Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 4 august 2022  privind Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 4 august 2022 privind "Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri"

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 810 din 17 august 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.121 din 4 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 810 din 17 august 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Schema de ajutor, denumită în continuare schemă, se aplică în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi prevede acordarea de ajutoare pentru împădurire în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, denumit în continuare PNRR, „Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri“.
    (2) Schema de ajutor de stat are la bază prevederile secţiunii 2.1.1 Ajutoare pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Orientările Uniunii Europene.
    (3) Schema va fi inclusă în Iniţiativa European Green Deal, din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru biodiversitate 2030, iar puieţii plantaţi vor fi contabilizaţi în cadrul acestei iniţiative.
    (4) Schema se implementează prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, denumit în continuare MMAP, şi prin gărzile forestiere teritoriale, denumite în continuare GF.
    (5) Schema se aplică pe întregul teritoriu al României.

    ART. 2
    Textul integral al schemei se află publicat pe pagina web a MMAP (www.mmediu.ro) şi pe paginile web ale gărzilor forestiere.

    CAP. II
    Scopul şi obiectivele schemei
    ART. 3
    (1) Scopul schemei îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri pretabile pentru împădurire, precum şi formelor asociative ale acestora în vederea împăduririi terenurilor deţinute.
    (2) Obiectivul schemei îl reprezintă crearea de noi suprafeţe împădurite.

    ART. 4
    Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 3 alin. (2), schema vizează înfiinţarea următoarelor tipuri de plantaţii forestiere:
    a) trupuri de pădure;
    b) perdele forestiere de protecţie.


    CAP. III
    Definiţii
    ART. 5
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) teren pretabil pentru împădurire - o suprafaţă de teren agricol din categoriile de folosinţă teren arabil, pajişti permanente şi culturi permanente şi care poate fi împădurită, conform prevederilor unui proiect tehnic întocmit special în acest scop;
    b) trup de pădure - suprafaţă de teren care se întinde pe cel puţin 0,5 ha, cu arbori mai înalţi de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie şi cu un grad de acoperire a solului (consistenţă) de peste 10%;
    c) perdea forestieră de protecţie - o formaţiune cu vegetaţie forestieră ce acoperă minimum 0,1 ha, amplasată la o anumită distanţă una faţă de alta sau faţă de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a terenurilor. În categoria perdelelor de protecţie se încadrează şi cordoanele forestiere;
    d) unitate de relief - împărţirea teritoriului României în funcţie de altitudine în: câmpie (sub 300 metri), deal (între 300 şi 800 metri) şi munte (peste 800 metri);
    e) beneficiar - deţinător public şi privat de teren pretabil pentru împădurire, precum şi formele asociative ale acestora;
    f) ghidul solicitantului - detalierea tehnică a schemei, ce cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru depunerea cererii de sprijin şi derularea contractului, aprobat prin ordin de ministru şi publicat pe site-urile oficiale ale instituţiilor responsabile pentru gestionarea schemei;
    g) întreprindere - în sensul art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică;
    h) întreprindere aflată în dificultate - conform pct. (35) subpct. (15) din Orientările Uniunii Europene, reprezintă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    - în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei definiţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;
    – în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei definiţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    – atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    – atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    – în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
    (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare) se situează sub 1,0;
    (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi    i) cerere de sprijin - documentul prin care o persoană fizică sau juridică solicită un ajutor în cadrul acestei scheme;
    j) evaluarea cererii de sprijin - acţiunile procedurale prin care cererea de sprijin este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a cerinţelor specifice;
    k) cerere de sprijin eligibilă - cererea de sprijin care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi cerinţele specifice prevăzute în schemă;
    l) contract - contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiar, pe baza unei cereri de sprijin eligibile, şi autoritatea de implementare a schemei de ajutor de stat, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile din PNRR, în scopul atingerii obiectivelor schemei;
    m) costuri standard - costuri unitare medii la nivel naţional cuantificate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea» (ICAS), calculate pe tipuri de plantaţii, unităţi de relief şi specii de bază, după caz, pentru:
    - întocmirea proiectului tehnic de împădurire;
    – realizarea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiilor, care implică costuri privind pregătirea terenului şi plantarea, respectiv costuri cu asigurarea unor condiţii propice ale terenului pentru plantare, achiziţionarea puieţilor forestieri, costuri legate în mod direct de plantare, precum şi costuri ale altor operaţiuni conexe, cum ar fi depozitarea şi tratarea puieţilor cu materiale de prevenţie şi protecţie necesare;
    – realizarea lucrărilor de împrejmuire a plantaţiei;
    – realizarea lucrărilor de întreţinere a plantaţiilor, care includ şi completările, mobilizarea terenului, descopleşiri, combaterea dăunătorilor etc.;

    n) schemă de ajutor - actul pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi/sau într-un cuantum nedefinit;
    o) acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului prin care sunt stabilite condiţiile şi măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;
    p) acord GF - acord al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru proiectele privind împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră, prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. d) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;


    CAP. IV
    Beneficiarii schemei
    ART. 6
    (1) Beneficiar al schemei poate fi orice deţinător public şi privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent de mărime, precum şi formele asociative ale acestora.
    (2) În categoria deţinătorilor publici de teren pretabil pentru împădurire sunt incluse unităţile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii, pentru domeniul public deţinut de către acestea) şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora.
    (3) În categoria deţinătorilor privaţi de teren pretabil pentru împădurire sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, unităţile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii, pentru domeniul privat deţinut de către acestea), alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.

    ART. 7
    (1) Schema nu se aplică deţinătorilor publici şi privaţi de teren şi formelor asociative ale acestora, prevăzuţi la art. 6 alin. (2) şi (3), dacă aceştia se află, după caz, în una dintre următoarele situaţii:
    a) sunt întreprinderi aflate în dificultate în sensul definiţiei prevăzute la art. 5 lit. h);
    b) împotriva lor a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost executată.

    (2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică beneficiarilor din categoria unităţilor administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii), prevăzuţi la art. 6 alin. (2).

    CAP. V
    Condiţii de eligibilitate
    ART. 8
    Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, conform celor prevăzute la art. 4, beneficiarii prevăzuţi la art. 6 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) să realizeze trupuri de pădure cu o suprafaţă de cel puţin 0,5 ha sau perdele forestiere de protecţie cu o suprafaţă de cel puţin 0,1 ha;
    b) terenurile pe care urmează să realizeze trupuri de pădure sau perdele forestiere să fie pretabile pentru împădurire, aşa cum sunt definite la art. 5 lit. a).


    ART. 9
    Sunt eligibile terenurile pretabile pentru împădurire, aşa cum sunt definite la art. 5 lit. a), cu excepţia:
    1. terenurilor grevate de sarcini, conform evidenţelor cadastrale locale;
    2. terenurilor care fac obiectul unor litigii;
    3. terenurilor menţionate la momentul depunerii cererii de sprijin în programe sau planuri naţionale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public;
    4. pajiştilor naturale permanente, zonelor umede şi altor terenuri agricole cu o valoare naturală ridicată, mai puţin a celor afectate de fenomene de degradare a solului, respectiv eroziune de suprafaţă, eroziune de adâncime (ogaşe, ravene, torenţi), alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase, prezenţa aglomerărilor de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozitelor de aluviuni torenţiale, sărăturare sau aciditate puternică, prezenţa nisipurilor mobile;
    5. terenurilor incluse în angajamente prin măsura 8.1 din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2022.


    ART. 10
    În cadrul schemei nu este eligibilă înfiinţarea de plantaţii de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producţie, plantaţii de arbori cu creştere rapidă întrebuinţaţi pentru producerea de energie sau plantaţii de pomi de Crăciun.

    ART. 11
    Împăduririle pentru realizarea de trupuri de pădure sau perdele forestiere de protecţie, prevăzute la art. 4, pe terenurile aflate în siturile Natura 2000 trebuie să corespundă obiectivelor stabilite pentru aceste zone.

    CAP. VI
    Tipul sprijinului, intensitatea ajutorului şi valoarea sprijinului
    ART. 12
    (1) Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costurile standard stabilite de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“ (INCDS), aşa cum se precizează la art. 5 lit. m), pentru împădurirea terenurilor definite la art. 5, lit. a), după cum urmează:
    a) costuri cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire, costuri pentru înfiinţarea plantaţiei şi costuri pentru împrejmuirea plantaţiilor forestiere, care sunt acordate sub formă de primă, denumită în continuare Prima 1;
    b) costuri de întreţinere a plantaţiei forestiere, care sunt acordate sub formă de primă, denumită în continuare Prima 2.

    (2) În cazul apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici, constatat conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate, pierderile de puieţi vor putea fi acoperite prin plata proporţională cu suprafaţa plantaţiei afectate de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici, dacă acestea sunt de maximum 80% din suprafaţă, sau integral, dacă pierderile sunt de peste 80%. Pentru a fi eligibilă pentru acoperirea costurilor cu refacerea plantaţiei, starea plantaţiei trebuie să fi fost conformă anterior manifestării factorilor vătămători.

    ART. 13
    Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei este de 100% din costurile standard prevăzute la art. 15.

    CAP. VII
    Costuri eligibile
    ART. 14
    (1) Sprijinul financiar prevăzut la art. 12 va acoperi următoarele costuri eligibile:
    a) costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împăduriri;
    b) costurile standard aferente lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei, defalcate pe tipuri de împăduriri (trupuri de pădure sau perdele forestiere de protecţie), unităţi de relief (câmpie, deal, munte) şi specii de bază, conform proiectului tehnic. În aceste costuri sunt incluse şi lucrările de pregătire a terenului, care se execută anterior plantării;
    c) costurile standard aferente împrejmuirii plantaţiei forestiere;
    d) costurile standard aferente lucrărilor de întreţinere a plantaţiei, defalcate pe tipuri de împăduriri, unităţi de relief (câmpie, deal, munte) şi specii de bază, acordate anual până la finalizarea perioadei prevăzute pentru a se efectua lucrări. Dacă perioada depăşeşte termenul final de aplicare a schemei, plăţile se vor efectua în continuare din fondurile GES ale Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM). Perioada în care se efectuează lucrările de întreţinere a plantaţiei, precum şi tipul lucrărilor necesare sunt stabilite în cadrul Ghidului solicitantului, definit la art. 5 lit. f);
    e) costurile standard aferente compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înfiinţare a plantaţiei, dacă terenul este inclus în blocurile fizice identificate în LPIS (Land Parcel Identification System - Sistemul de identificare a parcelelor agricole);
    f) costurile pentru refacerea plantaţiei în cazul apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici, după caz.

    (2) Ajutoarele acordate deţinătorilor publici pentru împădurirea terenurilor vor acoperi numai costurile aferente Primei 1, respectiv costurile standard prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).
    (3) Taxa pe valoarea adăugată nu este eligibilă în cadrul schemei de ajutor. Excepţie face situaţia în care această taxă nu poate fi recuperată conform prevederilor legale naţionale.

    ART. 15
    Costul standard aferent elaborării proiectului tehnic de împăduriri, prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a), cuprinde şi costurile necesare emiterii tuturor avizelor legale şi este calculat în baza următoarei formule:
    Cost elaborare proiect tehnic de împăduriri = VB + n * VM * 2%, în care:
    VB - costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împădurire pe suprafaţa minimă admisă;
    n (ha) - suprafaţa totală solicitată a fi împădurită în baza prezentei scheme;
    VM (euro) - costul mediu naţional de împădurire a unui hectar de teren propus pentru împădurire.    ART. 16
    (1) Valorile costurilor standard pe tipuri de împăduriri, unităţi de relief şi specii de bază, aferente lucrărilor de înfiinţare, lucrărilor de împrejmuire, lucrărilor de întreţinere şi compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b)-e), precum şi valorile VB şi VM prevăzute la art. 15 sunt prezentate în anexa nr. 1.
    (2) Cuantumul aferent costului cu refacerea plantaţiei, prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. f), este egal cu valoarea proporţională a pierderii constatate din valoarea costului standard de înfiinţare a plantaţiei, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 17
    Valorile costurilor standard prevăzute la art. 14 şi 15 pot fi revizuite pe perioada de aplicare a schemei şi a contractelor, în urma revizuirii metodologiilor de calcul sau a variabilelor utilizate în calculul acestora.

    CAP. VIII
    Modalitatea de acordare a ajutorului
    ART. 18
    (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 6 depun în aplicaţia informatică realizată de MMAP o cerere de sprijin, al cărei model va fi stabilit în Ghidul solicitantului, şi un proiect de împădurire, care va fi verificat şi avizat tehnic de GF.
    (2) Depunerea cererilor se va putea efectua într-o sesiune continuă, de la începerea derulării schemei şi până la atingerea ţintei PNRR, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 25.
    (3) Sprijinul financiar se derulează după evaluarea cererii de sprijin şi semnarea contractului de către beneficiar cu MMAP.
    (4) Lucrările de înfiinţare a plantaţiilor pot demara numai după semnarea contractului de către beneficiar.
    (5) Costurile standard aferente elaborării proiectului de împădurire, efectuate înaintea depunerii cererii de sprijin de către beneficiar, sunt eligibile în cadrul Primei 1.

    ART. 19
    (1) Plata efectivă a ajutorului se efectuează de către MMAP, sub forma primelor menţionate la art. 12, în cuantumurile prevăzute la art. 14 şi 15, pe baza rapoartelor de verificare a lucrărilor şi a autorizărilor la plată comunicate de către GF şi în urma parcurgerii procedurilor specifice ale MMAP.
    (2) Costurile standard aferente întocmirii proiectului tehnic de împădurire, precum şi lucrărilor, respectiv pentru înfiinţare, împrejmuire, întreţinere şi, după caz, refacerea plantaţiei, vor fi plătite beneficiarilor ulterior efectuării lucrărilor şi verificării acestora de către GF.
    (3) Costurile standard plătite beneficiarilor, menţionate la alin. (2), sunt sume fixe, iar beneficiarii nu vor prezenta documente justificative pentru documentarea cheltuielilor efectuate.

    ART. 20
    (1) Implementarea schemei se realizează pe baza procedurilor de evaluare, semnarea contractului, control, supracontrol, autorizare plăţi, monitorizare şi raportare, ce se vor elabora la nivelul MMAP şi GF şi vor fi aprobate prin ordine ale ministrului mediului, apelor şi pădurilor.
    (2) Instituţiile menţionate la alin. (1) vor efectua toate verificările necesare pentru a stabili dacă solicitanţii întrunesc condiţiile pentru a beneficia de sprijin în cadrul schemei, pe baza unor manuale de proceduri specifice.

    CAP. IX
    Condiţii specifice schemei
    ART. 21
    (1) În compoziţiile de împădurire se vor utiliza doar speciile de arbori şi arbuşti prezentate în anexa nr. 2.
    (2) Utilizarea speciilor nonnative va fi permisă doar în condiţiile în care se demonstrează faptul că utilizarea speciilor respective conduce la condiţii ecosistemice mai favorabile şi adecvate şi că speciile native nu mai sunt adaptate la condiţiile climatice viitoare, modelate şi la condiţiile pedohidrologice.
    (3) Stabilirea compoziţiilor de împădurire pe specii, precum şi desimea plantaţiilor vor fi detaliate tehnic prin proiectul de împădurire.

    ART. 22
    (1) Perioada de implementare a fiecărui contract începe la data semnării acestuia de către beneficiar şi se finalizează la încheierea perioadei stabilite pentru întreţinerea plantaţiei sau, după caz, la sfârşitul perioadei de derulare a schemei.
    (2) Duratele de execuţie a lucrărilor de întreţinere a plantaţiilor se stabilesc în proiectul de împădurire, diferenţiat, în funcţie de specia principală utilizată.
    (3) În situaţia în care perioada de derulare a schemei este mai mică decât perioada stabilită conform alin. (2), fondurile necesare vor fi asigurate în continuare din Fondul pentru mediu.
    (4) După semnarea contractului, lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere se vor realiza de regulă cel târziu la începutul următorului sezon de vegetaţie, fără însă a depăşi data calendaristică de 31 mai a anului respectiv.
    (5) În cazuri deosebite, ce vor fi documentate, se poate decala înfiinţarea plantaţiei cu maximum un an faţă de termenul prevăzut la alin. (4).

    ART. 23
    Plantaţia forestieră realizată în baza schemei va fi menţinută pe o durată de minimum 20 de ani de la înfiinţare, respectând condiţiile referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor prevăzute în prezenta schemă.

    ART. 24
    (1) Dacă plantaţia creată în baza schemei este defrişată/distrusă total sau parţial pe parcursul derulării sau după finalizarea contractului în perioada prevăzută la art. 23, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, beneficiarul schemei sau persoana vinovată va rambursa integral sumele primite în cadrul acestei scheme aferente suprafeţei afectate.
    (2) Lucrările de îngrijire necesar a se efectua în diverse stadii de dezvoltare a arboretului pe suprafaţa împădurită, efectuate sub controlul unui ocol silvic autorizat, nu pot fi considerate distrugeri în sensul prevederilor alin. (1).

    CAP. X
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 25
    (1) Schema se aplică de la data intrării în vigoare a acesteia, dar nu mai devreme de data primirii deciziei de la Comisia Europeană, până la data de 30 iunie 2026.
    (2) Contractele se pot încheia până la data de 28 februarie 2026, cu condiţia înfiinţării plantaţiei în primăvara anului 2026 şi continuării finanţării lucrărilor prin AFM.
    (3) În situaţia în care, începând cu anul 2023, baza comunitară aplicabilă prezentei scheme se modifică faţă de cea existentă, prevederile schemei se modifică corespunzător.

    ART. 26
    Valoarea totală estimată a ajutorului care va fi acordat în cadrul schemei este echivalentul în lei al sumei de 500 milioane de euro.

    CAP. XI
    Transparenţa, monitorizarea şi recuperarea ajutoarelor acordate în cadrul prezentei scheme
    ART. 27
    (1) Informaţiile privind beneficiarii schemei care au semnat contracte, precum şi ai sumelor acordate se publică pe pagina web a MMAP şi vor fi disponibile publicului, fără restricţii, pe o perioadă de 10 ani.
    (2) MMAP transmite anual către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, informaţiile necesare pentru întocmirea raportului anual al ajutoarelor de stat în sectorul agricol.
    (3) MADR încarcă informaţiile primite de la MMAP în sistemul electronic al Comisiei Europene.
    (4) MMAP ţine evidenţe detaliate privind informaţiile şi documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la secţiunea 2.1.1 din Orientările Uniunii Europene.
    (5) Monitorizarea contractelor încheiate şi a plăţilor acordate prin schemă se realizează de către MMAP.
    (6) Monitorizarea suprafeţelor împădurite, precum şi verificările periodice privind starea plantaţiilor se realizează de către GF.
    (7) MMAP poate să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului pentru a verifica respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi a dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.
    (8) Evidenţele întocmite cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor menţionate la alin. (5)-(7) se păstrează timp de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în cadrul schemei.
    (9) MMAP va transmite către MADR, în format electronic .shp, cu o frecvenţă bianuală, limitele aprobate ale suprafeţelor destinate împăduririi, astfel:
    - până la data de 1 august, pentru suprafeţele stabilite în cursul semestrului I al anului respectiv;
    – până la data de 31 decembrie, pentru suprafeţele stabilite în cursul semestrului II al anului respectiv.


    ART. 28
    În aplicarea prevederilor art. 24, recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ale sistemului de sancţiuni.

    ART. 29
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta schemă.

    ANEXA 1

    la schemă
    1. Valoarea elementelor de calcul din formula costului standard pentru întocmirea proiectului tehnic de împădurire, valabile pentru toate situaţiile, conform formulei prevăzute la art. 15 din schemă:

┌───────┬───────────────┬──────────────┐
│Element│Cost standard │Cost standard │
│de │cu TVA │cu TVA │
│calcul │nerecuperabil │recuperabil │
│ │(euro) │(euro) │
├───────┼───────────────┼──────────────┤
│VB │1.700 │1.429 │
├───────┼───────────────┼──────────────┤
│VM │21.950 │18.445 │
└───────┴───────────────┴──────────────┘    2. Valoarea costului standard de înfiinţare pentru tipuri de plantaţii, unităţi de relief şi specii de bază:

┌─────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Cost standard│Cost │
│Tipul de │Unitatea│Specia de│cu TVA │standard cu│
│plantaţie│de │bază │nerecuperabil│TVA │
│ │relief │ │(euro/ha) │recuperabil│
│ │ │ │ │(euro/ha) │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Specii de│7.591 │6.379 │
│ │câmpie │Quercus │ │ │
│ │ ├─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Salcâm* │6.021 │5.060 │
│Trup ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│pădure │deal │Specii de│4.559 │3.831 │
│ │ │Quercus │ │ │
│ ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │munte │Răşinoase│4.745 │3.987 │
│ │ │/fag │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Specii de│6.127 │5.149 │
│ │câmpie │Quercus │ │ │
│Perdea de│ ├─────────┼─────────────┼───────────┤
│protecţie│ │Salcâm* │5.958 │5.007 │
│ ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │deal │Specii de│5.868 │4.931 │
│ │ │Quercus │ │ │
└─────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────┘    3. Valoarea costului standard pentru execuţia împrejmuirii plantaţiei

┌─────────┬────────┬──────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Cost │
│ │Unitatea│Specia│Cost standard│standard cu│
│Tipul de │de │de │cu TVA │TVA │
│plantaţie│relief │bază │nerecuperabil│recuperabil│
│ │ │ │(euro/100 m) │(euro/100 │
│ │ │ │ │m) │
├─────────┼────────┼──────┼─────────────┼───────────┤
│Trup │toate │toate │3.448 │2.898 │
│pădure │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴──────┴─────────────┴───────────┘    4. Valoarea costurilor standard pentru întreţinerea plantaţiilor în anul 1

┌─────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Cost standard│Cost │
│Tipul de │Unitatea│Specia de│cu TVA │standard cu│
│plantaţie│de │bază │nerecuperabil│TVA │
│ │relief │ │(euro/ha) │recuperabil│
│ │ │ │ │(euro/ha) │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Specii de│2.410 │2.025 │
│ │câmpie │Quercus │ │ │
│ │ ├─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Salcâm* │2.409 │2.024 │
│Trup ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│pădure │deal │Specii de│2.933 │2.465 │
│ │ │Quercus │ │ │
│ ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │munte │Răşinoase│1.056 │887 │
│ │ │/fag │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Specii de│2.410 │2.025 │
│ │câmpie │Quercus │ │ │
│Perdea de│ ├─────────┼─────────────┼───────────┤
│protecţie│ │Salcâm* │2.409 │2.024 │
│ ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │deal │Specii de│2.410 │2.025 │
│ │ │Quercus │ │ │
└─────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────┘    5. Valoarea costurilor standard pentru întreţinerea plantaţiilor în anul 2

┌─────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Cost standard│Cost │
│Tipul de │Unitatea│Specia de│cu TVA │standard cu│
│plantaţie│de │bază │nerecuperabil│TVA │
│ │relief │ │(euro/ha) │recuperabil│
│ │ │ │ │(euro/ha) │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Specii de│4.866 │4.089 │
│ │câmpie │Quercus │ │ │
│ │ ├─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Salcâm* │2.749 │2.310 │
│Trup ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│pădure │deal │Specii de│3.784 │3.180 │
│ │ │Quercus │ │ │
│ ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │munte │Răşinoase│2.636 │2.215 │
│ │ │/fag │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Specii de│4.220 │3.546 │
│ │câmpie │Quercus │ │ │
│Perdea de│ ├─────────┼─────────────┼───────────┤
│protecţie│ │Salcâm* │2.737 │2.300 │
│ ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │deal │Specii de│3.806 │3.198 │
│ │ │Quercus │ │ │
└─────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────┘    6. Valoarea costurilor standard pentru întreţinerea plantaţiilor în anul 3

┌─────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Cost standard│Cost │
│Tipul de │Unitatea│Specia de│cu TVA │standard cu│
│plantaţie│de │bază │nerecuperabil│TVA │
│ │relief │ │(euro/ha) │recuperabil│
│ │ │ │ │(euro/ha) │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Specii de│3.396 │2.854 │
│ │câmpie │Quercus │ │ │
│ │ ├─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Salcâm* │1.459 │1.226 │
│Trup ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│pădure │deal │Specii de│2.861 │2.404 │
│ │ │Quercus │ │ │
│ ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │munte │Răşinoase│2.501 │2.102 │
│ │ │/fag │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Specii de│2.987 │2.510 │
│ │câmpie │Quercus │ │ │
│Perdea de│ ├─────────┼─────────────┼───────────┤
│protecţie│ │Salcâm* │1.453 │1.221 │
│ ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │deal │Specii de│2.599 │2.184 │
│ │ │Quercus │ │ │
└─────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────┘


    * Specia de bază „salcâm“ va fi utilizată pe nisipuri şi acolo unde speciile autohtone nu mai sunt adaptate la condiţiile climatice viitoare, modelate şi la condiţiile pedohidrologice, iar utilizarea sa va fi permisă doar în condiţiile în care se demonstrează faptul că utilizarea sa va conduce la condiţii ecosistemice mai favorabile, conform prevederilor art. 21 din schemă.

    7. Valoarea costurilor standard pentru întreţinerea plantaţiilor în anul 4

┌─────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Cost standard│Cost │
│Tipul de │Unitatea│Specia de│cu TVA │standard cu│
│plantaţie│de │bază │nerecuperabil│TVA │
│ │relief │ │(euro/ha) │recuperabil│
│ │ │ │ │(euro/ha) │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │câmpie │Specii de│1.898 │1.595 │
│ │ │Quercus │ │ │
│ ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│Trup │deal │Specii de│1.699 │1.428 │
│pădure │ │Quercus │ │ │
│ ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │munte │Răşinoase│223 │187 │
│ │ │/fag │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │câmpie │Specii de│1.860 │1.563 │
│Perdea de│ │Quercus │ │ │
│protecţie├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │deal │Specii de│1.860 │1.563 │
│ │ │Quercus │ │ │
└─────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────┘    8. Valoarea costurilor standard pentru întreţinerea plantaţiilor în anul 5

┌─────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Cost standard│Cost │
│Tipul de │Unitatea│Specia de│cu TVA │standard cu│
│plantaţie│de │bază │nerecuperabil│TVA │
│ │relief │ │(euro/ha) │recuperabil│
│ │ │ │ │(euro/ha) │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │câmpie │Specii de│1.898 │1.595 │
│ │ │Quercus │ │ │
│ ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│Trup │deal │Specii de│947 │796 │
│pădure │ │Quercus │ │ │
│ ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │munte │Răşinoase│223 │187 │
│ │ │/fag │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │câmpie │Specii de│1.860 │1.563 │
│Perdea de│ │Quercus │ │ │
│protecţie├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │deal │Specii de│1.860 │1.563 │
│ │ │Quercus │ │ │
└─────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────┘    9. Valoarea costurilor standard pentru întreţinerea plantaţiilor în anul 6

┌─────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Cost standard│Cost │
│Tipul de │Unitatea│Specia de│cu TVA │standard cu│
│plantaţie│de │bază │nerecuperabil│TVA │
│ │relief │ │(euro/ha) │recuperabil│
│ │ │ │ │(euro/ha) │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │câmpie │Specii de│1.321 │1.110 │
│ │ │Quercus │ │ │
│ ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│Trup │deal │Specii de│947 │796 │
│pădure │ │Quercus │ │ │
│ ├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │munte │Răşinoase│111 │93 │
│ │ │/fag │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │câmpie │Specii de│1.283 │1.078 │
│Perdea de│ │Quercus │ │ │
│protecţie├────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │deal │Specii de│1.283 │1.078 │
│ │ │Quercus │ │ │
└─────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────┘    10. Compensaţia anuală pentru pierderea de venit agricol, aplicabilă pentru toate plantaţiile pe terenuri agricole pe o durată de 12 ani

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Specificaţii│Valoare anuală pentru │
│ │teren agricol (euro/ha) │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Marja netă │190 │
│standard │ │
└────────────┴─────────────────────────┘
    ANEXA 2

    la schemă
    Listele speciilor forestiere de arbori şi arbuşti utilizate în lucrările de împăduriri

┌──────────────────────────────────────┐
│Lista speciilor forestiere de arbori │
│şi arbuşti utilizate în lucrările de │
│împăduriri, pentru realizarea de │
│trupuri de pădure │
├──────────────────────────────────────┤
│Arbori │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │- Paltin de câmp │
│- Stejar pedunculat│(Acer platanoides)│
│(Quercus robur) │- Paltin de munte │
│- Stejar pufos │(Acer │
│(Quercus pubescens)│pseudoplatanus) │
│- Stejar brumăriu │- Arţar tătăresc │
│(Quercus │(Acer tataricum) │
│pedunculiflora) │- Jugastru (Acer │
│- Cer (Quercus │campestre) │
│cerris) │- Scoruş (Sorbus │
│- Gârniţă (Quercus │aucuparia) │
│frainetto) │- Sorb (Sorbus │
│- Gorun (Quercus │torminalis) │
│petraea) │- Molid (Picea │
│- Fag (Fagus │abies) │
│sylvatica) │- Brad (Abies │
│- Păr sălbatic │alba) │
│(Pirus pyraster) │- Larice (Larix │
│- Cireş sălbatic │decidua) │
│(Prunus avium) │- Pin silvestru │
│- Măr (Malus │(Pinus sylvestris)│
│sylvestris) │- Pin negru (Pinus│
│- Nuc comun │nigra) │
│(Juglans regia) │- Zâmbru (Pinus │
│- Nuc negru │cembra) │
│(Juglans nigra) │- Ienupăr │
│- Mesteacăn (Betula│(Juniperus │
│pendula) │communis) │
│- Ulm de câmp │- Arţar american │
│(Ulmus minor) │(Acer negundo) │
│- Ulm de Turkestan │- Castan porcesc │
│(Ulmus pumila) │(Aesculus │
│- Ulm de munte │hippocastanus) │
│(Ulmus glabra) │- Chiparos de │
│- Tei argintiu │baltă (Taxodium │
│(Tilia tomentosa) │distichum) │
│- Tei de deal │- Dud (Morus L. │
│(Tilia cordata) │alba (nigra)) │
│- Tei cu frunza │- Duglas albastru │
│mare (Tilia │(Pseudotsuga │
│platyphyllos) │glauca) │
│- Anin negru (Alnus│- Duglas verde │
│glutinosa) │(Pseudotsuga │
│- Anin alb (Alnus │menziesii) │
│incana) │- Frasin american │
│- Mojdrean │(Fraxinus │
│(Fraxinus ornus) │americana) │
│- Frasin comun │- Frasin de baltă │
│(Fraxinus │(Fraxinus │
│excelsior) │pennsylvannica) │
│- Frasin cu frunză │- Ienupăr de │
│îngustă (Fraxinus │Virginia │
│angustifolia) │(Juniperus │
│- Frasin pufos │virginiana) │
│(Fraxinus │- Mălin american │
│pallisiae) │(Prunus padus) │
│- Salcie albă │- Pin ponderosa │
│(Salix alba) │(Pinus ponderosa) │
│- Salcie căprească │- Pin strob (Pinus│
│(Salix caprea) │strobus) │
│- Salcie │- Platan (Platanus│
│plesnitoare (Salix │orientalis) │
│fragilis) │- Plop alb │
│- Salcâm (Robinia │(Populus │
│pseudoacacia) │canescens) │
│- Glădiţă │- Plop tremurător │
│(Gleditsia │(Populus tremula) │
│triacanthos) │- Plopi │
│- Carpen (Carpinus │euramericani │
│betulus) │(Populus │
│- Cărpiniţă │euramericana) │
│(Carpinus │- Sofora (Sophora │
│orientalis) │saponica) │
│- Castan (Castanea │- Stejar de baltă │
│sativa) │(Quercus │
│- Plop alb (Populus│palustris) │
│alba) │- Stejar roşu │
│- Plop negru │(Quercus rubra) │
│(Populus nigra) │- Tuia (Thuja sp.)│
│ │- Velniş (Ulmus │
│ │laevis) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Arbuşti │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │- Sălcioară │
│ │(Eleagnus │
│- Alun (Corylus │angustifolia) │
│avellana) │- Sânger (Cornus │
│- Alun turcesc │sanguinea) │
│(Crylus colurna) │- Cătina roşie │
│- Păducel │(Tamarix │
│(Crataegus │ramosissima) │
│monogyna) │- Paţachină │
│- Corn (Cornus mas)│(Rhamnus frangula)│
│- Coacăz negru │- Jneapăn (Pinus │
│(Ribes nigrum) │mugo) │
│- Măceş (Rosa │- Vişin (Prunus │
│canina) │cerasus) │
│- Călin (Viburnum │- Anin verde │
│opulus) │(Alnus viridis) │
│- Liliac (Syringa │- Corcoduş (Prunus│
│vulgaris) │cerasifera) │
│- Cătină albă │- Arbore de plută │
│(Hippophae │de Amur │
│rhamnoides) │(Phellodendron │
│- Lemn câinesc │amurense) │
│(Ligustrum vulgare)│- Salcie de │
│- Scumpie (Cotinus │nisipuri (Salix │
│coggyria) │rosmarinifolia) │
│ │- Vişin turcesc │
│ │(Prunus mahaleb) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Lista speciilor forestiere de arbori │
│şi arbuşti utilizate în lucrările de │
│împăduriri, pentru realizarea de │
│perdele forestiere de protecţie │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │- Oţetarul roşu │
│ │(Rhus typhina) │
│- Stejar pedunculat│- Sălcioară │
│(Quercus robur) │(Eleagnus │
│- Stejar pufos │angustifolia) │
│(Quercus pubescens)│- Jugastru (Acer │
│- Stejar brumăriu │campestre) │
│(Quercus │- Arţar tătăresc │
│pedunculiflora) │(Acer tataricum) │
│- Cer (Quercus │- Vişinul turcesc │
│cerris) │(Prunus mahaleb) │
│- Stejar roşu │- Socul negru │
│(Quercus rubra) │(Sambucus nigra) │
│- Salcâm (Robinia │- Maclura (Maclura│
│pseudoacacia) │pomifera) │
│- Glădiţă │- Păducel │
│(Gleditsia │(Crataegus │
│triacanthos) │monogyna) │
│- Ulm de Turkestan │- Sânger (Cornus │
│(Ulmus pumila) │sanguinea) │
│- Pin negru (Pinus │- Scumpia (Cotynus│
│nigra) │coggygria) │
│- Nuc comun │- Liliac (Syringa │
│(Juglans regia) │vulgaris) │
│- Măr (Malus │- Cătina roşie │
│sylvestris) │(Tamarix │
│- Paltin de câmp │ramoisissima) │
│(Acer platanoides) │- Stejar roşu │
│- Paltin de munte │(Quercus rubra) │
│(Acer │- Plopi │
│pseudoplatanus) │euramericani │
│- Tei argintiu │(Populus │
│(Tilia tomentosa) │euramericana) │
│- Tei de deal │- Mălin american │
│(Tilia cordata) │(Prunus padus) │
│- Tei cu frunza │- Lemn câinesc │
│mare (Tilia │(Ligustrum │
│platyphyllos) │vulgare) │
│ │- Caragana │
│ │(Caragana │
│ │arborescens) │
└───────────────────┴──────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016