ │
│constatator este │ │ │
│obligatorie odată cu │ │ │
│depunerea cererii de │ │ │
│finanţare pentru │ │ │
│solicitanţii deja │ │ │
│înscrişi la Oficiul │ │ │
│Naţional al Registrului │ │ │
│Comerţului (ONRC) din │ │ │
│România la data depunerii│ │ │
│cererii de finanţare. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│13. Actul de │ │ │
│împuternicire în original│ │ │
│este încărcat în │ │ │
│platforma electronică? │ │ │
│(dacă este cazul) │ │ │
│NOTĂ: │ │ │
│Declaraţia unică pe │ │ │
│propria răspundere va fi │ │ │
│semnată exclusiv de către│ │ │
│reprezentantul legal al │ │ │
│solicitantului. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│14. Documente de aprobare│ │ │
│a proiectului, confirmare│ │ │
│/alocare a contribuţiei │ │ │
│solicitantului (de │ │ │
│exemplu, hotărârea AGA/CA│ │ │
│/asociaţilor/asociatului │ │ │
│unic al societăţii) │ │ │
│privind asigurarea │ │ │
│cofinanţării proiectului │ │ │
│şi acoperirea │ │ │
│contravalorii │ │ │
│cheltuielilor, altele │ │ │
│decât cele eligibile │ │ │
│(care să cuprindă cel │ │ │
│puţin, dar fără a se │ │ │
│limita la, denumirea │ │ │
│proiectului, valoarea │ │ │
│totală, din care │ │ │
│eligibilă şi neeligibilă,│ │ │
│indicatorii │ │ │
│tehnico-economici ai │ │ │
│proiectului) au fost │ │ │
│încărcate în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│15. Studiul de │ │ │
│fezabilitate (nu mai │ │ │
│vechi de 2 ani) elaborat │ │ │
│conform prevederilor │ │ │
│Hotărârii Guvernului nr. │ │ │
│907/2016 privind etapele │ │ │
│de elaborare şi │ │ │
│conţinutul-cadru al │ │ │
│documentaţiilor │ │ │
│tehnico-economice │ │ │
│aferente obiectivelor/ │ │ │
│proiectelor de investiţii│ │ │
│finanţate din fonduri │ │ │
│publice, cu modificările │ │ │
│şi completările │ │ │
│ulterioare, şi documentul│ │ │
│de aprobare a acestuia au│ │ │
│fost încărcate în │ │ │
│platforma electronică? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│16. Auditul │ │ │
│electroenergetic din care│ │ │
│să reiasă consumul │ │ │
│propriu mediu anual şi │ │ │
│consumul suplimentar de │ │ │
│energie în situaţia în │ │ │
│care se preconizează │ │ │
│instalarea de noi │ │ │
│consumatori de energie │ │ │
│electrică la nivelul │ │ │
│beneficiarului, precum şi│ │ │
│producţia estimată de │ │ │
│unitatea de producere, │ │ │
│elaborat de o persoană │ │ │
│fizică sau juridică │ │ │
│atestată/autorizată în │ │ │
│condiţiile legii, a fost │ │ │
│încărcat în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│17. Din echipa de │ │ │
│elaborare a studiului de │ │ │
│fezabilitate face parte │ │ │
│personal autorizat de │ │ │
│către Autoritatea │ │ │
│Naţională de Reglementare│ │ │
│în Domeniul Energiei în │ │ │
│domeniul proiectării │ │ │
│instalaţiilor electrice │ │ │
│şi s-a anexat studiului │ │ │
│de fezabilitate │ │ │
│documentul doveditor? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│18. Actul de reglementare│ │ │
│privind protecţia │ │ │
│mediului/Dovada depunerii│ │ │
│la autoritatea competentă│ │ │
│a documentelor pentru │ │ │
│obţinerea actului de │ │ │
│reglementare pentru │ │ │
│protecţia mediului sunt │ │ │
│încărcate în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
│NOTĂ: │ │ │
│La momentul depunerii │ │ │
│ofertei solicitantul │ │ │
│trebuie să facă cel puţin│ │ │
│dovada depunerii la │ │ │
│autoritatea competentă a │ │ │
│documentelor pentru │ │ │
│obţinerea actului de │ │ │
│reglementare pentru │ │ │
│protecţia mediului, iar │ │ │
│în etapa de contractare │ │ │
│este obligatorie │ │ │
│depunerea actului de │ │ │
│reglementare pentru │ │ │
│protecţia mediului. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│19. Avizul tehnic de │ │ │
│racordare pentru locul de│ │ │
│consum şi producere a │ │ │
│fost încărcat în │ │ │
│platforma electronică? │ │ │
│NOTĂ: │ │ │
│Depunerea avizului tehnic│ │ │
│de racordare nu este │ │ │
│obligatorie odată cu │ │ │
│depunerea cererii de │ │ │
│finanţare, dar depunerea │ │ │
│avizului este obligatorie│ │ │
│în etapa de │ │ │
│precontractare, înainte │ │ │
│de încheierea │ │ │
│contractului de │ │ │
│finanţare. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│Eligibilitate │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│A. Eligibilitatea │ │ │
│solicitantului │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│Solicitantul îndeplineşte│ │ │
│toate criteriile de │ │ │
│natură instituţională, │ │ │
│legală şi financiară │ │ │
│conform prevederilor din │ │ │
│Ghidul solicitantului: │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│a) solicitantul are │ │ │
│personalitate juridică, │ │ │
│este legal constituit şi │ │ │
│se încadrează în una │ │ │
│dintre categoriile de │ │ │
│solicitanţi eligibili │ │ │
│menţionate în Ghidul │ │ │
│solicitantului: │ │ │
│microîntreprindere/ │ │ │
│întreprindere mică/ │ │ │
│întreprindere mijlocie/ │ │ │
│întreprindere mare │ │ │
│(inclusiv întreprinderi │ │ │
│nou-înfiinţate)/regii │ │ │
│autonome? │ │ │
│NOTĂ: │ │ │
│1. Pentru întreprinderile│ │ │
│nou-înfiinţate este │ │ │
│necesar să aibă capitalul│ │ │
│social subscris vărsat în│ │ │
│condiţiile legii în │ │ │
│valoare de minimum │ │ │
│100.000 lei. │ │ │
│2. Nu sunt eligibili │ │ │
│solicitanţii care îşi │ │ │
│desfăşoară activitatea în│ │ │
│sectorul pescuitului şi │ │ │
│acvaculturii. │ │ │
│3. Nu sunt eligibili │ │ │
│solicitanţii care au │ │ │
│înscrise în statutul │ │ │
│societăţilor ca │ │ │
│activităţi principale sau│ │ │
│activităţi secundare │ │ │
│următoarele coduri CAEN: │ │ │
│- cod CAEN 01 - │ │ │
│Agricultură, vânătoare şi│ │ │
│servicii anexe; │ │ │
│- cod CAEN 10 - Industria│ │ │
│alimentară; │ │ │
│- cod CAEN 11 - │ │ │
│Fabricarea băuturilor. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- documente care atestă │ │ │
│constituirea legală a │ │ │
│solicitantului (actul │ │ │
│constitutiv/statutul/ │ │ │
│actul normativ de │ │ │
│înfiinţare, alte │ │ │
│documente de înfiinţare │ │ │
│echivalente cu traducere │ │ │
│autorizată, valabile la │ │ │
│data depunerii cererii de│ │ │
│finanţare); │ │ │
│- certificatul │ │ │
│constatator (emis cu │ │ │
│maximum 30 de zile │ │ │
│înainte de depunerea │ │ │
│cererii de finanţare) │ │ │
│eliberat de Oficiul │ │ │
│Naţional al Registrului │ │ │
│Comerţului, pentru │ │ │
│solicitanţii deja │ │ │
│înscrişi la ONRC din │ │ │
│România la data depunerii│ │ │
│cererii de finanţare; │ │ │
│- declaraţia privind │ │ │
│tipul întreprinderii │ │ │
│(anexa 8 la Ghidul │ │ │
│solicitantului). │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│b) Solicitantul nu se │ │ │
│încadrează în una dintre │ │ │
│situaţiile de mai jos: │ │ │
│1. este în incapacitate │ │ │
│de plată/este în stare de│ │ │
│insolvenţă conform │ │ │
│prevederilor legale în │ │ │
│vigoare aplicabile; │ │ │
│2. este în stare de │ │ │
│faliment, lichidare, are │ │ │
│afacerile conduse de un │ │ │
│administrator judiciar │ │ │
│sau activităţile sale │ │ │
│comerciale sunt │ │ │
│suspendate ori fac │ │ │
│obiectul unui aranjament │ │ │
│cu creditorii sau este │ │ │
│într-o situaţie similară │ │ │
│cu cele anterioare, │ │ │
│reglementată prin lege, │ │ │
│ori face obiectul unei │ │ │
│proceduri legale pentru │ │ │
│declararea sa în stare de│ │ │
│faliment, lichidare, │ │ │
│conducerea afacerilor de │ │ │
│un administrator │ │ │
│judiciar, conform │ │ │
│prevederilor legale în │ │ │
│vigoare aplicabile; │ │ │
│3. nu şi-a îndeplinit │ │ │
│obligaţiile de plată a │ │ │
│impozitelor, taxelor şi │ │ │
│contribuţiilor de │ │ │
│asigurări sociale către │ │ │
│bugetele componente ale │ │ │
│bugetului general │ │ │
│consolidat, conform │ │ │
│prevederilor legale în │ │ │
│vigoare aplicabile; │ │ │
│4. este declarat într-o │ │ │
│situaţie gravă de │ │ │
│încălcare a prevederilor │ │ │
│legislaţiei privind │ │ │
│achiziţiile publice şi/ │ │ │
│sau a obligaţiilor │ │ │
│asumate printr-un │ │ │
│contract/acord de │ │ │
│finanţare din fonduri │ │ │
│publice, conform │ │ │
│prevederilor legale în │ │ │
│vigoare aplicabile; │ │ │
│5. solicitantul/ │ │ │
│reprezentantul legal al │ │ │
│solicitantului a suferit │ │ │
│condamnări definitive │ │ │
│datorate unei conduite │ │ │
│profesionale îndreptate │ │ │
│împotriva legii, decizie │ │ │
│formulată de o autoritate│ │ │
│de judecată ce are forţă │ │ │
│de res judicata; │ │ │
│6. pentru solicitant şi/ │ │ │
│sau reprezentantul legal │ │ │
│s-a stabilit printr-o │ │ │
│hotărâre judecătorească │ │ │
│definitivă sau printr-o │ │ │
│decizie administrativă │ │ │
│definitivă că aceştia se │ │ │
│fac vinovaţi de abatere │ │ │
│profesională gravă │ │ │
│deoarece au încălcat │ │ │
│actele normative cu │ │ │
│putere de lege şi normele│ │ │
│administrative sau │ │ │
│standardele etice │ │ │
│aplicabile sectorului │ │ │
│profesional din care face│ │ │
│parte persoana sau │ │ │
│entitatea ori deoarece se│ │ │
│fac vinovaţi de o │ │ │
│conduită abuzivă care îi │ │ │
│afectează credibilitatea │ │ │
│profesională, atunci când│ │ │
│o astfel de conduită │ │ │
│trădează o intenţie │ │ │
│frauduloasă sau o │ │ │
│neglijenţă gravă, în │ │ │
│sensul art. 136 alin. (1)│ │ │
│lit. c) din Regulamentul │ │ │
│(UE, Euratom) 2018/1.046 │ │ │
│al Parlamentului European│ │ │
│şi al Consiliului din 18 │ │ │
│iulie 2018 privind │ │ │
│normele financiare │ │ │
│aplicabile bugetului │ │ │
│general al Uniunii, de │ │ │
│modificare a │ │ │
│Regulamentelor (UE) nr. │ │ │
│1.296/2013, (UE) nr. │ │ │
│1.301/2013, (UE) nr. │ │ │
│1.303/2013, (UE) nr. │ │ │
│1.304/2013, (UE) nr. │ │ │
│1.309/2013, (UE) nr. │ │ │
│1.316/2013, (UE) nr. 223/│ │ │
│2014, (UE) nr. 283/2014 │ │ │
│şi a Deciziei nr. 541/ │ │ │
│2014/UE şi de abrogare a │ │ │
│Regulamentului (UE, │ │ │
│Euratom) nr. 966/2012; │ │ │
│7. pentru solicitant şi/ │ │ │
│sau reprezentantul legal │ │ │
│s-a stabilit printr-o │ │ │
│hotărâre judecătorească │ │ │
│definitivă că aceştia se │ │ │
│fac vinovaţi de comiterea│ │ │
│de infracţiuni pentru │ │ │
│fraudă, corupţie, │ │ │
│implicarea în organizaţii│ │ │
│criminale, spălare de │ │ │
│bani şi finanţarea │ │ │
│terorismului sau în alte │ │ │
│activităţi ilegale, în │ │ │
│sensul art. 136 alin. (1)│ │ │
│lit. d) şi următoarele │ │ │
│din Regulamentul (UE, │ │ │
│Euratom) 2018/1.046 al │ │ │
│Parlamentului European şi│ │ │
│al Consiliului din 18 │ │ │
│iulie 2018 privind │ │ │
│normele financiare │ │ │
│aplicabile bugetului │ │ │
│general al Uniunii, de │ │ │
│modificare a │ │ │
│Regulamentelor (UE) nr. │ │ │
│1.296/2013, (UE) nr. │ │ │
│1.301/2013, (UE) nr. │ │ │
│1.303/2013, (UE) nr. │ │ │
│1.304/2013, (UE) nr. │ │ │
│1.309/2013, (UE) nr. │ │ │
│1.316 /2013, (UE) nr. 223│ │ │
│/2014, (UE) nr. 283/2014 │ │ │
│şi a Deciziei nr. 541/ │ │ │
│2014/UE şi de abrogare a │ │ │
│Regulamentului (UE, │ │ │
│Euratom) nr. 966/2012, în│ │ │
│detrimentul intereselor │ │ │
│financiare ale │ │ │
│Comunităţii Europene; │ │ │
│8. solicitantul/ │ │ │
│reprezentantul legal al │ │ │
│solicitantului a fost │ │ │
│subiectul unei judecăţi │ │ │
│de tip res judicata │ │ │
│pentru fraudă, corupţie, │ │ │
│implicarea în organizaţii│ │ │
│criminale sau în alte │ │ │
│activităţi ilegale, în │ │ │
│detrimentul intereselor │ │ │
│financiare ale │ │ │
│Comunităţii Europene; │ │ │
│9. face obiectul unui │ │ │
│ordin de recuperare │ │ │
│neexecutat în urma unei │ │ │
│decizii anterioare a │ │ │
│Consiliului Concurenţei │ │ │
│sau a Comisiei Europene, │ │ │
│a unui furnizor/ │ │ │
│administrator de ajutor │ │ │
│de stat sau a instanţei, │ │ │
│prin care un ajutor de │ │ │
│stat a fost declarat │ │ │
│ilegal şi incompatibil cu│ │ │
│piaţa internă; │ │ │
│10. este „întreprindere │ │ │
│în dificultate“ în │ │ │
│înţelesul algoritmului de│ │ │
│verificare aferent │ │ │
│prezentei, conform │ │ │
│prevederilor art. 2 pct. │ │ │
│18 din Regulamentul (UE) │ │ │
│nr. 651/2014 al Comisiei │ │ │
│din 17 iunie 2014 de │ │ │
│declarare a anumitor │ │ │
│categorii de ajutoare │ │ │
│compatibile cu piaţa │ │ │
│internă în aplicarea │ │ │
│articolelor 107 şi 108 │ │ │
│din tratat. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- declaraţia pe propria │ │ │
│răspundere cu privire la │ │ │
│neîncadrarea în categoria│ │ │
│„întreprindere în │ │ │
│dificultate“ (anexa 6 la │ │ │
│Ghidul solicitantului); │ │ │
│- declaraţia unică (anexa│ │ │
│3 la Ghidul │ │ │
│solicitantului); │ │ │
│- declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu │ │ │
│prevederile │ │ │
│Regulamentului (UE) nr. │ │ │
│651/2014 de declarare a │ │ │
│anumitor categorii de │ │ │
│ajutoare compatibile cu │ │ │
│piaţa internă în │ │ │
│aplicarea articolelor 107│ │ │
│şi 108 din tratat (anexa │ │ │
│1.a la Ghidul │ │ │
│solicitantului). │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│c) Solicitantul │ │ │
│demonstrează capacitatea │ │ │
│financiară pentru │ │ │
│susţinerea implementării │ │ │
│proiectului, inclusiv │ │ │
│pentru instalaţia de │ │ │
│stocare, dacă este cazul,│ │ │
│prin indicatorul de │ │ │
│solvabilitate, respectiv │ │ │
│prin raportul dintre │ │ │
│datorii totale şi │ │ │
│capitaluri proprii care │ │ │
│trebuie să fie pozitiv şi│ │ │
│mai mic de 7,5 în ultimul│ │ │
│an financiar │ │ │
│NOTĂ: │ │ │
│Dacă solicitantul nu │ │ │
│îndeplineşte criteriul │ │ │
│privind indicatorul de │ │ │
│solvabilitate sau este │ │ │
│întreprindere │ │ │
│nou-înfiinţată, trebuie │ │ │
│să prezinte la depunere o│ │ │
│scrisoare de confort │ │ │
│(care va cuprinde │ │ │
│obligatoriu menţiunile │ │ │
│din Ghidul │ │ │
│solicitantului) emisă de │ │ │
│o instituţie bancară sau │ │ │
│nebancară din România/ │ │ │
│alte state membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, │ │ │
│autorizată de Banca │ │ │
│Naţională a României. │ │ │
│Se probează cu: │ │ │
│- bilanţul contabil │ │ │
│(consolidat unde este │ │ │
│cazul) auditat/semnat de │ │ │
│cenzori dacă acest lucru │ │ │
│este solicitat de │ │ │
│legislaţia în vigoare, │ │ │
│depus şi înregistrat la │ │ │
│organul fiscal competent,│ │ │
│pentru ultimele 3 │ │ │
│exerciţii financiare │ │ │
│încheiate, anterioare │ │ │
│anului de depunere a │ │ │
│cererii de finanţare în │ │ │
│corelare cu secţiunea │ │ │
│Capacitate solicitant din│ │ │
│aceasta; │ │ │
│- contul de profit şi │ │ │
│pierdere şi datele │ │ │
│informative (consolidat │ │ │
│unde este cazul) auditat/│ │ │
│semnat de cenzori dacă │ │ │
│acest lucru este │ │ │
│solicitat de legislaţia │ │ │
│în vigoare, însoţit de │ │ │
│lista entităţilor incluse│ │ │
│în consolidare, pentru │ │ │
│ultimul exerciţiu │ │ │
│financiar încheiat, │ │ │
│anterior anului de │ │ │
│depunere a cererii de │ │ │
│finanţare, în corelare cu│ │ │
│secţiunea Capacitate │ │ │
│solicitant din aceasta; │ │ │
│- documente de confirmare│ │ │
│/alocare a contribuţiei │ │ │
│solicitantului (de │ │ │
│exemplu, hotărârea AGA/CA│ │ │
│/asociaţilor/asociatului │ │ │
│unic al societăţii) │ │ │
│privind asigurarea │ │ │
│cofinanţării proiectului │ │ │
│şi acoperirea │ │ │
│contravalorii │ │ │
│cheltuielilor, altele │ │ │
│decât cele eligibile │ │ │
│(care să cuprindă cel │ │ │
│puţin, dar fără a se │ │ │
│limita la, denumirea │ │ │
│proiectului, valoarea │ │ │
│totală, din care │ │ │
│eligibilă şi neeligibilă,│ │ │
│indicatorii │ │ │
│tehnico-economici ai │ │ │
│proiectului); │ │ │
│- declaraţia unică │ │ │
│(secţiunea B din anexa 3 │ │ │
│la Ghidul solicitantului)│ │ │
│din care să reiasă că │ │ │
│acesta va asigura │ │ │
│resursele financiare │ │ │
│necesare implementării │ │ │
│optime a proiectului. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│d) Reprezentantul legal │ │ │
│al solicitantului şi │ │ │
│responsabilul de proiect │ │ │
│nu se află în situaţie de│ │ │
│conflict de interese, │ │ │
│astfel cum este definit │ │ │
│de legislaţia naţională │ │ │
│şi europeană. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- declaraţia unică │ │ │
│(secţiunea D din anexa 3 │ │ │
│la Ghidul │ │ │
│solicitantului); │ │ │
│- declaraţia privind │ │ │
│conflictul de interese │ │ │
│(anexa 9 la Ghidul │ │ │
│solicitantului). │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│B. Eligibilitatea │ │ │
│proiectului │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│a) Scopul şi obiectivele │ │ │
│proiectului trebuie să │ │ │
│fie în concordanţă cu │ │ │
│tipurile de acţiuni şi cu│ │ │
│activităţile eligibile │ │ │
│din ghid. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- secţiunile Obiectivele │ │ │
│proiectului şi Activităţi│ │ │
│previzionate din cererea │ │ │
│de finanţare; │ │ │
│- studiul de │ │ │
│fezabilitate. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│b) Proiectul respectă │ │ │
│principiul „demararea │ │ │
│lucrărilor“, prevăzut la │ │ │
│art. 2 din Regulamentul │ │ │
│(UE) nr. 651/2014, adică │ │ │
│nu s-au demarat alte │ │ │
│activităţi cu excepţia │ │ │
│celor referitoare la │ │ │
│obţinerea de terenuri şi │ │ │
│lucrările pregătitoare, │ │ │
│cum ar fi obţinerea │ │ │
│avizelor, realizarea │ │ │
│studiilor de │ │ │
│prefezabilitate, de │ │ │
│fezabilitate, proiectul │ │ │
│tehnic etc.) achiziţia de│ │ │
│teren etc. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu │ │ │
│prevederile │ │ │
│Regulamentului (UE) nr. │ │ │
│651/2014 de declarare a │ │ │
│anumitor categorii de │ │ │
│ajutoare compatibile cu │ │ │
│piaţa internă în │ │ │
│aplicarea articolelor 107│ │ │
│şi 108 din tratat (anexa │ │ │
│1.a la Ghidul │ │ │
│solicitantului); │ │ │
│- declaraţia unică (anexa│ │ │
│3 la Ghidul │ │ │
│solicitantului). │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│c) Proiectul respectă │ │ │
│principiul „efectului │ │ │
│stimulativ“ conform │ │ │
│prevederilor art. 6 alin.│ │ │
│1 şi 2 din Regulamentul │ │ │
│(UE) nr. 651/2014. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu │ │ │
│prevederile │ │ │
│Regulamentului (UE) nr. │ │ │
│651/2014 de declarare a │ │ │
│anumitor categorii de │ │ │
│ajutoare compatibile cu │ │ │
│piaţa internă în │ │ │
│aplicarea articolelor 107│ │ │
│şi 108 din tratat (anexa │ │ │
│1.a la Ghidul │ │ │
│solicitantului); │ │ │
│- declaraţia unică (anexa│ │ │
│3 la Ghidul │ │ │
│solicitantului). │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│d) Durata de implementare│ │ │
│a proiectului nu │ │ │
│depăşeşte data de │ │ │
│finalizare a investiţiei │ │ │
│prevăzută în cadrul │ │ │
│procedurii de ofertare │ │ │
│concurenţială, respectiv │ │ │
│31.12.2026. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- secţiunea Activităţi │ │ │
│previzionate din cererea │ │ │
│de finanţare; │ │ │
│- studiul de │ │ │
│fezabilitate. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│e) Proiectul trebuie să │ │ │
│fie localizat în România.│ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- secţiunea Localizare │ │ │
│proiect din cererea de │ │ │
│finanţare. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│f) Proiectul pentru care │ │ │
│se solicită finanţare nu │ │ │
│a mai beneficiat de │ │ │
│finanţare din fonduri │ │ │
│publice, cu excepţia │ │ │
│studiilor preliminare │ │ │
│(notă conceptuală, │ │ │
│studiul de │ │ │
│prefezabilitate, studiul │ │ │
│de fezabilitate, proiect │ │ │
│tehnic, detalii de │ │ │
│execuţie, alte studii │ │ │
│etc.) şi dacă acestea nu │ │ │
│sunt solicitate pentru │ │ │
│finanţare în cadrul │ │ │
│acestei proceduri de │ │ │
│ofertare concurenţială. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- declaraţia unică │ │ │
│(secţiunile A şi C din │ │ │
│anexa 3 la Ghidul │ │ │
│solicitantului); │ │ │
│- secţiunea Solicitant/ │ │ │
│Finanţări anterioare din │ │ │
│cererea de finanţare. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│g) Bugetul proiectului │ │ │
│respectă formatul │ │ │
│prestabilit în anexa 7, │ │ │
│respectă încadrarea în │ │ │
│categoriile de │ │ │
│cheltuieli, sunt indicate│ │ │
│sursele de finanţare ale │ │ │
│investiţiei şi este │ │ │
│corelat cu devizul │ │ │
│general din studiul de │ │ │
│fezabilitate? │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- bugetul proiectului │ │ │
│(anexa 7 la Ghidul │ │ │
│solicitantului); │ │ │
│- secţiunea Buget din │ │ │
│cererea de finanţare şi │ │ │
│încadrarea în categoriile│ │ │
│de cheltuieli din anexa 4│ │ │
│la Ghidul solicitantului.│ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│h) Terenurile/Imobilele │ │ │
│necesare realizării │ │ │
│investiţiei sunt puse la │ │ │
│dispoziţia proiectului, │ │ │
│iar construcţia acesteia │ │ │
│este posibilă? │ │ │
│În acest sens se va │ │ │
│demonstra dreptul de │ │ │
│folosinţă (de exemplu, │ │ │
│act de proprietate/ │ │ │
│contract de concesiune/ │ │ │
│superficie/închiriere/ │ │ │
│administrare etc.) asupra│ │ │
│imobilului (teren şi/sau │ │ │
│clădire) unde se face │ │ │
│investiţia, valabil cel │ │ │
│puţin 5 ani de la data │ │ │
│previzionată pentru │ │ │
│efectuarea plăţii finale │ │ │
│în cadrul proiectului. În│ │ │
│plus, unde dreptul de │ │ │
│proprietate nu este │ │ │
│obligatoriu se va │ │ │
│prezenta acordul │ │ │
│proprietarilor asupra │ │ │
│terenurilor private unde │ │ │
│accesul se face conform │ │ │
│prevederilor Codului │ │ │
│civil. │ │ │
│În plus, imobilele │ │ │
│(terenuri şi/sau │ │ │
│clădiri): │ │ │
│- sunt disponibile pentru│ │ │
│investiţii; │ │ │
│- suprafaţa terenului/ │ │ │
│imobilului este │ │ │
│acoperitoare pentru │ │ │
│investiţia propusă; │ │ │
│- sunt libere de sarcini │ │ │
│în sensul în care nu │ │ │
│există niciun act sau │ │ │
│fapt juridic care │ │ │
│împiedică sau limitează, │ │ │
│total sau parţial, │ │ │
│exercitarea unuia sau mai│ │ │
│multor atribute ale │ │ │
│dreptului de proprietate,│ │ │
│astfel încât proprietarul│ │ │
│să poată realiza │ │ │
│activităţile proiectului;│ │ │
│- nu fac obiectul unor │ │ │
│litigii în curs de │ │ │
│soluţionare la instanţele│ │ │
│judecătoreşti cu privire │ │ │
│la situaţia juridică; │ │ │
│- nu fac obiectul │ │ │
│revendicărilor potrivit │ │ │
│unor legi speciale în │ │ │
│materie sau dreptului │ │ │
│comun. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- orice document/înscris │ │ │
│care atestă dreptul de │ │ │
│folosinţă (de exemplu, │ │ │
│act de proprietate/ │ │ │
│contract de concesiune/ │ │ │
│superficie/administrare │ │ │
│etc.) ori un drept │ │ │
│conferit de un contract │ │ │
│de închiriere/comodat │ │ │
│asupra imobilului (teren │ │ │
│şi/sau clădire) unde se │ │ │
│face investiţia, valabil │ │ │
│cel puţin 5 ani de la │ │ │
│data previzionată pentru │ │ │
│efectuarea plăţii finale │ │ │
│în cadrul proiectului. În│ │ │
│plus, unde dreptul de │ │ │
│proprietate nu este │ │ │
│deţinut de beneficiar se │ │ │
│va prezenta şi acordul │ │ │
│proprietarilor asupra │ │ │
│terenurilor private unde │ │ │
│accesul se face conform │ │ │
│prevederilor Codului │ │ │
│civil; │ │ │
│- dovada iniţierii │ │ │
│demersului de obţinere a │ │ │
│dreptului de folosinţă, │ │ │
│în situaţia în care │ │ │
│solicitantul nu prezintă │ │ │
│documentele mai sus │ │ │
│enumerate (la depunerea │ │ │
│cererii de finanţare); │ │ │
│- extras de carte │ │ │
│funciară, nu mai vechi de│ │ │
│30 de zile, în care este │ │ │
│intabulat dreptul de │ │ │
│folosinţă, care să │ │ │
│probeze că imobilele │ │ │
│(teren şi/sau clădiri) │ │ │
│sunt libere de orice │ │ │
│sarcini (în sensul în │ │ │
│care nu există niciun act│ │ │
│sau fapt juridic care │ │ │
│împiedică sau limitează, │ │ │
│total sau parţial, │ │ │
│exercitarea unuia sau mai│ │ │
│multor atribute ale │ │ │
│dreptului de proprietate,│ │ │
│astfel încât proprietarul│ │ │
│să poată realiza │ │ │
│activităţile │ │ │
│proiectului), că nu fac │ │ │
│obiectul unor litigii în │ │ │
│curs de soluţionare la │ │ │
│instanţele judecătoreşti │ │ │
│cu privire la situaţia │ │ │
│juridică, că nu fac │ │ │
│obiectul revendicărilor │ │ │
│potrivit unor legi │ │ │
│speciale în materie sau │ │ │
│dreptului comun. │ │ │
│În situaţia în care │ │ │
│panourile fotovoltaice/ │ │ │
│turbinele eoliene/ │ │ │
│echipamentele hidro se │ │ │
│instalează pe o clădire/ │ │ │
│un teren care este │ │ │
│grevată/grevat de ipotecă│ │ │
│constituită în scopul │ │ │
│realizării proiectului, │ │ │
│aplicantul va depune, la │ │ │
│contractarea proiectului,│ │ │
│o scrisoare din partea │ │ │
│instituţiei creditoare │ │ │
│(banca) conform căreia │ │ │
│aceasta este de acord cu │ │ │
│realizarea investiţiei şi│ │ │
│se angajează că nu va │ │ │
│executa clădirea/terenul │ │ │
│respectivă/respectiv şi │ │ │
│investiţia finanţată din │ │ │
│Fondul pentru modernizare│ │ │
│pe o perioadă de cel │ │ │
│puţin 5 ani de la punerea│ │ │
│proiectului în │ │ │
│exploatare; │ │ │
│- secţiunea A din │ │ │
│declaraţia unică (anexa 3│ │ │
│la Ghidul │ │ │
│solicitantului); │ │ │
│- plan de amplasament │ │ │
│pentru imobilele pe care │ │ │
│se propune a se realiza │ │ │
│investiţia în cadrul │ │ │
│proiectului (la depunerea│ │ │
│cererii de finanţare); │ │ │
│- certificat de urbanism │ │ │
│sau document echivalent │ │ │
│emis de către autoritatea│ │ │
│competentă pentru │ │ │
│obiectul cererii de │ │ │
│finanţare, în termen de │ │ │
│valabilitate. │ │ │
│În cazul proiectelor ce │ │ │
│vor fi amplasate pe │ │ │
│terenuri agricole situate│ │ │
│în extravilan, având │ │ │
│categoria de folosinţă │ │ │
│arabil, păşune, vii şi │ │ │
│livezi, precum şi pe cele│ │ │
│amenajate cu lucrări de │ │ │
│îmbunătăţiri funciare, │ │ │
│solicitanţii vor prezenta│ │ │
│în etapa de │ │ │
│precontractare documente │ │ │
│doveditoare privind clasa│ │ │
│a III-a, a IV-a şi a V-a │ │ │
│de calitate a terenului, │ │ │
│respectiv studiul │ │ │
│pedologic şi agrochimic. │ │ │
│Totodată, solicitanţii │ │ │
│vor avea în vedere │ │ │
│îndeplinirea condiţiilor │ │ │
│prevăzute la art. 92 │ │ │
│alin. (2) lit. j) din │ │ │
│Legea fondului funciar │ │ │
│nr. 18/1991, republicată,│ │ │
│cu modificările şi │ │ │
│completările ulterioare. │ │ │
│La semnarea contractului │ │ │
│de finanţare (în cazul │ │ │
│selectării cererii de │ │ │
│finanţare aferente │ │ │
│proiectului pentru │ │ │
│finanţare), solicitantul │ │ │
│va face dovada deţinerii │ │ │
│dreptului de folosinţă │ │ │
│conferit de un drept real│ │ │
│asupra terenului (de │ │ │
│exemplu, dreptul de │ │ │
│proprietate/concesiune/ │ │ │
│superficie/administrare │ │ │
│etc.) ori a unui drept │ │ │
│conferit de un contract │ │ │
│de închiriere/comodat, │ │ │
│pentru imobilele (teren │ │ │
│şi/sau clădiri) care fac │ │ │
│obiectul proiectului │ │ │
│pentru care la cererea de│ │ │
│finanţare au fost depuse │ │ │
│acte prevăzute de lege │ │ │
│pentru iniţierea │ │ │
│demersului de obţinere a │ │ │
│acestor drepturi. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│i) Fezabilitate tehnică a│ │ │
│proiectului │ │ │
│Propunerea de proiect │ │ │
│este clară, coerentă, │ │ │
│realistă şi fezabilă (cu │ │ │
│referire la operaţiunile │ │ │
│propuse, termenele de │ │ │
│realizare) şi se bazează │ │ │
│pe o analiză de opţiuni │ │ │
│fundamentată corect şi pe│ │ │
│o nevoie corect estimată │ │ │
│a investiţiei. (Cea mai │ │ │
│bună opţiune selectată │ │ │
│pentru implementare, │ │ │
│inclusiv justificarea │ │ │
│opţiunii alese, se │ │ │
│bazează pe o analiză de │ │ │
│opţiuni unde au fost │ │ │
│analizate principalele │ │ │
│alternative.) │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- studiul de fezabilitate│ │ │
│(nu mai vechi de 2 ani) │ │ │
│elaborat în conformitate │ │ │
│cu prevederile Hotărârii │ │ │
│Guvernului nr. 907/2016, │ │ │
│cu modificările şi │ │ │
│completările ulterioare. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│j) Procentul de energie │ │ │
│electrică utilizată │ │ │
│pentru autoconsum din │ │ │
│totalul energiei produse │ │ │
│este de minimum 70%? │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- auditul │ │ │
│electroenergetic din care│ │ │
│să reiasă consumul │ │ │
│propriu mediu anual şi │ │ │
│consumul suplimentar de │ │ │
│energie în situaţia în │ │ │
│care se preconizează │ │ │
│instalarea de noi │ │ │
│consumatori de energie │ │ │
│electrică la nivelul │ │ │
│beneficiarului, precum şi│ │ │
│producţia de energie │ │ │
│estimată pentru │ │ │
│capacitatea │ │ │
│nou-instalată; │ │ │
│- studiul de │ │ │
│fezabilitate; │ │ │
│- secţiunea A din │ │ │
│declaraţia unică (anexa 3│ │ │
│la Ghidul │ │ │
│solicitantului). │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│k) Producţia minimă: │ │ │
│- pentru energie solară: │ │ │
│factorul de capacitate │ │ │
│este de minimum 11,4%, │ │ │
│reprezentând echivalentul│ │ │
│a 1.000 h/an de │ │ │
│funcţionare la │ │ │
│capacitatea │ │ │
│nou-instalată; │ │ │
│- pentru energie eoliană:│ │ │
│factorul de capacitate │ │ │
│este de minimum 24%, │ │ │
│reprezentând echivalentul│ │ │
│a 2.100 h/an de │ │ │
│funcţionare la │ │ │
│capacitatea │ │ │
│nou-instalată; │ │ │
│- pentru energie hidro: │ │ │
│factorul de capacitate │ │ │
│este de minimum 27,4%, │ │ │
│reprezentând echivalentul│ │ │
│a 2.400 h/an de │ │ │
│funcţionare la │ │ │
│capacitatea │ │ │
│nou-instalată. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- studiul de fezabilitate│ │ │
│sau printr-un document │ │ │
│anexă la acesta, asumat │ │ │
│de către proiectant. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│l) Valoarea ajutorului de│ │ │
│stat solicitat nu │ │ │
│depăşeşte 100% din │ │ │
│cheltuielile eligibile │ │ │
│ale proiectului. De │ │ │
│asemenea, nu depăşeşte 20│ │ │
│milioane euro pe │ │ │
│întreprindere/proiect de │ │ │
│investiţie. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- secţiunea Bugetul │ │ │
│proiectului din cererea │ │ │
│de finanţare; │ │ │
│- anexa 7 - Bugetul │ │ │
│proiectului la Ghidul │ │ │
│solicitantului. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│m) Valoarea ajutorului de│ │ │
│stat solicitat pe MW │ │ │
│instalat este de maximum:│ │ │
│- energie eoliană: │ │ │
│700.000 euro/MW - pentru │ │ │
│toate capacităţile │ │ │
│instalate; │ │ │
│- energie solară: │ │ │
│- 360.000 euro/MW - │ │ │
│pentru capacităţi │ │ │
│instalate mai mari de 5 │ │ │
│MW; │ │ │
│- 450.000 euro/MW - │ │ │
│pentru capacităţi │ │ │
│instalate de până la 5 MW│ │ │
│(inclusiv); │ │ │
│- energie hidro: │ │ │
│1.805.000 euro/MW - │ │ │
│pentru toate capacităţile│ │ │
│instalate. │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──────────┤
│Cererea de finanţare este│ │ │
│admisă în urma procedurii│ │ │
│de verificare a │ │ │
│conformităţii │ │ │
│administrative şi a │ │ │
│eligibilităţii? │ │ │
├────────────┬────────────┼──┼──────────┤
│[ ] Da │[ ] Nu │ │ │
├────────────┴────────────┼──┼──────────┤
│Comentarii: │ │ │
└─────────────────────────┴──┴──────────┘


    ANEXA 2

    la schemă
    GRILĂ
    de evaluare tehnico-economică a cererilor de finanţare

┌──────────────────────────┬─────┬─────┐
│Grila de evaluare │ │ │
│tehnico-economică a │Maxim│Minim│
│cererii de finanţare │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│1. Cuantum ajutor de stat │ │ │
│solicitat pentru proiect │ │ │
│din cheltuielile eligibile│ │ │
│/MW instalat de producţie │ │ │
│Se urmăreşte o cât mai │ │ │
│bună proporţie pentru ca │ │ │
│solicitantul, ţinând cont │ │ │
│de scăderea costurilor cu │ │ │
│tehnologia, să acopere o │ │ │
│mare sursă din investiţie │ │ │
│din fonduri proprii, │ │ │
│astfel încât subvenţia │ │ │
│publică oferită per MW │ │ │
│instalat să fie cea mai │ │ │
│joasă şi să se evite │ │ │
│supracompensarea. │ │ │
│Cuantumul ajutorului de │ │ │
│stat se raportează la │ │ │
│capacitatea instalată de │ │ │
│producţie (Euro/MW │ │ │
│instalat): │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Acordarea punctajului │ │ │
│- Valoarea cea mai mică a │ │ │
│ajutorului de stat │ │ │
│solicitat (euro/MW) - 90 │ │ │
│pct. │ │ │
│- Valoarea cea mai mare a │ │ │
│ajutorului de stat │ │ │
│solicitat (euro/MW) - 0 │ │ │
│pct. │ │ │
│- Valorile intermediare │ │ │
│ale ajutorului de stat │ │ │
│solicitat (euro/MW) se │ │ │
│calculează conform │ │ │
│ecuaţiei dreptei: │ │ │
│ax + b = y, unde: │90 │0 │
│x este valoarea ajutorului│ │ │
│de stat solicitat │ │ │
│y este punctajul obţinut │ │ │
│a şi b sunt coeficienţii │ │ │
│dreptei, care se vor │ │ │
│calcula înlocuind valorile│ │ │
│x şi y în ecuaţia dreptei │ │ │
│după cum urmează: │ │ │
│- când x este valoarea │ │ │
│maximă a ajutorului de │ │ │
│stat solicitat, y este 0; │ │ │
│- când x este valoarea │ │ │
│minimă a ajutorului de │ │ │
│stat solicitat, y este 90.│ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Punctaj pentru criteriul 1│ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2. Predictibilitatea │ │ │
│producţiei pentru SEN │ │ │
│- Capacitate de stocare │ │ │
│care permite stocarea │ │ │
│energiei produse (la │ │ │
│puterea nominală a │ │ │
│centralei RES) pentru o │ │ │
│perioadă de minimum 12 │ │ │
│minute. │ │ │
│Exemplu: pentru o │ │ │
│capacitate de producere │ │ │
│RES de 10 MW se obţin 10 │ │ │
│puncte pentru o capacitate│ │ │
│a instalaţiei de stocare │ │ │
│de minimum 2 MWh │ │ │
│(reprezentând stocarea │ │ │
│energiei produse la │ │ │
│puterea nominală a │ │ │
│centralei timp de 12 │ │ │
│minute). │10 │0 │
│NOTĂ: │ │ │
│Capacităţile de stocare a │ │ │
│energiei nu reprezintă │ │ │
│activităţi eligibile, iar │ │ │
│cheltuielile aferente sunt│ │ │
│neeligibile. │ │ │
│Nu se acordă punctaj │ │ │
│intermediar. │ │ │
│Acest criteriu se │ │ │
│dovedeşte şi se verifică │ │ │
│prin studiul de │ │ │
│fezabilitate care trebuie │ │ │
│să prevadă că proiectul de│ │ │
│investiţii pentru care se │ │ │
│solicită finanţare are │ │ │
│prevăzută instalaţie de │ │ │
│stocare, inclusiv │ │ │
│capacitatea financiară │ │ │
│pentru a o realiza. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Punctaj pentru criteriul 2│ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│TOTAL punctaj (criteriile │100 │0 │
│1 şi 2) │ │ │
└──────────────────────────┴─────┴─────┘    ANEXA 3

    la schemă
    Categorii de cheltuieli indicative

┌────────────┬───────────────────┬─────────┐
│Categorii │Subcategorie │Eligibile│
│cheltuieli │cheltuieli │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │NU │
│ │obţinerea terenului│ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │amenajarea │DA │
│Cheltuieli │terenului │ │
│pentru ├───────────────────┼─────────┤
│obţinerea şi│Cheltuieli cu │ │
│amenajarea │amenajări pentru │ │
│terenului │protecţia mediului │NU │
│ │şi aducerea la │ │
│ │starea iniţială │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │relocarea/protecţia│NU │
│ │utilităţilor │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli │Cheltuieli pentru │ │
│pentru │asigurarea │ │
│asigurarea │utilităţilor │DA │
│utilităţilor│necesare │ │
│necesare │obiectivului │ │
│obiectivului│ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Studii de teren │NU │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Raport privind │ │
│ │impactul asupra │NU │
│ │mediului │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Alte studii │NU │
│ │specifice │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │documentaţii-suport│ │
│ │şi cheltuieli │NU │
│ │pentru obţinerea de│ │
│ │avize, acorduri şi │ │
│ │autorizaţii │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Expertizare tehnică│NU │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Certificarea │ │
│ │performanţei │ │
│ │energetice şi │ │
│ │auditul energetic │NU │
│ │al clădirilor, │ │
│ │auditul de │ │
│ │siguranţă rutieră │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Proiectare (temă de│ │
│ │proiectare, studiu │ │
│ │de prefezabilitate,│ │
│ │studiu de │ │
│ │fezabilitate/ │ │
│ │documentaţie de │ │
│ │avizare a │ │
│ │lucrărilor de │ │
│ │intervenţii şi │ │
│ │deviz general, │ │
│ │documentaţiile │ │
│ │tehnice necesare în│NU │
│ │vederea obţinerii │ │
│ │avizelor/ │ │
│ │acordurilor/ │ │
│ │autorizaţiilor, │ │
│ │verificarea tehnică│ │
│ │de calitate a │ │
│Cheltuieli │proiectului tehnic │ │
│pentru │şi a detaliilor de │ │
│proiectare │execuţie, proiect │ │
│şi asistenţă│tehnic şi detalii │ │
│tehnică │de execuţie) │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │organizarea │NU │
│ │procedurilor de │ │
│ │achiziţie │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │NU │
│ │consultanţă │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │managementul de │ │
│ │proiect pentru │NU │
│ │obiectivul de │ │
│ │investiţii │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │NU │
│ │auditul financiar │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │asistenţă tehnică │NU │
│ │din partea │ │
│ │proiectantului │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu plata│ │
│ │diriginţilor de │DA │
│ │şantier │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │coordonator în │ │
│ │materie de │ │
│ │securitate şi │ │
│ │sănătate - conform │ │
│ │Hotărârii │ │
│ │Guvernului nr. 300/│ │
│ │2006 privind │ │
│ │cerinţele minime de│NU │
│ │securitate şi │ │
│ │sănătate pentru │ │
│ │şantierele │ │
│ │temporare sau │ │
│ │mobile, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │construcţii şi │DA │
│ │instalaţii │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │montaj utilaje, │ │
│ │echipamente │DA │
│ │tehnologice şi │ │
│ │funcţionale │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │utilaje, │ │
│ │echipamente │DA │
│ │tehnologice şi │ │
│ │funcţionale care │ │
│ │necesită montaj │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │utilaje, │ │
│ │echipamente │ │
│ │tehnologice şi │NU │
│ │funcţionale care nu│ │
│ │necesită montaj şi │ │
│ │echipamente de │ │
│ │transport │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │DA │
│ │dotările │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │DA │
│ │active necorporale │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │lucrări de │ │
│Cheltuieli │construcţii şi │DA │
│pentru │instalaţii aferente│ │
│investiţia │organizării de │ │
│de bază │şantier │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli conexe │ │
│ │organizării │DA │
│ │şantierului │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │comisioane, cote, │NU │
│ │taxe, costul │ │
│ │creditului │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli diverse │NU │
│ │şi neprevăzute │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │informare şi │NU │
│ │publicitate │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │pregătirea │NU │
│ │personalului de │ │
│ │exploatare │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │probe tehnologice │NU │
│ │şi teste │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli aferente│NU │
│ │marjei de buget │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │constituirea │ │
│ │rezervei de │NU │
│ │implementare pentru│ │
│ │ajustarea de preţ │ │
└────────────┴───────────────────┴─────────┘

    Nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (enumerarea nefiind exhaustivă):
    - cheltuieli aferente contribuţiei în natură;
    – cheltuieli cu amortizarea;
    – cheltuieli cu obţinerea terenurilor;
    – cheltuieli aferente achiziţiei de bunuri sub forma leasingului;
    – cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie;
    – cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport;
    – cheltuieli generale de administraţie;
    – cheltuieli cu achiziţia imobilelor deja construite;
    – dobânda debitoare;
    – alte comisioane aferente creditelor;
    – TVA;
    – achiziţia de echipamente secondhand;
    – amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi arbitraj;
    – costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
    – cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;
    – cheltuieli cu branşamentul (conectarea la staţia de transformare);
    – cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (şi a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului);
    – alte cheltuieli cu caracter general (de exemplu: publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului).


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016